Regler i arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler i arbeidslivet"

Transkript

1 Regler i arbeidslivet Lærlingen skal kunne arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i slagsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter. Arbeidsmiljø vil si alle forhold og opplevelser som salgsmedarbeideren har på jobben. Det fysiske arbeidsmiljøet handler om forhold som kan gi fysisk skade. Eksempler på dette er temperatur, støy, belysning, tunge løft og farlige stoffer. Det psykososiale arbeidsmiljøet dreier seg om ansattes indre opplevelser, om følelser og om motivasjon. Ordet Psykososial består både av psykiske og sosiale forhold. Med psykologi tenker vi her på hvordan den enkelte opplever jobben sin, om den er utviklende, variert, spennende o.l. Sosiale forhold handler om samspill med kolleger og ledelse. Negative opplevelser i slike relasjoner kan være trakassering, diskriminering og mobbing. Salgsmedarbeidere tilbringer store deler av dagen på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at alle føler seg trygge, sikre og kjenner til rettigheter ved eventuelle konflikter. Denne trygghetsfølelsen er også positiv for arbeidsgiverne. Tilfredse, sikre ansatte skaper motivasjon og ønske om å gjøre en god innsats på jobben. Det fører også til lite fravær, stor ansvarsfølelse og stor arbeidskapasitet. Klare kjøreregler i arbeidslivet er derfor til beste for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Når eventuelle uoverensstemmelser og misforståelser oppstår, skal disse løses ved bruk av kjørereglene som er nedskrevet i lover og avtaler. Det norske arbeidslivet er regulert av mange lover. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm. (Arbeidsmiljøloven) Lov om ferie (Ferieloven) Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mm. (Diskrimineringsloven) Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) Lov om folketrygd (Folketrygdloven) Hovedavtalen LO NHO Kunnskap om lover og avtaler som regulerer arbeidsforhold er nyttig for deg som arbeidstaker. Det bidrar til at du innretter deg etter disse samtidig som du kjenner til dine og arbeidsgiverens plikter om det skulle oppstå uenighet. Regler i arbeidslivet litt teori Mange av reglene i arbeidslivet er så rotfestet at man tar dem for gitt «det bare er slik». De fleste bygger imidlertid på lover bestemt av Stortinget og avtaler som er inngått mellom arbeidstakerens og arbeidsgiverens organisasjoner. Vi skal se på noen sentrale forhold. Arbeidsmiljøloven Formålet med Arbeidsmiljøloven er å sikre en meningsfylt arbeidssituasjon, hindre fysiske og psykiske skadevirkninger, trygge ansettelsesforhold, likebehandling og bidra til et inkluderende

2 arbeidsliv. Loven skal gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstaker i samarbeid kan utvikle arbeidsmiljøet ( 1). Arbeidstakere har medvirkningsplikt ( 2-3). Det innebærer at de både har rett til å bli hørt og plikt til å delta. Eksempler på området er HMS-arbeid. Ansatte er forpliktet til å følge HMS- reglene og de har plikt til å rapportere når noe negative hendelser skjer. Dette gjelder både forhold som kan føre til fysiske skader og psykososiale forhold som trakassering og diskriminering. Kapittel 4 setter diverse krav til arbeidsmiljøet. I henhold til 4-1 skal blant annet arbeidet organiseres slik at lønnssystem, arbeidstidsordninger og teknologi ikke utsetter arbeidstakeren for fysiske eller psykiske belastninger. 4-2 tar for seg tilrettelegging, medvirkning og utvikling. Dette innebærer blant annet at ansatte skal holdes orientert om systemer som brukes i planlegging og gjennomføring av arbeidet. De har også krav på nødvendig opplæring i systemene, og de skal medvirke i utformingen. Når arbeidsoppgaver utformes, skal man sørge for at ansatte gis mulighet til faglig og personlig utvikling. Man skal også ta hensyn til den enkeltes arbeidsevne, alder og andre forutsetninger. Selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar er andre forhold man må innrette seg etter. Ansatte skal i den grad det er mulig gis varierte oppgaver, og kunne se sammenhengen med andre oppgaver i bedriften. De skal gis nødvendig informasjon og opplæring, slik at de mestrer oppgavene sine. Ved omstillinger som endrer ansattes arbeidssituasjon er dette svært viktig. 4-3 og 4-4 setter krav til det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet. For å trygge det psykososiale arbeidsmiljøet skal arbeidet utformes slik at ansattes integritet og verdighet ivaretas og at de gis mulighet til kontakt og kommunikasjon med andre. De skal ikke utsettes for trakassering, og de skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger. Det fysiske arbeidsmiljøet handler om inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være forsvarlig. Herunder kommer forhold som tunge løft, variasjon i arbeidet og ergonomiske forhold. I tilfeller der ansatte har fått redusert arbeidsevne pga. sykdom, slitasje o.l., skal arbeidsgiver iverksette tiltak for å gi den ansatte arbeid som passer til han eller hennes forutsetninger. Ved sykdom og lignende skal arbeidsgiveren også, i samarbeid med arbeidstakeren, utarbeide program for tilbakeføring i arbeidet ( 4-6). Arbeidsgiveren skal registrere alle skader på arbeidsplassen og føre statistikk over sykefraværet eller fravær på grunn av syke barn. Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet ( 5-1). Ved alvorlige skader skal det meldes fra til Arbeidstilsynet og politiet ( 5-2) Bedrifter med mer enn 10 ansatte skal velge verneombud ( 6-1). Opplever du problemer på jobben, kan du ta kontakt med verneombudet. Han er hun har som oppgave å ivareta arbeidstakerens interesser ( 6-2). Arbeidsgiven skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring slik at han kan utføre arbeidet sitt på en god måte. Opplæringen skal betales av arbeidsgiveren ( 6-5). Bedrifter med 50 arbeidstakere eller mer skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i utvalget ( 7-1). Utvalget skal arbeide med å skape et godt arbeidsmiljø i bedriften og delta i planlegging av miljøarbeidet ( 7-2). Kapittel 10 omhandler arbeidstid. Med arbeidstid menes den tiden arbeidstakeren skal stå til disposisjon for arbeidsgiveren ( 10-1). Dersom arbeidstakeren arbeider til forskjellige tider i døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som forteller hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide

3 ( 10-3). Arbeidstiden skal i prinsippet ikke overstige ni timer i døgnet og 40 timer i løpet av uken ( 10-4). Overtidsarbeid skal ikke gjennomføres hvis det ikke foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Overtidsarbeidet må ikke overstige 10 timer i uken 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer i en periode på 52 uker. For overtidsarbeid skal det betales et tillegg i lønnen på minst 40 % ( 10-6). Kapittel 11 regulerer arbeidstiden til barn og ungdom. Noen eksempler: barn under 15 år skal i utgangspunktet ikke utføre arbeid som reguleres av Arbeidsmiljøloven ( 11-1) og arbeidstiden til personer under 18 år skal ikke legges slik at det hindrer skolearbeidet deres ( 10-2). Kapittel 12 tar for seg forskjellige permisjonsordninger. Her en noen eksempler: Ansatte har rett til fri med lønn ved svangerskapskontroll ( 12-1). Ansatte som er gravide har rett til permisjon i inntil 12 ukerunder svangerskapet ( 12-2). Faren har rett til to ukers omsorgspermisjon for å bistå moren ( 12-3). Etter fødselen har moren rett til permisjon de første seks ukene ( 12-4). Foreldrene har sammen rett til 12 måneders permisjon i forbindelse med fødselen ( 12-5). Når barn under 12 år er syke eller de som har tilsyn med barnet ikke er tilgjengelige, har arbeidstaker rett til permisjon i inntil 10 dager, eller inntil 15 dager om man har omsorg for mer enn 2 barn. I tilfeller er barn er kronisk syke og har nedsatt funksjonsevne, utvides retten til 20 dager. Aldersgrensen utvides også til inntil 18 år ( 12-9) Som arbeidstaker har du rett til utdanningspermisjon på inntil tre år. Det betinger imidlertid at du har minst tre års arbeidslivserfaring og jobbet de to siste årene hos nåværende arbeidsgiver. Utdanning utover grunnskole og videregående opplæring skal være yrkesrelatert. Arbeidsgiveren skal i god tid varsles om dine utdanningsplaner. Dersom det hindrer forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer kan arbeidsgiveren nekte deg permisjon ( 12-11). Det er forbudt å diskriminere folk på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering og alder ( 13-1). Dette gjelder ved utlysning av stilling, ansettelse, omplassering, forfremmelse, kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og opphør ( 13-2). Det fins unntak, blant annet når arbeidsgiveren kan argumentere med saklige formål om for eksempel utførelse av et arbeid eller yrke ( 13-3). Ved ansettelse har arbeidstakeren krav på skriftlig arbeidsavtale som inneholder opplysninger om vesentlige forhold, vedrørende arbeidet, for eksempel prøvetid, oppsigelsesfrister, arbeidstidsordning og pensjonsinnbetalinger ( 14-5, 14-6). Tidligere oppsagte ansatte har fortrinnsrett til stillingen såfremt de er kvalifisert til arbeidet. Dette gjelder også midlertidige ansatte og deltidsansatte, ikke vikarer. Ved brudd på fortrinnsretten kan ansatte kreve erstatning ( 14-2, 14-3, 14-4). Erstatningsbeløpet bestemmes av retten der de tar hensyn til arbeidsgiverens økonomiske tap og arbeidstakerens situasjon ( 15-12). Ved oppsigelser skal begrunnelse for oppsigelsen og hvem som skal miste jobben drøftes mellom arbeidsgiver og ansattes tillitsvalgte ( 15-1). Ved masseoppsigelser (minst 10 personer mister jobben) skal arbeidsgiveren og tillitsvalgte

4 drøfte mulig omplassering og omskolering av de oppsagte. Arbeidsgiveren har plikt til å gi all informasjon om årsakene til oppsigelsene ( 15-2). Den gjensidige oppsigelsesfristen er normalt en måned. For ansatte med fem års sammenhengende praksis er oppsigelsesfristen to måneder og med 10 år er den tre måneder. Når noen blir oppsagt skal man også ta hensyn til alder. Personer som er fylt 50 år og har 10 års ansiennitet, har fire måneders oppsigelsesfrist, er de fylt 55 år øker den til fem måneder og de over 60 år har seks måneders oppsigelsesfrist. Ansatte kan imidlertid si opp jobben sin med tre måneders oppsigelsesfrist ( 15-3). Oppsigelser skal skje skriftlig, og skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om blant annet ansattes rett til å kreve forhandlinger, frister til å reise søksmål ( 15-4). Ansatte kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i forhold ved virksomheten, arbeidsgiveren eller arbeidstakeren. Driftsinnskrenkning er for eksempel ikke saklig grunn dersom bedriften kan tilby arbeidstakeren en annen passende jobb. Å sette bort arbeidsoppgaver til andre bedrifter er heller ingen grunn, dersom det ikke er nødvendig for bedriftens overlevelsesevne ( 15-7). Ansatte kan ikke bli oppsagt pga. sykdom (12 måneder), svangerskap eller militærtjeneste ( 15-8, 15-9, 15-10). Ansatte kan avskjediges med øyeblikkelig virkning dersom han har utført grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen ( 15-14). Eksempler på dette er grovt tyveri, gjentatte brudd på arbeidstiden og misbruk av alkohol. Ved fratreden har ansatte rett på attest. Attesten skal inneholde opplysninger om ansattes navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet ( 15-15). Personopplysningsloven De fleste bedrifter har sitt eget personalarkiv med opplysninger om den enkelte ansatte. Opplysningene er ofte lagret elektronisk, noe som er nyttig og effektivt i et moderne samfunn. Mappene kan i starten på et ansettelsesforhold inneholde opplysninger som ansattes navn, adresse, telefonnummer, personnummer, lønn, ansiennitet, tilsettingsform og utdanning. Etter hvert som ansettelsesforholdet varer, kan det informasjonen utvides med forskjellige episoder og aktiviteter som enkeltansatte deltar i. Det kan være permisjoner, forfremmelse og konflikter av forskjellig slag. Det innebærer at personalarkivet ofte inneholder sensitiv informasjon. Dette er nyttig informasjon når lønnsøkning, forfremmelser og oppsigelser skal gjennomføres. Personalopplysninger er i utgangspunktet opplysninger som mange ønsker å beholde for seg selv. Det stilles derfor strenge krav når andre skal behandle dem. Personalopplysningene skal kun behandles når den registrerte har samtykket, eller når behandlingen er nødvendig ( 8) Kravene til behandling av sensitiv informasjon ( 9) Personopplysningsloven har til hensikt å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom feil behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Viktige punkter her er blant annet personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene ( 1) Loven gjelder for personopplysninger i et elektronisk hjelpemiddel, men også ellers når de inngår eller skal inngå i et personregister ( 3a, b). Databehandling betyr at databehandleren registrerer opplysninger, sletter opplysninger og overfører opplysninger til andre ( 2.2). Mange av opplysningene er i forandring. Det kommer nye opplysninger,

5 noen slettes, noen forandres og noen sendes til andre steder for å bli videre behandlet eller brukes til annet formål. Eksempler på det siste er for eksempel skatteetaten, NAV og fagforeninger. Personopplysningsloven ( 13) krever at virksomheter sørger for informasjonssikkerhet slik at uvedkommende ikke får innsyn i opplysningene (konfidensialitet) og skal sikre at det ikke skjer utilsiktede endringer i opplysningene (integritet) og at tilstrekkelige og relevante opplysninger er til stede (tilgjengelighet). 3.1 presiserer nærmere hvilke områder sikkerheten angår. Som ansatt har du rett til innsyn. Du har blant annet rett til å vite Hvem som er behandlingsansvarlige Formålet med behandlingen Beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles Hvor opplysningene er hentet fra Om personopplysningene vil bli utlevert Eventuelt hvem som er mottaker, hvilke opplysninger som behandles og sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten ( 18). Diskrimineringsloven Formål med loven er at den skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn ( 1). FNs rasediskrimineringskonvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering skal gjelde som norsk lov ( 2). Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv, personlige forhold og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn ( 3). Det er forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Direkte diskriminering vil si handlinger eller unnlatelser som fører til at personer eller foretak blir behandlet dårligere enn andre på grunn av momentene som er nevnt i 1. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som virker slik at en arbeidssøker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunn av de samme momentene. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, er ikke regnet som diskriminering ( 4). Trakassering på grunn av de samme årsakene er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som viker eller har til formål å vike krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Det er også forbudt å medvirke til trakassering. Arbeidsgiver skal forebygge og søke å hindre at det skjer trakassering ( 5). Ved stillingsutlysning kan ikke arbeidsgiver be om opplysninger om søkerens religiøse eller kulturelle ståsted. De må heller innhente slike opplysninger på annen måte. Forbudet gjelder ikke dersom religion og kulturelle forhold er begrunnet i stillingen ( 7).

6 Særbehandling som bidrar til å fremme lovens formål, anses ikke som diskriminering. Særbehandling skal opphøre når formålet med den er oppnådd ( 8). 10 Bevisbyrde Ved mistanke om diskriminering, trakassering og innhenting av ulovlig informasjon må arbeidsgiveren bevise at lovbrudd ikke har forekommet ( 10). Arbeidssøker som mener seg forbigått på grunn av ulovlige grunner, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre kvalifikasjoner den som ble ansatt har for arbeidet ( 11). Likestillings- og diskrimineringssombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal med unntak av 14 og 15 føre tilsyn med og medvirke til gjennomføringen av loven her, jf. Diskrimineringsombudsloven ( 13). Arbeidssøker eller arbeidstaker kan kreve oppreisning for diskriminering og trakassering i arbeidslivet uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Erstatning for økonomisk tap som følge av brudd på loven her kan kreves etter de alminnelige erstatningsreglene ( 14). Likestillingsloven Lovens formål er å fremme likestilling mellom kjønnene. Den tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. Arbeidsgivere skal aktivt arbeide for likestilling. Det samme gjelder arbeidslivets organisasjoner ( 1). Lovens generalklausul sier at direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke tillatt. Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn eller setter en kvinne i en dårligere stilling på grunn av for eksempel graviditet og fødsel. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at ett kjønn stilles dårligere enn et annet. Ulik behandling som fremmer formålet med loven er tillatt. Det samme gjelder særlige rettigheter og regler som tiltak som skal beskytte kvinner i forbindelse med graviditet, fødsel og amming ( 3 a). Det er ikke tillatt å lyse ut stillinger kun for ett kjønn, eller gi inntrykk av at man foretrekker ett kjønn. Ved forfremmelse, oppsigelser eller permitteringer skal det heller ikke gjøres forskjell mellom kjønnene. Arbeidsgiver kan ikke ved ansettelser be søkere, uavhengig av kjønn, opplyse om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. De kan heller ikke innhente slike opplysninger på annen måte. Arbeidssøker som ikke har fått en utlyst stilling, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser hvilken utdanning, praksis og andre kvalifikasjoner for arbeidet den ansatte av det annet kjønn har ( 4). Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold ( 5). Kvinner og menn har samme rett til utdanning, foreningsvirksomhet og representasjon i offentlige utvalg ( 6, 8, 21). Trakassering på grunn av seksuell trakassering er ikke

7 tillatt. Med trakassering på grunn av kjønn menes uønsket adferd som er knyttet til persons kjønn og som virker eller har til formål å krenke en annens verdighet. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Arbeidsgiver skal forebygge og hindre at trakassering skjer ( 8). Ved mistanke om direkte eller indirekte forskjellsbehandling, må den ansvarlige synliggjøre at forskjellsbehandling ikke har skjedd ( 16). Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemda skal, med unntak av bland annet 17, føre tilsyn med å medvirke til gjennomføring av loven ( 9). Arbeidssøker eller arbeidstaker som er blitt behandlet i strid med loven, kan kreve erstatning og oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld ( 17). Ferieloven Ferieloven sikrer alle arbeidstakere ferie og feriepenger ( 1). Alle som utfører arbeid for andre har rett til ferie ( 2). Arbeidstakere skal ha ferie i 25 virkedager, de over 60 år gis en ekstra ferieuke ( 5). Avvikling av den ekstra ferieuken må varsles arbeidsgiver minst to uker før den tas ut ( 6). Arbeidstaker kan kreve at ferien på 18 virkedager avvikles i perioden. 1. juni til 30. september. Dersom du er syk i ferien, kan du kreve at den utsettes til senere i ferieåret ( 7). Feriepenger beregnes ut fra lønn i opptjeningsåret minus blant annet feriepenger dette året. Feriepengegrunnlaget skal stå på lønns- og trekkoppgaven i opptjeningsåret ( 10). Feriepengene utbetales siste lønningsdag før ferien starter ( 11). Folketrygdloven Hensikten med Folketrygdloven er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsler, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg best mulig til daglig ( 1 1). Loven viser beregninger av forskjellig støtteordninger og utbetalinger. Den finansieres blant annet av trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Hovedavtale og tariffavtale Hovedavtale inngås mellom hovedsammenslutninger av arbeidsgivere og arbeidstakere. Den eldste og den største er hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Hovedavtalen består av to deler. Del 1 tar for seg grunnleggende spilleregler i næringslivet. Eksempler på dette er hvordan man skal forholde seg til konflikter, sikkerhet og tillitsvalgte, permitteringer, samarbeid, medbestemmelse og andre grunnleggende retningslinjer for arbeidslivet. Hovedavtalen mellom LO og NHO kalles ofte for «arbeidslivets grunnlov». Hovedavtalen revideres hvert fjerde år. Dagens hovedavtale mellom LO og NHO startet 1. januar og 2010 og varer til 31. desember 2013.

8 Den andre delen består av tariffavtalen. Det er en avtale som inngås mellom fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Avtalen omhandler arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Man inngår her avtaler som binder mange ansatte i forskjellige virksomheter. Avtalen strekker seg over to år med justeringer etter ett år. Tekst er sitert fra Steinar Madsens bok «Salgsfaget vg3» Tverrfaglig praksislæring.

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Tilsettinger og overtallighet

Tilsettinger og overtallighet Tilsettinger og overtallighet 12. april 2012 Hvor står det? Håndbok Oslo kommunes tariffområde Forvaltningsloven Opplæringsloven og forskrifter til opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Rundskriv nr 7/2010

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. november 2013 Seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

Påstand om diskriminering - ulike arbeidsvilkår - nasjonal opprinnelse

Påstand om diskriminering - ulike arbeidsvilkår - nasjonal opprinnelse Vår ref.: Dato: 09/1916 17.08.2012 Påstand om diskriminering - ulike arbeidsvilkår - nasjonal opprinnelse Sammendrag To polske statsborgere kom til Norge for å arbeide for Adecco Norge AS, divisjon bygg

Detaljer

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen

Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Personaljuss. Utvalgte emner. Advokat Ulf Knobloch Johannessen Systematikk Introduksjon og oversikt Spørsmål og diskusjon underveis Maler og standarddokumenter Teamene 1) Oversikt over regelverket i arbeidsretten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Gardermoen, 1. februar 2012 Spesialrådgiver/advokat Hanne Gillebo-Blom Fagsjef/advokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet

Religion på arbeidsplassen. Ronald Craig. Likestillings- og diskrimineringsombudet Religion på arbeidsplassen Ronald Craig Likestillings- og diskrimineringsombudet Spørreforbud i ansettelse Diskrimineringsloven 7 Religiøse eller kulturelle spørsmål Likestillingsloven 4 graviditet, adopsjon

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember 2007 fra en fagorganisasjon på vegne av medlemmet A. Dok. ref. 07/2096-23/SF-414, SF-711, SF-821, SF- 900//CAS Dato: 05.03.2009 ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 07/2096 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 18. desember

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket

GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket Sist oppdatert: august 2011 Hensikten med denne oversikten er å gi en innføring om rettigheter og muligheter som gjelder gravide arbeidstakere. Vi vil presisere

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok den 7. juni 2007 en henvendelse

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell

Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell Tema Hva er seksuell trakassering? Hvor omfattende? Hvor alvorlig? Hvem har ansvaret? Det er lett

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Arbeidsmiljø nr. 2-11 Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Denne brosjyren gir en kort oversikt

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/639-5 08/3813 25.06.2010 NYBEGYNNERSTILLING FOR LEGER - PRAKTISK OG PEDAGOGISK OPPFØLGING AV NYUTDANNEDE LEGER - HØRINGSSVAR

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema. Utvalgte tema. Arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. mars 2014

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema. Utvalgte tema. Arbeidsmiljøloven. Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. mars 2014 Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. mars 2014 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A.

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A. Dok. ref. Dato: 06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007 ANNONYMISERT FULLTEKSTVERSJON AV SAKEN Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) DATO: LOV-2008-06-20-42 DEPARTEMENT: BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene!

Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene! Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene! 15.11.2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 15.11.2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 2 1 Hva gjelder i arbeidsforhold? 15.11.2013 Copyright Aditro.

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun

Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet. En etnisk russisk kvinne hevdet at hun ble diskriminert grunnet sin etnisitet da hun NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/835-15 /SF-801, SF-422, SF-421, SF-512.1, SF-902, SF-821, SF-825, SF-833, SF-853 / Dato: 02.11.2011 Kvinne ikke diskriminert ved ansettelse grunnet etnisitet

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Kl. 11.45 12.15 Lunsj. Kl 12.15 13.45 Det systematiske HMS-arbeidet Kl 13.45 14.00 Pause. Kl. 14.00 14.30 Gjennomgang av oppgåve, oppsummering

Kl. 11.45 12.15 Lunsj. Kl 12.15 13.45 Det systematiske HMS-arbeidet Kl 13.45 14.00 Pause. Kl. 14.00 14.30 Gjennomgang av oppgåve, oppsummering HMS-dag for lærlingar 8. April 2010 Kl 10.00 10.15 Velkomen v. Siv Sandøy Kl 10.15 11.45 Arbeidsmiljølova og HMS Virkemidlar i arbeidsmiljøarbeidet Krav til arbeidsmiljøet; tilrettelegging, medverknad,

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Særavtale om lønns- og personalregistre

Særavtale om lønns- og personalregistre Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-15 Særavtale om lønns- og personalregistre Dato: 12.12.2007 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.

Detaljer

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse NOTAT Vår ref. 11/53-15 /SF-471, SF-514.6, SF-711, SF-821, SF-826, SF-902 / Dato: 07.11.2011 Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: SAKENS

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - ulik dekning av lønn ved uttak av foreldrepermisjon for kvinner og menn

Anonymisert versjon av uttalelse - ulik dekning av lønn ved uttak av foreldrepermisjon for kvinner og menn Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1047-8-AAS 16.10.2008 Anonymisert versjon av uttalelse - ulik dekning av lønn ved uttak av foreldrepermisjon for kvinner og menn Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

Arbeidsgiver ser deg:

Arbeidsgiver ser deg: eforvaltningskonferansen 2011 9. februar 2011 Arbeidsgiver ser deg: Om grensene for arbeidsgivers rett til å kontrollere sine ansatte Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer