Oppfølging av sykemeldte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av sykemeldte"

Transkript

1 Hjemmeside: Oppfølging av sykemeldte Oppdatert: 23. august

2 Innhold Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli... 4 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere... 5 Om sykefraværsoppfølging... 5 Avtalepunkter og frister i sykefraværsoppfølgingen uker uker uker uker uker... 6 Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet?... 7 Arbeidsgiver skal... 7 Arbeidstaker skal... 7 Sykmelder skal... 7 Bedriftshelsetjenesten skal... 7 Tillitsvalgte og verneombud skal... 7 NAV skal... 8 Arbeidstilsynet skal... 8 Oppfølgingsplan... 9 Innhold i oppfølgingsplanen... 9 Oppfølgingsplanen skal være et levende verktøy... 9 Unntak fra oppfølgingsplan... 9 Mal for oppfølgingsplan... 9 Innsending av oppfølgingsplan... 9 Dialogmøte Unntak - eksempler på tilfeller hvor dialogmøtet kan være åpenbart unødvendig Sykmelder skal som hovedregel delta i dialogmøtet, med dette er ikke et absolutt krav Dialogmøte 2 og 3 - NAV Formål med NAVs dialogmøter Hvor skal møtet avholdes? Innkalling Sykmelders deltakelse Unntak

3 Etter møtet Tilrettelegging I vurderingen av tilrettelegging eller andre tiltak, tenk på: Det kan være ulike mål med et tiltak. I den enkelte situasjon er det viktig å tenke gjennom hva som kan være realistiske mål, for eksempel: Gradert sykmelding Innholdsfortegnelse Hva er gradert sykmelding? Forholdet mellom tilrettelegging på arbeidsplassen og gradert sykmelding Sykemelding og yrkesskadeforsikring Arbeidssted Arbeidstid Arbeidsoppgaver Sykmelding Løsningen er: Avventende sykmelding og gradert sykmeldt Arbeidstilsynet Tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Arbeidsgivers ansvar for forebygging Arbeidsgivers plikter når arbeidstaker blir sykmeldt Oppfølgingsplan Oppfølgingsplan skal være utarbeidet innen fire uker Dialogmøte innen sju uker Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest 26 uker Tilrettelegging/tiltak Arbeidstakers plikter Arbeidstilsynets rolle

4 Nyhet, Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli 1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter. Målet er å frigjøre tid til praktisk sykefraværsarbeid på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fastsetter noen møtearenaer og tidsfrister for forebygging og oppfølging av sykefravær. Hensikten er å unngå unødig langvarig sykefravær. De viktigste endringene: Rapporterings- og sanksjonssystemet oppheves. Hovedfokuset i oppfølgingen skal være på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og ikke på skjemaer og sanksjoner. Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstaker bare er gradert (delvis) sykmeldt oppheves. I slike tilfeller skal møtet kun avholdes når partene mener det er behov for det. Kravet om at sykmelder og bedriftshelsetjeneste alltid skal delta i dialogmøtet oppheves. Møtet skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta dersom partene har behov for det. 4

5 Sist endret Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Både arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet. Om sykefraværsoppfølging Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt noen møtearenaer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV. I brosjyren "Oppfølging av sykmeldte" kan du finne en fullstendig oversikt inndelt etter både tidspunkter, roller og oppgaver. I "Sjekkliste for dialogmøte 1" kan du se hva dialogmøtene skal inneholde. Les også menypunktene om oppfølgingsplan og dialogmøter. For å gjøre oppfølgingsarbeidet lettere, har NAV laget en sykefraværsapp for arbeidsgivere. 5

6 Avtalepunkter og frister i sykefraværsoppfølgingen Oppdatert: 18. august uker Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig. 7 uker Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykmeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Møtet skal avholdes for arbeidstakere som er gradert sykmeldt hvis arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder mener det er hensiktsmessig.. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Arbeidstaker må samtykke dersom sykmelder innkalles. 8 uker Innen 8 uker: For fortsatt å ha rett til sykepenger med 100 prosent sykmelding, må sykmelder dokumentere at det foreligger tungtveiende medisinske grunner som hindrer at arbeidstaker kan være i arbeidsrelatert aktivitet. 26 uker Senest innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt. Sykmelder skal delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig. Arbeidsrettede tiltak skal vurderes. Alle parter kan be om at dialogmøte 2 blir gjennomført tidligere. Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et dialogmøte uker Senest innen 1 år, som er maksimal tid for sykepenger, skal NAV-kontoret på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. 6

7 Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet? Oppdatert: 18. august Arbeidsgiver skal arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade, tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte. følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode. i samarbeid med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeid i 4 uker, og formidles til sykmelder. innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen innen 7 uker etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Når arbeidstaker er delvis sykmeldt avholdes dialogmøtet bare hvis det er hensiktsmessig. delta på dialogmøter NAV-kontoret innkaller til. Arbeidstaker skal samarbeide og medvirke aktivt til å finne løsninger for å komme tilbake i arbeid raskest mulig. delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan. delta på dialogmøter. Sykmelder skal motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig. vurdere gradert (delvis) sykmelding før full sykmelding. vurdere om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig for den sykmeldte. delta på dialogmøte 1 med arbeidsgiver og arbeidstaker etter eventuell innkalling. delta på dialogmøter i NAVs regi etter eventuell innkalling. uttale seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger. Bedriftshelsetjenesten skal arbeide forebyggende. bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan. delta på dialogmøte, dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Tillitsvalgte og verneombud skal bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet. når det er hensiktsmessig, gi arbeidstakerne råd og veiledning og bistå arbeidstaker dialogen med arbeidsgiver og andre. kan delta på dialogmøtet når arbeidstakeren ønsker det. 7

8 NAV skal vurdere om aktivitetskravet etter 8 ukers sykmelding er oppfylt. vurdere behov for virkemidler fra NAV, også arbeidsrettede tiltak dersom det ikke er mulighet. for bedriftsintern attføring. Denne muligheten skal vurderes på ny senest ved utløpet av sykepengeperioden, som er ett år. avholde dialogmøte 2 med den sykmeldte og arbeidsgiver senest innen 26 ukers sykmelding, unntatt når det er åpenbart unødvendig. Sykmelder eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig ved behov eller etter forespørsel fra arbeidstaker, arbeidsgiver og/eller sykmelder avholde et tidligere dialogmøte 2 og eventuelt et dialogmøte 3. Arbeidstilsynet skal veilede og føre tilsyn med at virksomheter driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som hindrer at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker sykdom eller skade. føre tilsyn med at virksomhetene tilrettelegger arbeidsforhold etter den enkelte arbeidstakers alder, arbeidsevne osv., slik at sykdom og skade kan forebygges lenge før det blir behov for fravær. føre tilsyn med at virksomhetene arbeidet systematisk med oppfølging av sykmeldte. Les mer på arbeidstilsynet.no om tilrettlegging og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Se også omtale av oppfølgingsplan og rutine for oppfølging av sykmeldte på regelhjelp.no 8

9 Oppfølgingsplan Oppdatert: 18. august Oppfølgingsplan er et viktig verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer raskt i gang, og at tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid vurderes grundig. Formålet er å bli enige om tiltak for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med sykdom, ulykke, slitasje eller lignende. Det er lovpålagt å lage oppfølgingsplan for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Innhold i oppfølgingsplanen Etter arbeidsmiljøloven skal oppfølgingsplanen inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi, eventuelt behov for ekstern bistand fra myndighetene, samt plan for videre oppfølging Oppfølgingsplanen skal være et levende verktøy Oppfølgingsplanen skal være et dynamisk verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Den skal være utarbeidet senest innen 4 ukers sykefravær og revideres etter behov underveis i sykefraværsløpet, blant annet i forbindelse med dialogmøter. En skriftlig plan er viktig for å dokumentere oppfølgingsinnsatsen. Unntak fra oppfølgingsplan Det kan gjøres unntak fra å utarbeide oppfølgingsplan hvis det er "åpenbart unødvendig" med en slik plan. Med åpenbart unødvendig menes sykdomstilfeller der arbeidstaker vil vende tilbake til jobb uten tilrettelegging, eller ved alvorlige sykdomstilstander hvor arbeidstaker ikke kan vende tilbake til arbeid. Arbeidsgiver må ta kontakt med den sykmeldte for å avklare om det er grunnlag for unntak. Det kan også være åpenbart unødvendig med en oppfølgingsplan når arbeidstakeren er gradert sykmeldt og kan ha en dialog om oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Mal for oppfølgingsplan Oppfølgingsplanen som er tilgjengelig på nav.no er utarbeidet i fellesskap av partene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet, Legeforeningen og NAV. Denne malen er bygget opp slik at kravene til en oppfølgingsplan blir ivaretatt. Det er også utarbeidet en veiledning til oppfølgingsplanen. Innsending av oppfølgingsplan Sykmelder skal ha oppfølgingsplanen uoppfordret når den er utarbeidet første gang, dvs ved 4 uker. 9

10 NAV skal ha oppfølgingsplanen tilsendt når den etterspørres, for eksempel i forbindelse med dialogmøter. Send også oppfølgingsplanen hvis det er behov for bistand fra NAV. Elektronisk innsending til NAV via Altinn: Innsending av Oppfølgingsplan via Altinn er basert på individuell innlogging. MinID benyttes for å ivareta nødvendig sikkerhet. I større virksomheter kan det kreves et visst forarbeid med rolledelegering i Altinn, men deretter er løsningen enkel å bruke. Elektronisk innsending direkte fra lønns- og personalsystem: Innsending skjer direkte fra virksomhetens lønns- og personalsystem uten ekstra pålogging eller spesielle tilganger i Altinn. Virksomhetssertifikat benyttes for å ivareta nødvendig sikkerhet. Det er en forutsetning at din virksomhet har et HR-system som samhandler med NAV. Se nærmere beskrivelse av elektronisk innsending lønns- og personalsystem. Innsending på papir: Hvis du vil sende oppfølgingsplanen med post, bruker du NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen oppretter et førstesideark som skal benyttes ved oversendelse. Her dannes en strekkode som viser hvilken sak og person det gjelder, og hvilken enhet i NAV som skal motta og registrere saken. Har du spørsmål om innsending, kan du ringe NAVs Arbeidsgivertelefon

11 Dialogmøte 1 Oppdatert: 18. august Dialogmøte skal avholdes på arbeidsplassen senest innen 7 uker, med mindre det er åpenbart unødvendig Også delvis sykmeldte arbeidstakere skal innkalles til dialogmøte. Plikten til å avholde dialogmøte skal overholdes uavhengig av om det foregår annen oppfølging og dialog på arbeidsplassen. Unntak - eksempler på tilfeller hvor dialogmøtet kan være åpenbart unødvendig Tilfeller med alvorlige sykdomstilstander hvor det kan fastslås at vedkommende arbeidstaker ikke vil være i stand til å vende tilbake til arbeid. Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker innen kort tid uansett vil vende tilbake til full jobb uten tilretteleggingstiltak. Tilfeller der det allerede er iverksatt tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker uansett innen kort tid vil komme tilbake til full jobb. Alvorlige sykdomstilstander hvor årsaken til sykmeldingen er av en slik art at møtet ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte (det forutsettes i slike tilfeller at møtet hvis mulig avholdes på et senere tidspunkt). Arbeidsgiver må ha kontakt med den sykmeldte for å bringe på det rene om tilfellet kan falle inn under unntaket. Sykmelder skal som hovedregel delta i dialogmøtet, med dette er ikke et absolutt krav Om det er hensiktsmessig å innkalle sykmelder, må avgjøres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap Arbeidstaker har anledning til å motsette seg sykmelders deltakelse. Sykmelder skal delta i dialogmøtene dersom vedkommende blir invitert. Når det skal avholdes dialogmøte, kontakt lege/sykmelder så snart det er mulig for å avtale møtetidspunkt, møtested og møteform. Fleksibilitet øker sykmelders mulighet til å delta! 11

12 Dialogmøte 2 og 3 - NAV Oppdatert: 18. august 2014 Formål med NAVs dialogmøter Formålet med dialogmøte 2 i regi av NAV er at partene og NAV skal møtes til en felles gjennomgang av situasjonen. Møtet skal gi grunnlag for å kvalitetssikre arbeidet med oppfølgingsplanen. En grundig vurdering og oppfølging på 26 ukerstidspunktet kan ha avgjørende betydning for å hindre varig utstøting fra arbeidslivet. Partene kan i tillegg be NAV om å innkalle til dialogmøte 3 hvis det er behov for et ytterligere stoppunkt og forum for dialog i slutten av sykepengeperioden. Både arbeidstaker, arbeidsgiver og sykmelder har plikt til å delta når NAV innkaller til dialogmøte. Hvor skal møtet avholdes? NAV skal så langt det er mulig legge til rette for at dialogmøtet gjennomføres på en måte som er praktisk for alle parter. Hvis det er vanskelig for sykmelder å være til stede i møtet, er det mulig å delta på telefon, eventuelt video m.v. Innkalling NAV skal sende innkalling tre uker før dialogmøtet avholdes. Dette for at arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder skal kunne forberede seg best mulig til møtet. Sykmelders deltakelse Sykmelder skal delta dersom NAV vurderer at det er hensiktsmessig, og det er viktig at NAV tar kontakt med sykmelder i forkant for å finne egnet møtetidspunkt, -sted og -form. Unntak I noen situasjoner er det grunnlag for å gjøre unntak fra dialogmøte 2: Medisinske grunner Innleggelse i helseinstitusjon Forventet friskmelding innen 28 ukers sykmelding Pågående tiltak som sannsynligvis vil føre til friskmelding Etter møtet Hvis ikke annet er avtalt, skal NAV oppsummere møtet i et referat. Det er et mål at deltakerne i møtet er enige om veien videre, hvem skal gjøre hva i etterkant og videre tidsplan. 12

13 Tilrettelegging Oppdatert: 18. august 2014 I vurderingen av tilrettelegging eller andre tiltak, tenk på: Kan den ansatte utføre egne oppgaver med tilrettelegging? Ved gradert sykmelding, hvilke oppgaver kan utføres og hvordan skal tiden disponeres? Kan den ansatte utføre egne, men færre oppgaver? Er hjemmekontor et alternativ? Kan den ansatte gjøre andre oppgaver? På egen eller på en annen avdeling? Hvilke muligheter og begrensninger finnes ved å endre arbeidstid? Kan den ansatte utføre egen jobb med redusert tempo? (En ansatt kan for eksempel ha 50 % sykmelding og jobbe 100 % arbeidstid med 50 % innsats) Kan den ansatte få eller gi opplæring i (deler av) sin arbeidstid? Er det oppgaver «som ingen gjør men som det hadde vært greit å få gjort»? Beskrivelsen av tiltak som er mulig på arbeidsplassen, gir også viktige innspill til lege/sykmelders vurdering av videre sykmelding og sykmeldingsgrad. Det kan være ulike mål med et tiltak. I den enkelte situasjon er det viktig å tenke gjennom hva som kan være realistiske mål, for eksempel: Tilbakeføring til ordinært arbeid Gradvis tilbakeføring til ordinært arbeid Gradvis innføring i nye arbeidsoppgaver (midlertidige eller faste) Tilrettelegging for å forebygge fravær Arbeid/aktivitet i påvente av utredning eller behandling Opprettholde kontakt med arbeidsplassen Les mer om tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere på arbeidstilsynet.no. 13

14 Sist endret Gradert sykmelding Hensikten med gradert sykmelding er å opprettholde kontakten med arbeidsplassen og dra nytte av restarbeidsevnen. Innholdsfortegnelse 1. Hva er gradert sykmelding? 2. Forholdet mellom tilrettelegging på arbeidsplassen og gradert sykmelding Hva er gradert sykmelding? Gradert sykmelding (delvis sykmelding) er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Hensikten med gradert sykmelding er at den sykmeldte skal opprettholde kontakten med arbeidsplassen og delta i arbeidsrelatert aktivitet, forutsatt at det er medisinsk forsvarlig. Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. Tidsrom med graderte sykepenger medregnes i den totale sykepengeperiodens lengde. Forholdet mellom tilrettelegging på arbeidsplassen og gradert sykmelding Gradert sykmelding er et viktig virkemiddel i oppfølgingsarbeidet. Den praktiske gjennomføringen er avhengig av at arbeidsgiver tilrettelegger for delvis arbeid. Arbeidsgiveren og den sykmeldte må samarbeide om å finne fram til en funksjonell og akseptabel arbeidsordning. Det er viktig at man har et mål og en plan for oppfølgingen og graderingen. De fleste delvis sykmeldte vil på redusert tid kunne utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, eventuelt andre oppgaver som har en verdi for bedriften. Det er også et alternativ at arbeidstakeren bruker lengre tid på å utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, for eksempel bruker hele dagen på å utføre 50 prosent av sine oppgaver. Dialogen mellom den sykmeldte, arbeidsgiver og lege/sykmelder er viktig for god bruk av gradert sykmelding. 14

15 Sykemelding og yrkesskadeforsikring Tekst: Tarjei Skare, Bedriftssykepleier Hemis og June Ellefsen, rådgiver NAV arbeidslivssenter. Dato: Den siste IA-avtalen har fokus på tettere oppfølging som et viktig tiltak for at sykefraværet skal være effektiv for en raskest mulig gjenvinning av en normalsituasjon. I slike tilfeller er det ofte et ønske at den sykmeldte opprettholder kontakten med arbeidsplassen. Dersom arbeidstaker er 100 % sykmeldt og likevel møter på arbeid, vil yrkesskadeforsikringen ikke dekke en skadesituasjon (Folketrygdlovens 13-6 annet ledd). Arbeidssted Det stedet en arbeidstaker normalt til daglig utfører sitt arbeid kalles for arbeidssted. Arbeidstid Den tiden en person står til dispensasjon for arbeidsgiver defineres i arbeidsmiljøloven som arbeidstid. Dette er beskrevet i arbeidsavtalen. AML Arbeidsoppgaver Det en arbeidstaker utfører som en del av sitt yrke/fag med tilhørende oppgaver, utført som en del av sin arbeidskontrakt, kan være en beskrivelse på arbeidsoppgaver. I forbindelse med sykmelding vil f.eks. deltagelse på avtalte møter være en oppgave som følger arbeidsforholdet. Sykmelding I forbindelse med sykmelding er det ofte et stort ønske at den sykmeldte opprettholder kontakten med arbeidsplassen, som et ledd i og raskest mulig å gjenvinne en normalsituasjon (når det er målet). En 100 % sykmelding beskriver en uteblivelse fra arbeidsforholdet, og dermed også yrkesskadeforsikringen. Deltar den 100 % sykmeldte på arbeidsplassen utover avtalte møter, vil det være som privatperson i forhold til et eventuelt skadetilfelle. Løsningen er: Avventende sykmelding og gradert sykmeldt 13-6 i folketrygdloven sier at en arbeidstaker er yrkesskadedekket ved yrkesskade som oppstår mens arbeidstaker er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Hensikten med avventende sykmelding er å stimulere til nærvær på arbeidsplassen under sykdom fra dag (arbeidsgiverperioden). Selv om lovteksten ikke spesifikt nevner ordningen avventende sykmelding, må det kunne utledes av lovtekst at yrkesskadedekningen også gjelder når det foreligger avventende sykmelding. Tilsvarende er arbeidstaker også yrkesskadedekket når han/hun er gradert sykmeldt. (Les mer i rundskriv ) I diskusjoner på møter mellom leger og arbeidsgivere er den terapeutiske effekten av 100 % sykemelding ofte til debatt. Det er en økende forståelse for at 100 % sykemelding kun skal brukes i svært spesielle tilfeller. Dersom 90 % sykmelding blir ny standard for maks sykemelding, vil yrkesskadeforsikringen kunne gjelde om den sykmeldte er på sitt arbeidsted og trapper opp oppgaver, som et ledd i å gjenvinne normalsituasjon raskest mulig. 15

16 Arbeidstilsynet Tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Oppdatert: 18. august 2014 Arbeidsgivers ansvar for forebygging Arbeidsgiver skal organisere arbeidet og legge til rette slik at arbeidstakere kan være i jobb og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom. Alle virksomheter skal ha et system for helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Systemet skal gi en beskrivelse av rutiner og tiltak som kan forebygge utstøting og hindre arbeidsrelatert sykdom. Arbeidstakere med ulike helseforutsetninger skal med tilrettelegging kunne være i arbeid. Arbeidsgivers plikter når arbeidstaker blir sykmeldt Arbeidsgiver kan ikke overlate ansvaret for sykefraværsoppfølging til andre aktører, men kan delegere den praktiske oppfølgningen til for eksempel personalavdelingen. Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykemeldte ved hjelp av ulike tiltak. Det skal ved lengre tids sykmelding utarbeides oppfølgingsplaner, og det kan være nødvendig med særskilt tilrettelegging for den sykmeldte. Etter et sykefravær er det viktig å forhindre at arbeidstaker blir syk eller skadet igjen. Oppfølgingsplan Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer raskt i gang, og at tiltak og muligheter for å komme i arbeid igjen vurderes grundig. Hvor omfattende planen og tiltakene skal være, vil være avhengig av hvor omfattende funksjonssvikten er og varigheten av den. Oppfølgingsplan skal være utarbeidet innen fire uker Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen uoppfordret til sykemelder så snart den er utarbeidet og senest etter fire uker. Krav til oppfølgingsplan: Vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi Bistand, for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV Plan for videre oppfølging 16

17 Dialogmøte innen sju uker Arbeidsgiver skal kalle inn arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet. Dialogmøte skal avholdes for arbeidstaker som er helt sykmeldt med mindre det er åpenbart unødvendig. For arbeidstaker som er delvis borte fra arbeidet (gradert sykmeldt) skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. På møtet kan arbeidstaker ha med seg verneombud eller tillitsvalgt hvis ønskelig. Sykmelder skal være med hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidstaker alene ønsker det. NAV, bedriftshelsetjenesten eller andre relevante aktører kan også kalles inn dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest 26 uker NAV skal innkalle til dette møtet. Her skal det foretas vurderinger av hvilke muligheter som foreligger på arbeidsplassen og hvilke alternativer som kan være aktuelle for den sykmeldte ut fra en helsemessig vurdering. NAV kan kreve at sykmelder eller annet helsepersonell skal delta i møtet hvis det anses som hensiktsmessig. NAV kaller inn til møtet tre uker før det avholdes. Arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder eller NAV kan kreve at det avholdes et nytt dialogmøte mellom den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver. Tilrettelegging/tiltak Funksjonsvurderingen skal ta utgangspunkt i hva arbeidstaker kan eller ikke kan utføre av arbeidsoppgaver. Det kan innhentes opplysninger fra lege hvis arbeidstaker samtykker, men diagnose skal ikke diskuteres. Arbeidsgiver skal iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for arbeidstaker å utføre sine oppgaver helt eller delvis, eventuelt andre arbeidsoppgaver. Aktuelle tiltak for arbeidsgiver kan være: Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mv Omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner Anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr Endring/nye arbeidsoppgaver Opplæring/omskolering Arbeidstakers plikter Arbeidstaker har plikt til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen. Dersom en arbeidstaker ikke vil medvirke, vil arbeidsgiver bli regnet som 17

18 fritatt fra sin plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. Dette fordi utarbeidelsen av slike planer forutsetter en dialog mellom partene. Arbeidstaker plikter bare å gi opplysninger om sin arbeidsfunksjon. Arbeidstaker har ingen plikt til å gi arbeidsgiver medisinske eller andre private opplysninger. Arbeidstilsynets rolle Arbeidstilsynet vil ved tilsyn kunne sjekke at virksomheter har et system for å forbygge og følge opp sykefravær. I de tilfeller der arbeidsgiver ikke kan vise til rutiner eller ikke vil utarbeide oppfølgingsplan, kan arbeidstilsynet gi pålegg om at dette skal gjøres. Arbeidstilsynet kan også gi pålegg ved manglende tilrettelegging. Arbeidstilsynet har ikke anledning til å pålegge arbeidstaker å medvirke. Spørsmål om manglende medvirkning bør rettes til NAV. 18

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 OPPFØLGING AV SYKMELDTE Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 Bakgrunn: Ny IA-avtale Tre delmål i avtalen. 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Økt sysselsetting av personer med redusert

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Innhold. Visma Lønn Oppfølging Sykmeldte... 3 Oppfølgingsprosess... 3 Oppfølging - innen 4 uker... 3 Oppfølging - innen 8 uker...

Innhold. Visma Lønn Oppfølging Sykmeldte... 3 Oppfølgingsprosess... 3 Oppfølging - innen 4 uker... 3 Oppfølging - innen 8 uker... Innhold Visma Lønn Oppfølging Sykmeldte... 3 Oppfølgingsprosess... 3 Oppfølging - innen 4 uker... 3 Oppfølging - innen 7 uker... 4 Oppfølging - innen 8 uker... 4 Oppfølging - innen 9 uker... 5 Oppfølging

Detaljer

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Bjørn Lien, direktør NAV Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Ny IA-avtale

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 110 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:30

Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 110 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 09:30 Møteinnkalling Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: 110 Fylkeshuset, Molde Dato: 04.09.2017 Tid: 09:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær NN + kontortlf + politikk@mrfylke.no, som kallar

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet.

1. Juli Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær ble lovfestet. NAV, 01.12.2015 Side 1 Aktivitetskravet Aktivitetskravets

Detaljer

Sykefraværsoppfølging. Sykefravær og kommunikasjon

Sykefraværsoppfølging. Sykefravær og kommunikasjon Sykefraværsoppfølging Sykefravær og kommunikasjon Hovedaktørene Arbeidstaker Arbeidsgiver BHT Tillitsvalgte Atil Sykmelder NAV Støttespillere NAV, 12.04.2013 Side 2 Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder

Detaljer

SYKEFRAVÆR, HVA NÅ? Veileder for å sikre god sykefraværsoppfølging av ansatte i Nordland fylkeskommune. Desember 2016

SYKEFRAVÆR, HVA NÅ? Veileder for å sikre god sykefraværsoppfølging av ansatte i Nordland fylkeskommune. Desember 2016 SYKEFRAVÆR, HVA NÅ? Veileder for å sikre god sykefraværsoppfølging av ansatte i Nordland fylkeskommune Desember 2016 Innholdsfortegnelse 1. fraværsdag 9 4. fraværsdag 10 9. fraværsdag 10 Innen 3 uker 11

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

Sykefraværskonferansene Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet. Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening

Sykefraværskonferansene Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet. Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening Sykefraværskonferansene 2010 - Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening Ulikt startpunkt i sykefraværsdebatten Utgjør sykefraværet en trussel mot velferdsstaten, eller

Detaljer

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Beiarn kommune (Vedtatt av Beiarn kommunestyre 06.05.2015 ) 1.versjon Innhold 1 FORMÅL... 3 2 OMFANG... 3 3 ANSVARSFORHOLD... 3 3.1 Leders ansvar... 3 3.2 Arbeidstakers

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars 2010 Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Hjelp, jeg har en syk medarbeider!

Hjelp, jeg har en syk medarbeider! Publisert april 2015 (ver-1) Hjelp, jeg har en syk medarbeider! En guide til god sykefraværsoppfølging. Kjære leder Denne guiden er laget til deg som i kraft av rollen som arbeidsgiver skal følge opp medarbeidere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forenklet sykefraværsoppfølging. Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Forenklet sykefraværsoppfølging. Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Forenklet sykefraværsoppfølging Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 3. mars 2014 1 Etter enighet mellom avtalepartene i IA-samarbeidet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 26. november 2013

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

Bedre når du er TILSTEDE

Bedre når du er TILSTEDE Bedre når du er TILSTEDE Foto: istock Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet,, NorskArbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013

Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker. Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Er sykdom oppsigelsesgrunn? Tillitsvalgtes rolle i slike saker Opplæringskonferanse Fagernes 30.05.2013 Case: Et medlems ringer deg og forteller at hun har fått brev fra arbeidsgiver. Bakgrunnen for brevet

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 29.11.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1184/07 REGLEMENT FOR OSLO KOMMUNES ATTFØRINGSARBEID

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 29.11.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1184/07 REGLEMENT FOR OSLO KOMMUNES ATTFØRINGSARBEID Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 29.11.2007 Erstatter: Saksnr: Byr 1184/07 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 29.11.2007 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: /Byrådsavdeling

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

Bakteppe. Sykefravær som mål på. Legemeldt sykefravær ca 5,4% fjerde kvartal 2013

Bakteppe. Sykefravær som mål på. Legemeldt sykefravær ca 5,4% fjerde kvartal 2013 Bakteppe Sykefravær som mål på helsetilstand til arbeidsstyrken (lavt=sunn) produktivitetsmål i offentlig og privat virksomhet (lavt=høy prod/effektivitet) hvor godt arbeidsgiverne og arbeidstakerne tilpasser

Detaljer