Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen Region øst. Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge"

Transkript

1 Statens vegvesen Region øst Sykkelfelt i Rådhusgataa CONTRAM-beregninge

2 RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Statens vegvesen Region øst Oppdrag nr.: Dato: Sykkelfelt i Rådhusgata CONTRAM-beregninger Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Stein Emilsen Kontrollert av: Kyrre Gran Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen/ Areal og transport Sign.: Sign.: Oppdragsleder / avd.: Kyrre Gran / Areal og transport Sign. p:\141\ sykkelfelt rådhusgata\08 rapporter\rapporter\ rapport rådhusgata.docx

3 Innhold 1 Bakgrunn Sykkelfaser i signalanlegg Generelt om usikkerhet ved beregningene Overordnete trafikale vurderinger Totaltall for avviklet trafikk Beregnet trafikk morgen- og ettermiddagsrush Grønntid for syklister i Rådhusgata Alternativ Beskrivelse Trafikale vurderinger Alternativ 1A Beskrivelse Trafikale vurderinger Alternativ 1B Beskrivelse Trafikale vurderinger Alternativ Beskrivelse Trafikale vurderinger Alternativ Beskrivelse Trafikale vurderinger Alternativ Beskrivelse Trafikale vurderinger Generelle betraktninger Detaljer ettermiddagsrush Oppsummering i

4 1 Bakgrunn En del av en ny hovedsykkelrute mellom øst og vest i Oslo er planlagt å ligge i Rådhusgata. I forbindelse med dette er det utarbeidet flere alternativer for hvordan trafikksituasjonen i Kvadraturen kan løses. Statens vegvesen ønsker å få undersøkt de trafikale konsekvensene av de forskjellige alternativene. Det er allerede lagt ned en del planleggingsarbeid i forbindelse med Søndre kollektivstreng og nytt vegnett i Bjørvika. En CONTRAM-modell har blitt brukt i dette arbeidet, og denne modellen er også anvendt for å vurdere konsekvensene av sykkelfelt i Rådhusgata. Figur 1 viser et oversiktskart over kvadraturen. Rosenkrantz gate Nedre Vollgate Akersgata Øvre Slottsgate Nedre Slottsgate Kongens gate Kirkegata Prinsens gate Tollbugata Dronningens gate Skippergata Fred Olsens gate Strandgata Rådhusgata Langkaigata Myntgata Figur 1 Oversiktskart over området I dette prosjektet er følgende seks alternativer beregnet: Alternativ 0: Referansesituasjonen med toveis trikk i Prinsens gate og toveis busstrafikk i Tollbugata. Alternativ 1A: Rådhusgata enveiskjørt mot vest og toveis trafikk i Nedre Slottsgate. Alternativ 1B: Rådhusgata enveiskjørt mot øst og toveis trafikk i Myntgata. Alternativ 2: Rådhusgata enveiskjørt mot vest og toveis trafikk i Nedre Slottsgate og Myntgata. Alternativ 3: Rådhusgata over Kontraskjæret enveiskjørt mot øst. Alternativ 4: Rådhusgata over Kontraskjæret er stengt i begge retninger. Alternativene er beskrevet mer inngående i kapittel

5 2 Sykkelfaser i signalanlegg Enveiskjøringen i Rådhusgata fører til at det må innføres egen sykkelfase i enkelte signalanlegg på sykkelruten. Dette skyldes at det ikke tillates sekundærkonflikter mellom syklister og biler, jf. Vegdirektoratet våren Denne konflikten vil oppstå når venstresvingende biler møter en syklist som kjører rett frem gjennom krysset. Figur 2 viser faseplan for Rådhusgata med sykkelfelt mot tillatt kjøreretning og forskjellige kjøreretninger for en vilkårlig tverrgate. N Situasjon 1 Fase 1 Fase 2 N Situasjon 2 Fase 1 Fase 2 Fase 3 N Situasjon 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Figur 2 Situasjoner med bil og sykkel i samme fase (sykkel er vist med røde piler). «Situasjon 1» gir ingen ekstra fase da høyresvingende biler ikke krysser sykkelfelt i motgående retning. I «situasjon 2» og «situasjon 3» vil venstresvingende biler komme i sekundærkonflikt med syklister, og disse kjøretøygruppene kan derfor ikke gå i samme fase. I disse tilfellene er det lagt inn økt tapt tid med 12 sekunder i beregningene i Contram. Dette tilsvarer en sykkelfase med 6 sekunder grønt lys. 2

6 Innføringen av sykkelfaser kan være uheldig for lesbarheten av krysset. Det kan være forvirrende for syklistene i Rådhusgata at de ikke kan kjøre i begge retninger samtidig. Antageligvis vil løsningen føre til at flere velger å sykle på rødt. 3 Generelt om usikkerhet ved beregningene En trafikkmodell er en forenkling av virkeligheten, og resultatene må derfor vurderes og tolkes med omhu. I den aktuelle Contram-modellen er det flere kilder til usikkerhet: Bruk av soner gir en forenkling av virkeligheten. Forenklet koding av vegnettet. OD-matrisen. Modellen konvergerer ikke. Bruken av soner gir en modell som ikke er helt tro mot virkeligheten. For eksempel vil ikke modellen kunne ta hensyn til at trafikk i virkeligheten går til enkelteiendommer. Varelevering med hyppige stopp langs vegen vil det heller ikke bli tatt hensyn til på en god måte. Sonene dekker områder som i virkeligheten har adkomster fra flere gater, og bruk av soner kan derfor gi ganske store feil når man ser på enkelte gater. Måten man koder vegnettet på i Contram gir en forenkling av virkeligheten. For eksempel får man ikke tatt direkte hensyn til fotgjengertrafikk, og man må derfor manuelt anslå en reduksjon i kapasitet på lenker som i virkeligheten inneholder gangfelt. OD-matrisen gir neppe et riktig bilde av trafikkmengdene til og fra sonene. Grunnlaget for ODmatrisen er beregnet, og ikke hentet fra registrert trafikk ute på veg- og gatenettet. Delmodellen for Oslo sentrum konvergerer ikke. I våre Contram-beregninger er det kjørt 15 iterasjoner. Differansen mellom den 14. og 15. beregningene tilfredsstiller ikke kravet for at man kan si at beregningen konvergerer. Dette medfører at en liten endring i modellen kan gi et annet resultat enn forventet. Det er således viktig at man ikke stoler blindt på resultatene, men vurderer om forandringene mellom alternativene virker fornuftige. For å beregne ÅDT på vegnettet er totaltrafikken (trafikken i begge rushene pluss tømmingsperiodene) i modellen multiplisert med en faktor på 3,23. Beregnet ÅDT på bakgrunn av Contram-beregninger er beheftet med meget stor usikkerhet. Fremgangsmåten og omregningsfaktorer til ÅDT er detaljert beskrevet i arbeidsnotatet «Sammenligning av trafikkgrunnlag i Bjørvika, datert , ViaNova». 3

7 U 4 Overordnete trafikale vurderinger 4.1 Totaltall for avviklet trafikk Tabell 1 gir en oversikt over beregnet total utkjørt distanse, reisetid og hastighet i modellområdet for de seks alternativene. Modellområdet er grovt sett avgrenset av Ring 2. Den utkjørte distansen er oppgitt i kjøretøykilometer, mens samlet reisetid er oppgitt i kjøretøytimer. A l t e r n a t i v t k j ø r t d i s t a n s e [ k j ø r e t ø y - k m ] D i f f e r a n s e a l t e r n a t i v 0 f r a S a m l e t r e i s e t i d [ k j ø r e t ø y t i m e r ] D i f f e r a n s e a l t e r n a t i v 0 f r a G j e n n o m s n i t t s - h a s t i g h e t [ k m / t ] D i f f e r a n s e a l t e r n a t i v 0 f r a ,5 1A ,3-0,2 1B ,4-0, ,3-0, ,6 0, ,2-0,3 Tabell 1 Oversikt over utkjørt distanse, reisetid og hastighet Som tabellen viser, øker den utkjørte distansen i alle alternativ sammenlignet med alternativ 0. Alternativ 2 og 3 har den minste økningen, mens alternativ 1B har den største økningen. Reisetiden øker i alle alternativ så nær som alternativ 3. I alternativ 1A, 1B og 2 er økningen på cirka 200 kjøretøytimer, mens økningen er på 300 kjøretøytimer i alternativ 4. Alternativ 3 og 0 har omtrent samme beregnete gjennomsnittshastighet, mens hastigheten går litt ned i de andre fire alternativene. Alt i alt er endringene i utkjørt distanse og samlet reisetid gjennomgående små. 4

8 4.2 Beregnet trafikk morgen- og ettermiddagsrush Figur 3 viser et kart hvor det er markert seks snitt. Timetrafikken i disse snittene er presentert i diagrammer senere i kapittel 0. Kongens gate nord for Rådhusgata Dronningens gate nord for Rådhusgata Rådhusgata ved Kontraskjæret Kongens gate nord for Myntgata Rådhusgata øst for Dronningens gate Myntgata øst for Dronningens gate Figur 3 Oversikt over vurderte snitt 5

9 Figur 4 og Figur 5 viser beregnet trafikk i henholdsvis morgenrushet og ettermiddagsrushet i seks utvalgte snitt i modellen. Trafikktallene er oppgitt i kjøretøy per time (kjt/t). 700 T r a f i k k b e l a s t n i n g m o r g e n r u s h [ k j t / t ] Mot øst Mot vest Mot syd Mot nord Mot syd Mot nord Mot øst Mot vest Mot øst Mot vest Mot syd Mot nord Rådhusgata ved Kontraskjæret Kongens gate nord for Rådhusgata Dronningens gate nord for Rådhusgata Rådhusgata øst for Dronningens gate Myntgata øst for Dronningens gate Kongens gate nord for Myntgata Alt 0 Alt 1A Alt 1B Alt 2 Alt 3 Alt 4 Figur 4 Beregnet trafikk i seks utvalgte snitt i morgenrushet 700 T r a f i k k b e l a s t n i n g e t t e r m i d d a g s r u s h [ k j t / t ] Mot øst Mot vest Mot syd Mot nord Mot syd Mot nord Mot øst Mot vest Mot øst Mot vest Mot syd Mot nord Rådhusgata ved Kontraskjæret Kongens gate nord for Rådhusgata Dronningens gate nord for Rådhusgata Rådhusgata øst for Dronningens gate Myntgata øst for Dronningens gate Kongens gate nord for Myntgata Alt 0 Alt 1A Alt 1B Alt 2 Alt 3 Alt 4 Figur 5 Beregnet trafikk i seks utvalgte snitt i ettermiddagsrushet 6

10 Figurene viser at det er forskjell på alternativene i noen gater, men likheter i andre gater. I de følgende kapitlene er funnene som er gjort i beregningene, beskrevet mer inngående. Noen steder er det også beskrevet funn gjort i snitt som av plasshensyn ikke er med i figurene over. 4.3 Grønntid for syklister i Rådhusgata Som beskrevet i kapittel 2 vil enveiskjøring av Rådhusgata utløse krav om egne sykkelfaser i enkelte signalanlegg. I våre beregninger er det lagt inn en grønntid på 6 sekunder i disse sykkelfasene. Syklistene i motsatt retning vil dessuten få redusert grønntid fordi antall faser i signalanleggene øker fra 2 til 3 faser. Av den grunnen er det interessant å se på grønntiden for syklistene i de aktuelle signalanleggene på strekningen Nedre Slottsgate Skippergata. Det er mellom disse gatene Rådhusgata er enveiskjørt i alternativ 1A, 1B og 2. Strekningen omfatter følgende signalanlegg: Nedre Slottsgate X Rådhusgata Kongens gate X Rådhusgata Kirkegata X Rådhusgata Dronningens gate X Rådhusgata Skippergata X Rådhusgata Signalanleggene er vist på kartet i Figur 6. Figur 6 Signalanleggene hvorfra det er tatt ut grønntid 7

11 Ikke alle anleggene får sykkelfase, og hvilke anlegg det er snakk om, varierer mellom alternativene. I alternativ 1A og 2 er det innført sykkelfase i disse tre anleggene: Kongens gate X Rådhusgata Dronningens gate X Rådhusgata Skippergata X Rådhusgata I alternativ 1B er det innført sykkelfase i følgende to signalanlegg: Nedre Slottsgate X Rådhusgata Kongens gate X Rådhusgata I anlegget Nedre Slottsgate X Rådhusgata er omløpstiden økt fra 53 til 60 sekunder i alternativ 1B for å få tilstrekkelig tid til sykkelfasen. Tabell 2 viser hvilken andel den totale grønntiden utgjør av den totale omløpstiden i de fem signalanleggene. Det blir en viss skjevfordeling i hvilken vekt hvert signalanlegg får for utregningen, fordi omløpstiden ikke er lik i alle anleggene. Morgenrush Ettermiddagsrush Mot øst Mot vest Mot øst Mot vest Alternativ 0 47 % 47 % 47 % 47 % Alternativ 1A 20 % 39 % 18 % 40 % Alternativ 1B 45 % 36 % 45 % 37 % Alternativ 2 20 % 40 % 18 % 40 % Alternativ 3 47 % 47 % 47 % 47 % Alternativ 4 47 % 47 % 47 % 47 % Tabell 2 Total grønntid gjennom de fem signalanleggene og differanse fra alternativ 0 Lavere prosenttall vil si at det er økt sannsynlighet for at en vilkårlig syklist vil måtte stoppe fordi det er rødt lyst. Dette gir naturligvis økt forsinkelse og lengre reisetid. Samtidig er det sannsynlig at økt ventetid fører til at flere velger å sykle mot rødt, noe som er uheldig med tanke på trafikksikkerhet. Tabellen viser tydelig at det er i den retningen det innføres sykkelfaser, mot øst i alternativ 1A og 2, og mot vest i alternativ 1B, det blir størst forskjell i grønntid. Alternativ 1A og 2 kommer spesielt dårlig ut, særlig i østgående retning. 8

12 5 Alternativ Beskrivelse Alternativ 0 er en videreutvikling av alternativ 4B som ble utarbeidet av arbeidsgruppen for Søndre kollektivstreng. Sammenlignet med dagens situasjon innebærer alternativ 4B følgende: Bjørvikaprosjektet er med i modellen. Toveis trikk i Prinsens gate. Toveis busstrafikk i Tollbugata. I Prinsens gate er det forbud mot biltrafikk mot vest fra Skippergata til Akersgata. I Tollbugata er det forbud mot biltrafikk fra Kongens gate til Skippergata og fra Langkaigata til Fred Olsens gate. Kollektivfeltet i Tollbugata fra Skippergata til Fred Olsens gate er fjernet. Kjøreretningen i Akersgata mellom Tollbugata og Prinsens gate er snudd slik at man må kjøre mot nord. Toveis biltrafikk i Kongens gate fra Myntgata til Grensen. I Dronningens gate er det toveis trafikk fra Myntgata til Rådhusgata. Det er forbud mot biltrafikk i Nedre Slottsgate mellom Tollbugata og Prinsens gate. Øvre Slottsgate har forbud mot biltrafikk mellom Tollbugata og Prinsens gate. Kirkegata er stengt for biltrafikk fra Rådhusgata til Grensen. Kirkegata skal utformes som «shared space», og i virkeligheten vil det bli noe biltrafikk i denne gaten. Trikk i Frederiksgate og Fjordtrikken er implementert i modellen. Fjordtrikken kjører rundt Vippetangen. Trikkelinje 12 kjører rundt Vippetangen i samme trasé som Fjordtrikken. Etter at prosjektet for Søndre kollektivstreng var ferdigstilt, har det kommet nye planer for vegnettet ved Havnelageret. Dette er tatt med i alternativ 0: Toveis biltrafikk i Myntgata mellom Skippergata og Dronningens gate. Det er forbud mot venstresving fra Langkaigata til Rådhusgata. 9

13 Figur 7 viser hvordan gatenettet i alternativ 0 er kodet i Contram. De blå pilene viser hvor kollektivtrafikken kjører, mens de oransje pilene viser hvor det er tillatt å kjøre med bil. Figur 7 Oversikt over gatenettet i alternativ 0 10

14 5.2 Trafikale vurderinger Figur 8 viser beregnet ÅDT i noen utvalgte snitt i alternativ 0. I delmodellen over Oslo ligger det ikke inne døgntrafikk, og ÅDT-tallene er derfor beregnet ut ifra trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet. Dette fører naturligvis til at trafikktallene har en betydelig usikkerhet Figur 8 Beregnet ÅDT i noen utvalgte snitt i Kvadraturen i alternativ 0 I alternativ 0 er det klart mer trafikk i Rådhusgata enn i Myntgata. Beregnet ÅDT er på kjt/døgn i Rådhusgata og 900 kjt/døgn i Myntgata. I morgenrushet går det mot vest i Rådhusgata mellom Skippergata og Dronningens gate 320 kjt/t, mens det går 60 kjt/t i Myntgata. I motsatt retning er det 250 kjt/t i Rådhusgata og 20 kjt/t i Myntgata. Også i ettermiddagsrushet er det langt flere biler i Rådhusgata enn i Myntgata. I Kongens gate er det relativt mye trafikk. Mot Vippetangen viser beregningene 300 kjt/t mellom Revierstredet og Myntgata i morgenrushet. I motsatt retning er det beregnet 150 kjt/t. Tilsvarende tall for ettermiddagsrushet er 590 kjt/t mot Vippetangen og 160 kjt/t i motsatt retning. I Festningstunnelen mellom Havnelageret og Vestbanekrysset er det beregnet en ÅDT på kjt/døgn. 11

15 6 Alternativ 1A 6.1 Beskrivelse Alternativ 1A skiller seg fra alternativ 0 på følgende måter: Rådhusgata er enveiskjørt med forbudt kjøreretning mot øst fra Nedre Slottsgate til Skippergata. Enveiskjøringen i Rådhusgata fører til at det er kodet sykkelfase i kryssene Kongens gate X Rådhusgata, Dronningens gate X Rådhusgata og Skippergata X Rådhusgata. Nedre Slottsgate er toveiskjørt fra Rådhusgata til Myntgata. Krysset Kongens gate X Myntgata er kodet med vikeplikt fra høyre. Figur 9 gir en oversikt over trafikkstrømmer som, i motsetning til i alternativ 0, er tillatte og forbudte i alternativ 1A. Tillatte bevegelser er vist med grønt, mens forbudte bevegelser er vist med rød stiplete linje. Figur 9 Endring i tillatte og forbudte trafikkstrømmer i alternativ 1A sammenlignet med alternativ Trafikale vurderinger Generelle betraktninger Figur 10 gir en grov oversikt over hvor det er beregnet mer og mindre trafikk i alternativ 1A sammenlignet med alternativ 0. Økt trafikk er vist med grønt, mens redusert trafikk er vist med rødt. Tallene på figuren viser forskjellen i ÅDT sammenlignet med alternativ 0. Negative tall vil si at beregnet ÅDT er lavere i alternativ 1A enn i alternativ 0. Merk at ÅDT er et trafikktall for begge retninger over døgnet, mens de fargelagte strekene er angitt med retning ved hjelp av et pilhode. 12

16 Figur 10 Endrete trafikkmengder i alternativ 1A sammenlignet med alternativ 0. Tallene viser døgntrafikk. I alternativ 1A er Rådhusgata stengt for biltrafikk mot øst, og bilistene velger å kjøre Myntgata og rundt Vippetangen isteden. Noe av trafikken blir også borte fra Kvadraturen. Videre er det innført toveis trafikk i Nedre Slottsgate, som får en del trafikk på bekostning av Kongens gate. Festningstunnelen har omtrent samme beregnete ÅDT som i alternativ 0. Detaljer morgenrush Den kanskje mest iøynefallende forskjellen fra alternativ 0 til alternativ 1A er at trafikken i Rådhusgata er redusert betraktelig, også mot vest. Mens det i alternativ 0 er beregnet 320 kjt/t mot vest fra Skippergata til Dronningens gate, er det i alternativ 1A bare beregnet 200 kjt/t. Reduksjonen kan skyldes at det er mindre grønntid i Rådhusgata, som følge av at det er innført sykkelfaser i enkelte signalanlegg (se kapittel 2). I motsatt retning er trafikken redusert fra 250 kjt/t til 0 kjt/t. I Dronningens gate er trafikken mot syd redusert fra 140 kjt/t til 50 kjt/t. En del av disse tar til venstre til Rådhusgata mot øst i alternativ 0. Også i Myntgata mot vest er det mindre trafikk i alternativ 1A sammenlignet med alternativ 0, 60 kjt/t kontra 20 kjt/t. Mot øst øker derimot trafikken fra 20 kjt/t i alternativ 0 til 120 kjt/t i alternativ 1A. Trafikken rundt Vippetangen øker derimot i alternativ 1A. I Skippergata syd for Myntgata går det mot Vippetangen 340 kjt/t i alternativ 1A og 240 kjt/t i alternativ 0. I Kongens gate mot Vippetangen reduseres trafikken fra 300 kjt/t til 130 kjt/t mellom Revierstredet og Myntgata. Det er all grunn til å tro at mange av de 210 kjt/t som kjører Nedre Slottsgate mot syd i alternativ 1A, bruker Kongens gate i alternativ 0. 13

17 Detaljer ettermiddagsrush Mange av trendene fra beregningene morgenrushet er også å finne i ettermiddagsrushet. For eksempel viser beregningene at trafikken reduseres i Rådhusgata, fra 100 kjt/t til 60 kjt/t mot vest. Mot øst reduseres trafikken fra 500 kjt/t til 0 kjt/t. I Dronningens gate er det beregnet 340 kjt/t i alternativ 0 og 270 kjt/t i alternativ 1A. Trafikken mot øst i Myntgata øker fra 50 kjt/t til 350 kjt/t. En stor andel av disse kommer fra Dronningens gate. Denne økningen tilsvarer ikke all trafikken som er borte fra Rådhusgata. Trafikken rundt Vippetangen er i praksis uendret i ettermiddagsrushet, og totalt sett er det derfor mindre trafikk i snittet mellom Dronningens gate og Skippergata. 14

18 7 Alternativ 1B 7.1 Beskrivelse Alternativ 1B er kodet forskjellig fra alternativ 0 på disse stedene: Rådhusgata er enveiskjørt med forbudt kjøreretning mot vest fra Skippergata til Nedre Slottsgate. Enveiskjøringen i Rådhusgata fører til at det er kodet sykkelfase i kryssene Nedre Slottsgate X Rådhusgata og Kongens gate X Rådhusgata. Krysset Kongens gate X Myntgata er kodet med vikeplikt fra høyre. Det er åpnet for toveis trafikk i Myntgata fra Dronningens gate til Kongens gate. Figur 11 viser forskjellene på tillatte og forbudte trafikkstrømmer i alternativ 1B sammenlignet med alternativ 0. Figur 11 Endring i tillatte og forbudte trafikkstrømmer i alternativ 1B sammenlignet med alternativ Trafikale vurderinger Generelle betraktninger I alternativ 1B er Rådhusgata stengt for biltrafikk mot vest, samtidig som Myntgata er åpnet for trafikk i begge retninger. En del av trafikken overføres fra Rådhusgata til Myntgata, men det kommer også mindre trafikk inn i Kvadraturen fra Kongens gate samt avrampen fra Festningstunnelen. Figur 12 viser de klareste forandringene i trafikk fra alternativ 0 til alternativ 1B. 15

19 Figur 12 Endrete trafikkmengder i alternativ 1B sammenlignet med alternativ 0. Tallene viser døgntrafikk. Detaljer morgenrush I morgenrushet er trafikken i Rådhusgata mot øst mellom Dronningens gate og Skippergata omtrent uendret fra alternativ 0 til alternativ 1B. Beregningene viser 250 kjt/t i alternativ 0 og 260 kjt/t i alternativ 1B. Mot vest er trafikken redusert fra 320 kjt/t til 0 kjt/t. Myntgata får i følge beregningene mindre trafikk mot øst mellom Kongens gate og Kirkegata, i alternativ 1B (120 kjt/t) enn i alternativ 0 (190 kjt/t). Det ligger en sonetilknytning i Kirkegata mellom Myntgata og Rådhusgata, og nedgangen på 70 kjt/t skyldes trolig at disse velger å komme til sonen fra øst. Trafikken i Myntgata mot vest mellom Skippergata og Dronningens gate øker nemlig fra 60 kjt/t i alternativ 0 til 210 kjt/t i alternativ 1B. I alternativ 1B viser beregningene at trafikken over Kontraskjæret mot øst øker fra 260 kjt/t til 380 kjt/t. Økningen består i all hovedsak av trafikk til sonene i Kvadraturen. I alternativ 0 er det flere som bruker Rådhusgata fra øst og Kongens gate fra nord. 16

20 Detaljer ettermiddagsrush I ettermiddagsrushet er det beregnet kun få forskjeller mellom de to alternativene. Trafikken i Rådhusgata mot vest er redusert fra 100 kjt/t til 0 kjt/t. Bortsett fra reduksjonen i Rådhusgata er den største forskjellen å finne i Kongens gate. Her går trafikken ned fra 590 kjt/t til 490 kjt/t. Differansen utgjøres av trafikk både til Myntgata og mot Vippetangen. Trafikk som i alternativ 0 kjører Rådhusgata og Kongens gate for å komme til sonen i Kirkegata, benytter seg av muligheten til å kjøre i Myntgata i alternativ 1B. Over Kontraskjæret mot vest er det beregnet 140 kjt/t i alternativ 0 og 70 kjt/t i alternativ 1B. I alternativ 0 kjører 80 av disse bilene i Rådhusgata, men bare 20 av bilene velger å kjøre Myntgata når Rådhusgata er stengt for biltrafikk. 17

21 8 Alternativ Beskrivelse Alternativ 2 er likt alternativ 1A, bortsett fra: Myntgata er åpnet for toveis trafikk fra Dronningens gate til Kongens gate. Krysset Kongens gate X Myntgata er kodet med vikeplikt fra høyre. Figur 13 viser endringene i trafikkstrømmer som er tillatte og forbudte i alternativ 2, i motsetning til i alternativ 0. Figur 13 Endring i tillatte og forbudte trafikkstrømmer i alternativ 2 sammenlignet med alternativ Trafikale vurderinger Generelle betraktninger Som i alternativ 1A er Rådhusgata stengt for trafikk mot øst, men i alternativ 2 er det i tillegg l innført toveis trafikk i hele Myntgata. En betydelig andel trafikk fra øst velger å bruke Myntgata selv om den har lov til å kjøre i Rådhusgata. Innføringen av toveis trafikk i Myntgata fører til at en del trafikk bytter kjøreretning for å komme til en sonetilknytning i Kirkegata. Nedre Slottsgate utgjør også et attraktivt alternativ til Kongens gate. Figur 14 viser en oversikt over hvor trafikken øker og reduseres i alternativ 2 sammenlignet med alternativ 0. Sonetilknytningen i Kirkegata er vist som en oransje trekant. 18

22 Figur 14 Endrete trafikkmengder i alternativ 2 sammenlignet med alternativ 0. Tallene viser døgntrafikk. Detaljer morgenrush Alternativ 2 er forholdsvis likt alternativ 1A, og man finner naturlig nok igjen den del av de samme tendensene i de to alternativene. Trafikken i Rådhusgata mot vest mellom Skippergata og Dronningens gate er redusert fra 320 kjt/t i alternativ 0 til 130 kjt/t i alternativ 2. Forskjellen skyldes blant annet at trafikk fra avrampen fra øst ved Havnelageret velger Myntgata for å komme til sonen i Kirkegata. Mot øst reduseres trafikken i Rådhusgata fra 250 kjt/t til 0 kjt/t. Som i alternativ 1A er trafikken i Dronningens gate mot syd også redusert i alternativ 2; det er beregnet 140 kjt/ i alternativ 0 og 70 kjt/t i alternativ 2. I alternativ 2 er det nesten ingen som kjører fra Dronningens gate til pårampen mot vest ved Havnelageret. I Myntgata mot vest øker trafikken mellom Skippergata og Dronningens gate fra 60 kjt/t til 390 kjt/t. Her avviker alternativ 2 fra alternativ 1A, hvor trafikken går ned på denne strekningen. I alternativ 2 er imidlertid hele Myntgata åpnet for trafikk, slik at den er et alternativ til Rådhusgata. Lenger vest er trafikken mot øst mellom Kongens gate og Kirkegata redusert fra 190 kjt/t til 120 kjt/t. Nedgangen skyldes at en del velger å benytte muligheten til å kjøre til sonen i Kirkegata fra øst. Trafikken mot Vippetangen har flyttet seg i alternativ 2. Syd for Myntgata er det i alternativ kjt/t i Kongens gate og 240 kjt/t i Skippergata. I alternativ 2 er dette endret til 220 kjt/t i Kongens gate og 170 kjt/t i Skippergata. I Kongens gate mellom Revierstredet og Myntgata er trafikken mot syd redusert fra 300 kjt/t til 120 kjt/t. Trafikken i Nedre Slottsgate øker tilsvarende. 19

23 Over Kontraskjæret nær dobles trafikken mot vest (fra 120 kjt/t i alternativ 0 til 230 kjt/t i alternativ 2). En god del av økningen kommer fra avrampen fra øst ved Havnelageret. Antageligvis bruker denne trafikken avrampen ved Vestbanekrysset i alternativ 0. Detaljer ettermiddagsrush I Rådhusgata mot øst fra Dronningens gate til Skippergata er trafikken redusert fra 500 kjt/t til 0 kjt/t. I Kongens gate er den beregnete trafikken redusert fra 590 kjt/t til 370 kjt/t. Denne trafikken finner vi igjen i Nedre Slottsgate, hvor det er beregnet til 250 kjt/t i alternativ 2. I alternativ 0 er denne gaten stengt mot syd. Trafikken mot nord i Nedre Slottsgate er beregnet å øke fra 40 kjt/t til 170 kjt/t. Økningen består av trafikk fra Dronningens gate og avrampene fra Festningstunnelen. I Myntgata er det beregnet økt trafikk i begge retninger mellom Skippergata og Dronningens gate. Mot øst øker trafikken fra 50 kjt/t til 340 kjt/t, og økningen består av trafikk fra Kontraskjæret, Kongens gate og Dronningens gate. Mot vest øker trafikken fra 50 kjt/t til 100 kjt/t. På denne lenken i Myntgata er det beregnet en belastningsgrad på 0,95 i alternativ 2. I alternativ 0 er tilsvarende belastningsgrad på mindre enn 0,7. Trafikkberegningene viser at trafikken i Dronningens gate mellom Tollbugata og Rådhusgata reduseres fra 340 kjt/t til 290 kjt/t. Det er spesielt trafikken fra Dronningens gate til pårampen mot øst som er mindre i alternativ 2 enn i alternativ 0. Også trafikken mot Rådhusgaten fra Dronningens gate reduseres, fra 60 kjt/t til 20 kjt/t. 20

24 9 Alternativ Beskrivelse Alternativ 3 er likt alternativ 0, med unntak av følgende: Rådhusgata er enveiskjørt med forbud mot å kjøre mot vest fra Akersgata til Rosenkrantz gate. I alternativ 3 må trafikk som kommer fra øst og skal kjøre gjennom Kvadraturen, kjøre Rådhusgata og videre i Akersgata mot nord. Figur 15 viser hvilken trafikkstrøm som er forbudt i alternativ 3, men tillatt i alternativ 0. Figur 15 Endring i tillatte og forbudte kjøreretninger i alternativ 3 sammenlignet med alternativ Trafikale vurderinger Generelle betraktninger Alternativ 3 innebærer at Rådhusgata på Kontraskjæret er stengt for trafikk mot vest. Dette medfører mindre trafikk vest i Rådhusgata. Forskjellen mellom alternativ 0 og alternativ 3 reduseres jo lenger øst man kommer. Noe av trafikken som blir borte fra Kontraskjæret, velger å bruke Festningstunnelen og ta av på rampene ved Vestbanekrysset. Det er også en tendens til at pårampen mot vest ved Havnelageret får økt trafikk. Likevel er det vanskelig å gi noe entydig svar på hvor det blir av all trafikken fordi den har så mange forskjellige reisemål. 21

25 Figur 16 viser den eneste trafikkstrømmen som helt tydelig er forandret fra alternativ 0 til alternativ 3. Tallene for ÅDT i de andre snittene er omtrent uendret fra alternativ Figur 16 Endrete trafikkmengder i alternativ 3 sammenlignet med alternativ 0. Tallene viser døgntrafikk. Detaljer morgenrush I følge beregningene vil ikke stengingen av Rådhusgata mot vest på Konstraskjæret avstedkomme store forandringer i trafikkbildet. Over Kontraskjæret reduseres trafikken mot vest fra 120 kjt/t til 0 kjt/t. Det er en viss forandring i Kongens gate mot syd, der trafikken reduseres fra 200 kjt/t til 160 kjt/t. Reduksjonen skyldes at trafikken fra Kongens gate over Kontraskjæret velger en annen rute i alternativ 3. I Akersgata øker trafikken fra 130 kjt/t til 150 kjt/t. Økningen skyldes at det er flere som velger å kjøre til sonen ved Grand hotell fra Akersgata i alternativ 3. Disse bilene kjører imidlertid ikke over Kontraskjæret i alternativ 0. Det kan derfor virke som at reisemålet til noe av trafikken i Rådhusgata er endret til Grand hotell fra soner som ligger lenger vest. For øvrig er trafikken i Rådhusgata lengst øst i Kvadraturen omtrent lik i de to alternativene, mens forskjellen blir større jo nærmere Kontraskjæret man kommer. Mellom Nedre Slottsgate og Akersgata er det mot øst beregnet 220 kjt/t i alternativ 3 og 310 kjt/t i alternativ 0. Detaljer ettermiddagsrush Trafikken mot vest i Rådhusgata over Kontraskjæret er beregnet til 140 kjt/t i alternativ 0 og 0 kjt/t i alternativ 3. For øvrig er det kun ubetydelige forskjeller mellom alternativ 0 og alternativ 3 når det gjelder avviklet trafikk i ettermiddagsrushet. 22

26 10 Alternativ Beskrivelse Alternativ 4 er likt alternativ 0, med unntak av følgende: Rådhusgata over Kontraskjæret er stengt i begge retninger mellom Akersgata og Rosenkrantz gate. Antall faser i signalanlegget Akersgata X Rådhusgata er redusert fra 3 til 2. Figur 17 viser hvilke trafikkstrømmer som er tillatte i alternativ 0, men ikke i alternativ 4. Figur 17 Endring i tillatte og forbudte kjøreretninger i alternativ 4 sammenlignet med alternativ Trafikale vurderinger Generelle betraktninger Stengingen av Kontraskjæret medfører at det blir mindre biltrafikk i Rådhusgata, særlig i de vestre delene. I retning mot øst viser beregningene klart mindre trafikk hele strekningen fra Kontraskjæret til Skippergata. I motsatt retning er det strekningen fra Kongens gate til Kontraskjæret det er tydelig mindre trafikk. Beregningene tyder på at noe av trafikken som kjører over Kontraskjæret mot øst i alternativ 0, velger Kongens gate i alternativ 4. Videre er det noe trafikk til Paléet som kjører over Kontraskjæret i alternativ 0, som kjører fra Dronning Eufemias gate i alternativ 4. Det er også antydninger til at pårampen til Festningstunnelen mot øst ved Havnelageret får noe mindre trafikk i alternativ 4. 23

27 Når det gjelder trafikken mot vest, finner man igjen de samme tendensene som er beskrevet for alternativ 3. Det er en antydning til at av trafikken som kjører over Kontraskjæret i alternativ 0, bruker avrampen ved Vestbanekrysset. Pårampen mot vest ved Havnelageret ser også ut til å få noe mer trafikk i alternativ 4 enn i alternativ 0. Figur 18 gir en oversikt over hvilke gater som får endrete trafikktall i alternativ 4 sammenlignet med alternativ Figur 18 Endrete trafikkmengder i alternativ 4 sammenlignet med alternativ 0. Tallene viser døgntrafikk. Detaljer morgenrush Stort sett gir stengingen av Kontraskjæret forholdsvis små konsekvenser for antall kjøretøy i Kvadraturen. Over Kontraskjæret reduseres trafikken fra 260 kjt/t til 0 kjt/t mot øst og fra 120 kjt/t til 0 kjt/t mot vest. Det kan virke som at mer av trafikken til sonen ved Grand hotell velger å bruke Akersgata i alternativ 4 enn i alternativ 0. Tendensen er imidlertid ikke like klar som i alternativ 3. I Rådhusgata mellom Akersgata og Øvre Slottsgate reduseres trafikken mot øst fra 250 kjt/t til 10 kjt/t. Mot vest er ikke reduksjonen like klar; trafikken reduseres fra 310 kjt/t til 230 kjt/t. Mellom Skippergata og Dronningens gate er trafikken mot vest i praksis lik i de to alternativene. Mot øst er trafikken derimot redusert fra 250 kjt/t til 190 kjt/t. I Kongens gate nord for Rådhusgata øker trafikken mot syd fra 200 kjt/t til 280 kjt/t. Nord for Myntgata reduseres derimot trafikken i Kongens gate mot syd fra 300 kjt/t til 260 kjt/t. 24

28 Detaljer ettermiddagsrush I ettermiddagsrushet er det få forskjeller mellom alternativ 4 og alternativ 0. I Rådhusgata over Kontraskjæret reduseres trafikken mot øst fra 230 kjt/t til 0 kjt/t. I motsatt retning er trafikken redusert fra 140 kjt/t til 0 kjt/t. Den andre gaten som har en nevneverdig forandring i timetrafikken, er Kongens gate nord for Myntgata. Her reduseres trafikken mot syd fra 590 kjt/t til 460 kjt/t. Syd for Myntgata reduseres trafikken fra 490 kjt/t til 390 kjt/t. 25

29 11 Oppsummering Beregningene viser at trafikken i enkelte gater varierer en god del mellom alternativene. Enveiskjøring i Rådhusgata vil i følge beregningene føre til at trafikken i denne gaten reduseres i begge retninger. En viktig årsak til dette er at enveiskjøringen fører til at det må legges inn egne sykkelfaser i noen av signalanleggene. Dette fører til mindre grønntid for bilene, og dermed økt reisetid. Også syklistene får økt reisetid når det legges inn egne sykkelfaser. I de aktuelle anleggene kan heller ikke syklistene i Rådhusgata sykle i begge retninger samtidig. Dette vil trolig være forvirrende og vanskelig å akseptere for syklistene. Resultatet av egne sykkelfaser kan derfor være at det blir mer sykling mot rødt. En kombinasjon av enveiskjøring i Rådhusgata og åpning for toveis trafikk i Myntgata fører naturlig nok til at trafikken i denne gata øker. Den største beregnete timetrafikken i Myntgata finner man i morgenrushet i alternativ 2 mellom Kirkegata og Dronningens gate. I dette snittet er timetrafikken beregnet til cirka 500 kjt/t. Trafikken på sidegatene blir også påvirket når Rådhusgata blir enveiskjørt. For eksempel reduseres trafikken i Dronningens gate når muligheten til å svinge til venstre og kjøre til pårampen mot vest ved Havnelageret blir borte. I Festningstunnelen mellom Havnelageret og Vestbanekrysset er det beregnet en ÅDT på kjt/døgn i alternativ 0. Dette tallet varierer lite mellom alternativene. Alternativ 4 er det alternativet det er beregnet mest trafikk i Festningstunnelen, med en ÅDT kjt/døgn. Både utkjørt distanse, målt i kjøretøykilometer, og total reisetid, målt i kjøretøytimer, øker i alle alternativer sammenlignet med alternativ 0. Alternativ 1B gir den største beregnete økningen i utkjørt distanse; økningen er på omtrent kjøretøykilometer. Alternativ 3 gir den minste økningen, på snaut 300 kjøretøykilometer. Med tanke på samlet reisetid, er økningen størst i alternativ 4 med omtrent 300 kjøretøytimer. I alternativ 1A, 1B og 2 øker reisetiden med 200 kjøretøytimer. I alternativ 3 viser beregningene ingen økning av reisetiden. Kort sagt gir alternativ 3 minst omkjøringer for biltrafikken, mens alternativ 1B gir mest omkjøring. Forskjellene i kjørelengde og reisetid er likevel relativt beskjedne. Beregningene viser generelt små forskjeller i avviklingsforhold. De eneste avviklingsproblemene beregningene viser er: Rådhusgata mot vest inn mot krysset Rådhusgata X Kongens gate (ettermiddag, alternativ 1A). Nedre Slottsgate mot nord inn mot krysset Rådhusgata X Nedre Slottsgate (morgen, alternativ 1B og 2). Rådhusgata mot øst inn mot krysset Rådhusgata X Kongens gate (ettermiddag, alternativ 1B). Myntgata mot øst inn mot krysset Myntgata X Skippergata (ettermiddag, alternativ 1A og 2). 26

30 Med bakgrunn i Contram-beregningene vil alternativ 1A, 1B og 2 gi dårligere fremkommelighet enn alternativ 0, 3 og 4 i Rådhusgata. Alternativ 1A, 1B og 2 gir mindre grønntid i signalanleggene, og dermed mer forsinkelse. Disse alternativene er sannsynligvis også dårligst med tanke på trafikksikkerhet. Innføringen av sykkelfase medfører at syklistene i Rådhusgata ikke kan sykle i begge retninger samtidig, noe som trolig vil oppfattes som forvirrende. Dermed vil det antageligvis bli mer sykling mot rødt i alternativ 1A, 1B og 2 sammenlignet med alternativ 0, 3 og 4. Beregningene viser små forskjeller mellom alternativ 0, 3 og 4. Alternativ 4 vil kreve en egen sykkelfase fra Rådhusgata over Kontraskjæret. Krysset har tre faser i dag, så sykkelfasen kan erstatte en av disse. Contram-beregningene gir intet entydig svar på hvilket av alternativene 0, 3 og 4 som vil være den beste løsningen for syklistene. 27

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN...

1 Sammendrag Innledning Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate Simuleringsberegninger i AIMSUN... 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 3 Målsetting for prosjektet Bjørnstjerne Bjørnsons gate... 4 4 Simuleringsberegninger i AIMSUN... 5 4.1 Generelt... 5 4.2 Om Aimsun... 5 4.3 Forutsettinger...

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk Notat nr.: 1 07.03.2012 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Maren Thorstensen Tromsø kommune Kopi til: Fra: Kyrre Gran / Stein Emilsen Sweco Norge AS Plan

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Stikkord for innlegget Hva er? Ny hovedgate i Bjørvika i Oslo : Dronning Eufemias gate Noen eksempler Hva er Hvem kjemper - og hva kjemper de om? Hvem Bilistene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN

BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN BT4 SENTRUM - FYLLINGSDALEN BYBANEN FRA SENTRUM TIL FYLLINGSDALEN DELSTREKNING 2: MINDEMYREN DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 64860000 Grunnlagsnotat Vedlegg til planbeskrivelsen Forord Dette grunnlagsnotatet

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Rambøll Norge AS. CONTRAM Trondheim Gatebruksplan Trondheim kommune. Beregninger med valgt alternativ. (Rev. 3)

Rambøll Norge AS. CONTRAM Trondheim Gatebruksplan Trondheim kommune. Beregninger med valgt alternativ. (Rev. 3) Rambøll Norge AS CONTRAM Trondheim Gatebruksplan 2007 Trondheim kommune Beregninger med valgt alternativ (Rev. 3) 2007-05-10 CONTRAM Trondheim Gatebruksplan 2007 Beregninger med valgt alternativ Oppdragsnr.:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Rasmus Nord OPPRETTET AV. Kyrre Gran

OPPDRAGSLEDER. Rasmus Nord OPPRETTET AV. Kyrre Gran 14 OPPDRAG Skårersletta 50 OPPDRAGSNUMMER 465391 OPPDRAGSLEDER Rasmus Nord OPPRETTET AV Kyrre Gran DATO Skårersletta 50 Trafikkprognose 1 Innledning Arcasa arkitekter as arbeider med reguleringsplanforslag

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget.

Innbyggerforslag - Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten. Vurdering av forslaget. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Notat Saksnr.: 201622846/7 Emnekode: ESARK 0183 Saksbeh.: ROKN Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 07.10.2016

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Bilfritt byliv NVTF TRAFIKKPLAN SENTRUM NØDVENDIG FREMKOMMELIGHET

Bilfritt byliv NVTF TRAFIKKPLAN SENTRUM NØDVENDIG FREMKOMMELIGHET Bilfritt byliv 24.10.2017 NVTF TRAFIKKPLAN SENTRUM NØDVENDIG FREMKOMMELIGHET STATUS Kjøremønster BYMs forslag ligger på Rådhuset avventer byrådsvedtak Parkering, vareleveranse håndverkere innført sommer

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Hvorfor har vi ikke lykkes enda? Seks europeiske byer er undersøkt.

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Holdeplassprinsipp i Kollektivbuen

Holdeplassprinsipp i Kollektivbuen Vedlegg 39-17: Holdeplassprinsipp i Kollektivbuen Oppsummering av rapport FORELØPIG Det vil bli arbeidet mer med å kvalitetssikre vurderingene og konklusjonene i rapporten før det sendes videre som underlag

Detaljer

EVALUERING AV TRAFIKKOMLEGGING AV STORGATA

EVALUERING AV TRAFIKKOMLEGGING AV STORGATA NOVEMBER 2013 LILLEHAMMER KOMMUNE EVALUERING AV TRAFIKKOMLEGGING AV STORGATA RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOVEMBER 2013 LILLEHAMMER KOMMUNE

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Tomas Levin BEHANDLING UTTALELSE DATO

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Tomas Levin BEHANDLING UTTALELSE DATO SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Kjøretidsmålinger Ålesund Sentralbord: 73593000 Telefaks: 0 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948007029

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

E18 Bjørvika Etappe 2. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

E18 Bjørvika Etappe 2. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Hovedvegsystem i Oslo før Bjørvika-prosjektet Festningstunnelen 1986-1991 Ekebergtunnelen 1991-1994 Svartdalstunnelen 1995-1997 Hovedvegsystem i Oslo etter Bjørvika-prosjektet

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet Rv. 580 Flyplassvegen et Bergen, oktober 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1. PROSESS... 5 3.2. TRAFIKKMESSIGE PROBLEMSTILLINGER... 5 4. METODE... 8 4.1. ALTERNATIVE

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Tilleggssimuleringer av Bybanens framkommelighet over Torget med VISSIM

Tilleggssimuleringer av Bybanens framkommelighet over Torget med VISSIM VEDLEGG 01 til tilleggsnotat 10 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Vedlegg 1 til tilleggsutredning nr 10. Tilleggssimuleringer av Bybanens framkommelighet over Torget med VISSIM 2013-10-07 Til: Bergen kommune,

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater

Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Statens vegvesen Vedlegg til NA-RUNDSKRIV NR. 04/10 Kriterier for regulering av sykling mot kjøreretning i envegsregulerte gater Nedenstående kriterier skal legges til grunn for innføring av reguleringen.

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken

Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken 601211/bh/2.7.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ny parkeringsgarasje turproduksjon... 6 3. Scenariene... 7 4. Kryssbelastning/timetrafikk... 14 5. Oppsummering/anbefaling...

Detaljer

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT SINTEF A5028 Åpen RAPPORT Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim Olav Kåre Malmin SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2008 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: RGD Q80 04.01.2007 Saksnr.: 04/2218-64

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: RGD Q80 04.01.2007 Saksnr.: 04/2218-64 VEI OG PARK N. Greverud vel v/ Tone Holte Østlivn 14 C 1415 OPPEGÅRD Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: RGD Q80 04.01.2007 Saksnr.: 04/2218-64 AKSJON SKOLEVEG 2007: TILTAK FOR ØSTLI SKOLE OPPSETTING

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Fv. 107 Hovlia-Hoffland i Ålesund kommune -endring av den generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse -høring

Fv. 107 Hovlia-Hoffland i Ålesund kommune -endring av den generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse -høring Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Elisabeth Mansfield / 48286101 16/16850-7 06.10.2017

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer