LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr Befaringsdato Markedsverdi: kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e) SJURSEN MARIT NIKOLINE Befaringsdato Markedsverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Gnr. Bnr. BAKKEBO Postnr. Poststed Kommune 9430 SANDTORG HARSTAD Rekvirent Verdisettingsformål Britta Stengrimsen Hjemmelshaver(e) SJURSEN MARIT NIKOLINE Tilstede / opplysninger gitt av Besiktigelsesdato BRITTA STENGRIMSEN, THOR STENGRIMSEN OG TAKSTMANNEN Type eiendom (jord/skogbruk/bygninger) Eiendommen er registert som landbrukseiendom. Eiendommen har vært benyttet som fritidseiendom i mange år. Premisser og forutsetninger Taksten er basert på visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke kan sees ved vanlig visuell befaring. Takstmannen er derfor ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Hjemmelshaver forplikter å lese taksten og melde om evt. feil og mangler før den brukes offentlig. Dette er ikke en tilstandsrapport som er en mer omfattende gjennomgang av eiendommen. Taksten gjelder eiendommens markedsverdi der det er tatt hensyn til de begrensninger som gjelder ved omsetning av landbrukseiendom i forhold til konsesjonslovens 9, prisregulering og jordlovens 1 m.m. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er utført på grunnlag av Nito Takst retningslinjer. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. For landbrukseiendommer som fortsatt skal nyttes til landbruk, må samfunnsmessig forsvarlig pris forståes som en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det gjelder bl.a. mål som å sikre rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Videre må et mål være å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket. Skal de landbrukspolitiske mål nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på landbrukseiendommene ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig at det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital. Hensynet med kontroll av prisene på landbrukseiendommer ved konsesjon er imidlertid ikke å fryse fast prisene, jf. bl.a hensynet til eiendommens funksjon som kredittgrunnlag. Utgangspunktet for prisvurderingen er lovens formål om å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom. Gnr: 30 Bnr: Side 1 av 9 Tore Rekkedal

3 En anser avkastningsgrad (bruksverdi) som det naturlige utgangspunkt for verdsetting av landbrukseiendommer etter konsesjonsloven. En legger likevel til grunn at formålet i konsesjonsloven om å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling gir rom for å nytte også andre verdsettingsprinsipper enn tradisjonelle avkastningsverdi, f. eks. kostnadsverdi. Ved praktisk verdsetting, vil de forskjellige verdsettingsprinsipper ha sin begrensning. Det vil derfor være hensiktsmessig å dele verdsettingen av eiendommen opp i de enkelte deler av eiendommen som jord, skog, bygninger m.m. og så knytte den verdsettingsmetoden som passer best på de enkelte eiendomsdelene. For jordbruksarealene og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler produksjonsegenskapene. Dette kommer over tid til å uttrykke seg gjennom årlig avling for jordarealene og påregnelig avvirkningskvantum i skogen. For bygningene skal det nyttes kostnadsverdier og verdien av disse skal korrigeres bl.a. for alder, vedlikehold og egnethet (Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). For rettigheter og andre ressurser som hører eiendom til nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi, alt etter rettighetens eller ressursens art. I noen tilfeller må en falle tilbake på rent skjønnsmessige vurderinger. I tillegg til Landbruksdepartementet M3-00 legges også rundskriv M 7-00 samt M til grunn ved vurderingene. Fremlagte dokumenter Fremlagte dokumenter Gårdskart fra skog og landskap. Eiendomsopplysninger Eiendomsopplysninger Eiendommen ligger i Lauklia i Harstad Kommune. Området preges av spredt hyttebebyggelse med en del landbruksdrift. Området er meget populert for fritidsbebyggelse. Eiendommen ligger på en solrik tomt med gode utsiktsforhold. Verdiforringelse av ikke oppfylte pålegg kr 0 Beliggenhet Gnr: 30 Bnr: Side av 9 Tore Rekkedal

4 Arealgrunnlag på eiendommen Avstand til by / Avstand til Avstand til kai / Avstand til skole Veikvalitet bygdesenter offentlig vei jernbane 35 km 6 km 8 km 6 km Grusdekke Fulldyrket jord 0 daa Produktiv barskog 101. daa Overflatedyrket jord 0 daa Produktiv lauskog 0 daa Gjødslet beite 5.5 daa Myr og vann 39.3 daa Annet areal tun 1 daa Annet utmarksareal.5 daa Samlet 7 daa Samlet skog og 143 daa jord-bruksareal utmark m.m. Total areal 150 daa Opplysningskilder, merknader Gårdskart fra skog + landskap. Eiendommen består av 6 teiger. Jord og beite Område og Areal Normal Vanning Drenering Driftsvei Avkastning Total beliggenhet (daa) avling (ja/nei) (1/0/-1) avstand pr daa avkastning (kg) (m) pr år Sum jordbruks 0 kr 0 areal Jordbruksareal 0 Verdi kr 0 (daa) Kapitaliseringsrenten på jord er i henhold til markedsrisiko valgt til 4 % Gnr: 30 Bnr: Side 3 av 9 Tore Rekkedal

5 Skog / utmark Uproduktiv skog og 0 daa Verdi pr daa. kr 0 Sum verdi kr 0 utmark daa Hogstklasse Sum 0 daa 1.8 daa 71.7 daa 7.7 daa 0 daa 101 daa Stående skog 3 Gran m u.b Furu m u.b. 3 Lauv m u.b Tilvekst m 3 Prod.evne m Årlig avkst. kr 1 u.b. u.b. pr daa. Total skogverdi kr Årstall for skogstaksten Total verdi skog / kr utmark Kapitaliseringsrenten på skog/utmark er i henhold til markedsrisiko valgt til 4 % Opplysningskilder, beskrivelse av skogen, veidekning, driftsforhold osv. Eier opplyser at store deler av eiendommens skog er uttatt de senere år. Det vil være flere år før en kan påregne å ta ut noe annet en skog til brensel fra eiendommen. Skogverdi er beregnet ut fra opplysninger fra eier. Skog og utmark er ikke besiktiget av takstmannen. Opplysningskilder, beskrivelse av utmark Gårdskart fra skog og landskap. Jakt og fiske Verdi av jakt og fiske pr. år kr Samlet verdi på jakt og fiske kr Kapitaliseringsrenten på jakt og fiske er i henhold til markedsrisiko valgt til 4 % Begrunnelse for valgt kapitaliseringsrente Eier opplyser at eiendommen har andel i jaktretten til gårdsbrukene i området. Det opplyses videre at overskuddet av den årlige elgjekta gjøres opp med at alle grunneierne deler på kostnadene til vedlikehold av veier og andre felles områder. Eier opplyser at eventuelle fiskeretter ikke er kjent. Andre verdier / rettigheter tilknyttet eiendommen Sum andre verdier / rettigheter kr 0 Driftsbygninger Bygning Gnr/bnr Byggeår Rehab- Areal Teknisk Teknisk Drifts- Nedskr. gj. * ilitert (BTA) nyverdi tilstand relevanse verdi verdiløs=0 ny=10 ** unyttig=-10 full=10 * Total verdi kr 0 Opplysningskilder, beskrivelse Eiendommen har ingen bygninger som kan betegnes som driftsbygninger. ** Gnr: 30 Bnr: Side 4 av 9 Tore Rekkedal

6 Teknisk verdiberegning bolighus / våningshus Beregnede byggekostnader, Bygg A kr Verdireduksjon -Bygg A 70 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 60 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg C kr Verdireduksjon -Bygg C 90 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Boligverdi Byggeår 1953 Vedl./rehab år 1965 Boligverdi av bygg A som bolighus / våningshus på den aktuelle kr eiendommen Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:01 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:01 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Gnr: 30 Bnr: Side 5 av 9 Tore Rekkedal

7 Bygg A: Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM 1. etasje Loft Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1. etasje Stuer, kjøkken, gang, bad, toalett og soverom Vaskerom og boder med enkel innredning. Loft Loft Bygg B: Anneks - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Anneks Sum bygning Bygg B: Anneks - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Anneks Oppholdsrom Bygg C: Uthus. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Uthus Sum bygning Bygg C: Uthus. - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Uthus Uthus Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Alle arealer er oppmålt på stedet. Loftsetasje har meget bratt trapp som tilkomst. Rommer har ikke tilfredstillende rømningsforhold. Kommentarer til planløsningen Funksjonell planløsning. Gnr: 30 Bnr: Side 6 av 9 Tore Rekkedal

8 Teknisk beskrivelse bygg A (bolighus / våningshus) Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Bygningen er fundamentert på Stein/betong myrer og søyler. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Antatte bindingsverks konstruksjoner. Utvendig liggende kledning. Stedvis meget slitt kledning som må skiftes. Slitte utvendige overflater. Dører og vinduer Eldre slitte vinduer og dører som bør skiftes på sikt. Takkonstruksjon med yttertak Sperrekonstruksjon. Tak er tekket med stålplater på tak. Piper og ildsteder Teglsteinspipe med vedovn i 1. etasje. Oppvarming Vedfyring og elektrisk. Bad og vaskerom Toalett og bad. Enkelt innredete rom med belegg på gulv, panel på vegger og panel tak. Kjøkken Eldre kjøkken antatt fra 1950 tallet. Meget enkelt hyttekjøkken. Innvendige overflater Generelt. Vegger: Panel og malte plater. Gulv: Laminat og belegg. Maltete og panelkledde tak. Vann/avløp Det er lagt inn sommervann i bygningen. Vann kommer fra oppkomme/brønn ved hytta. Det anntas at avløp går rett i grunnen nedenfor hytta. Elektrisk anlegg Enkelt elektrisk anlegg. Annet Andre Bygg: Anneks enkel bygning uisolert men benyttes til overnatting om sommeren. Noe slitt bygning. Uthus meget slitt bygning som bør vurderes revet. Teknisk beskrivelse bygg B Teknisk beskrivelse bygg C Kårrettigheter Borett, vedrett og andre uttak av naturalia fra gården. Belastning vurdert til kr 0 Gnr: 30 Bnr: Side 7 av 9 Tore Rekkedal

9 Type drift, jordbruk, kvoter, konsesjoner, andeler som følger eiendommer m.m. Opplysninger, beskrivelse. Verdi av kvote knyttet til bygninger (eksempelvis melkekvote) er hensyntatt i bygningsverdien. Ingen drift på eiendommen. Miljø, kulturlandskap og vernede bygninger Kommentarer / merknader Samlet vurdering Areal Verdi pr daa Verdi totalt Jord og beite 0 daa kr 0 kr 0 Skog 101 daa kr 301 kr Uproduktiv skog / 0 daa kr 0 kr 0 utmark Jakt og fiske kr Andre verdier / rettigheter kr 0 Driftsbygninger kr 0 Boligverdi av bygg 1 som våningshus på den aktuelle eiendommen kr Leieinntekter øvrige bolighus på eiendommen kr 0 Boverditillegg i hht. beliggenhet kr 0 - Kårrettigheter kr 0 Eiendommens totale verdi inkl. bolig m.m. kr Markedsvurdering Eiendommens beliggenhet, naboforhold m.m. av betydning for markedsverdien. Eiendomen er en bebygd landbrukseiendom på over 100 mål noe som gjør den konsesjonspliktig ved salg. Eiendommen ligger i et etablert fritidsboligbolig/landbruksområde. Markedet for fritidsboligeiendommer er for tiden godt. Eiendommen er egnet som fritidseiendom. Det anntas at eiendommen vil være forholdsvis lett omsettelig i dagens marked. Ved oppgradering av eiendommens hovedhus vil eiendommens verdi øke betraktelig. Verdien er satt etter beste skjønn med tanke på beliggenhet, størrelse og med erfaring fra dagens marked. Eiendommens markedsverdi ved omsetning i fri handel som samlet enhet under hensyn til de begrensninger som ligger i Konsesjonsloven kr Gnr: 30 Bnr: Side 8 av 9 Tore Rekkedal

10 Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Harstad, Tore Rekkedal Gnr: 30 Bnr: Side 9 av 9 Tore Rekkedal

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153 RAPPORTANSVARLIG: Kåre Andreassen RAMSØY, 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf: 56 14 37 3 E-post: kaareandreassen@cinet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr Gnr 8 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: 900 51 847 Faks: 55 17 89 E-post: arnar@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Nord AS Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skulsfjordvegen 8A, 9103 SKULSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Torbjørn Andersen Plassen 1, 790 STØREN Tlf: 7 43 17 07 E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Haltdalen barnehage, 7383 HALTDALEN Matrikkelnr Gnr 193

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen

Verdi- og lånetakst. Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS. over EIDFJORD KOMMUNE. Utført av: Kjell-Erik Nilsen Nordre Toppe 79 5136 Mjølkeråen Tlf.: 55188666 - Fax.: 55188666 - Mob.: 90076791 E-post: ke-nilsen@broadpark.no Org.nr: 981263324 Verdi- og lånetakst over Fet tomt nr.88 5785 VØRINGSFOSS Gnr. 19 Bnr. 116

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Romslo Traasdahl Vestsideveien 468, 665 LESJA Tlf: 91707477 E-post: oletraa@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Sjøsjålia, tomt 4, 647 SØR-FRON Matrikkelnr Gnr 81 Bnr

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9105 KVALØYA Tlf: 95 96 3 50 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag Finkavikhaugen

Detaljer