Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager."

Transkript

1 Dette heftet inneholder veivisere for lover og regler, samt hvordan utbetale feriepenger og hvordan holde orden på feriedager.

2 side 2 Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger Når kan vi ta ferie? Svar: Hovedferien (3 uker sammenhengende) skal tas innenfor Restferie kan tas hele året Når utbetales feriepengene? Svar: Hovedregel er at feriepengene utbetales når den ansatte tar ferie eller slutter i bedriften. Men flere og flere velger å utbetale feriepengene i juni. Hvem skal ha 12% kontra 10,2%? Svar: Noen følger ferieloven som er 10,2% og 4 uker ferie 12% brukes der bedrifter er bundet av avtale. De som har denne avtalen har 12% og 5 uker ferie. Hva med ansatte som fyller 60 år i ferieåret? Svar: Den ansatte skal ha 1 uke ekstra ferie og 2,3% av feriepengegrunnlaget for denne uken. Den ansatte kan selv velge når de vil ta ut denne ekstra ferieuken. Er feriepengene skattefrie? Svar: Nei, men de er fritatt for forskuddstrekk hvis utbetalingen skjer i ferieåret (fjorårets grunnlag). Utbetaler man årets feriepenger skal det trekkes skatt av disse. Hvor finner jeg feriepengelisten i HogiaLønn? Svar: Velg RAPPORTER FERIE. Hak av for UTBETALES I ÅR (fjorårets grunnlag). Sett hake i ruten «Skriv ut ansatte som har sluttet. Må den ansatte være aktiv for at jeg kan kjøre feriepenger på vedkommende? Svar: Hovedregel er at haken for aktiv ikke tas bort før alt er utbetalt på den ansatte og det er sendt sluttdato til Altinn. Hvor mange feriedager kan den ansatte overføre til neste år? Svar: Hovedregel for ansatte med 10,2% feriepenger er at de kan overføre 12 virkedager etter avtale med arbeidsgiver. Ansatte med 12% feriepenger kan overføre 17 virkedager etter avtale med arbeidsgiver. Kan den ansatte få utbetalt lønn for feriedager som ikke er avviklet? Svar: Bare der ferie ikke blir avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon.

3 side 3 FAKTASIDER OM FERIE OG FERIEPENGER 4 Litt om ferieloven 4 Lenker til noen nyttige websider 4 NÅR KAN VI TA FERIE? 5 FJORÅRETS FERIEPENGEGRUNNLAG 7 Gjør som følger når du skal legge inn fjorårets feriepengegrunnlag 7 Utbetalt forskudd året før? 7 TID FOR UTBETALING AV FERIEPENGER 8 Hva skal de ansatte ha? 8 Forskuddstrekk i feriepenger 8 Andre trekk i feriepenger 8 NYE REGLER FOR TREKK I LØNN FOR FERIE F.O.M FASTE LØNNSARTER 14 UTBETALING AV FERIEPENGER % MÅNEDSLØNTE (5 UKER) 15 Utbetaling av feriepenger i juni 16 Utbetaling av feriepenger % Timelønte (5 UKER) 17 Utbetaling av feriepenger i juni 18 UTBETALING AV FERIEPENGER 10.2 % MÅNEDSLØNTE (4 UKER OG 1 DAG) 19 Utbetaling av feriepenger i juni 20 UTBETALING AV FERIEPENGER 10.2 % TIMELØNTE (4 UKER OG 1 DAG) 21 Utbetaling av feriepenger i juni 22 Utbetaling av feriepenger til ansatte uten full opptjening 23 Nyansatt arbeidstaker 24 FRI BIL, ELEKTRONISK KOMMUNIKSJON I FORHOLD TIL FERIEPENGEUTBETALING 25 Utbetaling av feriepenger i VELDEDIGE ELLER ALLMENNYTTIGE ORGANISASJONER (forkortet til organisasjon videre i teksten) 27 Ferie og sykdom 31 REGISTRERING AV UTTAK FERIEDAGER 32 OVERFØRING AV FERIEDAGER TIL NESTE ÅR 33

4 side 4 FAKTASIDER OM FERIE OG FERIEPENGER Litt om ferieloven Hvem omfattes av loven? Alle som er arbeidstakere, personer som utfører arbeid for andre. Loven tar ikke hensyn til hvor lenge en person har vært i arbeidsforholdet. Hvem utelukkes fra loven? Selvstendige næringsdrivende, oppdragsmottakere, visse frilansarbeidere og kontraktører. Hva er opptjeningsår og ferieår? Ferieår = 2017 Opptjeningsår = 2016 Inntekten i opptjeningsåret får betydning for feriepengeutbetalingen i ferieåret. Tiden man har arbeidet i opptjeningsåret er uten betydning for antall feriedager i ferieåret. Feriefritidens lengde FERIELOVEN REGNER KONSEKVENT MED 6-DAGERS UKE Feriefritiden er 25 virkedager (4 uker og 1 dag) etter ferieloven. Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstaker tar full ferie, hvilket betyr at arbeidstaker ikke kan si nei til å avvikle ferien. Unntak er Ferielovens 5 nr 6 der vedkommende har opptjent så lite feriepenger i løpet av fjoråret at feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien. Unntak: Feriefritidens lengde etter avtaler Arbeidstakere kan ha rett til ekstra ferie i 5 virkedager om det er inngått avtale om dette. Sammen med ferielovens 25 virkedager vil disse arbeidstakerne ha 30 virkedager eller 5 ukers ferie. Rett til ekstraferie Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret skal gis ekstra ferie på 6 virkedager (1 uke) Lenker til noen nyttige websider Arbeidstilsynet har utarbeidet en egen faktaside om ferie og feriepenger. Her får du svar på når ferie skal avholdes, hvor my ferie du har krav på, hva med sykdom i ferien, hva har man krav på i feriepenger, når skal feriepenger utbetales mm. Faktaside om ferie: Faktaside om feriepenger: I ferieloven kan du få opplysninger om hvilke regler som gjelder:

5 side 5 NÅR KAN VI TA FERIE? Vi forholder oss til Ferieloven. De som har bestemmelser om ferie i avtale, må forholde seg til denne. Avvikling av hovedferie og restferie Arbeidsgivers styringsrett Det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, men det man bestemmer må ligge innenfor ferielovens rammer. Ferieloven 7 setter visse begrensninger i hva arbeidsgiver kan bestemme. Kort oppsummert kan det sammenfattes i følgende tabell: Type ferie som avvikles Tidsrommet Uttak Hovedferie uker i sammenheng Restferie Hele året 1 uke og 1 dag samlet (7 virkedager) Hovedferie Hovedferie i løpende arbeidsforhold Arbeidstaker kan etter Ferieloven 7 nr 1, kreve at 18 virkedager hovedferie (3 uker) gis i tidsrommet 1. juli 30. september. Når bestemmelsen nevner hovedferie som omfatter 18 virkedager, betyr dette at ferien kan kreves i sammenheng. Bestemmelsen bruker uttrykket kan kreve.. dette er gjort for å få fram at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale å legge hovedferien til andre tider av ferieåret. Bestemmelsen innebærer at der arbeidstaker vil ferie 3 uker i tidsrommet 1. juni 30. september, må han framsette krav om det. Arbeidsgiver er ikke på eget initiativ forpliktet til å legge hovedferien på 18 virkedager til ovennevnte periode. Det er ikke satt noen frist for når arbeidstaker senest må framsette et slikt krav. Arbeidsgiver må derfor være forberedt på at arbeidstaker kan framsette et slikt krav. Det er rimelig å anta at kravet senest kan framsettes 3 uker før 30. september. Arbeidstaker kan framsette kravet enten muntlig eller skriftlig. Den avtalefestede ferien får ingen innvrikning på hovedferien. 4 uker for 60 åringer Arbeidstakere over 60 år kan få 4 uker ferie i sammenheng i hovedferieperioden. Dersom de første 3 ukene fastsettes først, kan 60 åringen senere, med 2 ukers varsel, enten legge en ekstra ferieuken i forkant eller i etterkant av 3 ukers perioden. Arbeidsgiver kan imidlertid på forhånd avtale eller avklare med 60 åringen at den ekstra ferieuken ikke legges sammen med 3 ukers ferien. Restferie Ferieloven 7 nr 2 inneholder bestemmelse om restferien. Etter loven utgjør restferien 7 virkedager (en uke og en dag). Bestemmelsen angir tidsrammen for avvikling av den del av den årlige feriefritid som ikke omfattes av reglene om hovedferie, dvs. 7 virkedager. Arbeidstaker kan kreve at restferien på 7 virkedager gis samlet innenfor ferieåret. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan trumfe gjennom en oppdeling av ferien mot arbeidstakers

6 vilje. At arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet, betyr at arbeidstaker må framsette krav om dette. Arbeidstaker kan ikke kreve å få ta ut ferie i enkeltdager. Arbeidsgiver kan heller ikke pålegge uttak på enkeltdager. Partene kan imidlertid avtale at ferien eller deler av denne skal kunne tas ut som enkeltdager. side 6 Feriens lengde ved ansettelse i ferieåret Ferieloven 5 nr 3 inneholder bestemmelser om at arbeidstaker har krav på ferie uavhengig av hvor lenge vedkommende har vært ansatt i virksomheten. Man opptjener med andre ord aldri feriefritid, kunde feriepenger. Bestemmelsen innebærer at alle arbeidstakere som tiltrer ny stilling i ferieåret, i utgangspunktet har krav på feriefritid i samme år. Arbeidstaker som tiltrer ny jobb senest 30. september har rett til full feriefritid (4 uker og 1 dag) i ferieåret. Arbeidstaker som tiltrer etter dette tidspunkt (f.o.m. 1. oktober), har rettslig sett kun rett til ferie i en uke. Dette gjelder selv om arbeidstaker ikke ar avviklet ferie i det hele tatt hos tidligere arbeidsgiver. En arbeidstaker som bytter jobb, for eksempel 1. oktober, og som ikke har avviklet noe ferie tidligere i året, risikerer å miste en del ferie. Dvs. det er kun retten til feriefritid vedkommende mister, ikke pengene. Feriepengen vil aldri bli borte. De er opptjent året i forveien og i inneværende åt og skal utbetales til arbeidstaker ved fratreden i henhold til ferielovens 11 nr 3. Fradrag for tidligere ferie for nyansatt Ferieloven 5 nr 3 annet ledd slår fast at arbeidstaker ved nyansettelse bar kan kreve feriefritid i den utstrekning det godtgjøres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret. Ny arbeidsgiver kan dermed ta hensyn til ferie arbeidstaker har avviklet hos den tidligere arbeidsgiveren samme ferieår. Man kan altså la tidligere ferie dette ferieåret gå til fradrag. Regelen har en bevisbyrdefunksjon, dvs. at den nye arbeidsgivers plikt til å gi feriefritid ikke inntrer før det godtgjøres at vedkommende arbeidstaker har ferie til gode. Det er altså arbeidstaker som må dokumentere/sannsynliggjøre at han har rett til feriefritid.

7 side 7 FJORÅRETS FERIEPENGEGRUNNLAG Ta ut feriepengeliste. Den ligger på Rapporter under skillearket Ferie og heter Utbetales i år. Du får der en oversikt over hva hver enkelt skal ha i feriepenger. Dersom fjorårets grunnlag ikke er lagt inn, vil det her vise seg som 0 i grunnlag. Dette forekommer i hovedsak der HogiaLønn er tatt i bruk i år. De som har brukt HogiaLønn i fjor, har det med fra forrige år. Dersom grunnlag mangler, må det legges inn for at feriepengelisten skal bli korrekt. I tillegg vil det komme forslag på rett beløp ved bruk av lønnsarten for utbetaling av årets feriepenger. (Lønnsart 765 Feriepenger u/skatt) dersom korrekt feriepengegrunnlag er lagt inn. Legges ikke feriepengegrunnlaget inn, må en selv holde orden på utbetalingene. Gjør som følger når du skal legge inn fjorårets feriepengegrunnlag Velg Verktøy i menylinjen, og Registervedlikehold i rullgardinmenyen. Velg knappen Endre. Velg ansatt og akkumulator 105 Fjorårets feriepengegrunnlag. Beløpet legges inn på ny verdi. Husk at det er grunnlaget som skal legges inn her, ikke beløpet som skal utbetales. Sistnevnte regner HogiaLønn ut. OBS! Ved innleggelse av ny verdi får du opp en melding som sier at det er en årsakkumulator og spørsmål om du virkelig vil endre. Svar Ja. Svar også Ja på om Akkumulatorverdien skal endres. Når alle ansatte er lagt inn er feriepengelisten klar og kan kontrolleres. Den finnes under Rapporter, skillearket Ferie og heter Utbetales i år. Hvis grunnlaget ikke er blitt riktig registrert, gå inn på nytt og tast inn riktig beløp. Kontroller på nytt ved å ta ut feriepengelisten. Rett sats for feriepenger? Kontroller at det er korrekt sats som er brukt på feriepengelisten. Satsen bestemmes under Arkiv, Firmaopplysninger, skillekortet Feriepenger. Dersom alle ansatte er beregnet etter samme sats, blir ikke satsen skrevet ut på feriepengelisten. Dersom noen ansatte skal ha annen sats enn det som er angitt for firmaet, angis denne i ansattregisteret på skillekortet Diverse. Satsen for disse ansatte vil bli skrevet ut etter navnet på feriepengelisten. Utbetalt forskudd året før? Dersom du i fjor har betalt ut forskudd på feriepenger og det ikke går fram av feriepengelisten, må det registreres. Det gjøres på samme måte som feriepengegrunnlag, men velg akkumulator 110 Feriepenger uten skatt. Registrer på den akkumulatoren selv om det er trukket skatt av det året før. Husk at her er det utbetalt beløp som skal registreres, det vil si bruttobeløp før skatt. Kontroller at det er blitt riktig ved å ta ut feriepengelisten Utbetales i år. OBS! Ved innleggelse av ny verdi får du opp en melding som sier at det er en årsakkumulator og spørsmål om du virkelig vil endre. Svar Ja. Svar også Ja på om Akkumulatorverdien skal endres. Utbetalt noe eller alle feriepenger i år? Dersom det tidligere i år er betalt ut feriepenger som ikke kommer fram på feriepengelisten, registreres det på samme måte som andre utbetalinger tidligere i år. Enten i Lag lønn som en vanlig lønning, eller under Verktøy og Oppstart saldo.

8 side 8 TID FOR UTBETALING AV FERIEPENGER Snart er tiden inne for utbetaling av feriepenger, og juni er måneden de fleste velger som feriepengemåned. Dvs. etter hovedregelen skal feriepenger betales ut når ferien tas. Mange velger dog å betale ut feriepenger i stedet for lønn i en måned, som regel juni. Dvs. man later som om alle i bedriften tar ferie i juni. Hva skal de ansatte ha? I noen bedrifter betales det ut 10.2 % av grunnlaget som er det ferieloven sier. De ansatte har da ferie i 4 uker og 1 dag (25 virkedager). Noen bedrifter er bundet av avtale som sier at de ansatte skal ha skal ha 12 % i feriepenger og skal ha 5 ukers ferie (30 virkedager). Forskuddstrekk i feriepenger Ved utbetaling av feriepenger beregnet av grunnlag opptjent i år, skal det trekkes skatt etter %-satsen som står på den ansattes skattekort. Det vil si feriepenger som egentlig skal utbetales neste år. Andre trekk i feriepenger Det kan ikke gjøres trekk i feriepenger unntatt når: Det finnes hjemmel i lov Det er reglementerte innskudd i pensjons- eller sykekasser Det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale Det ved avtale er fastsatt regler om at lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond. Det gjelder erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling. I HogiaLønn betyr det at følgende blir trukket i feriepenger: Ekstra skatt Restskatt Bidragstrekk Fagforeningskontingent om automatisk eller lønnsarten har hake på Feriekjøring

9 side 9 Trekk i lønn for ferie Ny inntektsbeskrivelse - Kontantytelse Trekk i lønn for ferie Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte denne inntektsbeskrivelsen ved rapportering av trekket. Slike trekk i lønn for ferie skal ikke rapporteres som negativ fastlønn, og samlede feriepenger skal heller ikke reduseres med slike trekk. Negativt beløp Beløpet som skal rapporteres i inntektsbeskrivelsen er negativt og skal bare benyttes i kombinasjon med et positivt beløp i fastlønn. Bruk av skatte- og avgiftsregel og tilleggsinformasjon Er fastlønnen rapportert med særskilt skatte- og avgiftsregel, skal den samme skatte- og avgiftsregelen oppgis for trekket. Tilsvarende hvis det er knyttet tilleggsinformasjon til fastlønnen, så skal den samme tilleggsinformasjonen oppgis for trekket. Dette for å sikre riktig behandling av ytelsen hos NAV, SSB og Skatteetaten. Når skal inntektsbeskrivelsen benyttes? Inntektsbeskrivelsen benyttes når den opplysningspliktige avregner alle feriepengene samlet i en måned og foretar trekk i lønn. Inntektsbeskrivelsen benyttes også hvis den opplysningspliktige foretar trekk i lønn for ferie når feriepengene utbetales løpende etterhvert som ferie tas. Inntektsbeskrivelsen kan også benyttes for trekk i lønn, når arbeidstaker avvikler ferie uten lønn. Antall feriedager Etter ferieloven har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år. En arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til 6 dager ekstra ferie, altså totalt 31 virkedager. Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor eller andre mindre tariffområder har fått utvidet feriefritid til fem uker (30 virkedager) og seks uker for arbeidstakere over 60 år (36 virkedager). Lørdag regnes som virkedag. Antall virkedager i en måned Etter ferieloven har en uke 6 virkedager (inkl. lørdager). 6 virkedager * 52 uker = 312 virkedager i året 312 virkedager : 12 måneder = 26 virkedager i gjennomsnitt per måned. For arbeidsgivere som regner med 5 virkedager per uke 5 virkedager * 52 = 260 virkedager i året 260 virkedager : 12 måneder = 21,67 virkedager (avrundet til 22 virkedager)

10 side 10 Arbeidsgiver avregner feriepengene samlet Det er vanlig at arbeidsgivere med fastlønnede/månedslønnede avregner alle feriepengene i én måned, uavhengig av når ferie faktisk tas ut. Samtidig med at feriepengene utbetales, trekker arbeidsgiver arbeidstakeren i lønn for ferie. Dette gjør arbeidsgiver for at arbeidstaker skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. For arbeidstakere som har tariffestet ferie vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved 6- dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager. Ved 5-dagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver trekke lønn for 25 virkedager, mens månedslønnen dekker 22 virkedager. Når alle feriepengene avregnes i en måned kan avregningen på arbeidstakers lønnsslipp se slik ut: Lønnsslipp juni: 030 Månedslønn Feriepenger u/skatt Trekk i lønn for ferie (25/22) Netto utbetalt På A-meldingen for juni rapporteres som følger: Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp Kontantytelse Fast lønn Kontantytelse Feriepenger Kontantytelse Trekk i lønn for ferie

11 Lønnsart med lønnsbeskrivelse Trekk i lønn for ferie kan hentes fra grunnregister. Det er lønnsart 771 Trekk i lønn for ferie og skal se slik ut side 11

12 side 12 Dersom du henter lønnsarten fra grunnregisteret, må du før henting notere deg kontonummeret på lønnsarten du har i lønnsartsregisteret FØR du henter fra grunnregisteret slik at du i ettertid kan legge inn det samme på lønnsarten du har hentet. Hvis arbeidstaker omfattes av en særskilt skatte- og avgiftsregel må denne oppgis for alle ytelser, for eksempel særskilt fradrag for sjøfolk. På a-meldingen rapporteres dette som følger: På A-meldingen for juni rapporteres som følger: Type fordel Skatte- og avgiftsregel Lønnsbeskrivelse Beløp Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Fast lønn Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Feriepenger Kontantytelse Saerskilt fradrag for sjøfolk Trekk i lønn for ferie

13 side 13 Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas og feriepengetillegg i juni I stedet for å avregne alle feriepengene i én måned kan arbeidsgiver utbetale feriepengene etterhvert som ferien tas. Arbeidsgiver kan imidlertid utbetale den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i ferien som et feriepengetillegg sammen med vanlig lønn i juni etter bestemmelser i ferieloven. Arbeidsgiver utbetaler feriepengetillegget i juni. Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn. Lønnsslipp juni: 030 Månedslønn Feriepenger u/skatt Netto utbetalt På a-meldingen for juni rapporteres dette som følger: Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp Kontantytelse Fast lønn Kontantytelse feriepenger Feriepenger Arbeidstaker tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli: Lønnsslipp juli: 030 Månedslønn Feriepenger u/skatt Trekk i lønn for ferie (15/22) Netto utbetalt På a-meldingen for juli rapporteres dette som følger: Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp Kontantytelse Fast lønn Kontantytelse Feriepenger Kontantytelse Trekk i lønn for ferie Arbeidsgiver avregner feriepengene løpende etterhvert som ferien tas Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn og tar ut 3 uker ferie (15 dager) i juli: Lønnsslipp juli: 030 Månedslønn Feriepenger u/skatt Trekk i lønn for ferie (15/22) Netto utbetalt

14 side 14 På a-meldingen for juli rapporteres dette som følger: Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp Kontantytelse Fast lønn Kontantytelse Feriepenger Kontantytelse Trekk i lønn for ferie Arbeidsgiver trekker for ferie uten lønn Arbeidstaker har fastlønn/månedslønn. Arbeidstaker tar ut 1 uke ferie (5 dager) uten lønn i november: Lønnsslipp november: 030 Månedslømm Trekk i lønn for ferie (5/22) Netto utbetalt På a-meldingen for november rapporteres dette som følger: Type fordel Lønnsbeskrivelse Beløp Kontantytelse Fast lønn Kontantytelse Trekk i lønn for ferie

15 side 15 FASTE LØNNSARTER Faste lønnsarter i HogiaLønn kan være praktisk ved utbetaling av feriepenger. Vi tenker da på dere som i tillegg til feriepengene også har med Fri telefon, Fri bil o.l. og som ikke kan bruke muligheten for å hake av på Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes, som vi referer til i Utbetaling av feriepenger for timelønte og månedslønte. Klikk på og du kommer til veiviser for Faste lønnsarter. Så kan denne følges: Velg Arkiv Innstillinger og aktiviser fanen Lag lønn, huk så av for Lagre faste. Velg ikonet Lønnsarter og finn frem de lønnsarter som du ønsker skal være faste. Dette kan være de som gjentas neste periode som f.eks. 030 månedslønn, 010 timelønn, 530 elektronisk kommunikasjon osv. Aktiviser fanen Diverse og huk så av for Faste lønnsarter. Når du nå kjører lønn i mai og klikker OK & Neste og svar Ja på Ansatt klar for godkjenning, vil disse lønnsartene bli lagret som faste på de ansatte du klikker OK & Neste på Når du så kjører Lønn i juni (feriepenger) og henter lønnsarter i Lag lønn som dekker type feriepengeutbetaling og velger noen å ta bort f.eks. månedslønn 030, evt andre lønnsarter. Når det skal kjøres Lønn i juli, velger du Hente faste l.art i Lag Lønn og da vil de lønnsarter som er satt som faste lønnsarter i pkt 2, bli hentet inn i feltene

16 side 16 UTBETALING AV FERIEPENGER % MÅNEDSLØNTE (5 UKER) Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Vi skal derfor trekke arbeidstakeren for 4 dagers lønn (månedslønte). Feriepenger som skal utbetales er % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger. Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Hogia Lønn: Utbetaling av feriepenger i juni Utskrift feriepengeliste: Velg Rapporter, og skillekortet Ferie. Hak av i ruten utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet. Lag Lønn: Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales. La ordinær lønn stå i bildet (dvs. IKKE slett linjer for månedslønn o.l.) Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk Enter og summen kommer opp av seg selv. Velg lønnsart 771 trekk 1/26 månedslønn, trykk Enter og tast 4 i antall, summen som skal trekkes for 4 dager kommer av seg selv. Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger Godkjenn lønnen med OK neste og svar Ja på Ansatt klar for godkjenning. Kontroll og Bekreft: Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes. Kjør kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig. Bekreft, NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes. Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter. Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet. Ordinær lønn står fortsatt i bildet for Lag lønn når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn. Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartene som kontrolleres/godkjennes: Se neste side.

17 side 17 Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med HogiaLønn) Feriepenger uten skatt (765) Feriepenger med skatt (760) Feriepenger Over 60 år fjoråret (780) Feriepenger Over 60 år året (790) Lønn i feriemåneden (771) Feriepenger tidligere år (768) Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625) Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Ekstra skatt (912) Restskatt A (920) Restskatt B (921) Bidragstrekk u/skatt (635)

18 side 18 Utbetaling av feriepenger % Timelønte (5 UKER) Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Feriepenger som skal utbetales er % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger. Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Hogia Lønn: Utbetaling av feriepenger i juni Utskrift feriepengeliste: Velg Rapporter, og skillekortet Ferie. Hak av i ruten utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet. Lag Lønn: Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales. La ordinær lønn stå i bildet (dvs. IKKE slett linjer for Timelønn o.l.) Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, klikk Enter og summen kommer opp av seg selv. Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger Godkjenn lønnen med OK neste og ansatt klar for godkjenning. Kontroll og Bekreft: Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes. Kjør kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig. Bekreft, NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes. Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter. Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet. Ordinær lønn står fortsatt i bildet for Lag lønn når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn. Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart) Se neste side.

19 side 19 Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med HogiaLønn) Lønnsartstyper: Feriepenger uten skatt (765) Feriepenger med skatt (760) Feriepenger Over 60 år fjoråret (780) Feriepenger Over 60 år året (790) Feriepenger tidligere år (768) Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625) Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Ekstra skatt (912) Restskatt A (920) Restskatt B (921) Bidragstrekk u/skatt (635)

20 side 20 UTBETALING AV FERIEPENGER 10.2 % MÅNEDSLØNTE (4 UKER OG 1 DAG) Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Dvs. 4 uker og 1 dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Vi skal derfor utbetale feriepenger + 1/26 månedslønn. Feriepenger som skal utbetales er % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger. Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Hogia Lønn: Utbetaling av feriepenger i juni Utskrift feriepengeliste: Velg Rapporter, skillekortet Ferie. Hak av ruten utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Skriv ut. Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet". Lag Lønn: Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales. La ordinær lønn stå i bildet (dvs. IKKE slett linjer for månedslønn o.l.) Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk Enter og summen kommer opp av seg selv. Velg lønnsart 770 1/26 månedslønn, klikk Enter og summen kommer opp av seg selv. Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger Godkjenn lønnen med OK neste og ansatt klar for godkjenning. Kontroll og Bekreft: Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes. Kjør Kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig. Bekreft. NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes. Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter. Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet. Ordinær lønn står i Lag lønn bildet når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn. Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart) Se neste side.

21 side 21 Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med HogiaLønn) Lønnsartstyper: Feriepenger uten skatt (765) Feriepenger med skatt (760) Feriepenger Over 60 år fjoråret (780) Feriepenger Over 60 år året (790) Feriepenger tidligere år (768) Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625) Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Ekstra skatt (912) Restskatt A (920) Restskatt B (921) Bidragstrekk u/skatt (635)

22 side 22 UTBETALING AV FERIEPENGER 10.2 % TIMELØNTE (4 UKER OG 1 DAG) Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Dvs. 4 uker og 1 dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Feriepenger som skal utbetales er 10.2 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger. Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Hogia Lønn: Utbetaling av feriepenger i juni Utskrift feriepengeliste: Velg Rapporter, skillekortet Ferie. Hak av ruten utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Skriv ut. Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet. Lag Lønn: Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales. La ordinær lønn stå i bildet (dvs. IKKE slett linjer for månedslønn o.l.) Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk Enter og summen kommer opp av seg selv. Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger Godkjenn lønnen med OK neste og ansatt klar for godkjenning. Kontroll og Bekreft: Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes. Kjør Kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig. Bekreft. NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes. Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter. Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet. Ordinær lønn står i Lag lønn bildet når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn. Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart) Se neste side.

23 side 23 Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes: (Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med HogiaLønn) Lønnsartstyper: Feriepenger uten skatt (765) Feriepenger med skatt (760) Feriepenger Over 60 år fjoråret (780) Feriepenger Over 60 år året (790) Feriepenger tidligere år (768) Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625) Forskuddstrekk (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Forskuddstrekk prosent (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn) Ekstra skatt (912) Restskatt A (920) Restskatt B (921) Bidragstrekk u/skatt (635)

24 side 24 Utbetaling av feriepenger til ansatte uten full opptjening Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstakerne avvikler ferie. Dette betyr at arbeidstakerne som hovedregel ikke kan nekte å ta ferie. Dersom en arbeidstaker ikke har full opptjening finnes det unntaksregler. Arbeidstakeren kan velge å ta ut ferie etter hvor mye den enkelte har opptjent av feriepenger. Ett unntak finnes, og det er dersom bedriften innstiller driften helt eller delvis i ferieperioden. Vi opptjener ikke feriedager, kun feriepenger. Imidlertid er det mange arbeidstakere som stiller spørsmål om hvor mange feriedager med lønn man har opptjent. Årsaken til spørsmålet er nettopp å finne ut hvor mange feriedager de kan motsette seg å avvikle. Det man først gjør er å finne ut hvor mange feriedager med lønn man opparbeider pr. måned. Det gjøres ved å ta antall feriedager totalt (etter loven 25 virkedager på 6 dagers uke) og dele på perioden som er 12 måneder. Svaret blir da 2,08 dager pr måned. Lovfestet + avtalefestet ferie gir 30 virkedager (fortsatt 6 dagers uke). 30 virkedager delt på 12 gir 2,5 dager pr måned. De som har regnet om feriedagene til 5 dagers uke, bruker 21 feriedager for den lovfestede ferien, 21 delt på 12 = 1,75 pr. måned. Lovfestet + avtalefestet ferie gir totalt 25 dager delt på 12 = 2,08. En annen måte å beregne dette på er å ta prosentberegnede feriepenger og dele på daglønnen som i eksemplet nedenfor. Husk imidlertid på at der daglønnen er regnet ut på fem dagers uke kommer svaret også ut på fem dagers uke. Nyansatt arbeidstaker De fleste bedrifter utbetaler full lønn i juni dersom arbeidstaker er ansatt i opptjeningsåret og så trekkes arbeidstakeren i lønn når ferien faktisk avvikles. UTBETALING AV FERIEPENGER I JUNI Feriepengene utbetales i juni: EKSEMPEL Opptjente feriepenger foregående ,- Månedslønn ,- Daglønn (kr ,- / 26 dager) 1.230,- Antall feriedager opptjent (kr ,- / kr 1.230,-) = 11.7 virkedager Får å gjøre det enklere regner vi det som 12 virkedager Utbetaling i juni Feriepenger ,- + Månedslønn ,- - Lønn for 12 virkedager ferie ,- = Totalt utbetalt i juni ,- Dersom arbeidstaker tar mer enn 12 virkedager ferie (to uker) må arbeidstaker trekkes i lønn med antall dager som faktisk avvikles.

25 side 25 UTBETALING AV FULL MÅNEDSLØNN OG FERIEPENGER Bedriften kan også velge å betale ut full månedslønn sammen med feriepengene som eventuelt er opparbeidet fra året før. Når arbeidstaker tar ferie, trekkes det en daglønn for hver feriedag som avvikles. Brukes denne modellen faller ordningen med +1/26 del for de som har 10.2 % etter Ferieloven eller -4/26 del for de som har 12% feriepenger bort.

26 side 26 FRI BIL, ELEKTRONISK KOMMUNIKSJON I FORHOLD TIL FERIEPENGEUTBETALING Vi gir mulighet til at årsbeløpene deles på 11 måneder i stedet for 12. Dette innebærer at du kan kjøre en feriepengeutbetaling som beskrevet på sidene Denne løsningen anbefales da det forenkler feriepengeutbetaling. På skillekortet Lag lønn under Arkiv, Innstillinger velger man om man vil ha for 11 måneder: Årsbeløpene blir da dividert med 11 i Lag lønn.

27 side 27 Avhaking i Lag lønn For dere som skal ha med Fri bil og Elektronisk kommunikasjon i 12 måneder blir det problemer i forhold til forskuddstrekk. Det vil jo ikke være noe å trekke i siden feriepenger normalt sett betales ut uten forskuddstrekk. Det finnes derfor mulighet i Lag lønn hvor man velger å sette hake på Ferie. Trekkgrunnlaget blir 0 på kontrollen og forskuddstrekk blir ikke beregnet.

28 side 28 Utbetaling av feriepenger i VELDEDIGE ELLER ALLMENNYTTIGE ORGANISASJONER (forkortet til organisasjon videre i teksten) For at feriepengelisten skal kunne brukes må det opprettes noen lønnsarter ekstra. Det spesielle med organisasjon er at det ikke betales arbeidsgiveravgift. Feriepengelisten i HogiaLønn er basert på at faste lønnsarter som går til innberetning med arbeidsgiveravgift brukes til utbetaling av feriepenger. Lønnsartene nedenfor må opprettes for å komme rundt dette. OPPRETTING AV LØNNSARTER: 1. Opprett lønnsart 767 Feriepenger u/skatt organisasjon Beregningsmåte: Sats= LART[ ] 2. Opprett lønnsart 766 Tilbakeføring feriep. Beregningsmåte: Sats= LART[ ]

29 side Koble denne lønnsarter til 765 Feriepenger uten skatt, dvs. gå inn på lønnsart 765 og angi 766 på Koblet lønnsart. Lønnsartene vil være mulig å hente fra Grunnregister i versjon datert eller senere. LAG LØNN:

30 side 30 KONTROLL OG BEKREFT: Du kan IKKE ha hake på Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes FERIEPENGELISTEN: Feriepengelisten vil nå inneholde utbetalt beløp og evt. rest feriepenger. Dersom du har ansatte over 60 år, se egen veiviser for dette. Finnes på Veivisere, Skattefrie selskaper.

31 side 31 Ekstra ferieuke for ansatte over 60 år Ferielovens 5 nr 2 hjemler retten til ekstra ferie for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager (1 uke). Uttrykket "skal gis" innebærer at også ved ekstraferie har arbeidsgiver en aktivitetsplikt, i de tilfeller hvor arbeidstaker ikke selv tar initiativ til den ekstra ferieuken. Arbeidstakere over 60 år skal fortsatt ha en ukes ekstra ferie i forhold til de utvidede feriedagene etter avtaler. Arbeidstaker over 60 år kan selv bestemme når man skal ta ut den ekstra ferieuken. For denne ekstra ferieuken skal den ansatte ha utbetalt 2.3 % av feriepengegrunnlaget opptjent året før. Feriepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. Om ønskelig finnes det mulighet for å overstyre begrensningen oppad til 6G. Det gjør du ved å hake av på Grunnbeløpet ganger 6 brukes IKKE ved beregning av feriepenger for ekstra uke over 60 år under Arkiv, Firmaopplysninger, Feriepenger. Disse feriepengene skal det trekkes skatt av. Hvilket grunnbeløp som legges til grunn framgår av: - Ved beregning skal grunnbeløpet pr. 31. desember (1. januar) legges til grunn - Ved fratreden i opptjeningsåret skal grunnbeløpet på fratredelsestidspunktet legges til grunn DU GJØR FØLGENDE NÅR DU SKAL REGISTRERE DENNE EKSTRA FERIEUKEN I HOGIALØNN: LAG LØNN: - Velg lønnsart 780 Feriep. 60 år fjorårets grlag og summen kommer opp av seg selv. - Godkjenn lønnen med OK og ansatt klar for godkjenning Dersom du skal utbetale feriepenger med årets grunnlag bruker du lønnsart 790 Feriep. 60 år årets grunnlag. Det skal trekkes skatt av disse feriepengene enten de er opptjent i fjor eller i år. HogiaLønn gjør dette automatisk. Ved beregning av skatt skal prosentsatsen alltid brukes. Dette selv om den ansatte har tabell. Det er derfor viktig at det på den ansatte finnes både tabellnummer og prosentsats. Noe man får automatisk når man bestiller og henter skattekortene elektronisk i HogiaLønn. TREKK I LØNN Når den ansatte får utbetalt feriepenger for ekstra uke over 60 år, skal den ansatte også trekkes i lønn. Det vil si hvis den ansatte har månedslønn. Dette fordi den ansatte ikke skal ha både lønn og feriepenger for denne uken. Bruk lønnsart 771 Trekk 1/26 Månedslønn og angi 6 på antall. Du trekker 6/26 månedslønn ifølge ferieloven som benytter seg av virkedagsprinsippet. (6 dagers uke) Det kan oppleves at trekket på 6/26 blir større enn feriepengene vedkommende får for den ekstra uken. Årsaken til det er sannsynligvis en lønnsøkning i året du betaler ut feriepengene. Feriepengene ble opptjent med månedslønnen i opptjeningsårer (fjoråret). Dersom dette gjelder en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, finner du egen veiviser for dette på _feriepenger_i_veldedig_eller_allmennyttig_institusjon_eller_orgnaisasjon.pdf Eller Kundeservice, Veivisere, ferie og fravær, Utbetaling av feriepenger i skattefritt selskap.

32 side 32 Ferie og sykdom ARBEIDSTAKER BLIR SYK FØR FERIEN TAR TIL FERIEN KAN KREVES UTSATT TIL SENERE I FERIEÅRET Arbeidstaker som blir syk før ferien begynner, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det er en forutsetning for dette at arbeidstakeren er helt arbeidsufør. Kravet om utsettelse av ferien må dessuten fremmes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien, og det må ledsages av en legeerklæring. HELE ELLER DELER AV FERIEN Et annet spørsmål som dukker opp er om arbeidstaker må kreve hele ferien utsatt. Her gjelder det at arbeidstakeren må avvikle ferien som fastsatt eller utsette hele ferien. SYK I FERIEN FERIEN KAN KREVES UTSATT TIL SENERE I FERIEÅRET En arbeidstaker som blir syk i ferien kan kreve denne delen av ferien utsatt. ANTALL DAGER FOR ARBEIDSUFØRHET Arbeidsuførheten må ha vart i minst 1 dag i ferien. Sykedager før eller etter ferien teller ikke med. Arbeidsuførheten må dessuten dokumenteres med legeerklæring, og krav om ny ferie må fremsettes umiddelbart etter at arbeidet er gjenopptatt. HVOR MANGE FERIEDAGER KAN KREVES UTSATT Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst 1 virkedag i ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. HVEM MÅ VÆRE SYK Det er arbeidstakers uførhet som kan gi grunnlag for utsettelse. Om ektefelle, barn eller slektninger for øvrig er syke, gir ikke dette grunnlag for at arbeidstakeren skal få utsatt ferien. DELVIS SYKMELDT Ikke all arbeidsuførhet gir grunnlag for å kreve ferien utsatt. Man må være 100 % arbeidsufør. En arbeidstaker som f.eks. blir 50 % sykmeldt, har ingen rett til å kreve ferien utsatt. NÅR KAN UTSATT FERIE AVVIKLES Ferie som er fastsatt til tiden 1. juni september og som utsettes, kan ikke kreves avviklet på et senere tidspunkt i hovedferieperioden (1. juni september). Når ferien for øvrig kan plasseres, avgjøres av arbeidsgiver. UTBETALING FOR FERIEDAGER SOM IKKE ER AVVIKLET PÅ GRUNN AV SYKDOM Det er ikke anledning til å utbetale feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom. Feriedagene må overføres til neste år og avvikles sammen med neste års ferie. Dette gjelder ikke de avtalefestede feriedagene. Der følger partene avtalen.

33 side 33 REGISTRERING AV UTTAK FERIEDAGER For å holde orden på feriedagene anbefaler vi å bruke lønnsarten 775 Uttak feriedager. Dette er en lønnsart som bare registrerer dager, og IKKE penger. Under Ansatte, skillekortet Dager og datoer, starter man i januar med å legge inn antall dager som er ferierett og gjenværende feriedager. Dersom arbeidstaker ikke har brukt noe ferie på forskudd skal antallet være det samme. I følge Ferieloven er det 25 dager (4 uker og en dag) og avtalefestet ferie har 30 dager (5 uker). Vi bruker her ferielovens virkedagsprinsipp, dvs. 6 virkedager i en uke. Dersom det er sparte feriedager som taes, bruk lønnsart 776 Uttak sparte feriedager. I de tilfeller der ferie taes på forskudd, bruk lønnsart 777 Forskudd feriedager. Bruk av disse lønnsartene vil gjenspeile seg i ansattregisteret på feriedager til gode: 775 Uttak feriedager påvirker Gjenværende 776 Uttak sparte feriedager påvirker Sparte 777 Forskudd feriedager påvirker Forskudd SKJEMA FOR REGISTRERING AV FRAVÆR Vi har laget et registreringsskjema for Ferie og fravær. Det kan du last ned fra: Veivisere, Nyttige skjemaer og avtaler, Registreringsskjema for fravær2014.

34 side 34 OVERFØRING AV FERIEDAGER TIL NESTE ÅR Arbeidsgiver og arbeidstaker har anledning til skriftlig å inngå avtale om overføring av ferie. Imidlertid er det en begrensning i overføringen. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om å overføre 12 virkedager til det påfølgende ferieår. 12 virkedager er to uker. Bruken av uttrykket " til det påfølgende ferieår " innebærer at man ikke kan avtale å samle opp ferie over tid, for eksempel en femårs periode. Når det gjelder de som har 5 ukers ferie er muligheten for antall dager man kan overføre til sammen 17 virkedager. Å kunne inngå avtale om å overføre ferie er ikke avhengig av at arbeidstaker har opptjent feriepenger. Dette innebærer at også en nyansatt kan inngå avtale med sin arbeidsgiver om å overføre ferie til neste ferieår. I tabellen nedenfor illustreres antall dager som kan overføres i forhold til arbeidsdager pr. uke og om det er reglene i ferieloven (4 uker og 1 dag) som følges eller reglene i avtale (5 uker). Ingen av partene kan kreve at ferien overføres. Man må være enige om dette, videre må avtalen inngås skriftlig. Forslag til avtale finner du på verf%f8ring_av_ferie.doc eller Veivisere, Ferie og fravær, Nyttige skjemaer og avtaler, Avtale om overføring av ferie. Fra og med ferieåret 2009 er det ikke lenger anledning til å løse inn ikke avviklet ferie i penger. Dette gjelder den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag samt den ekstra ferieuken til 60 åringer. Det blir gjort unntak der ferie ikke blir avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon.

Trekk i lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie 14.12.2016 Trekk i lønn for ferie Ny inntektsbeskrivelse - Kontantytelse Trekk i lønn for ferie Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte denne

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for selskapet Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller hvordan

Detaljer

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for ansatt En eller flere ansatte kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller

Detaljer

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året.

Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Aldri arbeidsgiveravgiftspliktig Selskapet kommer ikke til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt hverken totalt eller pr. ansatt dette året. Men den ansatte går over

Detaljer

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir.

Denne veiviser forteller hvordan innstillingene skal være på ansatte og lønnsarter. Samt hvordan lage lønn og hvordan A-meldinger blir. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig fra første utbetaling Selskapet er avgiftspliktig fra første utbetaling. Årsaken til dette er at selskapets lønnsutbetalinger vil være over grensen

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 09.10.2012 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, oktober 2012 Ny versjon av HogiaLønn 2012.4 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Installer ny versjon

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.11 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 12.05.2016 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 Nedenfor

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen Tips og Triks A-melding Trond Martinsen og Anders Haukedalen Litt historikk 29 versjoner 2005 saker i supportsystemet Produktutvikling lokalt frem til 2015 (programmering) Fra 2016 håndteres dette i Polen

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt, samt

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

FAGFORENINGSKONTINGENT

FAGFORENINGSKONTINGENT 24.05.2012 FAGFORENINGSKONTINGENT Dersom arbeidstaker skal trekkes for fagforeningskontingent, må du først opprette fagforeningen. Det gjør du under Register, Fagforeninger. Identitet er kun en intern

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL

Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Kjente problemstillinger og løsninger FULLSERVICE 17. APRIL Agenda Oppdateringer i SAP Endringer i SAP-biblioteket Hvordan abonnere på kundenotat Sentrale infotyper Ferie Ofte stilte spørsmål Hvordan forholder

Detaljer

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger Forside / Feriepenger Feriepenger Oppdatert: 29.05.2017 Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere

Detaljer

Flere arbeidsforhold ved ulike arbeidssteder/virksomheter. Ansattregisteret Det er et skillekort pr. arbeidsforhold:

Flere arbeidsforhold ved ulike arbeidssteder/virksomheter. Ansattregisteret Det er et skillekort pr. arbeidsforhold: 09.06.2015 Flere arbeidsforhold i HogiaLønn Dersom en ansatt har flere arbeidsforhold, må arbeidsforholdene registreres hver for seg i ansattregisteret. Om det andre arbeidsforholdet er på et annet arbeidssted/i

Detaljer

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen:

Regler Arbeidsgiver bestemmer og kan velge mellom to alternativer for å beregne den skattepliktige fordelen: 04.02.2016 Yrkesbil fordelsbeskatning Denne veiviseren gjelder skatt og avgift for privat bruk av firmabil, såkalt yrkesbil. Det vil si, privat bruk av varebiler klasse 2 og lastebiler under 7 501 kg.

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt.

Detaljer

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven Ferie Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 18.01.16 Ferie Noen problemstillinger? Har jeg KRAV på ferie? Hvor mye ferie har jeg i så fall rett til? Må jeg ta ferie? Hvem bestemmer tidspunktet for ferien?

Detaljer

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips)

KOMME IGANG! NYE HogiaLønn på. (praktiske tips) NYE HogiaLønn på 1 2 3 KOMME IGANG! (praktiske tips) Her finner du tips til hvordan du skal begynne arbeidet med HogiaLønn, samt arbeidsgang for å lage en lønning. Hvordan du KOMMER I GANG med NYE HogiaLønn!

Detaljer

LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul)

LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul) 22.10.2015 LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul) side 2 LØNNSDATA TIL FORSIKRINGSSELSKAP (OTP) BRANSJENORM (Tilleggsmodul) Innledning... 3 Forutsetninger som må være oppfylt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Utbetaling av feriepenger. En praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger for ansatte med fast lønn. Huldt & Lillevik Lønn 5.

Utbetaling av feriepenger. En praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger for ansatte med fast lønn. Huldt & Lillevik Lønn 5. Utbetaling av feriepenger En praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger for ansatte med fast lønn. Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Juni 2017 1. Registrere feriepenger Fremgangsmåte: 1. Velg oppgaven

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering erfaringer fra

Detaljer

Firmabilregisteret Bilen må registreres i Firmabilregisteret. Dette finner du under Register i menylinjen.

Firmabilregisteret Bilen må registreres i Firmabilregisteret. Dette finner du under Register i menylinjen. 14.07.2015 Firmabil fordelsbeskatning Denne veiviseren informerer om hvordan beløpene den ansatte skal betale skatt av og det skal beregnes arbeidsgiveravgift av, regnes ut. Beløp og satser i regneeksemplene

Detaljer

Trekk i lønn for ferie. Hvordan gjøre dette manuelt?

Trekk i lønn for ferie. Hvordan gjøre dette manuelt? Trekk i lønn for ferie. Hvordan gjøre dette manuelt? 1.0. Innledning Fra 2017 kommer det nye regler for hvordan trekk for ferie skal behandles i a-melding. Dette skal rapporteres med lønnsbeskrivelse Trekk

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 03.02.2016 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, februar 2016 Ny versjon av HogiaLønn 2016.2 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Nyheter og forbedringer

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen

Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen 29.10.2014 Refusjon arbeidsgiveravgift på sykepenger A-meldingen Det skal ikke svares arbeidsgiveravgift av ytelser trygden yter godtgjørelse for. I praksis innberetter arbeidsgiver de aktuelle ytelsene

Detaljer

REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE

REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE 23.07.2013 REGLER FOR ARBEIDSSTEDER OG FOR BEREGNING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR DISSE Beregning av arbeidsgiveravgift... 2 Firma som har kun en avdeling/ett arbeidssted... 3 Hvordan løses dette i HogiaLønn?...

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 15.12.2014 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, november 2014 Revidert desember 2014 Ny versjon av HogiaLønn 2014.4 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN 1 Ny infoeasy lønnsversjon klar uke 24 2 Magnet 252 - Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet. Alvorlighetsgrad -Øyeblikkelig

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Hvordan sende inn A-MELDINGEN?

Hvordan sende inn A-MELDINGEN? 30.11.2016 Hvordan sende inn A-MELDINGEN? A-meldingen sender informasjon til NAV, SSB og Skatteetaten. Den må derfor også sendes inn om nye personer blir ansatt. Når det gjelder innmelding til AA-register

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 20.03.2015 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2015 Revidert mars 2015 Ny versjon av HogiaLønn 2015.2 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Installer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen 03.12.2015 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Arbeidsgivers tilskudd A-meldingen Premien til pensjonsordningen som firmaet betaler skal det betales arbeidsgiveravgift av. Beløpet skal IKKE innberettes

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.2 Mai 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. TREKK I LØNN FOR FERIE... 4 4.1. Ny

Detaljer

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SkoleInfo NR. 04/17 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 Enighet mellom partene i Oslo kommune - Akademikerne

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 12.06.2015 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, juni 2015 Ny versjon av HogiaLønn 2015.3 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Installer ny versjon med

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold 22.01.2016 Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold Ansattregisteret A-ordningen... 1 Ansattregisteret... 2 Skillekortet Ansatt... 2 Skillekortet Arbeidsforhold 1... 4 Tilkallingsvikar ekstrahjelp...

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer