For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;"

Transkript

1 Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle ved virksomhetsoverdragelse... 5 Krav om informasjon og drøftelser... 5 Viktige ting å få avklart når en overdragelse er besluttet... 6 Sist oppdatert Virksomhetsoverdragelse Virksomhetsoverdragelse er en aktuell problemstilling for tillitsvalgte, forbund og fagbevegelse i våre fusjons- og fisjonstider. Næringslivet blir stadig med dynamisk, og både små og store selskap og bedrifter er på kontinuerlig utkikk etter metoder og ordninger som kan optimalisere virksomheten. Noen firmaer fusjonerer ved å kjøpe opp konkurrenter, eller blir kjøpt opp av andre, enkelte skiller ut eller selger enkeltavdelinger, andre setter ut tjenester eller oppretter såkalte "Business Partners" som egne datterselskaper. Enkelte fisjonerer og blir til flere nye aksjeselskap. Noen driver med alt dette samtidig. Men hva ligger i begrepet "virksomhetsoverdragelse", og når er det kun å betrakte som en omorganisering? Hvilke utfordringer representerer dette for berørte ansatte og tillitsvalgte? Her vil vi søke å sette tillitsvalgte og medlemmer i bedre stand til å vurdere egen situasjon, se hvilke rettigheter og muligheter som finnes. Vi håper dette kan bedre medarbeidernes evne og vilje til å engasjere seg i prosesser rundt omorqanisering, virksomhetsoverdragelse og outsourcing (se også eget informasjonsskriv om outsourcing). Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse? Man snakker gjerne om virksomhetsoverdragelse når en virksomhet eller en del av en virksomhet overføres fra en arbeidsgiver til en annen. Det er kapittel 16 i arbeidsmiljøloven (aml) som kommer til anvendelse, og det er definisjoner og bestemmelser i dette kapittelet som er avgjørende for om det foreligger en virksomhetsoverdragelse etter lovens forstand eller ikke. For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; a) Det må foreligge en selvstendig økonomisk enhet Det behøver ikke være en selvstedig juridisk enhet. Overføring av en enkelt avdeling kan også være en virksomhetsoverdragelse. Men det må være en enhet som er organisert på en stabil måte, en organisert helhet av personer og aktiva som gjør det mulig å utøve oppgaver selvstendig. b) som overføres til en annen innehaver I klartekst betyr dette at det bare kan bli snakk om virksomhetsoverdragelse, når virksomheten overdras fra ett rettsubjekt til ett annet. Bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse omfatter 1

2 ikke eierskifte ved overgang av aksjer eller eierandeler uten endring av den juridiske person som er arbeidsgiver. c) og som bevarer sin identitet etter overføringen Enheten må altså i det vesentlige fremtre som den samme virksomheten som før. Her er det en helhetsvurdering som avgjør. Grunnkriteriet er at driften faktisk fortsetter eller gjenoppstår med samme eller lignende aktiviteter. Viktige momenter er om det er overført fysiske aktiva, om størstedelen av arbeidsstyrken blir overtatt, om man fortsetter med samme kundekrets, og i hvor stor grad aktiviteter før og etter overdragelse er den samme. For produksjonsbedrifter vil det gjerne ha betydning om produksjonsutstyrsom er nødvendig for driften, er overført. For handels- og servicebedrifter vil de sentrale momenter være om driften fortsetter i samme lokaler og om firmanavn og knowhow overføres. Det må foretas en konkret vurdering der man ser på summen av hva overdragelsen dreier seg med hensyn til bygninger, varelager, inventar, maskiner, goodwill, telefon, firmanavn, kundekartotek etc. Fisjoner og fusjoner vil ofte være virksomhetsoverdragelse, gitt at betingelsene er oppfylt. Det typiske er overdragelse ved avtale, f.eks kjøpekontrakt. Men bestemmelsene vil også få anvendelse ved ensidige disposisjoner, f.eks. gaveoverdragelse. Det er ingen forutsetning at det foreligger et direkte kontraktsforhold mellom tidligere og ny innehaver. Leie- og leasingsavtaler kunne omfattes, når inngåelse eller opphevelse av slike avtaler fører med seg endringer på innehaversiden. Dette gjelder også forpaktningsavtaler og utleieforhold. Det er ikke nødvendig at det skjer et eierskifte. Overdragelse må avgrenses mot omorganisering, og det kan være en ganske kompleks oppgave å avgjøre om et konkret tilfelle faller inn under begrepet virksomhetsoverdragelse eller ikke. Dersom det er snakk om mulig virksomhetsoverdragelse i egen bedrift, kan de tillitsvalgte kontakte forbundet sentralt for videre bistand. Sentrale begreper Fusjon: Sammenslutning av selskaper. Regler om fusjon av aksjeselskaper er gitt i aksjeloven kap. 14. Fusjon kan foregå ved at et bestående selskap opptar i seg ett eller flere selskaper som da oppløses, idet aksjonærene istedenfor sine aksjer i det eller de selskaper som oppløses, mottar aksjer i det overtagende selskap. Fusjon kan også skje ved at to eller flere selskaper oppløses og går inn i et nytt selskap, idet aksjonærene foretar et tilsvarende aksjebytte. I begge tilfeller dannes et nytt rettssubjekt. Fisjon: Deling av aksjeselskap i to eller flere selskaper. Det kan skilles mellom fisjon hvor eierforholdet i det fradelte selskapet er det samme som i det delende selskapet, og fisjon hvor en eller en gruppe av aksjeeiere overtar det fradelte selskapet, mens resten beholdes av det delende selskapet. I det første tilfellet innebærer ikke delingen med nødvendighet at det opprettes noe nytt rettssubjekt. I det andre tilfellet vil fradelingen avstedkomme opprettelsen av et nytt rettssubjekt. Rettssubjekt: (= selvstendig juridisk enhet = juridisk person) Den selvstendige juridiske enhet som ligger nærmest arbeidstakeren og regulering av hans arbeidstakerforhold. M.a.o. det referansepunkt for hvor ansvaret for arbeidstakerforhold, tariffavtaler, overenskomster etc. ligger/er innordnet til forskjell fra arbeidstakers eventuelle fysiske arbeidsplass. Kriteriene for at noe skal falle inn under betegnelsen "eget rettssubjekt" er bl.a. om enheten har rettslig handleevne, er et eget skattesubjekt, kan saksøkes, skilt ut som - eller kan anses som - egen/ avgrenset økonomisk enhet. De fleste selskapsformer (AS, ASA, ANS etc.) er egne rettssubjekt, og alle enheter med eget organisasjonsnummer er rettssubjekter. I motsetning vil f.eks. en avdeling av en bedrift, ikke være et eget rettssubjekt. 2

3 Outsourcing: Form for virksomhetsoverdragelse. Se også eget informasjonsskriv om outsourcing. I tillegg til definisjonen av virksomhetsoverdragelse, innebærer outsourcing utsetting eller overdragelse av deler av virksomheten på en slik måte at det administrative ansvaret for oppgavene overføres til en annen arbeidsgiver, mens tjenester/produkt leveres tilbake til "morselskapet". Oppgavene blir vanligvis tildelt den nye arbeidsgiveren etter en forutgående anbudsprosess, og leveres tilbake iht. avtale. Kjernen i outsourcing gjelder overføring av driftsansvar, og omfatter ikke nødvendigvis overdragelse av maskiner, utstyr, lokaler, innbo, teknologi og systemer etc. Det kan imidlertid være omfattet; enten som kjøp eller som rene overdragelser. I konsern eller store selskap kan outsourcing og overdragelse av driftsansvar innebære opprettelse av underliggende selskap som etter aksjeloven ikke er enge selskap, eller fusjoner og fisjoner av enheter innad i selskapet/konsernet. Disse omtales gjerne som "Business Partners". Om det "nye" selskapet som overtar driftsansvaret er å anse som et eget rettssubjekt, vil dette være en type virksomhetsoverdragelse. Dersom det "nye" selskapet ikke er et eget rettssubjekt vil det kunne anses som omorganisering. Out- tasking: Å la arbeidsoppgaver i bedriften bli ivaretatt av innleiet arbeidskraft, men på en slik måte at bedriften selv sitter med det administrative ansvaret. Bruk av vikarbyråer f.eks. er eksempel på slik praksis. Dette faller verken inn under begrepet virksomhetsoverdragelse eller omorganisering. Konkurranseutsetting: Kan banalt omtales som det samme som outsourcing, men i offentlig istedenfor privat sektor. "Benchmarking": Med hensyn på å holde kontroll med kostnadsutviklingen pålegges gjerne leverandørene (ved outsourcing) med jevne mellomrom "å teste" hvordan deres løsninger og priser faller ut sammenlignet med det som kan oppnår hos et antall andre leverandører i bransjen. Slik sett etablerer man en standard og et apparat for å gi oppdragsgiver tilbakemelding på om utsettingen/outsourcingen lønner seg eller ikke. Klausul om benchmarking er selvsagt nødvendig for evaluering og oppfølging av kontrakter og avtaler med leverandørene. "Buy- out": Betegnelse på strategi hos leverandørbedrifter ved outsourcing, eller ny erverver etter virksomhetsoverdragelse, som tar sikte på å tilby høyere individuelle lønnsbetingelser i den nye bedriften i "bytte" mot krav om tariffavtale. Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse Arbeidsmiljøloven kapittel 16 regulerer arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Bestemmelsene er en direkte følge av EØS-avtalen. Reglene ble tilføyd loven ved implementering av EUs rådsdirektiv 77/ 187/ EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter, og trådte i kraft i Direktivet er et minimumsdirektiv, og sammenlignet med direktivet er norsk lovgivning bedre på ett punkt: Den plasserer ansvaret for at arbeidstakerens rettigheter (slik de følger av arbeidsavtale/arbeidsforhold) blir ivaretatt både hos tidligere, og hos ny arbeidsgiver. Essensen er at ansatte har krav på å få videreført sitt arbeidsforhold til den som overtar virksomheten, og at lønns- og arbeidsoppgaver blir opprettholdt. Det grunnleggende formål er å sikre at virksomhetsoverdragelse i seg selv ikke brukes for å si opp arbeidstakere, samt at tariffbestemte rettigheter følger med til ny arbeidsgiver. Med dette vil det i tvilstilfeller normalt være en fordel for ansatte og tillitsvalgte å få slått fast pågående omveltning/salgsprosess/omorganisering er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Når man først har fått definert at man står overfor en virksomhetsoverdragelse, er det viktig å være oppmerksom på følgende rettigheter for de ansatte: 3

4 Arbeidsavtale og individuelle rettigheter Etter aml 16-2 nr 1, overføres de rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver til den nye arbeidsgiveren. Dersom en ansatt for eksempel har høyere lønnsnivå enn det som gjelder for tilsvarende stillinger hos erververen, har han krav på å opprettholde dette. Med lovens ordlyd "arbeidsavtale eller arbeidsforhold" i nr. 1 menes ikke bare den skriftlige arbeidsavtalen, men også regler som er muntlig bekreftet, kutymer, og lignende underforståtte normer av avtalerettslig karakter. Eksempler på individuelle rettigheter er lønnsbestemmelser, tillegg, frynsegoder, bonusavtaler, arbeidstid, arbeidsoppgaver, ansiennitet, taushetsplikt, konkurransekarantene og tittel. I utgangspunktet har man altså krav på samme stilling, med samme innhold og omfang. Tariffavtale Etter aml 16-2 nr 2 blir ny arbeidsgiver i utgangspunktet bundet av den tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette betyr at man får med seg både individuelle og kollektive rettigheter etter den overenskomst og Hovedavtale man hadde. Imidlertid kan ny arbeidsgiver - innen tre uker etter overdragelsestidspunktet - erklære skriftlig overfor fagforeningen at de ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle rettighetene som fulgte av tariffavtalen (f.eks arbeidstid, ordning om velferdspermisjon, overtid, feriebestemmelser m.v.) inntil tariffavtalenes opprinnelige utløpstid. Pensjonsrettigheter Etter aml 16-2 nr 3 overføres arbeidstakers rett til videre opptjening av alders,- etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon til ny arbeidsgiver. Men ny arbeidsgiver kan gjøre en allerede eksisterende pensjonsordning gjeldende for de som blir overført, og dette kan i praksis bety at man får en dårligere pensjonsavtale enn den man hadde. Personalhåndbok Det er ikke slik at alle fordeler eller rettigheter hos gammel arbeidsgiver, internt reglement, personalhåndbok m.v. overføres automatisk. Det er derfor viktig at tillitsvalgte får drøftet overførsel av rettigheter som ikke er avtalt, dersom de ansatte ønsker å ha med videre. Ansiennitet Arbeidstaker skal ha med seg sin bedriftsansiennitet inn i det nye selskapet. Plikt til å følge med til ny arbeidsgiver? Valg- og reservasjonsrett: Etter aml 16-3 kan arbeidstaker motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Dette kalles reservasjonsrett, og arbeidstakeren har således rett til å nekte å arbeide for erververen av virksomheten. Men dette innebærer ikke at arbeidstaker av samme grunn automatisk har rett til å velge å bli hos sin gamle arbeidsgiver. Sistnevnte omtales som valgrett. Spørsmålet om valgrett dreier seg i hovedsak om arbeidstakere kan velge å opprettholde sitt arbeidsforhold hos den opprinnelige arbeidsgiveren. Høyesterett er foreløpig av den oppfatning at det for norsk juridisk teori synes som at arbeidstakere ikke har en alminnelig rett til å bli værende hos overdrageren. Men det finnes unntak. Det følger av Høyesterettspraksis at arbeidstaker kan ha en valgrett dersom overføringen til ny arbeidsgiver fører til "ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon". Dersom man ønsker å gjøre slik valgrett gjeldende, har Høyesterett også lagt til grunn at man ikke kan holde spørsmålet om utøvelse av denne retten åpent i lengre tid. Hvor lang tidsfrist arbeidstakerne har, er imidlertid uklart. Om man vurderer dette, anbefaler vi at man tar kontakt med forbundets arbeidslivsavdeling før man hevder sin valgrett overfor arbeidsgiver. 4

5 Konsekvensene ved å gjøre sin reservasjonsrett gjeldende, er at ansettelsesforholdet opphører idet overdragelsen finner sted. Det kan altså innebære at arbeidsplikt og bedriftens lønnsplikt opphører raskere enn etter vedkommendes opprinnelige oppsigelsesfrist. Dersom man har benyttet reservasjonsretten, vil man etter minst 12 måneders ansettelse siste 2 år ha fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver etter aml 13-3 nr 3. Oppsigelsesvern: Aml 16-4 gir regler om at en virksomhetsoverdragelse i seg selv ikke gir saklig grunn til oppsigelse verken fra tidligere eller ny innehaver. Arbeidstaker er imidlertid ikke beskyttet mot oppsigelse begrunnet i andre forhold, under forutsetning av at oppsigelsen er saklig begrunnet jf aml Det er forholdene hos den nye innehaver som da skal vurderes. En virksomhetsoverdragelse vil kunne føre til overtallighet hos ny arbeidsgiver. Det vil da være slik at alle arbeidstakere skal vurderes på lik linje, uavhengig av om man hører til blant de ordinært ansatte, eller de som kom fra den overdratte virksomheten. De som er blitt overdratt har med seg sin ansiennitet fra forrige arbeidsgiver inn i selskapet. Ved en eventuell nedbemanning må da følge alminnelige prosedyrer etter Hovedavtalens kapittel IX og arbeidsmiljøloven. Se eget skriv om nedbemanning og oppsigelse. Dersom arbeidstaker får sine arbeidsvilkår vesentlig forringet og arbeidsavtalen av den grunn opphører, sidestilles dette med oppsigelse eller avskjed som utelukkende har sin grunn i overdragelsen. Dette følger av aml 16-4 nr.2. Hva som regnes som vesentlige endringer til skade for arbeidstaker, må avgjøres konkret ut fra en helhetsvurdering. Slik oppsigelse vil være usaklig, og kan forfølges etter de alminnelige regler for oppsigelse. Tillitsvalgtes rettsstilling: Aml 16-7 beskytter arbeidstakernes representanter i forhold til deres stilling og funksjon. Dersom virksomheten bevarer sin uavhengighet, skal den nye innehaveren automatisk godkjenne at de tillitsvalgte fortsetter som arbeidstakernes representanter på samme måte som før virksomhetsoverdragelsen. Dersom virksomheten innlemmes i en annen virksomhet og ikke bevarer slik uavhengighet, skal de overførte arbeidstakere fortsatt være representert etter overføringen på en egnet måte av sine tillitsvalgte inntil nyvalg kan finne sted. Tillitsvalgtes rolle ved virksomhetsoverdragelse Krav om informasjon og drøftelser Arbeidsgiver har plikt til å informere og gjennomføre drøftelser med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, jf aml Drøftningsplikt følger også av Hovedavtalens kapittel IX. Formålet er å gi tillitsvalgte tilstrekkelig tid til å komme med synspunkter og mulighet til å påvirke beslutningen. De ansatte skal gjennom sine representanter ha anledning til å øve innflytelse på beslutningen om virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgiver plikter å gi tillitsvalgte alle relevante opplysninger. Det skal gis særskilt informasjon om: a) grunnen til overføringen b) fastsatt eller foreslått dato for overføringen c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overføringen for arbeidstakerne d) endringer i tariffavtaleforhold e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne f) reservasjons - og fortrinnsrett I virksomheter hvor det ikke er tillitsvalgte, har bedriften et ansvar for at de som vil bli berørt likevel er representert gjennom informasjon og drøfting. Det er viktig å merke seg at loven pålegger 5

6 arbeidsgiverne å drøfte overføringen allerede på det tidspunktet hvor den planlegges. Ingen avtale om virksomhetsoverdragelse bør foretas uten grundige forundersøkelser, og de ansatte/tillitsvalgte kan og bør kreve deltakelse i arbeidet med forundersøkelsen. (Spesielt viktig ved outsourcing.) Det må settes av nok tid for de tillitsvalgte og de som skal delta i gruppene nr 3 sier at dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale. Vær også oppmerksom på de rettigheter og plikter som følger av Hovedavtalens kapittel IX, og spesielt 9-4 til 9-6. Utarbeid oversikt over hva dere trenger av materialet fra bedriftsledelsen for å kunne danne en oppfatning av bedriftens problemer, hvorfor man mener enn virksomhetsoverdragelse er løsningen på dette, hva som skal til av andre tiltak for besparelser/ effektivitetsøkninger i den størrelsesorden som er nødvendig. 9-7 i Hovedavtalen stadfester at de tillitsvalgte på forespørsel skal forelegges regnskaper og årsoppgjør (om det er fastsatt). Videre skal det "gis innsyn i forhold som vedrører bedriftens økonomiske situasjon i den grad de tillitsvalgte har bruk for slik informasjon for å ivareta medlemmenes interesser", med henvisning til og støtte i 9-3 første strekpunkt, 9-4 og 9-5. Man bør likevel ikke gjøre seg den bjørnetjenesten å komme på kant med ledelsen dersom man ikke får alt og litt til. I henhold til Hovedavtalens 9-8 har tillitsvalgte anledning til å benytte ekstern rådgiver. Det kan være aktuelt i saker som dette, men man bør da ha en konkret idé, og et materiale som vedkommende kan vurdere. Å bare bruke retten fordi man har den, kan virke mot sin hensikt og forsure forholdet til ledelsen. Man bør først koble inn forbundet sentralt i slike saker. Krev rett til deltagelse! Etter Hovedavtalens 9-1 eksisterer en "felles plikt for bedriftens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte, [til] å ta initiativ (...) og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid". Dessuten skal bedriften med de tillitsvalgte drøfte slike saker etter avtalens 9-3, 9-4 og særlig 9-5 første strekpunkt i bedriftens arbeidsutvalg (AU). Ta også opp saken i andre styrende organer; styret, representantskap, BU osv. Bedriften har etter all sannsynlighet en prosjekt- eller arbeidsgruppe som jobber med overdragelsesspørsmålet. Etter 9-2 kan det i denne sammenheng være svært aktuelt å appellere til deltagelse der med henvisning til paragrafens tekst om at det "[v]ed etablering av arbeids-, prosjekt- og styringsgrupper innen bedriften, som ikke er en fast del av bedriftsorganisasjonen, skal (...) berørte ansatte sikres reell innflytelse. De tillitsvalgte skal sikres reell innflytelse [også] på gruppens sammensetning og mandat. Representanter for de forskjellige deler av organisasjonen tas med i arbeidet med å utvikle (...) organisasjons- (...) former". Det slås også fast at "drøftelser om slike spørsmål skal gjennomføres når en av partene ber om det". De ansatte, eller representanter for de ansatte, skal etter aml 16-4 også gis informasjon om virksomhetsoverdragelsen etter følgende formål: "(...) dels å gi de ansatte gjennom sine representanter en mulighet til å øve innflytelse på beslutningens innhold og gjennomføringen av den". Norsk lov er også på dette punkt strafferettslig bindende. Viktige ting å få avklart når en overdragelse er besluttet De tillitsvalgte bør sørge for best mulig betingelser for de som blir berørt, og sikre at overdragelsen ikke undergraver de tillitsvalgtes og fagbevegelsens posisjon i bedriften. Så tidlig som mulig bør man utarbeide elementer til en avtale med ledelsen. Viktige punkter å ta opp med ledelsen: 6

7 Er det sannsynlig at overdragelsen vil medføre doble posisjoner og/eller en mulig overtallighetssituasjon? Hvordan vurderer den nye virksomheten å løse dette? Dersom det blir snakk om overtallighet gjelder alminnelig oppsigelsesvern etter kapittel 15 i arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens Hvordan vil forsikrings- og pensjonsrettigheter være i det nye selskapet og vil dette være tilsvarende godt som det man har i dag? Hvordan kan det eventuelt kompenseres dersom det viser seg å være en dårligere løsning for de som blir overført? Vær spesielt oppmerksom på AFP, og pass på at det blir videreført gjennom at virksomheten er tariffbundet. Avklare ulike rettigheter og fordeler som muligens ikke står i den enkeltes arbeidsavtale eller den overtakende bedrifts reglement og personalhåndbok, som f.eks arbeidstid, firmabil, hjemmekontorordning, dekning av telefonutgifter, fleksitidsordninger mv. Det er mulig at slike ordninger/goder ikke praktiseres hos erververen, og man bør da komme frem til avtale om videreføring eller eventuelt hvordan dette kan kompenseres. Om ny arbeidsgiver skal fjerne avtalte goder, er han avhengig av å oppnå aksept hos ansatte. Blir goder ensidig fjernet, vil det arbeidsrettslig kunne bli vurdert som en endringsoppsigelse, og skal behandles etter de samme prinsipper som en ordinær oppsigelse. Når en virksomhetsoverdragelse har funnet sted, og det eventuelt er opprettet et nytt rettssubjekt, skal dette være representert med eget styre og egne styreorganer. Også i de tilfeller der gammel og ny eier er den samme, skal altså alle forhandlinger etc. mellom tillitsvalgte og ledelse skje med det nye rettssubjektets styre og med/i dennes styreorganer. Ved outsourcing, les også eget skriv om dette. 7

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering

Detaljer

Eierseksjonsloven forslag til endringer

Eierseksjonsloven forslag til endringer Eierseksjonsloven forslag til endringer Finn Stormfelt, advokat, NBBL h.v. Revisjon av eierseksjonsloven Et utvalg la frem forslag til endringer i eierseksjonsloven 29.8.2014. Høringsfristen 15.12.2014.

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd.

Adresse. Helse Sør-Øst RHF Pb 404. 2303 Hamar. Telefon: 02411. Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Fra: Styret i Sykehusinnkjøp HF Tina Elisabeth Ravn, advokat jur.avd. HSØ RHF Dato: 19.februar 2016 Sak: Virksomhetsoverdragelse DEL

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT

PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE BARNEHAGER - HØRINGSNOTAT Haugesund Kommune Rådmannen Notat Vår ref. Saksnr 2010/1662 Løpenr. 11807/2010 Arkivkode A10 Saksbehandler Stål Alfredsen Tlf. 52743034 Vår dato 07.04.2010 Til: Høringsinstanser PRIVAT OVERTAKELSE AV KOMMUNALE

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF

ETABLERING AV TJENESTESENTER. Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF ETABLERING AV TJENESTESENTER Tjenestesenter i regi av Norsk Helsenett SF TJENESTESENTER I REGI AV NORSK HELSENETT 1. Forutsettes gjennomført som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel

Detaljer

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016)

Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse (sist endret 12. februar 2016) Helhetlig plan for forberedelse og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 2015 2017 (sist endret 12. februar 2016) 1. Innledning Kulturdepartementet (departementet) tar sikte på at Den norske kirke skal

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien Nedbemanning Styrkeløftet 30.11.15 Knut Skaslien Landsstyrets 10 bud: NJs prinsipper ved nedbemanning 1. Nei til nedbemanning Vær kritisk til bedrifts-/konsernledelsens analyse av virkeligheten og framtidsutsiktene.

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 v/marianne Kartum februar 2016 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Informasjon, drøfting og medbestemmelse

Informasjon, drøfting og medbestemmelse NFF-A overlapping Thon Hotel Bristol Stephanie Brussel 8. 10. januar 2017 Informasjon, drøfting og medbestemmelse 1 Medbestemmelse i arbeidslivet Del av «den norske modellen» Ansatte har en viktig rolle

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse Virksomhetsoverdragelse Advokat/partner Christopher Hansteen e-post:chha@grette.no, mob: 99 25 49 27 Advokatfullmektig Tor-Børge Bendiksen e-post: tobe@grette.no, mob: 98 84 44 46 Arbeidsmiljøloven kapittel

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål

Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Kommunesammenslåinger viktige momenter og arbeidsrettslige spørsmål Innledning Dagens Regjering har initiert en kommunesammenslåingsprosess. En kommunesammenslåing innebærer at to eller flere kommuner

Detaljer

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Kongsberg-kollokvien 16. juni 2017 Tron Løkken Sundet Innledning Tariffavtalens stilling Avgrensning: Arbeidstakernivå Overdragelsens betydning for

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom < Avgivende HF > og Pasientreiser HF INNHOLD 1. BAKGRUNN OG PARTER...2 2. OVERTAKELSE OG OVERFØRINGSDATO...2 3. VIRKSOMHETEN...2 4. PRO & CONTRA...4 5. DIVERSE

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

ADVOKATFIRMAET H ORT. Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Bjella (H) Vi skal i notatet her kort kommentere noen rettslige sider av forslaget.

ADVOKATFIRMAET H ORT. Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Bjella (H) Vi skal i notatet her kort kommentere noen rettslige sider av forslaget. ADVOKATFIRMAET H ORT Notat Til: Vestnes Energi as Kopi: Fra: Dato: Advokatfirmaet Hjort DA v/advokat Kristin Bjella (H) 24. mai 2012 OVERDRAGELSE AV KOMMUNAL VIRKSOMHET 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Vi viser

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov.

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov. ORGANISASJON OG TJENESTE Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: LBS 401 &13 10.06.2004 Saksnr.: 04/01036-003 NOU 2004: 5 NY ARBEIDSLIVSLOV

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Med hilsen 31%) l. til de arbeidstakeme som nå er ansatt ved Mosjøen Havn KF.

Med hilsen 31%) l. til de arbeidstakeme som nå er ansatt ved Mosjøen Havn KF. E E Dokid: 16007383 (16/331-21) SPØRSMÅL OM I VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE - E. HELGELAND HAVN ms Trond Nygård Fra: Kurt Jessen Johansson Sendt: 22. oktober 2015 18:22 Til:

Detaljer

Informasjon, drøfting og medbestemmelse

Informasjon, drøfting og medbestemmelse NFF-F overlapping Thon Hotel Prinsen Trondheim 5. 6. januar 2017 Informasjon, drøfting og medbestemmelse 1 Medbestemmelse i arbeidslivet Del av «den norske modellen» Ansatte har en viktig rolle krav på

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum

VELKOMMEN TIL KURS. Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum VELKOMMEN TIL KURS Advokat Preben Westh Christensen Advokat Vibeke Lærum Temaer for kurset Tariffsystemets oppbygging og rangordning Særavtale versus arbeidsreglement hvorfor bør ikke alt reguleres i særavtale?

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom [Avgivende virksomhet] og Sykehusinnkjøp HF INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 2. VIRKSOMHETEN... 2 3. PRO & CONTRA... 5 4. OVERTAKELSE OG OVERTAKELSESDATO... 6 5. FORSIKRINGER...

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen hvem skal lede og hvordan skal det organiseres? Informasjon

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 NÅR ER MAN FOR GAMMEL TIL Å JOBBE? HVA ER TEMA FOR MINISEMINARET? 1. Særaldersgrenser 2. Virksomhetens adgang til å sette

Detaljer

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT En oversikt noen sentrale vurderingstemaer vedrørende styringsrettens grenser, et fagdokument for tillitsvalgte i Finansforbundet Innledning I tillegg til at arbeidsgiver har

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Arbeidsavtalen som verktøy

Arbeidsavtalen som verktøy Arbeidsavtalen som verktøy v/marianne Kartum 18. oktober 2017 www.svw.no Tema 1. Lovverk som regulerer ansettelsesforholdet arbeidsavtalens plass 2. Arbeidsgivers styringsrett 3. Arbeidsavtalens innhold

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Utfordringsrett juridiske utfordringer

Utfordringsrett juridiske utfordringer Utfordringsrett juridiske utfordringer Advokatene Alex Borch, Jan Fougner og Andreas Wahl Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Sammendrag 1.1 Sammendrag 1.1.1 Oversikt over danske regler om utfordringsrett

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer