Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse"

Transkript

1 NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse 1 INNLEDNING I henhold til spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven har pasienter rett til transport til og fra det sted der det ytes undersøkelse eller behandling i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre dette er det opprettet 18 pasientreisekontor, fordelt på 12 ulike helseforetak - samt ett pasientreisekontor i Helse Sør-Øst RHF. I tillegg har de regionale helseforetakene opprettet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS ("Pasientreiser ANS"). Pasientreiser ANS ivaretar en rekke nasjonale service- og støttefunksjoner overfor de ulike helseforetakene, i tillegg til enkelte oppgaver tilknyttet søknad om refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon (reiser som pasienten legger ut for selv). Pasientreiser med rekvisisjon organiseres og utbetales utelukkende av de lokale pasientreisekontorene. Som et ledd i effektivisering av dette arbeidet har de regionale helseforetakene igangsatt prosjektet Mine pasientreiser, som blant annet medfører et forenklet regelverk og moderne teknologiske løsninger. Ett ledd i dette prosjektet er en utarbeidelse av forslag til ny organisatorisk løsning for pasientreiser uten rekvisisjon som planlegges iverksatt fra 1. oktober Vi har blitt informert om at Stortinget nå har vedtatt de nødvendige lov- og forskriftsendringer. AD-møtet som er et organ satt sammen av administrerende direktør fra hvert av de ulike regionale helseforetakene behandlet sak om fremtidsrettet organisering av pasientreiseområdet i møte 25. januar Følgende ble protokollert: 1. "AD-møtet slutter seg til den foreslåtte løsningen, der pasientreiser uten rekvisisjon organisatorisk legges til fire regionale enheter og et nasjonalt selskap. 2. I løpet av ett år etter at ny løsning er satt i full drift, skal det vedtas en plan for overføring av de regionale enhetene til Pasientreiser ANS. 3. Det utarbeides felles styresak for behandling i RHF-styrene med forslag til implementering i tråd med premissene i foreliggende sak. Styresaken skal utformes i samarbeid med de fire regionene."

2 2/9 En kartlegging fra 2014 viste at de ulike helseforetakene hadde 174 årsverk som arbeider med pasientreiser uten rekvisisjon. Prosjekt Mine pasientreiser har anslått at fremtidig arbeidskraftsbehov vil være ca. 40 årsverk i 2018, hvorav 26 av disse stillingene ligger i Pasientreiser ANS i dag. I dette notatet vil vi vurdere og ta stilling til flere arbeidsrettslige spørsmål tilknyttet overdragelsen av oppgaver/virksomhet til flere regionale enheter og/eller Pasientreiser ANS. Særlig står spørsmål knyttet til reglene om virksomhetsoverdragelse sentralt. For oversiktens skyld vil vi redegjøre kort for de rettslige utgangspunkter i punkt 2 og foreta en vurdering av de aktuelle spørsmålene i punkt 3. Vi har i denne omgang ikke foretatt noen selvstendig vurdering av om overdragelsen fra de regionale enhetene til Pasientreiser ANS vil være en virksomhetsoverdragelse. 2 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER Reglene om virksomhetsoverdragelse er fastsatt i EU-direktiv 2001/23/EF, som er implementert i norsk rett gjennom bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Reglene er ufravikelige, noe som blant annet innebærer at verken Pasientreiser ANS eller noen av helseforetakene med bindende virkning for de ansatte vil kunne fastsette at det foreligger en virksomhetsoverdragelse. Det må foretas en konkret vurdering av det enkelte tilfelle for å avgjøre om vilkårene for virksomhetsoverdragelse er til stede. Reglenes anvendelsesområde, dvs. bestemmelsen om når en overdragelse anses å utgjøre en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand, finnes i arbeidsmiljøloven 16-1 første ledd. Bestemmelsen fastslår at "med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen". Følgelig stilles det krav om at (1) det som overføres, er en selvstendig enhet, (2) virksomheten er overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt (eller ved sammenslåing av virksomheter), og (3) den videreførte virksomheten i det vesentlige er den samme som før overføringen, slik at dens identitet er bevart. Dersom reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse, følger det av arbeidsmiljøloven 16-2 at samtlige arbeidsforhold som hører til den overførte virksomhet på overdragelsestidspunktet, overføres på uendrede vilkår til ny arbeidsgiver. Det eksisterer noen få unntak fra dette (tariffavtaler, enkelte pensjonsrettigheter, samt rettigheter som etter sin art ikke lar seg overføre til ny arbeidsgiver). Arbeidstakerne har en ubetinget rett til å reservere seg mot overdragelsen (jf. arbeidsmiljøloven 16-3). Arbeidsmiljøloven 16-4 inneholder også et forbud mot oppsigelse fra arbeidsgivers side som er begrunnet i virksomhetsoverdragelsen som sådan. Dersom virksomhetsoverdragelsen fører til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon kan de berørte arbeidstakerne unntaksvis ha en ulovfestet valgrett til å kreve at ansettelsesforholdet skal fortsette hos tidligere arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven 16-5 og 16-6 inneholder videre regler om informasjon og drøfting med ansatte og deres representanter i forkant av virksomhetsoverdragelsen. Det er overdragelsen slik den faktisk blir som er avgjørende ved vurderingen av om vilkårene for virksomhetsoverdragelse er oppfylt. Følgelig vil i prinsippet både overdrager og erverver i en

3 3/9 overføringssituasjon kunne gjøre tilpasninger som gjør det mer eller mindre sannsynlig at overføringen vil omfattes av reglene om virksomhetsoverdragelse. 3 NÆRMERE VURDERING AV ENKELTE ARBEIDSRETTSLIGE SPØRSMÅL 3.1 Valgt fremgangsmåte for overdragelse av tjenestene Det planlegges å overdra arbeidsoppgaver for pasientreiser uten rekvisisjon ved at oppgavene først blir overdratt til én enhet per region (Nord-, Sør-Øst Vest- og Midt-Norge), for så at disse fire regionale enhetene skal overdras til Pasientreiser ANS ved en virksomhetsoverdragelse i Denne modellene kan illustreres slik: En slik omorganisering reiser en rekke juridiske spørsmål, både i relasjon til arbeidsmiljølovens alminnelige stillingsvernsregler og i relasjon til reglene om virksomhetsoverdragelse. I det videre vil vi ta for oss enkelte spørsmål tilknyttet det sistnevnte regelverket. 3.2 Vil overføring av oppgaver mellom de ulike helseforetakene være å anse som en virksomhetsoverdragelse? Den planlagte modellen innebærer at de ulike helseforetakene i hver region overfører oppgavene med å saksbehandle pasientreiser uten rekvisisjon til et annet helseforetak i regionen. De overførte oppgavene vil bli utført av det overtagende helseforetaket på en vesentlig annen måte enn tidligere, først og fremst gjennom større grad av digitalisering og automatisering. Det nevnes også at de ulike helseforetakene i en overgangsperiode fra 1. oktober 2016 til 1. april 2017 vil behandle søknader som kom inn til det respektive kontor før 1. oktober Spørsmålet er om dette er å regne som en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand - med blant annet den følge at de ansatte vil ha krav på å få videreført sine ansettelsesforhold i den regional enheten.

4 4/9 Ett av vilkårene for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse er at den overførte enheten beholder sin "identitet" etter overdragelsen. Vurderingen av om dette vilkåret er oppfylt vil bero på en helhetlig, toleddet vurdering som analyserer hva som karakteriserer den overførte virksomhet før overdragelsen, og i hvilken grad dette videreføres hos ny arbeidsgiver. Dersom det kan pekes på én innsatsfaktor som karakteriserer virksomheten, f.eks. personell eller utstyr, vil det måtte vurderes om det er overført en tilstrekkelig mengde av denne innsatsfaktoren. I mange virksomheter er det ikke mulig å definere én enkelt innsatsfaktor som karakteriserer virksomheten, og i slike situasjoner er det lagt til grunn i rettspraksis at det skal foretas en samlet bedømmelse av relevante faktorer. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at kun aktivitetene som utføres før og etter den angivelige overføringen er de samme. Dette er avgjort i EU-domstolens sak C-193/95 (Süzen), hvor det vises til at en enhet ikke kan begrenses til den aktivitet den utfører. For det tilfelle at det utelukkende overdras oppgaver fra de ulike helseforetakene til den regionale enheten, vil det altså sannsynligvis ikke foreligge en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Vi bemerker imidlertid at dersom det overdras innsatsmidler utover dette, for eksempel ansatte eller materiell, og uavhengig av om dette skjer etter avtale mellom helseforetakene eller på annen måte, må det foretas en nærmere vurdering av dette spørsmålet. Det kan heller ikke utelukkes at de ansatte vil argumentere for at overdragelsen mellom helseforetakene i 2016 og overdragelsen til Pasientreiser ANS i 2017 må ses i sammenheng. Etter vårt skjønn vil imidlertid ikke en slik argumentasjon føre fram. Vi har blitt informert om at deler av saksbehandlingsoppgavene under det nye systemet vil utføres av Pasientreiser ANS. Dette gjelder digitalisering av søknader om refusjon som kommer inn på papir og ikke elektronisk. Slik vi ser det reiser ikke dette noen særskilte problemer i forhold til virksomhetsoverdragelsesreglene da dette er nye oppgaver som ikke overdras fra de ulike helseforetakene i rettslig forstand. 3.3 Vil det enkelte helseforetak som overdrar oppgaver til en regional enhet kunne løse overtallighet med oppsigelser? Innledning Dersom de ulike helseforetakene i den enkelte region overfører oppgavene med pasientreiser uten rekvisisjon til et annet helseforetak, vil det mest sannsynlig oppstå en overtallighetssituasjon. Normalt vil slike overtallighetssituasjoner kunne løses ved oppsigelser etter de alminnelige reglene i arbeidsmiljøloven Spørsmålet er om det kompliserer dette at den regionale enheten i nær fremtid skal overføre tjenestene videre til Pasientreiser ANS ved det som beskrives som en virksomhetsoverdragelse. Bakgrunnen for dette spørsmålet er at arbeidsmiljøloven 16-4 fastsetter et forbud mot oppsigelser som alene skyldes en virksomhetsoverdragelse. Hvis nedbemanninger gjennomføres rett før en virksomhetsoverdragelse skal skje, er det en viss risiko for at oppsigelsene kan anses å være begrunnet i virksomhetsoverdragelsen. Tanken bak reglene er at den overdragende virksomhet ikke selv har noe reelt behov for å si opp de ansatte, da de ansatte uansett vil følge med virksomheten til den nye arbeidsgiveren etter reglene i arbeidsmiljøloven Arbeidsforholdet mellom den overdragende enhet og arbeidstakerne vil med andre ord opphøre uansett.

5 5/9 Mer spesifikt risikerer de enkelte helseforetakene at arbeidstakere påberoper seg den nært forestående virksomhetsoverdragelsen fra den regionale enheten til Pasientreiser ANS, og at nedbemanning forut for denne er i strid med arbeidsmiljøloven For eksempel risikerer man at en ansatt i Finnmarkssykehuset HF - som blir nedbemannet fordi flere arbeidsoppgaver overdras til UNN HF - påberoper seg arbeidsmiljøloven 16-4 grunnet en fremtidig virksomhetsoverdragelse fra UNN HF til Pasientreiser ANS Kan dette føre frem herunder hva defineres som selvstendig enhet? Etter vårt syn er det en forutsetning for å påberope seg oppsigelsesforbudet i aml at arbeidstaker tilhører den virksomheten som overdras som en "selvstendig enhet". I eksemplet ovenfor vil dette gjelde direkte for arbeidstakerne i UNN HF slik at disse er vernet av bestemmelsen. Spørsmålet er om også ansatte ved de andre pasientreisekontorene kan påberope seg samme vern. Arbeidstaker kan her tenkes å anføre enten: at det er tilstrekkelig samarbeid mellom de lokale pasientreisekontorene i en region til at det er naturlig å se på alle kontorene i en region som en og samme "selvstendige enhet" da på tross av at de tilhører ulike rettslige enheter, eller at det for så vidt er helseforetaket med den regionale enheten (for eks. UNN HF i eksemplet over) som er den "selvstendige enheten" i en virksomhetsoverdragelse til Pasientreiser ANS, men at arbeidstakeren grunnet samarbeidet har tilstrekkelig tilknytning til denne enheten. Det første kulepunktet beror på hva som kan defineres som en "selvstendig enhet" i arbeidsmiljøloven For at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse må det nemlig være snakk om overføring av en "selvstendig enhet" hos overdrageren. Dette kriteriet er nærmere utdypet i det ovennevnte EU-direktivet som " en samling av ressurser som er organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om en hoved- eller en bi-virksomhet". Høyesterett har i nyere rettspraksis lagt til grunn at det som overføres må utgjøre en stabil og operasjonell enhet, som selv er i stand til å levere de tjenester som er karakteristiske for virksomhetens økonomiske aktivitet. I EU-domstolens sak av 6. mars 2014 C-458/12 (Amatori) har begrepet "enhet" hos overdrageren blitt utdypet ytterligere, og vi skal stikkordsmessig få oppsummere noen av kjennetegnene: 1 Enheten må være organisert på en stabil måte; En slik enhet består av: o.. en organisert helhet av personer og aktiva, o.. som gjør det mulig å utøve en økonomisk virksomhet o.. med et selvstendig formål, og o.. som er tilstrekkelig strukturert og selvstendig Det kreves ikke at det som overføres, utgjør en avdeling, eller at det på annen måte er definert som en organisatorisk enhet hos tidligere arbeidsgiver. Sannsynligvis er det derfor prinsipielt sett ikke til hinder for at det foreligger en og samme "selvstendige enhet" at de ansatte som arbeider med å utføre de aktuelle tjenestene i dag er ansatt i ulike helseforetak. 1 Dommens avsnitt 31 og 32

6 6/9 Spørsmålet blir da om det er tilstrekkelig samarbeid mellom de ulike helseforetakene til at alle de lokale pasientreisekontorene innen en region kan anses å utgjøre en og samme "selvstendig enhet". For eksempel blir det en vurdering av om det er tilstrekkelig samarbeid mellom reisekontorene i Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og UNN HF til at en kan anføre at de tilhører samme "selvstendige enhet". Dette kan antakelig ikke besvares en gang for alle for de ulike helseforetakene. Vi har blitt informert om at enkelte kontor fra tid til annen deler saksbehandling seg i mellom, men at dette antakelig ikke gjelder svært mange - da de fleste benytter en saksbehandlerpool i Pasientreiser ANS i perioder med mye å gjøre. Videre har lederne for de ulike pasientreisekontorene i regionen faste nettverksmøter blant annet for å sikre lik praksis, i tillegg avholdes nasjonale nettverksmøter som ledes av Pasientreiser ANS. Hver regions representanter i de nasjonale nettverksmøtene har ansvar for å informere lederne for de andre pasientreisekontorene i regionen om det som diskuteres, samt å sikre at innspill som gis i de nasjonale nettverksmøtene er forankret i egen region. Det er altså et visst samarbeid mellom de ulike kontorene i regionen, men basert på den begrensede informasjonen vi til nå sitter med antar vi at dette samarbeidet ikke har den stabilitet som kreves for at de ulike helseforetakene i samme region skal tilhøre samme "selvstendige enhet" i arbeidsmiljølovens forstand. Vi understreker imidlertid at dette kan stå seg annerledes dersom samarbeidet mellom de ulike helseforetakene i hver region endres i fremtiden for eksempel dersom det blir slik at det ene helseforetaket i hver region som utpekes - mellom oktober 2016 og overdragelsen til Pasientreiser ANS i delegerer arbeidsoppgaver tilknyttet pasientreiser uten rekvisisjon til andre helseforetak. Det andre kulepunktet beror på hvilke ansatte som kan sies å ha tilknytning til den enkelte "selvstendige enhet". Hvem som kan sies å ha tilknytning til en selvstendig enhet, er et spørsmål som ikke er løst direkte i arbeidsmiljøloven kapittel 16, og som blant annet derfor er noe uavklart rettslig sett. Departementet var oppmerksom på problemstillingen ved implementeringen av det første EUdirektivet på området og uttalte i forarbeidene at "det avgjørende må være hvor arbeidstakerne primært har hatt sin tilknytning, og hvor det derfor er mest naturlig at vedkommende fortsetter." 2 Det gis ingen ytterligere veiledning på hvilke momenter som er relevante i denne bedømmelsen. Praksis fra EU-domstolen har i en konkret sak (Botzen) lagt avgjørende vekt på om den avdeling arbeidstakerne var tilknyttet, og som fra et organisatorisk synspunkt dannet rammen om deres arbeidsforhold, ble overført eller ikke. 3 Det er uenighet i juridisk teori om hvor langt denne avgjørelsen rekker. Etter vårt skjønn gjør imidlertid denne avgjørelsen at en arbeidstaker i alle fall må forholde seg til den arbeidsgiver han er tilknyttet til i en virksomhetsoverdragelse. En arbeidstaker som ikke er formelt ansatt i den "selvstendige enheten" som overdras kan derfor sannsynligvis ikke påberope seg reglene om virksomhetsoverdragelse i kapittel Jf. Ot.prp.nr.71 ( ) s Ibid.

7 7/ Konkret vurdering Basert på den informasjonen vi til nå sitter med, anser vi at den risikoen som foreligger ikke er større enn at den vedtatte modellen fortsatt vil kunne gjennomføres. Siden dette er et tvilsspørsmål, anbefaler vi imidlertid at den planlagte fremgangsmåten drøftes med de tillitsvalgte i de ulike helseforetakene. Også for det tilfelle at alle helseforetakene i en region er å regne som samme "selvstendige enhet" er det ytterligere vilkår som må være oppfylt for at den enkelte ansatt som nedbemannes kan påberope seg beskyttelse av oppsigelsesforbudet i arbeidsmiljøloven 16-4 blant annet spørsmålet om identiteten er i behold i Pasientreiser ANS når partene kun planlegger å overdra et begrenset antall ansatte til Pasientreiser ANS. Det er for tidlig å si noe om dette spørsmålet på nåværende tidspunkt, så vi går ikke noe ytterligere inn på dette. Vi bistår gjerne med oppdaterte vurderinger på de ulike stadiene av prosessen. 3.4 Hvilke arbeidsrettslige konsekvenser vil en virksomhetsoverdragelse fra de regionale enhetene ha for Pasientreiser ANS? Rettslige utgangspunkt overdragelse av de ansattes arbeidsvilkår Det rettslige utgangspunktet er klart, etter arbeidsmiljøloven 16-2 (1) vil de overførte ansatte beholde sine individuelle arbeidsvilkår uendret etter virksomhetsoverdragelsen, herunder f.eks. lønnsnivå, arbeidstid og ansiennitet. Virksomhetsoverdragelsen innebærer dog ingen endringer i arbeidsgivers adgang til å foreta endringer i arbeidsforholdene - denne adgangen eksisterer i samme grad før og etter overdragelsen. Imidlertid kan ikke slike endringer være begrunnet i selve virksomhetsoverdragelsen. For to typer rettigheter, tariffavtaler og pensjon, er det gitt regler som utvider arbeidsgivers endringsadgang ved virksomhetsoverdragelse. Etter arbeidsmiljøloven 16-2 kan ny arbeidsgiver for det første velge å gjøre gjeldende sin eksisterende kollektive pensjonsordning overfor de arbeidstakerne som overføres. Enkelte pensjonsordninger lar seg uansett ikke overføre til ny arbeidsgiver, og i slike tilfeller skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning. De ansatte i de ulike helseforetakene har sannsynligvis pensjonsordning enten i KLP eller i Statens pensjonskasse. Vi er kjent med at det i slike situasjoner fra tid til annen blir spørsmål om det overtakende selskap - i samråd med SPK eller KLP kan la de ansatte få fortsette sitt medlemskap i SPK eller KLP som en personlig ordning, såkalt "lukket ordning". Etter vår erfaring er imidlertid dette svært dyrt, og derfor ikke vanlig i praksis. Statens pensjonskasse og KLP kan gi nærmere råd om mulighetene og kostnadene rundt dette. Lovens utgangspunkt er for det annet at ny arbeidsgiver (Pasientreiser ANS) blir bundet av de tariffavtaler som gjaldt hos tidligere arbeidsgiver (det enkelte helseforetak) for de overførte ansatte, jfr. arbeidsmiljøloven 16-2 (2). Ny arbeidsgiver har imidlertid adgang til å reservere seg mot å overta tidligere arbeidsgivers tariffavtaler, dersom det gis skriftlig melding om dette til fagforeningene innen tre uker fra overdragelsen, jfr (2) andre setning.

8 8/9 I den grad tariffavtaler Pasientreiser ANS erklærer seg ubundet av hjemler individuelle arbeidsvilkår (rettigheter) til de berørte ansatte, vil de likevel ha krav på å beholde vilkårene, inntil ordinært utløp av den tidligere tariffavtalen eller inntil det inngås ny tariffavtale som binder Pasientreiser ANS og de overførte ansatte, jfr. arbeidsmiljøloven 16-2 (2) tredje og fjerde setning. Slike individuelle rettigheter vil typisk være lønnsnivå og eventuelle tillegg Drøftings- og informasjonsplikt En virksomhetsoverdragelse utløser visse informasjons- og drøftingsplikter på arbeidsgiversiden, jfr. arbeidsmiljøloven 16-5 og Plikten til å informere og drøfte påhviler etter loven både tidligere arbeidsgiver (det enkelte helseforetak) og ny arbeidsgiver (Pasientreiser ANS), og det skal etter loven gjøres "så tidlig som mulig". Informasjons- og drøftingsplikten gjelder i første rekke overfor de tillitsvalgte, men informasjon skal også gis til de enkelte berørte (arbeidsmiljøloven 16-6). Arbeidsmiljølovens 16-5 gir anvisning på hvilke temaer det som et minimum skal gis særskilt informasjon om: grunnen til overdragelsen, fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, de evt. rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, evt. endringer i tariffavtaleforhold, planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter Vi understreker at eventuelle tariffavtaler som partene er bundet av kan inneholde mer inngående drøftingsplikter. At den rettslige forpliktelsen til å drøfte trer i kraft så tidlig som mulig medfører at begge parter bør praktisere åpenhet overfor de tillitsvalgte samtidig som man sikrer at de tillitsvalgte beholder den nødvendige taushet om de forholdene som drøftes. Hensikten bak drøftingsplikten er at de tillitsvalgte skal gis anledning til å påvirke beslutninger som angår de ansatte før de blir endelig fattet. Arbeidsgiver bør derfor ikke vente til "alt er klart" før man går inn i drøftinger med de ansatte, men heller drøfte spørsmål løpende etter hvert som de oppstår. Det skal videre også gis informasjon til de ansatte som berøres, jf. arbeidsmiljøloven Også denne plikten påligger både tidligere og ny arbeidsgiver. Det skal gis særskilt informasjon om forhold som nevnt i kulepunktene ovenfor. Også informasjon til alle ansatte skal gis så tidlig som mulig, men dette vil regelmessig ligge noe etter tidspunktet for informasjon til og drøftinger med de tillitsvalgte. Fra de ansattes perspektiv vil det nok være mest sentralt å få informasjon om eventuelle endringer sammenlignet med hvordan situasjonen er for dem per i dag. Utgangspunktet ved en virksomhetsoverdragelse er som nevnt at arbeidstakerne har krav på å få videreført sine ansettelsesforhold på uendrede vilkår til den nye arbeidsgiveren. Her bør en også gi mer spesifikk informasjon om hvordan rettighetsoverføringen skal skje i dette tilfelle, f.eks. hvordan det forholder seg med lønn og andre ytelser, hva som vil skje med eksisterende forsikringsordninger, hvordan ferieavvikling/feriepengeutbetaling vil skje osv. Dersom eksisterende pensjonsordning ikke blir videreført, er dette gjenstand for drøftelse/informasjon.

9 9/ Reservasjonsrett o.l. Ved en virksomhetsoverdragelse kan de berørte arbeidstakerne motsette seg overføring av ansettelsesforholdet til ny arbeidsgiver. Dersom denne retten gjøres gjeldende vil vedkommende arbeidstaker fratre sin stilling på overdragelsestidspunktet. Arbeidstakere som benytter seg av reservasjonsretten og som har vært ansatt hos overdrager i mer enn ett år før virksomhetsoverdragelsen, vil videre ha fortrinnsrett til ny ansettelse hos overdrageren i ett år fra overdragelsestidspunktet forutsatt at vedkommende har de nødvendige kvalifikasjonene til å bli ansatt i stillingen. Unntaksvis kan de berørte arbeidstakerne også ha en valgrett til å kreve at ansettelsesforholdet skal fortsette hos tidligere arbeidsgiver. Dette krever imidlertid at endringen medfører ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon.

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd.

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Fra: Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. HSØ RHF Dato: 19.februar 2016 Sak: Virksomhetsoverdragelse DEL

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT Haugesund Kommune Rådmannen Notat Vår ref. Saksnr 2010/1662 Løpenr. 11807/2010 Arkivkode A10 Saksbehandler Stål Alfredsen Tlf. 52743034 Vår dato 07.04.2010 Til: Høringsinstanser PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom < Avgivende HF > og Pasientreiser HF INNHOLD 1. BAKGRUNN OG PARTER...2 2. OVERTAKELSE OG OVERFØRINGSDATO...2 3. VIRKSOMHETEN...2 4. PRO & CONTRA...4 5. DIVERSE

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF ETABLERING AV TJENESTESENTER Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF TJENESTESENTER I REGI AV NORSK HELSENETT 1. Forutsettes gjennomført som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.01.2007 Ref. nr.: 07/2282 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 28/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET:

S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: SAMFERDSELSDE'ARTEMENTET AVD./SEK.: V55 S.ØEH.: JV I SEPT 2008 S.NR.: 6 / -Y ARKIVKODE : 2 AVSKREVET: Rederienes Landsforening Det Kgl. Samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 10. september

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Tønsberg, 1. juni 2016 Spesialrådgiver Karsten Kragh Langfeldt, KS Forhandling Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen

Detaljer

Plan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon

Plan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon Plan for virksomhetsoverdragelse Reiser uten rekvisjon Bakgrunn for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forutsetninger for det videre arbeidet Pasientreiser uten rekvisisjon skal samles i en

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei. Arbeidsdepartementet Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.: Medlemsnr.: Horingssvar: Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse,

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

Eierseksjonsloven forslag til endringer

Eierseksjonsloven forslag til endringer Eierseksjonsloven forslag til endringer Finn Stormfelt, advokat, NBBL h.v. Revisjon av eierseksjonsloven Et utvalg la frem forslag til endringer i eierseksjonsloven 29.8.2014. Høringsfristen 15.12.2014.

Detaljer

2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015

2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015 1. Noen arbeidsrettslige spørsmål ved kommunesammenslåing 2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Noen arbeidsrettslige

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien Nedbemanning Styrkeløftet 30.11.15 Knut Skaslien Landsstyrets 10 bud: NJs prinsipper ved nedbemanning 1. Nei til nedbemanning Vær kritisk til bedrifts-/konsernledelsens analyse av virkeligheten og framtidsutsiktene.

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense Notat Fra Politidirektoratet Dato 17.03.2016 Vår referanse Til Politi- og lensmannsetaten Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense 1.

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler Eli Aasheim og Christel Søreide Frokostseminar 14. januar 2016 Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler 1 2 3 4 5 6 7 2 Hva er nytt kort oppsummert Konkurranseklausuler

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015, med

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport TØI-rapport 860/2006 Forfattere: Oddgeir Osland Merethe Dotterud Leiren Oslo 2006, 65 sider Sammendrag: Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport I denne rapporten

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 v/marianne Kartum februar 2016 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.04.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid SAKA GJELD: Pasientreiser uten rekvisisjon fremtidig organisering etter innføring av ny løsning

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode Avsanne myter? Trygghet

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/11 Nytt foretak i Møre og Romsdal Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/12 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF stifter Helse Møre

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

09/2394-35 12.04.2011 LDO

09/2394-35 12.04.2011 LDO NOTAT Vår ref. Dato: 09/2394-35 12.04.2011 LDO OMBUDETS UTTALELSE SAKENS BAKGRUNN A og B arbeider som psykiatriske sykepleiere ved sykehus C (tidligere E sykehus). Begge har arbeidet innen tungpsykiatrien

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter:

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter: Rundskriv nr.:... 2/09 Saknr:... 09/142-1 Arkivkode:... Vår ref.:.... Ola Ellestad Dato:...08.01.2009 LEIE AV UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE Flere aktører i arbeidsmarkedet tilbyr i dag arbeidsgivere i både

Detaljer

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

POLITIET KRIPOS HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV OM POLITIATTEST FOR PERSONELL I DEN KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTEN POLITIET KRIPOS Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO NCIS Norway Deres referanse: Vår referanse: Sted, dato 15/3138 2015/02632 Oslo, 18.12.2015 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL KRAV

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 050-2010 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 050-2010 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST 1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 050-2010 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til de foreslåtte

Detaljer

VEDTAK NR 35/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.07.2012 Ref. nr.: 12/2559 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 35/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 22.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer