Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4."

Transkript

1 Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata Elverum Telefon: Mobiltlf e-post: Verdivurdering Ebru 2340 LØTEN Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av: Siv.agr. Bjørn Sagbakken Aut. landbrukstakst Oppdrag Befaringsdato:

2 Verdivurdering Ebru 2340 LØTEN Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Undertegnede takstmann har fått i oppdrag av Frode Westvang å avholde takst over eiendommen Ebru, gnr. 151, bnr., 1 i Løten kommune. Hjemmel til eiendommen har Hanne C. Døssland Westvang og Frode Westvang. Frode Westvang var tilstede under befaringen Oppdraget er å verdsette eiendommen etter konsesjonsloven i forbindelse med salg av eiendommen på det åpne marked. Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Egne forutsetninger Ved takstfastsettelsen har jeg tatt utgangspunkt i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98, med ikrafttredelse januar Konsesjonslovens 1 nr. 4 ( Formålsparagrafen) danner utgangspunkt for regulering av omsetning og pris for konsesjonspliktig eiendom. Formålsparagrafen i loven gir generelle retningslinjer om hvilken utnyttelse eller bruk eiendommens verdsettelse skal bygge på. Veiledende normer for prisfastsettelsen fastsettes av Landbruksdepartementet og for tiden gjelder retningslinjer gitt i Rundskrv "M Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon". I rundskriv M-4/2004, endring av rundskriv M-3/2002, fastsetter Landbruksdepartementet at det ved verdiberegninger skal en kapitaliseringsrente på 4 % anvendes for dyrket mark. Kapitaliseringsrenten er lagt til grunn ved bruksverdiberegninger for landbruksdelen av eiendommen, samt eiendommens øvrige ressurser, mens det for bebyggelsen er en beregnet og skjønnsmessig vurdering av nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Rundskrivet gir mulighet for å gi et tillegg for boverdi utover kostnadsverdien for boliger på gårdsbruk. I rundskriv M-7/2002 er kapitaliseringsrenten ved beregning av avkastningsverdi for skog fastlagt til 4 %. Rundskrivet åpner for å gi et tillegg for det er overvekt av gammel, hogstmoden skog, utover beregnet verdi av planlagt årlig avvirkning. Slik avvirkning forutsettes gjennomført raskt. Det er ikke meningen at disse retningslinjer skal følges slavisk. En hver prisvurdering er beheftet med skjønn. BS av 8

3 Markedsverdi Med bakgrunn i befaring, opplysninger/dokumenter, beskrivelse og en totalvurdering av eiendommens enkelte komponenter, har undertegnede takstmann vurdert konsesjonspris/ salgsverdi. Taksten er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Taksten er utført i henhold til instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil eller mangler, som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Takstberegningene bygger på en totalvurdering av eiendommens enkeltkomponenter med støtte i beregninger fra "Håndbok for driftsplanlegging" og "Driftsgranskinger for jord - og skogbruk." Det er lagt stor vekt på eiendommens beliggenhet. Ved landbrukstakst settes det ikke låneverdi. Markedsverdien er beregnet som høyeste lovlig pris etter konsesjonsloven. Det er kredittinstitusjonenes ansvar å gjøre en vurdering av verdien ved et eventuelt tvangssalg. Markedsverdien settes skjønnsmessig til: Kr Elverum, Siv.agr. Bjørn Sagbakken Aut. landbrukstakst (sign) BS av 8

4 Rekvirent Rekvirert av: Frode Westvang Besiktigelse, tilstede Dato: Siv.agr. Bjørn Sagbakken Aut. landbrukstakst Tlf.: / Eier Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Kildehenvisninger Eier: Grunnbokutskrift Kjøpekontrakt Dato Situasjonskart Forsikringsavtale Selvangivelse Tidligere takst Dato Utført av samme takstmann. Tinglyst rett til vannuttak fra Rudhaug, gnr. 151, bnr. 3 naboei Eier Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Forsikringsopplysn., ligningstakst Eiendomsdata Hjemmelshaver: Eiendommens arealer: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Kommuneplan: Hanne C. Døssland Westvang og Frode Westvang. Eiet grunn. Verdien av tun og veier er tatt med ved verdsettingen av bebyggelsen. Til eiendommen er det allmenningsrett, verdien av denne er tatt med ved verdsettinegnav jord og skog. Ja Direkte avkjøring fra riksvei 25 mellom Hamar og Elverum. Avkjøringen og gårdsplassen er vesentlig utvidet og forbedret i Privat vannuttak fra naboeiendom. Privat septikktank med infiltrasjon. LNF-område. Kjøpesum: Kr År/dato: 19,04,2005 Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Forsikringstype: Gjensidige. Bygningene er fullverdiforsikret Ligningstakst Ligningstakst: Kr År 2007 BS av 8

5 Generelle opplysninger om eiendommen Dyrket mark : 56,0 da Skog og annen 23,0 da utmark: Tun og veier.: 4,0 da Sum: 83,0 da Beskrivelser Beliggenhet: Eiendom: Standard: Odel: Eiendommen ligger i Løten kommune. Avstanden til sentrum er ca 6 km, til Elverum ca 8 km og til Hamar ca 22 km. Eiendommen ligger åpent sydvendt inntil riksvei 25 mellom Hamar og Elverum. Det er en god del trafikkstøy, på hovedbygningen er dette hensyntatt ved innstallasjon av lydisolernede vinduer. Eiendommen er utviklet som ridesenter med Islandshest. Det er investert betydelige beløp i dette siden de senere årene. Det drives rideskole om vinteren og fjellridning om sommeren. Videre er det utviklet butikk for salg av hesteutstyr. Bebyggelsen er fullrenovert og har en gjennomgående meget bra standard. Det er ikke odel på eiendommen BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Våningshus Byggeår: Anvendelse: Bolighus på gårdsbruk. Ombygd: Ombygget og tilbygget i Fullrenovert i perioden Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Våningshus 200 Bygning generelt Våningshuset har en grunnflate på 110 m2, og er bygget i 1 1/2 etasje. Bygningen er fundamentert på støpt ringmur med kjeller under hele huset. oppvarmingen er med strøm, ved, parafin. Taket er tekket med flat sementstein. I første etasje er det vindfang, bad/wc, kjøkken og stue. Fra stua er det trapp til annen etasje. Her er det tre soverom og stue. Mot ytterveggene er det kott, ett er isolert og benyttes som gjesterom. Påkostninger: Huset er fullrenovert i perioden Alle vinduer er skiftet, ut mot veien er det satt inn lydvinduer for å dempe trafikkstøyen. Kjøkkeninnredningen er skiftet og kjøkkenet er utvidet. Overflater på vegger og golv er fornyet. På annen etasje er en tidligere åpen veranda innkledd og omgjort til to soverom. BS av 8

6 Driftsbygning Byggeår: Salgsoppgave fra 2000 Anvendelse: Det er innstallert brannvarslere i alle bygningene i I 2008 ble det innstallert nytt bad i 1. etasje. Et soverom ble pusset opp. Hele det elektriske anlegget ble kontrollert. Det har også vært gjennomført brannkontroll i bygningen. Det ble utferdiget noen mindre pålegg. Alle pålegg er utbedret og ny befaring foretatt. Vedlikehold ol: Huset har noe behov for utvendig maling. Ut over dette kan ikke takstmannen påpeke spesielle feil eller mangler. Stall og serviceplass for islandshestesenter. Ombygd: Ombygget og ominnredet til stall for hester Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Driftsbygning Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Driftsbygningen er opprinnelig bygget i 1986 som lager og høytørke, men er senere fullstendig ominnredet til stall og servicerom for hester. Huset er fundamentert på bærelag, komprimert og asfaltert golv og har en grunnflate på 475 m2. Veggene er stålbuer med utvendig utforing og panel. Huset har takverk med 73*198 mm åser, tekket med lakkerte plater. Vegghøyden er ca 4 meter, mens mønehøyden er ca 8 meter. Porten er ca 4,50 meter høy. Bygningen er i dag innredet for hestehold, både med utegangerareal, binger og bokser. Videre er det bygget eget skorom med solarium for hest, salrom og oppholdsrom. Disse rommene er isolert mens resten av driftsbygningen er uisolert. Bygningen framstår som et moderne anlegg for hestehold. Påkostninger: I perioden er driftsbygningen ominnredet til hestesenter. I 2006 ble det satt inn to nye hestebokser og satt opp en skillevegg mot strølageret. Vedlikehold ol: Takstmannne har ikke kunnet avdekke bygningsmessige mangle rved huset. Garasje Byggeår: Salgsoppgave fra 2000 Anvendelse: Ombygd: Opprinnelig bygget som garasje. Helt ombygget og isoler med butikk innrednig for salg av utstyr for hester i BS av 8

7 Tilbygd: Tilbygget servicerom på ca 35 m2, inneholdenede servicerom med wc og dusj. Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Garasje Steinfjøs Byggeår: Anvendelse: Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning generelt Garasjen er reist i 1965 opprinnelig med plass for bilgarasjer. Den har en grunnflate på 60 m2 og er fundamentert på støpt såle, og oppført i bindingsverk. Taket er saltak tekket med bølgeblikk. Huset benyttes i dag som butikklokale og servicerom for folk på eiendommen. Påkostninger: Huset er fullstendig ombygget i 2006/2007. Hele huset er isolert og innvendig kledd med panel og innredet som butikklokale. I tillegg er det tilbygget 35 m2 som er innredet til servicerom. Her ble det i 2008 lagt opp en dusj, to toaletter og to vaskeservanter. Samtidig ble det lagt opp en varmtvannsbereder på 250 liter. Mellom bygningene er det laget til for mulig åpning med dør. Det er videre laget ferdig utsparinger for innsetting av vinduer i hele huset. Dette gjør det mulig å omdisponere huset til beboelsesrom, med relativt små midler. I bygget er det tilkoblet og lagt opp eget vanninntak og avløp. Plass for 8 haster. Ombygd: Nytt takverk i Ny innredning for 8 hester i Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Steinfjøs 200 Bygning generelt Steinfjøset er antatt oppsatt i rundt og har en grunnflate på 110 m2 med gjødselkjeller under hele huset. Bygningen er oppført i spekklagt steinblokk, dobbel mur fyllt med stampjord, innvendig isolert og kledd. Taket er tekket med bølgeblikk. Bygningen har trolig antikvarisk verdi. Den moderniseringen som er utført kommer neppe i strid med dette, men gjør at huset får en bruksverdi i dagens driftsopplegg. Påkostninger: Nytt takverk påsatt Ny innredning for 8 hester 2002, samt nytt elektrisk opplegg og ventilasjonsvifte. BS av 8

8 ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark Dyrket mark utgjør 56 daa inkludert vinterkveer. Den består hovedsaklig av morene med kvabb og stein. I 2004 ble det utført nødvendig vedlikeholdsgrøfting av jordveien. Jorda benyttes til grasproduksjon og hestebeite. På grunn av meget intensiv beiting må graset legges om hvert år. Videre er en del av jorda omdisponert til ridebaner. Ved verdiberegningen av jorda er det lagt inn noe verdi for innredninger og kveer, samt verdien av allmenningsretten. Jordverdien er beregnet som kapitalisert avkastningsverdi. Kr Skog og utmark Skogen er på i alt 23 daa. Den består av furu og bjørk og kan karakteriseres som vedskog. Det er noe myr på arealet. Kr Ridebane og hestekveer. I tilknytning til driftsbygningen er det anlagt en hestebane, det er også anlagt permanente vinterkveer i forbindelse med løsdriftsdelen av driftsbygningen. På ridebanen er massene skiftet ut, dekket med duk og drenert. I 2006 er det i tilknytning til anlegget bygget en lavo med diameter på 10 m. Lavoen er bygget med tømmerstaver og er isolert i nedre del av veggene. Lavoen er foreløpig benyttet for overnattings - og oppholdsrom for kursdelatgere. I tilknytning til lavoen er det opparbeidet en ridebane på 250 meter med 6 meters bredd. Banen er systematisk drenert. I 2008 ble det satt opp og malt gjerder rundt ridebanen, dette gjør at den framstår i meget god stand. Videre er det lagt opp lys på ridebanen. Dette bygget en liten bod som inneholder strøminntaket. Verdien av goodwill og annen næringsverdi av hestesenteret er tillagt denne verdikomponenten. Kr SAMMENDRAG VERDIKOMPONENTER Bygg ol.: Våningshus Kr Driftsbygning Kr Garasje Kr Steinfjøs Kr Andre verdikomp.: Dyrket mark Kr Skog og utmark Kr Ridebane og hestekveer. Kr Samlet verdi: Kr BS av 8

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Størjen 2100 Skarnes Tlf: 62 97 37 86 mob: 91 11 03 77 Org.nr: 988 089 400 Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse 154 2 Hovedbølet 3 teiger 156 1 5 teiger 156 14 1 teig

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: 916 01 34 Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO. Gnr. 77 Bnr. 410 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 105/7265 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO. Gnr. 77 Bnr. 410 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 105/7265 OSLO KOMMUNE Vambeseth Eiendom AS, Nypeveien 5, 0874 Oslo Telefon: 90 54 12 98/ E-post: k-ivarva@online.no Org.nr: 911 879 891 Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Fernanda Nissens gate 4 B 0484 OSLO Gnr. 77 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Hyggeveien 1 B, 1178 Oslo Gnr158 bnr 813 324/268 m2 TAKSTVERDIER: VT: Kr 8.720.000,- /LT: Kr 7.530.000,-

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 90 Bnr. 221 Kommune: 540 SØR-AURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 320 000 LÅNEVERDI: Kr 270 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sørkedalsveien 242C 0754 OSLO Gårdsnr. 27 Bruksnr. 250 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 195/625 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Skoleveien 40 8481 BLEIK. over ANDØY KOMMUNE. Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231

Verdi- og lånetakst. Skoleveien 40 8481 BLEIK. over ANDØY KOMMUNE. Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231 Postboks 185 8483 Andenes 76142312, fax 76142485 Verdi- og lånetakst over Skoleveien 40 8481 BLEIK Gårdsnr. 39 Bruksnr. 231 ANDØY KOMMUNE Utført av: Jarle Bergheim Oppdrag 176 Befaringsdato: 26.01.2005

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer