Notat. Hovedstyret. Til: Kopi: Fra: Dato: Ketil Johansen Forslag til ny lov om statens embets- og tjenestemenn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Hovedstyret. Til: Kopi: Fra: Dato: Ketil Johansen 29.3.2005 Forslag til ny lov om statens embets- og tjenestemenn"

Transkript

1 Notat en arbeidstakerorganisasjon i YS P.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf Faks Til: Kopi: Fra: Dato: Sak: Hovedstyret Ketil Johansen Forslag til ny lov om statens embets- og tjenestemenn NO februar 2005 ved ot.prp. nr. 49 og 18. mars 2005 ved ot.prp. nr. 67 fremmet Regjeringen Bondevik II forslag til henholdsvis ny arbeidsmiljølov (heretter ny aml.) og ny lov om statens embets- og tjenestemenn (heretter ny tjml.). Regjeringen har som uttalt mål at de nye lovene skal tre i kraft samtidig. I ot.prp. nr 67 forslår Regjeringen en opphevelse av dagens tjml. Nåværende regler for embetsmenn er i stor grad foreslått videreført i forslaget til ny tjml. Regjeringen ønsker en harmonisering av stillingsvernsreglene i offentlig og privat sektor. Forslager innebærer at det i stor grad vil gjelde de samme ordninger for offentlige og private ansatte. I tillegg til en harmonisering av stillingsvernreglene i offentlig og privat sektor er de viktigste foreslåtte endringene; forenkling av reglene om tilsettingsprosessen, opphør av ordensstraffinstituttet og fjerning av ventelønnsordningen. I dette notatet går vi inn på de viktigste sidene ved forslaget. Notatet må sees i sammenheng med det generelle notatet vedrørende forslag til ny arbeidsmiljølov. Ansettelse Nåværende saksbehandlingsregler i tjml. 4 og 5 oppheves. Dette medfører at to trinns ordningen, med utarbeidelse av en innstilling fra den eller de med innstillingsmyndighet og et tilsettingsvedtak i tilsettingsrådet, bortfaller. Reglene erstattes med ny tjml. 6 som sier at arbeidsgiver skal utarbeide et forslag til ansettelse som fremlegges for de som har uttalerett i saken. Uttalerett har representanter for de berørte tjenestemannsorganisasjonene som har forhandlingsrett etter lov om offentlig tjenestetvister. Med berørt menes den organisasjon som har medlemmer i den kategori stillinger som er kunngjort ledig. Konsekvensen av dette blir at de tillitsvalgte får redusert sin formelle påvirkningskraft/ medbestemmelsesrett i tilsettingssaker og at tidsbruken ved ansettelser antas å kortes ned. Parat er uenig i forslaget til ny ansettelsesordning, og mener dette er et kraftig angrep på de ansattes medbestemmelse som er en viktig forutsetning for å unngå maktkonsentrasjon, ivareta hensynet til rettssikkerhet og unngå vilkårlighet ved tilsettinger i staten.

2 Kvalifikasjonsprinsippet I staten er det et ulovfestet prinsipp om at den best kvalifiserte søker til en ledig stilling, skal tilsettes. Prinsippet bygger på en alminnelig saklighetsnorm som gjelder ved ansettelse, og kalles gjerne for kvalifikasjonsprinsippet. Prinsippet er slått fast i rettspraksis, forvaltningspraksis og juridisk teori. Kvalifikasjonsprinsippet foreslås lovfestet i ny tjml 4. Dette er kún en lovfesting av et prinsipp som rettskildemessig i dag har formell lovs trinnhøyde. Parat er enige i en kodifisering av kvalifikasjonsprinsippet. Midlertidig ansettelse Tjml. 3 om midlertidige ansettelse oppheves og inkorporeres i ny aml. 14-9, som innebærer at reglene om midlertidig ansettelse skal gjelde generelt i arbeidslivet. Det er foreslått en utvidet generell adgang til midlertidige ansettelser i forslaget til ny aml Parat mener dette er en uheldig utvikling som vil medføre flere arbeidstakere får adgang til arbeidslivet, men går tilsvarende fort ut igjen. En annen konsekvens for statsansatte ved forslaget, er bortfall av adgangen til å ansatte midlertidige i arbeid som ikke er fast organisert og derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs, jf, tjml. 3 nr. 2 bokstav b. Dette er en adgang som arbeidsgiver typisk bruker ved omorganiseringer. Grunnet det store antallet statlige omorganiseringer, som her vært økende de senere år, har denne adgangen blitt ofte brukt. Parat er positive til forslaget om bortfall av adgangen til midlertidig ansettelse i dagens tjml. 3 nr. 2 bokstav b, men er kritisk til utvidelse av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. Prøvetid Dagens bestemmelse i tjml. 8 opphører og inkorporeres i ny aml (f), 15-3 (7), 15-6 (3). Dette medfører at dagens faste ordning med seks måneders prøvetid for statsansatte omgjøres til en avtaleadgang om prøvetid med en varighet av inntil seks måneder. Videre foreslås oppsigelsestiden i prøvetiden redusert fra tre til to uker. Dette innebærer ingen endring i grunnlaget for oppsigelse under prøvetiden. Parat ser ingen betenkeligheter ved en endring i prøvetidsbestemmelsen all den tid stillingsvernet forblir uendret. Stillingsvernsreglene Dagens bestemmelser i tjml. 9 og 11 regulerer stillingsvernet i de første tjenesteår, mens 10 regulerer oppsigelse etter de første tjenesteår ( sterke oppsigelsesvernet ). Disse bestemmelsene foreslås opphevet og erstattes med regelen om vern mot saklig oppsigelse i forslag til ny aml som er en videreføring av nåværende aml. 60 nr. 1. Viktigste konsekvensen blir at det sterke oppsigelsesvernet i staten fjernes. Vurderingen av hvorvidt stillingen inndras eller arbeidet faller bort, jf tjml. 10 nr. 1, vil i forslaget til ny aml reguleres av den alminnelige saklighetsnorm ved oppsigelse som skyldes virksomhetens forhold. Videre får forslaget konsekvenser for oppsigelsesfristene i tjml 9 og 10. I forslaget til ny aml samordnes reglene om oppsigelsesfrister i Tre måneders oppsigelse ved tjenestetid på ett år eller mer jf tjml 9 siste pkt. faller bort og erstattes med en måneds oppsigelse jf forslag til ny aml Det kan ved avtale eller tariffavtale gjelde lengre frister. Seks måneders oppsigelsesfrist ved mer enn to og fire års tjenestetid for henholdsvis fast og midlertidig ansatte i tjml 10 nr. 1 faller bort. Side: 2 av 11

3 Overgangsregel er foreslått i ny tjml. 19. Denne innebærer at de som på tidspunktet for de to lovenes ikrafttreden har opparbeidet tjenestetid i samsvar med tjml og som sies opp grunnet virksomhetens forhold følger oppsigelsesfristene i nåværende tjml 9 og 10. Statsansatte her i økende grad de senere år fått erfare konsekvensen av skiftninger i politisk kurs, skifte av arbeidsgiver, omstillinger og nedbemanninger. Konsekvensen har blant annet vært en sterk reduksjon i antall statsansatte i de senere år. Dette er forhold som fordrer et fortsatt sterkt vern av den statsansatte. Parat er redd forslaget medfører en svekkelse av de statsansattes rettsikkerhet når man ser det i sammenheng med forslagene som nedsetter tjenestemennenes rettigheter knyttet til ordensstraff, oppsigelse og avskjed i tillegg til fortrinnsretten og ventelønnen. Ordensstraff I henhold til tjml. 14 har arbeidsgiver adgang til å ilegge tjenestemenn en administrativ disiplinærforføyning i form av ordensstraff som følge av tjenesteforsømmelse eller annen utilbørlig atferd. Tjml. 14 foreslås opphevet. Begrunnelsen er at ordensstraff er en gammeldags reaksjon som ikke vil tjene noe reelt formål ved siden av oppsigelse og avskjed. Videre at ordningen bortfaller som en følge at stillingsvernsreglene i tjml 9 og 10 bortfaller og harmoniseres med arbeidsmiljølovens regler. Parat mener ordningen med ordensstraff etter tjml 14 bør videreføres da den ivaretar viktig rettsikkerhetsprinsipper Fortrinnsrett Tjml 13 nr. 2 hjemler, etter nærmere vilkår, en fortrinnsrett til annen stilling i staten for tjenestemann som er oppsagt grunnet virksomhetens forhold. Dersom den lokale tilsettingsmyndigheten ikke vil ansette en søker med fortrinnsrett, men i stedet en annen søker, avgjøres saken av Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten. Dette overordnede rådet har myndighet til å avgjøre, med bindende virkning, hvorvidt den overtallige skal ansettes. I de senere år har det vært en markant økning i antall omstillinger innen statlig sektor, med blant annet oppsigelser grunnet nedbemanning. Med det økende antall overtallige tjenestemenn dette medfører er fortrinnsretten til annen stilling i staten en viktig rettighet. Tjml forskrift 7 nr. 3 andre avsnitt hjemler en ekstern fortrinnsrett for en oppsagt tjenestemann så lenge vedkommende mottar ventelønn. I forslaget til ny embets- og tjenestemannslov er Tilsettingsrådet for overtallige i staten bortfalt og det er ikke foreslått et nytt tilsvarende sentralt organ. Parat mener man bør videreføre ordningen med et sentralt organ tilsvarende Tilsettingsrådet for overtallige i staten. Bortfallet av et sentralt overprøvingsorgan vil kunne medføre at fortrinnsretten for overtallige i staten blir uten realitet, da det ikke blir noen overprøvingsmulighet og i tillegg ingen garanti for at rettigheten har blitt prøvd av et tilsettingsråd. Alternativet blir da sivilt søksmål, og med den tiden det tar, mener Parat dette utgjør et rettsikkerhetsproblem. Ventelønn Tjml. 13 hjemler en ordning som er ment som en økonomisk inntektssikring for tjenestemenn som blir oppsagt pga. at arbeidet faller bort (nedbemanning, omorganisering), sykdom eller manglende kvalifikasjoner. Ventelønn er ikke en absolutt rettighet, men kan gis etter søknad forutsatt at nærmere angitte vilkår er oppfylt. Ventelønnsordningen foreslås opphevet. I ny tjml. 20 er foreslått overgangsregler som medfører at tjenestemenn som ved ny tjml ikrafttreden her rett til ventelønn, beholder retten til ventelønn etter de regler som gjelder ved opphevelse av nåværende tjml. Side: 3 av 11

4 Parat går imot å oppheve ventelønnsordningen. De fleste som i dag går over på ventelønn gjøre dette som følge av omorganisering og herunder en nedbemanning, hvor virksomheten bruker ventelønn som et aktivt virkemiddel i omorganiseringsprosessen. Mange av de statsansatte som i dag blir overtallige har store problemer med å få seg ny jobb, grunnet forhold som høy alder, manglende formalkompetanse, geografisk mobilitet og helsemessige forhold. Ventelønnen er derfor en viktig rettighet for å sikre statsansatte en viss økonomisk trygghet ved en eventuell overtallighet. Reglementer og stadfesting I henhold til tjml 23 skal alle statlige virksomheter ha et personalreglement som fremforhandles ved den enkelte virksomhet. Forhandlingsretten på reglement følger også av Hovedavtalen i staten 13 nr. 2 bokstav e. I forslag til ny embets- og tjenestemannslov blir ordningen med forhandlingsrett på personalreglementer fjernet og erstattet med en uttalerett. Parat mener en fjerning av forhandlingsretten på personalreglement er et kraftig angrep de ansattes medbestemmelse og at forhandlingsordningen må videreføres. Side: 4 av 11

5 Notat Til: Kopi: Fra: Dato: Sak: Hovedstyret Øyvind Sollie VEDRØRENDE FORSLAG TIL NY ARBEIDSMILJØLOV BAKGRUNN Dette notatet er til en viss grad bygget på det forrige notatet som ble lagt frem for Hovedstyret. Regjeringen la 25. februar 2005 Ot.prp. nr.25 ( ). Bakgrunnen for Ot.prp. er arbeidslivslovutvalgets innstilling (ALLU) i NOU 2004:5 og de høringssvar som kom til denne. I dette notatet vil vi gå nærmere inn på de forskjellige sider av forslaget, sider som man kanskje ikke var fullt klar over i det forrige notatet. ARBEIDET SÅ LANGT OG VIDERE Parat er representert i YS sin referansegruppe hvor forslaget har vært diskutert i flere møter. Noen av de innspill som er kommet frem i møtene vil bli tatt opp i dette notatet. YS vil bli representert i en høring for komiteen på Stortinget, og det vil bli vurdert om også enkelte forbund skal melde seg på denne høringen. En anbefaling på dette vil komme fra referansegruppen. Internt i referansegruppen har det bl.a. blitt pekt på at det kan være uhensiktsmessig at flere organisasjoner melder seg på bare for å gjenta hverandre. Av det vi er kjent med vil sannsynligvis YS-Stat møte i høringen og kommentere endringene i tjenestemannsloven. Her vil muligens Parat også bli representert. Videre er det mulig at Finansforbundet og Yrkestrafikkforbundet vil komme med kommentarer vedrørende overvåkning. Disse organisasjonene ønsker å utvide muligheten for overvåkning av kundene av hensyn til arbeidstakerne. Selv om det ikke er helt avklart ennå, er det sannsynlig at YS i høringen vil fokusere på særlig 4 forhold. Arbeidstid, midlertidig tilsetting, retten til å stå i stilling og arbeidsgiverbegrepet. Alle disse fire problemstillingene er av stor betydning, men det kan nevnes at Parat har vært pådriver spesielt for Retten til å stå i stilling, og arbeidsgiverbegrepet. Til høringen vil referansegruppen utarbeide et notat som blir overlevert komiteen. Videre har Parat prøvd å få inn diverse avisinnlegg. Dette har vist seg vanskelig, men det vil bli forsøkt videre. Side: 5 av 11

6 UTGANGSPUNKT FOR VURDERING AV LOVEN For å forstå konsekvensene av lovforslaget, synes Parat at det er viktig å ha noen forutsetninger klart for seg. Lovens skal være en vernelov, og gi vern for arbeidstaker i forhold til arbeidsgiver, for tredjemann og ikke minst verne den enkelte mot seg selv. Parat er av den klare oppfatning at det i et arbeidsforhold ikke er to likeverdige parter. Parat svært skeptisk til en slik vridning av loven bort fra det kollektive og over på individuelle avtaler. Videre må det understrekes at i dagens arbeidsliv er det en rekke små arbeidsgivere, med liten eller ingen kompetanse når det gjelder arbeidslivets regler. I denne sammenheng er det også på sin plass å peke på at svært mange arbeidstakere er uorganiserte, noe som ikke minst har betydning i forhold til den enkeltes mulighet til å følge opp eventuelle brudd på loven. INNLEDNING - FORMÅL Allerede innledningsvis er det grunn til å peke på at loven ikke lenger blir betegnet som en arbeidslivslov, men en arbeidsmiljølov. Etter vår mening er dette et viktig signal. Regjeringen opprettholder imidlertid henvisningen til arbeidstaker, virksomheten og samfunnets behov. YS vil i sitt innspill til komiteen på Stortinget understreke at det er viktig at dette er en vernelov for arbeidstakerne, og at de overnevnte hensyn til en viss grad vil stå i motstrid med hverandre. ARBEIDSGIVERBEGREPET Parat har vært en pådriver for å få dette inn som et av hovedmomentene i YS sitt videre arbeid. Alle arbeidstakerorganisasjonene går inn for en utvidelse av arbeidsgiverbegrepet i henhold til det som i sin tid var foreslått av konsernlovutvalget. Regjeringen er ikke villig til å foreta en slik endring, men peker på at rettspraksis har vist at arbeidsgiverbegrepet etter en konkret vurdering kan legges til flere dersom det foreligger et særskilt grunnlag for det, jf. Adresseavisa-dommen som PRIFO i sin tid hadde. Arbeidslivet er i en rivende utvikling. Ikke minst viser dette seg ved at den faktiske utøvelsen av viktige deler av arbeidsgiveransvaret ikke ligger hos den daglige arbeidsgiveren, men i en annen del av for eksempel et konsern. Den rettspraksis som foreligger har visst at det helt unntaksvis kan oppstå et delt arbeidsgiveransvar, men dette er til dels svært vanskelig å bevise, og vil med stor sannsynlighet bare kunne fastslås etter en rettslig prosess. I dette bildet kommer også den økende grad av internasjonaliseringen og globaliseringen av arbeidslivet. Etter Parats mening vil en ny arbeidsmiljølov fremstå som lite fremtidsrettet, og vernehensynet i forhold til arbeidstakerne blir vesentlig svekket dersom det ikke blir foretatt endring av arbeidsgiverbegrepet. YS vil i høringen og sitt notat til komiteen, be om at lovgiver på nytt vurderer å utvide arbeidsgiverbegrepet, først da vil man få en lov som setter arbeidstakerne i fokus. VARSLERE Det er innført en bestemmelse om vern av såkalte varslere. Bestemmelsen er blitt kritisert bl.a. fordi at lojal måte kan innebære at arbeidstaker i utgangspunktet må gå tjenestevei, og da faller noe av hensikten bort. Samtidig er det åpenbart et krav at arbeidstakere i utgangspunktet skal ta hensyn til den lojalitetstplikt som finnes i ethvert arbeidsforhold. Side: 6 av 11

7 HMS-ARBEID/VERNEARBEID I tråd med ALLU sin innstilling, blir det en klarere tydeliggjøring av HMS-arbeidet i virksomheten. Dette er positivt. Også vernarbeidet blir langt på vei videreført i henhold til dagens lov. I tråd med organisasjonenes innstilling blir tillitsvalgte fremdeles brukt som terminologi, i stedet for arbeidstakernes representanter slik det var foreslått. DRØFTINGSPLIKT Den drøftingsplikt som i dag ligger i Hovedavtalen, blir nå til en viss grad innført i loven som et nytt kapittel 8. Parat er positiv til en slik lovfesting av drøftingsplikten, som vil være en styrke for de arbeidstakerne som ikke har tariffavtale. KONTROLLTILTAK Det blir innført regler for hvilke kontrolltiltak som kan gjennomføres i en bedrift. Dette er langt på vei en kodifisering av bestemmelser som tidligere har vært i Hovedavtalen, og de retningslinjer som Datatilsynet har utarbeidet. ARBEIDSTID Positive sider Under arbeidstid synes vi det er viktig å understreke at regjeringen langt på vei har fulgt opp de innsigelser som var mot ALLU sitt forslag. Denne endringen fra NOU en innebærer bl.a. at det ikke vil være mulig for den enkelte å avtale lenger normalarbeidstid slik det opprinnelig var foreslått. Langt på vei opprettholdes dagens ordninger når det gjelder arbeidstid. Arbeidstakere som har særlig selvstendig stilling vil ikke lenger være unntatt fra arbeidstidskapittel. Dette er en vesentlig forbedring, da unntaket har vært gjenstand for mange diskusjoner. Dette vil innebære at disse også vil ha krav på overtidsbetaling. Det lovfestes en rett til fleksibel arbeidstid, dersom dette kan skje uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Negative sider Det er imidlertid også en rekke negative sider ved forslaget. Et av målene for den nye loven, var å gjøre loven mer tilgjengelig og lettfattelig. I forhold til dette kapittelet, har man ikke lyktes. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid I henhold til forslaget skal det bli mulig for den enkelte arbeidstaker å inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Beregningsperioden kan være inntil 1 år, men slik at arbeidstiden ikke kan være mer enn 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av syv dager. Arbeidstakere som har lang reisevei (for eksempel pendlere) kan inngå avtale med arbeidsgiver om opptil 60 timer i uken. Problemet i forhold til denne bestemmelsen, er at det ikke er spesielt godt definert hva som er lang reisevei. Det vil derfor langt på vei være den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker som definerer dette. En slik gjennomsnittsberegning etter avtale med den enkelte, er en vesentlig endring fra dagens lov, og denne endringen må vurderes i forhold til at loven også skal verne den enkelte mot seg selv. Det kan selvfølgelig være arbeidstakere som ønsker for eksempel lengre ferie, mot at vedkommende arbeider mer på andre tider av året. Det er imidlertid grunn til å tro at få arbeidstakere klarer å vurdere hvilke konsekvenser en slik større arbeidsmengde en periode vil ha for vedkommende på kort eller lang sikt. Side: 7 av 11

8 Lovens forslag er ikke til hinder for at det i sentrale og lokale tariffavtaler kan inngås bestemmelser som begrenser den enkeltes mulighet til å inngå denne typen avtaler. Dette vil være en utfordring for organisasjonene. Slike individuelle avtaler vil nok heller ikke være særlig praktiske på større arbeidsplasser, hvor nok arbeidsgiver fremdeles vil inngå avtaler om gjennomsnittsberegning med organisasjonene. Fastsettelse av hjemmevakt/passivt arbeid I dagens lov er det fastsatt at hjemmevakt som hovedregel skal medregnes med minst 1/5. Dersom partene ikke blir enige om hvor mye av hjemmevakten som medregnes, kan Arbeidstilsynet fastsette en beregningsmåte. Dette systemet går nå loven bort fra. I stedet skal det inngås avtale med den enkelte arbeidstaker. Dette er et system som Parat er skeptisk til. Det foreligger ikke et jevnbyrdig avtaleforhold, og vi er redd for at en rekke arbeidstakere kan bli tvunget til å inngå hjemmevaktsavtaler i strid med eget ønske. Dette kan være hjemmevakt med stor grad av bundethet og liten kompensasjon økonomisk og tidsmessig. Arbeidstilsynet burde fremdeles være tillagt kompetanse til å avgjøre tvister. Et slikt overordnet uavhengig organ med kompetanse til å vurdere for eksempel hvor stor grad av bundethet den enkelte vaktordningen innebærer. Parat tror at opprettholdelse av dagens ordning ville være konfliktdempende. Ingen grenser for daglig arbeidstid? I lovutkastet er det lagt opp til at arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte kan inngå avtale om arbeid utover de 13 timer pr dag som i utgangspunktet er en øvre grense i forslaget (jf nr. 6). Tilsvarende kan de samme parter inngå avtale om at den daglige fritiden kan være mindre enn 11 timer (jf nr. 3). Så vidt vi kan se finnes det ingen grense her. I ytterste konsekvens kan dette innebære at en arbeidstaker teoretisk kan arbeide inntil 60 timer i strekk. Det må imidlertid nevnes at det innledningsvis i kapittelet er det understreket at arbeidstidsordningene ikke skal være slik at arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger. I dagens lov er det en nedre grense på minimum 8 timer fritid hver dag. Parat synes det er svært uheldig at det ikke er satt noen absolutt ytre rammer som sikrer en arbeidstaker en minimum fritid den enkelte dag. Det er selvfølgelig liten grunn til å tro at det er mange arbeidstakere som vil arbeide mer enn 13 timer i strekk, men samtidig er det viktig å være klar over at definisjonen av en tillitsvalgt er svært vag. I henhold til arbeidstvistloven kan 2 personer slå seg sammen, og velge den ene som tillitsvalgt. Da vil lovens krav være oppfylt. RETT TIL PERMISJON Adoptivforeldre og fosterforeldre får rett til 2 ukers permisjon i forbindelse med overtakelse av omsorgen. Rett til fri ved innleggelse av barn på helseinstitusjon gjelder fra første dag, og ikke fra åttende dag som i dag. DISKRIMINERINGSFORBUD Reglene mot diskriminering (likebehandlingsbestemmelsene) i arbeidslivet som var en del av ALLU, ble gjennomført allerede ved lovendring pr. 1. mai 2004, jf. dagens kap. 10A. Side: 8 av 11

9 ANSETTELSE Det er under dette kapittelet at den vesentligste innsigelsen mot forslaget er, og det gjelder muligheten for midlertidig tilsetting. Fortrinnsrett for deltidsansatte Det positive i dette kapittelet er at det innføres en fortrinnsrett for deltidsansatte til å få utvidet sin stilling. Denne fortrinnsretten, går bak fortrinnsretten for eventuelle tidligere oppsagte. Fortrinnsretten trer imidlertid ikke inn dersom dette vil innebære vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Statsansatte får en fortrinnsrett tilsvarende det de har i dag, ved at fortrinnsretten gjelder i hele staten. En svakhet med dette forslaget er imidlertid at en eventuell tvist om en utvidelse vil innebære en vesentlig ulempe for arbeidsgiver må eventuelt avgjøres etter en rettslig prøving. Parat vil gjennom YS foreslå at dette også avgjøres av den tvisteløsningsnemnda som opprettes, og som bl.a. skal avgjøre om en nedsettelse av arbeidstid på grunn av sosiale forhold (jf. dagens 46 A) medfører vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Det er uheldig at en i utgangspunktet likelydende bestemmelse skal vurderes av to forskjellige organer, og det er viktig at terskelen for å få prøvd arbeidsgivers vurdering i denne forbindelse ikke ligger for høyt. Midlertidig tilsetting 12-måneders hjemmelen Det foreslås innført en utvidet adgang til midlertidig tilsetting. Så langt har fokuset vært på adgangen til å ansette arbeidstakere i inntil 12 måneder, uten spesiell begrunnelse. Det skal ikke være mulig for arbeidsgiver å foreta serieansettelser. Dette er en vesentlig utvidelse av muligheten for midlertidig ansettelse i forhold til dagens regler. Bl.a. vil dette innebære at dagens regler om prøvetid stort sett vil være illusoriske, da avslutningen av arbeidsforholdet etter 12 måneder ikke trenger å begrunnes. I dagens prøvetidsregler har også arbeidsgiver en plikt til å drive opplæring og oppfølgning, noe som ikke ligger eksplisitt i forslaget om åpning for midlertidig ansettelse i 12-måneder. Fra Regjerningens side er det pekt på at dette vil gjøre det lettere for enkelte grupper å komme inn på arbeidsmarkedet. Erfaringen fra Sverige tyder ikke på en slik konsekvens, og Parat er redd for at dette i beste fall vil innebære at en rekke arbeidstakere kommer inn i arbeidslivet, men tilsvarende går like fort ut. Parat vil også peke på at organisasjonene for eksempel for funksjonshemmede og innvandrere heller ikke har ytret ønske om en slik bestemmelse. Bestemt oppdrag Det åpnes også for at det skal være mulig å ansette midlertidig for å kunne utføre et bestemt oppdrag. Dette er en bestemmelse som har vært i tjenestemannsloven i flere år. Regjeringen sier i tilknytning til forslaget at det må dreie seg om et bestemt arbeid og arbeidsgiver må ha grunn til å tro at arbeidstaker bare trengs på midlertidig og ikke permanent basis. Vurderingen skal skje av arbeidsgiver på ansettelsestidspunktet. Dersom arbeidsgiver senere kommer til at dette skal være en fast oppgave, vil vedkommende arbeidstaker ikke ha noen fortrinnsrett. Kritikken av dette forslaget har blitt møtt med at denne hjemmelen langt på vei har vært uproblematisk i staten. Til dette er å si at bestemmelsen på ingen måte har vært problemfri i offentlig sektor. Det er heller ikke mulig å sammenligne offentlig og privat sektor. Vi vil igjen minne om privat sektor består av mange små arbeidsgivere og lav organisasjonsgrad. Dette står i skarp kontrast til offentlig sektor. I tillegg har offentlig sektor mye større krav om virksomhetsplaner, budsjettstyring osv. som vil være avgjørende betydning i forhold til vurderingen om dette er reelle arbeidsoppgaver av begrenset varighet. Tilsvarende dokumentasjonskrav finnes ikke i privat sektor. På denne bakgrunn støtter Parat ikke en slik utvidelse av muligheten til å ansette midlertidig. Side: 9 av 11

10 OPPSIGELSE Retten til å stå i stilling Parat er svært skeptisk til at Regjeringen foreslår at en arbeidstaker som taper i første instans skal fratre ved en eventuell anke. Reelt sett vil dette langt på vei innebære at det ikke vil bli en to-instans behandling av stillingsvernsaker. En rettslig prosess er en stor belastning både økonomisk og personlig. Dersom arbeidstaker ikke får mulighet til fortsatt å stå i stilling, selv om vedkommende taper i første instans, er vi redd for at dette i stor grad vil medføre at få arbeidstakere anker videre. Arbeidstakerens fokus vil i et slikt tilfelle være å skaffe seg inntekt og ikke minst annet arbeid. Dette er et rettsikkerhetsproblem. I tillegg vil vedkommende arbeidstaker miste kontakten med sin arbeidsplass, noe som vil vanskeliggjøre en eventuell tilbakekomst til sin tidligere arbeidsplass, og som er et av hovedhensynene bak retten til å stå i stilling. Parat vil nok engang minne om at dette skal være en vernelov, og vi er av den oppfatning at dagens regler fungerer i henhold til sine intensjoner. Det er ikke slik at det ikke er mulig for arbeidsgiver å få en arbeidstaker til å fratre under en rettslig prosess. De fleste arbeidsgiverne er imidlertid lite villig til å bruke denne muligheten for å få kjennelse for fratreden. Oppsigelse ved sykdom Oppsigelse på grunn av sykdom får en forbedring sett fra arbeidstakernes side. Skille mellom ansettelser over eller under 5 år fjernes, slik at ingen arbeidstakere kan sies opp på grunn av sykdom før tidligst 1 år etter sykdommen inntrådte. (Arbeidstakerne kan selvfølgelig også innenfor 1 års fristen sies opp på grunn av andre forhold.) Suspensjon Det innføres også en mulighet for suspensjon av arbeidstakere. Dette er en ordning som har vært lovfestet innenfor tjenestemannsloven, men det har vært omstridt om det har vært en slik ulovfestet adgang i forhold til de som har vært omfattet av arbeidsmiljøloven. VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE På dette området skjer det noen endringer som i utgangspunktet ser ut som vesentlige forbedringer for arbeidstakerne. For det første vil ny arbeidsgiver bli bundet av tidligere inngått tariffavtale, med mindre ny arbeidsgiver innen visse frister aktivt varsler at de ikke vil være bundet av tariffavtalen. Dersom ny arbeidsgiver gjør dette, vil de individuelle arbeidsvilkårene videreføres slik som dagens ordning. Som det fremgår av dette, vil arbeidsgiver lett kunne omgå en tidligere tariffavtale. Videre vil kollektive pensjonsordninger overføres til ny eier. Dersom dette ikke er mulig skal de overførte arbeidstakerne sikres ny pensjonsordninger, for eksempel bli omfattet av en eventuelt bestående pensjonsordning i det nye selskapet. I utgangspunktet ser dette ut som en vesentlig styrking av reglene ved virksomhetsoverdragelse. Samtidig er det viktig å være klar over at terskelen for arbeidsgiver til ensidig å endre en pensjonsavtale, er svært lav. For organisasjonene vil det nok i fremtiden være en viktig oppgave å tarifffeste pensjonsavtaler utover den minimumsordning som sannsynligvis vil bli lovfestet. Det lovfestes en reservasjonsrett, dvs. at arbeidstaker kan nekte å overføres til nytt selskap. I og med at regjeringen ikke vil inneføre en lovfestet valgrett (rett til å velge å bli igjen hos tidligere arbeidsgiver), vil reservasjonsretten innebære at arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver avsluttes. Dersom vedkommende arbeidstaker har vært ansatt i mer enn 1 år hos tidligere arbeidsgiver, vil vedkommende få en fortrinnsrett hos tidligere arbeidsgiver. Side: 10 av 11

11 Når det gjelder valgretten (retten til å bil igjen hos tidligere arbeidsgiver) har Høyesterett tidligere fastslått at arbeidstakere under visse forutsetninger kan ha en valgrett. En slik valgrett vil ikke lenger finnes, da det utrykkelig står at arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver, vil opphøre ved tidspunktet for overdragelsen. Dette er en liten svekkelse av arbeidstakernes rettigheter, og da særlig ved overføring fra offentlig til privat sektor. I den forbindelse kan det imidlertid pekes på at det er tatt noe hensyn til dette ved at arbeidstakere i staten vil ha en lovfestet rett til fortrinnsrett i staten. Det er også klart at fjerning av pensjonsunntaket også kan sees på som en styrking av arbeidstakers stilling, slik at behovet for en valgrett reduseres noe. Men som nevnt ovenfor er terskelen for å endre en pensjonsavtale relativt lav, og spesielt ved overføring fra offentlig til privat sektor vil elementer som pensjon og stillingsbank (der det finnes) være av stor betydning. KONKLUSJON På en rekke områder bør organisasjonene være fornøyd med de endringer som har skjedd etter at NOU en ble lagt frem. For eksempel ble forslaget om adgang for den enkelte arbeidstaker til å inngå avtaler om en annen normalarbeidstid, ikke videreført i Ot.prp. Det Parat (og sannsynligvis også YS) vil prioritere fremover er å få til endringer når det gjelder enkelte av forslagene om arbeidstid, midlertidig tilsetting, arbeidsgiverbegrepet og retten til å stå i stilling. Gjennom YS-Stat vil Parat arbeide mot de endringer som er foreslått i tjenestemannsloven. Side: 11 av 11

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om statens ansatte

Høring - Forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 16/1338-10 600.01/MAVO Oslo, 27.06.2016 Høring - Forslag til ny lov om statens ansatte Det vises til

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Ny lov om statens embets- og tjenestemenn - Ot.prp. 67

Ny lov om statens embets- og tjenestemenn - Ot.prp. 67 YS Stat Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Stortinget Karl Johansgt. 22 0026 OSLO Oslo, den 5. april 2005 Ny lov om statens embets- og tjenestemenn - Ot.prp. 67 Regjeringen foreslår at nåværende

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler Eli Aasheim og Christel Søreide Frokostseminar 14. januar 2016 Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler 1 2 3 4 5 6 7 2 Hva er nytt kort oppsummert Konkurranseklausuler

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

Lov om statens ansatte Forskerforbundets anbefalinger Innstramminger i adgangen til midlertidig tilsetting Svekket stillingsvern

Lov om statens ansatte Forskerforbundets anbefalinger Innstramminger i adgangen til midlertidig tilsetting Svekket stillingsvern Lov om statens ansatte Forskerforbundets anbefalinger En ny lov om statens ansatte vil være svært viktig for mange av våre medlemmer, og de andre av statens 166.000 ansatte. Den vil også være svært viktig

Detaljer

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG

Fusjonsprosess. NTNU, HiST, HiALS og HiG Fusjonsprosess NTNU, HiST, HiALS og HiG Hva er omstilling Fra endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur Sammenslåing av enheter/virksomheter Fjerning

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov.

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov. ORGANISASJON OG TJENESTE Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: LBS 401 &13 10.06.2004 Saksnr.: 04/01036-003 NOU 2004: 5 NY ARBEIDSLIVSLOV

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Jarle Olavesen

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Gardermoen, 1. februar 2012 Spesialrådgiver/advokat Hanne Gillebo-Blom Fagsjef/advokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund Arbeids-og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund 1.Oppsummering av Norsk Filmforbunds hovedmerknader

Detaljer

Høring - forslag til ny lov om statens ansatte

Høring - forslag til ny lov om statens ansatte 1 av 7 Vår dato Vår referanse 21.06.2016 2016/2345-2/310 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Kaja Therese Fossum 99521378 24.05.2016 2016/1014-2 Til Forsvarsdepartementet Postboks 8126

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. november 2013 Seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET. Viser til Deres brev av om ovennevnte sak med utsatt høringsfrist til

AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET. Viser til Deres brev av om ovennevnte sak med utsatt høringsfrist til Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200400660-/HAM Vår ref.: HS Dato: 12. juli 2004 AD HØRING NOU 2004:5 INNSTILLING FRA ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET Viser til Deres

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Høring forslag om ny lov om statens ansatte

Høring forslag om ny lov om statens ansatte KMD postmottak@kmd.dep.no Deres ref: Vår ref: 2016/52894-2 Arkivkode: 008 Dato: 30.06.2016 Høring forslag om ny lov om statens ansatte Barne- ungdoms og familiedirektoratet viser til høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 14. desember 2009 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet.

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Tønsberg, 1. juni 2016 Spesialrådgiver Karsten Kragh Langfeldt, KS Forhandling Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE

PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Kåfjord kommunestyre den 28.10.02, sak nr. 52/02 1. Innledning Hovedprinsippet for Kåfjord kommune skal være at i omstilling skal ansatte ha et oppsigelsesvern

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning

Stillinger: 1.Vurdering før utlysning 1 [Godkjent av] [Revideres av] Formål og omfang Det skal alltid vurderes om ledig stilling skal gjøres om eller inndras. Rådmann/ sektorsjef drøfter saken med tillitsvalgte før det gjøres vedtak ihht HA

Detaljer

VEDTAK NR 79/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm.

VEDTAK NR 79/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.11.2010 Ref. nr.: 10/14157 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense

Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense Notat Fra Politidirektoratet Dato 17.03.2016 Vår referanse Til Politi- og lensmannsetaten Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Personalløpet; innplassering i stilling/kode med annen aldersgrense 1.

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Konflikthåndtering Saksbehandling HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Tema: Saksbehandling og formaliteter ved person konflikter. Drøfting og erfaringsutveksling spesielt knyttet til konfliktsaker. Utfordringer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet 2. Tilsetting 3. Fast eller midlertidig

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015

2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015 1. Noen arbeidsrettslige spørsmål ved kommunesammenslåing 2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Noen arbeidsrettslige

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Notat. Dato: Saksnr.: Saksbehandler: Inger-Lise Hansen Telefon: U.off. 5.2.c. Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Notat. Dato: Saksnr.: Saksbehandler: Inger-Lise Hansen Telefon: U.off. 5.2.c. Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Notat Fra: Til: Administrasjons- og budsjettavdelingen Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Dato: 09.07.2004 Saksnr.: 200400458- Saksbehandler: Inger-Lise Hansen Telefon: 22 24 84 23 U.off. 5.2.c NOU

Detaljer

Midlertidighet i UH-sektoren i lys av ny arbeidsmiljølov og eventuelle endringer i tjenestemannsloven -------------

Midlertidighet i UH-sektoren i lys av ny arbeidsmiljølov og eventuelle endringer i tjenestemannsloven ------------- Midlertidighet i UH-sektoren i lys av ny arbeidsmiljølov og eventuelle endringer i tjenestemannsloven ------------- Unios konferanse for høyere utdanning og forskning Arbeidsmiljøloven Tjenestemannslovutvalget

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 NÅR ER MAN FOR GAMMEL TIL Å JOBBE? HVA ER TEMA FOR MINISEMINARET? 1. Særaldersgrenser 2. Virksomhetens adgang til å sette

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer