3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008"

Transkript

1 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver, mutlig, økter, diverse arbeid: /3 jui. Vi kommer å til et ytt sasylighets- og statistikkapittel. Det repeteres i læreboka, me oe av dere har kaskje behov for litt ekstra treig, Her følger samleoppgavee fra MX, og de er bra repetisjo:.a: Etter offetlig statistikk er sasylighete 9,8 % for at e 44 år gammel kvie skal bli mist 4 år, 94, % for at e 4 år gammel kvie skal bli mist 64 år og 94 9 % for at e 64 år gammel kvie skal bli mist 69 år. a) Hva er sasylighete for at e 44 år gammel kvie skal bli mist 69 år? Ti gamle klasseveier som alle er 44 år, møtes på Heartbreak hotel for å feire at det er år side de gikk ut av videregåede skole. De blir eig om å møtes igje samme sted om år. Hva er sasylighete for at b) alle ti er i live om år c) i er i live om år d) åtte er i live om år e)mist åtte er i live om år.b: Ved a teste for et bestemt hormo i e uriprove ka e avgjøre om e kvie er gravid. E graviditetstest er ikke 00 % sikker. I e udersøkelse fat e: Hvis e kvie er gravid, er det 99, % sasylig at teste vil vise det. Hvis e kvie ikke er gravid, er det 0. % sasylig at teste likevel vil idikere at kvie er gravid. Vi atar at 0 % av de kviee som tar e graviditetstest, er gravide. E kvie tar e graviditetstest. a) Hva er sasylighete for at teste idikerer at kvie er gravid? b) Teste idikerer at kvie er gravid. Hva er sasylighete for at hu virkelig er det?.c: "Idiote" er e kabal. De starter med at du legger fire kort fra e kortstokk opp på bordet. a) Hvor mage måter ka du gjøre dette på år vi tar hesy til rekkefølge? b) På hvor mage måter ka du få: ) fire spar ) ett kort i hver farge (Husk at det er fire «farger»: kløver, ruter, hjerter og spar.) c) Fi sasylighete for de to hedelsee i oppgave b. Må du gjøre oe forutsetiger for å berege dem?.d: Fem veer går samme på kio. a) Hva er sasylighete for at ige av dem har fødselsdag i samme måed? (Du ka rege som om alle fødselsmåeder er like sasylige.) b) Hva er sasylighete for at mist to av dem har fødselsdag i samme måed? c) Du er e av de fem veee. Hva er sasylighete for at mist e av de adre er født i samme måed som deg?.e: Ved e skole er det grupper som skal ha udervisig e bestemt skoletime. Skole har 0 udervisigsrom. a) På hvor mage måter ka ispektøre velge de rommee der det skal være udervisig? b) Ispektore har valgt rommee der det skal være udervisig. Pa hvor mage måter ka hu fordele gruppee pa disse rommee?.f: Du tipper e lottorekke (jf. eksempel 4 i avsitt.). Hva er sasylighete for at du tipper riktig a) seks viertall b) fem viertall c) fire viertall (Fasit: A: a: 8,9% b:,% c: 3,9% d: 3,% e: 88,9% B: a: 0,3% b: 98,0% C: a: b: : 60 : c: : 0,6% : 0,% Kortee må være godt stokket. D: a: 38,% b: 6,8% c: 9,4% E: a: 40 b: 3,6 0 4 F: a: 3, 0 - b:,4 0-3 c: 0,09) Produktsetiga: Ei omformig av setiga for betiget sasylighet fører til: A B) B år A og B er avhegige hedelser, og A B) B) år A og B er uavhegige hedelser; de siste gjelder også for 3 eller eda flere hedelser. Total sasylighet: B) A B) + A B) B + B Bayes setig: A B) B B) Kombiatorikk: Kombiatorikke gir oss løsiger på hvor mage muligheter som fis, ofte gir det oss svar på mulige utfall, dvs. evere vi treger for å fie sasylighete! Atall rekker på e tippekupog er E lottokupog har 3966 ulike rekker med viertall. Hvorfor? Hvor mage ulike kortheder med 3 kort ka du få utdelt? Hvor mage ulike orske bilummer ka vi lage? Osv. Ordet utvalg med tilbakeleggig: Fra e megde med elemeter ka vi lage år utvelgiga skjer med tilbakeleggig. r... ordede utvalg på r elemeter

2 Ordet utvalg ute tilbakeleggig: Fra e megde med elemeter ka vi lage ) )... r + ) ordede utvalg på r elemeter år utvelgiga skjer ute tilbakeleggig. Ordig av elemeter: elemeter ka ordes i rekkefølge på ( ) )... 3! ulike måter, som leses fakultet. Kalkulator:! blir: <OPTN> <F6> <PROB> <x!> <EXE> ) )... r + ) skrives som P r av kalkulatore, slik at: P : 0 <OPTN> <F6> <PROB> <Pr> <EXE> 0 Uordet utvalg ute tilbakeleggig: Fra e megde med elemeter ka vi lage ) )... r + )! r r! r!( r)! uordede utvalg på r elemeter år utvelgiga skjer ute tilbakeleggig. Kalkulator: 34 skrives som C r av kalkulatore, slik at: 34C : 34 <OPTN> <F6> <PROB> <Cr> <EXE> Hypergeometriske sasyligheter: E megde med elemeter ka deles i i delmegder D og D. Det er m elemeter i D og -m i D. Vi trekker tilfeldig r elemeter fra megde ute tilbakeleggig. Da er k elemeter fra D) m m k r k r Dee sasylighetsfordeliga kaller vi e hypergeometrisk sasylighetsfordelig. Biomiske sasyligheter: Vi gjør uavhegige forsøk. I hvert forsøk er sasylighete p for at e hedelse S skal itreffe og -p for at de ikke skal itreffe. Da er S itreffer k gager) p k k p k ( ). Dee sasylighetsfordeliga kaller vi e biomisk sasylighetsfordelig. Tommy & Tiger (Calvi & Hobbes): T&T bid 3 side 6

3 Kladd Ihold Dato.,.,.3,.4,.,.6 0, 06.,.8,.9,.0 4, 6 Stokastiske variabler: Stokastisk vil si det samme som tilfeldig. Kaster vi to teriger og vil fie summe, er summe Z e stokastisk, dvs. tilfeldig, variabel som ka ata verdiee, 3, 4,, 6,, 8, 9, 0, eller. Teller vi opp hvorda vi ka få de ulike svara, vil vi kue lage ei sasylighetsfordelig der vi ser at er verdie som er lettest å få, med sasylighet lik /6. Kast med teriger er tilfeldige forsøk. De mulige resultatee kaller vi som valig utfall. Husk også på at summe av alle sasylighetee i ei sasylighetsfordelig skal være eller 00%. Biomisk fordelig: Ei biomisk fordelig er ei fordelig med bare to mulige utfall (bi-!). Vi gjør uavhegige forsøk. I hvert forsøk er sasylighete lik p for at e hedelse skal itreffe og - p for at de ikke skal itreffe. Vi lar X være atall gager hedelse itreffer, og for sasylighetsfordeliga med de formele: Sasylighete for at oe skjer k gager: P ( X ) k k k k) p ( p, der k 0,,,, Bruk lommeregere: Vi ka aturligvis skrive i de biomiske formele med isatte verdier direkte. Husk på <OPTN> og <CALC> for å fie hvis du treger å legge samme flere sasyligheter og <OPTN> og <PROB> for å fie Cr! Lommeregere har også biomialformele iebygd: STAT: <DIST> distributio, fordelig <BINM> biomial <Bpd> gjelder e ekeltsasylighet: Velg <VAR> x de variabelverdie du vil ha svar på, dvs. X. Numtrial atall forsøk, dvs.. p sasylighete, dvs. p. <Bcd> vil si summe av sasylighetee fra starte (0) og til og med de x-verdie du agir år du leser i x, Numtrial og p. Forvetigsverdi: Forvetigsverdie er ei form for gjeomsittsverdi. Hvor mage gutter reger du med at det er i e 4-barsfamilie? Vi forveter. Hvis X er e stokastisk variabel med m mulige verdier x x,...,, x m, vil forvetigsverdie til X være defiert som: µ E( X ) x m X x) + x X x ) xm X xm ) xm X xi ) i Forvetigsverdie kalles også de store talls lov, eller love om gjeomsittet: kaster du e terig mage gager, vil atallet gager terige får de forskjellige verdiee, bli gaske likt etter hvert. Likevel går det ikke a å rege med gevist i Lotto dersom ma velger blat tall som sjelde har vært trukket ut. Hvorfor ikke? På lommeregere må dere igje merke dere bruk av og Cr! 8/ 9/.,.,.3,.4,. 9, 0 Regeregler for forvetig: Det fis ekle regler år vi skal rege med forvetiger: E( a + bx ) a + b E( X ), der a og b er kostater og X e stokastisk variabel. E ( X + Y ) E( X ) + E( Y ), år X og Y er stokastiske variable. I e biomisk fordelig, der X er biomisk fordelt: E ( X ) p 0/ Iførig 46ae, 4, 49, 46 0/.6,.,.8,.9,.0,. 6, 8 Varias og stadardavvik: Spredig forhold til forvetigsverdie sier mye om ei fordelig, me det viser seg at vi får et lagt viktigere mål for spredig dersom vi kvadrerer avviket, kvadratavviket. Det gjeomsittlige kvadratavviket kalles varias: X er e stokastisk variabel med m mulige verdier x, x,..., x m og forvetigsverdie µ; da er variase defiert som: m µ ) X x ) + ( x µ ) X x ) ( xm µ ) X xm ) ( xi ) X xi ) i Var( X ) ( x µ Kvadratrota til variase kaller vi stadardavviket, og i motsetig til variase vil stadardavviket ha riktig beevig i forhold til det vi jobber med! Stadardavviket til e stokastisk variabel X er gitt ved: σ SD ( X ) Var( X ) / 3

4 Kladd Ihold Dato Prøve, kapittel 4 6/.,.3,.4,.,.6 3, 38 Regeregler for varias: Igje er regereglee relativt ekle: Var ( a + bx ) b Var( X ), der a og b er kostater og X e stokastisk variabel. Var ( X + Y ) Var( X ) + Var( Y ), år X og Y er stokastiske variable. I e biomisk fordelig, der X er biomisk fordelt: Var( X ) p( p) /.,.8,.9,.30 40, 44.3,.3,.33,.34 48, 3 Kotiuerlige stokastiske variabler: Hittil har vi bare sett på edelige stokastiske variabler. Terigkast ka bare bli 4 eller, ikke oe imellom. Nå skal vi udersøke kotiuerlige variabler. Tidligere har vi lært om histogram, høyde av ei søyle var atall observasjoer over et itervall. Nå skal histogrammee teges slik at arealet av ei søyle er lik de relative frekvese, slik at arealet av alle søylee blir lik eller 00%. Og vi skal fie arealer over tetthetsfuksjoer, dvs. fuksjoer som beskriver sasylighetsfordeliga. Når X er e kotiuerlig stokastisk variabel med tetthetsfuksjo f(x) og a og b er kostater, har vi: P ( a X b) f ( x) dx b a Normalfordeliga: Normalfordeliga er de viktigste av alle sasylighetsfordeliger. (De kalles også Gauss-fordeliga, etter matematikere Carl Friedrich Gauss.) Gauss fat ormalfordeliga som e fordelig av målefeil fra bl.a. ladmålig. Me mage meeskelige egeskaper, for eksempel høyde, prestasjoer på idrettsbae eller på skole følger ei ormalfordelig. Dee fordeliga er altså gaske ormal. I ei ormalfordleig skal ca. /3, egtl. 68,3% være iafor et stadardavvik hver veg i forhold til forvetigsverdie. Over 9% er iafor stadardavvik hver veg. Tetthetsfuksjoe til ormalfordeliga av X ka skrives slik: f ( x µ ) σ ( ) x e σ π Det er ekelt å føre alle ormalfordeliger over på e stadard form, stadardormalfordeliga. Når X er µ ormalfordelt med forvetig µ og stadardavviket er σ, er Z X stadardormalfordelt. På side 4 og og i formelsamliga fis stadardormafordeliga som ka brukes på alle ormalfordeliger! Lommeregere: Akkurat som med biomialformele har kalkulatore ormalfordeliga iebygd! STAT: <DIST> distributio, fordelig <NORM> ormal <Npd> gjelder e ekeltsasylighet: Velg x de variabelverdie du vil ha svar på, dvs. X. σ stadardavvik. µ forvetigsverdie. <Ncd> vil si summe av sasylighetee fra <Lower> og til og med <Upper>. σ stadardavvik. µ forvetigsverdie. σ 3/ 4/ Kalkulator og sasylighetsregig: PLUS-modellee av Casio 980 og 990 har ege sasylighetsfordeliger : <STAT> <DIST>: Her fis <NORM> og <BINM> og oe flere. Bruke er beskrevet på kapittelarket. Eksempel : Normalfordelig av rekrutters høydefordelig der gjeomsittshøyde er 80 cm og stadardavviket er. Dee sasylighetsfordeliga følger da fuksjoe: f ( x 80) ( x) e 4 π Det ka være yttig å tege grafe: Gjør det slik at de blir Y på kalkulatore. a) Hvor stor del av rekruttee er mellom og 8 cm? Ete: (Y,,8 ) på kalkulatore 0,, dvs. %. For å få fram Y: <VARS> <GRPH> <Y>. Skriv til tallet for å få Y. Eller: Vi bryr oss ikke om f(x) me bruker heller stadardormalfordeliga som ligger i kalkulatore. De fugerer for atall

5 stadardavvik, og vi veit vi fra til 8 skal ed c, dvs. stadardavvik og opp det samme i forhold til gjeomsittet, forvetigsverdie på 80 cm. : ) - : ) på kalkulatore 0,, dvs. %. For å få fram P-fuksjoe: <RUN> <OPTN> <PROB> <>. b) Vi vil se arealet illustrert: Vi teger opp ormalfordeliga og skraverer fra 80 cm til 8 cm: Graph Y Q ( : ) <EXE> som gir 0,6: Dvs. at vårt areal er det dobbelte, 0, %. <RUN> <Sketch> (dvs. <SHIFT> <F4>) <GRPH> <Y> <OPTN> <PROB> <Q(> Fuksjoe P ( : ) ville gitt hele arealet fra vestre og til stadardavviket c) Hvorda fier vi høyde som 9% av rekruttee er lavere e? +. Legg i de to grafee X) og 0,9 på valig måte. Bruk vidu x [ 3,3] og [ 0,] y. y vil si 00% og tallee lags x- akse er atall stadardavvik. Fi skjærig: x,644806, dvs.,64 stdardavvik til høyre for 80 cm. Høyde blir altså 80 cm +,64 cm 9, cm, som er høyde 9% ikke overstiger. Eksempel : Det reiser persoer. 6 smugler og plukkes ut for kotroll. Variable X er hvor mage av dem som smugler som blir kotrollert. Vi vil lage tabeller over fordeliga og forvetig og stadardavvik. X x) 6 x 9 x Lista vår dreier seg bare om 0,,, 3, 4 eller persoer, de som kotrolleres, me poeget er å la kalkulatore gjøre mage regeoperasjoer for oss! a) Legg tallee i List. <STAT>: Fyll ut List mauelt, husk <EXE> b) Legg sasylighetsfordeliga i List : Flytt markøre til listehodet List og tast i: Seq (6 C X 9 C ( X) : C, X, 0,, ) <OPTN> <LIST> <SEQ> (Seq står for sekves, ei rekke der X går fra og med 0 til og med og med sprag på i dette tilfellet.) <EXE> c) Lage e kumulativ liste, altså med summeriger udervegs: Flytt markøre til listehodet List 3 og tast i: Cuml List <EXE> <OPTN> <LIST> <CUML> <OPTN> <LIST> <LIST> og skriv i ummeret på lista:. De kumulerte sasylighete for alle skal bli, dvs. 00% og sasylighete for at ikke flere e smuglere blir tatt blir 0,66, dvs. 66%. d) Fie forvetigsverdie utfra tabell: Flytt markøre til listehodet List 4 og tast i: List x List <EXE>. Disse tallee skal summeres, og det ka gjøres i e kumulativ liste, se c), eller slik: <MENU> <RUN> og skriv i: Sum List 4 <EXE>, som blir, dvs. forvetigsverdie. <OPTN> <LIST> <Sum> <OPTN> <LIST> <List> og skriv tallet. e) Fie variase utfra tabell som summeres til slutt: Flytt markøre til listehodet List og tast i: (List.) x List <EXE> Velg deretter: <MENU> <RUN> Sum List <EXE> og svaret blir 0,6. f) Fies stadardavviket: Reg ut kvadratrota av 0,6, som blir 0,8. g) Søylediagram: <SET UP>: Stat Wid Maual <EXIT> <GRPH>: StatGraph: Graph Type Hist, Xlist List, Frequecy List

6 Viduet V-Vidow må stilles i: x [ 0,6] og y [ 0,] Kladd Ihold Dato.3,.36,.3,.38 9, 6 Setralgresesetige: Normalfordeliga er god i seg sjøl, me de gir også ei god tilærmig til adre fordeliger. Når er tilstrekkelig stor og X er biomisk fordelt, er x tilærma ormalfordelt. Setralgresesetige sier at summe av mage stokastisk variabler er tilærma ormalfordelt med forvetigsverdi µ og stadardavvik σ år er tilstrekkelig stor.(abraham de Moivre, 66-4.) Tilærmig til biomisk fordelig: Hvis X er biomisk fordelt og tilstrekkelig stor, er X tilærma ormalfordelt med forvetigsverdi E ( X ) p og stadardavvik ) ( ). SD( X p p 9/.39,.40,.4,.4,.43 63, 68 Biomisk fordelig ved utvalgsudersøkelser: Avslutige av kapitlet dreier seg om statistiske metoder. Normalt sett veit vi ikke hvilke verdi p har, i stedet må vi aslå, estimere verdie av p år vi har observert X av e populasjo med atall N. Populasjosadel: p er adele i e stor populasjo som har et kjeeteg. X er atallet i et tilfeldig utvalg (e stikkprøve) på idivider med dette kjeeteget: Estimator: p X Stadardfeil: Tilærma 9% kofidesitervall: S p p( p) p.96 S, p+. 96 S p p 30/ Litt mer kalkulatorstoff: Dersom du skal rege ut stadardavvik med mer. utfra ei liste med data, ka det gjøres med <STAT>valget på kalkulatore i List. Deretter velger du <CALC> og <VAR>, du har bare é variabel. Lista du får opp, er iteressat: x - gjeomsittet, dvs. E (X ) x - dvs. summe av alle verdiee. x - dvs. summe av kvadratet av alle verdiee. xσ - dvs. stadardavviket SD (X ) xσ - dvs. empirisk stadardavvik (side 09 i læreboka) - atall data, dvs.. De yeste kalkulatoree: De har to viktige fordeliger uder STAT DIST: Normalfordeliga: NORM Npd ekeltresultat: Legg i forvetigsverdi og stadardavvik som µ og σ. På x-plass ka vi lese av sasylighete for akkurat dee x-verdie. Med Execute ka vi tege grafe. Ncd resultat over et itervall: Legg i edre og øvre grese, og sasylighete over området reges ut.. IvN fier x-verdie år du har oppgitt resultatet som sasylighet. Når arealet er 0, vil aturligvis x-verdie være lik forvetigsverdie, for da har vi arealet fra vestre og halvveis, det vil si til µ. Biomialfordeliga: BINM Bpd ekeltresultat: Legg i x-verdiee i List (for eksempel). La oss si at vi kaster ei terig 0 gager: Da ka vi få ett resultat (for eksempel 6) 0,,, 3, 0 gager. Disse resultatee legger vi i ei liste. Atall forsøk, 0 kast, legger vi i Numtrial og sasylighete, /6, i p og utfører: Og dermed får vi fordeliga edover, fra 0 seksere og til 0 seksere. Velger vi Variable i stedet fro List, ka vi spørre etter ett ekeltresultat og ikke hele lista. x gis avr på sasylighete for å få seksere på 0 kast. Bcd kumulerte resultater gir oss tilsvarede tabell, me summert opp. Tilsvarede summert opp til et ekeltresultat, for eksempel x. 6

7 Kladd Ihold Dato.44,.4,.46 0, 3 Målefeil og populasjosgjeomsitt: Lommekalkulator: Bruk <STAT> og legg i resultater i List. Velg <CALC> og <VAR> for å fie gjeomsitt, stadardavvik, atall observasjoer og e del adre beregiger! Populasjosgjeomsitt: Til hvert idivid i e stor populasjo er det kytta e tallstørrelse. Gjeomsittet av tallstørrelse i hele populasjoe er lik µ. X, X,,X er tallstørrelse for idivider i et tilfeldig utvalg. Estimator: µ X X i i Empirisk stadardavvik: Stadardfeil: S X S S Tilærma 9% kofidesitervall: i ( X i X ) X.96 S, X X S X / Bruk spørsmåla "Rett eller galt?" på side 9 i oppgavesamliga til å teste deg sjøl på slutte av kapitlet, og som repetisjo. Husk dessute på at oppgavee 0,,, 3, 4, 4, 6, 66 og er løst bak i oppgavesamliga. Iførig:, 6, 86 / Prøve / Tommy og Tiger (Calvi ad Hobbes): Oppdatert madag,. jauar 008. Has Isdahl Bid 3, side 8

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Casio fx-9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx-9860 Innhold 1 Om Casio fx-9860 4 2 Regning 4 2.1 Tallet e......................................

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

n 2 +1) hvis n er et partall.

n 2 +1) hvis n er et partall. TMA445 Statistikk Vår 04 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Oppgave Mediae til et datasett, X, er de midterste verdie. Hvis vi har stokastiske

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning Det anbefales å lese orienteringsstoffet om kombinatorikk som følger etter oppgave 34. 1 a) Sett opp alle mulige kombinasjoner for et kast med to terninger. b) Regn ut sannsynlighetene

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

www.casio.no OPPLÆRINGSHEFTE for videregående skole Tor Andersen Årgang 1-2010 Vg 1, Vg 2 og Vg 3

www.casio.no OPPLÆRINGSHEFTE for videregående skole Tor Andersen Årgang 1-2010 Vg 1, Vg 2 og Vg 3 www.casio.no for videregående skole Tor Andersen Årgang 1-010 Vg 1, Vg og Vg 3 Om dette heftet: Opplæringsheftet for Casio fra fx-9860 GII og tilsvarende modeller er skrevet for elever i videregående skole.

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke Oversikt, del 5 Hypotesetestig, del 4 (oppsummerig fra Hypotesetestig, del 5 Kofidesitervall dimesjoerig Eksempler fra slutte av forrige uke Kofidesitervall p-verdi Eksempler Eksempler (styrke, dimesjoerig,...

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Grunnleggende Excel 2010 Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Innhold iii Innhold 1 Litt om Excel............................... 1 2 Formler i regneark............................ 1 3 Grafisk framstilling

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Aasum, Jon-Henning & Maers, Rafael Lukas 1. april 2014 Sammendrag Denne artikkelen forsøker å gi en god forklaring på grunnleggende kombinatorikk og sannsynlighetsregning,

Detaljer