Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 20. mai 2008"

Transkript

1 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. mai 8 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig). Hjelemidler: Kalkulator og vedlagt formelsamlig (bakerst i ogavesettet). Kotroller at du har fått alle arkee. Les ogavetekstee øye. Bruk ege ark å hver ogave. Begru alle svar. Alle delsørsmål teller like mye. Ogave De 4 elevee i e. klasse skal å klassetur. For å tjee i eger til ture har klasse kakelotteri hver lørdag. a) Per, Pål, Ese og Has blir trukket ut. Hvor stor er sasylighete for dette? b) Hvor stor er sasylighete for at de fire er to gutter og to jeter? c) Loddee som gir gevist legges tilbake etterå, slik at samme lodd ka gi flere gevister. E tidel av loddee er vierlodd. More til Terje kjøer lodd. Hvor stor er sasylighete for at hu vier å øyaktig ett av loddee? d) Hvis situasjoe er som i ukt e), hvor stor er sasylighete for å vie å 3 eller færre lodd? Ogave Vi skal her gå ut ifra at SAS har 5 daglige avgager fra Fleslad til Gardermoe, mes Norwegia har avgager. Vi teker oss videre at det bare er disse selskaee som flyr dee ruta. E viterdag er det uvær, og avgagee fra Fleslad er forsiket. Sasylighete for at et tilfeldig SAS-fly er forsiket er,, mes tilsvarede for Norwegia-fly er,3. Vi defierer følgede hedelser: S = et tilfeldig valgt fly å ruta Fleslad Gardermoe er et SAS-fly N = et tilfeldig valgt fly å ruta Fleslad Gardermoe er et Norwegia-fly F = et tilfeldig valgt fly å ruta Fleslad Gardermoe er forsiket a) Sett o sasylighetee P(S), P(N), P(F S) og P(F N). b) Fi sasylighete for at et tilfeldig valgt fly er forsiket. c) Hva er sasylighete for at et tilfeldig valgt fly som er forsiket, er et SAS-fly? d) Hva er sasylighete for at et tilfeldig valgt fly som er i rute, er et SAS-fly?

2 Ogave 3 På visse tider av året krysser jordas bae e kometbae (oe slike krysiger er faste årlige feomeer). I kometes bae ligger det igje massevis av små artikler, alt fra bittesmå støvkor til litt større steier. Når artiklee kommer i i jordas atmosfære med stor hastighet (otil 7 km/t), vil friksjoe varme dem o slik at de lyser kraftig et kort øyeblikk, mes de farer over attehimmele. Vi omtaler dette som stjereskudd (de er der om dage også, me da ser vi dem ikke). La X være tide et slikt stjereskudd lyser, målt i sekuder. Vi betrakter bare legde å lysglimtet, ikke adre faktorer. Vi skal ata at X er ormalfordelt med forvetig µ = sekud og stadardavvik σ =, sekud. a) Hvor stor er sasylighete for at et stjereskudd varer i midre e sekuder? b) Hvor stor er sasylighete for at et stjereskudd varer mellom og 3 sekuder? c) Hvor stor er sasylighete for at et stjereskudd varer mer e to sekuder? Det tar jorda oe timer å assere støvet som ligger sredt utover i kometes bae. Vi atar at forvetet atall stjereskudd er miutt er i dette tidsrommet. La Y være atall stjereskudd i løet et vilkårlig tidsitervall av legde 3 miutter. d) Redegjør for hvilke fordelig det er rimelig å ata at Y har, og reg ut P(Y = 5). e) Vi ka ata at atallet stjereskudd i to itervaller som ikke overlaer hveradre er uavhegige hedelser. Forklar hva vi meer med uavhegige hedelser. f) Vi observerer to itervaller av legde 3 miutter. De to itervallee overlaer ikke. Beskriv hvorda vi ka rege ut sasylighete for at vi observerer stjereskudd i løet av de to itervallee du treger ikke rege det ut, bare beskrive hva du må gjøre for å få det til. Ogave 4 a) E eske ieholder tre kuler, ummerert;,, 3. E kule trekkes tilfeldig, og legges tilbake i eske. Vi trekker to gager å dee måte. Hva er sasylighete for at vi trekker kule r. å adre trekig? b) La eske ieholde 5 ummererte kuler. E kule trekkes tilfeldig og legges tilbake i eske. Dette gjetas 5 gager. Hva er sasylighete for å trekke kule r. mist e gag? c) La eske ieholde 5 ummererte kuler. E kule trekkes tilfeldig og legges tilbake i eske. Dette gjetas 5 gager. Hvor stor er sasylighete for at vi trekker 3 femmere?

3 d) La eske ieholde 5 ummererte kuler. E kule trekkes tilfeldig og legges tilbake i eske. Dette gjetas 5 gager. Hvor stor er sasylighete for at vi trekker to - ere, e 3-er og to 5-ere. e) La det være m kuler i eske. Hvis ma trekker 5 kuler ute tilbakeleggig, hva er sasylighete for at kule r. er blat de uttruke? Forklar fremgagsmåte. (Hit: det går for eksemel a å bruke m 4 m 5 ) Ogave 5 E elebode selger elee i artier å eler. Ma må alltid rege med at oe av elee i et slikt arti er såass skadet at de ikke ka selges til almielig kosum. Bode åstår at i et arti å eler vil aslagsvis 5 være ueget for salg i butikke. E otesiell kjøer vil udersøke bodes åstad ærmere, og lukker ut 5 eler tilfeldig. Av disse er 4 skadet. Vi skal hjele kude med å gjøre e hyotesetest. a) Vi velger å sette H = av eler er 5 skadet. Drøft kort om det er rimelig. b) La H være slik som i a). Defier de alterative hyotese H. c) Hvis vi lar X være atall skadede eler i et utvalg å 5, hva slags fordelig har X? Forklar. d) Sasylighetee P(X = x) ka tilærmes godt med sasylighetee for e biomisk forsøksrekke hvor =,5. Forklar sammehege. Nedefor ser du e tabell over sasyligheter for hyoteseteste, bereget med de biomiske tilærmige: Sasylighetee for at x 7 er såass små at vi velger å ase dem som i dee teste. e) Sett sigifikasivået til α =,5. Hva blir da de kritiske verdie? f) Fi sigifikassasylighete for testresultatet X = 4. Trekk koklusjoe. 3

4 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig Formelark for Matematikk, modul Statistikk og sasylighetsregig BINOMIALKOEFFISIENTEN:! = k ( k)! k! ADDISJONSSETNINGEN: P( A B) = P( A) + P( B) P( A B) DEFINISJON AV BETINGET SANNSYNLIGHET: P( A B) = P( A B) P( B) MULTIPLIKASJONSREGELEN: P( A B) = P( A) P( B A) = P( B) P( A B) BAYES FORMEL: P( B A) = P( A B) P( B) P( A) STANDARDAVVIK OG GJENNOMSNITTLIG ABSOLUTTAVVIK La x, x, x3,..., x være observasjoee i et datasett, og x gjeomsittet av dem. Nedefor er det gitt tre formler:. Emirisk stadardavvik.. Teoretisk stadardavvik. 3. Gjeomsittlig absoluttavvik.. ( x i x) i=. ( X i X ) i= 3. x x i= FORVENTNING, VARIANS OG STANDARDAVVIK FOR EN STOKASTISK VARIABEL X E( X ) = x P( X = x ) alle xi i Var( X ) = E ( X E( X )) = E( X ) ( E( X )) i σ ( X ) = Var( X ) = E ( X E( X )) 4

5 HYPERGEOMETRISK FORDELING M N M k k P ( X = k ) = N M N E( X ) = Var( X ) = ( ) N N GEOMETRISK FORDELING P( Y = y) = ( ) y E( Y ) = Var( Y ) = BINOMISK FORDELING P x x x ( X = x) = ( ) E X ) = ( Var( X ) = ( ) POISSONFORDELING Med t mees tid, legde, areal, volum. λ er atall forekomster er tidsehet av e bestemt hedelse A. λ λ x ( t) t P( X = x) = e E( X ) x! = λt Var( X ) = λt NORMALFORDELING X µ Hvis X ~ N ( µ, σ ), så er Z = ~ N (,). Dersom x er e verdi i verdimegde til σ x µ e ormalfordelt stokastisk variabel X, og vi skriver z =, så bereges σ F( x) = P( X x) = G z (se tabell over sasyligheter i sasyligheter for X ved ( ) stadardormalfordelig) SENTRALGRENSETEOREMET Hvis X er e stokastisk variabel, med E( X ) = µ stadardavvik S, og X, X,..., X er koier av X, så er X = ( X + X + L + X ) tilærmet ormalfordelt for, med forvetig E ( X ) = µ og stadardavvik ( ) σ X = S. 5

6 KONFIDENSINTERVALLER Et tilærmet ( α) % kofidesitervall for i e biomisk situasjo, basert å ˆ( ˆ) ˆ( ˆ) estimatore ˆ = X / er gitt ved ˆ ˆ /, z z α + α / Vi fier et tilærmet( α) % kofidesitervall for forholdet M / N i e x x hyergeometrisk situasjo ved itervallet: z ˆ ˆ α / Var( ), + zα / Var( ) hvor x / er de observerte verdie av estimatore ˆ = X / og N x x Var( ˆ ) = N. Et ( α) % Z-itervall for gjeomsittet µ i e ormalfordelt situasjo er gitt σ ved: X zα /, X + zα / σ Dersom stadardavviket σ ikke er kjet, setter vi S = i= ( x i x). og bruker S i stedet for σ. Dee fremgagsmåte er god ok dersom atallet observasjoer er større e, side ormalfordelige og t-fordelige da er svært like. Dersom atallet observasjoer er vesetlig midre e bør/må vi beytte t-fordeliges kvatiler, t α, i stedet for ormalfordeliges z α. Bruker vi S i stedet for σ får vi e tilærmig til et ( α) % T-itervall for gjeomsittet µ i e ormalfordelt situasjo. KRITISKE VERDIER. Hvis H forkastes år X blir åfallede lite, er k er de største verdi slik at P( X k) α (esidig test). Vi forkaster H dersom X k.. Hvis H forkastes år X blir åfallede stor, er k er de miste verdi slik at P( X k) α (esidig test). Vi forkaster H dersom X k. 3. Hvis H forkastes år X blir åfallede lite eller X blir åfallede stor, er P( X k) α / og P( X k) α / (tosidig test). Vi forkaster H dersom X k eller X k. TEST AV BINOMISK Hesikte med teste er å avsløre om de isamlede data atyder om estimatet X/ til de virkelige sasylighete, avviker sigifikat fra e bestemt verdi, kalt. Vi beytter 6

7 testobservatore Z X X = =. Vi har følgede alterativer: ) ( ) (. H : og H : > hvis Z > z α H : og H : < hvis Z < z α H : = og H : hvis Z > z α /. 3. Z-TEST (OG TILNÆRMING TIL T-TEST) Her testes det om isamlede data atyder at gjeomsittet µ ligger ær ok e kjet verdi µ. Vi forutsetter først at stadardavviket σ er kjet. Vi beytter X µ testobservatore Z =. Vi har følgede alterativer: ( σ / ). H µ og H > µ hvis Z > z α H µ og H < µ hvis Z < z α H = µ og H µ hvis Z > z α /. 3. Dersom stadardavviket ikke er kjet, bereger vi det emiriske stadardavviket S = ( x i x) og bruker S i stedet for σ. Dee fremgagsmåte er god ok i= dersom atallet observasjoer er større e, side ormalfordelige og t- fordelige da er svært like. Dersom atallet observasjoer er vesetlig midre e bør/må vi beytte t-fordeliges kvatiler, t α, i stedet for ormalfordeliges z α. For øvrig er teste de samme. UPARET T-TEST Vi beytter testobservatore T = S X Y +, hvor S = ( ) S ( ) S x y + Det som er kalt S x her er stadardavviket for x-verdiee, og S y er stadardavviket for y-verdiee. og står for atall observasjoer i hver grue. : og H > µ hvis T > t α H µ og H < µ hvis T < t α H = µ og H µ hvis T > t α /. H µ µ. 3. 7

8 PARET T-TEST D Vi beytter testobservatore D =, hvor D er gjeomsittet av differesee, S D / S D er stadardavviket for differesee, og er atallet observasjosar.. H µ og H > µ hvis T > t α H µ og H < µ hvis T < t α H = µ og H µ hvis T > t α /. 3. KORRELASJONSKOEFFISIENTEN R = i= ( x x)( y y) i ( xi x) ( yi y) i= i= i TABELLER 8

9 9

10

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 16. mai 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL 6. mai 008 EKSAMEN I MATEMATIKK Modul 5 studiepoeg Tid: 5 timer Oppgavesettet er på 8 sider (ikludert formelsamlig). Hjelpemidler:

Detaljer

n 2 +1) hvis n er et partall.

n 2 +1) hvis n er et partall. TMA445 Statistikk Vår 04 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Oppgave Mediae til et datasett, X, er de midterste verdie. Hvis vi har stokastiske

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke Oversikt, del 5 Hypotesetestig, del 4 (oppsummerig fra Hypotesetestig, del 5 Kofidesitervall dimesjoerig Eksempler fra slutte av forrige uke Kofidesitervall p-verdi Eksempler Eksempler (styrke, dimesjoerig,...

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Eksamen i. MAT110 Statistikk 1

Eksamen i. MAT110 Statistikk 1 Avdeling for logistikk Eksamen i MAT110 Statistikk 1 Eksamensdag : Torsdag 28. mai 2015 Tid : 09:00 13:00 (4 timer) Faglærer/telefonnummer : Molde: Per Kristian Rekdal / 924 97 051 Kristiansund: Terje

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

Matteknologisk utdanning

Matteknologisk utdanning Statistikk, FO242N, AMMT, HiST 2. årskurs, 30. mai 2007 side 1 ( av 5) HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI Matteknologisk utdanning Kandidatnr: Eksamensdato: 30. mai 2007

Detaljer

Matematikk R2. Odd Heir Gunnar Erstad Håvard Moe Per Arne Skrede BOKMÅL

Matematikk R2. Odd Heir Gunnar Erstad Håvard Moe Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk R Odd Heir Guar Erstad Håvard Moe Per Are Skrede BOKMÅL Matematikk R dekker målee i læreplae av 006 for Matematikk R i studiespesialiserede utdaigsprogram H Aschehoug & Co (W Nygaard) 008 utgave

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Jo Eidsvik og Arild Brandrud Næss Tlf: 90 12 74 72 og 99 53 82 94 Eksamensdato: 9. desember 2013 Eksamenstid

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning II MET 3431 Statistikk 10. april 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Eksamensoppgaver: Prøve-eksamen A fra 2010: Oppgave 6-7. Prøve-eksamen A fra 2010

Detaljer

Fagdag 5-08.01.09. 2) Du skal fylle ut en tippekupong. På hvor mange måter kan dette gjøres?

Fagdag 5-08.01.09. 2) Du skal fylle ut en tippekupong. På hvor mange måter kan dette gjøres? Fagdag Plan Fagdag - 08.01.0 1,2 time: Repetisjon kapittel 3 - Sannsynlighet Oppgaver Teori (lesestoff) 3, time: Arbeide med.1 og.2: 16, 17, 18, 1 3, time: Ekstra vurdering før terminoppgjør Repetisjon

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk

Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk Oppgaver til Studentveiledning I MET 3431 Statistikk 20. mars 2012 kl 17.15-20.15 i B2 Handelshøyskolen BI 2 Oppgaver 1. Konfidensintervaller Vi ser på inntekten til en tilfeldig valgt person (i tusen

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland Tlf: 48 22 18 96 Eksamensdato:??. august 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE MET1002 Statistikk Grunnkurs 7,5 studiepoeng Torsdag 14. mai 2007 kl. 09.00-13.00 Faglærer: Sjur Westgaard (97122019) Kontaktperson

Detaljer

Eksamen. Fag: AA6524 Matematikk 3MX. Eksamensdato: 4. juni 2007. Vidaregåande kurs II / Videregående kurs II

Eksamen. Fag: AA6524 Matematikk 3MX. Eksamensdato: 4. juni 2007. Vidaregåande kurs II / Videregående kurs II Eksamen Fag: AA6524 Matematikk 3MX Eksamensdato: 4. juni 2007 Vidaregåande kurs II / Videregående kurs II Studieretning: Allmenne, økonomiske og administrative fag Elevar/Elever Oppgåva ligg føre på begge

Detaljer

Matematikk med TI-83

Matematikk med TI-83 Matematikk med TI-83 3MX/Y Brukerveiledning knyttet til eksempler av Eystein Raude Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 på GK og VKI Eksemplene oppfyller læreplanens mål Læreplanens mål 1 Mål 3 Funksjonslære

Detaljer

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.01.2012 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. Ved sensuren teller alle delspørsmål likt. Eksamen i: MET040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 4 november 2008 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer