Sør-Tromsøya barnehager. Åsgård barnehage. Årsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Tromsøya barnehager. Åsgård barnehage. Årsplan 2014-2015"

Transkript

1 Sør-Tromsøya barnehager Åsgård barnehage Årsplan

2

3 Innhold Barnehagens egenart... 1 Fokusområde: Barns trivsel-voksnes ansvar... 2 Kvalitetsplanen... 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 3 Inkluderende fellesskap... 5 Dokumentasjon og vurdering... 7 Fagområdene i rammeplanen... 8 Tema- og tradisjonskalender Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse Barns medvirkning Forebygging av mobbing Overgang barnehage skole Planlegging, dokumentasjon og vurdering Foreldresamarbeid Samarbeidspartnere Aktuelle telefonnummer og nettadresser... 19

4 Barnehagens egenart Åsgård barnehage er en veletablert avdelingsbarnehage som har vært i drift i om lag 40 år. Barnehagen ligger i skogkanten på vestsiden av Tromsøya med utsikt mot havet. Beliggenheten gir flotte muligheter for spennende utflukter året rundt, på turstier, i lysløype og i fjæra. Barnehagen ligger solvendt, avskjermet fra trafikk og har en kupert og naturlig lekeplass. Det er mange ulike nasjonaliteter representert blant barna i barnehagen, noe som er en berikelse. Personalet består av både kvinner og menn, av godt voksne med mangeårig barnehageerfaring, og unge og forholdsvis nyutdanna. Åsgård barnehage er bygd som en avdelingsbarnehage, og har romslige lokaler med god plass til lek, samt tilgang på gymsal. En gang i uka har vi gruppedag, da møtes ungene de andre i barnehagen på sin egen alder til ulike aktiviteter. Avdelingene Frigg og Frøya har ni plasser hver for barn opp til 3 år. Hugin og Munin er for 0-6 år, men barna er hovedsakelig mellom tre og seks år gamle. Der er det plasser på hver av avdelingene. Det er pt 48 barn i barnehagen, men barnetallet kan variere noe ut fra alderssammensetning. Barnehagen er åpen fra kl til Personalet: Fagleder Ellinor Angell, pedagogiske ledere Anne Lise Bakke, Hedda Gabler, Renate Leistad og konstituert pedagogisk leder/barnevernspedagog Monica Hansen. Assistenter og fagarbeidere er Solbjørg Nilsen, Lisbeth Salo, Arve Sørensen, May Broks, Tone Tetlie, Ning Saeung, Christian Heiberg og Elisabeth Karlsen, samt vikar Tina Wangsbro. Lisbeth Konradsen er støtte/spesialpedagog. Åsgård barnehage er en del av enheten Sør Tromsøya barnehager med Monica Bjørnsborg som enhetsleder. De øvrige er Sommereng, Bymyra, Nansenveien og Sorgenfri barnehager. I forbindelse med nasjonal innskjerping av tobakksskadeloven, har sentrumsbarnehagene vedtatt tobakksfrie barnehager fra

5 Det innebærer at det verken skal røykes eller snuses i barnehagene eller i umiddelbar nærhet. Dette gjelder også for foreldre og andre besøkende. Fokusområde: Barns trivsel-voksnes ansvar I vår enhet har vi blitt enige om «Barns trivsel voksnes ansvar» som hovedoverskrift for vårt arbeid. Det gir en viktig påminnelse om vår sentrale oppgave som voksne i å skape et godt oppvekstmiljø for alle barna i barnehagen. Alle barna skal trives, hver dag. De skal ha det godt, finne venner, føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst når de trenger det og støtte til å mestre utfordringer. Vi vil gi gode muligheter for lek og læring, og være en romslig arena hvor alle føler seg verdsatt. Opplever dere som foreldre at barn mistrives i barnehagen, så skal vi ta det på alvor og gjøre hva vi kan for å bedre situasjonen. Våren 2014 deltok hele personalet i enheten i opplæring som gjør oss ekstra oppmerksomme på å fange opp tegn på mistrivsel. Regionalt senter for vold og traumatisk stress (RVTS) foreleste om tegn på mishandling og overgrep, og pedagogene har fått opplæring i Den dialogiske barnesamtalen. Kvalitetsplanen Som barnehageeier har Tromsø kommune gitt styringssignaler for å sikre kvalitet gjennom felles mål og retning (Kvalitetsplan for kommunale barnehager i Tromsø kommune ). Fokusområdene er: 1) Barnehagen som lærings- og danningsarena, 2) Inkluderende fellesskap og 3) Dokumentasjon og vurdering. I forbindelse med planarbeidet har vi kartlagt våre sterke og svake sider. I Åsgård barnehage anser vi oss som gode på å møte barna med tillit og respekt, være bevisste rollemodeller, vektlegge et inkluderende 2

6 miljø og følge opp observasjoner av barn og barnegrupper. Dette bekreftes i brukerundersøkelsen fra 2014, hvor vi generelt skårer over landsgjennomsnittet og særlig på omsorg, godt samspill med de voksne, respektfull behandling og informasjon. I vår egenvurdering ser vi at det særlig er to områder hvor vi kan forbedre oss: IKT/digital kompetanse, herunder dokumentasjon samt flerspråklighet. Målsetting og tiltak på disse feltene har derfor fått en sentral plass i denne årsplanen. Vi vil påpeke at vi er opptatt av å bruke digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng og unngå passiviserende misbruk. IKT/digital kompetanse: I likhet med de øvrige barnehagene i enheten, fikk vi installert trådløst nett på slutten av Vi oppdaterte maskinparken, og skaffet bærbare PCer og ipader til alle avdelingene. Personalet har ulik erfaring med digitale verktøy, og vi har startet med opplæring for å kunne bruke disse verktøyene aktivt, ikke bare til lek, men også til læring, og ikke minst dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten. Flerspråklighet: I løpet av forholdsvis kort tid har det begynt mange barn i barnehagen med ulike hjemmespråk som russisk, polsk, litauisk, rumensk, arabisk, thai, islandsk, fransk og tysk. Dette representerer et mangfold og gir oss mange spennende utfordringer med hensyn til språkopplæring og foreldreinformasjon. Bymyra barnehage er med i NAFO- nettverk (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Faglederen deres har vært på personalmøte hos oss og bidratt med sin erfaring. Åsgård barnehage har fått tildelt ekstra ressurser for barnehageåret , for å kunne jobbe systematisk med flerspråklighet. Vi oppfordrer foreldrene til å snakke sitt hjemmespråk med barna, og synes det er artig å høre et mangfold av språk i barnehagen. Barnehagen som lærings- og danningsarena Et tilstedeværende og kompetent personale skal bidra til en barnehagehverdag preget av humor og glede, lek og læring. 3

7 Barnehagen skal medvirke i en danningsprosess som skal forberede barna til å bli aktive deltagere i et flerkulturelt samfunn som fremmer solidaritet og demokrati (Fra enhetens felles mål). MÅL Vi vil gi god språkstimulering til alle barn, spesielt flerspråklige og barn med forsinket språkutvikling. Vi ønsker at barna og personalet opplever digitale verktøy som kilde til kunnskap, kommunikasjon og lek. Personalet skal ha innsikt i de pedagogiske mulighetene IKT gir Det legges til rette for barns deltakelse i bruk av IKT og ipad. Progresjonsplan utarbeides. TILTAK Vi skal jobbe med systematisk språkstimulering, daglig høytlesing, og bruke rim og regler på flere språk. Vi skal kjenne til språkstimulerende hjelpemidler (tegn til tale, apper, språkøvelser). Vi skal øke kunnskapen om flerspråklighet via opplæring og litteratur. Vi må få våre nye digitale verktøy i aktiv drift, ut fra lagerplasser og i daglig bruk. Maskinvaren må synkroniseres, og nødvendige programvare skaffes. Personalet må få kunnskap, opplæring og trening i bruk av IKT. Erfaringer må deles Barna må få bruke kamera/ta bilder, hjelpe til å lage små videoer og bistå ved PCen, ta utskrift og kopiere. Foreløpig måloppnåelse: Flere i personalgruppa har blitt kurset i å lage film. De har lagd filmsnutter sammen med barna og vist disse til det øvrige personalet. Noen har deltatt på kurs i bruk av IKT i norsk og matematikk for barnehagen. To har vært på opplæring i bruk av tegn som støtte til tale. Vi her fått kjennskap til språkstimulerende apper med begrepsinnlæring på ulike språk, bl.a. i assistentveiledning. Appene er tatt i bruk for barn med særlig behov for språkopplæring, men også i mer lekpreget aktivitet for flerspråklige barn. De synes det er veldig 4

8 spennende å høre betegnelser på sitt eget språk i vekselvirkning med norsk, og viser glede og stolthet. En treåring jobber med betegnelser på klær; hører ordene på hjemmespråket sitt på ipaden og på norsk fra pedagogen. Inkluderende fellesskap Like muligheter; gjensidighet, likeverd og medansvar. Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap, hvor alle får mulighet til å delta, utforske egen identitet samt oppleve tilhørighet og vennskap (Fra enhetens felles mål). MÅL Vi har mange ulike nasjoner representert i barnehagen. Vi ønsker at barnehagen skal gjenspeile den flerkulturelle virkeligheten og vise at vi verdsetter barnas bakgrunn. TILTAK Barna skal få innblikk i ulike kulturer og tradisjoner. Vi vil fokusere på de landene som er representert i barnehagen (språk, sanger, regler, mat, flagg, klimaforskjeller, nasjonaldager mm). Vi skal markere morsmåldagen, samefolkets dag og orientere om andre religiøse høytider. 5

9 MÅL Vi vil at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap, der alle deltar og føler seg betydningsfulle. IKT brukes som hjelpemiddel for barn med spesielle behov, med vekt på språkopplæring. TILTAK Vi skal ha flere felles aktiviteter og samlinger, både ute og inne, i større grad besøke hverandres avdelinger, bli bedre kjent og få et styrket samhold. For at alle skal få slippe til, organiserer vi små lekegrupper. Også barna på småbarnsavdelingene, skal kunne ha kjøkkenvakt. IKT brukes i lek og læring for barn med spesielle behov. Foreløpig måloppnåelse: Markering av morsmålsdagen har blitt en fast tradisjon i barnehagen, og det står «velkommen» på aktuelle språk på de ulike avdelingene. Det har vært lagd mat fra ulike land, og vi viser de ulike flaggene. For å styrke felleskapet, planlegges felles aktiviteter heretter med deltakere fra hele huset, og ikke avdelingsvis. Av praktiske grunner starter de to store, og de to småbarnsavdelingene, dagen sammen. Barn og personal, og foreldre, får dermed bedre kjennskap til hverandre. For at også de minste skal oppleve seg betydningsfulle i fellesskapet, har de kjøkkenvakt. Ulike nasjonalflagg som er representert på Hugin, og barnas egne utgaver av disse. 6

10 Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon; et grunnlag for refleksjon og vurdering. Gjennom variert dokumentasjonen, synliggjøres barnehagens innhold og arbeidsmåter, samt barn og ansattes utviklings og læringsprosesser (Fra enhetens felles mål). MÅL Vi vil gi foreldrene god kjennskap til barnehagehverdagen, gjennom variert dokumentasjon, inkludert bruk av digitale verktøy. Vi bruker dokumentasjon for å evaluere uka og måneden, samt støtte barnets utvikling. Vi vil legge til rette for mer deltakelse fra barna i vurdering og planlegging, inkl de små. Vi vil være spesielt oppmerksom på flerspråklige barns læring. TILTAK Vi skal skaffe oss tilstrekkelig kunnskap til å bruke digitale verktøy i dokumentasjon, og kunnskap til å involvere barna i dette. Vi skal jevnlig evaluere egen praksis. Vi skal i større grad følge opp observasjoner av enkeltbarn, bruke praksisfortellinger, og ha gruppeveiledning. Vi skal bruke dok. i samtaler med barna, for å få frem deres synspunkt. Vi skal utarbeide felles månedsplaner og evalueringer. Barna skal få bruke film og foto, se seg selv i lek og aktivitet. Barna skal, etter alder, bidra i dokumentasjonen. Vi skal etter behov, kartlegge flerspråklige barns språkkompetanse i god tid før skolestart. Foreløpig måloppnåelse: Vi har fått montert store whiteboardtavler i alle garderobene, med informasjon om «dagen i dag», gjerne med fotografier. Det utgis en liten e- avis: «Hugin, Munin, Frigg og Frøya- nytt» annenhver måned. Det har blitt utarbeidet en felles mal for månedsplaner, som tas i bruk 7

11 fra juni For å unngå unødvendig tid- og papirbruk, sendes månedsplaner og annen informasjonsmateriell primært ut digitalt. Fagområdene i rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (Rammeplanen s 40). Med språk som fokusområde, er vi opptatt av å «bade barna i språk», ved å bruke språket aktivt i alle daglige gjøremål, og gi rike erfaringer med høytlesning, eventyr, sanger og regler. Vi har gjennom mange år bygd opp et godt bibliotek av barnebøker og spill og flanellografeventyr. Vi har pedagogiske hjelpemidler som språksprell og temalotto. Nytt er konkretbokser med gjenstander tilknyttet eventyr og bøker, og apper med navn på ting på ulike språk. Vi markerer morsmålsdagen og prøver å lære noen barnesanger på ulike språk. Vi er opptatt av å formidle at vi synes det er flott at det snakkes ulike språk i barnehagen, at foreldrene snakker sitt morsmål, «hjertespråket sitt» i kommunikasjon med sine barn. Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne (Rammeplanen s 41). Barnehagens beliggenhet gir rike muligheter til motoriske utfordringer og allsidig lek. Vi har en romslig lekeplass med både kupert terreng og asfalterte områder. Barna kan sykle, ake og klatre i trær. Like utenfor gjerdet er det gode og varierte turmuligheter. Å bevege seg på et ujevnt underlag, gir god kroppsbeherskelse, motorikk og balanse. Det serveres frukt daglig og et varmt måltid pr uke. Vi har ikke eget kjøkkenpersonale, så rettene blir forholdsvis enkle, men vi satser på et sunt kosthold. Vi tilpasser oss religiøse matregler, og vi tilrettelegger ved kostholdsallergi. Barn fra 2-3 årsalderen får være med som kjøkkenvakter, og hjelper til med å dekke på. Enkelte ganger har vi lagd mat fra foreldrenes ulike hjemland, og vi tar gjerne i mot forslag. Vi er 8

12 ikke en totalt sukkerfri barnehage, men har nå lagt om bursdagsfeiringene fra kakefest til fruktbasert feiring med smoothies eller fruktspyd. Vi snakker med barna om sunnhet og helse og oppfordrer foreldrene til å begrense søte påleggssorter i matpakkene. Vi spiser sunn mat til daglig, men feirer solas tilbakekomst med solfarga geleappelsiner. Kunst, kultur og kreativitet Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk (Rammeplanen s 44). Det tegnes og males mye i barnehagen, og våren 2014 hadde vi et nytt fargetema for hver måned. Det ble spist blå grøt, malt grønne påskeegg, frosset blå is i plasthansker og hengt i trærne og malt gul sol på snøen på soldagen. 9

13 Vi prøver å utfordre oss selv til å ikke stivne i gamle aktiviteter men være lydhøre for barnas uttrykk. Et eksempel er kroppsstore papirdukker på Munin som barna fant på, lagde historier rundt og arrangerte bryllup for. Noen barn har fått være med å lage filmer, som et nytt kreativt uttrykk, og dette vil vi videreutvikle. Som et ledd i å styrke kulturell tilhørighet, står det «velkommen» på alle aktuelle språk og med de ulike flaggene, på dørene til avdelingene. Munins fine papirdukker Natur, miljø og teknikk Barn skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær (Rammeplanen s 44). Barna tilegner seg kunnskaper og opplevelser om naturen både innenfor og utenfor barnehagegjerdet. De finner innsekter i bakkene som undersøkes og fores, de går i skogen og lyttet etter fuglelyder og de kan se dyrespor i snøen. Vi formilder at en skal behandle dyr pent og ikke kaste søppel i naturen. De største barna plukker søppel rundt barnehagen når snøen er borte. Vi 10

14 markerer mørketida og solas tilbakekomst, med fest ute og inne. Vi har begynt å bruke digitale verktøy for å finne navn på fugler og dyr, og har lagd enkelte små filmer med barna. De synes det er veldig artig å se seg selv og det de har lagd. Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon (Rammeplanen s 45). Det er viktig å ha tid til å kunne undre seg sammen, å ha en åpen holdning og nysgjerrighet på barns tanker. Personalet skal formidle positive holdninger og verdier, respektere hverandres ulikheter, og viser at vi verdsetter at mange ulike kulturer er representert i barnehagen. Samtidig er vi opptatt av å markere den kristne kulturarven gjennom jule- og påskefeiringen. De eldste barna inviteres sammen med andre barnehager i nærområdet, til julevandring i Elverhøy kirke. Om noen ikke ønsker at deres barn skal delta, så si fra om det. Nærmiljø og samfunn Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barns ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn (Rammeplanen s 47). Vi er en barnehage som ligger landlig til, og skogen, fjæra og jordene rundt barnehagen utforskes året rundt. Vi vi oppsøker også bysentrum innimellom, drar på biblioteket, Polaria eller tar en busstur, noe barna synes er artig. Vi feirer samefolkets dag, og har fokus på barnas mangfoldige bakgrunn. Vi har bestilt en globus hvor vi kan tegne inn de landene vi jobber med, og har lett opp barnas hus på Google Earth. Antall, rom og form Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna erfarer ulike type størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne (Rammeplanen s 48). Ved å sortere i grupper, plassere og 11

15 måle finner ut hva som er likt og ulikt, hva som hører sammen og ikke hører sammen. Barna lærer begreper som stor og liten, innenfor og utenfor, over og under, og lærer å se forskjellen på former som sirkler og trekanter. Vi fokuserer på telling i hverdagssituasjoner, når vi finner frem fat til matbordet eller når vi ser hvor mange som er i samlingsstunden. Senter for IKT i utdanningen er en inspirasjonskilde i dette arbeidet. Tema- og tradisjonskalender Barnehagen har utviklet faste tradisjoner som vi markerer, og noen nye er kommet til. Enkelte ganger er foreldrene invitert, se under. Juli MÅNED TEMA TRADISJON/ AKTIVITET NÅR August Tilvenning og Foreldremøte/foreldrerådsmøte Man vennskap September Troll Vennskapsuke Høstfest med lapskaus ute Uke 36 Fre Oktober Dyra i skogen Fotografering Fre November Meg og kroppen min FNs barnekonvensjon 25 år Mørketidsmarkering Tors 20. Fre Desember Advent og juleforberedelser Nissefest Julefrokost for foreldre Tors I uke Luciatog m/ førskolebarna Januar Huset og Solfest ute Ons familien min Februar Samisk kultur Samefolkets dag Markere morsmålsdagen Karneval Fre 6. 2 Fre Ons Mars Kjøretøy Vinteraktivitetsdager 26. og April Yrker Påskefeiring Mai Norge og våre 17.mai fest Ons nasjoner Juni Havet og fjæra Sommerfest med foreldre Fre Sommerbarnehage Ukestema og turer i nærområdet 12

16 Gjennom året vil vi fokusere på ulike tema tilpasset barnas alder. Mens de minste kanskje er opptatt av busser og gravemaskiner innen temaet «Kjøretøy og transport», så kan de større også vise interessert for motorer, privatbiler og yrker tilknytta ulike kjøretøy. For hvert tema vil vi ha en målsetting, og fokus på fagområdene, som ved temaet: «Kjøretøy og transport». Kropp, bevegelse, helse: Leke tog og buss, lage billetter og være sjåfør. Sveve som et fly, smyge som et tog, sykle med beina og dreie på et ratt. Tema: Kjøretøy og transport Målsetting: Bli kjent med ulike kjøretøy og hva de brukes til. Etikk, religion, filosofi: Om å gå, sykle eller kjøre bil. Hva er en privatbil? Hva slag kjøretøy kan vi være mange i? Naturvern. Kommunikasjon, språk og tekst: Sanger: En bussjåfør. Nede på stasjonen. Tøff tøff tøff tøff toget går. Jeg er et lite stykke tinn. Postmann Pat. Kjenner dere brannmann Sam? Begreper og betegnelser. Regle: Bil og båt og tog og fly, tar deg til din ønskeby. Lese bøker om kjøretøy. Nærmiljø og samfunn: Brannbiler og brannstasjonen Sykebiler og sykehus. Brøytebiler og snørydding. Sjåfører, konduktører, piloter. Dra på busstur. Låne bøker om kjøretøy på biblioteket. Antall, rom og form: Sortere ulike former for kjøretøy etter funksjon, størrelse eller antall hjul. Langt og kort. Kunst, kultur, kreativitet: Bygge et flytårn. Tegne og male ulike kjøretøy. Finne bilder av kjøretøy i aviser, lage utstilling. Lage film Natur, miljø, teknikk: Fremkomstmidler i luft, i vann, på snø og på vei. Hva er en motor? Hva bruker vi en traktor til? Hva er en elbil. Hva er bensin? Hva brukes en grave-maskin til? Se filmer om kjøretøy på You Tube 13

17 Det utforskes og undersøkes i Åsgårdfjæra Danning gjennom lek og læring, omsorg og oppdragelse Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse, mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (Rammeplanen s 15). Danning er et komplisert begrep, så vi har gått til Wikipedia for hjelp. Det vises til filosofen Ellen Key: Danning er det vi sitter igjen med etter at vi har glemt at vi har lært det. Kunnskapen vi har tilegnet oss, blir internalisert på en sånn måte at vi ikke lenger trenger å huske den bevisst. Når vi er små, læres vi for eksempel opp til å sitte pent ved bordet. Den dagen vi gjør det av selvfølgelig vane, har kunnskapen sunket ned i oss, blitt en del av vår væremåte. I barnehagen er vi opptatt av å reflektere over egne handlinger og væremåter, å forstå hvordan vår adferd påvirker andre. Vi ønsker å bidra til at barna tar hensyn, og ser seg selv som viktig i et fellesskap som er inkluderende og har rom for oss alle. Barns medvirkning I barnehagelovens formålsparagraf fremheves det at barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen (Rammeplanen s 17). Det 14

18 vises til FNs barnekonvensjon om barn har rett til å si sin mening og ha innflytelse. Å kunne ta vare på seg selv, kan innebære å si ifra hvis en blir dårlig behandlet, tørre å be om hjelp, men også selvstendighet og praktiske ferdigheter. Å kle på seg selv og smøre på brødskiva si gjør en mer uavhengig av voksne, og gir innflytelse og medvirkning. Det er viktig at barnehagen tilrettelegger for slik medvirkning, ved å ha leker, formingsmateriell og uteklær tilgjengelig og i barnehøyde, sette frem pålegg og frukt så de selv kan velge. Å medvirke, kan også uttrykkes uten et verbalt språk. Små barn viser engstelse, sjenanse, interesse og glede gjennom kroppsspråket og vi voksne skal være våkne og mottakelige for deres signaler. Forebygging av mobbing Tromsø kommune holder på å utarbeide en felles strategiplan for barnehage og skole mot mobbing, for å sikre et godt oppvekst- og læringsmiljø for alle. Barnehagen vil forholde seg aktivt til den nye digitale verktøykassa som er under utarbeidelse, med formål å forebygge og håndtere eventuell mobbing. Vi vil at alle skal trives og ha det godt i barnehagen. Vi jobber med å styrke barnas sosiale kompetanse; å delta, men også slippe andre til, kunne dele, vente på tur og vise omsorg. Små barnehagebarn har en fysisk omgangsform, hvor dytting, slåing og endatil biting ikke er uvanlig. Ettersom barna blir eldre, klarer de å bruke språket til å formidle hva de ønsker, og den fysiske kommunikasjonen avtar. Barnehagen blir i handlingsplanen pålagt å følge nøye med for å oppdage og håndtere mobbing. Vi er ikke så vant til å tenke «mobbing» i forhold til barnehagebarn, men vi ser at det ikke alltid er like lett for alle å komme inn i leken og sterke grupperinger kan forekomme. Dette skal vi vi ha et våkent øye for. Vi vil oppfordre foreldrene til å tenke inkluderende når dere inviterer barn med hjem og spesielt ved bursdagsfeiringer: Ønsker en å be noen fra barnehagen, så inviter en naturlig avgrenset gruppe, som f.eks. alle på avdelingen i den 15

19 aldersgruppa. Spør oss, hvis dere er usikre. Vi oppfordrer dere også til å delta på barnehagens fellesarrangement, som foreldrekaffe og sommerfest, da gode relasjoner er viktige for å forebygge mobbing. Overgang barnehage skole Førskolegruppe De barna som skal begynne på skole neste høst, får være med i barnehagens førskolegruppe som starter opp i september. Barna samles en gang pr uke med målsettinger om å forberede seg for skolestart. Vi forskutterer ikke det som skal skje i 1. klasse og driver ikke med lese- eller skriveopplæring. Noen trenger å øve på å tørre å snakke i ei større gruppe, andre på å lytte og å vente på tur, noen på blyantgrep, andre på selvstendighet i påkledning. Vi har fokus på språk (rim og regler, begrepsinnlæring, bevegelseslek og spill), samt matematiske begrep som sortering, former, måling, tid og telling. Barna øver på å kjenne igjen sitt eget navn i skrift. Vi har som målsetting å integrere digitale verktøy, som en del av førskolegruppas arbeid. Høsten 2014 ser vi ut til å få ei lita gruppe med kun fem førskolebarn, som er en fin størrelse å jobbe med når vi f.eks. skal lage filmer. Førskoletreff Åsgård barnehage og førskolebarn fra Domkirkens, Barnehagen Hundre og Norrøna, møtes etter nyttår en gang i måneden i Bak-Olsen (i skogen bakenfor Elverhøy kirke) for å bli kjent med andre som skal begynne på skolen. Der lages det bål, lekes ringleker og løses ulike oppgaver i naturen. Barna får trening i å gå et stykke i godt tempo (det tar ca en halv time). Noen ganger går vi på ski dit. I vinter ble vi invitert til å delta på førskoletreff på Gyllenborg skole en gang pr måned, for de barna som skulle begynne der. Hvis anledning, vil vi følge dette opp. Frist for foreldrene for innmeldelse til skole og SFO/ skolefritidsordning: 1. desember

20 Høytlesning og Luciafest En dag i uka samles førskolebarna inne på fagleders kontor for høytlesning. Å bli lest for, og å kunne sitte i ro og lytte til en tekst, uten særlig med bilder, er en fin førskoleforberedende aktivitet. Vi leser gjerne Roald Dahls «Georgs magiske medisin». Det har også blitt fortalt eventyr, med illustrasjoner fra konkretboksene våre. På Luciadagen i desember får førskolebarna Luciatog gjennom barnehagen, de synger og deler ut selvbakte lussekatter på alle avdelingene. Foreldrene deres inviteres til Luciafesten. Planlegging, dokumentasjon og vurdering For å sikre god kvalitet på det pedagogiske arbeidet, fremme læring og utvikling i personalgruppen er planlegging og evaluering viktig. Det foretas jevnlig vurderings og utviklingsarbeid på møter mellom fagleder og de pedagogiske lederne, på personalmøter og fagdager. På fagdagene i september vil personalet i hele enheten få opplæring i digital kompetanse. Evalueringer av pedagogisk arbeid og oppfølging av barnegruppa foregår på avdelingsmøter som avholdes minst to ganger pr måned. Barnas synspunkter skal inngå i vurderingsarbeidet. Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser, og medarbeiderundersøkelser avholdes annen hvert år. Fagdager: Barnehagene har fem fagdager i året til planlegging og faglig oppdatering. Høsten 2014: Torsdag 25. og fredag 26. september Fredag 21. november Våren 2015: Fredag 27. februar Fredag 15. mai Barnehagen er stengt disse dagene. 17

21 Foreldresamarbeid Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere, og sammen skal vi arbeide for et best mulig oppvekstmiljø for barna, for «barns trivsel er voksnes ansvar». Vi ønsker å informere godt, slik at foreldrene vet hva som skjer i barnehagen. Vi forteller ved henting og bringing, og skriver daglige rapporter på whiteboardtavler i garderobene. VI gir ut en liten avis fire til seks ganger i året: «Hugin, Munin, Frigg og Frøya-nytt». Mange barn forteller lite fra barnehagen, og denne informasjonen gir muligheter for samtaler med barna om det de har opplevd. Hver barnehage skal ifølge Lov om barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg/su. Alle foreldrene utgjør foreldrerådet. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av to foreldre og to ansatte, samt fagleder som sekretær. Representantene velges i august. Det avvikles minimum ett foreldremøte, og det gis tilbud om en til to foreldresamtaler pr år. For å bli bedre kjent med hverandre, inviteres foreldrene på foreldrekaffe før jul, og på våren. I samarbeid med foreldrene arrangeres det også en sommerfest som avslutning på barnehageåret. For å kunne organisere barnehagedagen godt, er det viktig å vite om barna kommer. Hvis fravær, gi beskjed til avdelingen, gjerne på SMS og innen Vi vil gjerne ha mye kontakt med foreldrene, så kom med tilbakemeldinger, ris og ros, ideer og forslag. Samarbeidspartnere Ved behov samarbeider barnehagen med PPT/pedagogisk psykologisk tjeneste, kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. PPT utreder barnets behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage og skole. Vi samarbeider også med barneverntjenesten og andre instanser når det er aktuelt. 18

22 Aktuelle telefonnummer og nettadresser Enhetsleder for Sør-Tromsøya barnehager: Monica Bjørnsborg. Telefon: / Fagleder i Åsgård barnehage: Ellinor Angell. Telefon: / Adresse: Lars Eriksensveg 3C, 9016 Tromsø Avdelinger: Frøya (0-3 år): Frigg (0-3 år): Hugin (0-6 år): Munin (0-6 år): Personalet deltar på karnevalet med liv og lyst! 19

23 På Tromsø kommunes hjemmesider, finnes mye nyttig barnehageinfo: Senter for IKT i utdanningen fremmer bruk av digitale verktøy i barnehagene: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO fremmer inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler: Nettsted for morsmål og flerspråklig opplæring: Frigg og Frøya på ekspedisjon i nærområdet 20

24

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Åsgård barnehage. Årsplan Sammen for en varm og livskraftig barndom

Åsgård barnehage. Årsplan Sammen for en varm og livskraftig barndom Åsgård barnehage Årsplan 2012-2013 Sammen for en varm og livskraftig barndom Innhold Åsgård barnehage... 2 Personalet i barnehagen... 3 Pedagogisk grunnlag... 4 Fokusområde for barnehageåret... 5 Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu HØST 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018

Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus. Tlf. 64 853153/ 901 04 905(mob. Grønn) Periodeplan for Grønn avdeling Våren 2018 1 Pedagogisk leder: Kjersti Holt Kjersti.holt@ski.kommune.no Vårens periodeplan

Detaljer

Holten barnehage avd. Villabyen

Holten barnehage avd. Villabyen Holten barnehage avd. Villabyen 1 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi som jobber på denne avdelingen er Birthe Levik, pedagogisk leder 100% Irene Melkild, barnehagelærer 100% Trine Hjelset,

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Barnehagesektoren

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer