VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering"

Transkript

1 VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014

2 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet forbund streiker Vanlige spørsmål om streik Slik foregår tariffoppgjøret Ordliste tariff og forhandlinger A-Å Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker «Ethvert medlem må delta i de konflikter/aksjoner som blir bestemt av forbundets styre.» (Vedtektenes 8) De som skal ut i streik, får beskjed om dette i god tid. Informasjonen kommer enten direkte til deg, til skipet eller via tillitsvalgt. Hvis du blir tatt ut Dersom Norsk Sjøoffisersforbund tar deg/ditt skip ut i en streik, løses du fra plikten til å jobbe, men du står til forbundets disposisjon når du normalt skulle vært om bord. Under streiken er det kun tillitsvalgte og forbundet som har direkte kontakt med arbeidsgiver. Utbetalingen av lønn stopper. Du får i stedet streikebidrag fra forbundet så snart du kan dokumentere at du har blitt trukket i lønn. Skjema for søknad om streikebidrag får du fra forbundet sentralt. Satsenes for streikebidrag vedtas av forbundets styre. Det er Norsk Sjøoffisersforbund som gir beskjed om når streiken er over og arbeidet gjenopptas. De arbeidstakere som har vært omfattet av konflikten har ved konfliktens avslutning rett og plikt til å gjenoppta arbeidet i h.h. t. de oppsatte turnus og skiftplaner. Arbeidstakeren anses gjeninntatt i tjenesten fra og med det tidspunktet han meldte seg til tjeneste igjen. Er du i tvil, kontakt forbundet eller din tillitsvalgt. Hvis du ikke blir tatt ut Vis solidaritet med de streikende! Husk at de som er tatt ut i streik, streiker for fellesskapet! Du som ikke er tatt ut i streik har rett og plikt til å fortsette ditt vanlige arbeid som før. Du skal ikke, og kan ikke pålegges å utføre arbeide de streikende skulle utført. Opptrapping Opptrapping av streiken kan skje med fire dagers varsel. Du vil få beskjed fra forbundet eller gjennom tillitsvalgt hvis du/ditt skip blir tatt ut i en eventuell opptrapping. Side 2 av 9

3 Hvis et annet forbund streiker Hvis streik i et annet forbund fører til at du ikke har en jobb å gjøre, kan du bli permittert. Permittering Bedrifter som må permittere deler av arbeidsstyrken fordi noen streiker, må varsle 14 dager før permittering iverksettes. I tariffavtalen er det imidlertid åpnet for å gi betinget permitteringsvarsel 14 dager i forkant av en eventuell streik. Hvis arbeidsgiver sender ut et betinget permitteringsvarsel, kan du dermed være permitter den dagen streiken trer i kraft. Varsel og protokoll Før noen kan bli permittert som følge av streik i annet fagforbund, er hovedregelen at det skal skrives protokoll mellom de tillitsvalgte og rederiet, og de det gjelder skal varsles så snart som mulig. Dette gjelder selv om permitteringen skyldes streik/lockout. Får du ikke dagpenger fra NAV, kan forbundet utbetale streikebidrag til medlemmer som er permittert som følge av streik i et annet forbund. Dagpenger fra NAV - bidrag fra NSOF Bedriften/rederiet plikter ikke å betale permitteringslønn når permitteringen skyldes arbeidskonflikt (streik/lockout). Arbeidstakere som er permittert på grunn av streik, kan søke dagpenger fra NAV. Dagpenger kan kreves etter 3 ventedager (karensdager) i henhold til de vanlige dagpengereglene fra NAV. Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift, har rett til dagpenger fra NAV under permitteringen dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten. MEN: Hvis dine lønns- eller arbeidsvilkår er nært knyttet til de streikendes lønns- og arbeidsvilkår, kan NAV avslå å utbetale dagpenger. Dvs: NSOFs medlemmer vil kunne få avslag på søknad om dagpenger fra NAV hvis NAV vurderer det slik at en streik i et annet forbund påvirker våre avtaler/betingelser. Norsk Sjøoffisersforbund kan utbetale kompensasjon (tilsvarende streikebidrag ) etter søknad til medlemmer som kan dokumentere trekk i lønn at de ikke får dagpenger fra NAV. Side 3 av 9

4 Vanlige spørsmål Hva gjør jeg hvis mitt skip er i rom sjø når streiken begynner? Dette avhenger av skipets type og rute. Når konflikt inntrer fortsetter skipet normalt til sin faste liggeplass eller til den nærmeste havn som skipsføreren/rederiet vurderer som sikker. Nærmere informasjon om hvordan man skal forholde seg på det enkelte skip vil bli sendt ut via tillitsvalgt/rederi kort tid etter uttaket av skip er gjort. Etter at skipet kommer til havn skal skipet og maskineriet sikres. De arbeidstakere som omfattes av konflikten forlater deretter skipet med mindre de blir beordret til fortsatt å være om bord for å sikre skipet et sikkert opplegg. Får jeg lønn når jeg streiker? Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. Arbeidstakeren har imidlertid krav på å få utbetalt opptjent lønn, feriepenger m.v. I stedet for lønn får den streikende streikebidrag fra Norsk Sjøoffisersforbund i henhold til gjeldende styrevedtak. Jeg er sykmeldt, skal jeg streike? Er du sykemeldt av lege før streiken iverksettes skal du ikke tas ut i streik før friskmelding foreligger. Blir du syk etter at du er tatt ut i streik, har du ikke rett til sykepenger så lenge streiken varer, men mottar streikebidrag. Kan jeg avvikle ferie? Fastsatt og avtalt ferie før den kollektive oppsigelsen foreligger, vil vanligvis kunne avvikles. Feriegodtgjørelse skal utbetales. Ferie som allerede er under avvikling ved streikens utbrudd, kan gjennomføres. Dersom ferien ikke er fastsatt før plassoppsigelsen, kan du ikke regne med å få avviklet denne så lenge streiken varer. Kan mitt skip få dispensasjon? Etter at konflikt er inntrådt vil en komite bestående av representanter fra de berørte parter vurdere og eventuelt innvilge søknader om dispensasjon fra konflikten. Kan jeg oppholde meg på arbeidsplassen under streiken? En streikende arbeidstaker skal som hovedregel ikke oppholde seg på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan nekte adgang til arbeidsplassen. Foreligger arbeidsgivers samtykke, har streikevakter adgang til arbeidsplassen. Kan jeg melde med ut av forbundet under streik? Medlemmer som vil melde seg ut av forbundet i forbindelse med streik, er ikke fri for sine forpliktelser. Det vil si at de må fortsatt betale kontingent og delta i streiken. Utmeldingen vil bli effektuert når konflikten er over. Side 4 av 9

5 Kort om forhandling, mekling og streik Hvilke krav som skal fremmes i et tariffoppgjør (hovedtariffavtaler) er det forhandlingsutvalget, basert på føringer fra tariffkonferansen som avgjør. Forhandlingsutvalget for det enkelte oppgjøret velges av og blant medlemmene på tariffkonferansen og dels av styret. Forhandlingsutvalget har medlemmenes fullmakt til å godta eller avvise tilbud fra motparten, eller de kan velge å sende et forslag til uravstemming blant medlemmene. Streik: STREIK: hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft. Den vanligste formen for streik oppstår når det ikke blir enighet under et tariffoppgjør om en ny tariffavtale. Det kalles en interessetvist. Les mer om gangen i et tariffoppgjør/mekling etc på tariff.sjooff.no Forhandlinger Så snart forslag til endringer i avtalen er utvekslet mellom partene, starter forhandlingene. NSOFs forhandligsutvalg har fullmakt til å godta eller avslå tilbud fra motparten. De kan også velge å sende et tilbud til uravstemming blant medlemmene. Brudd i forhandlingene Dersom utsiktene til å oppnå enighet om ny avtale ikke er til stede, kan begge eller en av partene kreve forhandlingene brutt og varsle plassoppsigelse. Plassoppsigelse er et annet ord for streikevarsel. Arbeidsnedleggelse er et annet ord for streik. Mekling Når Riksmekleren får beskjed om at det er varslet plassoppsigelse, nedlegger han vanligvis forbud mot arbeidsstans til mekling er prøvd. 10 dager etter at forbudet mot arbeidsstans ble meddelt, kan hver av partene kreve meklingen avsluttet og melde plassfratredelse. Riksmekleren har da 4 dager igjen å mekle før arbeidsstans iverksettes. I løpet av denne 4- dagersperioden er det to ting som kan skje: 1. Riksmeklerens kan hjelpe partene til å komme frem til et forslag til ny tariffavtale, som kan godtas der og da eller sendes til uravstemming. 2. Hvis Riksmekleren ikke klarer å få partene til å bli enige innen fristen går ut, blir normalt den varslede arbeidsnedleggelsen (streiken) iverksatt. Fristen går vanligvis ut ved midnatt siste meklingsdag, men det blir stadig vanligere at partene mekler på overtid. Side 5 av 9

6 Gangen i tariffoppgjøret Side 6 av 9

7 Ordliste tariff og forhandlinger A-Å Anbefalt forslag Forslag som partenes forhandlere under et tariffoppgjør anbefaler vedtatt ved en eventuell uravstemming. Arbeidsgiverforening Enhver sammenslutning av arbeidsgivere eller arbeidsgiveres foreninger, når den har det formål å vareta arbeidsgivernes interesser overfor deres arbeidstakere. Arbeidstvistloven Lov som blant annet pålegger partene å forsøke mekling før de setter i verk arbeidskamp og regulerer prosedyrer og tidsfrister for gjennomføring av meklingen. Brudd (i forhandlingene) Dersom utsiktene til å oppnå enighet om ny avtale ikke er til stede, kan begge eller en av partene kreve forhandlingene brutt og varsle plassoppsigelse (streik). (Ur)avstemning Medlemmenes avstemning over et forhandlings- eller meklingsforslag. Fagforening Enhver sammenslutning av arbeidstakere eller arbeidstakeres foreninger, når sammenslutningen har det formål å ivareta arbeidtakernes interesser overfor deres arbeidsgivere. Forbud mot arbeidsstans Riksmeklerens myndighet til å forby arbeidsstans (streik) inntil offentlig mekling er avsluttet. Forhandlingsrett Forhandlingsrett vil si den rett de ansatte og bedriften har til gjennom sine tillitsvalgte og organisasjoner å kreve forhandlinger med motparten om lønns- og arbeidsvilkår. Forhandlingsutvalg De som er pekt ut til å forhandle på vegne av medlemmene i et tariffoppgjør. Fredsplikt Lovbestemt og/eller avtalefestet plikt til å avstå fra alle former for arbeidskamp/aksjoner i tariffperioden. Frivillig lønnsnemnd Partene kan avtale bruk av Rikslønnsnemnda for å løse en tvist. Partene kan også bli enige om å sette sammen en annen nemnd for å løse tvisten. Generelt tillegg Lønnstillegg til alle innenfor en tariffavtale, enten i form av en prosentvis økning i lønnssatsene eller som et kronetillegg. Hovedavtale Tariffavtale mellom hovedorganisasjonene. Den regulerer en rekke felles spørsmål av generell karakter og dekker derfor flere tariffområder. Den inngår som del 1 i de enkelte bransjevise tariffavtaler (overenskomster). Hovedavtalene regulerer blant annet tvistebehandling, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid og medbestemmelse osv. Interessetvist En tvist mellom arbeidsgiver/arbeidsgiverforening og en fagforening om opprettelse eller fornyelse av en tariffavtale. Lockout (arbeidsstengning) Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidsgivere iverksetter for å tvinge fram løsning av en interessetvist. Side 7 av 9

8 Lokale forhandlinger Lønnsforhandlinger mellom partene på den enkelte bedrift med hjemmel i tariffavtale. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg til eventuelle generelle tillegg. Lovlig arbeidskamp Streik eller lockout som kan iverksettes etter at lovbestemte frister er overholdt, eventuelt mekling er forsøkt. Lønnsnemnd Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlinger, f.eks. fordi de ser at de ikke kommer til noen løsning selv etter mekling. Resultatet blir da overlatt til en tredje part for avgjørelse. Myndighetene har oppnevnt en egen nemnd som kan ta seg av slike saker. Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget som egen lov. Dette betyr at myndighetene bestemmer at tvisten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda. Internasjonale konvensjoner setter klare grenser for bruk av tvungen lønnsnemnd. De kan bare gripe inn i arbeidskonflikten dersom konflikten setter liv, helse og personlig sikkerhet i fare for hele eller deler av befolkningen. Mellomoppgjør Forhandlinger om lønnsreguleringer (med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. Minstelønnsavtale Minstelønnssatser for de forskjellige arbeidstakergrupper. Arbeidsgiver kan gi den enkelte personlig tillegg på grunnlag av dyktighet, erfaring og kvalifikasjoner. Motsatsen er normallønnsavtale. Normallønnsavtale Tariffavtale hvor lønnssatsene for de forskjellige arbeidstakergrupper ikke skal avvikes verken oppover eller nedover. Oppsigelse av tariffavtale Finner sted når en av partene i avtaleforholdet sier opp avtalen. Oppsigelsen skal være skriftlig. Oppsigelsen må ha funnet sted innen visse frister, ellers gjelder avtalen videre. Permittering En adgang arbeidsgiver i visse tilfelle har til midlertidig å oppheve lønns- og arbeidsplikt, uten av arbeidsavtalen bortfaller. Betinget permittering: Bedrifter som må permittere deler av arbeidsstyrken fordi noen streiker, må varsle 14 dager før permittering iverksettes. I tariffavtalen er det imidlertid åpnet for å gi betinget permitteringsvarsel 14 dager i forkant av en eventuell streik. Plassfratredelse Det antall plassoppsagte som tas ut i streik. Plassfratredelse må meldes senest fire dager før meklingen må avsluttes. Plassoppsigelse Arbeidsavtaler for medlemmene av en arbeidstakerorganisasjon sies opp kollektivt for å kunne iverksette streik. Ved brudd i forhandlinger om ny eller revidert tariffavtale vil som regel arbeidstakersiden gå til plassoppsigelse. Plassoppsigelsen varsles Riksmekleren, som innkaller partene til mekling. Riksmeklingsmannen skal umiddelbart få melding om plassoppsigelsen, slik at han kan innkalle partene til mekling. Side 8 av 9

9 Protokoll Dokument hvor resultatet av forhandlinger nedtegnes, enten det er oppnådd enighet eller ikke. Riksmekleren Riksmekleren er et norsk statlig embede som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet. Embedet skiftet navn fra Riksmeklingsmannen da den nye arbeidstvistloven kom i Samordnet oppgjør Ved samordnede oppgjør blir den økonomiske ramme avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene. Alle fagforeninger som er tilknyttet en hovedorganisasjon, blir bundet av avtalen deres hovedorganisasjon inngår. Deretter forhandles det om tilpasning og tillegg for det enkelte området. Tariffavtale En skriftlig avtale mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Hovedformålet med tariffavtalene er å sikre forutsigbare lønnsog arbeidsvilkår og arbeidsfred i tariffavtaleperioden. En tariffavtale kan bestå av 1) Hovedavtalen 2) Overenskomsten og i tillegg kan det være tilknyttet særavtaler, lønnstabeller/hyretabeller etc Tariffperiode Den tidsperiode en tariffavtale gjelder for, normalt to år. Sentrale oppgjør Tariffoppgjør hvor det alt vesentlige avtales direkte mellom hovedorganisasjonene, for eksempel NHO og LO. Streik (arbeidsnedleggelse) Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge fram løsning av en interessetvist. Streikebryteri Når arbeidstakere som ikke er i streik utfører arbeid som skulle vært utført av arbeidstakere som er i streik. Særavtaler Særavtaler er bedriftsinterne avtaler som inngås mellom bedriften og de tillitsvalgte. Disse får gjerne form av skriftlige protokoller mellom de lokale parter. Side 9 av 9

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør www.fellesforbundet.no VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING...5 Tariffavtaler...5 DEL A...6 KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II ORGANISASJONSRETTEN,

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V.

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilsluttet henholdsvis Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Utdanningsgruppenes

Detaljer

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)

Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon) Bli ekspert på lønnsopp Synes du lønnsoppgjøret er komplisert? Lurer du på betydningen av vanskelige tarifford og uttrykk? Fortvil ikke, redningen er nær! Forhandlingssjef i NITO Lasse Breen forklarer

Detaljer

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser

Sjekkliste for tillitsvalgte. ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Sjekkliste for tillitsvalgte ved permitteringer, oppsigelser og konkurser Forord Det er nedgang i norsk og internasjonal økonomi. Det gjør at faren øker for at våre medlemmer skal oppleve permitteringer,

Detaljer

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A

Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD. Del A Hovedavtale SAMFO - LO Side 1 INNHOLD Del A KAP. I...6 Partsforhold, virkeområde og varighet...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II...6 Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

OVERENSKOMST 2014 2016

OVERENSKOMST 2014 2016 OVERENSKOMST 2014 2016 Vitusapotek (NMD/Spekter Hovedorganisasjonen Virke / Farmaceutene/SAN NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING Cover overenskomst.indd 3 29/10/14 10:32 NFF-A (seksjon for apotekansatte)

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer