Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte"

Transkript

1 Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

2 Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere om sammenslåingsprosessen Fellesnemnd og mandat Eksempel på prosjektorganisering Personalmessige forhold overtallige rådmenn/ledere hvordan løses det? Når må prosjektleder og ny rådmann tilsettes noen krav? Hva skjer med ROBEK- kommuner? Overtar ny kommune forpliktelser fra de gamle kommunene? Hva skjer med interkommunale samarbeid og eierskap i AS? Kort om eiendomsskatt og kontrakter

3 Hva innebærer en kommunesammenslåing? Innebærer at to eller flere kommuner rettslig sett opphører samtidig som det etableres en ny kommune Inndelingslova 3, første ledd: Samanslåing inneber at to eller fleire kommunar eller fylke blir slutta saman til éi ny eining. Kommunesammenslåing innebærer at det etableres et nytt rettssubjekt.

4 Sammenslåingsprosessen Initiativ/vedtak om utredning Utredningsfasen Vedtak om sammenslåing Gjennomføringsfasen Vips så har vi en ny kommune

5 Må det foretas ny-valg for opprettelse av nytt kommunestyre i ny storkommune? Eks. valg denne høsten kommunesammenslåing vedtatt iverksatt fra Uenighet om gjeldene rett departementet foreslår endringer i inndelingsloven: «Det ikke skal kreves nyvalg.»

6 Tidspunkt for kommunesammenslåing noen lovmessige krav? Ingen lovbestemte krav opp til kommunene og departementet å bestemme tidspunktet for iverktredelsen av ny kommune Anbefales å legge tidspunktet til et årsskifte eks Bakgrunn - Regnskapsmessig oppgjør skjer ved årsskifte - Skatteligning skjer ved årsskifte endres ikke selv om kommunesammenslåing skjer til annet tidspunkt Overgang ved årsskifte forenkler overgangen.

7 Nærmere om prosessen etter vedtak om sammenslåing felles kommunestyremøte Fylkesmannen innkaller til felles kommunestyremøte kan overlate til kommunene selv å kalle inn. - skal ikke fatte vedtak, men drøfte tema knyttet til sammenslåing punktene skal følges opp med vedtak i kommunestyret i den enkelte kommune. Noen sentrale tema som skal drøftes er: Navn på den nye kommunen Mandat og sammensetning av fellesnemnda (interimstyre)

8 Når skal det kalles inn til felles kommunestyremøte? Etter lokalt vedtak om sammenslåing eller etter nasjonalt vedtak i departement/storting? Inndelingslovens system: Felles kommunestyremøte etter nasjonalt vedtak om sammenslåing Langvarig praksis ikke i tråd med inndelingsloven. Vedtak og møter har vært gjennomført før det er gjort formelt vedtak i departement/storting. Departementet åpner for å gjøre unntak fra kravet om felles kommunestyremøte der det er like vedtak i alle kommunestyrene. Forslaget burde gå lengre endre loven i tråd med praksis.

9 Gjennomføringsfasen - opprettelse av fellesnemnd Etter vedtak om kommunesammenslåing skal det for en avgrenset periode opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsen av sammenslåingsprosessen, jf. inndelingslova 26. Fellesnemnda skal bestå av minst tre representanter fra hver av de respektive kommunestyrer.

10 Gjennomføringsfasen organisering av personalmessige forhold 26 femte ledd: «Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personal i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av administrasjonssjef og revisor» Fellesnemnda må få tilstrekkelige fullmakter fra kommunestyrene til å håndtere de arbeidsrettslige og andre avgjørelser som må/bør tas. Fellesnemnda må sørge for en effektiv organisering av gjennomføringsfasen og bør delegere myndighet videre til administrativt nivå.

11 Myndighet som bør ligge hos fellesnemnda/delegeres videre til administrativt nivå Innen personalområdet: Fastsette organiseringen for den nye kommunen dersom dette ikke skjer i kommunestyrene. Fastsette bemanningsplan for den nye kommunen. Treffe beslutning om utvelgelsesområde og utvelgelseskriterier. Foreta utvelgelsen av de overtallige og innplassere i stillinger. Foreta utlysninger og tilsette i ledige stillinger. Treffe beslutning om eventuelle oppsigelser. Generell myndighet til å ivareta arbeidsgiverfunksjonen for ny arbeidsgiver ved deltagelse i drøftinger etter lov og avtaleverk mv.

12 Eksempel på prosjektorganisering

13 Arbeidstakerens rettigheter drøfting og informasjon Det sentrale utgangspunkt: Rettigheter og plikter overføres til den nye arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven 16-2 (1) første punktum Gjelder individuelle rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtalen/arbeidsforholdet. Må involvere tillitsvalgte i prosessen så tidlig som mulig Tillitsvalgtordning i ny kommune etableres med utgangspunkt i HA del B 3-3 a) og bør være på plass i god tid før overdragelsen. Drøftingsplikt Representant for fellesnemnda drøfter tillitsvalgtordningen i ny kommune med berørte organisasjoner.

14 Særlig om overføring av tariffavtaler, jf. arbeidsmiljøloven 16-2 (2), forts. Arbeidsgiver (ny kommune) kan reservere seg mot lokale særavtaler: Arbeidstaker har rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av den lokale særavtalen, inntil denne utløper eller det inngås ny avtale Innebærer at det i en periode vil kunne gjelde ulike ordninger for ansatte som arbeider innenfor samme område.

15 Virksomhetsoverdragelse, reservasjon- og valgrett Sentrale utgangspunkt er at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver ved kommunesammenslåing Unntak dersom arbeidstaker gjør gjeldende reservasjonsrett, jf. arbeidsmiljøloven 16-3 Utøvelse av reservasjonsretten ved kommunesammenslåinger innebærer at arbeidsforholdet opphører på sammenslåingstidspunktet uten å gå veien om oppsigelse Unntaksvis en ulovfestet valgrett, men denne vil ikke få betydning ved kommunesammenslåinger

16 Vern mot oppsigelse, arbeidsmiljøloven 16-4 Virksomhetsoverdragelsen i seg selv gir ikke grunnlag for oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven 16-4 (1) Oppsigelsesforbud Hva med oppsigelse som følge av overtallighet i ny kommune? Eks. 6 kommuner slår seg sammen 1 rådmann ansettes i den nye kommunen 5 overtallige rådmenn 1 ny økonomisjef 5 overtallige økonomisjefer Hva skjer med disse hvordan løse dette? Handler om å sikre trygghet i prosessen for alle ansatte er det mulig?

17 Overtallighet Utvelgelsen av de overtallige må baseres på en samlet vurdering og med felles utvelgelseskriterier som omfatter alle arbeidstakerne hos den nye arbeidsgiveren Særskilte utvelgelseskriterier for ledere? Representant for fellesnemda foretar den konkrete utvelgelsen av de overtallige, basert på kriteriene som er forankret hos de tillitsvalgte Oppsigelse kun saklig dersom ikke annet «passende arbeid» å tilby, jf. arbeidsmiljøloven 15-7 (2)

18 Garantier mot oppsigelse? Ingen rettslig plikt til å gi garantier Dersom garantier gis bør utformingen være gjennomtenkt Varighet (eks. 2 år etter opprettelsen av ny kommune) Garanti til stilling på et visst nivå? Skal garantien også omfatte senere nedbemanninger innenfor garantiens varighet? Kriterier for eventuelle garantier drøftes med tillitsvalgte

19 Særlig om leder- og nøkkelstillinger Kartlegge hvilke leder/nøkkelstillinger som blir overtallige Kartleggingssamtaler avklare hva den enkelte ønsker Har noen «rettskrav» på å videreføre sin stilling i ny kommune? Hvis nei: Vurdere ut fra utvelgelseskriteriene om noen skal tilbys stillingen som «annet passende arbeid» Om ingen er kvalifisert for stillingen, skal den lyses ut eksternt. Alle har mulighet til å søke på ledige stillinger

20 Når kan prosjektleder og ny rådmann ansettes? Prosjektleder ansettes så tidlig som mulig i prosessen Ansettes av fellesnemnda forutsetter innenfor mandatet Hva bør en tenke på ved ansettelsen? - Prosjektleder bør ha god kunnskap om kommuner, fordel at vedkommende er fra en av kommunene og blir værende i den nye kommunen i alle fall en periode for å sikre at kommunen ikke mister viktig kunnskap Ansettelse av rådmann: Rådmann må ansettes etter nasjonalt vedtak om sammenslåing (kgl.res.)

21 Hva skjer med en ROBEK- kommune ved sammenslåing? Ikke løst i lovverket uklar situasjon Departementet har i høringsbrev vurdert to muligheter : A) Automatisk videreføring av ROBEK-status, men fullmakt for departementet til å melde den nye kommunen ut B) Ikke automatisk videreføring av ROBECK-status, men fullmakt for departementet til å melde den nye kommunen inn i ROBEk Departementet foretrekker alternativ B Vil delegere til fylkesmannen. Avgjøre etter skjønn ikke objektive kriterier som dag.

22 Overtar ny kommune forpliktelser fra de gamle kommunene? Hovedregel: Ny kommune overtar forpliktelsene fra de gamle kommunene. Dette departementet legger til grunn bak forslaget om ROBECK-kommuner. Kontinuitetsprinsipp: Den kommunale virksomheten skal fortsette i den sammenslåtte virksomheten. Innebærer overtagelse av rettigheter/eiendeler/forpliktelser Eks. på forpliktelser: Gjeldsansvar Garantiansvar Løpende kontrakter Forpliktelser som følger av vedtak innen tjenesteyting/byggesaker

23 Hva skjer med interkommunale samarbeidsformer vil de opphøre ved en kommunesammenslåing? Hovedregel: Samarbeidet fortsetter hvis ikke annet følger av lov eller er avtalt Bortfaller dersom alle kommunene i samarbeidet inngår i ny kommune eks IKS-selskap forutsetter to eller flere deltagere Tilpasse vedtekter/selskapsavtale til ny kommunestruktur Behov for endringer for å tilpasse til ny kommune

24 Eierskap i AS overtar ny kommune automatisk eierskapet fra de gamle kommunene? Uklart for eierskap i aksjeselskaper Etter aksjeloven utløses forkjøpsrett for alle gjenværende eiere ved et eierskifte, men ikke ved fusjon (sammenslåing) av selskaper. Sammenslåing av kommuner er ikke omtalt. Er det å anses tilsvarende en fusjon, eller et eierskifte? KS Advokatene ba departement i april 2015 om en avklaring. Departement foreslår endring i inndelingsloven - forkjøpsrett skal ikke kunne gjøres gjeldende ved kommunesammenslåing/deling. Skal sikre forutsigbarhet.

25 Hva med eiendomsskatt? Overgangsperiode på 2 år I overgangsperioden må ny kommune fatte vedtak om den skal ha eiendomsskatt og i så fall hvilken sats som skal gjelde. Etter overgangsperioden er det bare å følge eiendomsskattelovens regler. Dersom en kommune ikke har hatt eiendomsskatt og en har hatt eiendomsskatt med høyeste sats, kan ny kommune vedta høyeste sats på 7%.

26 Hva med løpende kontrakter? - anskaffelse Må gå gjennom alle kontrakter Nytt rettssubjekt overtar forpliktelsene fra de gamle kommunene Ny kommune kan ikke kreve større leveranser enn det som følger av kontrakten kan det avtales mellom partene? Kan ikke foreta «vesentlige endringer» i kontrakten

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede;

For at noe skal kunne omtales som virksomhetsoverdragelse må følgende premisser være tilstede; Innhold Virksomhetsoverdragelse... 1 Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?... 1 Sentrale begreper... 2 Spesielle rettigheter for de ansatte ved virksomhetsoverdragelse... 3 Tillitsvalgtes rolle

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF

Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF UTKAST til styrebehandling 01.10.09 Retningslinjer for omstilling og organisasjonsendring i Sykehusapotek Nord HF 1 Bakgrunn Styret i Helse Nord RHF har i sak 120/2003 behandlet og vedtatt regionale retningslinjer

Detaljer

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune

Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Retningslinje for omstillingsprosesser i Alta kommune Omstillingsprosjektet 2010-2012 Godkjent dato:..... Prosjektgruppa v/rådmann.. Styringsgruppa v/ordfører HTV Utdanningsforbundet.. HTV Fagforbundet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN Vesterålen Regionråd Oslo, 19. februar 2015 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Norsk Sykepleierforbund /Utdanningsforbundet (13.10. og 16.11) Tekna

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Norsk Sykepleierforbund /Utdanningsforbundet (13.10. og 16.11) Tekna Protokoll 24. august, 13. oktober og 16. november 2009, ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr.2 holdt forhandlinger mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om revidert utgave

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi

Follo politidistrikt. Juridisk utredning ved omstilling i Follo politidistrikt April 2008. Follo fremtidens politi 4 Juridisk utredning ved omstilling i April 2008 Follo fremtidens politi side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Lov- og avtaleverk... 4 1.2 Hvem er berørt i omstillingen?... 4 2 Forholdet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Innholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Sammendrag... 2 2.1 Forutsetninger for gode prosesser... 2 2.2 Anbefalinger

Detaljer

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF

Omstilling - Retningslinje for omstilling og nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF ved Nordlandssykehuset HF Utarbeidet av: Janne Hole Utarbeidet dato: 26.02.2009 Godkjent av: Kerstin Thoresen Dokumentnummer: RL0238 Gyldig for: Nordlandssykehuset HF 1 BAKGRUNN...2 2 BEGREPSAVKLARING...2

Detaljer

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon Utredning Knutepunkt Sørlandet Innhold 1 Innledning... 2 2 Interkommunalt styre... 2 2.1 Hjemmel... 2 2.1.1 Formål... 3 2.1.2 Karakteristiske trekk ved

Detaljer

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF

Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF Rapport til Luster kommune Organisasjonsform for Lustrabadet KF Utført av KS-Konsulent as på oppdrag fra Luster kommune April 2014 1 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn og grunnlag for vurderingen...

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) US-REFERATSAK NR: 112E/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: ANNE MARIE BJØRKENG

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer