VERDITAKST OVER LANDBRUKSEIENDOM FELLAND NIGARD GNR 114, BNR 2 SVONGE GNR 111, BNR 5 TOKKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDITAKST OVER LANDBRUKSEIENDOM FELLAND NIGARD GNR 114, BNR 2 SVONGE GNR 111, BNR 5 TOKKE KOMMUNE"

Transkript

1 VERDITAKST OVER LANDBRUKSEIENDOM FELLAND NIGARD GNR 114, BNR 2 SVONGE GNR 111, BNR 5 TOKKE KOMMUNE Takstmann Takstmann Jan Erik Skoglund Nils Bjerketvedt Tlf Tlf

2 Våningshus m/vedskjul

3 Eldhus

4 Bur

5 Fjøs

6 Låve

7 Sauefjøs

8 Jordbruksareal

9

10 Eivindvatn Rester etter gammel seter i Svonge

11 Landbrukstaksering Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger. På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ikke opp til det nivå som markedet er villig til å betale. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale. Takstmennene skal sette konsesjonsverdien og ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse. Bygningen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi dvs. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende. Skog og jord verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter departementets rundskriv vedrørende kapitalrentefot. Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog/jordverdien. Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket verdsettes etter avkastningsverdi. Hovedprinsipper ved verdsetting av landbrukseiendommer I hovedsak takseres det etter 2 prinsipper: 1. Odelsloven av 28. juni 1974 nr 58 49, dvs. på grunnlag av den bruk av eiendommen som er naturlig og påregnelig etter forholdene på stedet, og som er forenlig med at den hovedsakelig blir brukt til landbruksformål. Taksten skal komme fram til hva en vanlig kjøper er villig til å gi for eiendommen under den forutsetning om bruken som framgår av loven, den såkalte bruksbestemte salgsverdi.

12 Odelsloven 49: Verdsetting ved odelstakst skal gjøres på grunnlag av den bruk av eiendommen som er naturlig etter forholdene på stedet, og som er forenlig med at eiendommen hovedsakelig blir brukt til landbruksformål. Den forannevnte takstregel gjelder når en odelsberettiget tar eiendommen fra en med dårligere odelsrett. Dette er et rettslig skjønn og verdien fastsettes av en domstol. 2. Ved verdsetting av landbrukseiendommer er det i konsesjonsloven trukket opp retningslinjer for verdsetting av denne type eiendommer. Regler og takstnivå i forbindelse med fritt salg vil tilnærmet falle sammen med odelslovens verdifastsettelse. Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98 regulerer omsetningen av fast eiendom på det frie markedet, lovens 9 nevnes spesielt: ved omsetning av landbrukseiendommer skal det bl.a. særlig legges vekt på at en avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Samfunnsmessig forsvarlig pris er en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken, det gjelder bl.a. å sikre rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og gi grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Skal landbrukspolitiske mål nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital. Ved verdsetting er det lagt til grunn 4 % rente ved kapitalisering av framtidige inntekter. Videre er boverdi vurdert i sammenheng med bebyggelsens beliggenhet.

13 Verditakst over landbrukseiendom Felland Nigard og Svonge, gnr 114, bnr 2 og gnr 111, bnr 5 i Tokke kommune. INNLEDNING. Etter henvendelse fra brødrene Reidar og Olav Magne Listog ble undertegnede takstmenn Jan Erik Skoglund og Nils Bjerketvedt anmodet om å avholde verditakst over landbrukseiendommen Felland Nigard/Svonge. Taksten ønskes i forbindelse med vurdering av eiendommens omsetningsverdi. Hjemmel: Reidar Listog, ½-part. Olav Magne Listog, ½-part Befaring ble foretatt 28. oktober 2014 Reidar Listog var til stede, orienterte om eiendommen og la fram kart med arealopplysninger over eiendommen. Takstmenn hadde fri adgang til alle deler av eiendommens arealer og bebyggelse. Ved befaring forelå følgende dokumenter: Skog+landskap (NIJOS) gårdskart med eiendommens arealangivelser, Skogfondskonto og info fra Tokke kommune og bl.a. skogens produktive areal. Etter befaring er det undersøkt hjemmelshaver til nevnte gnr/bnr. hos tinglysning, Statens Kartverk, Hønefoss. BELIGGENHET OG BESKRIVELSE. Eiendommen har adresse: Frolandsvegen 151, 3880 Dalen. Felland Nigard ligger ca 7 km fra Dalen sentrum mot Botendalsdammen. Til Åmot i Vinje kommune er det ca 25 km. Eiendommen har ca 280 m privat gårdsvei som er en bratt og smal graskledd hestevei. Felland Nigard ligger sørvendt og har areal på begge sider av Frolandsvegen og grenser til Dalaåi i sør. Jord- og skogbruksarealet ned til Dalaåi har et brattlendt terreng. Svonge er et hei- og skogbruksareal på ca 750 moh som ligger i sørvestlig retning fra Felland Nigard. Svonge strekker seg i østlig retning fra Eivindvatn og er et sammenhengende areal. I dag er eiendommen ubebodd, jordbruksarealet er bortlånt og det er ingen aktivitet i skogen. Felland Nigard/Svonge har følgende arealfordeling iflg gårdskart: Areal Dekar Fulldyrka mark, ca 0 Overflate dyrka areal, ca 8 Innmarksbeite 15 Sum jordbruksareal, ca 23 Skog Høy bonitet, ca 89 Middels bonitet, ca 26 Lav bonitet, ca 133 Sum produktivt drivverdig areal, ca 248 Bebygd areal, vei vann med mer, ca Sum annet areal, ca Samlet areal for Felland Nigard / Svonge, ca 1.536

14 Herav har Svonge iflg gårdskart: 132 da produktivt areal og ca 1264 da annet uproduktivt areal, i alt ca da. I utvalsak 12/71 i Tokke kommune datert opplyser skogbrukssjefen at Svonge, gnr 111, bnr 5 har en tilvekst på ca 250/300 l/da pr. år og at Svonge da har et produktivt areal på da. Felland Nigard / Svonge blir da en landbrukseiendom med odel, konsesjon, prisvurdering og boplikt. Eiendommen har følgende bebyggelse: Våningshus, eldhus, bur, sauefjøs, fjøs og låve. Eiendommen har privat brønn, men ikke ledningsnett inn i beboelseshus og husdyrbygninger. Det er ikke kloakkanlegg, kun utedo. I kommunens arealplan ligger eiendommen innenfor arealplanens LNF-område. Eiendommen er en odelseiendom og er konsesjonspliktig ved omsetning utenom de unntak som følger etter erververens stilling. Taksten legger en vanlig landbruksmessig bruk til grunn ved arealvurderingene. Ved verdsetting legges til grunn konsesjonsloven og rundskriv M-3/2002 og senere endringer i rundskrivet. Det tas forbehold om råte, soppskader og andre skader i bygninger da bygningsbeskrivelsen bare er en generell beskrivelse. Ønskes nærmere kontroll av byggetekniske forhold, må det foretas egen kontroll for dette med tilhørende tilstandsrapport eller eventuelt boligsalgsrapport. Ved konsesjonspliktig salg anbefales dette. Beskrivelsen bygger på egen befaring, opplysninger gitt under befaringen, samt framlagt dokumentasjon. Det tas forbehold om at det kan være feil i opplysningene. JORDBRUKSAREAL. Dette er innmarksbeite og overflate dyrka med flere mindre skifter og er brattlendt med dårlig arrondering. Det er steinrik morenejord. Arealet vurderes som så brattlendt og med en adkomst som gjør bruk av traktor og redskap vanskelig. Jordbruksarealet er bortlånt til beite for sau. SKOG. Skogen på Felland Nigard er brattlendt, men vurderes tilgjengelig fra jordbruksareal og fra Frolandsvegen. Det har ikke vært aktivitet i skogen siste 20 år. Alt av skog på Felland Nigard er gammel skog og i all hovedsak gran i hkl 5. Samlet drivverdig kubikkmasse er vurdert til ca 1500 m3. Ved verdivurdering er det lagt til grunn at all skog på Felland Nigard sluttavvirkes og grunnen verdivurderes som venteverdi. Svonge har også mye gammel skog. Det er ikke driftsveier fram til skogen og mulige driftsveier vil bli forholdsvis lange. Iflg undertegnede vurderes det som lite sannsynlig at det vil være lønnsom drift ved avvirkning i denne skogen. Jakt.

15 Felland Nigard og Svonge er avhengig av feltsamarbeid om elgjakt. Eiendommen er med i elgjaktlag med jaktrett på elg og hjort. Iflg opplysninger er det lite med elg i skogen på Felland Nigard. Elgbestanden har hatt en negativ utvikling de siste årene. I tillegg til storviltjakt er det småviltjakt på skogsfugl, hare, rådyr, bever og rev. Eiendommen har fiskerett i Eivindvatn som ble opplyst å ha en god sik og ørretbestand. Det er opplyst å være fiskerett med garn. Jakt- og fiskeretten vurderes å ha en økonomisk verdi for eiendommen. VÅNINGSHUS. Det er opplyst at bygget er oppført rundt Bygget har en gr. flate på ca 55 m2 i 1 ½ etg med kjeller under ca ½ bygget som er en jordkjeller og krypkjeller. Bygget står på en noe dårlig gråsteinsmur. Det er satt opp med ei tømmerkasse og et bislag i uisolert bindingsverk. Bislaget er kledd med låvekledning. Det er gamle enkle vinduer med løse innerammer fra 1950 tallet. Taket er tekt med rustne gamle bølgeblikkplater. Det er en pipe som er blenda over tak. Bygget har ikke takrenner og nedløp. Inntil bygget et det satt opp et uisolert vedskjul med tømmermannskledning og bølgeblikkplater på tak. Innvendig ett rom med jordgolv. 1 etg våning: bislag med trappegang, uisolert soverom. Tømra del har ett rom. Beskrivelse: Golv: bislag, soverom og rom i tømre har bordgolv. Tak har åpen trappegang, soverom har panel og i tømmerdel er det synlige bjelker med bordkledning mellom. Rommet i tømra har en gammel grue ellers ingen innredning. 2 etg inneholder: gang og 1 soverom. Gang har samme standard som 1 etg. Soverommet har samme standard som rom i tømre i 1 etg. Bygget har ikke strøm og vann. Bygget er svært gammelt og er lite egnet som bolig. ELDHUS. Bygget er gammelt med ukjent byggeår. Det har en gr. flate på ca 15 m2 i 1 etg uten kjeller. Det står på en gråsteinsmur og delvis på bakken og satt opp i tømmer. Det er gamle enkle vinduer og tak er tekt med gamle rustne bølgeblikkplater. Det er ikke takrenner og nedløp. Innvendig er det ett rom som har malte tregolv, tømmervegger og åstak. Det er ingen innredning i rommet. Det er ikke strøm og vann. Bygget står bra med god tømre og godt bevart tak. BUR. Bygget er gammelt med en gr. flate på ca 25 m2, herav ca 8 m2 som er innkledd trappegang. Bygget står på noe dårlige gråsteinspilar og dårlige klauver. Ca 17 m2 er satt opp i tømmer og resten er satt opp i bindingsverk med tømmermannskledning. Begge deler i 2 etasjer. Det er rustne gamle bølgeblikkplater på tak uten takrenner og nedløp. Det er 1 rom i hver etasje. Det er bordgolv og tømre i vegger og bordtak. Det er lav takhøyde. 2 etg har bordgolv, tømre i vegger og bordtak i åstaket. Det er ikke strøm og vann. Bygget er dårlig og har behov for vedlikehold. FJØSET. Bygget er gammelt med en gr. flate på ca 25 m2 i 1 etg. Bygget står på gråsteinsmur og på bakken. Det er satt som ei tømmerkasse uten vindu. Taket er tekt med rustne gamle

16 bølgeblikkplater. Innvendig er det et rom som har vært brukt til fjøs med enkel gammel båsinnredning i tre. Her er det bordgolv og trehimling og rommet har lav takhøyde. Det har vært innlagt vann til drikkekar, men dette er ikke egnet til bruk i dag. Strøm er frakoblet. Bygget er i dag ikke egnet som husdyrbygning. LÅVE. Bygget er gammelt med en gr. flate på ca 65 m2 og står på en gråsteinsmur og gråsteinspilarer. Det er satt opp tømmer med gamle rustne bølgeblikkplater på taket. Innvendig er det midtgang i 1ste etg med kjørebrulåve over på tvers av bygningen. Utvendig låvebru er revet. Til hver side for kjørebru er det høylaer. Det er ikke strøm og vann. Bygget er i dårlig forfatning og vil ha behov for større kostnader til ombygging. SAUEFJØS. Bygget er i svært dårlig forfatning og vurderes som et rivningsobjekt. RETTIGHETER / HEFTELSER Det er opplyst at det ikke er kjente rettigheter eller heftelser på eiendommen av økonomisk verdi. Sammendrag: Takstberegningen bygger på en total vurdering av eiendommens enkeltkomponenter slik at den samlede verdi framkommer etter følgende oppstilling: Jordbruksareal Kr ,- Skog m/jakt ,- Våningshus ,- Eldhus og stabbur ,- Øvrige bygg ,- Sum Kr ,-

17

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG, TREUNGEN Gnr. 33, Bnr. 5 I NISSEDAL KOMMUNE Takst Boligsalgsrapport Landbrukstakst Næringstakst Skade/skjønn Arvetakst Seksjonering Arkitektoppdrag Per Einar Holtan Tveit 5, Uppistog, 3855 TREUNGEN Stavern, 20.03.09 LANDBRUKSTAKST - TVEIT 5, UPPISTOG,

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: 916 01 34 Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Bevergrendveien 360 3614 KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Størjen 2100 Skarnes Tlf: 62 97 37 86 mob: 91 11 03 77 Org.nr: 988 089 400 Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse 154 2 Hovedbølet 3 teiger 156 1 5 teiger 156 14 1 teig

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lågendalsveien 381 RAPPORTANSVARLIG: 3262 LARVIK Stavern Taksering AS Gnr 2024 Bnr 7 Torbjørn Johansen Kommune: 709 Larvik William Sverdrups

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN. Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Verdivurdering Landbrukseiendom Dotterud 2340 LØTEN Gårdsnr. 52 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av: Bjørn Magne Rønningen TAKST-HUSET Oppdrag 2008222 Befaringsdato: 22.11.2008 Verdivurdering Landbrukseiendom

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 19.10.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon

Detaljer

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE

Verdivurdering. Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg. Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Pollen 8475 Straumsjøen Tlf 76 13 92 20 Mob 917 96 336 Verdivurdering Bjerkly Toftenes 20 8432 Alsvåg Gårdsnr. 81 Bruksnr. 20 ØKSNES KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdivurdering Bjerkly Toftenes

Detaljer

Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg

Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg Landbrukseiendom på hele 1695 DA NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Våningshus Myrvang, Eierholen 2266 Gnr. 176 Bnr. 5 Gnr. 176 Bnr. 6 og 43, Gnr. 144 Bnr. 36, Gnr. 141 Bnr. 5, Gnr. 32 Bnr. 12 tilhører også.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 13/2376-2 Arkiv: LBR 262/3 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4.

Verdivurdering. Ebru 2340 LØTEN LØTEN KOMMUNE. Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1. Bjørn Sagbakken Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. Sivilagronom Aut. landbrukstakst Glitregata 4. 2406 Elverum Telefon: 62418389 Mobiltlf. 95029205 e-post: bjsag@online.no Verdivurdering Ebru 2340 LØTEN Gårdsnr. 151 Bruksnr. 1 LØTEN KOMMUNE Utført av:

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN A-121569 BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL BRETTINGEN GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 2/9 A-121569 VERDIVURDERING AV TOMT BRETTINGEN, GNR. 138, BNR. 83, I RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE

LANDBRUKSTAKST. Knutsveien 5, 3090 HOF. m.fl. 0714 HOF KOMMUNE LANDBRUKSTAKST Knutsveien 5, 3090 HOF m.fl. 0714 HOF KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Bedre Råd AS Ole-Gunnar Green Telefon: 90961675 E-post: post@bedrerad.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud. Ramstadvegen 121 3622 Svene

Jakt og fiske. Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud. Ramstadvegen 121 3622 Svene Jakt og fiske Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud Ramstadvegen 121 3622 Svene Eiendommen som oppfyller drømmen om et liv på et småbruk NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER!

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LINDESNES Prisantydning: Kr 2 590 000,- + omk Lindesnes - Stor spennende eiendom med hovedhus, låve og garasje! 706 mål med jakt og fiskerett! Lelandsveien

Detaljer

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10

Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Salgsprospekt for Opplysningsvesenets fond (Ovf) sin landbrukseiendom Åmot prestegård, Gnr/bnr 9/1 og 12/10 Åmot kommune Hedmark fylke Hovedtall for Åmot prestegård Åmot prestegård er en landbrukseiendom

Detaljer

Skatteetaten. Landbruk

Skatteetaten. Landbruk Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [juni 2010] Skatteetaten Landbruk juni 2010: språklig gjennomgang punkt 1.1 - presisering punkt 1.2 - begrepet landbruksdrift uaktuelt punkt 3 - nye konesjonsgrenser

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 15.03.2011 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst "Haug Lærerjord" SERTIFISERT TAKSTMANN Tømrermester Takstmann Helge Jensen Telefon: 90033423 E-post: hj@takstsenteret.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer