Verdivurdering, Hustad, G.nr , bnr i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)"

Transkript

1 Bevergrendveien KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf Telefax: Mobil (Øverby): Bank: Foretaksregisteret: MVA Verdivurdering, Hustad, G.nr , bnr i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Eiendommen Hustad, gnr , bnr i Bortelid kommune er et dødsbo etter Torleiv Hustad. Enken, Anne Hustad, sitter i uskiftet bo. Hjemmelsopplysninger hentet fra grunnboken. Eiendommene er beliggende på Hustad, ca. 32 km. fra Lillehammer. Eiendommen består samlet av 3 teiger. Øverby Skog AS er anmodet av Henrik Hustad om å foreta takst over eiendommen. Henrik er sønn til Anne Hustad og skal overta gården Befaring av eiendommen ble foretatt 10. september Henrik Hustad var tilstede sammen med Hans Otto Øverby ved befaringen av eiendommen. Takstmannen hadde fri adgang til alle deler av eiendommens arealer og bebyggelse. Ved befaringen forelå følgende dokumenter: Eldre skogbruksplan Diverse kartutskrifter Filnavn: C:\Users\Lars\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\256NXGAS\Eksempeltakst.doc Bistand ved: Verdivurderinger, Omsetning av landbruks- og skogeiendommer, Ekspropriasjon Vernesaker Odelssaker Skog og utmarksforvaltning Skogfaglige spørsmål - Utmarksprodukter Skogsdrifter sluttavvirkning/tynning, tømmer

2 Det er senere innhentet Grunnboksutskrift Arealopplysninger samt skogdata fra landbrukskontoret Eiendommen Eiendommen vil ved omsetning være konsesjonspliktig, og denne verdivurdering er derfor utført i tråd med gjeldende rundskriv fra Landbruksdepartementet (M-3/2002), (M-7/2002) og (M4-2004) vedr. verdsetting i slik sammenheng. Eiendommen vil dermed ikke fritt kunne omsettes i markedet men er avhengig av godkjennelse fra offentlige myndigheter. Det er odel på eiendommen samt bo- og driveplikt Det er tatt utskrift av den elektroniske grunnboken. Denne viser tinglyste heftelser og servitutter som påhviler eiendommen. Utskrift av Grunnboken er lagt ved som vedlegg (vedlegg 1). Den manuelle grunnboken har dokumenter som antas kun å ha historisk betydning eller som er tinglyst vedr. eiendommens grenser og areal. Oppdraget defineres til fastsettelse av salgsverdi for eiendommen. Bebyggelse Våningshus Huset er en eldre tømmerbygning opprinnelig fra 1700 tallet. Påbygget i Restaurert flere ganger. 2 etg. med loft og kjeller. Brutto grunnflate: 307 m2. 1. etg. inneholder: Entre/gang med trapp til 2. etg, Stue med peis, stue, soverom, gang med trapp til 2. etg. kjøkken. 2. etg. inneholder Gang, bad med wc, 3 soverom, soverom/kott Bygningen har opprinnelig dekket behovet for kårbolig og våningshus. Den eldre delen fra 1700 tallet består av tømmervegger mens den fra 1920 er bygget i reisverk. Bygningen er oppført på steinmur og betong. Utvendig kledd med stående panel. Det er ikke isolert i Øverby Skog AS eksempeltakst side 2

3 etasjeskillet mellom 2. etg. og loftet. Hustad opplyser at det vinterstid pga. av varmluft på loftet dannes istapper på taket. Taket er belagt med takplater og utstyrt med stål takrenner og nedløp. Taket ble lagt nytt i En kan ikke utelukke at det fra gammelt av har vært flere vannlekkasjer all den tid dette er et eldre hus. Kjellerrom under ny del har full takhøyde og fungerer som lagerrom. Under eldre del er det potetkjeller med jordgulv. Bygning har 2 teglsteinspiper. Det er ifølge Hustad vært muntlige merknader om utbedring av disse. Oppvarming av hus skjer med vedovner og elektrisk strøm. I stuen er det i tillegg åpen peis. Det er ifølge Hustad et stort vedforbruk på bygningen. Innvendig er det tømmervegger, trepaneler, plater, tregulv, strie, eikepanel, Agnes takplater og vinylbelegg. Nye vinduer i gammel del. Kjøkkenet er pusset på 90 tallet. Bad i 2. etg: Eldre bad med badekar og wc. Eldre røropplegg. Elektrisk anlegg: Eldre anlegg. Vann/ brønn/avløp: Innlagt vann fra egen brønn med pumpe. Hustad opplyser at det er begrenset vannreservoar ved mye bruk kan brønnen gå tom. Avløp: Eldre septikkum uten sandfilter. Generelt vedlikehold: Bygningen har et bra utvendig vedlikehold med nyrestaurert tak. Det er behov for isolering av loftet samt en del andre nødvendige utbedringer. Våningshuset sin verdi verdsettes nedskrevet pga. alder, slitasje og elde til kr ,- Stabbur Øverby Skog AS eksempeltakst side 3

4 Eldre stabbur som ble ombygget i BTA: 36 m2. Tømmer i nedre del og reisverk i overdel. Stående og liggende kledning (2002). Taket er lagt med takplater. Fundament: Steinblokker. Fungerer som lagerbygning. Bra vedlikehold. Samlet nedskrevet gjenanskaffelsesverdi settes til kr Låve Byggeår: 1800 tallet, BTA: 187 m2. Låve, med fjøs, stall og høylåve. Oppført i reisverk med stående kledning. Bølgeblikk i taket, Hustad opplyser at bølgeblikkplater på fremside blir tatt av snøen. Oppført på steinmur og steinblokker. Nabo disponerer fjøsdelen til sauer for øvrig brukes låven til lagerplass. Nymalt Verdi settes nedskrevet til kr ,- Maskinhus/garasje Øverby Skog AS eksempeltakst side 4

5 Oppført i tre og betong. Byggeår: BTA: 150 m2. Oppført på store steiner med betongdekke og betongvegger. Taket er belagt med bølgeblikkplater. Skyvedører. Bygningen benyttes som maskinhus og lager. Atkomsten er bratt og svingete. Det hadde vært fordel med å rette opp innkjøringen. Hustad opplyser at det er mgl. drenering og at dette merkes av og til. Det er ikke innlagt strøm. Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi settes her til kr. Verdi bygninger Våningshus kr ,- Stabbur kr ,- Låve kr ,- Maskinhus/garasje kr ,- sum kr ,- Jorda Utskrift av jordregisteret i Bortelid kommune (Landbruksmyndighetene) oppgir jordbruksarealet til 22 daa. Siden det ikke er leieinntekter på jorda og jorda er tungdreven settes verdien skjønnsmessig til 1500 kr/daa. Verdien på jordarealet, ,- kr. Skogen Det benyttes som utgangspunkt tall fra skogoversikten, Mjøsen skogeierforening Disse er justert for hogster og tilgjengelighet til terreng. Denne verdivurderingen bygger på skogbruksplanen samt befaring i skogen. Areal fra skogbruksplanen (daa) Produktivt skogareal 2810 Total areal 4595 Skogarealets fordeling på teiger Teig nr: Produktivt areal Totalt areal Øverby Skog AS eksempeltakst side 5

6 Volum og tilvekst, alle volumtall er bruttotall uten bark, dvs. de er ikke redusert for topp og avfall. Total kubikkmasse: m 3. Total tilvekst: 750 m 3, Bonitetsfordelingen er høy til middels bonitet. Hogstklassefordeling: Hogstklasse % I 0 II 8 III 12 IV 24 V 56 Beliggenhet og vegatkomster Teigene på Hustad er ligger i bratt terreng. Det er bygget skogsbilveger som sikrer atkomsten til alle teigene. Men det er krevende terreng og dette gjenspeiles også i høyere kostnader for utdrift av tømmer. Andre forhold Etter opplysninger gitt av skogbrukssjefen i Bortelid kommune står det pr kr.1000,- i innestående skogavgift.. Volum tilvekst og årlig løpende hogstkvantum Det er taksert et stående volum på m 3. Dette reduseres det med 20 % for topp/avfall og miljøhensyn. Nyttbart volum utgjør dermed m 3. Det er hogget ut ca m 3 i vindfallhogst i den ene teigen. Vi står dermed igjen med ca m 3. Årlig tilvekst er i skogbruksplanen beregnet til 750 m 3. I forhold til den solide tømmerkapitalen vil det her være naturlig å legge inn en startavvirkning. Vi legger her inn en starthogst på m 3 deretter et løpende årlig langsiktig hogstkvantum på 600 m 3 (redusert med 20 % som ovenfor) Verdiberegning, påregnelig hogstuttak Forutsetninger: 55/45 fordeling sagtømmer/massevirke, 50/50 prima/sekunda, 10 % skogavgift, måle og avvirkningsavgifter. Prisene er hentet fra Mjøsen skogeierforening, Det er her lagt inn gjennomsnittelig brutto tømmerpris på kr. 320 kr/m3. Videre er det lagt inn en gjennomsnittelig rotnetto på 160 kr/m 3. Øverby Skog AS eksempeltakst side 6

7 Verdisetting Verdi tømmer: m 3 * 160 kr/m (600 m 3 * 160 kr/m 3 * 25 (kap. rente 4 %) Sum (kr) Her er det trukket inn kostnader ved skogkultur administrasjon med mer. Utmark Elgjakten er leiet ut til lokalt jaktlag. Terrenget er med sin oppdeling i teiger helt avhengig av samarbeid om jaktfelt. Småvilt: Leiet ut til 2 kr/daa. Samme forhold i forhold til teigblanding som over. Årlig jaktverdi: kr, denne kapitaliseres med 4 %. Sum jaktverdi, avrundet: ,- kr. Andre rettigheter: Det er ikke festetomter eller andre kjente inntekter på eiendommen Kommuneplanen: Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen. Samlet vurdering og takst Eiendommen Hustad, gnr , bnr i Bortelid kommune er beliggende på Hustad ca. 32 km. fra Lillehammer. Eiendommen har totalareal på daa og består samlet av 3 teiger. Eieren bor på eiendommen. Våningshuset på Hustad er opprinnelig en eldre tømmerbygning som har vært påbygget og restaurert flere ganger. Denne har behov for oppussing av bad samt en del romløsninger. Skogen ligger i 3 forskjellige teiger. Skogen ligger i bratte lier men det er et godt utbygd skogsbilvegnett på eiendommen. Dette sikrer tilgjengeligheten til arealene. Det er en overvekt av gammel skog og dette representerer en merverdi på eiendommen. Utmarksverdier: Teigene ligger spredt og forutsetter samarbeid med naboer. Det er leiekontrakter på elg og småvilt. Det er odel på eiendommen og eiendommen skal overtas av sønn til eier. Det er lagt til kr ,- i boverdi i forhold til eiendommens beliggenhet. Basert på ovenstående beregninger har vi kommet frem følgende verdier: Øverby Skog AS eksempeltakst side 7

8 Hustad gård (kr) Bygningsmasse Jorda Skogen Utmark Boverdi sum Avrundet kr ,- Vi understreker at vi i vurderingen ovenfor har tatt inn en del forbehold og forutsetninger som ligger til grunn for vurderingen. Øverby Skog AS er ikke ansvarlig for evt. feil opplysninger vedr. areal med mer. Kongsberg Vedlegg: Utskrift av Grunnboken Forutsetninger: Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport som beskriver byggverket tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil /mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis taksten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Øverby Skog AS eksempeltakst side 8

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Åmot kommune Hedmark fylke Hovedtall for Åmot prestegård Åmot prestegård er en landbrukseiendom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

FANTASTISK SKITERRENG

FANTASTISK SKITERRENG a SYNNFJELL GEITLIA ENKEL HYTTE SELGES BILLIG- USJENERT BELIGGENHET FANTASTISK SKITERRENG PRISANTYDNING: 300.000 PRIMÆRROM: 40 KVM VISNING: ETTER AVTALE MED SELGER Informasjon om hytta: Beskrivelse: Enkel

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer