Rettigheter og plikter ved sykefravær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettigheter og plikter ved sykefravær"

Transkript

1 Rettigheter og plikter ved sykefravær

2 Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet

3 Manual for sykefraværsarbeid Temahefter fra

4 Dialog Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud HMS Personal Tillitsvalgt BHT Legene NAV Arbeidstilsynet NAV, Side 4

5 Helsekryss Hva påvirker helse og jobbnærvær Jobbhjulet Livssituasjon Fysisk trening Psykisk trening Økonomi Fritidsaktiviteter Rus Karriere Personlig vekst Frisk Frisk Syk Frisk Lønn/ økonomi??? Disponering av tid Frisk Syk Syk Syk Familiesituasjon Jobbinnhold Jobbutfordringer Kollegaforhold HMS Forhold til leder Søvn og hvile Mening Oppfølging av barn Kosthold??? Sosialt nettverk NAV, Side 5

6 Tidsaksen fra Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Egenmelding til arbeidsleder 3-8d 4u 7u 8u 26u 39u 52u Arbeidstilsynet fører tilsyn NAV, Side 6

7 Egenmelding Arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Vært ansatt i minst 2 måneder Arbeidsgiverperioden IA bedrift : Inntil 8 kalenderdager. Max 24 kalenderdager i løpet av 12 måneders periode Andre bedrifter: 3 kalenderdager uten legeerklæring Arbeidsgiver kan frata den ansatt rett til å bruke egenmelding Ikke IA-bedrift : 4 egenmeldinger i løpet av 12 mnd. periode Mistanke om at sykdom ikke er årsak til fraværet. Arbeidsgiver må varsle om dette ansatte har uttalerett

8 Tidsaksen fra Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Egenmelding til arbeidsleder 3-8d Vurdering av Arbeidsmuligheter! Melding fra lege! 4u 7u 8u 26u 39u 52u Arbeidstilsynet fører tilsyn NAV, Side 8

9 VURDERING AV ARBEIDSMULIGHETER (sykmelding) NY-SYKMELDING-NAV bm Pnettlagre.pdf

10 Vurdering av arbeidsmuligheter (Sykmelding) Sykemelder skal alltid vurdere gradert melding Ved alle konsultasjoner Ved Dialogmøte 1 Ved Dialogmøte 2

11 Arbeidsgiver er bl.a. ansvarlig for: å avklare arbeidstakers behov og tilrettelegge å lage en oppfølgingsplan senest ved 4 ukers sykmelding å sende planen til arbeidstakers sykmelder å oppdatere planen underveis og avdekke eventuelle nye behov og tiltak å informere NAV når det synes hensiktsmessig

12 Arbeidstaker har en medvirkningsplikt Arbeidstaker skal: Gi opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne Forsøke hensiktsmessige tiltak Bidra til å utarbeide oppfølgingsplan Delta i dialogmøter

13 Tidsaksen fra Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Oppfølgings plan Sykmelder Plan sendes sykmelder Arbeidstilsynet fører tilsyn NAV, Side 13

14 Oppfølgingsplan (Aml ledd og rundskriv til Ftl 8-7a) Arbeidsgiver skal senest ved 4 uker: Avklare arbeidstakers behov og tilrettelegge Utarbeide oppfølgingsplan Oppfølgingsplanen skal formidles til sykmelder

15 Aml NYTT 5. ledd Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte. Kontrollorgan; Arbeidstilsynet og NAV ved Dialogmøte 2 (før 26mnd)

16 Informasjonsbrev om bla. oppfølgingsplan; innen 4 uker Brevet sendes både arbeidstaker og arbeidsgiver. Begge ansvarlig for at plan utarbeides. Arbeidsgiver ansvarlig for at sykemelder informeres.

17 Sykmeldt før og under utenlandsopphold Den sykmeldte skal før reise til utlandet Avklare med arbeidsgiver at reisen ikke er til hinder for planlagt oppfølging Avklare med sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden Fylle ut skjema: Søknad om å beholde sykepenger under opphold i utlandet NAV elektronisk NAV vurderer søknaden

18 Sykepenger når en blir syk i utlandet Sykmelding fra et EØS land bruker har norsk adresse og får en utenlandsk sykmelding Vurderes av NAV på samme måte som en norsk sykmelding. Sykmelding fra et land utenfor EØS Gir ikke sykepengerettigheter. Må få norsk sykmelding så snart vedkommende er tilbake i Norge. Det finnes land i denne gruppen som har inngått særskilt trygdeavtale med Norge.

19 Tidsaksen fra Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Oppfølgings plan Dialog Møte 1 Plan sendes sykmelder Arbeidstilsynet fører tilsyn NAV, Side 19

20 Dialogmøte 1 Skal avholdes ved 100% sykmelding Skal avholdes ved gradert sykmelding når arbeidstaker, arbeidsgiver eller sykmelder anser det hensiktsmessig Sykmelder skal delta på dialogmøte dersom vedkommende blir innkalt. Foreligger det ekstraordinære forhold knyttet til sykmelder s arbeidssituasjon, kan sykmelder fritas for plikten til å delta. NAV kan innkalles. BHT kan delta, men deltakelsen er ikke lenger lovpålagt.

21 Gradert sykmelding Kan graderes opp til 80% frisk. Dvs 20% sykmeldt Kan graderes ned til 5% frisk. Dvs. 95% sykmeldt NAV betaler med andre ord ikke ut mindre enn 20% refusjon NAV kan hypotetisk gi helt opp til 99% refusjon Hva betyr «Gradert arbeidsmulighet» Arbeide redusert tid? Bruke lengre tid på deler av sine oppgaver? Utføre deler av sine ordinære oppgaver eller andre oppgaver?

22 Gradert sykmelding - rundskriv til ftl 8-6 Gradert sykmelding er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som kan benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Sykepengene kan graderes ned til 20 %, jf Arbeidsgiveren og den sykmeldte må samarbeide om å finne fram til en funksjonell og akseptabel arbeidsordning. De fleste delvis sykmeldte vil på redusert tid kunne utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver eller nye oppgaver, eventuelt etter en tilrettelegging. Det er imidlertid ikke noe til hinder for å yte graderte sykepenger når arbeidstakeren bruker lengre tid på å utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, eventuelt nye oppgaver etter tilrettelegging, for eksempel der arbeidstakeren bruker hele dagen på å utføre 50 % av arbeidsoppgavene.

23 Tidsaksen fra Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Oppfølgings plan Dialog Møte 1 Plan sendes sykmelder Aktivitetsplikt Arbeidstilsynet fører tilsyn NAV, Side 23

24 Aktivitetsplikt 8-4. Arbeidsuførhet Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger. For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet, jf. arbeidsmiljøloven 4-6 første ledd og folketrygdloven 8-7 a første ledd, unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Det kan unntaksvis likevel ytes sykepenger utover 8 uker dersom arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen. NAV, Side 24

25 Varsling om midlertidig stengning av sykepenger, ved manglende arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker. Brevet sendes både arbeidstaker og arbeidsgiver når 8 uker er passert og NAV ikke har mottatt særlig melding fra sykmelder som forklarer inaktivitet.

26 Tidsaksen fra Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Oppfølgings plan Plan sendes sykmelder Dialog Møte 1 Oppdatert plan til NAV Aktivitetsplikt Dialogmøte 2 Arbeidstilsynet fører tilsyn NAV, Side 26

27 Dialogmøte 2, ark 1 av 2 Arbeidstakers ansvar Delta på møtet med mindre det er medisinske grunner som forhindrer det. Medvirke til å finne løsninger som gjør at du kan komme tilbake i arbeid raskest mulig. Sykmelders ansvar Delta på dialogmøtet hvis en blir innkalt.

28 Dialogmøte 2, ark 2 av 2 Arbeidsgivers ansvar: Sende inn oppdatert oppfølgingsplan en uke før møtet Planen skal vise hvilke bedriftsinterne tiltak som er gjennomført eventuelt vært vurdert og vist seg umulige å gjennomføre. Be om et tidligere dialogmøte dersom bedriftsinterne tiltak er avklart. Nav sitt ansvar: Innkalle til dialogmøte 2 og lede møtet

29 Tidsaksen fra Arbeidsgivers oppfølgingsansvar og tilretteleggingsplikt Arbeidstakers medvirkningsplikt Oppfølgings plan Plan sendes sykmelder Dialog Møte 1 Oppdatert plan til NAV Dialog Møte 3 (frivillig) Aktivitetsplikt Dialogmøte 2 Avklaring for Evnt. AAP Arbeidstilsynet fører tilsyn NAV, Side 29

30 Tilretteleggings- og oppfølgingsplikt etter sykepengeåret? I de 12 første månedene av sykefraværsperioden har arbeidsgiver tilretteleggings- og oppfølgingsplikt. Under sykefravær utover 12. mnd. har arbeidsgiver en oppfølgingsplikt og dette bør settes i system. Se neste lysark «et bedriftseksempel» Ansettelseskontrakten er ikke opphørt Opphør av Ansettelses; NB! Arbeidsgiveransvaret (ansettelsesavtalen) opphører ikke før en av partene; Arbeidstaker eller arbeidsgiver tar initiativ til å avvikle dette. Ingen automatikk i dette, ei heller om arbeidsgiver aldri så mye har oppfylt sin tilretteleggings-/oppfølgingsplikt!

31 En bedrifts eksempel på oppfølging utover sykepengeåret («forlenget» tidsakse; opptil 24 mnd) Oppfølgingsplan/evt. annen dok. Oppfølgings -plan/evt. annen dok. Oppfølgingsplan/evt. annen dok. Oppdatert saksfremstilling Vurdering av arbeidsforh. 15 måneder 18 måneder 21 måneder 24 måneder Videre saksgang Nettverks møte Nettverks møte Nettverks møte Nettverksm øte Sak sendes til HR Vurdere mulig tilbakekomst

32 Vurdering av arbeidsmuligeter / Sykmelding NAV Inntektsopplysninger for arbeidstaker NAV Hente forside fra Dialogmøte 1 Sjekkliste

33 Elektronisk innsending til NAV via Altinn Delegering av roller i Altinn Sende oppfølgingsplan via Altinn Bankkontonummer Innsending av NAV skjema via Altinn Brukerservice Altinn: E-post: Betjent mellom kl hverdager

34 IA-avtale Den foregående informasjonen gjelder alle bedrifter i Norge, uavhengig om de er IA-bedrift eller ei. Arbeidsmiljøloven styrer rettigheter og plikter i arbeidsforholdene. Folketrygdloven behandler krav til bidrag til folketrygdfondet og retten til kompensasjon og ytelser fra fondet under forskjellige livsfaser; Sykefravær, Arbeidsledighet, Barsel, Uførhet, mfl. Bedrifter som tegner IA avtale gis rettigheter og hjelp til i større grad å handtere sykefraværsoppfølgingen på egen hand; 24 egenmeldingsdager Økonomiske bidrag, tilretteleggingstilskudd, for tiltak som forbygger, påskynder tilbakekomst til jobb etter sykefravær eller hjelp til å utføre arbeidsoppgaver i bedriften.

35 Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Forskrift om endring i forskrift om tilretteleggingstilskudd trer i kraft 1.september Skjema for forebyggings- og tilretteleggingstilskudd finner du på Satsene pr. dag er uendret lav sats kr. 310,- og høy sats kr. 620,- Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste finner du på BHT sats pr. time er endret kr. 648,- fra

36 Flere kurs og tjenester fra NAV Målrettet sykefraværsoppfølging Sykepengeåret nærmer seg slutten hva skjer nå? Gravid og i arbeid Arbeidsgiver Coach Bistand til ungdom, 18-29år, med fysiske-/psykiske utfordringer for å komme inn i arbeidslivet. Arbeidsgiver Los Bistand til arbeidsgivere som har arbeidstaker med psykiske utfordringer. Rekrutteringstjeneste Rekrutteringskontakt

37 DETTE KAN ARBEIDSLIVS- COACHEN HJELPE ARBEIDSGIVER MED Gi kunnskap om kompetanse om hva virksomheten kan gjøre for å få være En god arbeidsp lass for alle! Arbeidsgiver Coach Veilede arbeidsgiver i prosessen med å ta imot ungdom Informere virksomheten om hva de bør tenke på ved rekruttering Opplyse om hvordan NAV kan bistå med å finne rette kandidater Informere om mulige støtteordninger og virkemidler fra NAV Informere om tilrettelegging Informere om NAVs Tilrettelegingsgaranti som gir en fast kontaktperson i NAV og samordnet bistand etter behov Støtte og veilede arbeidsgiver i krevende enkeltsaker Ta kontakt med arbeidslivscoach Asbjørn Haaland //NAV Arbeidslivssenter Rogaland // Tlf: ( ) // Mail:

38 Arbeidsgiver Los? En veileder med kompetanse på psykisk helse og arbeid Skal støtte arbeidsgiver der målet er å hindre medarbeidere i å falle ut av arbeid. Skal gi tips og råd til hvordan å inkludere nye medarbeidere Gi kompetanse og støtte til ledere i hvordan å gjennomføre samtaler og tilrettelegging. Belyse muligheter i enkeltsaker. Gi kurs og kompetanseheving til ledere, tillitsvalgte og verneombud. Gi informasjon og veiledning om viktige samarbeidsaktører Gi informasjon om NAVs virkemidler og tiltak

39 NAV kan hjelpe REKRUTTERE? NAV.NO gir oversikt og tilgang til kompetanse i hele Norge Vi er en del av et europeisk nettverk, EURES. Vi finner kompetanse i hele EU-området Gir direkte rekrutteringshjelp Formidler raskt til faste stillinger eller vikariater Rekrutteringsavtale og fast kontaktperson Arrangerer jobbmesser i hele Norge og Europa Skreddersyr rekrutteringstreff for din bedrift

40

41

42 Takk for oppmerksomheten, og lykke til.

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Veileder Tilrettelegging for ansatte

Veileder Tilrettelegging for ansatte Veileder Tilrettelegging for ansatte Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal/HMS Dokumentnavn: Veileder Tilrettelegging for ansatte Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato:

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

NAV med blikk på kriminalomsorg

NAV med blikk på kriminalomsorg NAV med blikk på kriminalomsorg // NAV med blikk på fengsel og kriminalomsorg Innhold Dette er NAV 3 NAVs oppgaver 3 Arbeids- og velferdsetaten 4 NAVs visjon og fem hovedmål 4 NAVs ulike enheter 5 Oppfølging

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer