I Í. Qr rr - EN I\ -Y METODE FoR FoR WRDERING Av FREMDRIFT VED TBM-BORING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Í. Qr rr - EN I\ -Y METODE FoR FoR WRDERING Av FREMDRIFT VED TBM-BORING"

Transkript

1 ? Í 361 FJELLSPRENGN NG STEKN KK BERGM EKAN KGEOTEKN KK 999 Qr rr - EN \ -Y METODE FR FR WRDERNG Av FREMDRFT VED TBM-BORNG f Nick Bartn g Fredrik Løset, Nrges getekniske institutt, NG SAMMENDRAG En ny metde fr å vurdere penetrasjnshastighef (Penetratin rate, pr) g inndrifi (Advance rate, AR) ved TBM-bring er utviklet. Den er basert på et utvidet e-system g en gjennmsnittlig matekraft (kraft per kutter) i frhld til antatt bergmassestyrke. denteãngen av sprekker g andre strukturer er tatt med i beregningen sammen med tryickstyrke eller punktlasstyrke fr bergarten. Bergartens sliteevne er tatt inn via NTNU's kutterlevetid-indeks (Cutter life index, CLf. Spenningsnivået er det gså tatt hensyn til. Verdien til det nye parameteret Qr r'a kan anslas ved frundersøkelser, men kan gså etterberegnes ut fra breresultatene. SUMMARY A new methd fr predictinepenetratin rate (PR) and advance røfe (AR) has been develped fr TBM tunnelling. t is based n an expanded Q-system f rck mass classificatin and n average cutter frce in relatin t the appipriate rck mass süength. Orientatin f fabric r jint structure is accunted fr, tgether with the cmpressive ór pint lad (tensile) strength f the rck. The abrasive r nn-abiasive nature f the ick is incqprated via the University f Trndheim cutter life index (CLD. Rck st ess level is als cnsidered. The new parameter Qrsùr can be estimated during feasibility studies, and can als be back-calculated frm TBM perfrmance during tunnelling. NYLEDYNG Tunnelbring med TBM kan gi ekstreme inndriftsresultater alt fra 15 km/år ned til 15 m/å, i nen tilfeller enda nænnere null. Når bergfrhldene er rimelig gde, kan inndriften (AR) med TBM være t til fue ganger raskere enn ved knvensjnell sprengning. prblemene ppstar ved ekstreme bergmassekvaliteter. Både fr dårlig (se frg. l) g f* gd kvalitet (ingen sprekker) kan medføre at alternative drivemåter.i å rretrette. En str urfrdring er å kunne vurdere sammenhengen mellm bergmasseegenskapene g de vesentlige egenskapene til brmaskinen slik sm matekraft g kuttenlitas J. Uea innsikt i denne sammrcnhengen kan man unngå verraskelser med heniyn til inndriften. en TBMtunnel i skifer drevet i 1'967 (Rbbins 1982) ble det rapprtert m en framdrift på 7,5 km i løpet av fire rek dartede måneder. Tidligere ved def samme prsjektet, hadde 270 m med, bregrus tatt nær sju maneder å kmme gjennm. nndrifter fenl frã 2,5 mltimetil 0,05 m/time ved det samme prsjektet må kunne frkla es på gnrnnlag av en kvantitativ et (PR) på l0 m/time i krre perider er så al frkastning på 0,005 m/time at det trengs en meteret Q sy spenner ver en skala på 12 rhldene svært ugunstige fr inndrift g prsjektpknmi na det gjelder TBM-bring, Q g Qrrv Q-systement ble utviklet_i 1974 med utgangspunkt i eksempler fra sprengte tunneler, g det innehlder nå ttalt.1250 eksempler (Grimsrad g Bartn, lssl. e-ìuln strekker r"--g u", 6 tieqptenser' Kntinuerlige sner av skvisebergg leirsner kan Èa en q-verdi på 0,0õ1, mens harde, massive bergarter uten sprekker kan ha en Q-verdi pp til Begge disse

2 36.2 Þ tln 3 fieur t. Frkastninger er stadig en ufrdring ved TBM-bring g frårsaker stre frsinkelser. En kvantifrsering er ngdvendig. Rbbins, Lgg2. É.. c' t! ø u, (Ì' t- À 0,001 EXSEPSJONELT OÀRUG EKSTREMT DARLG ",." On n'unn 0,01 0,'l TUNNELSTABLTET wærf DARUG PR v sikring 1,0 ]ARUG AR Mtù DETS F er ls{ff] rpætb' l lng"n "&rl lg EKS]REM GODT cl 7 - l-r! x LJN J,' J" Figur 2. Fr å beskrive frhldet mellm Q, PR g AR trengs der en del maskinelle parametere.

3 T t l 36.3 frhld vil vanligvis være svært ugunstige fr TBM-bring. Ved de lavegte Q-verdiene kan rnaskinen bli stppet fr lengre p.iid.ris det trengs mfattende frueiran ting av kan en risikere en inndrift så lav bergmassene g tung sikring. Ved de hpyeste Q-verdiene sm 0,2 m /time i flere måneder, på grunn av stadig behv fr kutterskifte. Den vanlige t enden fr penetrasjnshastighet (PR) ved uavbrutt bring g inndrift (AR) ver lengre perider er vist på fig. 2. Q-verdien kan langt på vei frklare størrelsen av PR g AR, men det er her nþdvendig med visse mdifikasjner, g i tillegg trengs det nen parametre sm kan besk ive frbindelsen mellm maskinen g bergmassene. Det er nylig utviklet en ny metde fr å anslå PR g AR ved bruk av Q-verdien g en ny parameter Qreùr (En nænnere presentasjn av metden vil bli gitt hs Bartn, 2000). Metden er særlig basert på de kjente Q-parameterne, men har i tillegg parametre sm beskriver frbindelsen mellm maskinen g bergmassene. Tilsammen gir dette en skala sm ptensielt spenner ver 12 tierptenser. De eksakte verdiene fr QasM er sterkt avhengig av matekraften. Fig. 3 kan brukes til å illustrere fire klasser fr bergmassefrhld sm trênger en kvantitativ beskrivelse: l. Oppsprukket, svakt berg, lett å bre, ne sikring. 2. Ha dt massivt berg, tungt å bre, hyppige kutterskift, ingen sikring. 3. Hgye spenninger, skvising, maskinen kan bli sittende fast, nødvendig med verbring, tung sikring. 4. Frkastninger, vennasser, ersjn av småpartikler, stre frsinkelser på gnrnn av behv fr drenering, injeksjn, frelgpig sikring med stålbuer, tilbakefylling med betng. Den nye verdien Qmr,r innehlder parametere sm tar hensyn til frskjellige bergfrhld g de viktigste måtene en TBM reagerer på ved ulike frhld. Den knvensjnelle Q-verdien sam.men med kutterlevetidindeksen ( Jhannessen et al. NTH, 1994) gkvartsinnhldet kan frklare nen av de frsinkelsene sm kan ppstå. Q-verdien kan gså benyttes til å bestemme sikring, men en må da ta hensyn til at i den sentrale delen av Q-diagrammet, kan lgging i TBM - tunneler gi hpyere Q-verdier enn i en tilsva ende sprengt tunnel (Bartn 2000). En dehnisjn av Qasy er gitt på fig. 4, g adjektivene på tppen av denne figwen antyder frhldene fr bring. (*gg merke til frskjellen fra adjektivene på det vanlige Q-skjemaet sm er vist på fig.2 g sm beskriver bergmassestabilitet g behv fr sikring). Kmpnenetene i Qr,r er fglgende: e*{=y-*,.sk,.ffi.#-å.? (1) Hvr: RQD = RQD (V) beregnet langs tunnelretningen. RQD blir gså brukt nå Q-verdien benyttes til anslag av bergmassestyrken (ligning 2 g3). Jn, Jr, J4 J,, g SRF er ufrandrede Q-parametre, men J, B J" refererer til det sprekkesettet sm har størst betydning fr bringen (gunstig eller ugunstig).

4 36.4 Figur 3 Fire klasser fr en grvklassifikasjn av Bradley, lg7g) RELATV VANSKELGHET FOR TBM PR (ntt) 10 7 Þ 5 J 2 gripper prblemer, fastkiling, skvising, versvømmelse, sv. AR (m/t) J SGMA 20 q lrñ^cu*z ,gul sj Figur 4-Freslått f'rbindelse mellm PR, AR teksten) B QrsNr (Frklaring av symblene er gitt i

5 36. 5 ['= gjennmsnittlig matek aft pe.r^kutter (tnð i den aktuelle snen, nrmalisert med 20 tnf scm enhet. De høye verdiene ift2o') skyldes at dette er en dminerende'faktr, se glå ligning (7). SGMA = Anslått bergmassestyrke (MPa) i den aktuelle snen (se ligning 2 g3). CL = kutterlevetid-indeks (fr eksempel 4 fr kvartsitt g ca. 90 fr kalkstein) fra Jhannessen et al, NTH, q = kva tsinnhld i Prsent 6e = indusert tdimensjnal spenning i tunnelstuffen (mtrentlig, i MPa) i den aktuelle snen, nrmalisert med en enhesdybde på 100 m. En versikt ver de frskjellige parameterverdiene kan f. eks. angis på et gelgisk lengdesnin langs den aktuelle tunneltraseen. Vurderingen av bergmassestyrken (SGMA) baserer seg på Q-verdien, (men med rientert RQD.) sartmen med bergartens egenvekt (fra en ide framsatt av Singh, 1993)' Q-verdien (eì eíer ej er i dene tiffãllet nrmalisert ved enaksial trykkstyrke (.) med 100 MPa sm entret rtypisk hardt berg) eller nrmalisert ved punktlasstyrke (5s) med 4 MPa sm enhet' Frhldet./s er her-frenklet til å være ntrent 25. Relevant 5s anisfpi i frhld til tunnel etningen bør undersøkes ved punktlastester i tilfeller med sterkt flierte eller skifrige bergarter. valget mellm SGMA., g SGMA n vil avhenge av 2000)' SGMA".' = 5'T'Q"tÆ SGMA6 = S'T'Q,t (2) (3) Hvr: Q. - Q'./100, Q, = Q'5d4 g T = egenvekt (kg/m3) Eksempel: Skifer Q=Z(dårlig stabilitet), c= 50 MPa,5s = 0,5 MPa, ^l=2,8 kg/.', Qc = l, Qt = 0,25' Derfr btir SGMA"m= 14 MPa g SGMAÍ' = 8,8 MPa' Skiferen er bret i en gunstig retning g RQD = 15' Vi anta en gjennmsnittlig matekraft på 15 tnf per kutter, CL = 20, q=20v gcs= l5mpa (mtrentlig dy6e ã*. Kløvsprekkene har JJ,- 1/l (glatt, plane, umvandlet). QrsÀ{ blir ut fra dette: ^ 15 0, O_*15 Qnu =ir1,, xg;'n*^ =3g s følge fig. 4, skulle QrsN{ = 39 gí en mderat penetrasjnshastighet (mkring 2,4 mltime). gvis matetraften ble frdblet til 30 tnf, vil Qrsl,r bli redusert til den langt gunstigqre verdien 0,04 g pr vil da øke med en faktr pä2', dvs. 4, g bli 9,6 m/time. Den virkelige inndriften vil imiãlertid avhenge av sikringsbehv g transprtbåndets kapasitet'

6 36. 6 m/t É, - fl q, -ct) * (u e,_odels v.-rekrd F - Fō. ōru l- +, tr 0-1.5,4.3,2,,l reè;: ô:-,i-- tdle/s '2 r.1 år 2 \ ì Ja. ì ä Þ n J Īt rl f,+i, ^a + tr = Skifer g bregrus (Rbbins 1982) = Gjennmsnitt g beste resultat fra Merfüer (Jhannesen g Askilsrud, 1993) = Frkastninger fra frskjellige gelgiske reginer = Tunneler med behv fr systematisk frinjeksjn (Garshl 1983) - Gjennmsnitt g beste resultat fr tunnelen under den engelske kanal fr ett å flmarren et al. 1996) Fig. 5. Synkende gjennmsnittlig inndrift med pkende tidsintervall g tunnellengde, basert på 145 TBM tunneler med ttal lengde > 1000km.

7 36.7 ANALYSE AV EKSEVTPLER L!. F Fig. 5 er en lgg-lggpltt av PR g AR sm viser utviklingen av gjennmsnittlig PR nå en går fra times bring uten stpp ver til gjennmsnittlig AR per dag, per uke g i nen iitf.ll". per år. hvert tilfelle er hastigheten angitt i m/time. Figuren er basert på data fra 145 TBM- tunneler, ttalt mer enn 1000 km g inkluderer harde bergarter, myke bergarter, frkastningssner g mange spesielle tilfeller. Referanser til mkring 100 artikler sm beskriver disse tunnelene blir gitt hs Bartn (2000). Det vanlige frhldet mellm AR g PR er via en utnyttelsesfaktr (U) hvr: J AR = PR'U (4) Den synkende trenden med tiden i alle dataene kan bli uttrykt i et alternativt g mer praktisk frmat: AR= PR'T' (5) hvr den negative gradienten (m) med verdi LT2 (retardasjnsgradient) ha følgende verdier nfu T er tid i timer (Tallene fra til 4 nedenfr viser til trendlinjer i fig. 5): WR (beste resultater) m = -0,13 til -O,17 (variabel) t (gd) m=-0,17 2 (middels) m=-0,19 3 (darlig) m=-0,21 4 (svært dårlig) m = -0,25 Verdien av (-) m har en svak frbindelse med Q-verdien når bergfrhldene er gdc, g en sterkt frbindelse med Q-verdien når bergfrhldene er dårlige. De mtrentlige Q-verdier; 0,1 = svært dårlig, 0,01 = ekst em dårlig, 0,001 = eksepsjnell darlig er vist blant de uventete hendelser på fig 5. Tabell viser mtrentlige verdie av (-) m i frhld til Q-verdiene. Denne sammenhengen kan bli justert i fremtiden når det blir mer vanlig å lgge Q-verdier under TBM-fremdrift. Tabell Retardasjnsgradient (-) m g dens relasjn til Q-verdien Q= ,01 0-l fll = -0,9 = _0,,1 = _0,5-0,22-0,17-0,19-0,27 Uventede hendelser eller ventede dårlige frhld. Mange frsinkelser på grunn av darlig stabilitet g sikringsarbeid, gripperprblemer. Operatlren reduserer PR. Dette Øker Q1gt Merk: lndeksen (l) er tilføyd Ç) m fr beregninger med ligning (6). Den største variasjnen i (-)m kan skyldes bergartenes slitevene, det vil si at kutterlevetid-indeks CL, kvartsinnhld g prgsitet er viktig. PR avheneer av Ornt. L

8 36. 8 KUTTERSLTÄSJE Den endelige gradienten G) m blir mdifisef av bergartens sliteevne sm er basert på en nmalisert verdi av CL, kutterlevetid (Jhannessen et al., NTH, 1994). Verdier mindre enn 20 gú en hutig reduksjn av kutterlevetiden, men verdier ver 20 gn lengre levetid. En typisk verdi fr kvaruitt kan være 4 gfr skifer 80. På grunn av påvirkningen av kvartsinnhld (qv) g prøsitet (n7) sm kan øke kutterslitasjen, er gså disse inkludert fr å gi en mer nøy aktig avstemning av gradienten. Til slutt må en vu dere tunnelens stø[else g behv fr sikring. Selv m stre tunneler nesten kan drives like raskt sm (eller til g med raskere) enn små tunneler i de samme bergmassene (e.g. Daltn et al. 1993), så vil det vanligvis bli mer frsinkelse på grunn av sikring hvis bergmassene et av dårlig kvalitet i stre tunneler. Derfr er den nrmalise te tunneldiameteren (D) satt til 5 m fr å mdifisere gradienten {m). (Qrsl,r er allerede delvis justert fr tunnelstørrelse ved bruk av den gjennmsnittlige matekraft). Den finjusterte gradienten (-) m blir anslått päfglgende måte (6): H = il,(+ï' (#) " [#)''[;) " (6) Fr å unngå null-prblemer er både (q) g (n) fr enkelhets skyld san ril ) 0,5v. Fr å vise hvrdan tiden g (-) m har betydning fr en reduksjn av utnyttelsesgrad g hastigheten, gis fplgende eksempel: Tabell 2. Eksempel på avtagende inndrift (AR) fr PR = 3m/time g m = (-)0,2. Malisimum antall timer (= virkelig tid) er anslått her. Peride PR skift 1 dag uke l maned 3 1år måneder Timer l U 1,0 0,63 0, ,27 0,22 0,16 AR (m/time) 3.0 1, , ,5 Nen ganger kan PR bli så str at det blir prblemer med transprtbåndet, frlengelse av kabler gfir etc. Det vil da bli en Økning i gradienten fra time til dag siden det pptrer en raskere reduksjn i AR. PENETRASJONSHASTGHET OG NNDRFT RELATERT TL Q-rgil Sammenhengen mellm penetrasjnshastighet PR g QrsÀa ble utledet ved bruk av frskjellige eksempler ved prgving g feiling. Utviklingen blir besk ever hs Ba rn (2000). Fr å få det enklest ïttt, g ved å sløyfe desimaler, km en fram til følgende relasjn: PR = 5(QrsÌ,a)-'z ('7) Fra ligning 5 kan vi derfr urslå AR på følgende måte:

9 -{ 36.9 AR = 5(Qrsu)-'2'T' (8) Vi kan gså sjekke den "perativ" QrnM- verdien ved å tilbakeberegne penetrasj nshastigheteten : QrsNr = (s/pr)s (9) En ide m det stre numeriske mfanget av Qlsy - skalaen kan en få ved fglgende verdier: Tabell 3 QrsM estimert ut fra PR verdier, ved bruk av ligning (9) PR (m/time) 0, ,0 5 t0 GsN,r 3.1x10 10' Vi kan gså tilbakeregne QrsÀ,r fra inndrift hvis reta dasjnsgradienten (-)m er anslått ut fra tabell g tigning (6). En gjennmsnittlig Q-verdi fr den relevante strekningen i tunnelen skulle være adekvat fr dette anslaget. QrsÀ,r = (5.T'/AR)5 Fr eksempel: Hvis det ukentlige gjennmsnitt er 220 m, der uke = 110 timer, vil dette gi AR = 2mltime, g T = 110. Meã m - (-)0,2, vil T' (=U) bli 0,39, g QBM vil bli mkring 0,9, det vil si ne sm er ideelt fr hurtig penetrasjn, g i dette tilfellet PR = 5,1 m/time. Dette eksemplet følger mtfent linje på fig. 6 g er åpenbart et gdt resultat. Der må giøres ppmerksm på at stiplede linjer er brukt fr PR g AR estimat på fig. 4 når ersm < LO. Orti" skyldes usikkerhet med hensyn til hva peratprpraksisen vil være. Det rèyfa.r gså den destabiliserende vi kningen frkastninger kan ha, hvr feilaktige beilutninger eller ikke ptimale maskiner kan frå sake prblemer. Den høye gradienten til (-)m i stre frkastningssner vil tendere til å stppe en TBM i henhlá tit Ugnig (8). Frbehandling (eller etterbehandling) fr å øke den effeltive Q- verdien g r.durrir -(m) g dermed øke "ståtiden" sm vil være nødvendig før bringen kan gjenpptas. A SLAG AV DRTVET) Tiden (T) det tar å bre en tunnellengde (L) med en gjennmsnittlig inndrift på AR er åpnebart UAR. Fra ligning 5 kan vi derfr utlede fglgende: (10) T - (Ll PR)t.^ (l 1) Denne fundamentale ligningen demnstrerer gså ustabiliteten i frkastningssner inntil (-)m blir redusert ved fr- g etterbehandling g med drenasje ved hgye pretrykk.

10 Eksempel: Skifer: Qrsv = 39 (fra fregående beregning med 15 tnf i matek aft). Fra ligning 7, pr = 2,4 mltime. Siden Q = 2, fr\ = -0,2 fra tabell 1. Hvis TBM diameteren er 8 m g CL = 45, q= 5vgn=rv, såblirm=-(0,21 x 1,1 x0,89 x 0,87x 0,97 =-0,17 fraligning6.en 1km lang tunnel i skifer med tilsva ende rientering g bergkvalitet vil bretiden bli fplgende i henhld til igning 11: T = (l0cflt2,{ tt0'n = 1433 timer (= 2 måneder) dvs. AR = O,7 mltime, sm tilsva er det en finner ved bruk av ligning 8 g T = 1433 timer. nndriften vil bli frsinket av kutterskift (en mindre gunstig gradient m) hvis bergarten er mer slitende g prøs (Den sisnevnte faktren gir økt slitasje på grunn av "selvskjerping" ved dypere kutterpenetrasjn). Med diameter = 8 m g Q = 2 vil det være npdvendig med lett, men systematisk, permanent sikring. KONKLUSJON En arbeidsmdell fr å estimere penetrasjn (PR) g inndrift (AR) ved TBM-bring ved ulike bergfrhld, tunnellengder g bretider er utviklet. Den kan brukes til å lage prgnser g ved tilbakeberegninger. Siden mdellen er ny, kan det bli nødvendig med frbedringer g krreksjner når fremtidige breresultater studeres. Anslag av PR g gjennmsnittli! g.uãi"nt (-) m er kritisk fr å ppnå et gdt resultat ved bruk av metden g gså fr å ppnlei gdt resultat ved et hvert TBM-prsjekt. REFERANSER Bartn, N. (2000). TBM Tunnelling in Jinted and Faulted Rck (n press). Bradley, Vy'.B. (1979). Failure f nclined Brehles. Trans. f ASME, Vl. 101, Dec. 1979, pp Garshl, K. (1983). Excavatin, Supprt and Pre-Gruting f TBM-Driven Sewer Tunnel. Nrwegian Tunnelling, Publ. N. 2, Nrw. Sil and Rck, Eng. Assc., pp. zl-2g. Tapir Press. Grimstad, E and Bartn, N. (1993). Updating the e-system fr NMT. prc. lnt.symp. n Sprayed cncrete, pp.46-66, Fagernes, Nrway. Eds. Kmpen, psahl, Berg, Nòrwegian Cncrete Assciatin, Osl. Jhannessen, O. et al. NTH (1994). Ha d Rck Tunnel Bring. Prject Reprt l-94, t 64 p, NTHNTNU Trndheim, Nrway. Jhannessen, S. and O.G. Askilsrud, (1993). Meraaker Hydr - Tunnelling the "Nrwegian V'^y". Prc Rapid Excavatin and Tunnelling Cnf. Bstn, USA pp , SME, Èds. Bwerman and lr{nsees.

11 36.11 Rbbins, R.J. (1982). The applicatin f Tunnel Bring Machines t9bld Rck Cnditins' prc.srm Symp.Aacheniip.g2T-g36,V1.2, Ed. wittke, A. A. Balkema. Singh, B. (1993). Nrwegian Methd f Tunnelling Wrkshp, CSMRS, New Dehli. 'Warren, C.D. P.M. Varley and R. Parkin (1996). UK Tunnels: Getechnical Mntring and Encuntered Cnditins. Ch. 14 f Enginàering Gelgy f the Channel Tunnel' Eds' Harris et al., pp ,Thmas Telfrd' Daltn, F.E., L.R. Devita and w.a. Macaitis. (1993). TARP Tunnel Bring Machine Pe frmance, Chicai. Prc. Rapid Excavatin at Tunnelling Cnf' Bstn' USA' pp' , SME, Eds. Bwerman and Mnsees'

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Prospekter og letemodeller

Prospekter og letemodeller Prspekter g letemdeller Fr at petrleum skal kunne dannes g ppbevares innenfr et mråde, er det flere gelgiske faktrer sm må pptre samtidig. Disse er at: 1) det finnes en reservarbergart hvr petrleum kan

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

Løsningsforslag øving 5, ST1301

Løsningsforslag øving 5, ST1301 Løsningsfrslag øving 5, ST1301 ppgave 1 Newtn's metde Prgrammer en funksjn sm nner løsningen på ligningen e x 5 + x = 0; (1) ved hjelp av Newtn's metde g sm returner løsningen sm funksjnsverdi Stpp iterasjnene

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Vannboring i Øst- og Midt-Finnmark.

Vannboring i Øst- og Midt-Finnmark. Vannbring i Øst- g Midt-Finnmark. Meddelelser fra Vannbringsarkivet. Nr. 9. Av Fredrik Hagemann Med 1 tekst-figur. I de siste par årene er det utført en del bringer etter vann i Øst-Finnmark. Likeledes

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

1 7 Enkel ikke-programmerbar kalkulator Håndbok 017 og 018

1 7 Enkel ikke-programmerbar kalkulator Håndbok 017 og 018 I I Emne: I Emnekde VEI FAG 150211B Gruppe(r): 28A, 288 28C, Dat: 16.06.05 Faglig veileder Mrten Opsahl Hans J Berqe I Eksamenstid: 09.00-12.00 i Eksamensppgav 'en består av: I Tillatte hjelpemidler: Antall

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

1.0 Innledning Utstyr: Appendiks 3. LABHEFTE Bygg en fuktighetsmåler

1.0 Innledning Utstyr: Appendiks 3. LABHEFTE Bygg en fuktighetsmåler Appendiks 3 Brit Nes, 008 LABEFTE Bygg en fuktighetsmåler 1.0 nnledning Dere skal følge dette labheftet steg fr steg. Underveis kmmer det infrmasjn sm du bør vite m fr å få en bedre frståelse fr hvrdan

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Bakgrunn Installasjn av CT i nybygg 2012 Hulldekke i etasjeskillene

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Forhåndskartlegging for TBM tunneler, laboratorietester og fremdrift/slitasjeprognoser

Forhåndskartlegging for TBM tunneler, laboratorietester og fremdrift/slitasjeprognoser Forhåndskartlegging for TBM tunneler, laboratorietester og fremdrift/slitasjeprognoser Pål Drevland Jakobsen og Amund Bruland Innhold Prognosemodeller inndrift og kutterlevetid Laboratorietesting Kartlegging

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Signalregulering styring og prioritering. Prioritet. Primær og. Sekundærkonflikter. Arvid Aakre. NTNU / SINTEF Veg og samferdsel. arvid.aakre@ntnu.

Signalregulering styring og prioritering. Prioritet. Primær og. Sekundærkonflikter. Arvid Aakre. NTNU / SINTEF Veg og samferdsel. arvid.aakre@ntnu. EVU kurs Trafikkteknikk Osl høsten 2007 Signalregulering styring g priritering Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n NTNU / SINTEF Veg g samferdsel Oktber 2007 / AAa Priritet I

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Håndhygiene g fingerringer Nrsk frening fr Sterilfrsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Mette Fagernes Flkehelseinstituttet, Enhet fr smittevern i helseinstitusjner Dispsisjn Håndhygiene vårt viktigste

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Oppgave 1 a) Løs andregradslikningen med fullstendige kvadraters metde. En gutt står på en brygge.

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Em n e kode: LV 207 B. -j". Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne

Em n e kode: LV 207 B. -j. Dato: 114.12.2004 I. I Antall opppvef: 13 ---. -, Skrive- og tegnesaker, Kalkulator uten tekstminne ! Antall G høgsklen i sl I Byggskader g rehabilitering IG;ru ppe{r} : 3 BK Eksamensppgaven II Antall sider (inkl I består av: Tillatte hjelpemidler: I r frsiden): b c I Em n e kode: LV 207 B j" Dat: 114122004

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Statoil. L&U DOK. SENTER L KODE \tfetl a/as-j. Den norske stats oljeselskap a.s. OVERLftGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/3-1. Denne rapport tilhører

Statoil. L&U DOK. SENTER L KODE \tfetl a/as-j. Den norske stats oljeselskap a.s. OVERLftGRINGSTRYKK FOR BRØNN 31/3-1. Denne rapport tilhører Denne rapprt tilhører L&U DK. SENTER L KDE \tfetl a/as-j Returneres etter bruk Statil VERLftGRNGSTRYKK FR BRØNN 31/3-1 Den nrske stats ljeselskap a.s Gradering ppdramiver 31/2 TRLL LSENS Undertittel VERLAGRNGSTRYKK

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Grete Olsen. Rapport om kobling av skatteregnskapet. for to kommuner. 95/8 Notater 1995

Grete Olsen. Rapport om kobling av skatteregnskapet. for to kommuner. 95/8 Notater 1995 95/8 Ntater 1995 Grete lsen Rapprt m kbling av skatteregnskapet g mmsregisteret fr t kmmuner - Avdeling fr samrdning g utvikling/seksjn fr statistiske metder g standarder 6 1 Rapprt m kbling av skatteregnskapet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder Hveddkument 2 Visualisering av planlagte vindkraftverk Veileder Nrges vassdrags- g energidirektrat 2007 3 Veileder nr. 5/2007 Visualisering av planlagte vindkraftverk Utgitt av: Redaktør: Frfatter: Nrges

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger Ny landbruksplitikk med fkus på økt arealavkastning g økte avlinger Hvrdan skal vi praktisk tilpasse ss fr å sikre ss økt arealavkastning g økte avlinger? Knut Alsaker Helgeland Landbruksrådgivning 1 Faktrer

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer