Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne"

Transkript

1 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers plikt var å stille sin arbeidskraft til disposisjon og arbeidsgivers plikt var å betale lønn. Dersom arbeidstakeren ble syk og ikke møtte på arbeid, var dette arbeidstakers ansvar og arbeidstaker kunne sies opp. Av Odd Joar Svensson Personal og organisasjonssjef Samfunnsutviklingen og lovgivningen har endret dette utgangspunktet radikalt. I dag har arbeidsgiver på en rekke områder fått lovfestet tilretteleggingsplikt for de ansatte og er pålagt det overordnede ansvar for helse-, miljø- og sikkerhet på arbeidsplassen i henhold til arbeidsmiljøloven. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldt eller har redusert arbeidsevne er regulert i arbeidsmiljøloven 4-6. Fokus må være: Hva kan vi gjøre på vår arbeidsplass? Hva slags tiltak? Hvilke muligheter finnes? Hva kan man gjøre til tross for at man er syk? Funksjonsevne til forskjell fra diagnose? Innledningsvis vil vi understreke at tilrettelegging fordrer et aktivt samspill og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. I tillegg forutsettes et samarbeid med Nav, lege/helsepersonell og tillitsvalgte. 1. Hvem gjelder plikten overfor? Tilretteleggingsplikten gjelder både overfor sykemeldte og arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Arbeidstaker behøver med andre ord ikke være sykemeldt. Som leder må det nettopp være en målsetting å fange opp faresignaler før en arbeidstaker blir sykemeldt og forsøke å unngå at sykemelding blir resultatet. Redusert arbeidsevne eller sykemelding kan i henhold til loven være forårsaket av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende. Dette innebærer at det ikke er spesielle krav til årsak. Det kan være private forhold som gjør at arbeidstakere blir syke, for eksempel skilsmisse, sorg eller annet som gir fysiske og psykiske plager. Eller arbeidstakeren synes jobben er så spennende at han/hun sliter seg fullstendig ut og jobber til man møter veggen. Versjon1 / Dato

2 2. Hva kan vi gjøre på vår arbeidsplass? Tilrettelegging kan skje på mange måter og det er mulighetene og ikke begrensningene som virksomheten må sette søkelyset på. Endringer/tiltak kan eksempelvis være knyttet til: Arbeidsoppgaver (eks. skjermes for spesielt krevende arbeidsoppgaver, kundekontakt) Arbeidstid (større fleksibilitet, pauser, hvileperiode, trening) Arbeidsplassen (tilpasning med spesialtilpasset bord, lampe, stol, adgang til hjemmekontor) Hjelpemidler/bistand Faglige funksjonsvurderinger (fra lege, fysioterapeut, ergoterapeut andre spesialister) Opplæring/omskolering Støtte/veiledning (leder, bedriftshelsetjeneste, coaching f. eks helsecoach, kollegastøtte) Omplassering Attføringstiltak gjennom f eks våre samarbeidspartnere som Varodd AS eller Menko AS 3. Tilretteleggingsplikten gjelder så langt det er mulig, hva innebærer dette? Arbeidsgiver og arbeidstaker må samarbeide om å finne frem til de tiltak som det er behov for og som er aktuelle i virksomheten. Tilretteleggingsplikten går langt, men det finnes selvsagt praktiske og økonomiske skranker for hvor langt arbeidsgiver kan pålegges å tilrettelegge for den ansatte. Plikten må vurderes etter en skjønnsmessig og konkret helhetsvurdering. Momenter i vurderingen er blant annet: Virksomhetens art Størrelse Økonomi Arbeidstakers forhold Arbeidsgiver kan generelt innenfor styringsretten omfordele arbeidsoppgaver innenfor de arbeids- og ansvarsområder som ligger til en arbeidstakers stilling. Ved tilrettelegging bør endringer så langt det er mulig skje i samråd og ved enighet med arbeidstaker. Endringer utover stillingens naturlige arbeids- og ansvarsområde, kan arbeidsgiver ikke ensidig iverksette.

3 Ved omfordeling av arbeidsoppgaver er det viktig at arbeidsgiver er seg bevisst det ansvar man har overfor hele arbeidsstokken. Arbeidsgiver kan følgelig ikke pålegge de øvrige ansatte overtid og arbeidspress som går på helsen løs, i sin iver etter å tilrettelegge for en enkelt arbeidstaker. Tilrettelegging skal fortrinnsvis skje i den stilling arbeidstakeren er ansatt i. Er det aktuelt med omplassering skal de tillitsvalgte tas med i prosessen. Arbeidsgiver har ikke plikt til å opprette en ny stilling for arbeidstakeren og kan heller ikke pålegge andre arbeidstakere å bytte stilling. Det må være ledighet i stilling, dersom det er aktuelt med varig omplassering. Arbeidstakers tilretteleggingsbehov, kompetanse og egen vilje til selv å bidra vil også ha stor betydning for omfanget av tilretteleggingen i praksis. Det må stilles strengere krav til tilrettelegging i en stor virksomhet med god økonomi enn en liten virksomhet med stram økonomi/underskudd. Virksomhetens størrelse og art vil også ha betydning for anledningen til å tilby andre arbeidsoppgaver. 4. Krav til dokumentasjon og møter Tilrettelegging forutsetter samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og loven stiller krav til dette samarbeidet. Hensikten er å få arbeidstaker så rakst som mulig ut i arbeid. Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan tidligst mulig i en sykemeldingsperiode, ref våre IA rutiner. Senest når arbeidstakeren har vært borte i seks uker. Med mindre dette er åpenbart unødvendig. Planen skal inneholde: Beskrivelse av arbeidsoppgaver Vurdering av arbeidsevne Tiltak som skal iverksettes i bedriftens regi Tiltak med bistand fra myndighetene. Etter tolv uker skal arbeidsgiver innkalle til dialogmøte. På møte skal partene: gjennomgå å utvikle oppfølgingsplanen avklare hva arbeidstakeren kan gjøre på arbeidsplassen avklare tilretteleggingstiltak fokusere på muligheter og mestring fremfor sykemelding Det skal utarbeides planer og innkalles til møter, med mindre dette er åpenbart unødvendig, for eksempel fordi arbeidstaker er så alvorlig syk at det ikke er mulig å tilrettelegge. Eller arbeidstaker utelukkende trenger en kort periode med rekonvalens etter operasjon og at det deretter ikke er behov for tilrettelegging. Dersom dialogmøte ikke avholdes må det sendes en skriftlig orientering til NAV ( For vår del vil dette være kontaktperson på NAV fylkesnivå ved Turid Eie

4 På dialogmøte, som normalt avholdes hos arbeidsgiver, skal arbeidsgiver og arbeidstaker delta. (I tillegg skal bedriftshelsetjenesten delta; dersom virksomheten har tjenesten). Arbeidstakers lege kan delta dersom begge parter eller arbeidstakeren ønsker dette. Etter seks måneder skal NAV også innkalle til et dialogmøte for å vurdere nærmere på oppfølgingsplan, aktuelle tiltak i virksomheten eller eksterne attføringstiltak og fremtidsutsikter. 5. Arbeidstakers plikt til å medvirke Arbeidstaker har ikke plikt til å oppgi en diagnose overfor sin arbeidsgiver, men arbeidstaker har plikt til å bidra med opplysninger om sin funksjonsevne. Hva kan man gjøre selv om man er syk? Tilrettelegging forutsetter et samspill og arbeidstaker plikter å: Medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner jf. arbeidsmiljøloven 2-3, (2) bokstav g). Dokumentere arbeidsuførhet jf. folketrygdloven 8-7. Gi opplysninger til arbeidsgiveren og NAV om egen funksjonsevne, bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevne blir utredet og iverksatt jf. folketrygdloven Konsekvenser av at arbeidstaker ikke medvirker Dersom arbeidstaker ikke medvirker kan dette føre til: Tap av rett til sykepenger Kan få betydning i forhold til attføringsopplegg Kan få betydning ved en senere vurdering av om det foreligger saklig oppsigelse 7. Er det saklig grunn for oppsigelse? I mange tilfeller vil arbeidstakers sykdom og redusert arbeidsevne være midlertidig. Dersom situasjonen er varig, vil arbeidsgiver og arbeidstaker kanskje finne frem til permanente løsninger slik at arbeidstaker får varige tilretteleggingstiltak, omplasseres til ny stilling eller gis nye oppgaver eller arbeidstaker innvilges uførepensjon. Sykdom og fravær kan imidlertid føre til at arbeidsforhold må avsluttes og at det gis oppsigelse fra arbeidsgivers side. Det følger av arbeidsmiljøloven 15-8 at arbeidstaker som er borte fra arbeidet på grunn av sykdom ikke kan sies opp av denne grunn de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Etter utløpet av denne verneperioden må det foretas en skjønnsmessig vurdering av om det er saklig grunnlag for oppsigelse etter de alminnelige reglene i arbeidsmiljøloven 15-7.

5 Vi i VAF har en etablert praksis at det må være hensiktsmessige tiltak i kombinasjon med muligheten for tilbakekomst til arbeidssituasjonen som ligger til grunn for når en kan foreta oppsigelse etter verneperioden. Normal vil vi VAF holde den ansatte inntil det er gått 2 år, helt unntaksvis over dette. I denne vurdering må det blant annet vurderes; Er tilrettelegging forsøkt? Hvor realistisk er det at arbeidstaker kommer tilbake i arbeid? Tidshorisont for å komme tilbake? Mulighet for omplassering? Oppfølging under sykefravær Saksbehandling, dokumentasjon? Har den ansatte medvirket etter arbeidsmiljøloven og folketrygdloven? Ulemper for den ansatte Ulemper for arbeidsgiver

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Veileder Tilrettelegging for ansatte

Veileder Tilrettelegging for ansatte Veileder Tilrettelegging for ansatte Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal/HMS Dokumentnavn: Veileder Tilrettelegging for ansatte Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato:

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Innst. O. nr. 29. (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 6 (2006-2007)

Innst. O. nr. 29. (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Innst. O. nr. 29 (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom En veiledning for manuellterapeuter 30. oktober 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor Innhold Innledning...3 Hvem kan dokumentere arbeidsuførhet?...4

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2011-17. årgang. Tema Arbeidsliv

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2011-17. årgang. Tema Arbeidsliv EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2011-17. årgang Tema Arbeidsliv Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer