Vedtak NPE : Erstatning tilkjennes for feilmedisinering i eget hjem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak NPE 7.11.2005: Erstatning tilkjennes for feilmedisinering i eget hjem."

Transkript

1 Samhandling g telemedisin i helsevesenet knsekvenser fr pasientsikkerheten Nasjnalt Senter fr Telemedisin Kmpetansesenter fr telemedisin i spesialisthelsetjenetsen Frskning, rådgivning g frmidling Senter fr frskningsdrevet innvasjn WHO Cllabrating Centre Teknlgi Annet Jus Øknmi Samfunns vitenskap Medisin

2 Klagemuren Sykehusene klager Dårlige henvisninger Fr mange henvisninger Fr mange rekvireringer Ferdigbehandlet på sykehus Få sykehjemsplasser Fastlege, stykkpris Pasientene klager Lang ventetid Dårlig infrmasjn Må gjenta infrmasjn Kmmunen klager Lang ventetid Dårlig infrmasjn Uklar rganisering Manglende pasientansvarlig lege Fr tidlig utskriving Manglende veiledning Ufrberedt hjemmemsrg Helsepersnell klager Dårlig cmpliance Urealistiske frventninger Vedtak NPE : Erstatning tilkjennes fr feilmedisinering i eget hjem. Samme dse gitt av hjemmesykepleier vha dsett i lengre tid, men i tillegg ny resept på mrfinpreparat skrevet av fastlege g gitt til kna sm selv ga dette preparatet til mannen. Mannen ble kvalm, spiste lite, ble avmagret g døde i løpet av nen uker. D: Pneumni g frgiftning Årsak: Manglende dkumentasjn på dialg med pasient g fastlege

3 Hva er Telemedisin? Medisin på distanse hvr IKT brukes til å flytte pasientinfrmasjn i stedet fr pasienter Teledialyse Fra Nrd Gudbrandsdal til Lillehammer Fra Valdres DMS (Fagernes) til Lillehammer Fra Askim til Sykehuset Østfld Fredrikstad Fra Alta til Trmsø Fra Hammerfest til Trmsø Fra Nrdfjrd til Førde Fra Lærdal til Førde

4 Teledermatlgi Fra ca 1/3 av legekntrene til UNN g NSH Fra Hallingdal til Rikshspitalet Fra Sandtangen til Stavanger Fra Egersund til Stavanger Teleradilgi

5 Videknferanse Undervisningskatalg Nettbaserte kurs Fagnett Telemedisi n i drift Røntgen Kreft Kirurgi Hud Patlgi Dialyse Kardilgi Psykiatri Fjernundervisning Dialyse Ortpedi

6 Rekvisisjn Rekvisisjn Nrsk helsenett Helse Midt Helse vest Helse Sør-Øst Helse Nrd Lngyearbyen sykehus

7 AMK-sentralen UNN HF

8 Kirkenes sykehus AMK Hammerfest sykehus UNN HF AMK KH KH KH KH KH KH Shtkmanfeltet Murmansk sykehus Arkhangelsk sykehus KH KH KH Helse Midt Helse Vest Helse Øst Russia Helse Sør

9 Styrket helsetilbud I Finnmark Trmsø Hammerfest Alta Nrd-Trms Hnningsvåg Lakselv Karasjk Båtsfjrd Vadsø Kirkenes Harstad Lften Narvik Telemedisinsk visitt Overføringssamtaler Akutt sykdm/ skade - videbasert akuttmedisinsk kmmunikasjnsenhet Kurs, undervisning. Bdø Rana Vefsn Sandnessjøen en Sykehus DMS Sykestue Organisatriske tilpasninger Suksess avhenger av nye øknmiske g rganisatriske løsninger. Frhåndsdefinerte avtaler m frberedelse, punktlighet, agenda, rdstyring, pasientdialg Teknisk supprt på lyd, lys, bildestyring Dkumentasjn i jurnal Helsepersnell må delta i utviklingen av disse løsningene

10 Men det handler ikke m IKT, men m rganisasjnsutvikling Kan deler av helsevesenet være virtuelt rganisert? Felles teknlgiske løsninger sm ivaretar hele behandlingskjeden? Nasjnale knutepunkter med tverrfaglig ekspertise tilgjengelig fr pasientene? At man er rganisert/ansatt i kraft av sin kunnskap g ikke sin gegrafiske tilhørighet? Knklusjn Omstilling bør ikke frstås sm flytting av tjenester mellm nivåer (desentralisering g sentralisering), men sm endring av tjenestene g måten helsepersnell arbeidet på. Helsetjenester må baseres på ivaretakelse av tjenestene g ikke på ivaretakelse av prfesjnene Helsetjenesten må rganiseres sm en felles ressurs g ikke etter gegrafisk tilhørighet Vi må flytte infrmasjn m pasienten, ikke pasienten

11 Hvrdan møte fremtidens utfrdringer En kmmune med innbyggere: 1400 har diabetes har astma 1100 har KOLS 2900 har rygglidelser vervektige, 3000 sterkt vervektig 3600 strrøykere mellm år

12 Demgrafi g behv fr helsepersnell Figur Sysselsettingsbehvet målt i årsverk ved utsatt sykelighet g knstant familiemsrg, målt i antall årsverk (Kilde SSB 2006). Hva er løsninger fr fremtidens eldremsrg?

13 Effektivisere? Redusere kvaliteten?

14 Hvrfr IT er viktig St. meld Nr. 17 (2007): IKT-sektren representerer 5 % av EU landenes bruttnasjnalprdukt, men driver 25 % av den ttale veksten i samfunnet g 40 % av prduktivitetsveksten KS: 5 % effektivitets økning gir 20 minutter pr sykepleier, ne sm frikjør 5300 stillinger Sykehus Hjemmetjeneste Elektrnisk verføring av epikriser g lab.svar til 5 institusjner Helsenett Spørsmål g svartjeneste mellm msrgstjenesten g fastlege/ tilsynslege fr 4 institusjner g 3 hjemmetjenestesner Mbil tilgang til jurnal g veiledningstjenester Standardiserte meldinger ved utskriving Elektrniske prsedyrer Legekntr Sykehjem

15 Trmsø Telemedicine Labratry NST UiTø UNN IBM R&D Telenr R&D NORUT IT Nrsk Helsenett DIPS Well Diagnstics Trmsø Telemedicine Labratry Sensr-Based Systems fr Vital Signs and surveillance Sensrs Wireless cmmunicatin Persnal terminals Cmputer- Supprted Cperative Wrk Extended Decisin-Supprt Cmputer-aided diagnstics Early warning systems Clinical decisin-supprt supprt sys. Usability Cllabratin Integratin Rerganizatin

16 Diabetes 200 mil med diabetes, øker til 330 mil i 2025 Nrge: Dårlig regulert bldsukker øker sjansene fr å få kmplikasjner. Senkmplikasjner ved diabetes kan ppstå i hjerte, bldårer, nerver, nyrer g øyne. I Nrge kster senskader 4 mrd pa Behv fr selvhjelp g ppfølging Måler aktivitet g bldsukker... sendes autmatisk g trådløst til mbil g via helsenettet g blir tilgjengelig fr diabetessykepleiere sm er tilkblet DIPS klienten brukertilpasset g reknfigurerbar tilbakemelding Knwledge abut the current situatin Physical activity (mvement per day) Fd habits (difficult, n sensrs!?) Encuragement fr change Suggestins based n the current situatin Did yu knw (knwledge) Acceptance and rewards

17 Tele-Warf Pasienter med bldprpprisik Warfarin senker prtrmbintid Fare fr bldprpp g blødninger I dødsfall hvrav 48% skyldtes antitrmbtiske medisin Egenkntrll med hjemmelabratrium sendes autmatisk g trådløst til mbil g via helsenettet til beslutningstøttesystem sm basert på farmakinetisk mdell.. bistår leger i dseringsplanlegging g sikrer pasienten mt feilmedisinering Målgruppen eldre med eller uten hjemmetjeneste medisinering (påminnelser) Ssial stimulering => hlder seg vitale => økt velbefinnende Bärbar larmknapp MyHealth Överfall Bldtryck manchett Persner med diabetes g høyt bldtrykk Trygghet Bedre tilpasset medisinering gjennm egne målinger Persner med hjertprblemer måle enkel ekg fr å kunne gi spesialist et bedre beslutningsgrunnlag=> kan setta inn medisinering i gd tid ch unngå hjerteatakk Persner med behv fr hjelpemiddel Videinstruksjner av hvrdan hjelpemiddel skal brukes Fall sensr Stegmätare Larm Hälsa Meddel. Schema Hitta Knfig Bldscker mätare Syresättning i bldet

18 Eksem 20-25% har atpisk eksem Opptil 90 % reduksjn av alvrlighetsgrad med gjentatt pplæring g demnstrasjn Freldre kan mestre barnets sykdm bedre Bilde fra mbilkamera sendes til... Sykepleier g lege sm vurderer behandling Tilbakemelding på SMS g mail Føflekk-kreft Malignant melanma hurtig vksende krefttype Opptil 100%blir frisk dersm det ppdages på et tidlig stadium Begrenset ressurser fr screening av risikpasienter Bilde fra mbilkamera sendes til... Datastøttet diagnstikk fr bildesegmentering (asymmetri, farge, mriss g diameter) Behv fr datastøttet diagnstikk (CAD) Tilbakemelding til pasient

19 Telemedisinsk avdelin Reginsykehuset i Tr Simpill 60% av pasienter tar ikke medisinen sm freskrevet Gjør det enklere fr sykepleieren å fkusere på prblempasientene enkel å bruke pasienten trenger bare å åpne SIMpill bksen pillebks sm er knyttet pp mt pasientens mbil telefn Den vet når pasienten skal ta medisinen g sender en SMS dersm pasienten glemmer dette. SMS ene kan sendes direkte til pasientene g/eller til pårørene eller sykepleier enkel versikt ver hvilke pasienter sm ikke tar medisinen slik de skal Net-based medicatin card Mismedicatin causes 5-10% f hspitalizatins (10-20% fr lder peple) 9,5 deaths per 1000 hspitalizatins ( 18% f all deaths in the hspital) Current legislatin prhibits shared access t sensitive infrmatin Nursing hme General practitiner Emergency ward Hme care Hspital Patient relatives All access via EPR, autmatic message t administratr Autmatic message when his/her patient s medicatin card is changed Autmatic updating f lcal medicatin card (eventually sign)

20 Min helsestasjn Eldre pasienter med Kls, diabetes eller nyresvikt 50% ver 65 år bruker ikke PC behv fr enkelt grensesnitt Bedre individuell ppfølging Diskusjn med helsepersnell g andre krnikere Individuell ppfølging basert på f. eks bldsukkermålinger, ksygenmetning i bldet Tekstlig pplæringsinfrmasjn Gruppeundervisning/samtale Fredrag, følge trimpplegg Hjemmedialyse Str vekst i antall pasienter: 2005: : : 3800 Gd ppfølging g rutiner nødvendig fr at pasienten skal ta mer ansvar fr egen behandling. Hjemmebasert dialyse kan gjøres hyppigere g gi bedre livskvalitet. Kliniske parametre Bldtrykk Vekt dialysepasient helsepersnell

21 49 Symptmbasert helsevervåking Number f peple falling ill (line). Number diagnsed (bars) Ofte lang tid før smittsmme sykdmmer diagnstiseres Lkale variasjner fanges ikke pp Tidlig varsling av utbrudd kan redusere helsemessige knsekvenser g kstnader Week f diagnsis Week f sympm nset Mbile agenter henter infrmasjn fra datakildene Symptm hentes fra datakilder på labratrier, sykehus, legekntr g direkte fra pasient Mdellering g beregning av risik W k b 2004 Risikstyring av telemedisinske prsjekter

22 Hvrfr risikstyring? Avdekke risiknivå med hensyn på brudd på knfidensialitet, integritet, tilgjengelighet g kvalitet ved behandling/prsessering av persnlige data eller andre data sm trenger beskyttelse (frretningspplysninger) Bli i stand til å implementere tilstrekkelige sikkerhetstiltak fr å ppnå et akseptabelt risiknivå (ikke mer sikkerhet enn nødvendig) The CORAS Risk Management Prcess Identify Cntext Identify Risks Cmmunicate and Cnsult Analyse Risks Determine likelihd Evaluate Risks Accept Risks Determine cnsequence Estimate level f risk yes Mnitr and Review n Treat Risks

23 CORAS Risk Management prcess tk utgangspunkt i en Australsk g New Zealand standard fr risikstyring: AS/NZS 4360:1999 ISO/IEC JTC1/SC 27/WG 1 har i juni 2008 utgitt en internasjnal standard fr risikstyring, sm gså er basert på de samme prinsippene: ISO/IEC Infrmatin security risk management sm NST har gitt innspill til g vil basere sitt arbeid på framver Risikvurderingsprsessen består av 5 steg: 1. Kntekstidentifisering: Identifisere mfanget av risikvurderingen, identifiser hva sm skal analyseres systemet, tjenestene, IT-parken, bruken av systemene, etc 2. Trusselidentifisering 3. Analysere truslene med hensyn på sannsynlighet g knsekvens 4. Beregne risiknivå 5. Identifisere tiltak fr å redusere risiknivået, g lage en tiltaksplan

24 Eksempler på hva sm skal beskyttes (assets/verdier) Liv g helse til pasientene Pasientinfrmasjn (knfidensialitet, tilgjengelighet, integritet) Ryktet til bedriften eller de ansatte Frretningsavtaler Frretningshemmeligheter Hardware g sftware Trusseltabell Id Trussel, Uønsket hendelse 1 Pasientpplysninger sendes til feil mttaker 2 Uautrisert tilgang til persnpplysninger 3 Inntrengere får tilgang til sensitive data Årsak Feil adresse er registrert i systemet, f.eks. feil lege er registrert sm fastlege. Bruker glemmer å lgge av når pc frlates, g neste bruker benytter den frrige brukerens tilganger Brukernavn g passrd er lett tilgjengelig Sannsynlig het Sjelden Mderat Knsekvens Risiknivå Kmmentar Ofte Mderat Timeut er ikke implementert Ofte Alvrlig

25 Risikevaluering: Beregne risiknivået Plassering av truslene i risikmatrisa fr å finne risiknivået fr den enkelte trussel, g fr å få et inntrykk av risikbildet fr alle truslene samlet. Risikmatrise Sannsynlighet Knsekvens Svært sjelden Sjelden Av g til Ofte Svært fte Liten Mderat 1 2 Alvrlig 3 Risiknivå: Alvrlig risik Høy risik Mderat risik Lav risik Beskrivelse: Betydelige frbedringer av systemet er nødvendig Øverste ledelse må vurdere m tjenesten kan frtsette, eller m den må stanses inntil frbedringer er fretatt Må avgjøre i hvert enkelt tilfelle m endringer er nødvendig eller m man velger å leve med risiken Risikene kan håndteres av rutinemessige prsedyrer Takk fr meg!

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer