Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning

2 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 188 RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Oppdrag nr.: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Dato: Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning. Sammendrag: Plan- og bygningsetaten utarbeider forslag til områdereguleringsplan for Filipstad. Planen er basert på senking av E18 gjennom området og byutvikling på begge sider av veitraséen. Rapporten beskriver trafikksituasjonen i alternativ 0 som i hovedsak er dagens situasjon, men med ferdig utbygging av Tjuvholmen, og alternativ 1 Lang løsning, som er ferdig utbygd område og Hjortneskrysset flyttet ca 200 meter vestover. Filipstadområdet og Tjuvholmen vil i alt. 1 generere en årsdøgntrafikk på ca kjøretøy mot ca i alt. 0. Beregningene viser ikke en tilsvarende trafikkøkning på hovedveiene siden andre trafikanter vil endre veivalg når lokaltrafikken øker. Trafikkløsningen i planen kan ikke fullt ut avvikle trafikkvolumet i prognosen og noe trafikk langs Ring 1 avvises. Busstrafikken på Ring 1 har i alt. 1 tilnærmet sammenhengende kollektivfelt gjennom området og dette bidrar til god og køuavhengig framkommelighet. Planen legger til rette for Fjordtrikken gjennom området. Trikken deler kjørefelt med biltrafikken i Framnesallmenningen, men går ellers i gaterom sammen med myke trafikanter. Det er hovedsykkelvei langs Ring 1. Syklistene får noe forsinkelse i de 3 lyskryssene. Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Steinar Gylt Kontrollert av: Kimme Arnesen Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen/ Trafikk Sign.: Sign.: Oppdragsleder / avd.: Steinar Gylt/ Trafikk Sign. rapporter\rapporter\trafikk\ områderegulering for filipstad-trafikkvurderinger docx

3 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 189 4

4 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 190 Forord Plan- og bygningsetaten utarbeider forslag til områdereguleringsplan for Filipstad. Planen er basert på senking av E18 gjennom området og byutvikling på begge sider av veitraséen. Planen er utarbeidet i 2 hovedalternativer: Alternativ 1, lang løsning, der Hjortneskrysset flyttes vestover Alternativ 2, kort løsning, basert på dagens Hjortneskryss Sweco Norge AS er engasjert for å beskrive trafikale forhold i Alternativ 1 Lang løsning, samt i et 0-alternativ. Planområdet strekker seg fra Hjortneskrysset i vest til Munkedamskrysset i øst. Hovedalternativene har vært under utvikling gjennom en lang planperiode. Plangrunnlaget som ble lagt til grunn for trafikkvurderingene våren 2011 og som rapporteres i denne rapporten, er derfor ikke identisk med de 2 variantene for lang løsning som nå foreligger, L1 og L2. De trafikale prinsippene er ikke endret og forskjellene antas ikke å ha betydning for hovedkonklusjonene. Hos oppdragsgiver er arbeidet ledet av Karin Glorvigen og Freddy Lyvad har bidratt med trafikale avklaringer. Overordnete trafikkberegninger er utført av Statens vegvesen ved Are Sturød og de er grunnlaget for vurderingene i denne rapporten. Beregningene er basert på Vegvesenets prognose for Inngangsdataene for Filipstadområdet er definert av Plan- og bygningsetaten. Foreliggende temarapport er et underlagsdokument til reguleringsforslaget og det forutsettes at leseren er kjent med planforslaget. Veitekniske tegninger for E18/ Ring 1 er vist som vedlegg. i

5 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 191 Innhold 1 Trafikkgrunnlag Innledning Justeringer av trafikkgrunnlaget Rushtidsfaktorer Dagens situasjon Trafikkløsning Trafikkavvikling Trafikksikkerhet alternativet Beskrivelse av alternativet Biltrafikk - trafikkbelastning Biltrafikk - trafikkavvikling Kollektivtrafikk Sykkeltrafikk Fotgjengertrafikk Trafikksikkerhet Alternativ 1, lang tunnel Beskrivelse av alternativet Biltrafikk - trafikkbelastning Biltrafikk - trafikkavvikling Kollektivtrafikk Sykkeltrafikk Fotgjengertrafikk Trafikksikkerhet Trafikkavvikling i anleggsperioden Vedleggsliste Vedlegg 1 Notat: Dokumentasjon av Emma/Fredrik-beregninger Vedlegg 2 Notat: Trafikkmatriser Filipstad Vedlegg 3 Veiskisser E18 og Ring 1 ii

6 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Trafikkgrunnlag 1.1 Innledning Det har vært en prosess i samarbeid med Statens vegvesen og Plan og bygningsetaten (PBE) for å definere trafikkgrunnlaget som skal ligger til grunn for vurderingene. Forutsetningene og de justeringer som er gjort, er basert på diskusjoner mellom SVRØ (Are Sturød), PBE (Freddy Lyvad) og Sweco. Fremgangsmåten er akseptert av PBE. I det etterfølgende er det redegjort for det valgte trafikkgrunnlaget og de justeringer som er utført. Til grunn for trafikkgrunnlaget ligger modellberegninger utført av Statens vegvesen. Beregningene er utført i Emme/Fredrik for prognoseår Vedlegg 1 viser dokumentasjon fra Statens vegvesen for utførte beregninger. Beregningene er utført for to alternativer: Alternativ 0. Ingen utbygging på Filipstad. Alternativ 1. Full utbygging på Filipstad og lang løsning for tunnelen. Til grunn for trafikkberegningene ligger antall bosatte og ansatte. Tabell 1-1 og 1-2 viser fordelingen som ligger til grunn for trafikkberegningene i Emme/Fredrik. Tabell 1-1: Oversikt over bosatte/ansatte i alternativ 0.Tallene er levert av Plan- og bygningsetaten. Utbyggingsområde, bosatte /ansatte Emmasone Byggeområde Bosatte Kontor Handel a Nord for E18 øst b Nord for E18 vest Sør for E18 vest Sør for E18 øst Fergeterminal+Filipst vest Sum Tjuvholmen+Filipstad brygge Tabell 1-2: Oversikt over bosatte/ansatte ved full utbygging. Tallene er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Utbyggingsområde, bosatte /ansatte Emma-sone Byggeområde Bosatte Kontor Handel a Nord for E18 øst b Nord for E18 vest Sør for E18 vest Sør for E18 øst Hjortnesbuen+term+cruise Sum Tjuvholmen+Filipstad brygge+hans Jæger Hans Jægers kvartal er en del av utbyggingsområdet i reguleringsplanen, men PBE har lagt arealet inn i samme sone som Tjuvholmen og Filipstad brygge, fordi de har samme 1

7 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 193 adkomstvei. I tillegg til trafikk knyttet til antall bosatte og arbeidsplasser kommer biltrafikk knyttet til betjening av fergene og cruiseskip (sone 992) som også er beregnet av PBE. 1.2 Justeringer av trafikkgrunnlaget Trafikkgenereringen (totalvolumet) som er beregnet i Emme/Fredrik for Filipstad er uendret. Testberegninger viste at det var en veldig stor andel av trafikken fra de lokale sonene som var rettet mot Ring 1 i Munkedamsveien. Basert på en Emme-beregning, hvor trafikk fra de lokale sonene er lagt ut på et ubelastet vegnett, er det foretatt en justering av retningsfordelingen. Den optimale situasjonen viser en lavere andel mot Ring 1 og høyere andel mot E18. I notatet i vedlegg 2 er det vist retningsfordelingen som er benyttet i endelig trafikkgrunnlag. Videre beregner Emme for lav totaltrafikk på Ring 1 (Munkedamsveien). For dagens situasjon viser modellen om lag 23 % for lav trafikk. Feilkilden til dette er ukjent, for i følge SVRØ har modellen riktig nivå for E18 både i Festingstunnelen og på Frognerstranda. For å bøte på dette er det valgt å justere opp trafikken på relasjonene mellom Ring 1 og E18 (Frognerstranda og Festningstunnelen). Hvilke soner som er skalert og skaleringsfaktor er vist i notatet i vedlegg 2. Emme beregner trafikken som yrkesdøgntrafikk, YDT. For omregning til årsdøgntrafikk, ÅDT, er det benyttet: ÅDT = 0,9 x YDT. 1.3 Rushtidsfaktorer Med bakgrunn i ÅDT-matriser er det beregnet matriser for rushtrafikken. Rushtidsmatrisene er beregnet gjennom rushtidsandeler for de ulike sonene. Totalt for Filipstadsonene er det benyttet en rushtidsandel i forhold til ÅDT på om lag 11 % i makstimen om morgenen og 13 % i makstimen om ettermiddagen. Notatet i vedlegg 2 viser mer detaljert hvilke forutsetninger som ligger til grunn for trafikkgrunnlaget i rushperiodene. 2

8 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Dagens situasjon 2.1 Trafikkløsning Vest for Hjortneskrysset har E18 2 bilfelt og ett kollektivfelt i hver retning. Ved krysset er det ikke kollektivfelt da bredden her benyttes som av- og påkjøringsrampe mot vest. I Operatunnelen har E18 3 felt i hver retning, men i vestgående retning innsnevres E18 til 2 felt under Hjortneskrysset. Det er sammenhengende rampefelt mellom Hjortneskrysset og Munkedamskrysset i begge retninger. Det er kollektivfelt fra vest i venstre felt inn mot Munkedamskrysset. Begge kryss er rundkjøringer. Hjortneskrysset betjener fergeterminalen, småbåthavna og deler av Filipstad. Noe trafikk fra E18-øst vender i krysset for å nå området ved Aker Brygge/Tjuvholmen istedenfor å benytte Vestbanekrysset. Munkedamskrysset betjener Tjuvholmen og deler av Filipstad. Busstrafikken mellom E18-vest og Ring 1 har ikke holdeplass i området vest for holdeplassen ved Aker brygge. Linje 21 og 54 har endeholdeplass ved Tjuvholmen. Linje 33 har endeholdeplass ved fergeterminalen på Hjortnes. Figur 2-1 Filipstadområdet 3

9 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 195 Det er sammenhengende gang- og sykkelvei på sørsiden av E18 gjennom planområdet. Gang- og sykkelveien krysser veiarmene i de 2 rundkjøringene i plan. Gangbrua over Hjortneskrysset har rampe fra vest slik at de syklende også har forbindelse med Skillebekkområdet. På nordsiden av E18 er det fortau/ gangvei fra sentrum og fram til Hjortneskrysset der man må krysse veien via trapp og gangbrua for å komme videre. 2.2 Trafikkavvikling I dagens situasjon er det i morgenrushet kø fra E18-vest inn mot Munkedamskrysset, primært på grunn av tilbakeblokkering fra kryss nærmere sentrum. Køen strekker seg i perioder tilbake på E18 mot Hjortneskrysset. Innsnevringen på E18 fra 3 til 2 kjørefelt i Hjortneskrysset fører i perioder til noe kødannelse mot vest. I ettermiddagsrushet preges avviklingen i området av periodevise gjennomgående køer på E18 i begge retninger. Kø mot vest kan gi kødannelse på påkjøringsrampen fra Munkedamskrysset. Også i ettermiddagsrushet er det noe kø fra E18-vest inn mot Munkedamskrysset, primært på grunn av tilbakeblokkering fra kryss nærmere sentrum. Rundkjøringen i Hjortneskrysset har akseptable avviklingsforhold i rushene. 2.3 Trafikksikkerhet I perioden (5 år) er det registrert 50 politirapporterte trafikkulykker hvorav 43 med lett personskade og 7 med alvorlig skade. De aller fleste ulykkene er relatert til trafikken på E18, derav 21 ulykker ved påkjøring bakfra. Det er 2 ulykker i Hjortnesrundkjøringen og 2 i rundkjøringen i Munkedamskrysset. Ulykkene er fordelt på følgende kategorier: 4 fotgjengerulykker hvorav 2 ved fergeterminalen 2 sykkelulykker hvorav en aleneulykke og en mellom møtende syklister på Frognerstranda 12 motorsykkelulykker 32 bilulykker hvorav totalt 22 ved påkjøring bakfra 4

10 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 196 Figur 2-2 Trafikkulykker, Kilde Samferdselsetaten 5

11 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side alternativet 3.1 Beskrivelse av alternativet 0-alternativet er definert som: Dagens trafikkløsning i Filipstadområdet Tjuvholmen ferdig utbygd For øvrig dagens arealbruk i Filipstadområdet For øvrig Vegvesenet sin trafikkprognose for 2030 Trafikkløsningen blir da tilsvarende som beskrevet for dagens situasjon i forrige kapittel, og det henvises til denne. 3.2 Biltrafikk - trafikkbelastning I kapittel 1 er det redegjort for metoden for beregning av trafikkgrunnlaget. Filipstadområdet og naboarealene som har adkomst via Munkedamskrysset (Tjuvholmen og del av Aker brygge), genererer til sammen følgende trafikkmengder (2030): ÅDT kjøretøy Morgenrush 300 kjt/time Ettermiddagsrush 430 kjt/time Tabell 3-1. Beregnet ÅDT 2030 sum til / fra lokalsonene. Alternativ 0. Fra \ Til Sum 992 Ferge / Cruise Tjuvholmen / Filipstad brygge / Hans Jæger Hjortnesbuen + terminal Sør for E18 øst Sør for E18 vest Nord for E18 vest Nord for E18 øst 0 Sum E Ring 1 Munkedamsveien Ferge Tjuvholmen terminal Alternativ E18 ÅDT år 2030 Figur 3-1 Beregnet ÅDT 2030, alternativ 0 6

12 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 198 Ring 1 E Munkedamsveien Ferge- Tjuvholmen 40 terminal Alternativ 0 Morgenrush år E18 Ring 1 E Munkedamsveien Ferge- Tjuvholmen terminal Alternativ 0 Ettermiddagsrush år E18 Figur 3-2 Beregnet biltrafikk morgen- og ettermiddagsrush (kjt/t), alternativ Biltrafikk - trafikkavvikling Avviklingen i rushene vil hovedsak være som i dagens situasjon, jfr kapittel 2. Det er gjort kapasitetsberegninger av plankryssene for situasjonen i rushene. Rundkjøringene er beregnet med beregningsprogrammet SIDRA. Kryssene er beregnet isolert betraktet, uten korreksjon for at nabokrysset eventuelt er overbelastet og ikke kan slippe fram trafikkvolumet i prognosen. Dagens køsituasjon inn mot sentrum som skyldes tilbakeblokkering fra lyskryssene øst for Munkedamskrysset, fremkommer derfor ikke i disse beregningene. Metoden illustrerer imidlertid godt hvilke kryss som er kapasitetskritiske. Avviklingsforholdene er illustrert i form av belastningsgraden i høyest belastede tilfart i hver veiarm. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad 1,0 er all kapasitet utnyttet og avviklingen er ustabil. Beregningene viser at rundkjøringen på Hjortnes har lav belastningsgrad og god avvikling. Munkedamskrysset er høyere belastet, men kan avvikle trafikken i prognosen. 7

13 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 199 E18 0,77 0,03 0,01 0,77 Ring 1 0,03 Munkedamsveien 0,75 0,23 Alternativ 0 Morgenrush år 2030 Ferge- 0,02 Tjuvholmen terminal E18 E18 0,86 0,04 0,01 0,86 Ring 1 0,03 Munkedamsveien 0,70 0,21 Ferge- 0,04 Tjuvholmen terminal Alternativ 0 Ettermiddagsrush år 2030 Figur 3-3 Belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrushet, alternativ 0 E Kollektivtrafikk Kollektivtrafikken har ikke sammenhengende kollektivfelt og blir derfor påvirket av avviklingen av biltrafikken. Avviklingen i rushene vil i hovedsak være som i dagens situasjon. Utenom rushene har busstrafikken mellom E18-vest og Ring 1 god framkommelighet siden de ikke forsinkes i kryss vest for Munkedamskrysset. Det er ikke innhentet tall for dagens eller framtidig busstrafikk, men med bakgrunn i tidligere arbeider er den stipulert til ca 54 busser pr. time i hver retning i Munkedamsveien i dagens situasjon. 3.5 Sykkeltrafikk Det viktigste elementet for de syklende innenfor planområdet er gang- og sykkelveien på sørsiden av E18 som benyttes for reiser til/fra Oslo sentrum. Den har ingen konflikter med biltrafikk mellom Hjortneskrysset og Munkedamskrysset, men syklistene kan forsinkes av fotgjengere, blant annet fergepassasjerer, som også bruker gang- og sykkelveien. Det er ikke optimalt at syklende og fotgjengere deler areal på en så trafikkert sykkeltrasé. 8

14 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 200 Figur 3-4 Alternativ 0, Kryss med E18 Figur 3-5 Sykkeltrafikk på Frognerstranda, vest for planområdet (kilde Prosamrapport 183) 3.6 Fotgjengertrafikk Fotgjengertrafikken i området består hovedsakelig av personer som enten krysser Ring 1 i Munkedamskrysset på vei mellom Skillebekk og Aker brygge/ Tjuvholmen, går langs E18 mellom sentrum og fergeterminalen/ Frognerstranda eller går via gangbrua mellom Skillebekk og turveien på Frognerstranda. 3.7 Trafikksikkerhet Uten endringer i trafikksystemet vil trafikksikkerhetssituasjonen i hovedsak være som beskrevet for dagens situasjon. 9

15 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Alternativ 1, lang tunnel 4.1 Beskrivelse av alternativet Figur 4-1 Byplan for alternativ 1, Illustrasjon PBE I alternativ 1 er Hjortneskrysset flyttet ca 230 meter mot vest og E 18 er senket og lagt i tunnel mellom krysset og eksisterende tunnel. Dette er en strekning på 770 meter. E18 har ramper til Hjortneskrysset både fra øst og vest. Planen er tilpasset en fremtidig utvidelse av E18 videre vestover til 3 kjørefelt og kollektivfelt (totalt 4 felt) i begge retninger. Senterlinjen for E18 er flyttet nærmere sjøen for å få plass til Fjordtrikken mellom E18 og de 2 innerste jernbanesporene. Løsningen krever utfylling i fjorden for å få plass til blant annet Havnepromenaden. Løsningen for E18 og Ring 1 er vist som skisser i vedlegg med plantegning, snitt og lengdeprofil. E 18 har ikke ramper til Munkedamskrysset og Ring 1 vil derfor starte i Hjortneskrysset. Ring 1 er lagt på taket av tunnelen siden tunneltaket er lite egnet som byggegrunn for bebyggelse. Gaten har 3 signalregulerte 4 armete kryss og en gangkryssing gjennom Filipstad. Munkedamskrysset er utformet som rundkjøring, men har større diameter enn i dag. Fergeterminalen har adkomst via Hjortneskrysset. Byutviklingsområdene har adkomst via de signalregulerte kryssene og Munkedamskrysset. Det er tilnærmet gjennomgående kollektivfelt mellom E18-Frognerstranda og Munkedamskrysset. Kollektivfeltet er plassert sidestilt på Ring 1 med 2 holdeplasspar. 10

16 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 202 På sørsiden av gata er det sykkelvei med fortau, fysisk adskilt fra bilveien. Sykkelbanen er 4 meter bred. Av sikkerhetsmessige grunner er det da nødvendig med egne høyresvingefelt i gatekryssene for å unngå konflikt mellom svingende biler og syklende på sykkelveien. Hvis fortausbredden er 5 meter blir gatebredden totalt ca 42 meter. Vest i planområdet ligger Fjordtrikken nord for E18 og Ring 1, men krysser Ring 1 i krysset med Framnesallmenningen hvor den har holdeplass. Trikken deler kjørefelt med biltrafikken i Framnesallmenningen, men går ellers på trasé uten biltrafikk gjennom Filipstad. Trikketraséen ligger som en egen arm i Munkedamskrysset og er illustrert med en midtstilt videreføring i Ring 1-Munkedamsveien. Her er det flere muligheter og i regi av Statens vegvesen pågår arbeid med vurdering av ny kollektivløsning på Ring 1. Fjordtrikken har også holdeplass i Huitfeldts gate. Aligata på sørsiden av Ring 1 er utformet som shared space gate. Med dette menes at gata ikke er inndelt i kjøreareal og gangareal, men at trafikantene skal dele gatearealet og tilpasse seg hverandre. Ved hjelp av for eksempel møblering kan det allikevel skapes soner for gående hvor biltrafikken ikke kommer til. Slottsparktunnelen Det foreligger overordnete planer for en tunnel for Ring 1 fra Munkedamskrysset til Pilestredet, Slottsparktunnelen. I vestre ende av dagens tunnel er det forberedt for av- og påkjøringsramper. I alt. 1 hvor Hjortneskrysset er flyttet vestover er det mulig å etablere Slottsparktunnelen på et senere tidspunkt fordi flyttingen gir plass for en vekslingsstrekning på ca 300 meter mellom rampene. For å ivareta muligheten til å etablere Slottsparktunnelen er derfor E18 vist med 4 kjørefelt i hver retning under Filipstad i dette alternativet. Hvis man alternativt kan se bort i fra Slottsparktunnelen kan tunnelen under Filipstad reduseres til kjørefelt utenom rampene. 11

17 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side Biltrafikk - trafikkbelastning I kapittel 1 er det redegjort for metoden for beregning av trafikkgrunnlaget. Filipstadområdet og naboarealene som har adkomst via Munkedamskrysset (Tjuvholmen og del av Aker brygge), genererer til sammen følgende trafikkmengder (2030): ÅDT kjøretøy (+240% ift alternativ 0) Morgenrush kjt/time (+340% ift alternativ 0) Ettermiddagsrush kjt/time (+270% ift alternativ 0) Tabell 4-1. Beregnet ÅDT 2030 fra lokalsonene. Alternativ1. Fra \ Til Sum 992 Ferge / Cruise Tjuvholmen / Filipstad brygge / Hans Jæger Hjortnesbuen + terminal Sør for E18 øst Sør for E18 vest Nord for E18 vest Nord for E18 øst Sum E18 Banangata Kaffegata Ring Ring Munkedamsveien Full utbygging ÅDT år Ferge Tjuvholmen terminal Banangata Framnesallmenningen Kaffegata E18 Figur 4-2 Beregnet ÅDT 2030, alternativ 1 Trafikkprognosen viser ingen stor trafikkøkning på E18 eller på Ring 1 i Munkedamsveien som følge av utbyggingen. Dette skyldes at økt trafikk til Filipstadområdet medfører en omfordeling av trafikken i veinettet som følge av at andre bilister endrer sine veivalg for å unngå økte forsinkelser på den opprinnelige reiseruten. Sammenlignet med alternativ 0 er trafikken økt med: ÅDT (+1,2%) på E18 vest for Hjortneskrysset ÅDT (+4%) på E18 øst for Hjortneskrysset ÅDT 800 (+5,3%) på Ring 1 øst for Munkedamskrysset 12

18 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 204 E18 Banangata Kaffegata Ring Ring Munkedamsv Ferge Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Morgenrush år 2030 Framnesallmenningen Kaffegata E Banangata 730 Kaffegata Ring Ring Munkedamsv Ferge Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Ettermiddagsrush år 2030 Framnesallmenningen Kaffegata Figur 4-3 Beregnet biltrafikk morgen- og ettermiddagsrush (kjt/t), alternativ Biltrafikk - trafikkavvikling Det er gjort kapasitetsberegninger av plankryssene på Ring 1 for situasjonen i rushene. Rundkjøringene og signalanleggene er beregnet med programmet SIDRA. Det er forutsatt samme omløpstid i alle signalanleggene ( 90 sek) og kryssene er beregnet isolert betraktet, uten korreksjon for at nabokrysset eventuelt er overbelastet og ikke kan slippe fram trafikkvolumet i prognosen. Metoden illustrerer godt hvilke kryss som er kapasitetskritiske. Avviklingsforholdene er illustrert i form av belastningsgraden i høyest belastede kjørefelt i hver veiarm. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad 1,0 er all kapasitet utnyttet og avviklingen er ustabil. 13

19 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 205 E18 Banangata Kaffegata 0,70 1,09 1,09 0,21 0,38 Ring 1 0,21 0,84 Ring 1 0,81 Munkedamsve 1,12 1,12 0,87 0,76 1,01 0,84 1,03 1,03 1,01 0,38 0,13 0,36 0,13 Ferge- 0,32 Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Morgenrush år 2030 Kaffegata E18 Banangata Kaffegata 0,78 0,93 0,93 0,16 0,50 Ring 1 0,28 0,83 Ring 1 0,91 Munkedamsve 0,94 1,04 1,04 0,93 0,91 0,83 0,83 0,93 0,85 0,30 0,25 0,33 0,40 Ferge- 0,40 Tjuvholmen terminal Banangata Full utbygging Ettermiddagsrush år 2030 Framnesallmenningen Framnesallmenningen Kaffegata Figur 4-4 Belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrushet, alternativ 1 Kapasitetsberegningene viser at løsningen ikke fullt ut kan avvikle trafikkvolumet i prognosen. I morgenrushet er det kjørefelt på Ring 1 inn mot sentrum som er overbelastet. Tilfarten i Hjortneskrysset mot sentrum er overbelastet (Belastningsgrad = 1,09) og vil avvise noe trafikk. Avvisningen vil medføre litt færre biler gjennom krysset og noe bedre trafikkavvikling nedstrøms dette krysset. De lange gangfeltene over Ring 1 er med på å begrense kapasiteten på Ring 1. Sidegatene får lang grønntid og god avvikling siden de har grønt lys samtidig med de lange gangfeltene. I ettermiddagsrushet finner vi den høyeste belastningsgraden i retning ut fra sentrum i krysset med Framnesallmenningen, men flere andre tilfarter har også høy belastningsgrad (Belastningsgrad >0,9) og dårlig avvikling. I Hjortneskrysset vil det være et vekslingsforløp i veiarmen fra sentrum før rundkjøringen, mellom trafikk fra sentrum på Ring 1 som ønsker seg til venstre kjørefelt, og trafikk fra avkjøringsrampen fra E18-øst. Ulempen ved dette inngår ikke i kapasitetsberegningene. De 3 signalregulerte kryssene har mange kjørefelt og signalanleggene vil ha mange fasebilder. På grunn av lange fotgjengerkryssinger over Ring 1 vil sideveisfasen bli lang. Det må derfor påregnes ventetid i kryssene. Det er liten avstand på Ring 1 mellom kryssene med Banangata og med Kaffegata, senteravstand ca 125 meter. Dette er mindre enn anbefalt. Liten kryssavstand gir bindinger i utformingen av signalreguleringen. 14

20 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 206 Det bør vurderes å forlenge høyresvingefeltene på Ring 1 i kryssene med Kaffegata og med Banangata noe. Figur 4-5 Ring 1 X Kaffegata, alternativ 1 På E18-strekningen mellom dagens tunnelmunning og Hjortneskrysset ligger veien i tunnel, men planen har en enklere trafikkløsning enn i alt. 0, forutsatt uten Slottsparktunnelen. I alt. 1 har strekningen bare en avkjøringsrampe, mens den i alt. 0 har påkjøringsrampe, vekslingsstrekning og avkjøringsrampe. Det er tilsvarende forenkling i motsatt kjøreretning. Enkle løsninger bidrar vanligvis til bedre trafikkavvikling. Trafikkvolumet på påkjøringsrampen til E18 mot øst som ligger i tunnelen, er ikke stor i prognosen med 240 kjt/t og 320 kjt/t i henholdsvis i morgen- og ettermiddagsrushet. Trafikkvolumene bør ikke medføre vesentlige problemer i sammenflettingspunktet i tunnelen. Slottsparktunnelen Hvis Slottsparktunnelen etableres senere vil det bli en vekslingsstrekning på E18 under Filipstad som kompliserer trafikkbildet noe. Vekslingsstrekningen er 300 meter og følgelig lengre enn i dagens løsning. En eventuell etablering av Slottsparktunnelen vil redusere trafikken på Ring 1 på Filipstad. 4.4 Kollektivtrafikk Filipstadområdet vil ha god kollektivdekning. Området betjenes primært av busslinjer som kjører Ring 1 E18 med to bussholdeplasser på Ring 1, og av Fjordtrikken med to trikkeholdeplasser. I dag har busslinje 21 og 54 endeholdeplass ved Tjuvholmen. Det er ikke vurdert om dette bør opprettholdes i fremtiden eller om linjene for eksempel bør forlenges til Hjortnes. Det var i Fjordtrikk-utredningen antatt at trikkelinjen kan få 12 avganger pr. time og retning. Området vil generere ca kollektivturer pr virkedøgn i følge Emme/Fredrikberegningene (omfatter kun personer over 13 år og bosatt i Oslo/Akershus) mot ca kollektivreisende i alternativ 0. 15

21 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 207 Busstrafikken på Ring 1 har tilnærmet sammenhengende kollektivfelt gjennom området og dette bidrar til god og køuavhengig framkommelighet. Bussholdeplassene er vist med plass for 2 busser og disse kan bli en begrensende faktor for framkommeligheten ved stor busstrafikk Figur 4-6 Holdeplasser og områdedekning med radius 200 meter Strekningen har imidlertid 3 signalregulerte kryss med lange gangfelt over Ring 1, samt ett gangfeltanlegg og dette vil gi noe forsinkelse selv om det forutsettes aktiv signalprioritering. I vestgående retning er kollektivfeltet ført utenom rundkjøringen på Hjortnes for å gi god fremkommelighet. Fjordtrikken vil ha høy framføringshastighet vest for Framnesallmenningen der den går uforstyrret på egen trasé mellom E18 og jernbanen. Gjennom byutviklingsområdet på Filipstad vil hastigheten være moderat fordi man her i varierende grad langs traséen, må ta hensyn til andre trafikanter. Trikketraséen kommer ut i Ring 1 i Munkedamskrysset (rundkjøring). Trikk har vikeplikt på vei inn i rundkjøringen, men ikke på vei ut av sentraløya og er et kompliserende element i rundkjøringen. Trikk gjennom rundkjøring finnes imidlertid på flere steder i Oslo. Det kan monteres gule varsellys i rundkjøringen for å varsle bilistene om at det kommer trikk. Trikk har vanligvis relativt kort ventetid i rundkjøringer fordi bilistene slipper den fram. 4.5 Sykkeltrafikk Det viktigste elementet for de syklende innenfor planområdet er sykkelveien med fortau på sørsiden av Ring 1. Sykkeltraséen er 4 meter bred. 16

22 Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 208 Sykkeltraséen krysser veiarmen til fergeterminalen i plan. Det gjør de også i alt. 0. Syklistene slipper å dele areal med de gående, slik de gjør i alt. 0, men syklistene vil få forsinkelse i de 3 signalregulerte kryssene siden sykkelveien vil ha rødt lys mens trafikken på tvers av Ring 1 har grønt lys. I de utførte kapasitetsberegninger er det forutsatt at sykkelveien har 29 sekunder grønt av en samlet omløpstid på 90 sekunder. Havnepromenaden er en alternativ trasé mellom vest og øst. Forbindelsen mellom Frognerstranda og Skillebekk som i alt. 0 går via gangbrua, vil i alt. 1 være via krysset Ring 1/ Framnesallmenningen. 4.6 Fotgjengertrafikk Planforslaget har god tilgjengelighet til planområdet fra omkringliggende områder. Fjerning av jernbanefunksjonene på terreng bidrar til å åpne området mot Skillebekkområdet. Havnepromenaden vil være en viktig gjennomgående forbindelse mellom øst og vest som går skjermet fra hovedveitrafikken. Planen har mange kryssingsmuligheter over Ring 1. Det er ved Framnesallmenningen, Kaffegata, Banangata, GD-almenningen og i Munkedamskrysset. I de signalregulerte kryssene er gangfeltene lange på grunn av mange kjørefelt samt sykkelveien. Fordi det er 4 kjørefelt fra vest er det lagt inn en ekstra trafikkøy av hensyn til fotgjengerne. Samlet kryssingslengde fra fortau til fortau er ca 30 meter. Så lange og kompliserte fotgjengerkryssinger er ikke en god løsning for personer med nedsatt funksjonsevne. Figur 4-7 Fotgjengerbevegelser, Illustrasjon PBE 17

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING

GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING Filipstad Utvikling AS Byutvikling på Filipstad GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING 03.07.2006 Filipstad Utvikling AS Grunnlag for regulering av vegløsning på Filipstad Side 2 INNHOLD Side 1. BAKGRUNN

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

Kampen om gaterommet. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Stikkord for innlegget Hva er? Ny hovedgate i Bjørvika i Oslo : Dronning Eufemias gate Noen eksempler Hva er Hvem kjemper - og hva kjemper de om? Hvem Bilistene

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

E18 Bjørvika Etappe 2. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS

E18 Bjørvika Etappe 2. Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Steinar Berntsen ViaNova Plan og Trafikk AS Hovedvegsystem i Oslo før Bjørvika-prosjektet Festningstunnelen 1986-1991 Ekebergtunnelen 1991-1994 Svartdalstunnelen 1995-1997 Hovedvegsystem i Oslo etter Bjørvika-prosjektet

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

FORPROSJEKT. Rv 162 Ring 1. Midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien

FORPROSJEKT. Rv 162 Ring 1. Midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien l FORPROSJEKT Rv 162 Ring 1 Midtstilt kollektivfelt i Munkedamsveien Prosjektnummer: 104115 SVEIS-nummer: 2007127691 Region Øst Ressursavdelingen/planlegging 6.mars 2008 Forord Dette prosjektet ble påbegynt

Detaljer

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER 28.06.2013 RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: 2013-06-28 Trafikkanalyse.docx 256491 28.06.2013 Oppdragsnavn: - Trafikk Kunde: AS Civitas

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD

TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD Dokument type Rapport Date Oktober 2016 TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD Revisjon 0 Dato 2016-10-19 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen NOTAT Oppdrag 1350006012 Trafikkvurdering Løkkatoppen Kunde InForum AS Notat nr. 1 Dato 2015/10/22 Til Georg Orvedal v/inforum AS Fra Daniel Bjerkan v/rambøll Kopi Sigrun Dalen Ganz v/rambøll Trafikkvurdering

Detaljer

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud

CARL BERNERS PLASS CARL BERNERS PLASS. Malmø 10. oktober 2011. Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Fra trafikkslum til byrom Malmø 10. oktober 2011 Toril Presttun Basert på lysbilder utarbeidet av: Øystein Tandberg og Astrid Fluksrud Carl Berners plass er et kryss mellom to hovedveger i Oslo Ring to

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer