VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE"

Transkript

1 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA

2 Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma ved Rådhuset i Oslo Merete bakgrunn fra arbeidsgiverforeningen SAMFO Lise spesialfag og masteroppgave innenfor arbeidsrett Jobber i Kvales arbeidsretts- og pensjonsavdeling 11 advokater og advokatfullmektiger Jobber sammen med andre faggrupper ved behov, f.eks. skatt, corporate 2

3 Dagens temaer noen problemstillinger Når foreligger en virksomhetsoverdragelse? Regelverket Er outsourcing og fusjoner/fisjoner virksomhetsoverdragelse? Hva innebærer en virksomhetsoverdragelse? Hvilke rettigheter får arbeidstakerne? Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? Hva kan arbeidsgiver gjøre? Hva må arbeidsgiver gjøre? Praktiske råd 3

4 Når foreligger en virksomhetsoverdragelse?

5 Regelverket Arbeidsmiljøloven kapittel 16 EU direktiv 21/2003 Omfattende rettspraksis fra norske domstoler og EU domstolen 5

6 Overordnet om regelverket Formålet er å beskytte ansattes arbeidsavtaler og andre rettigheter ved endring av arbeidsgiver Arbeidsavtalen med rettigheter og plikter overføres automatisk Tariffavtale og pensjon kan overføres Risiko: Arbeidsgiver uforberedt på at reglene kommer inn kan pådra seg stort økonomisk og administrativt ansvar 6

7 Vilkårene i arbeidsmiljøloven kapittel 16 Arbeidsmiljøloven 16-1 "Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen." Tre vilkår Overdragelse Selvstendig enhet Den selvstendige enhet beholder sin identitet 7

8 Vilkåret "overdragelse/overføring" Forutsetter en rettslig disposisjon Fisjon Fusjon Overføring eller omorganisering med hjemmel i lov eller forvaltningsvedtak Overføring i trepartsforhold; eks. ved anbudskonkurranser Innmatstransaksjoner Gave, testament 8

9 Vilkåret "selvstendig enhet" Konkret helhetsvurdering Momenter: organisatorisk selvstendig nødvendig bemanning driftsmessig ledelse utstyr ser ikke bare på aktiviteten (ytre rammer) Hoved- eller støttevirksomhet Eks. kantine eller renhold Schmidt (sak C-392/92) renhold utført av én mann overført 9

10 Vilkåret "beholder sin identitet" Konkret helhetsvurdering Momenter utviklet av EU-domstolen og norsk rettspraksis: Hvilken type virksomhet eller bedrift er det tale om? Er det samme type virksomhet før og etter overføringen? Er det overført fysiske aktiva (f.eks. lokaler, utstyr, annet løsøre)? Er en stor del av arbeidsstokken overført? Er immaterielle aktiva (goodwill mv.) overført og hva er verdien av disse? Er kundekretsen overført? Er de økonomiske aktivitetene før og etter overdragelsen (noenlunde) de samme? Hvor lenge har det evt. vært driftsstans? 10

11 Praktisk eksempel Renhold settes ut på anbud Overdragelse? Selvstendig økonomisk enhet? Beholder sin identitet? 11

12 Suksessfaktorer Dersom det konstateres virksomhetsoverdragelse, er første skritt å lage en god kjøreplan 12

13 Hva innebærer en virksomhetsoverdragelse?

14 Hva overføres? Arbeidsmiljøloven 16-2(1) (1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver. 14

15 Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter Lønns- og arbeidsvilkår overføres Rettigheter som er nedfelt i arbeidsavtale Lønn Arbeidstid Arbeidssted Oppsigelsestid Andre individuelle rettigheter som følger av arbeidsforholdet Bonusordning Individuell pensjonsavtale (førtids-/tilleggspensjonsavtale) Overføres med de samme endringsmuligheter som overdrager hadde før overdragelsen 15

16 Tariffavtale Arbeidsmiljøloven 16-2(2) "Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere." 16

17 Erverver erklærer seg ubundet Eksempler individuelle arbeidsvilkår Lønn Ferie Overtidstillegg Permisjon Eksempel kollektive bestemmelser Informasjon og drøftelser Hovedavtalen 9-5(2) "Bedriftens ledelse skal sørge for møte mellom de tillitsvalgte og de nye eierne om overdragelsen og om tariffavtalen fortsatt skal gjelde" 17

18 Pensjon Arbeidsmiljøloven 16-2(3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning. 18

19 Pensjon i tariffavtaler Miljøoverenskomsten Bilag 7 om AFP Bilag 8 om tjenestepensjon Maskinoverenskomsten 19 om tjenestepensjon Bilag 4 om AFP 19

20 Arbeidstakernes reservasjonsrett Arbeidsmiljøloven 16-3 "(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. (2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon etter 16-6 er gitt. " 20

21 Reservasjonsretten i praksis Arbeidsforholdet opphører på overdragelsestidspunktet Oppsigelsesreglene "settes til side" Tidsaspektet viktig ift frist for å utøve reservasjonsrett og overdragelsestidspunktet Arbeidstakerne bør få et skriv om reservasjonsretten og fristene i forbindelse med informasjonsmøte el, jf. aml jf

22 Fortrinnsrett Arbeidsmiljøloven 16-3(3) "Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Fortrinnsrett etter 10-2 fjerde ledd, 14-2 og 14-3 går foran fortrinnsrett etter paragrafen her." 22

23 Ulovfestet valgrett Dersom overdragelsen medfører ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakers situasjon kan arbeidstaker velge å bli værende hos overdrager Arbeidsgivers arbeidsforhold fortsetter hos overdrager Noen momenter i helhetsvurderingen Risiko for rasjonalisering/nedbemanning hos erverver etter overdragelsen Endring av tjenestepensjonsordning Risiko for svekkelse av bånd på arbeidsplass Risiko for lengre reisevei Risiko for endring i arbeidsoppgaver Risiko for negativ endring i tariffavtalevilkår 23

24 Arbeidstakernes oppsigelsesvern Arbeidsmiljøloven 16-4 (1) Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver. (2) Dersom arbeidsavtale eller arbeidsforhold opphører fordi skifte av arbeidsgiver medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker, anses opphøret som en følge av arbeidsgivers forhold." Rasjonalisering før eller etter virksomhetsoverdragelsen Ikke anledning til "å pynte bruden" Partene må gjøre et valg 24

25 Suksessfaktorer Etabler samarbeid med tillitsvalgte eller ansattes representanter Involver dem så tidlig så mulig Still krav og gi dem tid Reelle drøftelser vs. informering Dokumentasjon Sjekk hvilke utvalg som skal/bør behandle saken i tillegg til tillitsvalgte 25

26 Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg?

27 Informasjon og drøftelser med de tillitsvalgte Arbeidsmiljøloven 16-5: "(1) Tidligere arbeidsgiver skal sammen med ny arbeidsgiver "så tidlig som mulig" gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte." 27

28 Informasjon og drøftelser med de tillitsvalgte Tidligere og ny arbeidsgiver må gi særskilt informasjon om grunnen til overdragelsen fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne endringer i tariffavtaleforhold planlagte tiltak overfor arbeidstakerne reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter Må drøfte evt. planlagte tiltak med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale 28

29 Arbeidsmiljøloven 16-5 i praksis 1. Innkalle de tillitsvalgte til informasjon- og drøftingsmøte 2. Forberede punktene til møtet 3. Pålegge taushetsplikt 4. Gjennomføre møte med de tillitsvalgte 5. Skrive protokoll som signeres 6. Gi mer informasjon dersom tillitsvalgte krever det 7. Avholde nytt møte med de tillitsvalgte dersom de ønsker det 29

30 Noen relevante bestemmelser i Hovedavtalen Hovedavtalen 9-5 Drøftelser om selskapsrettslige forhold (fusjoner/fisjoner mv.) så tidlig som mulig Sørge for møte med mellom tillitsvalgte og nye eiere om overdragelsen og om tariffavtalen fortsatt skal gjelde Hovedavtalen 9-6 Bedriftens plikt til å - la tillitsvalgte fremme sine synspunkter før beslutning tas - informere tillitsvalgte om årsaker til og virkninger av bedriftens disposisjoner Krav til protokoll fra forhandlinger og at bedriftens syn skal grunngis dersom den ikke kan ta hensyn til tillitsvalgtes anførsler Hovedavtalen 9-7 Tillitsvalgtes rett til innsyn i regnskaper og økonomiske forhold Hovedavtalen 9-9 Tillitsvalgte må informeres før arbeidsstokken informeres 30

31 Informasjon til arbeidstakerne Arbeidsmiljøloven 16-6 "Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om overdragelse som nevnt i Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i 16-5 andre ledd bokstavene a til f." 31

32 Arbeidsmiljøloven 16-6 i praksis "så tidlig som mulig" I praksis er det vanlig at avtalen signeres før de ansatte informeres gjennom allmøte mv., men dette må vurderes konkret og bør uansett diskuteres med de tillitsvalgte Allmøte/avdelingsmøter og informasjonsskriv Husk arbeidstakere som er fraværende pga sykdom, permisjon, reise mv. 32

33 Suksessfaktorer Kartlegg lønns- og arbeidsvilkår Foreta nødvendige avklaringer Skal bedriften overta tariffavtale? Hva skal skje med pensjonsordningen? Har de ansatte rettigheter som ikke er overførbare? - Hvordan håndtere disse? Hvordan samordne gamle og nye arbeidstakeres rettigheter og plikter? Oppdatering av arbeidsavtaler nødvendig/hensiktsmessig? - Endringsadgang begrenset 33

34 Suksessfaktorer Vent med å gi svar til du har nødvendig oversikt Alt er ikke klart når prosessen starter De tillitsvalgte og de ansatte må være tålmodige Både arbeidsgiver og arbeidstakerne trenger TID for at prosessen skal bli god 34

35 Kontaktinformasjon Senioradvokat Merete Furesund E-post: Kvale Advokatfirma DA Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1752 Vika, N-0122 Oslo Tel Fax Advokatfullmektig Lise Berntsen E-post: 35

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering

Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidsrettslige rammer for kostnadskutt og effektivisering Arbeidslivets "kjøre-regler" prosesser Advokat Trine Lise Fromreide Advokat, Ph.D, Helga Aune 13. mai 2015 Bergen Næringsråd Kort presentasjon

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss.

FORORD. Brosjyren er sist oppdatert mai 2009 av Sosial,- trygd,- og arbeidsrettsgruppa på Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT 11 Avsagt: Saksnr.: 26.09.2011 i Borgarting lagmannsrett 10-204200ASD-BORG/03 Dommere: Meddommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer HR Service manager Seniorrådgiver

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF Rapport til Luster kommune Organisasjonsform for Lustrabadet KF Utført av KS-Konsulent as på oppdrag fra Luster kommune April 2014 1 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn og grunnlag for vurderingen...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON)

H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) H O V E D A V T A L E 2006-2009 H S H (HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS HOVEDORGANISASJON) FORORD Denne hovedavtalen som gjelder fra 01.03.2006 31.12.2009 er likelydende avtaler parallellavtale - inngått mellom

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer