Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune"

Transkript

1 1. MÅLSETTING Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune Sirdal kommunes målsetting på dette området er som følger: Ansatte i Sirdal Kommune skal så langt det er mulig, gis anledning til å fortsette i kommunens tjeneste selv om de blir yrkeshemmet. Hvis en arbeidstaker er blitt hemmet i sitt yrke som følger av ulykke, sykdom, slitasje, alder e.l. skal arbeidsgiveren, så langt der er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne få eller beholde et høvelig arbeid. (se avtale med trygdetaten) Arbeidstakeren skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlig arbeide, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet, endringer i tekniske innretninger, gjennomgått attføring e.l. (arbeidsmiljølovens 4.6) (seniorpolitisk plan) 2. ANSVAR Det er et lederansvar å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet på grunn av sviktende helse. Personalavdelingen har et særskilt ansvar i å være pådrivere, følge opp og se muligheter på tvers av enheter og avdelinger. Den ansatte har ansvar for å gi melding om årsaken til fraværet når det er begrunnet i arbeidsmiljøforhold. Den ansatte må delta aktivt i hele prosessen og medvirke til gjennomføring av tiltak. Verneombud og tillitsvalgte kan bistå i hele prosessen dersom den ansatte ønsker det. Tillitsvalgt skal delta dersom det blir aktuelt med omplassering til annet arbeid. Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter kan være rådgiver og støtteapparat i hele prosessen. 3. GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER Sirdal kommune skal opptre som en arbeidsgiver for alle andre. I hele prosessen er det nødvendig å vurdere om oppfølgingen er hensiktsmessig, og sunn fornuft skal legges til grunn. Den ansatte skal alltid settes i sentrum. 1

2 Oppfølging av sykefravær og bedriftsintern attføring må tilpasses ut fra kjennskap til den ansatte, arbeidsoppgaver, fraværets omfang og årsak. Problemstillinger skal i størst mulig grad håndteres på det nivå i organisasjonen hvor de har oppstått. Den ansatte skal alltid først forsøkes tilbakeført til egen stilling eller arbeidsplass, eventuelt etter tilrettelegging. I størst mulig grad skal problemet søkes løst på arbeidsplassen og i dialog mellom den ansatte og leder. Den ansattes opplevelser skal legges til grunn. Etter dette kan det være aktuelt med omplassering til varig annet arbeid innen virksomheten. Ved omplassering til annet arbeid eller arbeid i annen avdeling skal A.S.S utvalget uttale seg om saken. A.S.S. utvalget behandler saken og gir råd i henhold til mandat. Kommunen skal alltid vurdere om ledige stillinger kan være med å gi løsninger for aktuelle attføringssaker. A.S.S utvalget holder tett kontakt med ledelsen i forhold til dette. Ledelsen har ansvar for å bidra til å løse attføringssaker når det er mulig. Oppfølging av sykefravær og bedriftsintern attføring er omsorg og omtanke, ikke kontroll. Dette skal gjenspeiles i samtalene med den ansatte. Den ansatte kan i hele prosessen la seg bistå av tillitsvalgt eller verneombud. Aktuell informasjon (ikke sakspapirer) bør sendes/formidles til den sykemeldt fortløpende. 4. REGLEMENT FOR A.S.S UTVALGET I SIRDAL KOMMUNE 4.1 Formål Formålet med å etablere A.S.S utvalg er at kommunen skal ha: - Et rådgivende og uttøvende organ som skal koordinere oppfølgingen av sykefravær og bedriftsintern attføring. - Et organ som kan planlegge, igangsette og koordinere bedriftsinterne attføringstiltak - Et organ som kan være et rasjonelt redskap for å drive sykefraværsoppfølging og bedriftsintern attføring og som inngår som en viktig del av virksomheten totale HMS arbeid. 4.2 Organisering og ansvar: Utvalgets forankring: A.S.S utvalget er et underutvalg av kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) (jfr. AML 7 og hovedavtalen) 2

3 Utvalgets sammensetning: A.S.S utvalget skal bestå av ansvarlig representanter fra både ledelse og ansatte. I tillegg kan NAV arbeidslivssenteret trekkes inn (se intensjonsavtale) Bedriftshelsetjenesten og lege kan også trekkes inn om nødvendig. A.S.S utvalget består av 6 medlemmer, sammensatt slik: Ass. rådmann HMS-konsulent Personalkonsulent Hovedverneombud HTV Fagforbundet og TV Delta Det er viktig at kommunen gjennom dette utvalget bygger opp og tar vare på spesialkompetanse som er viktig i sykdomsforebyggende arbeidsmiljø arbeid. Arbeidsgiverrepresentantene velges på permanent basis på grunn av den spesialkompetanse de opparbeider seg. Personer som velges eller oppnevnes til medlemmer i attføringsutvalget bør både ha interesse for arbeidet og tillit hos partene i virksomheten. Andre deltakere: I behandling av enkeltsaker, er det naturlig å trekke inn berørte ledere. Den saken gjelder, eller representant for vedkommende, har rett til å møte i A.S.S. utvalget for å legge frem sin sak eller sine synspunkter. Utvalget kan trekke inn bidragsytere etter behov. Disse har ikke stemmerett. Slike bidragsytere kan være: Representanter fra NAV Evt. eksternt helsepersonell/bedriftshelsetjenesten Ansvar: Mandatet til A.S.S utvalget er å arbeide mot de mål og etter de retningslinjer som gjelder for kommunens bedriftsinterne attføring. Det påhviler medlemmene et ansvar for å søke etter løsninger som kan være gode både for den ansatte og for kommunen. Medlemmene har taushetsplikt for arbeidet i utvalget. 4.3 Beskrivelse/utførelse: Generelt A.S.S utvalget skal arbeide spesielt med saksområdene: - Sykefravær - Yrkeshemmede arbeidstakere - Attføring - Seniorpolitikk i henhold til seniorpolitisk plan 3

4 A.S.S utvalget har som oppgave å informere ledere og ansatte og være pådriver inne overnevnte saksområder. Som hovedregel skal A.S.S utvalget involveres i følgende saker: Sykefravær: - Følge utviklingen i sykefraværet for kommunen som helhet og den enkelte avdeling og rapportere til AMU. - Være pådriver, medspiller og kontakt utvalg for NAV Arbeidslivssenteret i forhold til inngått samarbeidsavtale. Bedriftsintern attføring og seniorpolitikk: - Ta stilling til og evt. utarbeide og fremme rutiner for bedriftsintern attføring - Foreslå opprettelse og disponering av evt. attføringsstillinger - Behandle enkeltsaker hvor det er behov for avklaring eller bistand, og som er av en slik art at de ligger utenfor den enkelte enhetsleders ansvars og myndighetsområde. - Behandle saker vedrørende ekstern arbeidstrening/skolering samt midlertidige eller permanente omplasseringssaker. - Jobbe aktivt med seniortiltak i henhold til seniorpolitisk plan. - Være pådriver, medspiller og kontaktutvalg for NAV arbeidslivsenteret i forhold til inngått samarbeidsavtale Saksgang Alle parter kan melde inn saker til A.S.S utvalget. Sakene meldes inn til personalkonsulenten hhv. HMS-kons./personalrådgiver som skal innhente nødvendige opplysninger. Før en sak behandles i A.S.S utvalget skal den det gjelder være orientert og invitert til møtet. Følgende skal normalt avklares i A.S.S utvalget: 1. Analyse av problemet; Nåværende arbeidsoppgaver Belastninger (fysiske og/eller psykiske) Foreligger det legeerklæring (krav for omplassering) Arbeidsoppgaver som bør unngås Arbeidsoppgaver det kan fortsettes med 4

5 2. Hvilke løsninger/tiltak er forsøkt: Arbeidsmiljøtiltak Tilrettelegging av arbeidet Bedriftsintern opplæring Intern arbeidstrening 3. Løsning/tiltak som allerede er utprøvd og som ikke har ført fram, skal kommenteres En sak kan returneres til avdelingen dersom den trenger nærmere utredning. A.S.S utvalget skal treffe vedtak ut fra de foreliggende opplysninger 4.4 Registrering/rapportering. Utvalget rapporterer om attføringsrelaterte saker, seniorpolitiske tiltak, sykefraværsarbeid og annen aktivitet til AMU. 4.5 Delegerte saker rapporteres til rådmannen. 4.6 Møtebok Det føres møtebok som behandles strengt konfidensielt. 5

6 Hensikten og målet med sykefraværsoppfølging: Å opprettholde kontakt mellom arbeidsplassen og arbeidstaker i en sykemeldingsperiode. Kontakten skal være et utrykk for omsorg og støtte, ikke kontroll eller mistenkeliggjøring. Å tilrettelegge for en så rask tilbakekomst som mulig. Å finne ut om fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen som kan tilrettelegges bedre Å vurdere hjelp/støtte/tilrettelegging også i de tilfellene der fraværet ikke skyldes forhold på arbeidsplassen. Å gi aktuell informasjon til den sykemeldte slik at hun/han er oppdatert på hva som skjer på arbeidsplassen. Å sikre at alle sykemeldte blir kontaktet og tatt vare på likebehandling. Samtale med den sykemeldte: Avtal med den sykemeldte på forhånd slik at han/hun får anledning til å tenke igjennom sin situasjon Ved vanskelige saker er det mulig å ha personalstab, tillitsvalgt, verneombud og/eller bedriftshelsetjenesten til stede. Avtales før møtet. Skrive ned noen punkter om hva du skal snakke med den sykemeldte om noter underveis. Lage en god ramme rundt samtalen, rolig sted, nok tid, ikke avbrudd/telefon. Samtalen skal fokusere på relevante muligheter som en kan gjøre noe med Samtalen skal ikke: Virke kontrollerende eller overprøve sykemeldingsgrunnlaget Ha fokus på sykdomsprat eller ting en ikke kan gjøre noe med Blokkere for alternative muligheter: det nytter ikke på denne bedriften Husk å sett av god tid til samtalen! 6

7 PROSEDYRE FOR SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING Innledning: A.S.S utvalget har det overordnede ansvar for attføring sykefravær og seniorarbeid i kommunen. (det vises ellers til retningslinjene for utvalget) Lederne i kommunen skal i saker relatert til stikkordene attføring - sykefravær og seniorarbeid ha følgende avtaler, planer og prosedyrer som grunnlag for dette arbeidet. Disse dokumentene sammen, danner grunnlag for Sirdal kommunes arbeidsgiverpolitikk på dette området. Arbeid med sykefravær: Arbeid med seniorpolitikk: IA avtalen, prosedyrebeskrivelser og annen relevant informasjon utarbeidet fra Personalstab (se side 10, 11,12 og 13), reglement for A.S.S. utvalg IA avtalen, seniorpolitisk plan og reglement for A.S.S. utvalg Arbeid med attføringssaker: IA avtalen, prosedyrer og reglement for A.S.S. utvalg PROSEDYRE 1. FORMÅL OG OMFANG Denne prosedyren skal sikre at alle ansatte i Sirdal kommune skal få støtte og oppfølging ved sykefravær, og hjelp til å tilrettelegge arbeid ved langtidsfravær. 2. ANSVAR OG MYNDIGHET Nærmeste overordnede har ansvar for og myndighet til å gjennomføre denne prosedyren. Det rapporteres til verneleder. 3. HANDLINGER Det er viktig at overordnet tar mot melding om sykefravær uten å gi negative signaler tilbake - et ønske om god bedring kan være på sin plass. Innen 2 uker ved sykefravær tar nærmeste overordnede kontakt minst en gang med den sykemeldte. Dette kan ha form av en telefonsamtale hvor hensikten er å vise omtanke - ikke kontrollere. Nærmeste leder skal senest innen 4 uker, sammen med den sykmeldte, lage en plan for den videre oppfølging og tilrettelegging i sykefraværsperioden. Planen skal inneholde medarbeiders arbeidsevne og mulige tilrettelagte arbeidsoppgaver. Kopi av oppfølgingsplanen sendes til HMS-ansvarlig og sykemelder (lege). Innen 7 ukers sykefravær skal dialogmøte I gjennomføres med mindre det er åpenbart unødvendig. Ved gradert sykemelding avholdes møtet hvis det vurderes hensiktsmessig. Målet med møtet er å drøfte situasjonen og å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. Sykmeldt, lederen, BHT og HMS-ansvarlig deltar på møtet, videre kan legen og tillitsvalgt innkalles dersom hensiktsmessig. Oppdatert oppfølgingsplan sendes til NAV. Innen 6 mnd. sykefravær innkaller NAV til dialogmøte II mellom arbeidstaker, BHT, NAV, arbeidsgiverrepresentant og evt. lege. Alle parter kan kreve at dialogmøte II avholdes på et tidligere tidspunkt. Oppdatert oppfølgingsplan sendes til NAV senest 1 uke før møtet. 7

8 Det kan avholdes dialogmøte III ved utløp av sykepengeperioden (12 mnd) for å vurdere behov for yrkesrettet attføring eller rehabilitering i samarbeid med NAV og lege. Arbeidstaker kan innvilges permisjon (søkes på eget skjema) i inntil ett år dersom det iverksettes rehabilitering og attføring etter lov om folketrygd, eller i påvente av gjeninntredelse. Når det har gått to år siden arbeidstaker var i stillingen/fraværets begynnelse, kan følgende alternative løsninger komme til anvendelse: a) arbeidstaker gjeninntrer i stillingen. b) arbeidstaker gis anledning til å søke ytterligere ett års permisjon. c) avslutning av arbeidsforholdet vurderes. Dersom arbeidstaker ikke gjeninntrer i stillingen (pkt a), kan hun/han søke permisjon i ytterligere ett år dersom vedkommende er i et behandlingsopplegg med utsikt til snarlig bedring, venter på operasjon eller lignende (pkt b). Dersom grunnlaget for permisjon ikke er til stede, behandles saken etter pkt c. Dersom en ansatt har hatt 2 år permisjon etter maksdato sykepenger innkalles vedkommende et møte der situasjonen drøftes. Det gis anledning til å ha med tillitsvalgt. Formålet med møte er en avklaring om gjeninntredelse i ansettelsesforholdet er realistisk. Det et tidsperspektiv av ½ år og prognose om utviklingen av funksjonsevne til grunn. Dersom gjeninntredelse ikke er realistisk vurderes avslutning av arbeidsforholdet. NB! Oppsigelse er bare aktuelt dersom det ikke er mulig å finne løsning ut fra AML 4-6. HUSK: Det er lov å være syk - planen lages for at den ansatte skal få mulighet til å få en bedre situasjon. Det er spesielt viktig at samtalene kan få avklart om det er forhold på arbeidsplassen som har influert på sykefraværet (fysiske forhold eller psykososiale forhold). Hvis den sykemeldte gir sitt samtykke, er det naturlig å forsøke å etablere en dialog med behandlende lege. Dersom sykefraværet har sitt grunnlag i forhold til arbeidsmiljø, skal personal/hms-ansvarlige i kommunen kobles inn. Saker som angår arbeidsmiljøet skal tas opp i AMU, dog ikke enkeltsaker. AMU får enhetsvise sykefraværsoversikter hvert kvartal. Tillitsvalgte bør være oppmerksom på medlemmer med langtidsfravær og ta kontakt med den sykemeldte. Likeledes må verneombudets rolle styrkes dersom det er arbeidsmiljømessige årsaker til sykefravær. Når arbeidstaker kommer tilbake på arbeidsplassen etter endt sykemeldingsperiode, er vedkommende ofte var overfor signaler fra ledelse og arbeidskollegaer. Enkle virkemidler for å gjøre tilbakekomsten positiv kan være et håndtrykk, noen oppmuntrende ord og evt. en blomsterbukett fra arbeidsgiver. Når medarbeideren er friskmeldt og tilbake etter et lengre fravær, bør leder innen en uke ha en samtale med vedkommende. Denne samtalen skal sikre at gjeninntreden i arbeidet blir tilrettelagt så hensiktsmessig som mulig. Det er alltid viktig at den sykemeldte holdes informert om hva som skjer på arbeidsplassen. Det skal sendes referater fra møter ol. og annen generell informasjon. 4. AVVIK Bare rådmannen kan tillate avvik fra denne prosedyren. 8

9 Søknad om permisjon uten lønn ved oppfølging sykefravær utover 12 måneder Navn: Personnr.: Stilling: Arbeidssted (er/har vært): Permisjonssøknaden gjelder: % av min % stilling, i perioden fra til (maks 1 år). (dato) (dato) Jeg søker om permisjon uten lønn ved overgang til ytelser fra NAV og/eller KLP/STP. Annet: Tidligere permisjon(er) begrunnet i sykefraværet: fra til Jeg er klar over at jeg i permisjonstiden må få avklart om jeg av helsemessige årsaker kan komme tilbake i mitt vanlige arbeid. Jeg samtykker i at Sirdal kommune, ved HMS-konsulent eller personalkonsulent kan innhente nødvendige opplysninger fra NAV. Jeg samtykker i at min sak eventuelt kan drøftes med aktuelle enheter, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten. Dersom jeg i permisjonstiden får innvilget fast uførepensjon fra KLP/STP og/eller folketrygden skal jeg umiddelbart ta kontakt med nærmeste leder. Ta kontakt med pensjonskontakt Ommund Fintland for søknad til KLP og avklaringer i forhold til dette. Sirdal, den / 201 Søkers underskrift Permisjon uten lønn innvilges/innvilges ikke fra til (dato) Sirdal, den / 201 Leder 9

10 PROSEDYRE I ATTFØRINGSSAKER Innledning: A.S.S utvalget har det overordnede ansvar for attføring sykefravær og seniorarbeid i kommunen. (det vises ellers til retningslinjene for utvalget) Lederne i kommunen skal i saker relatert til stikkordene attføring - sykefravær og seniorarbeid ha følgende avtaler, planer og prosedyrer som grunnlag for dette arbeidet. Disse dokumentene sammen, danner grunnlag for Sirdal kommunes arbeidsgiverpolitikk på dette området. Arbeid med sykefravær: Arbeid med seniorpolitikk: IA avtalen, prosedyrebeskrivelser og annen relevant informasjon utarbeidet fra personalstab (se side 10,11,12 og 13), samt reglement A.S.S utvalg IA avtalen, seniorpolitisk plan og reglement for A.S.S utvalg Arbeid med attføringsarbeid: IA avtalen, prosedyrer og reglement for A.S.S utvalg I saker hvor det kan bli aktuelt med omplassering spesiell tilrettelegging eller endring av arbeidsoppgaver skal følgende prosedyre gjelde: Prosedyren forutsetter at prosedyrene er fulgt i forhold til sykefraværsoppfølging. Det forutsettes videre at mulige tiltak har vært vurdert og eventuelt iverksatt. Enhetene skal: Informere A.S.S uvalget skriftlig via HMS-kons./personalrådiver om iversatte tiltak i forhold til sykefraværsprosedyrene. Dersom den ansatte ønsker kontakt med A.S.S utvalg skal dette imøtekommes. Dette skal det informeres om i samtale. Dersom en på et tidlig tidspunkt i et eventuelt sykefravær, vurderer muligheten for tilrettelagt arbeid som vanskelig, skal en i samråd med den ansatte vurdere om A.S.S utvalget bør kobles inn. Enhetsleder skal orientere HMS-konsulenten om behov for tilrettelegging, drøfte muligheter og vurdere om det skal søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV. ASS utvalget: Utvalget skal ha jevnlige møter for å gå igjennom rapportene fra enhetene Det vises ellers til A.S.S reglement 10

11 SIRDAL KOMMUNE Kontakt mellom den sykemeldte og arbeidsplassen Innhold i samtalen Innledning: Hvordan har du det? Hvorfor vi har denne samtalen og hva vi vil oppnå? Dette er en vedtatt rutine som gjelder alle. Status/her og nå beskrivelse: Hvordan vil du beskrive din egen situasjon? Konsekvenser av helsetilstanden for arbeidssituasjonen. Andre områder hvis du ønsker å snakke om det (utenforliggende forhold som har betydning for arbeidssituasjonen). Fokus på muligheter: Hva skal til for at du kan komme tilbake i jobb? Hva kan vi gjøre? Hva kan du selv gjøre? Begrensninger/vanskeligheter? Hva må vi unngå? Behov for hjelpemidler? Justeringer av krav? Muligheter (for eksempel aktiv sykemelding, delvis sykemelding, andre arbeidsoppgaver). Framover: Hvordan ønsker du å holde kontakt framover? (Fokus på arbeidstakerens ansvar for å holde kontakt!) Vedtatt rutine for kontakt mellom sykemeldte og arbeidsplassen! Hvordan skal vi trekke med kollegene når/hvis du skal tilbake i en spesiell arbeidssituasjon? (Hvordan informere? Hvem informerer? Hva skal sies og hva skal ikke sies?) Oppsummering: Fyll ut dokumentasjonsskjemaet / oppfølgingsplan. Signeres av begge parter! Senere samtaler: Kort repetisjon av situasjonen ved forrige samtale se dokumentasjonsskjemaet! Utvikling siden sist Drøft de viktigste momentene på nytt Hva har du/jeg tenkt siden sist? Hvordan er du/jeg fornøyd med kontakten så langt? Behov for justeringer Ansvar: Bevar betroelser! Bistå arbeidstakeren med å få saken videre til rette person ved behov. Konfidensielle notater oppbevares i nedlåst skap og kan bare hentes ut av nærmeste overordnede. 11

12 SIRDAL KOMMUNE DOKUMENTASJONSSKJEMA - OPPFØLGING Sykefraværsoppfølging Navn: Født: Telefon privat: Arbeidssted: Stilling: Stillingsstr.: Nærmeste leder: Utfylt av: Sykfraværperiode: Dato: Tiltak (beskriv): Innen 16 dg. (Kortidsfravær) Innen 4 uker Individuell oppfølgingsplan Innen 7 uker innkalling dialogmøte I Husk å sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV! Innen 26 uker NAV innkaller til dialogmøte II 12

13 Individuell oppfølgingsplan (Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker) Arbeidstaker: Født: Plan nr. Stilling: Stillingsstørrelse: Arbeidsgiver/Virksomhet: Sirdal Kommune Sykmeldingsprosent: Oppfølgingsansvarlig: Telefon oppf.ansvarlig: 1. Beskrivelse av arbeidsoppgavene: 2. Funksjonsvurdering (Hvilke oppgaver mestrer du og hvilke mestrer du ikke) 3. Tilretteleggingsforslag med vurdering av muligheten for gjennomføring 4. Plan, hva er vi enige om? 5. Dato og tidspunkt for neste oppfølgingssamtale: Underskrift (Arbeidstaker samtykker i at oppfølgingsplanen kan drøftes mellom arbeidsgiver og NAV) Dato Arbeidsgiver Arbeidstaker Individuell oppfølgingsplan, NAV Arbeidslivssenter 13

14 SIRDAL KOMMUNE INDIVIDUELL OPPFØLGINGSPLAN (fylles ut innen 4 uker) Individuell oppfølgingsplan er et sentralt verktøy i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. I henhold til Samarbeidsavtalen og Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver ansvar for å utarbeide en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen 4 uker. En slik avtale kan imidlertid utarbeides også i andre sammenhenger etter behov, for eksempel tidligere i en sykmeldingsperiode eller dersom en arbeidstaker med redusert arbeidsevne trenger tiltak for å beholde eller tilbakeføres til arbeid. Det kan gjøres unntak fra plikten til å utarbeide oppfølgingsplan i situasjoner hvor det åpenbart ikke er behov for en slik plan. Oppfølgingsplanen skal ta utgangspunkt i dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den bygger på en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne. Planen skal bl.a. inneholde en beskrivelse av hva som skal til for at den sykmeldte skal komme tilbake i arbeid, herunder konkrete tilretteleggingstiltak som virksomheten kan sette i verk mht fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold. Planen bør evalueres og evt. justeres underveis. Det er et gjensidig ansvar at planen er realistisk og forenlig med medisinske vurderinger. Er det tvil om opplegget er medisinsk forsvarlig, bør arbeidstaker ta dette opp med sin lege. Planen er primær til bruk i samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det sendes kopi til NAV og HMS-ansvarlig i kommunen. Om funksjonsvurdering Funksjonsvurderingen skal ta utgangspunkt i hva arbeidstakeren faktisk kan eller ikke kan utføre av oppgaver i forhold til sitt arbeid. Arbeidstakeren plikter ikke å gi medisinske eller sensitive opplysninger, men skal opplyse om hva han mener å kunne utføre av oppgaver. Det er viktig at arbeidstakers opplysningsplikt og arbeidsgivers plikt til individuell tilrettelegging ikke medfører utilbørlig press på arbeidstakeren om å utlevere forhold av privat art. På den annen side må det stilles visse krav til arbeidstakers medvirkning i tilretteleggingsprosessen. Arbeidstakers bidrag er en forutsetning for at arbeidsgivers sykefraværsarbeid skal ha reell effekt. Opplysninger om funksjonsevne som framkommer av sykmeldingsattesten gir nyttig informasjon i denne sammenheng. 14

15 OVERSIKT SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING Fraværsperiode Aktivitet Arbeidsgiver (leder) Arbeidstaker ansvar / oppgaver ansvar / oppgaver 1. dag Melding om fravær dag Levering av egenmelding / sykemelding vurdering Ved melding om arbeidsrelatert sykefravær, vurdere om det er grunnlag for iverksetting av tilrettelegging / tiltak på arbeidsplassen Ring til leder, informer om varighet og funksjonsevne. Fylle ut egenerklæring om sykdom ved kortere sykefravær. Eventuell sykmelding fra lege leveres så snart den foreligger. Innen 2 uker Levering av egenmelding / sykemelding kontakt Ta kontakt og drøfte med arbeidstakeren om sykefraværet krever oppfølging med tilrettelegging eller tiltak på arbeidsplassen. Informer HMS-ansvarlig i tilfelle det skal søkes tilretteleggingstilskudd eller unntak fra arbeidsgiveransvar ved kronisk eller langvarig sykdom fra NAV. Levere sykmelding dersom fraværet går utover egenmeldingsperioden som er 8 kalenderdager. Informer lederen over tidsperspektivet og drøfte evt. behov for tilrettelegging. Innen 4 uker Oppfølgingsplan Utarbeide individuell oppfølgingsplan for arbeidstakeren i samarbeid med vedkommende. Vurdere om det er behov for å trekke inn rådgivende støtteapparat som HMSansvarlig, BHT, lege, NAV osv. Kopi av oppfølgingsplanen sendes til sykemelder (lege) og HMS-ansvarlig. Bidra til utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan. Innen 7 uker Dialogmøte I Dersom det ikke er åpenbart unødvendig, innkalle til dialogmøte I. Gå gjennom innholdet i oppfølgingsplanen og behovet for tiltak/tilrettelegging, justere dersom nødvendig. Sykmeldt, lederen og HMS-ansvarlig deltar på møtet, BHT innkalles ved behov. Delta i lovpålagt dialogmøte med arbeidsgiver uke Fortløpende dialog Sørge for løpende, månedlig dialog om behovet for tiltak/tilrettelegging og for å justere oppfølgingsplanen. Delta i aktiv dialog, både ved fullt fravær og ved gradert fravær. Innen 6 mnd. Dialogmøte II Delta i dialogmøte II etter innkalling fra NAV Delta i dialogmøte etter innkalling fra NAV uke Fortløpende dialog evt. dialogmøte III Videreføre regelmessige samtaler vedrørende oppfølging og tilrettelegging. Gjennomgå oppfølgingsplanen og foreta nødvendige justeringer. I samarbeid med arbeidstakeren og ulike samarbeidspartnere gjør en fremtidsrettet vurdering av behovet for tiltak. Delta - og selv ta initiativ til - løpende aktiv dialog med arbeidsgiver og evt. NAV mht. videre arbeidsuføre med behov for andre ytelser (retten til sykepenger bortfaller etter 52 uker). Etter 12 måneder Vurdering AAP / permisjon, eller lignende Kartlegging av framtidig situasjon sammen med den ansatte og evt. NAV og lege Gjeninntredelse i stillingen eller overgang til ytelser fra NAV (søknad om permisjon i ett år). Version mai 2011 vedtatt i AMU kb 15

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet

Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet Avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble inngått på nyåret mellom Østfold fylkeskommune og trygdeetaten. Dette er etter min oppfatning et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE Formål Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver ansvar for de arbeidstakere som er blitt hemmet i sitt yrke, jfr. 4 6 nr.1: Hvis en arbeidstaker har fått redusert

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN)

Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) RISSA KOMMUNE Retningslinjer for avhengighetsproblematikk (AKAN) Rissa kommune Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget 27.9.2013 1 Innhold 2 Målsetning... 3 3 Hvem, hvorfor, hvordan?... 3 4 Rollefordelingen i AKAN-arbeidet:...

Detaljer

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Bjørn Lien, direktør NAV Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Ny IA-avtale

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1

Hjelpemidler i arbeidslivet. NAV, 06.02.2013 Side 1 Hjelpemidler i arbeidslivet NAV, 06.02.2013 Side 1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands bidrag i samhandlingsprosessen med øvrige samarbeidsparter NAV Hjelpemiddelsentral Nordland ønsker å fremstå som en

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09 Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Revidert versjon 3/ mai.04 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil

Detaljer

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de?

Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? NSH konferanse 18 19.mars 2004 Hvordan få lampene til å gløde? Tema: Inkluderende arbeidsliv hvilke mål har vi og hva gjør vi for å oppnå de? Ingfrid Eggen Skogrand 19.mars 2004 BAKGRUNN: 3.oktober 2001

Detaljer

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 201002607-/NAKK FBH Dato: 1. oktober 2010 Høring forslag

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer