NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy"

Transkript

1 NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010

2 Kjernen i IA-arbeidet NAV, Side 2

3 Kjernen i IA-arbeidet NAV, Side 3

4 Ny IA-avtale. Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Delmålene videreføres: Delmål 1: 20% nedgang i sykefraværet Delmål 2: Økt sysselsetting nedsatt funksjonsevne Delmål 3: Økt generell avgangsalder NAV, Side 4

5 Tidsaksen for oppfølging Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak skal være tema. Flyttes til 4 uker. kopi Sykmelder Oppfølgingsplan Dialogmøte 1 Arbeidsgiver Flyttes til 8 uker (også gradert). Sykmelder deltar Dialogmøte 2 NAV Kan avholde Dialogmøte 3 Forebygging 6 uker måneder 1 år Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak Aktivitets- Plikt Legen/arb.giver Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak Vurderes for eksterne tiltak Ny vurdering Avventende sykmelding Gradert sykmelding Aktiv sykmelding Aktiv sykmelding forsvinner NAV, Side 5

6 Forpliktelser Aktiv medvirkning i IA-arbeidet Systematisk samarbeid Minst 2 møter årlig ledelse og tillitsvalgte IA-arbeidet som eneste tema på dagsorden Stille IA-plasser til disposisjon Bransjer, sektorer, næringer, grupper Nyrekruttering - restart NAV, Side 6

7 IA i HMS IA som forbyggende HMS-arbeid Forutsetter langsiktighet Fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet NAV, Side 7

8 Mulighetsrommet Fast kontaktperson Tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Utvidet egenmelding Nasjonal koordineringsenhet Kurs/kompetansepåfyll Støttespillere NAV, Side 8

9 Handlingsplan NAV, Side 9

10 Handlingsplan NAV, Side 10

11 Handlingsplanens tidsakse NAV, Side 11

12 NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Virkemidler og verktøy

13 Inkluderende arbeidsliv i praksis! Godt personalarbeid gjennom dialog og systemer på Lover Leder og medarbeider i dialog Møter Rutiner Bedrifts- Kultur Rammevilkår HMS Tilrettelegging Arbeidsplassen. Kartlegging av utfordringer Mål og plan for å få til endring Sette dette inn i system NAV, Side 13

14 Hvem kan bistå internt, når dere trenger hjelp? Lover Leder og medarbeider i dialog Møter Arbeidsteam og kollegaer Rutiner Bedriftskultur Rammevilkår HMS Tilrettelegging Verneombud Tillitsvalgte Leder sin leder IA - koordinator +????? Personalavdeling HMS avdeling NAV, Side 14

15 Hvem kan bistå eksternt, når dere trenger hjelp? Bedriftshelsetjenesten Arbeidsgiverorg. Arbeidsteam og kollegaer Arbeidstakerorg. Verneombud Rutiner Rammevilkår Leder og Lege Tillitsvalgte medarbeider i HMS Tilrettelegging dialog Leder sin leder Annen sykmelder Bedriftskultur IA - koordinator NAV lokalt Møter +????? Personalavdeling NAV Arbeidslivssenter +??? HMS avdeling Familie NAV hjelpemiddelsentral Arbeidstilsynet Lover NAV, Side 15

16 Jobb Omstilling Nye krav Helseproblemer Svangerskapsperiode Barn med problemer Samlivsbrudd Foreldre som trenger hjelp Hyppig fravær Mestringsutfordring Arbeid eller fravær! Ukonsentrert Økt tempo Ny medarbeider Nytt IT-system Stagnasjon Feil Tidstyv Humør - svingninger FRAVÆR Ut av arbeidslivet NAV, Side 16

17 IA- Funksjonsvurdering som gap-modell Arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon Funksjonsvurdering Utfordringen er å endre Arbeidsgivers krav Arbeidstakers forutsetninger Utfordringen er å styrke NAV, Side 17

18 Jobb Omstilling Nye krav Helseproblemer Svangerskapsperiode Barn med problemer Samlivsbrudd Foreldre som trenger hjelp Hyppig fravær Mestringsutfordring Arbeid eller fravær! Ukonsentrert Økt tempo Ny medarbeider Nytt IT-system Stagnasjon Feil Tidstyv Humør - svingninger DIALOG NAV, Side 18

19 Jobb Omstilling Nye krav Økt tempo Ny medarbeider Nytt IT-system Stagnasjon Helseproblemer Svangerskapsperiode Barn med problemer Samlivsbrudd Foreldre som trenger hjelp Hyppig fravær Mestringsutfordring Feil Hva er utfordringen! Tidstyv Humør - svingninger Ukonsentrert DIALOG Funksjonsvurdering NAV, Side 19

20 I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G en samtale om muligheter NAV, Side 20

21 Jobb Omstilling Nye krav Økt tempo Ny medarbeider Nytt IT-system Stagnasjon Helseproblemer Svangerskapsperiode Barn med problemer Samlivsbrudd Foreldre som trenger hjelp Hyppig fravær Mestringsutfordring Feil Muligheter på tross av! Tidstyv Humør - svingninger Ukonsentrert DIALOG Funksjonsvurdering Arbeidsmuligheter NAV, Side 21

22 Jobb Omstilling Nye krav Økt tempo Ny medarbeider Nytt IT-system Stagnasjon Helseproblemer Svangerskapsperiode Barn med problemer Samlivsbrudd Foreldre som trenger hjelp Hyppig fravær Mestringsutfordring Feil Oppfølgingsplan Tidstyv Humør - svingninger Ukonsentrert DIALOG Funksjonsvurdering Arbeidsmuligheter Oppfølgingsplan NAV, Side 22

23 Jobb Omstilling Nye krav Økt tempo Ny medarbeider Nytt IT-system Stagnasjon Helseproblemer Svangerskapsperiode Barn med problemer Samlivsbrudd Foreldre som trenger hjelp Hyppig fravær Mestringsutfordring Feil Arbeidsrelatert aktivitet Tidstyv Humør - svingninger Ukonsentrert DIALOG Funksjonsvurdering Arbeidsmuligheter Oppfølgingsplan Aktivitet NAV, Side 23

24 Arbeidsrelaterte aktiviteter Aktivitet uten tilpasning Aktivitet med tilpasning Gradert sykmelding Aktiv sykmelding Sykmelding uten aktivitet NAV, Side 24

25 Jobb Omstilling Nye krav Økt tempo Ny medarbeider Nytt IT-system Stagnasjon Fungerer planen og veien videre.. Helseproblemer Svangerskapsperiode Barn med problemer Samlivsbrudd Foreldre som trenger hjelp Hyppig fravær Mestringsutfordring Feil Tidstyv Humør - svingninger Ukonsentrert DIALOG Evaluering Funksjonsvurdering Arbeidsmuligheter Oppfølgingsplan Aktivitet NAV, Side 25

26 Oppfølgingsplan Skal være et resultat av funksjonsvurdering som gjøres i dialogen mellom arbeidsgiver/-taker Skal bidra til å sikre en god prosess. Både arbeidsmiljølov og folketrygdlov sier at dette skal være på plass. Er et krav ved bruk av virkemidler fra NAV. NAV, Side 26

27 Hårek etter besøk hos legen NAV, Side 27

28 Er det medisinsk mulig å være i aktivitet? JA NEI Avventende sykmelding Friskmeldingsplan -arbeidsrelatert aktivitet 100% sykmelding Gradert sykmelding Aktiv sykmelding Reisetilskudd Behandlingsdager NAV, Side 28

29 Utvidet egenmelding (IA virkemiddel) I jobb i 2 måneder hos arbeidsgiver for rett til egenmelding Ansvarliggjøring av arbeidstakerne/tillitsbasert Mål og hensikt 24 egenmeldinger i løpet av 12 måneder Kan ta inntil 8 dager sammenhengende innenfor en arbeidsgiverperiode Fravær varsles første dag og skriftlig egenmelding leveres første dag tilbake i arbeid NAV, Side 29

30 BHT honorar (kun for IA-virksomheter) Skal stimulere IA-virksomheter til økt bruk av BHT Kan brukes når BHT bistår med: oppfølging av eller tilrettelegging for arbeidstakere som er eller står i fare for å bli sykmeldt. Tilbakeføring av personer med redusert funksjonsevne Deltakelse i dialogmøte Gjelder for BHT med helse- og attføringsfaglig kompetanse Arbeidsgiver kan få 595 kroner pr time inntil 6 timer pr. tilfelle Søknad om refusjon sendes Arbeidslivssenteret innen en måned etter oppdraget. Kopi sendes BHT og arbeidstaker Rammestyrt virkemiddel Individuelt tilskudd NAV, Side 30

31 Arbeidsplassvurdering Gjelder for bedrifter som ikke har avtale om BHT Hensikt Få helsefaglig personell (fysio-/ergoterapeut) inn i arbeidet med å vurdere tilretteleggingsbehov på arbeidsplassen. Inkluderer også en funksjonsundersøkelse Målgruppe Personer som står i fare til å bli sykmeldt, eller mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller uføreytelse Alle kan ta initiativ til å bruke ordningen Nav rekvirerer Hva får en Honoraret utbetales av Nav direkte til fysio-/ergoterapeut. Det gis inntil 4 timer pr. oppdrag. Tilbakemelding med forslag og anbefalinger. NAV, Side 31

32 Tilretteleggingstilskudd (kun IA-virksomheter) Intensjon Skal stimulere arbeidsgiver til å tilrettelegge arbeidet for å kunne redusere og forebygge sykefravær Kompensere for arbeidsplassens merinnsats/merutgift i forbindelse med tilretteleggingstiltak For hvem Arbeidstakere med arbeidsforhold, som står i fare for å bli sykmeldt eller som mottar syke-/rehab.penger Til hva Individrettede tiltak - utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening, ekstrahjelp, transport, gjenstand Gruppetiltak mange med samme behov Spesielle prosjekt-/utviklingstiltak NAV, Side 32

33 Tilretteleggingstilskudd eksempler som viser handlingsrommet i forskriften *KJØP AV GJENSTANDER/ ARB.PLASSHJ.MIDLER BEHANDLING *FUNKSJONSVURDERING I ATTFØRINGSBEDRIFT *EKSTERNE KURS *OPPLÆRING *INTERNE KURS *TILTAK FOR GRUPPER *TILRETTELEGGING *ARBEIDSUTPRØVING *HJELPEMIDLER SOM KAN BRUKES AV FLERE *OMBYGGING AV UTSTYR/MASKIN *FOREBYGGENDE UTV.TILTAK *FRITAK FOR ARBEIDS-OPPGAVER *TRANSPORT ANNET ARBEIDSSTED *KOLLEGA- STØTTE *VIKAR/EKSTRAHJELP VED FOREBYGGING/ GRADERT FRISKMELDING *VEILEDNING ORDINÆR TRANSPORT *ARBEIDSTRENING VIKAR/ EKSTRAHJELP i forb. med aktiv sykmelding NAV, Side 33

34 Tilretteleggingstilskudd forts. Hvor mye 290 kroner pr dag, opp til 580 kroner pr. dag avhengig av dokumentasjon av merinnsats/merutgift. Gjenstand inntil kr ,-. Hvor lenge Opptil 12 uker, kan forlenges ytterligere 12 og 12 uker (maks 36 uker) Tilskudd til gjenstand kommer i tillegg til (evt.) 36 uker og utgjør inntil kroner pr. gjenstand uavhengig av ant. brukere Hvordan Søknad sammen med kopi av oppfølgingsplan og evt. dokumentasjon som viser kostnadsoverslag sendes arbeidslivssenteret før tiltak iverksettes. Refusjonskrav sendes NAV Østbyen etter gjennomført tiltaksperiode. NAV, Side 34

35 Dialogmøte I Arbeidsgivers ansvar Mål Finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe arbeidstaker tilbake i jobb Hensikt Samle alle som har en rolle i sykefraværsoppfølgingen av den ansatte Forberedelse/tilrettelegging Møtetid, sted, deltakere, invitasjon Gjennomføring Revurdering av oppfølgingsplanen - Hva er prøvd, vurdert? Hvilke muligheter finnes videre er disse hensiktsmessig? Avslutning Hva er vi enige om?, trenger vi bistand?, Hvem gjør hva? Neste møte? Tilbakemelding til Nav lokal Forskjell fra en vanlig oppfølgingssamtale? Deltakere, dokumentasjon og lovhjemmel Utfordringer Legens taushetsplikt, mange aktører ulike roller NAV, Side 35

36 Dialogmøte II Formål Bidra til å finne mulige løsninger for tilbakeføring av sykmeldt arbeidstaker til jobb NAV lokal innkaller til møtet Arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta Lege, BHT eller andre samarbeidsparter deltar ved behov NAV lokal leder gjennomføringen av møtet Gjennomføring Innledning presentasjon, mål, hensikt, roller, rammer Kartlegging beskrivelse, refleksjon og drøfting Løsninger drøfting og konkretisering Avtaler - veien videre hvem gjør hva Det er viktig at alle parter er forberedt til møtet Oppdatert oppfølgingsplan, tenkt igjennom muligheter, avklaring med lege/bht NAV, Side 36

37 Bedre føre var Husk, det er både leder og den enkelte arbeidstaker som har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Husk, det er leders ansvar å sikre at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt gjennom systematisk HMS arbeid på alle plan. Husk, det er den enkelte arbeidstaker selv som kan gjøre noe med sin egen arbeidshverdag. Husk, det er gjennom samarbeid at leder og arbeidstaker finner de smarte løsningene. NAV, Side 37

38 Godt humør forlenger livet og reduserer sykefraværet! NAV, Side 38

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer