Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning

2 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 188 RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Oppdrag nr.: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Dato: Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning. Sammendrag: Plan- og bygningsetaten utarbeider forslag til områdereguleringsplan for Filipstad. Planen er basert på senking av E18 gjennom området og byutvikling på begge sider av veitraséen. Rapporten beskriver trafikksituasjonen i alternativ 0 som i hovedsak er dagens situasjon, men med ferdig utbygging av Tjuvholmen, og alternativ 1 Lang løsning, som er ferdig utbygd område og Hjortneskrysset flyttet ca 200 meter vestover. Filipstadområdet og Tjuvholmen vil i alt. 1 generere en årsdøgntrafikk på ca kjøretøy mot ca i alt. 0. Beregningene viser ikke en tilsvarende trafikkøkning på hovedveiene siden andre trafikanter vil endre veivalg når lokaltrafikken øker. Trafikkløsningen i planen kan ikke fullt ut avvikle trafikkvolumet i prognosen og noe trafikk langs Ring 1 avvises. Busstrafikken på Ring 1 har i alt. 1 tilnærmet sammenhengende kollektivfelt gjennom området og dette bidrar til god og køuavhengig framkommelighet. Planen legger til rette for Fjordtrikken gjennom området. Trikken deler kjørefelt med biltrafikken i Framnesallmenningen, men går ellers i gaterom sammen med myke trafikanter. Det er hovedsykkelvei langs Ring 1. Syklistene får noe forsinkelse i de 3 lyskryssene. Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Steinar Gylt Kontrollert av: Kimme Arnesen Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen/ Trafikk Sign.: Sign.: Oppdragsleder / avd.: Steinar Gylt/ Trafikk Sign. rapporter\rapporter\trafikk\ områderegulering for filipstad-trafikkvurderinger docx

3 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 189 4

4 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 190 Forord Plan- og bygningsetaten utarbeider forslag til områdereguleringsplan for Filipstad. Planen er basert på senking av E18 gjennom området og byutvikling på begge sider av veitraséen. Planen er utarbeidet i 2 hovedalternativer: Alternativ 1, lang løsning, der Hjortneskrysset flyttes vestover Alternativ 2, kort løsning, basert på dagens Hjortneskryss Sweco Norge AS er engasjert for å beskrive trafikale forhold i Alternativ 1 Lang løsning, samt i et 0-alternativ. Planområdet strekker seg fra Hjortneskrysset i vest til Munkedamskrysset i øst. Hovedalternativene har vært under utvikling gjennom en lang planperiode. Plangrunnlaget som ble lagt til grunn for trafikkvurderingene våren 2011 og som rapporteres i denne rapporten, er derfor ikke identisk med de 2 variantene for lang løsning som nå foreligger, L1 og L2. De trafikale prinsippene er ikke endret og forskjellene antas ikke å ha betydning for hovedkonklusjonene. Hos oppdragsgiver er arbeidet ledet av Karin Glorvigen og Freddy Lyvad har bidratt med trafikale avklaringer. Overordnete trafikkberegninger er utført av Statens vegvesen ved Are Sturød og de er grunnlaget for vurderingene i denne rapporten. Beregningene er basert på Vegvesenets prognose for Inngangsdataene for Filipstadområdet er definert av Plan- og bygningsetaten. Foreliggende temarapport er et underlagsdokument til reguleringsforslaget og det forutsettes at leseren er kjent med planforslaget. Veitekniske tegninger for E18/ Ring 1 er vist som vedlegg. i

5 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 191 Innhold 1 Trafikkgrunnlag Innledning Justeringer av trafikkgrunnlaget Rushtidsfaktorer Dagens situasjon Trafikkløsning Trafikkavvikling Trafikksikkerhet alternativet Beskrivelse av alternativet Biltrafikk - trafikkbelastning Biltrafikk - trafikkavvikling Kollektivtrafikk Sykkeltrafikk Fotgjengertrafikk Trafikksikkerhet Alternativ 1, lang tunnel Beskrivelse av alternativet Biltrafikk - trafikkbelastning Biltrafikk - trafikkavvikling Kollektivtrafikk Sykkeltrafikk Fotgjengertrafikk Trafikksikkerhet Trafikkavvikling i anleggsperioden Vedleggsliste Vedlegg 1 Notat: Dokumentasjon av Emma/Fredrik-beregninger Vedlegg 2 Notat: Trafikkmatriser Filipstad Vedlegg 3 Veiskisser E18 og Ring 1 ii

6 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Trafikkgrunnlag 1.1 Innledning Det har vært en prosess i samarbeid med Statens vegvesen og Plan og bygningsetaten (PBE) for å definere trafikkgrunnlaget som skal ligger til grunn for vurderingene. Forutsetningene og de justeringer som er gjort, er basert på diskusjoner mellom SVRØ (Are Sturød), PBE (Freddy Lyvad) og Sweco. Fremgangsmåten er akseptert av PBE. I det etterfølgende er det redegjort for det valgte trafikkgrunnlaget og de justeringer som er utført. Til grunn for trafikkgrunnlaget ligger modellberegninger utført av Statens vegvesen. Beregningene er utført i Emme/Fredrik for prognoseår Vedlegg 1 viser dokumentasjon fra Statens vegvesen for utførte beregninger. Beregningene er utført for to alternativer: Alternativ 0. Ingen utbygging på Filipstad. Alternativ 1. Full utbygging på Filipstad og lang løsning for tunnelen. Til grunn for trafikkberegningene ligger antall bosatte og ansatte. Tabell 1-1 og 1-2 viser fordelingen som ligger til grunn for trafikkberegningene i Emme/Fredrik. Tabell 1-1: Oversikt over bosatte/ansatte i alternativ 0.Tallene er levert av Plan- og bygningsetaten. Utbyggingsområde, bosatte /ansatte Emmasone Byggeområde Bosatte Kontor Handel a Nord for E18 øst b Nord for E18 vest Sør for E18 vest Sør for E18 øst Fergeterminal+Filipst vest Sum Tjuvholmen+Filipstad brygge Tabell 1-2: Oversikt over bosatte/ansatte ved full utbygging. Tallene er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Utbyggingsområde, bosatte /ansatte Emma-sone Byggeområde Bosatte Kontor Handel a Nord for E18 øst b Nord for E18 vest Sør for E18 vest Sør for E18 øst Hjortnesbuen+term+cruise Sum Tjuvholmen+Filipstad brygge+hans Jæger Hans Jægers kvartal er en del av utbyggingsområdet i reguleringsplanen, men PBE har lagt arealet inn i samme sone som Tjuvholmen og Filipstad brygge, fordi de har samme 1

7 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 193 adkomstvei. I tillegg til trafikk knyttet til antall bosatte og arbeidsplasser kommer biltrafikk knyttet til betjening av fergene og cruiseskip (sone 992) som også er beregnet av PBE. 1.2 Justeringer av trafikkgrunnlaget Trafikkgenereringen (totalvolumet) som er beregnet i Emme/Fredrik for Filipstad er uendret. Testberegninger viste at det var en veldig stor andel av trafikken fra de lokale sonene som var rettet mot Ring 1 i Munkedamsveien. Basert på en Emme-beregning, hvor trafikk fra de lokale sonene er lagt ut på et ubelastet vegnett, er det foretatt en justering av retningsfordelingen. Den optimale situasjonen viser en lavere andel mot Ring 1 og høyere andel mot E18. I notatet i vedlegg 2 er det vist retningsfordelingen som er benyttet i endelig trafikkgrunnlag. Videre beregner Emme for lav totaltrafikk på Ring 1 (Munkedamsveien). For dagens situasjon viser modellen om lag 23 % for lav trafikk. Feilkilden til dette er ukjent, for i følge SVRØ har modellen riktig nivå for E18 både i Festingstunnelen og på Frognerstranda. For å bøte på dette er det valgt å justere opp trafikken på relasjonene mellom Ring 1 og E18 (Frognerstranda og Festningstunnelen). Hvilke soner som er skalert og skaleringsfaktor er vist i notatet i vedlegg 2. Emme beregner trafikken som yrkesdøgntrafikk, YDT. For omregning til årsdøgntrafikk, ÅDT, er det benyttet: ÅDT = 0,9 x YDT. 1.3 Rushtidsfaktorer Med bakgrunn i ÅDT-matriser er det beregnet matriser for rushtrafikken. Rushtidsmatrisene er beregnet gjennom rushtidsandeler for de ulike sonene. Totalt for Filipstadsonene er det benyttet en rushtidsandel i forhold til ÅDT på om lag 11 % i makstimen om morgenen og 13 % i makstimen om ettermiddagen. Notatet i vedlegg 2 viser mer detaljert hvilke forutsetninger som ligger til grunn for trafikkgrunnlaget i rushperiodene. 2

8 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Dagens situasjon 2.1 Trafikkløsning Vest for Hjortneskrysset har E18 2 bilfelt og ett kollektivfelt i hver retning. Ved krysset er det ikke kollektivfelt da bredden her benyttes som av- og påkjøringsrampe mot vest. I Operatunnelen har E18 3 felt i hver retning, men i vestgående retning innsnevres E18 til 2 felt under Hjortneskrysset. Det er sammenhengende rampefelt mellom Hjortneskrysset og Munkedamskrysset i begge retninger. Det er kollektivfelt fra vest i venstre felt inn mot Munkedamskrysset. Begge kryss er rundkjøringer. Hjortneskrysset betjener fergeterminalen, småbåthavna og deler av Filipstad. Noe trafikk fra E18-øst vender i krysset for å nå området ved Aker Brygge/Tjuvholmen istedenfor å benytte Vestbanekrysset. Munkedamskrysset betjener Tjuvholmen og deler av Filipstad. Busstrafikken mellom E18-vest og Ring 1 har ikke holdeplass i området vest for holdeplassen ved Aker brygge. Linje 21 og 54 har endeholdeplass ved Tjuvholmen. Linje 33 har endeholdeplass ved fergeterminalen på Hjortnes. Figur 2-1 Filipstadområdet 3

9 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 195 Det er sammenhengende gang- og sykkelvei på sørsiden av E18 gjennom planområdet. Gang- og sykkelveien krysser veiarmene i de 2 rundkjøringene i plan. Gangbrua over Hjortneskrysset har rampe fra vest slik at de syklende også har forbindelse med Skillebekkområdet. På nordsiden av E18 er det fortau/ gangvei fra sentrum og fram til Hjortneskrysset der man må krysse veien via trapp og gangbrua for å komme videre. 2.2 Trafikkavvikling I dagens situasjon er det i morgenrushet kø fra E18-vest inn mot Munkedamskrysset, primært på grunn av tilbakeblokkering fra kryss nærmere sentrum. Køen strekker seg i perioder tilbake på E18 mot Hjortneskrysset. Innsnevringen på E18 fra 3 til 2 kjørefelt i Hjortneskrysset fører i perioder til noe kødannelse mot vest. I ettermiddagsrushet preges avviklingen i området av periodevise gjennomgående køer på E18 i begge retninger. Kø mot vest kan gi kødannelse på påkjøringsrampen fra Munkedamskrysset. Også i ettermiddagsrushet er det noe kø fra E18-vest inn mot Munkedamskrysset, primært på grunn av tilbakeblokkering fra kryss nærmere sentrum. Rundkjøringen i Hjortneskrysset har akseptable avviklingsforhold i rushene. 2.3 Trafikksikkerhet I perioden (5 år) er det registrert 50 politirapporterte trafikkulykker hvorav 43 med lett personskade og 7 med alvorlig skade. De aller fleste ulykkene er relatert til trafikken på E18, derav 21 ulykker ved påkjøring bakfra. Det er 2 ulykker i Hjortnesrundkjøringen og 2 i rundkjøringen i Munkedamskrysset. Ulykkene er fordelt på følgende kategorier: 4 fotgjengerulykker hvorav 2 ved fergeterminalen 2 sykkelulykker hvorav en aleneulykke og en mellom møtende syklister på Frognerstranda 12 motorsykkelulykker 32 bilulykker hvorav totalt 22 ved påkjøring bakfra 4

10 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 196 Figur 2-2 Trafikkulykker, Kilde Samferdselsetaten 5

11 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side alternativet 3.1 Beskrivelse av alternativet 0-alternativet er definert som: Dagens trafikkløsning i Filipstadområdet Tjuvholmen ferdig utbygd For øvrig dagens arealbruk i Filipstadområdet For øvrig Vegvesenet sin trafikkprognose for 2030 Trafikkløsningen blir da tilsvarende som beskrevet for dagens situasjon i forrige kapittel, og det henvises til denne. 3.2 Biltrafikk - trafikkbelastning I kapittel 1 er det redegjort for metoden for beregning av trafikkgrunnlaget. Filipstadområdet og naboarealene som har adkomst via Munkedamskrysset (Tjuvholmen og del av Aker brygge), genererer til sammen følgende trafikkmengder (2030): ÅDT kjøretøy Morgenrush 300 kjt/time Ettermiddagsrush 430 kjt/time Tabell 3-1. Beregnet ÅDT 2030 sum til / fra lokalsonene. Alternativ 0. Fra \ Til Sum 992 Ferge / Cruise Tjuvholmen / Filipstad brygge / Hans Jæger Hjortnesbuen + terminal Sør for E18 øst Sør for E18 vest Nord for E18 vest Nord for E18 øst 0 Sum E Ring 1 Munkedamsveien Ferge Tjuvholmen terminal Alternativ E18 ÅDT år 2030 Figur 3-1 Beregnet ÅDT 2030, alternativ 0 6

12 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 198 Ring 1 E Munkedamsveien Ferge- Tjuvholmen 40 terminal Alternativ 0 Morgenrush år E18 Ring 1 E Munkedamsveien Ferge- Tjuvholmen terminal Alternativ 0 Ettermiddagsrush år E18 Figur 3-2 Beregnet biltrafikk morgen- og ettermiddagsrush (kjt/t), alternativ Biltrafikk - trafikkavvikling Avviklingen i rushene vil hovedsak være som i dagens situasjon, jfr kapittel 2. Det er gjort kapasitetsberegninger av plankryssene for situasjonen i rushene. Rundkjøringene er beregnet med beregningsprogrammet SIDRA. Kryssene er beregnet isolert betraktet, uten korreksjon for at nabokrysset eventuelt er overbelastet og ikke kan slippe fram trafikkvolumet i prognosen. Dagens køsituasjon inn mot sentrum som skyldes tilbakeblokkering fra lyskryssene øst for Munkedamskrysset, fremkommer derfor ikke i disse beregningene. Metoden illustrerer imidlertid godt hvilke kryss som er kapasitetskritiske. Avviklingsforholdene er illustrert i form av belastningsgraden i høyest belastede tilfart i hver veiarm. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad 1,0 er all kapasitet utnyttet og avviklingen er ustabil. Beregningene viser at rundkjøringen på Hjortnes har lav belastningsgrad og god avvikling. Munkedamskrysset er høyere belastet, men kan avvikle trafikken i prognosen. 7

13 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 199 E18 0,77 0,03 0,01 0,77 Ring 1 0,03 Munkedamsveien 0,75 0,23 Alternativ 0 Morgenrush år 2030 Ferge- 0,02 Tjuvholmen terminal E18 E18 0,86 0,04 0,01 0,86 Ring 1 0,03 Munkedamsveien 0,70 0,21 Ferge- 0,04 Tjuvholmen terminal Alternativ 0 Ettermiddagsrush år 2030 Figur 3-3 Belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrushet, alternativ 0 E Kollektivtrafikk Kollektivtrafikken har ikke sammenhengende kollektivfelt og blir derfor påvirket av avviklingen av biltrafikken. Avviklingen i rushene vil i hovedsak være som i dagens situasjon. Utenom rushene har busstrafikken mellom E18-vest og Ring 1 god framkommelighet siden de ikke forsinkes i kryss vest for Munkedamskrysset. Det er ikke innhentet tall for dagens eller framtidig busstrafikk, men med bakgrunn i tidligere arbeider er den stipulert til ca 54 busser pr. time i hver retning i Munkedamsveien i dagens situasjon. 3.5 Sykkeltrafikk Det viktigste elementet for de syklende innenfor planområdet er gang- og sykkelveien på sørsiden av E18 som benyttes for reiser til/fra Oslo sentrum. Den har ingen konflikter med biltrafikk mellom Hjortneskrysset og Munkedamskrysset, men syklistene kan forsinkes av fotgjengere, blant annet fergepassasjerer, som også bruker gang- og sykkelveien. Det er ikke optimalt at syklende og fotgjengere deler areal på en så trafikkert sykkeltrasé. 8

14 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 200 Figur 3-4 Alternativ 0, Kryss med E18 Figur 3-5 Sykkeltrafikk på Frognerstranda, vest for planområdet (kilde Prosamrapport 183) 3.6 Fotgjengertrafikk Fotgjengertrafikken i området består hovedsakelig av personer som enten krysser Ring 1 i Munkedamskrysset på vei mellom Skillebekk og Aker brygge/ Tjuvholmen, går langs E18 mellom sentrum og fergeterminalen/ Frognerstranda eller går via gangbrua mellom Skillebekk og turveien på Frognerstranda. 3.7 Trafikksikkerhet Uten endringer i trafikksystemet vil trafikksikkerhetssituasjonen i hovedsak være som beskrevet for dagens situasjon. 9

15 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Alternativ 1, lang tunnel 4.1 Beskrivelse av alternativet Figur 4-1 Byplan for alternativ 1, Illustrasjon PBE I alternativ 1 er Hjortneskrysset flyttet ca 230 meter mot vest og E 18 er senket og lagt i tunnel mellom krysset og eksisterende tunnel. Dette er en strekning på 770 meter. E18 har ramper til Hjortneskrysset både fra øst og vest. Planen er tilpasset en fremtidig utvidelse av E18 videre vestover til 3 kjørefelt og kollektivfelt (totalt 4 felt) i begge retninger. Senterlinjen for E18 er flyttet nærmere sjøen for å få plass til Fjordtrikken mellom E18 og de 2 innerste jernbanesporene. Løsningen krever utfylling i fjorden for å få plass til blant annet Havnepromenaden. Løsningen for E18 og Ring 1 er vist som skisser i vedlegg med plantegning, snitt og lengdeprofil. E 18 har ikke ramper til Munkedamskrysset og Ring 1 vil derfor starte i Hjortneskrysset. Ring 1 er lagt på taket av tunnelen siden tunneltaket er lite egnet som byggegrunn for bebyggelse. Gaten har 3 signalregulerte 4 armete kryss og en gangkryssing gjennom Filipstad. Munkedamskrysset er utformet som rundkjøring, men har større diameter enn i dag. Fergeterminalen har adkomst via Hjortneskrysset. Byutviklingsområdene har adkomst via de signalregulerte kryssene og Munkedamskrysset. Det er tilnærmet gjennomgående kollektivfelt mellom E18-Frognerstranda og Munkedamskrysset. Kollektivfeltet er plassert sidestilt på Ring 1 med 2 holdeplasspar. 10

16 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 202 På sørsiden av gata er det sykkelvei med fortau, fysisk adskilt fra bilveien. Sykkelbanen er 4 meter bred. Av sikkerhetsmessige grunner er det da nødvendig med egne høyresvingefelt i gatekryssene for å unngå konflikt mellom svingende biler og syklende på sykkelveien. Hvis fortausbredden er 5 meter blir gatebredden totalt ca 42 meter. Vest i planområdet ligger Fjordtrikken nord for E18 og Ring 1, men krysser Ring 1 i krysset med Framnesallmenningen hvor den har holdeplass. Trikken deler kjørefelt med biltrafikken i Framnesallmenningen, men går ellers på trasé uten biltrafikk gjennom Filipstad. Trikketraséen ligger som en egen arm i Munkedamskrysset og er illustrert med en midtstilt videreføring i Ring 1-Munkedamsveien. Her er det flere muligheter og i regi av Statens vegvesen pågår arbeid med vurdering av ny kollektivløsning på Ring 1. Fjordtrikken har også holdeplass i Huitfeldts gate. Aligata på sørsiden av Ring 1 er utformet som shared space gate. Med dette menes at gata ikke er inndelt i kjøreareal og gangareal, men at trafikantene skal dele gatearealet og tilpasse seg hverandre. Ved hjelp av for eksempel møblering kan det allikevel skapes soner for gående hvor biltrafikken ikke kommer til. Slottsparktunnelen Det foreligger overordnete planer for en tunnel for Ring 1 fra Munkedamskrysset til Pilestredet, Slottsparktunnelen. I vestre ende av dagens tunnel er det forberedt for av- og påkjøringsramper. I alt. 1 hvor Hjortneskrysset er flyttet vestover er det mulig å etablere Slottsparktunnelen på et senere tidspunkt fordi flyttingen gir plass for en vekslingsstrekning på ca 300 meter mellom rampene. For å ivareta muligheten til å etablere Slottsparktunnelen er derfor E18 vist med 4 kjørefelt i hver retning under Filipstad i dette alternativet. Hvis man alternativt kan se bort i fra Slottsparktunnelen kan tunnelen under Filipstad reduseres til kjørefelt utenom rampene. 11

17 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Biltrafikk - trafikkbelastning I kapittel 1 er det redegjort for metoden for beregning av trafikkgrunnlaget. Filipstadområdet og naboarealene som har adkomst via Munkedamskrysset (Tjuvholmen og del av Aker brygge), genererer til sammen følgende trafikkmengder (2030): ÅDT kjøretøy (+240% ift alternativ 0) Morgenrush kjt/time (+340% ift alternativ 0) Ettermiddagsrush kjt/time (+270% ift alternativ 0) Tabell 4-1. Beregnet ÅDT 2030 fra lokalsonene. Alternativ1. Fra \ Til Sum 992 Ferge / Cruise Tjuvholmen / Filipstad brygge / Hans Jæger Hjortnesbuen + terminal Sør for E18 øst Sør for E18 vest Nord for E18 vest Nord for E18 øst Sum E18 Banangata Kaffegata Ring Ring Munkedamsveien Full utbygging ÅDT år Ferge Tjuvholmen terminal Banangata Framnesallmenningen Kaffegata E18 Figur 4-2 Beregnet ÅDT 2030, alternativ 1 Trafikkprognosen viser ingen stor trafikkøkning på E18 eller på Ring 1 i Munkedamsveien som følge av utbyggingen. Dette skyldes at økt trafikk til Filipstadområdet medfører en omfordeling av trafikken i veinettet som følge av at andre bilister endrer sine veivalg for å unngå økte forsinkelser på den opprinnelige reiseruten. Sammenlignet med alternativ 0 er trafikken økt med: ÅDT (+1,2%) på E18 vest for Hjortneskrysset ÅDT (+4%) på E18 øst for Hjortneskrysset ÅDT 800 (+5,3%) på Ring 1 øst for Munkedamskrysset 12

18 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 204 E18 Banangata Kaffegata Ring Ring Munkedamsv Ferge Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Morgenrush år 2030 Framnesallmenningen Kaffegata E Banangata 730 Kaffegata Ring Ring Munkedamsv Ferge Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Ettermiddagsrush år 2030 Framnesallmenningen Kaffegata Figur 4-3 Beregnet biltrafikk morgen- og ettermiddagsrush (kjt/t), alternativ Biltrafikk - trafikkavvikling Det er gjort kapasitetsberegninger av plankryssene på Ring 1 for situasjonen i rushene. Rundkjøringene og signalanleggene er beregnet med programmet SIDRA. Det er forutsatt samme omløpstid i alle signalanleggene ( 90 sek) og kryssene er beregnet isolert betraktet, uten korreksjon for at nabokrysset eventuelt er overbelastet og ikke kan slippe fram trafikkvolumet i prognosen. Metoden illustrerer godt hvilke kryss som er kapasitetskritiske. Avviklingsforholdene er illustrert i form av belastningsgraden i høyest belastede kjørefelt i hver veiarm. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad 1,0 er all kapasitet utnyttet og avviklingen er ustabil. 13

19 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 205 E18 Banangata Kaffegata 0,70 1,09 1,09 0,21 0,38 Ring 1 0,21 0,84 Ring 1 0,81 Munkedamsve 1,12 1,12 0,87 0,76 1,01 0,84 1,03 1,03 1,01 0,38 0,13 0,36 0,13 Ferge- 0,32 Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Morgenrush år 2030 Kaffegata E18 Banangata Kaffegata 0,78 0,93 0,93 0,16 0,50 Ring 1 0,28 0,83 Ring 1 0,91 Munkedamsve 0,94 1,04 1,04 0,93 0,91 0,83 0,83 0,93 0,85 0,30 0,25 0,33 0,40 Ferge- 0,40 Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Ettermiddagsrush år 2030 Framnesallmenningen Framnesallmenningen Kaffegata Figur 4-4 Belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrushet, alternativ 1 Kapasitetsberegningene viser at løsningen ikke fullt ut kan avvikle trafikkvolumet i prognosen. I morgenrushet er det kjørefelt på Ring 1 inn mot sentrum som er overbelastet. Tilfarten i Hjortneskrysset mot sentrum er overbelastet (Belastningsgrad = 1,09) og vil avvise noe trafikk. Avvisningen vil medføre litt færre biler gjennom krysset og noe bedre trafikkavvikling nedstrøms dette krysset. De lange gangfeltene over Ring 1 er med på å begrense kapasiteten på Ring 1. Sidegatene får lang grønntid og god avvikling siden de har grønt lys samtidig med de lange gangfeltene. I ettermiddagsrushet finner vi den høyeste belastningsgraden i retning ut fra sentrum i krysset med Framnesallmenningen, men flere andre tilfarter har også høy belastningsgrad (Belastningsgrad >0,9) og dårlig avvikling. I Hjortneskrysset vil det være et vekslingsforløp i veiarmen fra sentrum før rundkjøringen, mellom trafikk fra sentrum på Ring 1 som ønsker seg til venstre kjørefelt, og trafikk fra avkjøringsrampen fra E18-øst. Ulempen ved dette inngår ikke i kapasitetsberegningene. De 3 signalregulerte kryssene har mange kjørefelt og signalanleggene vil ha mange fasebilder. På grunn av lange fotgjengerkryssinger over Ring 1 vil sideveisfasen bli lang. Det må derfor påregnes ventetid i kryssene. Det er liten avstand på Ring 1 mellom kryssene med Banangata og med Kaffegata, senteravstand ca 125 meter. Dette er mindre enn anbefalt. Liten kryssavstand gir bindinger i utformingen av signalreguleringen. 14

20 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 206 Det bør vurderes å forlenge høyresvingefeltene på Ring 1 i kryssene med Kaffegata og med Banangata noe. Figur 4-5 Ring 1 X Kaffegata, alternativ 1 På E18-strekningen mellom dagens tunnelmunning og Hjortneskrysset ligger veien i tunnel, men planen har en enklere trafikkløsning enn i alt. 0, forutsatt uten Slottsparktunnelen. I alt. 1 har strekningen bare en avkjøringsrampe, mens den i alt. 0 har påkjøringsrampe, vekslingsstrekning og avkjøringsrampe. Det er tilsvarende forenkling i motsatt kjøreretning. Enkle løsninger bidrar vanligvis til bedre trafikkavvikling. Trafikkvolumet på påkjøringsrampen til E18 mot øst som ligger i tunnelen, er ikke stor i prognosen med 240 kjt/t og 320 kjt/t i henholdsvis i morgen- og ettermiddagsrushet. Trafikkvolumene bør ikke medføre vesentlige problemer i sammenflettingspunktet i tunnelen. Slottsparktunnelen Hvis Slottsparktunnelen etableres senere vil det bli en vekslingsstrekning på E18 under Filipstad som kompliserer trafikkbildet noe. Vekslingsstrekningen er 300 meter og følgelig lengre enn i dagens løsning. En eventuell etablering av Slottsparktunnelen vil redusere trafikken på Ring 1 på Filipstad. 4.4 Kollektivtrafikk Filipstadområdet vil ha god kollektivdekning. Området betjenes primært av busslinjer som kjører Ring 1 E18 med to bussholdeplasser på Ring 1, og av Fjordtrikken med to trikkeholdeplasser. I dag har busslinje 21 og 54 endeholdeplass ved Tjuvholmen. Det er ikke vurdert om dette bør opprettholdes i fremtiden eller om linjene for eksempel bør forlenges til Hjortnes. Det var i Fjordtrikk-utredningen antatt at trikkelinjen kan få 12 avganger pr. time og retning. Området vil generere ca kollektivturer pr virkedøgn i følge Emme/Fredrikberegningene (omfatter kun personer over 13 år og bosatt i Oslo/Akershus) mot ca kollektivreisende i alternativ 0. 15

21 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 207 Busstrafikken på Ring 1 har tilnærmet sammenhengende kollektivfelt gjennom området og dette bidrar til god og køuavhengig framkommelighet. Bussholdeplassene er vist med plass for 2 busser og disse kan bli en begrensende faktor for framkommeligheten ved stor busstrafikk Figur 4-6 Holdeplasser og områdedekning med radius 200 meter Strekningen har imidlertid 3 signalregulerte kryss med lange gangfelt over Ring 1, samt ett gangfeltanlegg og dette vil gi noe forsinkelse selv om det forutsettes aktiv signalprioritering. I vestgående retning er kollektivfeltet ført utenom rundkjøringen på Hjortnes for å gi god fremkommelighet. Fjordtrikken vil ha høy framføringshastighet vest for Framnesallmenningen der den går uforstyrret på egen trasé mellom E18 og jernbanen. Gjennom byutviklingsområdet på Filipstad vil hastigheten være moderat fordi man her i varierende grad langs traséen, må ta hensyn til andre trafikanter. Trikketraséen kommer ut i Ring 1 i Munkedamskrysset (rundkjøring). Trikk har vikeplikt på vei inn i rundkjøringen, men ikke på vei ut av sentraløya og er et kompliserende element i rundkjøringen. Trikk gjennom rundkjøring finnes imidlertid på flere steder i Oslo. Det kan monteres gule varsellys i rundkjøringen for å varsle bilistene om at det kommer trikk. Trikk har vanligvis relativt kort ventetid i rundkjøringer fordi bilistene slipper den fram. 4.5 Sykkeltrafikk Det viktigste elementet for de syklende innenfor planområdet er sykkelveien med fortau på sørsiden av Ring 1. Sykkeltraséen er 4 meter bred. 16

22 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 208 Sykkeltraséen krysser veiarmen til fergeterminalen i plan. Det gjør de også i alt. 0. Syklistene slipper å dele areal med de gående, slik de gjør i alt. 0, men syklistene vil få forsinkelse i de 3 signalregulerte kryssene siden sykkelveien vil ha rødt lys mens trafikken på tvers av Ring 1 har grønt lys. I de utførte kapasitetsberegninger er det forutsatt at sykkelveien har 29 sekunder grønt av en samlet omløpstid på 90 sekunder. Havnepromenaden er en alternativ trasé mellom vest og øst. Forbindelsen mellom Frognerstranda og Skillebekk som i alt. 0 går via gangbrua, vil i alt. 1 være via krysset Ring 1/ Framnesallmenningen. 4.6 Fotgjengertrafikk Planforslaget har god tilgjengelighet til planområdet fra omkringliggende områder. Fjerning av jernbanefunksjonene på terreng bidrar til å åpne området mot Skillebekkområdet. Havnepromenaden vil være en viktig gjennomgående forbindelse mellom øst og vest som går skjermet fra hovedveitrafikken. Planen har mange kryssingsmuligheter over Ring 1. Det er ved Framnesallmenningen, Kaffegata, Banangata, GD-almenningen og i Munkedamskrysset. I de signalregulerte kryssene er gangfeltene lange på grunn av mange kjørefelt samt sykkelveien. Fordi det er 4 kjørefelt fra vest er det lagt inn en ekstra trafikkøy av hensyn til fotgjengerne. Samlet kryssingslengde fra fortau til fortau er ca 30 meter. Så lange og kompliserte fotgjengerkryssinger er ikke en god løsning for personer med nedsatt funksjonsevne. Figur 4-7 Fotgjengerbevegelser, Illustrasjon PBE 17

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET VEDLEGGSRAPPORT TIL PROSJEKTET KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK JANUAR 2013 Forsidefoto: Fotomontasje utført av INBY FORORD INNHOLD Ruter og Bymiljøetaten

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer