LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE"

Transkript

1 Takst Boligsalgsrapport Landbrukstakst Næringstakst Skade/skjønn Arvetakst Seksjonering Arkitektoppdrag Per Einar Holtan Tveit 5, Uppistog, 3855 TREUNGEN Stavern, LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE Befaringsdato: Takstmann: Tilstede ved befaringen: Dokumenter/innhold: Torbjørn Johansen Eier, Per Einar Holtan Konsesjonstakst Boligsalgsrapport Kart over eiendommen Grunnbok Stavern Taksering Torbjørn Johansen Tlf: William Sverdrupsgt. 5 Takstingeniør / byggmester Mob: STAVERN Foretaksnr. NO Fax: Bankgiro: E-post: Side 1

2 AREALER: Samlet utgjør eiendommen 1190daa, fordelt slik: Skog: 557,8 daa Dyrket mark: 30 daa - 2,6 daa innmarksbeite - 27,4 daa fylldyrket, mindre lettbrukt jord Skrinn fastmark: 602,2 daa BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Kårbolig: BRA. 226 m 2 Byggeår ca Bolig i 2 etasjer oppført i bindingsverk, utvendig kledd med stående og liggende rustikkledning. Støpt grunnmur, med kjeller under hele boligen. Saltak med 2 opplett av plassbygde trekonstruksjoner, tekt med bølgeblikkplater. De fleste vinduer ble skiftet i 2006 (losholt). Kårboligen inneholder: 1. etg.: Vindfang, hall, kjøkken, stue og bad. 2. etg.: Flislagt toalettrom, gang, 4 soverom og 2 kott. Grovkjeller m/støpt gulv under hele boligen. Driftsbygning: GRFL. ca. 210 m 2 Byggeår ca Oppført av bindingsverk på stein/betongmurer. Utvendig kledd med enkel stående kledning. Taket er tekt med bølgeblikkplater. Låvebru på betongvanger, og dekke av trebjelker inn mot låven. Garasje under låvebru, oppført i betongblokker, og støpt betonggulv. Driftsbygningen inneholder: Høyløer, enkelt snekkerverksted og eldre husrom med betonggulv. I tillegg traktorgarasje. Bygningen har innlagt strøm. Bygningen er lite tidsmessig egnet for moderne husdyrproduksjon.

3 BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Stabbur: BTA ca. 24 m 2 Byggeår ukjent. Stabburet er meget gammelt, og er oppført i grovt tømmer på betongpilarer og trestolper. Gavlvegger kledd med bordkledning. Taket er tekt med bølgeblikkplater. Eiendommen har 1/5-part i hytte som ligger nordøstre enden av Hakjorsvatnet, kalt Fiskarbu. Det er oppført en enkel tømmerhytte på eiendommen. Saltak, tekt med metallplater Innredet med 3 rom. I tillegg er det oppført enkel uthus. I søndre del av vannet er det oppført et enkelt båthus. Bygningen er ikke inspisert av undertegnende takstmann, men gitte opplysninger av eier og tidligere takst avholdt på eiendommen. Sommerfjøs: BTA ca. 20 m 2 Byggeår ukjent. Oppført i reisverk på steinmurer. Kledd med enkel stående kledning. Skråtak tekt med bølgeblikk- plater. Innvendig er det åpen himling og tregulv. Hytten er uisolert, og det er ikke innlagt vann/strøm. Grunnen der hytten ligger tilhører ikke GBnr. 33/5. Staurbu: Enkel bygning som ligger i jordkanten på Øvre Åsen, og har en grunnflate på ca. 12 m2, og er oppført i en etasje. Bygningen er kledd med bølgeblikkplater på tak og vegger.

4 DYRKET MARK: Dyrkede arealer består i alt av ca. 30 daa, som er oppdelt i 2 teiger. Teig 1 er på ca. 20 daa og ligger rundt bebyggelsen. Teig 2 er på ca. 10 daa, og ligger ca. 400 m sør for bebyggelsen. Jorden består av moldholdig sandjord. Arealene er til dels noe grunnlendt, og stedvis noe bratt. Jordbruksarealene er best egnet til grasproduksjon. SKOG: Skogen er i alt på 1160 daa, hvorav 557,8 er produktiv skogbruksareal. Arealene er fordelt på 4 teiger. Teig 1 ligger i nordøstlig retning, som en forlengelse av jordbruksarealene. Arealene er svært brattlendt og ligger opp mot Trommeknatten. Areal ca 45 daa. Teig 2 ligger rundt jordbruksarealene på Øvre Åsen. Skogen har her lavere bonitet, men gode driftsforhold. Areal ca. 25 daa. Teig 3 ligger ca 700 m øst for gårdens bebyggelse. Teigen er lang og smal. Adkomst fra traktorvei. Middels gode driftsforhold. Areal ca. 90 daa. Teig 4 ligger ca. 6 km i nordøstlig retning fra bebyggelsen. Adkomst fra enkelt veinett. Arealene er stedvis svært bratte. De mest produktive arealene grenser mot Haljordsvatnet i nordøst. Av eiendommens produktive arealer ligger ca. 390 daa i denne teigen. Det er oppgitt at samlet kubikkmasse er ca. 3000m3 (ikke dokumentert). For øvrig henvises til Bestandsoversikt Skogbruksplan (vedlagt) ANDRE FORHOLD: Hytte som står i teig 4 i Nordre Hakajosdalen er i testament forutsatt framålt. Hytta er derfor ikke medregnet i verdivurderingen Eiendommen har 1/5-part i hytte som ligger nordøstre enden av Hakjorsvatnet, kalt Fiskarbu. Eiendommen har i tillegg fiskerett og båtrett i Hakjorsvatnet, Sigridtjønn, Torsvatnet. I tillegg har eiendommen fiskerett i Nisser Eiendommen er med i Tveit storviltjaktlag og har fellingstillatelse på et rådyr, samt annet småvilt. Jakt og fiske vurderes å ha en økonomisk verdi.

5 VERDIVURDERINGSGRUNNLAG: Eiendommen ligger flott til ved Nisser, ca. 1,5 km fra Treungen sentrum. Skrånende, vestvendt tomt med gode solforhold. Adkomst fra offentlig vei (Tveitveien ), til privat vei, ca. 50 m opp til gården. Privat vannforsyning fra egen brønn. Kloakk til septiktank og spredegrøfter. Det er ukjent om det foreligger odel på eiendommen, men dette antas ikke. Eiendommen er konsesjonsbelagt. Eiendommen er i alt på 1190 dekar, hvorav ca. 30 dekar er dyrket mark. Den dyrkede marken er best egnet til grasproduksjon Skogen er i alt på 1160 dekar, hvorav ca. 560 dekar er produktiv skogbruksarealer. I hovedsak består skogen i hogstklasse 3 og 4, og det er vurdert å være lite hogstmoden skog de neste 15 til 20 årene. Eiendommen er av moderat landbruksmessig verdi som selvstendig gårdsbruk. Eiendommen kan i dag ikke gi eieren et fullt levebrød. Arbeid utenom gårdsdriften vil være helt nødvendig. Skogen har lite stående virke og en del med bratte åser. Skogen er delt opp i mange teiger og har i dag liten økonomisk betydning for eiendommen. Boverdien og bygningenes gode tilstand er vesentlig vektlagt ved denne vurderingen. Pga. eiendommens størrelse, har jakt og fiskerettighetene betydning. Eiendommen er best egnet som helårs fritidseiendom, men det påhviler boplikt på eiendommen. De fleste bygningene må generelt sies å være i god stand, alder tatt i betraktning. Forøvrig henvises til vedlagt Boligsalgsrapport. Eiendommen regnes som lett omsettelig.

6 Verdiene fordeles på eiendommens aktiva - enheter slik: Dyrket mark gjennomsnitt: 30 daa Kr ,- Skog gjennomsnitt 1160 daa Kr ,- Våningshus + maks boverdi bra. 226 m2 Kr ,- Driftsbygning nedskrevet verdi grfl. 210 m2 Kr ,- Andre bygninger Kr ,- Jakt/fiske m/ hytte kap.faktor 7 % kr ,- Kr ,- SUM Kr ,- Eiendommens markedsverdi (salgsverdi) ved omsetning i fri handel, som samlet enhet, under hensyn til de begrensninger som ligger i konsesjonsloven og odelsloven:. kr ,- Taksten er gitt etter beste skjønn og overbevisning. Opplysninger vedr. fiskerettigheter er opplyst av eier ved befaringen. Fremlagt ifb. befaringen: Landbrukstakst, datert og egenerklæring tidligere eier. Stavern Stavern Taksering AS Torbjørn Johansen Takstingeniør/byggm.

7 Veiledende normer for slik prisfastsettelse gis av Landbruksdepartementet og gjeldende retningslinjer er gitt i rundskriv M -7/2002 R-994, M-3/2002 R-974 og M-4/2004 R-1075 priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. I siste rundskriv 2004 fastsetter departementet at det ved bruksberegning skal benyttes en kapitaliseringsrentefot på jordbruksarealer, jakt m.m. på 7% - 5 % på skog. Når det gjelder skog og jord benyttes bruksverdien/avkastningsverdien som utgangspunktet for verdisetting etter konsesjonsloven. Verdisettingsmåten skal gjenspeile produksjonsegenskapene. For bygninger nyttes kostnadsverdiberegning, med utgangspunkt i påregnelig nyanleggskostnader for en tilsvarende bygning. Nyanleggskostnaden blir redusert i samsvar med bygningens tilstand ut fra alder, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Likså kan det være aktuelt å korrigere kostnadsverdien på våningshuset i tilfelle der bygningen åpenbart er unormal stor og over god boligstandard, for et gårdsbruk. Det er her ikke gjort fradrag på våningshuset, da boligens standard/størrelse ikke avviker fra normal boligstandard i vårt område. Kapitaliseringsrenten på jakt er i henhold til rundskriv M-3/2002 = 7% Kapitaliseringsrenten på skogen er i henhold til rundskriv M-3/2002 = 5% Vår prisvurdering er basert på ovennevnte retningslinjer. Stavern Stavern Taksering AS Torbjørn Johansen Takstingeniør/byggm.

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lågendalsveien 381 RAPPORTANSVARLIG: 3262 LARVIK Stavern Taksering AS Gnr 2024 Bnr 7 Torbjørn Johansen Kommune: 709 Larvik William Sverdrups

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Verdivurdering Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av: Bjørn Magne Rønningen TAKST-HUSET Oppdrag 2008222 Befaringsdato: 22.11.2008 Verdivurdering Landbrukseiendom

Detaljer

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Bevergrendveien 360 3614 KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no

Detaljer

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4.

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. 2406 Elverum Telefon: 62418389 Mobiltlf. 95029205 e-post: bjsag@online.no Verdivurdering Ebru 2340 LØTEN Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av:

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: 916 01 34 Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e)

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Stavern Taksering AS Gnr 58 Bnr 1 Torbjørn Johansen Kommune: 702 Holmestrand William Sverdrups gate 5,

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Størjen 2100 Skarnes Tlf: 62 97 37 86 mob: 91 11 03 77 Org.nr: 988 089 400 Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse 154 2 Hovedbølet 3 teiger 156 1 5 teiger 156 14 1 teig

Detaljer

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER

VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER VERDITAKST LANDBRUK OVER SKAUEN RIDESENTER Gnr. 101 bnr. 45, 94, 97 og 104 Kommune: Fylke: Adresse: Stokke Vestfold. Dalenvn. 400, 3160 Stokke Hjemmelshaver: Kaia Terese Berntsen Iflg. kjøpekontrakt. Rekvirert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Våningshus Myrvang, Eierholen 2266 Gnr. 176 Bnr. 5 Gnr. 176 Bnr. 6 og 43, Gnr. 144 Bnr. 36, Gnr. 141 Bnr. 5, Gnr. 32 Bnr. 12 tilhører også.

Detaljer

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER!

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LINDESNES Prisantydning: Kr 2 590 000,- + omk Lindesnes - Stor spennende eiendom med hovedhus, låve og garasje! 706 mål med jakt og fiskerett! Lelandsveien

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Arne Hugo Hanssen Rektor Qvigstadsgate 17, 9009 TROMSØ Tlf: 9066356 Faks: 7768847 E-post: arne@boligtakseringasno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARKENES 56 0000, 9050 STORSTEINNES

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 19.10.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon

Detaljer

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet.

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. SALGSOPPGAVE En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. Beliggende landlig og fredelig, med vakker utsikt over Nisser. Påkostet i de senere år og svært godt

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Kjekstadveien 75 RAPPORTANSVARLIG: 4888 HOMBORSUND Stavern Taksering AS Gnr 167 Bnr 5 Torbjørn Johansen Kommune: 904

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sognsveien 60 RAPPORTANSVARLIG: 3275 SVARSTAD Stavern Taksering AS Gnr 32 Bnr 13 Torbjørn Johansen Kommune: 728 LARDAL

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: 900 51 847 Faks: 55 17 89 E-post: arnar@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN

Detaljer

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune

Takst/verdivurdering over. Øvrebø, gnr 49, bnr 4. Tørdal i Drangedal kommune Takst/verdivurdering over Øvrebø, gnr 49, bnr 4 Tørdal i Drangedal kommune Forutsetninger. Rapporten er utferdiget av en uavhengig byggmester/takstmann som har praktisert som byggmester siden 1976 og takstmann/konsulent

Detaljer

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11.

PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2. Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. PROSPEKT FOR SALG AV GBNR. 70/ 2 OG 11 I SELJE. LANDBRUKSEIENDOM, ADR. MOLDESTAD, 6740 SELJE. Våningshus gbnr. 70/2 Bolig/fritidsbolig gbnr. 70/11. Tlf: 57851122. Telefax: 57851714. Mobil: 91535164. E-post:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. 3. 950.000,-

SALGSOPPGAVE. Prisantydning: kr. 3. 950.000,- SALGSOPPGAVE Hægeland gård med 2750 da. eiendom, idyllisk beliggende ved Vråvatn, med kårbolig, hytter og campingplass. Jaktrett elg - hjort og småvilt Prisantydning: kr. 3. 950.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 90 Bnr. 221 Kommune: 540 SØR-AURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 320 000 LÅNEVERDI: Kr 270 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0

Detaljer

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 NEDSTRAND Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 Prisantydning: 5.650.000,- Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer