FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -"

Transkript

1 FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1

2 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie og permisjon 3. Krav på lønn og feriepenger 4. Oppsigelse, avskjed og permittering 5. Rettigheter ved graviditet og fødsel Vi ønsker å takke professor Henning Jakhellen for gjennomlesning og hjemmelskontroll av brosjyrene. Brosjyren er sist oppdatert i september 2006 av Sosial- trygd- og arbeidsrettsgruppen på Juss-Buss. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 LOV OM FERIE Innledning Arbeidstakere som er unntatt fra loven FERIETIDENS LENGDE Innledning Unntak fra hovedregel Arbeidstakere over 60 år Arbeidstakere som har tiltrådt etter 30.september Ferie ved søndags- og skiftarbeid Motsette seg ferie TIDEN FOR FERIE ENDRING AV FASTSATT FERIETID UTSETTELSE AV FERIE GRUNNET SYKDOM Sykdom før ferien Sykdom under ferien FERIEAVVIKLING Ferieavvikling i oppsigelsestid Ferieavvikling under fødsels- og omsorgspermisjon Ferieavvikling under militær- og annen plikttjeneste BEREGNING AV FERIEPENGER Feriepengegrunnlaget Beregning av feriepenger av sykepenger, samt fødsels- og omsorgspenger Beregning av feriepenger av arbeidsledighetstrygd Beregning av feriepenger under militær- og annen plikttjeneste 14 8 UTBETALING AV FERIEPENGER

4 9 KAN FERIEPENGER INKLUDERES I DEN FASTE LØNNEN? LITT OM SKATT OG SKATTETREKK OVERFØRING AV FERIE TIL NESTE FERIEÅR OG FORSKUDDSFERIE BRUDD PÅ REGLENE FRIDAGENE 1. OG 17. MAI Kompensasjon Tillegg BEVEGELIGE HELLIGDAGER VIRKSOMHETEN SKIFTER EIER TAPSREGLER PERMISJON Innledning Ønske om permisjon Utdanningspermisjon Permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel Fravær ved religiøse høytider Velferdspermisjoner Utføring av offentlige verv Vitneplikt Militærtjeneste Permisjon ved soning av fengselstraff NYTTIGE LENKER NYTTIGE TELEFONNUMRE

5 1 LOV OM FERIE 1 3(1) 1.1 Innledning Ferielovens fremste mål er å sikre arbeidstakernes rett til årlig ferie og feriepenger. Loven kan fravikes til fordel for arbeidstakeren, men ikke uten videre til hans skade. En avtale som fraviker ferieloven til skade for arbeidstakeren må ha særskilt hjemmel i loven for å være gyldig, videre kreves det at avtalen inngås skriftlig. 2(2) 2(5) 1.2 Arbeidstakere som er unntatt fra loven Arbeidstakere på skip er unntatt fra loven i den utstrekning det er nødvendig på grunn av deres spesielle arbeidsforhold. Fiskere er unntatt fra loven da deres ferie i sin helhet er regulert i en egen lov om ferie for fiskere av 16. juni 1972 nr. 43. Vi vil ikke komme noe nærmere inn på disse spesialtilfellene i denne brosjyren. 5

6 2 FERIETIDENS LENGDE 5(1) Virkedager 2.1 Innledning Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får ferietid på 25 virkedager hvert år. Ferien beregnes etter ferieloven i antall "virkedager" og ikke antall "arbeidsdager". Det er således viktig å skille mellom disse begrepene. Med virkedager menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det blir dermed seks virkedager i en vanlig uke. Når ferien beregnes skal man altså ta med lørdager, selv om de færreste arbeidstakere i dag har ordinær arbeidstid på lørdager. Arbeidstaker har dermed krav på fire hele uker samt én dag ferie hvert år. Etter tariffavtale og etter særskilt avtale kan det være avtalt lengre ferie. Unntak 2.2 Unntak fra hovedregel Ferieloven gjør unntak fra hovedregelen om 25 virkedager med ferie for to grupper av arbeidstakere: 5(2) Arbeidstakere over 60 år Arbeidstakere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, skal gis en ekstraferie på 6 virkedager, altså én uke. Deles ekstraferien kan arbeidstakeren derimot bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke. 5(3) Arbeidstakere som har tiltrådt etter 30.september Arbeidstakere som tiltrer etter 30. september, har bare rett til ferie i seks virkedager samme år. Har en arbeidstaker arbeidet hos en annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret, kan arbeidstakeren bare kreve ferie i den grad det kan godtgjøres at full ferie ikke allerede er avviklet hos den tidligere arbeidsgiveren. 6

7 5(5) 5(5) annet ledd 2.3 Ferie ved søndags- og skiftarbeid En arbeidstaker som arbeider på søndager kan kreve å få arbeidsfri én søndag i tillegg til den ordinære ferien. Om dette skal være søndagen før eller søndagen etter ferien, er det arbeidsgiver som har rett til å avgjøre. Dette gjelder bare ferieperioder som varer mer enn 6 virkedager. Arbeidstaker kan kreve at tiden fra arbeidets avslutning før ferien til arbeidet påbegynnes etter ferien skal utgjøre til sammen minst 16 timer i tillegg til ferietiden angitt ovenfor. Dette gjelder bare for ferieperioder som varer mer enn 18 virkedager. Hovedregel 5(6) Unntak 5(6) 2.4 Motsette seg ferie Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av ferie i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Det er i denne forbindelse viktig å merke seg at en arbeidstaker gjerne kan ha rett til ferie uten å ha rett til feriepenger. Dette henger sammen med at opptjeningsåret for feriepengene er lagt til kalenderåret forut for det året ferien normalt tas ut. Arbeidsgiver kan derimot ikke nekte arbeidstaker ferie med den begrunnelse at feriepenger ikke er opptjent. Det finnes unntak fra hovedregelen om retten til å motsette seg ferie. Dersom virksomheten innstiller driften i forbindelse med ferieavviklingen, kan alle arbeidstakere som berøres av stansen likevel pålegges å avvikle ferie. Retten til å motsette seg ferie kan videre gjelde i noen andre særlige situasjoner. Det vises her til punkt 6. 7

8 Enighet 6(1) Underretning 6(2) Sammenhengende ferie 3 TIDEN FOR FERIE Oftest kommer arbeidsgiver og arbeidstaker til enighet om når ferie skal tas ut. Oppnås det ikke enighet, er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie innenfor de rammer som følger av ferieloven. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferietid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om fastsetting av ferie tidligst mulig, og senest to måneder før ferien tar til. Kravet om underretning kan fravikes hvis særlige grunner er til hinder for dette. Det skal merkes at kravet om særlige grunner tilsier at det skal mye til før underretning kan unnlates. Arbeidstaker kan kreve å få 18 virkedager, hvilket vil si tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er fra 1 juni til 30 september. Dette gjelder ikke en arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret, og heller ikke hvis ferien blir utsatt på grunn av sykdom, permisjon, arbeidskamp osv. Restferien Restferien, som da er på syv virkedager, kan arbeidstaker kreve at blir gitt sammenhengende i løpet av ferieåret. Skulle arbeidsgiver og arbeidstaker ikke bli enige om når restferien skal tas, er det arbeidsgiver som fastsetter denne. Over 60 år 6(1) annet ledd 6(2) annet ledd 5(2) Arbeidstakere som er over 60 år, og som dermed har krav på ekstraferie, kan selv bestemme tiden for ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Det stilles imidlertid krav om at arbeidsgiver skal varsles to uker før avviklingen av ekstra ferien. Uken kan tas samlet eller deles opp i en eller flere dager om gangen. Deles ekstraferien kan arbeidstakeren bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som han normalt har i løpet av en uke. Arbeidstakeren kan også bestemme om han vil avvikle ekstraferien i tilknytning til de tre ferieukene i hovedferieperioden, eller legge den til et annet tidspunkt. 8

9 6(3) Drøfting 6(3) annet ledd Erstatning 6(3) tredje ledd 4 ENDRING AV FASTSATT FERIETID Fastsatt ferie er i utgangspunktet bindende for arbeidsgiver og arbeidstaker. Etter at arbeidstaker har fått underretning om tiden for ferie, kan arbeidsgiver bare endre dette hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger som vil skape vesentlige driftsproblemer. I tillegg er det et krav at det ikke skal være mulig å skaffe noen stedfortreder for arbeidstakeren. Det skal med andre ord svært mye til før arbeidsgiver ensidig kan endre tiden for ferie. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte endringer av fastsatt ferie med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Arbeidstakeren er under drøftingen pliktig til å informere arbeidsgiveren om hvilke ekstra utgifter hun eller han vil få hvis tiden for ferien blir endret. Selv om vilkårene for å endre ferien er tilstede, har arbeidstakeren krav på erstatning fra arbeidsgiver dersom det kan dokumenteres at ferieendringen har medført ekstra utgifter for vedkommende. Arbeidstaker har imidlertid her en plikt til å begrense tapet. 9

10 5 UTSETTELSE AV FERIE GRUNNET SYKDOM Legeerklæring 9(1) 5.1 Sykdom før ferien Arbeidstaker som blir syk før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere på året. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes av arbeidstaker senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle ha hatt før ferien. Dersom sykdomsperioden ikke omfatter hele ferieperioden, kan ikke arbeidstaker bare kreve utsettelse for den tiden sykdommen varte. Vedkommende må i slike tilfeller kreve utsettelse av hele ferien. Utsettelse av ferie 9(1) annet ledd Delvis utsettelse 9(1) tredje ledd 5.2 Sykdom under ferien Arbeidstaker som har vært syk i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager med ferie utsettes og gis som ny ferie senere i året. For å få rett til utsettelse av ferien må arbeidsuførheten ha vart i minst seks virkedager. Kravet om utsatt ferie må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Hvor lang tid man har på seg til å kreve utsatt ferie utfra kravet om "ugrunnet opphold", vil variere fra tilfelle til tilfelle. Når sykdommen inntreffer i ferien kan arbeidstaker, i motsetning til når sykdommen inntreffer før ferien, kreve delvis utsettelse av ferien. Den utsatte ferien skal avvikles i samme år. Hvis dette ikke er mulig, kan det avtales at ferien overføres til neste ferieår. Det vises her til punkt

11 6 FERIEAVVIKLING Arbeidstakers oppsigelse Arbeidsgivers oppsigelse 8(1) 8(4) 6.1 Ferieavvikling i oppsigelsestid Dersom arbeidstaker sier opp arbeidsavtalen, gjelder de vanlige regler for fastsettelse av ferie som er omhandlet ovenfor. 8(2) Blir derimot arbeidstaker sagt opp av arbeidsgiver, gjelder visse særregler. Arbeidsgiver kan i disse tilfellene ikke legge ferie til perioden hvor oppsigelsesfristen løper, med mindre arbeidstaker samtykker til dette. Denne regelen gjelder bare i de tilfeller hvor oppsigelsesfristen er kortere enn tre måneder. Er ferien allerede fastsatt slik at den faller sammen med perioden hvor oppsigelsesfristen løper, kan arbeidstaker motsette seg at ferie avvikles. Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, dersom det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Eksempel? Utsettelse 9(2) 9(2) tredje ledd 7(1) 6.2 Ferieavvikling under fødsels- og omsorgspermisjon Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie under fødsels- og omsorgspermisjon. Faller slik permisjon sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av den ferien som er blitt omfattet av permisjonstiden. Skulle arbeidstaker derimot ønske å avvikle ferie under permisjonen, kan dette kreves. Permisjonen blir da tilsvarende forlenget. Arbeidstaker som har hatt permisjon med fødselspenger eller adopsjonspenger i hele hovedferieperioden, altså tiden mellom 1. juni og 30. september, kan motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp. 9(3) tredje ledd 6.3 Ferieavvikling under militær- og annen plikttjeneste Arbeidsgiver kan legge ferie for ett år til tid hvor arbeidstaker utfører førstegangstjeneste i Forsvaret eller sivil plikttjeneste. 11

12 Utsettelse 9(3) første ledd 9(3) annet ledd Følger av ferieloven 9(3) annet ledd Avvikling av ferien 9(1) tredje ledd Hvor arbeidstaker utfører pliktig militærtjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelser i Forsvaret kan arbeidsgiver derimot ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til denne tjenestetiden. Faller slik plikttjeneste sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av ferien. Det er bare de feriedagene som faller sammen med plikttjenesten som kan kreves utsatt. For å illustrere dette kan man tenke seg en arbeidstaker som skal ha tre uker med ferie, hvor fem av disse dagene faller sammen med plikttjeneste. Retten til utsettelse vil da kun gjelde for de fem dagene hvor plikttjenesten og ferien faller sammen, og ikke for ferien i sin helhet. Den utsatte ferien skal som hovedregel avvikles i løpet av samme år. Dersom dette ikke er mulig, kan det avtales at ferien overføres til neste ferieår. Les mer om dette under punkt

13 7 BEREGNING AV FERIEPENGER 10(1) første ledd 10(4) første ledd 10(1) bokstav a-d 10(2) 10(3) 7.1 Feriepengegrunnlaget Feriepenger kommer i stedet for lønn under ferien. Beløpet beregnes på grunnlag av all lønn, både fast og provisjon, som arbeidstaker tjente året før ferieåret. Sykepenger i arbeidsgiverperioden og omsorgspenger i forbindelse med barn eller barnepassers sykdom går også inn i feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven til arbeidstaker. Ytelser som ikke inngår i feriepengegrunnlaget er feriepenger som arbeidstaker mottok året før, beløp til dekning av utgifter som bil, kost, losji og lignende, andel av netto utbytte, fast godtgjøring som utbetales uavhengig av ferie og verdien av andre ytelser som ikke er pengeytelser, for eksempel varer, tjenester eller andre fordeler. Etter loven skal feriepengene utgjøre minst 10,2 prosent av opparbeidet feriepengegrunnlag. I tariffavtale eller den individuelle arbeidsavtale kan det være avtalt en høyere prosentsats. Arbeidstaker over 60 år skal ha minst 12,5 prosent, men for disse arbeidstakerne er feriepengegrunnlaget begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp, dette utgjør pr oktober 2006 kroner ,-. Det utbetales derfor ikke feriepenger av den del av feriepengegrunnlaget som overstiger dette beløpet. 13

14 10(4) første og annet ledd 7.2 Beregning av feriepenger av sykepenger, samt fødsels- og omsorgspenger Det skal beregnes feriepenger av syke-, fødsels- og omsorgspenger etter de samme regler som nevnt ovenfor. Disse feriepengene skal utbetales til arbeidstaker av den som utbetaler syke-, fødsels- eller omsorgspengene. Det er dermed arbeidsgiver og/eller folketrygden som utbetaler disse feriepengene. 7.3 Beregning av feriepenger av arbeidsledighetstrygd En arbeidstaker som har hevet arbeidsledighetstrygd i til sammen mer enn 8 uker et kalenderår, har rett til feriepenger tilsvarende 9,5 % av brutto utbetalte dagpenger, inklusiv forsørgertillegg. Disse feriepengene er det folketrygden som utbetaler. Hele kapittel 7.4: Ferieloven 10(5) Opptjening Vilkår 7.4 Beregning av feriepenger under militær- og annen plikttjeneste En arbeidstaker opptjener feriepenger hos arbeidsgiver mens vedkommende er i plikttjeneste. Opptjeningen er begrenset til tre måneder hvert år. Plikttjeneste som omfattes av reglene er vanlig militærtjeneste (herunder repetisjonsøvelser), siviltjeneste, og tjeneste i Sivilforsvaret eller Heimevernet. Bestemmelsen omfatter kun ulønnet fravær i forbindelse med slik tjeneste. Det er her et vilkår at arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst 3 sammenhengende måneder før plikttjenesten påbegynnes. Lovlig fravær som sykdom og ferie skal medregnes i ansettelsestiden. Videre er utgangspunktet at arbeidstaker må gjenoppta arbeidet hos arbeidsgiveren etter at plikttjenesten er avsluttet. Dette kravet faller bort dersom arbeidsgiveren sier opp arbeidstakeren, eller arbeidstakeren ikke gjenopptar arbeidet på grunn av helsemessige årsaker. Etter ferieloven skal feriepengene regnes ut på grunnlag av det 14

15 sykepengegrunnlag arbeidstaker har den dagen permisjonen tar til. I de fleste tilfeller vil det si den gjennomsnittsinntekt arbeidstaker hadde de siste 4 ukene før permisjonen ble påbegynt. 11(1) første og annet ledd Arbeidsforholdet opphører 11(3) 8 UTBETALING AV FERIEPENGER Feriepenger utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve feriepengene utbetalt senest én uke før ferien tar til. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Dersom ferien overføres til året etter, utbetales feriepengene for denne delen først når ferien tas. Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Arbeidsgiver skal trekke skatt på vanlig måte av disse pengene, se punkt 10. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen siste vanlige lønningsdag før fratreden, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør. 15

16 God tro Lønn i ferien 9 KAN FERIEPENGER INKLUDERES I DEN FASTE LØNNEN? Forutsetningen etter ferieloven er som nevnt at arbeidsgiver forvalter feriepengene frem til siste lønningsdag før ferien, dette fordi loven skal sikre arbeidstaker årlig ferietid og feriepenger. Dersom feriepengene kunne inkluderes i den faste løpende lønnen, kunne man risikere at arbeidstaker ikke hadde feriepenger til disposisjon når ferien skulle avvikles. Det er dermed ikke anledning til å inkludere feriepengene i den faste lønnen. Er dette likevel blitt gjort, blir konsekvensen at arbeidsgiver må betale feriepengene om igjen. Arbeidstaker som vet at det ikke er adgang til å inkludere feriepengene i den løpende lønnen, og konsekvensene av dette, kan ikke kreve å få feriepengene utbetalt en gang til. Les om manglende utbetalt lønn og feriepenger i brosjyren Krav på lønn og feriepenger. Det er adgang til å utbetale vanlig lønn under ferieperioden. Arbeidstaker skal da få utbetalt differansen mellom vanlig lønn og feriepengene i tillegg. 16

17 Hovedregel Unntak 10 LITT OM SKATT OG SKATTETREKK Hovedregelen er at arbeidstaker betaler skatt av feriepenger på samme måte som av ordinær lønn. Når det gjelder forskuddstrekk er imidlertid feriepengene og vanlig lønn i ferien i utgangspunktet fritatt for skattetrekk. Denne regelen har tre unntak: For det første skal det trekkes skatt som vanlig av feriepenger som blir utbetalt før ferien. Dette gjelder for eksempel i de tilfellene der arbeidstaker slutter i virksomheten. For det andre skal det foretas skattetrekk i den ekstra feriegodtgjørelsen som utbetales til arbeidstakere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret. Videre skal det trekkes skatt på vanlig måte av den delen av feriepengen som måtte overstige de lovbestemte 10,2 %. Dette kan for eksempel være tilfelle for arbeidstakere som har lengre ferietid enn hva loven opererer med, og i den forbindelse også mottar mer i feriegodtgjørelse. 17

18 7(1) og 7(2) 11 OVERFØRING AV FERIE TIL NESTE FERIEÅR OG FORSKUDDSFERIE Utgangspunktet er at ferien skal avvikles i løpet av ferieåret. I noen tilfeller passer imidlertid dette ikke for partene. Forskuddsferie 7(3) Skriftlig avtale Begrensninger 11(2) Det kan da være aktuelt med forskuddsferie eller å overføre ferie til neste år. Med forskuddsferie menes at ferien helt eller delvis avvikles før ferieåret begynner. Det er ikke satt noen øvre eller nedre grense for hvor stor del av ferien som kan gis på forhånd. Det er vid adgang til å avtale slike løsninger mellom partene. Forutsetningene er imidlertid at partene er enige om løsningen, og at avtalen mellom dem inngås skriftlig. Derimot kan en ikke overføre mer enn 12 virkedager til året etter og overføringen kan kun skje til det påfølgende ferieår. Blir ferie overført til det påfølgende ferieår skal feriepengene for denne delen ikke utbetales før ferien tas. Feriepenger for ferie som ikke tas i ferieåret eller det påfølgende året skal utbetales første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp. 18

19 Strafferettslig ansvarlig Arbeidsmiljøloven 19-1 Erstatning 14 første og annet ledd 12 BRUDD PÅ REGLENE Arbeidsgiver kan etter arbeidsmiljøloven holdes strafferettslig ansvarlig for grove unnlatelser av å utbetale feriepenger til riktig tid eller ved å foreta ulovlig trekk i arbeidstakers feriepenger. Dersom arbeidsgiver bryter reglene i ferieloven, kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningsbeløpet skal omfatte det økonomiske tap arbeidstakeren har lidt og en rimelig erstatning for velferdstap. Erstatning for velferdstap er normalt lavt. Hvis det er rimelig at arbeidstaker helt eller delvis bærer tapet selv, kan erstatningsbeløpet reduseres. 19

20 13 FRIDAGENE 1. OG 17. MAI Vilkår Lov om 1. og 17. mai 3 første punktum 13.1 Kompensasjon Arbeidstaker som ikke jobber 1. eller 17. mai, skal likevel ha fullt betalt for disse dagene. Dette forutsatt at dagene ikke faller på en søndag eller annen helligdag. Vilkåret for å få betalt for 1. eller 17. mai er at arbeidstaker enten har jobbet for arbeidsgiver i mer enn 30 dager eller at arbeidstaker har et arbeidsforhold som er ment å vare lengre enn 30 dager. Lov om 1. og 17. mai 3 annet punktum Lov om 1. og 17. mai 3 tredje punktum 13.2 Tillegg Arbeidstaker som må jobbe på 1. eller 17. mai har krav på samme lønnstillegg som gjelder på søndager etter avtale, eller andre lønnsbestemmelser på arbeidsplassen. Hvis man ikke har en avtale eller bestemmelser som sier noe om lønnstillegg, har man krav på et tillegg som svarer til minst 50 % av vanlig lønn. 20

21 14 BEVEGELIGE HELLIGDAGER Det finnes ingen lovregler som regulerer kompensasjon for arbeid på bevegelige helligdager, som det gjør for 1. og 17. mai. Arbeidstaker har dermed ikke krav på kompensasjon for lønn eller krav på lønnstillegg for helligdagene etter loven. De fleste tariffavtalene har imidlertid bestemmelser om dette. Skal arbeidstaker gjøre gjeldende et krav på lønnskompensasjon eller lønnstillegg som har sitt grunnlag i en tariffavtale, må arbeidstakeren være fagorganisert eller på annen måte være omfattet av tariffavtalens regler. Følgende dager er å anse som bevegelige helligdager: Første nyttårsdag (1. januar) Skjærtorsdag Langfredag Annen påskedag Kristi Himmelfartsdag Annen pinsedag Første juledag Annen juledag 21

22 12 15 VIRKSOMHETEN SKIFTER EIER Dersom virksomheten skifter eier overtar den nye eieren plikten til å gi ferie og til å utbetale feriepenger. Krav på feriepenger opptjent under den forrige eier kan fremdeles gjøres gjeldende ovenfor denne. Vi viser her til Juss-Buss` brosjyrer Krav på lønn og feriepenger og Arbeidstakers rettsstilling om virksomhetsoverdragelse. 16 TAPSREGLER De fleste tariffavtaler har regler om tap av godtgjørelse dersom arbeidstaker er fraværende uten gyldig grunn før eller etter en helligdag. Utformingen av disse tapsreglene vil variere fra tariffavtale til tariffavtale. 22

23 17 PERMISJON 17.1 Innledning Ved permisjon ønsker arbeidstaker å bli løst fra arbeidsplikten for et kortere eller lengre tidsrom. Permisjon skjer på initiativ fra arbeidstaker. Ved permisjon opphører arbeidsgivers lønnsplikt og arbeidstakers arbeidsplikt midlertidig, med mindre annet følger av lov eller avtale mellom partene. Ulovfestet rett 17.2 Ønske om permisjon Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstaker skal ha permisjon, og om denne skal være med eller uten lønn. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke helt fritt avslå arbeidstakers ønske om permisjon uten lønn. Som hovedregel kan ønsket bare avslås dersom arbeidsgiver har en rimelig og saklig grunn for å gjøre det. Her må bakgrunnen for ønsket om permisjon og ulempene permisjonen medfører for arbeidsgiver veies mot hverandre. Det vil også bli lagt vekt på hvor lang tid på forhånd arbeidstaker søkte om permisjonen. Arbeidmiljøloven Utdanningspermisjon Rett til utdanningspermisjon gjelder alle arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om de er fast eller midlertidig tilsatte, og om de har full stilling eller er deltidstilsatte. Utdanningspermisjon kan tas ut som heltids- eller deltidspermisjon, og kan kreves inntil tre år. Vilkår Aml (1) Aml (1) Aml (1) Arbeidstakere har rett til utdanningspermisjon dersom følgende vilkår er oppfylt: 1) Arbeidstaker må ha vært i arbeidslivet i minst tre år. 2) Arbeidstaker må ha vært ansatt hos arbeidsgiver det søkes permisjon fra de siste to årene 3) Arbeidstaker må delta i organisert utdanningstilbud. 23

24 Aml (1) Aml (2) Hvordan søke permisjon Aml (4) Aml (5) Gjennomgått utdannings -permisjon Aml (5) Rene selvstudier faller således utenfor. 4) Utdanningen må være yrkesrelevant. Med dette menes alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. Det er ikke et krav at utdanningen har relevans eller er nødvendig for den stilling som det søkes permisjon fra. Det er tilstrekkelig at utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet generelt. En arbeidstaker som oppfyller disse vilkårene har i utgangspunktet rett til utdanningspermisjon på det tidspunkt vedkommende selv ønsker. Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers planlegging av forsvarlig drift og personaldisponering. Hvorvidt det foreligger slike forhold vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering hvor virksomhetens størrelse, arbeids-takerens stilling, permisjonens varighet, og virksomhetens muligheter til å redusere ulempene vil være momenter som kan være av betydning. Arbeidstaker som ønsker å benytte seg av retten til utdanningspermisjon må gi skriftlig varsel til arbeidsgiver om dette. I varselet må det opplyses om utdanningens faglige innhold, varighet og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon. Dersom det gjelder utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå, må yrkesrelevans begrunnes. Arbeidsgiver som vil gjøre gjeldende at vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, må snarest mulig, og senest innen seks måneder etter at varsel er mottatt, skriftlig underrette arbeidstaker om dette. Dersom varslet permisjon er kortere enn seks måneder, skal slik underretning foreligge innen tre måneder etter at varsel er mottatt, men innen to måneder når varslet permisjon er kortere enn én måned. Arbeidsgiver skal fram til svar gis, på forespørsel orientere arbeidstaker om hva som gjøres for om mulig å legge til rette for permisjonen. Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjon, og minst ett år fra den foregående permisjon tok til. Unntatt fra dette er utdannings-permisjon for kurs under en måneds varighet. 24

25 Tvist Aml (5) Aml Aml Aml (1) Folketrygdloven 14-7(1) Folketrygdloven 14-4(1) Arbeidsmiljøloven 12-5 Dersom det oppstår tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om hvorvidt det foreligger noen rett til utdanningspermisjon kan dette bringes inn for Tvisteløsningsnemda. Saken fremmes skriftlig til Arbeidstilsynet, så snart som mulig og senest fire uker etter at arbeidstaker har mottatt svar på varsel om utdanningspermisjon fra arbeidsgiver. Informasjon om Tvisteløsningsnemda og hvilke opplysninger som skal være med i et slikt brev til Tvisteløsningsnemda finner du på nettsiden eller ved å ringe Arbeidstilsynet på tlf Permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet. De første seks ukene etter fødsel skal alle kvinner ha seks uker permisjon. Etter denne perioden har kvinnen rett til permisjon når det ytes fødselspenger. Fødselspenger ytes i en periode på 43 eller 53 uker, avhengig av full eller 80 % lønn, dersom arbeidstaker har vært yrkesaktiv i seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Foreldrene har uansett rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Mer om rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel kan du lese om i brosjyren Rettigheter ved graviditet og fødsel Fravær ved religiøse høytider Arbeidstaker som ikke er medlem av Den Norske Kirke har rett til fri fra arbeidet i inntil to dager i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion. Arbeidstaker velger selv hvilke høytidsdager som skal tas ut som permisjon. Arbeidsgiver må imidlertid varsles senest 14 dager på forhånd om at arbeidstaker ønsker å ta fri. Arbeidsgiver kan kreve at permisjonen blir innarbeidet, men det må drøftes med arbeidstaker om når en slik innarbeiding skal skje. Innarbeiding av fri på grunn av religiøse høytider regnes ikke som overtid. 25

26 17.6 Velferdspermisjoner Loven har ingen regler om rett til permisjon ved dødsfall, besøk til tannlege og lege, akutt sykdom i hjemmet, permisjon for far ved fødsel og flytting. De ulike tariffavtalene har egne bestemmelser om rett til slike permisjoner Utføring av offentlige verv Arbeidstaker har rett til permisjon for å utføre offentlige verv. Bakgrunnen for retten er at kommune- og fylkeskommuneloven pålegger medlemmene av kommunale og fylkeskommunale organer en plikt til å delta på organets møter. Permisjonen er ulønnet, kompensasjonen for inntektstapet ytes av kommunen eller fylkeskommunen. Denne permisjonsadgangen kan bare benyttes til å delta på møter. Det gis ikke fri for å skjøtte vervet som sådan, for eksempel til å lese sakspapirer og på annen måte forberede seg til møtene. Arbeidstaker plikter å så tidlig som mulig varsle arbeidsgiver om fraværet Vitneplikt Permisjon i forbindelse med at arbeidstaker gjør sin offentlige plikt som domsperson, vitne m.v. skal innvilges, men gir ikke uten videre rett til lønn fra arbeidsgiver Militærtjeneste Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner. Retten til permisjon i disse tilfeller forutsetter at arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker, varsler arbeidsgiver om dette. 26

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger

Feriepenger. Feriegodtgjørelsen. Feriepengegrunnlaget. Utbetaling av feriepenger. Ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. Forside / Feriepenger Forside / Feriepenger Feriepenger Oppdatert: 29.05.2017 Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.11 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 12.05.2016 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 Nedenfor

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst:

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Tilbud dato: 26. april 2006 14.00 Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven Ferie Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 18.01.16 Ferie Noen problemstillinger? Har jeg KRAV på ferie? Hvor mye ferie har jeg i så fall rett til? Må jeg ta ferie? Hvem bestemmer tidspunktet for ferien?

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for statsansatte på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN

Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN Overenskomstens A-del mellom Spekter og SAN I Overenskomstens omfang Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Høring om endringer i ferieloven. Arbeidsdepartementet 9. oktober 2012

Høring om endringer i ferieloven. Arbeidsdepartementet 9. oktober 2012 Høring om endringer i ferieloven Arbeidsdepartementet 9. oktober 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over gjeldende rett... 3 3. Departementets vurderinger og forslag... 4 3.1 Sykdom

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer