RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER"

Transkript

1 RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen Første fraværsdag fraværsdag fraværsdag Innen 6 uker Innen 8 uker Innen 12 uker Innen 40 uker Innen 6 måneder Etter 52 uker Innen 2 år 5 4. Individuell oppfølgingsplan 5 5. Sykefraværssamtale 5 6. Råd og tips til ledere 6 7. Du er ansatt i Lebesby kommune også når du er syk Hvilket ansvar har du Hold kontakt med arbeidsplassen Aktiv sykemelding Omplassering/ yrkesrettet attføring/ uførepensjon Bedriftshelsetjenesten 8 8. Momentliste for samtale med den sykemeldte Forutsetninger for samtalen Forberedelser Samtalen skal ikke Hensikt og formål Innhold i samtalen Noen aktuelle tiltak fra trygdeetaten Senere samtaler Ansvar 10 1

2 1. Formål Bringe den sykemeldte raskest mulig tilbake til arbeidet, i den grad det er mulig. Kartlegge arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet. Synliggjøre behov for tilrettelegging på arbeidsplassen/ arbeidssituasjonen for den enkelte medarbeider. 2. Ansvar og roller Leder: Det er nærmeste leder som har ansvaret for å følge opp den sykemeldte samt forestå nødvendig tilrettelegging. Nærmeste leder skal være i jevnlig kontakt med den sykemeldte. Den enkelte leder er ansvarlig for å utarbeide individuelle handlingsplaner innen 6 uker etter oppstått sykefraværstilfelle. Den sykemeldtes leder har ansvaret frem til den ansatte overføres fast til en annen virksomhet. Nærmeste leder kan til en hver tid ta kontakt med bedriftshelsetjenesten eller personalrådgiver for veiledning og bistand. Ansatt: Den ansatte har ansvar for egen helse, samt melde fra til arbeidssted/nærmeste leder når det gjelder forventet fraværslengde. Den ansatte skal melde fra til arbeidsstedet/nærmeste overordnede/stedfortreder første fraværsdag. Den som mottar beskjeden, legger dette inn på felleskalenderen. Leder kontakter i slike tilfeller den ansatte helst samme dag, eller så fort det er praktisk mulig. Den ansatte må være innstilt på å gjennomføre møter med leder i forbindelse med fraværet. Når den ansatte er tilbake i vanlig arbeid underskriver ansatt på egenmeldingsskjema som leveres leder. Den ansatte skal være åpen og aktiv når det gjelder å opplyse om behov for tilrettelegging. Den ansatte skal bidra aktivt i utarbeidelse av handlingsplan. Om den ansatte har et anstrengt forhold til leder kan fraværet rapporteres via verneombud. Personalrådgiver: Personalrådgiver har en rådgivende og koordinerende rolle i sykefraværsarbeidet. Rådgiveren har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av rutiner, samt være sekretariat for attføringsutvalget. Attføringsutvalget: Utvalget er et rådgivende samarbeidsorgan. Bedriftshelsetjenesten (BHT) : BHT har en rådgiverrolle i forhold til personalrådgiver, linjeledelse og den enkelte ansatte. Trygdeetatens arbeidslivssenter: Senteret har ansvar for å utløse tilgjengelige økonomiske virkemidler. Kontaktpersonen har en rådgivende rolle i forhold til personalavdelingen og linjeledelsen. 2

3 Verneombud: Verneombudet skal ivareta alle ansatte. Når et sykefravær er relatert til en konflikt mellom ansatt og leder, og den ansatte ikke ønsker å melde dette til leder via egenmelding/ sykemelding, skal den ansatte varsle verneombudet om dette. Verneombudet skal drøfte saken med personalrådgiveren. Behandlende lege: Legen har ansvar for å melde fra om funksjonsevne og bruk av virkemidler på blanketten Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom. 3. Beskrivelse av rutinen 3.1. Første fraværsdag Fravær skal meldes snarest til arbeidsstedet/nærmeste leder/stedfortreder og senest innen utløpet av første fraværsdag. Den ansatte skal om mulig opplyse om antatt varighet. Leder registrerer fraværet. Leder kan innkalle den ansatte til samtaler allerede første fraværsdag fraværsdag Leder og arbeidstaker har samtale for å skape grunnlag for om det skal være gradert sykemelding eller ikke. Tilrettelegging bør vurderes så raskt som mulig. Arbeidet med oppfølgingsplan starter fraværsdag. Den ansatte må oppsøke lege senest 9. fraværsdag. Den ansatte skal da drøfte med legen om aktiv eller gradert sykemelding er aktuelt, eventuelt andre tiltak. Ut fra samtaler arbeidstaker hadde med leder i går, gi orientering til legen om hvilke typer oppgaver arbeidstaker kan utføre. Drøft med lege om aktiv/gradert sykemelding er aktuelt. Legen fyller ut sykemelding med funksjonsvurdering. Ved aktiv sykemelding skal det utarbeides en plan i samarbeid med den sykemeldte som skal sendes til nav for godkjenning. Leder/ansatt kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for bistand og veiledning Innen 6 uker Leder og arbeidstaker skal ha laget ferdig en oppfølgingsplan. Oppfølgingsplanen må fylles ut. Bl.a. for å sikre at ikke trygdekontoret stopper utbetalinga til arbeidsgiver Innen 8 uker Aktivitetsplikt senest innen 8 uker. Fokuset skal flyttes fra å være sykemeldt til økt vekt på funksjonsvurdering og deltakelse i arbeidslivet. Det er svært viktig at legens funksjonsvurdering er på plass. Ulike helsefaglige grupper bør trekkes inn i vurderingen ved behov Innen 12 uker 3

4 Dialogmøte hvis arbeidstaker ikke er i arbeidsrelatert aktivitet. Hensikten er å sørge for bedre samhandling mellom berørte aktører. Møtet skal bidra til å ansvarliggjøre disse og ha et større fokus på alternative muligheter fremfor 100% sykmelding. Møtet skal gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen og hva arbeidstakeren kan gjøre på arbeidsplassen, og hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge for å få dette til. Herunder avklare mulighetene for gjennomføring av bedriftsinterne tiltak. NAV innhenter oppfølgingsplanen. Også for arbeidstakere som er gradert sykemeldt. Det satses på økt bruk av gradert sykemelding i hele sykdomsforløpet 3.7. Innen 6 måneder Nytt dialogmøte. Tema og innhold langt på vei det samme som på første møte. Møtet avholdes ikke hvis det er åpenbart uhensiktsmessig, bl.a. ut fra medisinske grunner. Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten skal delta. På møtet skal det foreligge informasjon om gjennomføring av bedriftsinterne tiltak og resultatet av disse. Hvis tilrettelegging på arbeidsplassen ikke gir resultat, og medisinske grunner tilsier evne til å klare annet arbeid, skal det som hovedregel vurderes yrkesrettet attføring. NAV arrangerer møtet. Lege og annet helsefaglig personell bør være med på disse møtene hvis det er hensiktsmessig Innen 40 uker Sykemeldt arbeidstaker må oppsøke trygdekontoret og søke andre stønader, slik at søknaden kan behandles før sykepengerettighetene tar slutt. For noen arbeidstakere vil det være aktuelt å søke stønad fra sin pensjonskasse. Arbeidsgiver skal fortsatt følge opp den sykemeldte og notere alle relevante momenter og vurderinger inn i oppfølgingsplanen. Arbeidsgiver vurderer oppmelding til attføringsutvalg. NAV sender infoskriv om mulige tiltak/stønader, samt om når sykepengerettighetene opphører uker Sykepengeperioden er avsluttet. Yrkesrettet attføring: Dersom du kan arbeide helt eller delvis, men må ha kvalifisering for å få et arbeid som er forenlig med din helse (dette kan være hos din arbeidsgiver, forutsatt at det er behov for folk med den kompetansen du har). Rehabilitetspenger: Dersom du fortsatt er under behandling med utsikt til bedring. Du kan likevel starte opp med attføringstiltak Uførepensjon fra folketrygden: Aktuelt derom du ikke kan klare noen slags arbeid. Det kreves vanligvis at attføring er forsøkt før uførepensjon innvilges. NAV hjelper med informasjon og veiledning i forhold til hvilke stønader og muligheter som foreligger. NAV vil også bidra med veiledning og kvalifiseringstiltak (kurs, utdanning eller praksis) dersom yrkesrettet attføring innvilges. 4

5 Attføringsutvalget skal holdes løpende orientert Innen 2 år Lykkes ikke tilbakeføring, og arbeidsgiver har fulgt opp premissene i arbeidsmiljøloven jfr. aml 13.2, 13.3 og 14.e skal arbeidsforholdet bringes til opphør. Oppsigelsen skal følge formkrav og saksbehandlingsregler ihht. aml. 57, 60 og 61. Ved oppsigelse har den ansatte fortrinnsrett til stillinger i kommunen, som en er kvalifisert for, i 1 år, jfr. aml Individuell oppfølgingsplan. Planen skal utarbeides i fellesskap av leder og den sykemeldte, bl.a. på bakgrunn av opplysninger gitt i egenmelding og behandlende leges funksjonsvurdering. Planen kan rent praktisk gjøres ved å fylle ut trygdeetatens kravskjema for tilretteleggingstilskudd. Søkes det ikke tilskudd må planen skrives på eget skjema. Følgende momenter skal være med i oppfølgingsplanen: Bakgrunn for planen Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne (hva kan den ansatte gjøre/ikke gjøre) Beskrivelse av tiltak for tilrettelegging som kan gjøres i fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold for at arbeidstaker skal kunne komme tilbake i arbeid. Aktuelle tiltak med bistand fra det offentlige (NAV). Plan for videre oppfølging (tidsaspektet, hvem som har ansvaret for oppfølging). Det bør gis en begrunnelse for de tiltak som er valgt, og evt. en vurdering av andre aktuelle tiltak. Planen skal være realistisk og forenlig med de medisinske vurderinger, og skal ikke inneholde opplysninger om følsomme forhold, diagnose eller medisinske forhold, med mindre arbeidstakeren ønsker det. 5. Sykefraværssamtale. Sykefraværssamtale er et viktig virkemiddel for å få klarlagt forhold som bidrar til en rask tilbakeføring til arbeid. Samtalen med den sykemeldte organiseres og ledes av nærmeste overordnede. Dersom den sykemeldte arbeidstakeren ønsker det, kan kan han få bistand fra tillitsvalgt, verneombud eller bedriftshelsetjeneste. Det er utarbeidet egen momentliste for gjennomføring av denne samtale (se vedlegg side 8). 5

6 6. Råd og tips til ledere Det finnes ikke noe trylleformular som reduserer sykefraværet. Det er god ledelse og systematisk personal- og arbeidsmiljøarbeid over tid som gir resultater. Lavt sykefravær forutsetter trivsel på arbeidsplassen. Tiltak for økt trivsel lønner seg. Forebyggende arbeid er lønnsomt og kan hindre sykefravær. Lær medarbeiderne å kjenne. Medarbeidersamtaler er et godt tiltak og skal gjennomføres. Klargjør hvilke krav og forventninger du stiller til dine medarbeidere. Gi tilbakemeldinger og vær tydelig. Vis dine medarbeidere tillit ved å gi dem ansvar og myndighet. Fleksibilitet for dine medarbeidere gir også fleksibilitet for kommunen, Se også 7. Du er ansatt i Lebesby kommune også når du er syk (En informasjon til våre ansatte som blir sykemeldt) Kommunen har inngått samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv (IA- avtale). Kommunen har utarbeidet rutiner for oppfølging av sykemeldte, som gjelder alle ansatte. Rutinen finnes i en egen perm hos din leder Hvilket ansvar har du? Som ansatt i en IA- virksomhet har du også et ansvar dersom du blir sykemeldt. Du skal: a) Bidra positivt til dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake til arbeid. 6

7 b) Ved fravær, om mulig straks melde fra til arbeidsstedet/nærmeste leder om forventet fraværslengde. Leder registrerer fraværet. c) Du som ansatt må levere sykemelding så snart denne foreligger. d) Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen. e) Opplyse om egen funksjonsevne og mulige tiltak for å være i eller komme tilbake til heltids- eller deltidsarbeid. f) Møte til møter din leder innkaller til vedrørende fraværet. g) Være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktiv i oppfølgingsarbeidet. Retten til sykepenger faller bort dersom du uten rimelig grunn nekter å gi opplysninger om egen funksjonsevne eller ikke bidrar som beskrevet over. Det samme gjelder dersom du uten rimelig grunn ikke tar i mot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeidet eller yrkesrettet attføring. Du har ingen plikt til å oppgi diagnose, og arbeidsgiver kan heller ikke forvente at du svarer på alle spørsmål om dette. Dersom du selv ønsker åpenhet rundt ditt sykefravær, har du selvfølgelig anledning til å informere om dette Hold kontakt med arbeidsplassen Når du er sykemeldt, er det viktig at du holder jevnlig kontakt med arbeidsplassen. Dersom du er i stand til det, stikk innom og lever sykemeldingen til din leder. Kom gjerne ved lunchtider, slik at du kan få tatt en prat med kollegaene dine. Prøv å holde deg informert om hva som skjer på arbeidsplassen mens du er sykemeldt. Hvordan blir dine arbeidsoppgaver løst når du er borte? Har det kommet noen nye arbeids kollegaer som du kan hilse på? Dersom du holder deg orientert om hva som skjer på arbeidsplassen når du er borte, vil det ofte være lettere å komme tidligere tilbake i arbeid etter en sykemelding. Du kan delta i opplæring som foregår selv om du er sykemeldt Aktiv sykemelding Dersom du ikke kan klare å utføre jobben din som vanlig på grunn av sykdom, kan aktivt sykemelding være et alternativ. Aktiv sykemelding betyr i praksis at du går på jobben som sykemeldt og jobber med tilrettelagte arbeidsoppgaver etter avtale mellom deg og arbeidsplassen. Du kan drøfte bruk av aktiv sykemelding med arbeidsgiver, NAV behandlende lege og bedriftshelsetjeneste, og disse kan også hjelpe deg med å komme i gang med ordningen. Arbeidsoppgaver og arbeidstid avtales mellom deg og leder og dokumenteres på eget avtaleskjema. Du sjekker at legen din ikke har noen innvendinger mot dette. Du kan gå på aktiv sykemelding i inntil 4 uker, men mulighet til forlengelse i ytterligere 4 uker. 7.4 Omplassering/ yrkesrettet attføring/uførepensjon. Dersom dine begrensninger er varige og du ikke lenger kan gjenoppta ditt arbeid etter gjennomført behandling og evt. aktiv sykemelding, må det vurderes om det finnes muligheter for omplasseringer til annet arbeid innenfor kommunen, evt. ved 7

8 hjelp av omskolering. Dersom det ikke finnes slike muligheter i kommunen, vurderes det om du har krav på å søke om yrkesmessige attføring, dvs. hjelp til omskolering/omplassering til annet hensiktsmessig arbeid i arbeidslivet for øvrig. Er du ikke kommet tilbake til arbeid innen 6 måneder skal din sak behandles i kommunens attføringsutvalg. Dersom dine begrensninger er så store at det er lite trolig at du kan forvente å komme tilbake i arbeid, enten i kommunen eller andre arbeidsgivere, vil det være naturlig å søke om uførepensjon. Søknadsskjema for dette fåes hos NAV. Behandlende lege, NAV eller bedriftshelsetjenesten kan gi deg informasjon. Som sykemeldt har du krav på sykepenger i et år. Dersom du blir gående sykemeldt utover et år, må du søke om en av tre ytelser: Rehabiliteringspenger (dersom du fortsatt går til behandling/utredning) Yrkesmessig attføring (dersom du søker om omskolering og lignende) Uførepensjon (dersom du er for syk til å kunne gjenoppta noe form for arbeid) Du vil også kunne ha krav på ytelser fra kommunens pensjonsordning (KLP). Forhør deg med din leder eller personalrådgiver Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe deg med informasjon og veiledning på alle nivåer i en sykemeldingsfase. Bedriftshelsetjenesten samarbeider med din lege, NAV og arbeidsgiver om å finne løsninger. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling sett i forhold til arbeidsgiver, og tjenesten har taushetsplikt. Bedriftshelsetjenesten har kompetanse om regelverket og støtteordninger som gjelder for sykemeldte og kan kontaktes for veiledning. 8. Momentliste for samtale med den sykemeldte Samtalen med den sykemeldte organiseres og ledes av avdelingsleder/ nærmeste overordnede. Dersom den sykemeldte arbeidstakeren ønsker det, kan han/hun få bistand fra tillitsvalgt, verneombud eller bedriftshelsetjeneste. Målet med samtalen er å forsøke å legge forholdene til rette for den sykemeldte på arbeidsplassen, og evt. å finne ut om det er ting i arbeidsmiljøet som har skapt fraværet Forutsetninger for samtalen: For å ha en klar forutsigbarhet vedrørende innholdet i samtalen er følgende momentliste utarbeidet som en veiledning for leder og ansatt. Det er viktig å legge til rette for en naturlig samtale og dialog rundt punktene i momentlisten. 8

9 At målet med samtalen er kjent Å vite at sykemeldte er sårbare Menneskekunnskap; mennesker er forskjellige og reagerer ulikt Gjensidig tillit og troverdighet Fokusere på det som er relevant og som en kan gjøre noe med Lage en god ramme rundt samtalen: rolig sted, nok tid, ikke avbrudd/telefoner Forberedelser: Den sykemeldte får beskjed om samtalen minst 3 dager på forhånd samt målet med samtalen, evt. fått tilsendt et brev med innkallingsdato for samtale i god tid i forveien. Opplys at den sykemeldte kan ta med sin tillitsvalgte, verneombud eller 1 repr. fra BHT. Beregn tiden, se på klokka før du begynner (sett av ca 1 time). Skriv ned noen punkter på papiret om hva du skal snakke med den sykemeldte om Samtalen skal ikke: Virke kontrollerende eller overprøve sykemeldingsgrunnlaget. Ha fokus på sykdomsprat eller ting en ikke kan gjøre med. Blokkere for alternative muligheter: det nytter ikke i vår kommune 8.4. Hensikt og formål: Å vise omsorg, høre hvordan det går og hvordan kontakten med arbeidsplassen kan ivaretaes, og arbeidssituasjonene evt. tilpasses Å tilrettelegge for raskest mulig tilbakeføring i jobb. Å få og gi informasjon som kan brukes til det forebyggende HMS- arbeid 8.5. Innhold i samtalen: Innledning: Hvordan har du det? Hvorfor har vi denne samtalen og hva vil vi oppnå? (En vedtatt rutine som gjelder alle) Status/her og - nå beskrivelse: 9

10 Hvordan vil du beskrive din egen situasjon? Får den sykemeldte den hjelp og behandling som han/hun behøver? Konsekvenser av helsetilstanden for arbeidssituasjonen. Andre områder hvis du ønsker å snakke om det (utenforliggende forhold som har betydning for arbeidssituasjonen). Er det ting i arbeidsmiljøet/arbeidsoppgavene som har bidratt til fraværet? Hva er situasjonen for virksomheten/avdelingen? Fokusere på muligheter: Hva skal til for at du kan komme tilbake på jobb? Hva kan vi gjøre? Hva kan du gjøre selv? Begrensninger/vanskeligheter? Hva må vi unngå? Behov for hjelpemidler? Justeringer av krav? Muligheter (for eksempel aktiv sykemelding, fritak fra arb. giverperioden, tilrettelegging på arbeidsplassen etc.). Framover: Hvordan ønsker du å holde kontakt framover? (Fokus på arbeidstakerens ansvar for å holde kontakt!) Vedtatt rutine for kontakt mellom sykemeldte og arbeidsplassen! Hvordan skal vi trekke med kollegene når/hvis du skal tilbake i en spesiell arbeidssituasjon? (Hvordan informere? Hvem informerer? Hva skal sies og hva skal ikke sies?) Oppsummering: Avtal videre kontakt. Noter de viktigste punktene man er blitt enige om under møtet. Skriv et kort referat fra møtet som begge undertegner Noen aktuelle tiltak fra NAV: Aktiv sykemelding holde kontakt med arbeidsplassen og beholde sykepenger. Tilretteleggingstilskudd tilskudd til arbeidsgiver ved tilrettelegging for en sykemeldt. Gradert sykemelding kombinasjon arbeid/trygd. Rehabiliteringspenger når den sykemeldte fortsatt er til behandling når sykepengene utløper Hjelpemidler på arbeidsplassen tilrettelegging på arbeidsplassen. 10

11 Kjøp av helsetjenester enklere dagkirurgi/operasjoner for tidligere/raskere behandling. Reisetilskudd beholder lønn fra arbeidsgiver men reisen til/fra jobben dekkes Fritak fra arbeidsgiverperioden For kronisk og/eller langvarige syke gjelder også barn Senere samtaler: Kort repetisjon av situasjonen ved forrige samtale se dokumentasjonsgrunnlag. Utviklingen siden sist. Drøft de viktigste momentene på nytt. Hva har du/jeg tenkt siden sist? BHT får oversendt kopi av dokumentasjonsskjemaet etter samtale nr. 2 (innen 6 uker). BHT kan innkalle til samtale etter 6 uker. Hvordan er du/jeg fornøyd med kontakten så langt? Behov for justeringer? 8.8. Ansvar: Bevar betroelser! Bistå arbeidstakeren med å få saken videre til rette person ved behov Konfidensielle notater oppbevares nedlåst og skal bare kunne hentes ut av nærmeste overordnede. 11

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune 1. MÅLSETTING Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune Sirdal kommunes målsetting på dette området er som følger: Ansatte i Sirdal Kommune skal

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE Formål Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver ansvar for de arbeidstakere som er blitt hemmet i sitt yrke, jfr. 4 6 nr.1: Hvis en arbeidstaker har fått redusert

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Beiarn kommune (Vedtatt av Beiarn kommunestyre 06.05.2015 ) 1.versjon Innhold 1 FORMÅL... 3 2 OMFANG... 3 3 ANSVARSFORHOLD... 3 3.1 Leders ansvar... 3 3.2 Arbeidstakers

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Revidert versjon 3/ mai.04 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Innholdsfortegnelse: HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

Innholdsfortegnelse: HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn 9593 Breivikbotn Innholdsfortegnelse: 1. PROSEDYRE FOR HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR... 1 1.1 ANVENDELSE OG HENSIKT... 1 1.2 ANSVAR OG MYNDIGHET... 2 Arbeidstaker... 2 Nærmeste leder med personalansvar...

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte Hjemmeside: www.hemis.no Oppfølging av sykemeldte Oppdatert: 23. august 2014 1 Innhold Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli... 4 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere... 5 Om sykefraværsoppfølging...

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær Energi Norge, konferanse Fra fravær til nærvær Samarbeid mellom NTE og NAV for å redusere sykefravær og utvikle enkeltmennesket og bedre bunnlinjen for bedriftene. Redusere fraværet Se den enkelte å tilrettelegg

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

RINGER AV ÅR OPPLEVELSER OG UTVIKLING I

RINGER AV ÅR OPPLEVELSER OG UTVIKLING I RINGER AV ÅR OPPLEVELSER OG UTVIKLING I HISTORIE Granstubben Barnehage er en privat barnehage i Henning, som ble startet i januar 2006, av tidligere ansatte i gamle Henning Barnehage. Barnehagebygget vårt

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 OPPFØLGING AV SYKMELDTE Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 Bakgrunn: Ny IA-avtale Tre delmål i avtalen. 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Økt sysselsetting av personer med redusert

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Bedre når du er TILSTEDE

Bedre når du er TILSTEDE Bedre når du er TILSTEDE Foto: istock Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet,, NorskArbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Prosjekt 2007-2009. Informasjon om sykefraværsarbeidet i Nøtterøy kommune: Prosedyrer og skjema til dokumentasjon

Prosjekt 2007-2009. Informasjon om sykefraværsarbeidet i Nøtterøy kommune: Prosedyrer og skjema til dokumentasjon Prosjekt 2007-2009 Informasjon om sykefraværsarbeidet i Nøtterøy kommune: Prosedyrer og skjema til dokumentasjon Del 4 Nøtterøy kommune HMS håndbok Oppfølging av syke og attføring Utarbeidet av: Personalseksjonen

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Bjørn Lien, direktør NAV Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Ny IA-avtale

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer