Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon Arne Sørensen PS 14/10 Gnr 6/2 - Søknad om fortsatt fritak i fra boplikt Gunnar Grette konsesjonsbehandling PS 15/10 Gnr 133 Bnr 3-9 Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

2 FLESBERG KOMMUNE Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon Lampeland Arkiv 93/7/0/0 Saksmappe 2010/644 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for næring og ressurs /10 Rådmannens anbefaling: I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Erik Bjørkesett, 3623 Lampeland, konsesjon på erverv av eiendommen Søre Granstugo, gnr 93 bnr 7 i Flesberg kommune. Vedlegg: Konsesjonssøknad. Saksopplysninger: Flesberg kommune har fra Erik Bjørkesett mottatt søknad om konsesjon på erverv av ovennevnte registreringsnummer. Takstøkonom Gunleik Bondal har foretatt følgende verdivurdering av eiendommen. Verdivurdering av landbrukseiendommen søre Granstugo gnr. 93, bnr. 7 i Flesberg. Verdivurderingen gjelder jord, skog og bygninger, og omfatter ikke driftstilbehør og maskiner. Eiendommens betegnelse og beliggenhet. Landbrukseiendom, bestående av gammel hovedbygning, tømmerhytte, låve, stabbur, og stall. Eiendommen ligger ca. 5 km. fra Lampeland sentrum, mot Lyngdal, og ca. 25 km fra Kongsberg. Adkomst til eiendommen er en ca. 2 km lang felles privat gardsvei/skogsbilvei fra fylkesveien til Fønsetskogen. Arealgrunnlag. Eiendommen består av i alt ca. 335 dekar, hvorav ingen areal i dag er fulldyrket. Produktivt skogareal er oppgitt til 313 dekar, vesentlig middels bonitet. Det vil si at c. 85 % av totalarealet er produktivt skogareal. Gardstun og innmark kan en enda se konturene av, men det meste er i dag gjengrodd. Skog/utmark. Skogen består av en sammenhengende teig, med gode driftsforhold, og god tilgang på veier. Arealet har vesentlig middels bonitet, med fine vekstforhold, og stor andel av furu. Total kubikkmasse er beregnet ca m3, fordelt med ca. 59 % furu, 36 % gran, og 5 % løvvirke. Brutto tilvekst er beregnet til 70 m3, og produksjonsevne totalt er oppgitt til 106 m3. En stor del av kubikkmassen er i hogstklasse 5, det vil si til dels gammel og hogstmoden skog. Det er også en betydelig del med foryngelse, med stort behov for ungskogpleie. Det innestår pr i dag 0,- i skogavgift. Verdien av skogarealet er basert på den årlige avkastningen av netto tilvekst, og dagens gjennomsnittpris på tømmer, når utgifter til hogst og framdrift er fratrukket. (rotnetto) I dette tilfellet er det tillagt en sum for høg andel av hogstmoden skog,

3 det vil si skog som kan og bør høstes umiddelbart. I tillegg tilkommer avkastningsverdi av jaktrettigheter, elgjakt og småviltjakt, som etter hvert har blitt en betydelig ressurs, særlig når det blir organisert sammen med naboeiendommer i større enheter. Avkastningsverdi av skog: Nyttbar netto tilvekst 60 m3. Netto gjennomsnitt etter måle og avvirkningsavgift 310,-/m3. Beregnet årlig avkastning fra skog kr ,- Jaktrettigheter i form av elgjakt og småviltjakt representerer en betydelig verdi, sett i sammenheng med organisert utleie i større enheter naboer imellom. Beregnet netto årlig avkastning fra jaktrettigheter kr ,- Jord/innmark. Dyrket areal er gjengrodd, og representerer ingen driftsmessig avkastningsverdi. Det er heller ikke tillagt noen isolert tomteverdi til hytte, da den inngår i eiendommens bebyggelse. Driftsbygninger. Driftsbygninger består av en gammel tømmerlåve, en stall, og et stabbur plassert et stykke fra hverandre i det gamle tunet. Bygningene er preget av manglende vedlikehold, og har i dag ingen driftsmessig relevans. Teknisk verdi er i virkeligheten negativ, da en har valget mellom betydelige påkostninger for å bevare byggene for ettertiden, eller riving, som også representerer betydelige utgifter. Låven er oppført i tømmer, og er i relativt brukbar teknisk stand, bortsett fra en del råteskade i bunnstokk på inngangssiden, som ligger i svært nære terreng. Taket er tekket med bølgeblikk, og det har nok reddet bygningen fra større skader. Bygningen har ingen bruksmessig verdi, kun en kulturhistorisk verdi for den som vil bevare et gammelt gardstun. Beregnet avkastningsverdi ut fra bygningens driftsrelevans kr 0,- Stallen/fjøset er oppført i tømmer, med tilbygg av bindingsverk, og er i dag i bruk til oppbevaring av gardens redskap og utstyr, og tillagring av ved. Bygningen er tekket med bølgeblikk, som har bevart den til tross for manglende vedlikehold. Bygningen har ingen driftsmessig relevans, og derav ingen avkastningsverdi, men hører hjemme i tunet, og bør av den grunn bevares. Beregnet avkastningsverdi teknisk verdi kr 0., - Stabburet er et Numedals stabbur i 2 etg. med en grunnflate på 18 m2. Bygningen er i brukbar teknisk stand, men er tekket med dårlig sementtakstein, som krever utskifting, da det ikke er noen form for undertak. Stabburet har en laftet 1 etg., som sikkert er gammel, og er påbygget 2 etg. i bindingsverk, som er panelt utvendig. Dette er ikke originalt, og forringer bygningens kulturhistoriske verdi. Det er nødvendig med betydelige påkostninger i form av nytt taktekke, og ekstra vedlikehold. Bygningen har ingen driftsmessig relevans, bortsett fra til oppbevaring og lag ring, men har en teknisk og en kulturhistorisk verdi j et gardstun. Teknisk verdi kr ,- Kjøpesummen er satt til kr ,-. Erverver eier og er i dag bosatt i Nedre Granstugo og skogen til Søre Granstugo har tidligere tilhørt denne eiendommen. Eiendomsgrensene ligger derfor inntil hverandre. Vurdering: Rådmannen har ingen bemerkninger til salgssummen, som er i hht takst. Rådmannen setter heller ingen spørsmålstegn ved søkers evne og vilje til å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. Rådmannen anser også boplikten som oppfylt ved at søker bor på naboeiendommen. Saken legges med dette fram til politisk behandling. Side 3 av 8

4 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 6/2/0/0 Saksmappe 2006/1460 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Gnr 6/2 - Søknad om fortsatt fritak i fra boplikt - konsesjonsbehandling MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for næring og ressurs /10 Rådmannens anbefaling: 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Berit Juveli, 3623, konsesjon på erverv eiendommen Mellom Juveli i Flesberg kommune. 2. Som vilkår for konsesjonen setter Flesberg kommune som krav at søker tilflytter eiendommen innen 2 år fra kommunestyrets vedtaksdato. Ytterligere fristforlengelse kan ikke påregnes. Vedlegg: Saksopplysninger: Den , fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 4/07: I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Berit Juveli utsettelse med boplikten på Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2 i Flesberg kommune, frem til den Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene. Ved fristens utløp henvendte Berit Juveli seg til kommunen og ba om, pga regelendring, om en forlenget frist for å søke om videre fritak i fra boplikten. Kommunen ga henne utvidet frist frem til og har nå mottatt søknad der hun skriver følgende: (Brevet gjengis i sin helhet): I desember -05 overtok jeg Mellom Juveli gr.nr.6, br.nr.2 på odel. Garden bar preg av dårlig vedlikehold og måtte ha en omfattende restaurering. Tunet i Mellom Juveli består av mange hus og har i kulturlandskapsregistreringen fra 1997 fått høy verneverdi. Vi har de siste arene brukt mye tid og penger på å sikre husene fra videre forfall. Det er lagt nye tak på låve, stabbur sommerstue og vedskjul/hønehus. Våningshuset har fått en omfattende utvendig restaurering. Innvendig gjenstar det fortsatt mye. Forøvrig kan det nevnes at eiendommen har tre setrer, som kan sies a være i svært dårlig forfatning. Når det gjelder areal, består eiendommen av 25 da dyrket mark, 1629 da skogsareal og 234 da klassifisert som annet areal. Dyrka areal har ikke vært i drift siden midten av 80-tallet og er sa godt som gjengrodd. Vinteren -06 ble det avvirket ca 2600kubikkmeter tømmer.

5 I februar -07 fikk jeg utsettelse på boplikten fram til mars Fortsatt er det vanskelig for meg og min familie a bosette oss på garden. Vi bor på Kongsberg, jeg arbeider som lektor på Notodden videregående og har en datter som skal begynne på ungdomsskolen i høst. Det er mange grunner til at det er vanskelig a bosette seg fast på Juveli, men den viktigste er at for dattera var ville det oppleves som svært vanskelig a flytte til et bomiljø, som er så annerledes enn det hun er vant til. Jeg har arbeidet i 25 år på Notodden vgs., og det vil nok ikke være så lett a finne en tilsvarende jobb som lar seg kombinere med a bo i Juveli. Jeg er klar over at det har skjedd endringer i reglene om boplikt og at reglen om å overnatte i minst 50 % av årets døgn kunne oppfylle kravene til boplikt, ikke gjelder lenger. Den gjaldt da jeg overtok og ville nok gitt meg en mulighet til a oppfylle boplikten i dag. Mellom Juveli er en familiegard med "Iange tradisjoner" og jeg synes det er viktig at den blir i familiens eie. Derfor håper jeg det er mulig a finne en god løsning for alle parter. Jeg ser absolutt for meg at vi i nokså nær framtid vil bosette oss på garden og fram til da vil vi bruke mye tid på a holde garden i hevd. Men skifte av skole og miljø for dattera vår synes vi er en tungtveiende og avgjørende grunn til ikke a flytte, slik at vi fortsatt må vente noen år med å bosette oss fast på Mellom Juveli. Konsesjonsloven: Konsesjonsloven ble endret i lov av 19. Juni 2009 nr. 98. I innledningen til loven blir det presisert at formålet ved endringene er å bla og forenkle og gjøre tydeligere reglene om boog driveplikt. Reglene er nå utformet slik at de kan ivareta hensynet til de landbrukspolitiske målene på en bedre måte en tidligere. Dette gjelder særlig hensynet til bosetting. I rundskriv M-2/2009 pkt 7 står det bla. Boplikt oppfylles ved at eieren bor på selve eiendommen (driftsenheten). Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen, da erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig. Imidlertid kan kommunen gi konsesjon med vilkår. Vurdering: Ettersom jorda er gjengrodd og skogen blir hogd, så anser rådmannen driveplikten som oppfylt. Når det gjelder vilkårene for tilflytting til Mellom Juveli, så må følgende, i hht konsesjonsloven, vurderes. Det fremgår av lovens 9 fjerde ledd første punktum står det at det skal legges særlig vekt på hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I 9 fjerde ledd annet punktur står det at det skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforholdene og at disse momentene ikke skal tillegges særlig vekt. I 9 fjerde ledd tredje punktum står det at det kan legges vekt på eierens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende. Søker bor i dag på Kongsberg og dagpendler til Notodden. Rådmannen anser ikke dette som noen tungtveiende grunn, da pendleravstanden fra Flesberg til Notodden er 63 km hver vei. Søker anfører også, som en tungveiende grunn, at dattera vil oppleve det vanskelig med skifte av bomiljø. Rådmannen anser heller ikke dette som noe som skal vektlegges. Imidlertid skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Kommunens administrasjon har ikke befart husværene, men rådmannen anser det som rimelig at gitte opplysninger er riktige, og at familien trenger noe lengre tid med å sette husene i forsvarlig stand. Eiendommens størrelse og avkastningsevne, anses heller ikke for stor. Side 5 av 8

6 Det skal imidlertid legges særlig vekt på bosetting, og for kommunen er det ønskelig at bruk, som står tomme, blir tilflyttet. Da under forutsetning av at husene på bruket er beboelige. Rådmannen har derfor, under tvil, kommet til å gi Berit Juveli en forlenget frist på 2 år for tilflytning til eiendommen og ønsker å presisere at ytterligere forlengelse av boplikten ikke kan påregnes. Saken legges med dette frem til politisk behandling. Side 6 av 8

7 FLESBERG KOMMUNE Gnr 133 Bnr Søknad om konsesjon Lampeland Arkiv 133/3/0/0 Saksmappe 2010/651 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for næring og ressurs /10 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Bjørn Blindingsvolden, 3623 Lampeland, konsesjon på erverv eiendommen Mellom Håvardsrud, Gnr 133 Bnr 3 og 39, i Flesberg kommune. 2. Som vilkår for konsesjonen setter Flesberg kommune som krav at søker tilflytter eiendommen innen 1 år fra kommunestyrets vedtaksdato. Vedlegg: Konsesjonssøknad. Saksopplysninger: Flesberg kommunen har fra Bjørn Blindingsvolden mottatt søknad om konsesjon på erverv av ovennevnte registreringsnummer. Øverby Skog as har foretatt verdivurdering av eiendommen, og skriver bla følgende: Eiendommen vil ved omsetning være konsesjonspliktig, og denne verdivurdering er derfor utført i tråd med gjeldende rundskriv fra Landbruksdepartementet (M-3/2002), (M-2/2009) og (M I ) vedrørende verdisetting i en slik sammenheng. Eiendommen vil dermed ikke fritt kunne omsettes i markedet - men er avhengig av godkjennelse fra offentlige myndigheter. Det er ikke odel på eiendommen. Eiendommen Mellom Håvardsrud, gnr. 133, bnr. 3 og 39 i Flesberg kommune har hjemmelshaver Else Håvardsrudhagen. Eieropplysning hentet fra Grunnboken. Eiendommen har adresse Mellom Håvardsrud, Ramberg, 3614 Kongsberg. Eiendommen ligger på østsiden av Lågen mellom Kongsberg og Svene. Den er beliggende ca. 13 km nord for Kongsberg sentrum. Eiendommen består av 1 teig. Eiendommen består av ca. 204 daa produktiv skog, ca. 20 dyrket jord og har et total areal på ca. 288 daa. Eldre våningshus påbygd ca Stabbur, lave og vognskjul med mer. Det behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen. Skogen ligger i 1 teig. Årlig hogstkvantum: 35 m³.

8 Utmarksverdier: Elgjakt og småviltjakt. Nedenstående verdi er satt uten at det har vært gjort fradrag av noe slag. Basert på ovenstående beregninger har vi kommet frem følgende verdier: Bygningsmasse kr ,- Jorda kr ,- Skogen kr ,- Utmark kr Samlet verdi kr ,- Kjøpesummen er satt til kr ,-. Konsesjonsloven ble endret i lov av 19. Juni 2009 nr. 98. I innledningen til loven blir det presisert at formålet ved endringene er å bla å forenkle og gjøre tydeligere reglene om boog driveplikt. Reglene er nå utformet slik at de kan ivareta hensynet til de landbrukspolitiske målene på en bedre måte en tidligere. Dette gjelder særlig hensynet til bosetting. I rundskriv M-2/2009 pkt 7 står det bla. Boplikt oppfylles ved at eieren bor på selve eiendommen (driftsenheten). Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen, da erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig. Imidlertid kan kommunen gi konsesjon med vilkår. Vurdering: Rådmannen har ingen bemerkninger til salgssummen, som ligger litt over takst. Rådmannen setter heller ingen spørsmål tegn ved søkers evne og vilje ved å tilflytte gården og drifte den på en forsvalrig måte og vil derfor anbefale at søker gis konsesjon for erverv på gnr 113 bnr 3 og 39 i Flesberg kommune, som omsøkt. Saken legges med dette frem til politisk behandling. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen

Innst. O. nr. 90. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Innst. O. nr. 90 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Bevergrendveien 360 3614 KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer