Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1"

Transkript

1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting

2 Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet pp mai Prsjektets bakgrunn er at det de siste 8 årene har vært gjennmført mange aktiviteter g prsjekter innen næringsrettet utvikling av telemedisinløsninger g Helse-IT løsninger. Nasjnalt Senter fr Telemedisin (NST) har utviklet seg til å bli et nasjnalt kmpetansesenter g vi har flere bedrifter i Nrd-Nrge sm jbber innen Helse IT. Spørsmålet Hva skal vi gjøre i Nrd-Nrge fr at vi skal lykkes med innvasjn g næringsutvikling innen telemedisin/helse IT, har flere ganger vært satt på dagsrden. Det har vært gjrt flere frsøk på å samle bedrifter, FU-miljøer g kunder til samarbeid, men aktiviteten har stppet pp når ressurspersner har skiftet jbb eller finansiering har tatt slutt. Vi er flere aktører sm nå mener at vi har så mye kmpetanse, så gde nettverk g så mange løsninger g bedrifter at det burde være mulig å etablere en permanent samarbeidsarena fr bedrifter, FU g helsesektr i Nrd-Nrge. Dersm vi i tillegg får et gdt samarbeid med ffentlig sektr sm myndighetsutøver, tjenesteprdusent g leverandør av infrastruktur, vil vi klare å åpne en arena fr vellykket utvikling g kmmersialisering av nye løsninger g tjenester innen Helse- IT. Frprsjektet skal legge grunnlaget fr et mer mfattende hvedprsjekt der målet er å: Etablere en livskraftig g prduktiv klynge i Nrd-Nrge der bedrifter g ffentlige krevende kunder samarbeider med FU miljøer m å utvikle g kmmersialisere eksisterende g nye løsninger innen IKT i helsesektren. I tillegg skal deltagernes knkurranseevne bedres gjennm kmpetanseheving g strategisk samarbeid. Frprsjektet har vært gjennmført av en arbeidsgruppe sm har fkusert på gjennmføring av t hvedaktiviteter: Relasjnsbygging g utvikling av tillit g samarbeid Idéutvikling g utvikling av innvasjnsprsjekter en er en av t rapprter fra frprsjektet. 2 er en bakgrunnsrapprt sm går mer i dybden på ulike prblemstillinger sm prsjektet reiser. Dette er rapprt1g den innehlder en ren beskrivelse av frprsjektet med fkus på gjennmføring, resultater g anbefalinger. I tillegg fremmes frslag til videre arbeid i arena satsingen samt alternativer til mulige innvasjnsprsjekter. Arbeidsgruppen har bestått av følgende persner: Gunn-Hilde Rtvld, BedriftsKmpetanse AS Tve Nrmann, Nasjnalt Senter fr Telemedisin Wenche Pppe, Innmed Oddbjørn Eidissen, Eidissen Cnsulting Side 2 av 15

3 Helse-IT samarbeid i Nrd Nrge Innhld Side 1 Beskrivelse av frprsjektet Bakgrunn Mål g strategi Hvedaktiviteter Relasjnsbygging g utvikling av tillit g vilje til samarbeid Utvikling av ideer til innvasjnsprsjekt Organisering Gjennmføring av frprsjektet Metdikk i arbeidet Møter med ptensielle deltakere Wrkshp Bakgrunnsmateriale Nye markeder ( 2) Aktører sm har vært med Resultater fra frprsjektet Ressurser i reginen Hinder fr utvikling Aktørenes frventninger Bedriftenes behv g bidrag til klyngen Kundenes behv g bidrag til klyngen Mulige innvasjnsprsjekter Tilgjengeliggjøre allerede eksisterende elektrnisk infrmasjn til interne/eksterne brukere/applikasjner Ferdig mbil pakkeløsning fr helse g msrgstjenesten Medisinkrt, tilgjengeliggjøring av medikamentinf til pasient g helsepersnell Helseplis, en IT-Helseklynge sm jbber sammen fr å øke verdiskaping g styrke knkurransekraft Utvikle en plattfrm fr kmmunikasjn av sensrdata fra krnisk syke via mbiltelefn til database med beslutningsstøtte Kmpetanse - i riktig mengde på riktig sted til riktig tid Kriterier fr valg av innvasjnsprsjekt Videre arbeid med Helse-IT Arena prsjekt Oppsummering av erfaringer g funn Sentrale ppgaver i et Arena Helse IT prsjekt Prsess Prsjekter Organisering av videre arbeid Kritiske suksessfaktrer Budsjettfrslag Finansiering...15 Side 3 av 15

4 Sammendrag Frprsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet pp i mai Hensikten med frprsjektet var et ønske m å etablere en livskraftig g prduktiv klynge i Nrd-Nrge der bedrifter g ffentlige krevende kunder samarbeider med FU miljøer m å utvikle g kmmersialisere eksisterende g nye løsninger innen IKT i helsesektren. I tillegg skulle deltagernes knkurranseevne bedres gjennm kmpetanseheving g strategisk samarbeid. Frprsjektets hvedfkus var etablering av klyngen, relasjnsbygging g å finne frem til mulige innvasjnsprsjekter. Resultatene fra frprsjektet viser at vi har et gdt grunnlag fr å etablere en Helse-IT arena i Nrd-Nrge. en peker på at landsdelen har et reginalt helsemarked sm er kmmet langt når det gjelder elektrnisk samhandling. Vi har Helse-IT leverandører sm er markedsledende nasjnalt på sitt mråde g vi har kmpetente frskningsmiljøer med unik styrke i spesielt telemedisin g IKT. Arbeidsgruppen anbefaler at man sammen med Innvasjn Nrge utvikler prsjektplan fr arena hvedprsjekt. 1 Beskrivelse av frprsjektet 1.1 Bakgrunn Prsjektet Helse-It samarbeid i Nrd-Nrge startet pp mai Prsjektets bakgrunn er at det de siste 8 årene har det vært gjennmført mange aktiviteter g prsjekter innen næringsrettet utvikling av telemedisinløsninger g Helse-IT løsninger. Nasjnalt Senter fr Telemedisin (NST) har utviklet seg til å bli et nasjnalt kmpetansesenter g vi har flere bedrifter i Nrd-Nrge sm jbber innen Helse IT. Spørsmålet Hva skal vi gjøre i Nrd-Nrge fr at vi skal lykkes med innvasjn g næringsutvikling innen telemedisin/helse IT, har flere ganger vært satt på dagsrden. Det har vært gjrt flere frsøk på å samle bedrifter, FU-miljøer g kunder til samarbeid, men aktiviteten har stppet pp når ressurspersner har skiftet jbb eller finansiering har tatt slutt. Vi er flere aktører sm nå mener at vi har så mye kmpetanse, så gde nettverk g så mange løsninger g bedrifter at det burde være mulig å etablere en permanent samarbeidsarena fr bedrifter, FU g helsesektr i Nrd-Nrge. Dersm vi i tillegg får et gdt samarbeid med ffentlig sektr sm myndighetsutøver, tjenesteprdusent g leverandør av infrastruktur, vil vi klare å åpne en arena fr vellykket utvikling g kmmersialisering av nye løsninger g tjenester innen Helse- IT. Helsemarkedet i Nrge er i full gang med å tilrettelegge fr elektrnisk meldingsutveksling mellm ulike nivå i helsetjenesten. Etablering av Nrsk Helsenett har sørget fr sikker infrastruktur til å realisere vlumtjenester. Teknlgien er gså mden g mbile bæretjenester g sømløshet vil frsterke effektivitetsgevinster g legge til rette fr bedre kvalitet i tjenesten. Elektrniske henvisninger g epikriser er freløpig de tjenestene sm har størst vlum i helsenettet. Helse Nrd er kmmet lengst i landet når det gjelder å utnytte kapasiteten i nettet g er således et gdt barmeter fr hvilke typer tjenester sm er mdne fr elektrniske frmat. Fr mer infrmasjn m den teknlgiske utviklingen henvises til Mål g strategi Frprsjektet har hatt følgende mål: Side 4 av 15

5 Utrede mulighetene g mtivasjn blant relevante parter fr å ta et felles krafttak fr helse/it Samle kunnskap m marked g muligheter Kartlegge hindre fr frretningsutvikling på dette mrådet Identifisere gde innvasjnsprsjekt sm kan iverksettes i et hvedprsjekt Frprsjektet skal legge grunnlaget fr et mer mfattende hvedprsjekt der målet er å: Etablere en livskraftig g prduktiv klynge i Nrd-Nrge der bedrifter g ffentlige krevende kunder samarbeider med FU miljøer m å utvikle g kmmersialisere eksisterende g nye løsninger innen IKT i helsesektren. I tillegg skal deltagernes knkurranseevne bedres gjennm kmpetanseheving g strategisk samarbeid. Hvedstrategi ved igangsettelse av frprsjekt: Samarbeidet i klyngen skal skje der vi har et nasjnalt knkurransefrtrinn Deltagerne må se nytte i g må kunne bidra aktivt til samarbeidet i klyngen Klyngen baserer utviklingsprsjekter på behv sm dens medlemmer ser i markedet. Dette krever gd markedskunnskap g sterkt markedsfkus, Utviklingsprsjekter skal være i samsvar med Helsedepartementets g Ssialdepartementets strategi Gjennm frprsjektet skal minimum 3 innvasjnsprsjekter identifiseres. Disse skal i hvedprsjektet gjennmføres med knkrete ppgaver g aktiviteter å ta fatt i allerede fra starten. 1.3 Hvedaktiviteter Relasjnsbygging g utvikling av tillit g vilje til samarbeid I løpet av frprsjektet har vi kjørt en prsess der vi har: 1. Kartlagt deltagernes behv, ønsker til nettverket, kmpetanse, løsninger, muligheter g hindringer. 2. Arbeidsgruppa har gjennmført til sammen 25 møter med aktuelle deltagere i prsjektet g skaffet seg innblikk i ppfatninger g erfaringer sm har betydning fr tillit g samarbeid. 3. Det har vært arrangert et arbeidsmøte (wrkshp) med ptensielle deltagere tilstede (45 stk). Her har markedsbehv, prsjektmuligheter g deltakernes behv vært diskutert Utvikling av ideer til innvasjnsprsjekt Fr å utvikle ideer g få frem mulige innvasjnsprsjekt har disse aktiviteter vært gjennmført: 1. Muligheter i markedet har vært kartlagt. Det har vært utarbeidet en rapprt (rapprt 2) der vi har analysert muligheter, hindringer g flaskehalser. Det har i tillegg vært gjennmført møter med brukere g bedrifter samt en wrkshp der brukere g de sm har behv fr nye løsninger har vært tilstede (Se vedlegg fr ppsummering fra wrkshp). 2. Aktørenes mening m muligheter g hinder fr utvikling har vært kartlagt. 3. Det har vært avhldt møter med viktige aktører sm Helse Nrd, UNN, Helse Finnmark HF g Trmsø kmmune fr å finne ut hvr det er størst behv g hvilke mråder det vil bli satset på de nærmeste årene. Side 5 av 15

6 4. Viktige dkumenter med betydning fr IT utviklingen de nærmeste årene har vært gjennmgått. 2007, IT strategi fr Helse Nrd RHF etc.) 5. Det er freslått nen mulige innvasjnsprsjekter i denne rapprten, men på grunn av reduksjn av prsjektmfang, må prsjektfrslagene utvikles videre i en evt videreføring av Arena Helse-IT prsjektet. 1.4 Organisering Arbeidet har vært gjennmført med høy innsats fra alle medlemmene i arbeidsgruppa. Tve Nrmann g Gunn-hilde Rtvld har delt prsjektadministrative ppgaver mellm seg g Gunn-Hilde har ført de fleste referater g ppsummeringer i pennen. 2 Gjennmføring av frprsjektet Arbeidsgruppa har vært pptatt av å skape en gd frankring fr prsjektet. Vi ønsket å la deltakerne få innflytelse fra dag 1. Et nettverkssamarbeid må funderes på knkrete ønsker g behv. Det er derfr viktig at deltakerne er premissleverandører til et klyngesamarbeid helt fra starten. I tillegg vet vi at det er stre kulturfrskjeller mellm næringsliv, FU g ffentlig sektr. Et samarbeid mellm aktørene krever frståelse fr ulikheter sm gjør seg gjeldende. Fr arbeidsgruppen var det viktig å skaffe seg versikt ver de mest uttalte frskjellene slik at dette kan settes rd på g være en del av prsessen framver. 2.1 Metdikk i arbeidet Møter med ptensielle deltakere Gjennm møter med alle deltagere, interessenter g mulige finansiører har arbeidsgruppen frsøkt å danne seg et bilde av grunnlaget fr etablering av en IT- Helse Arena i Nrd-Nrge. Møtene har hatt preg av både dialg g åpne intervju. Vi har frsøkt å kartlegge deltagernes behv, frventninger til nettverket, kmpetanse, hindringer fr frretningsutvikling samt ideer til innvasjnsprsjekter. Ved etablering av en Arena-klynge må man påse at dette gir en mulighet til å tilfredsstille en eller flere interessenter på en bedre måte enn det sm er mulig der aktørene arbeider enkeltvis. Etableringen av klyngen må heller ikke medføre negative knsekvenser fr andre interessenter. Arena-klyngen må sees sm et middel til å nå andre mål. Gruppen har frsøkt å frstå de frskjellige aktørenes mtivasjn g å finne ut m det er grunnlag fr en slik etablering. Gjennm å innhente faglig infrmasjn med vurdering av muligheter hindringer, trender sv har vi fått en bredere faglig bakgrunn å sammenhlde våre funn med faktabasert infrmasjn fremskaffet av fagflk ved NST Wrkshp Gruppen arrangerte den 15. g 16 nvember 2004, en wrkshp der alle ptensielle deltagere var invitert fr å gi arbeidsgruppen enda bedre kunnskap m behv, g frventninger samt få pp frslag til mulige innvasjnsprsjekter. Møteplassen var gså en viktig aktivitet fr å starte arbeidet med relasjnsbygging mellm aktørene i klyngen. (Oppsummering fra wrkshp presenteres i vedlegg) Bakgrunnsmateriale Nye markeder ( 2) Hensikten med utarbeidelsen av 2 har vært å få samlet g presentert faglig bakgrunn fr vurderinger g frslag til tiltak samt øke kunnskap hs deltagerne. Den har fkus på markedet g innehlder vurderinger av mdenhet, trender, muligheter g Side 6 av 15

7 barrierer når det gjelder utvikling g implementering av telemedisinske tjenester. en tar utgangspunkt i en vid frståelse av telemedisin hvr IKT/IT i helsetjenesten innlemmes i telemedisinbegrepet. 2.2 Aktører sm har vært med Nedenfr følger en liste ver aktører sm har deltatt i intervjuer g ved gjennmføring av wrkshp. Telenr Nrge AS g Telenr R & D Nasjnalt senter fr Telemedisin Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF (UNN) Helse Finnmark HF Helse Nrd RHF Trmsø kmmune NORUT IT AS NrInnva AS Well Diagnstics as Visma Unique imed AS Innvasjn Nrge Universitetet i Trmsø v/institutt fr infrmatikk DIPS ASA IBIS IKT Innmed Datakrtet AS IBM ElTele Nrd as itet AS Catch Cmmunicatin ASA Eidissen Cnsulting Bedriftskmpetanse as 3 Resultater fra frprsjektet 3.1 Ressurser i reginen Gjennm kartlegging av bedrifter g møter med aktører har arbeidsgruppen knstatert at Nrd-Nrge er en meget interessant regin mtp å øke innvasjn g nyskaping innen IT-Helse. Vi har følgende viktige miljøer å spille på: DIPS. Eneste heleide nrske jurnalleverandør i sykehussektren. Hvedleverandør i Helse Nrd g Helse Øst. Utviklingsavdeling g ledelse i Bdø. Side 7 av 15

8 Well Cmmunicatin AS. Markedsledende aktør innen sikker kmmunikasjn i helsesektren. Er eneleverandør fr Prfdc g DIPS på kmmunikasjnsløsninger. Prfdc ASA er leverandør av jurnal til primærhelsetjenesten. De har 70% av markedet g har strategisk samarbeid med Well i frbindelse med kmmunikasjnsløsninger g løsninger sm dreier seg rundt tilgjengeliggjøring av jurnaldata. Visma Unique. Markedsledende aktør inne løsninger fr pleie g msrgstjenesten. De har utviklingsavdeling i Trmsø. Catch. Markedsleder innen bredbåndskmmunikasjn. Hvedkntr i Bdø. Data Krtet. Dminerende aktør innen kntrll g sertifisering av ITkmpetanse. Har nylig kmmet inn i helsemarkedet. Hvedkntr i Kirkenes. UNN. Universitetssykehus sm gjennm mange år har satset tungt på IT g teknlgiske løsninger. Var blant de første sykehus i Nrge sm fikk digital røntgen. Nrsk Helsenett. Driftsrganisasjn fr det nasjnale helsenettet ligger i Trmsø. Basert på Nrd-Nrsk Helsenett sm siden etableringen har vært lengst fremme når det gjelder tjenester i nett g bruk av nettet fr kmmunikasjn av sensitive data. NST. Nasjnalt Senter med frskerkmpetanse, bred kunnskap g nasjnal rlle rundt utvikling g bruk av telemedisinske tjenester g ny teknlgi. Trmsø Kmmune. En av 5 nrske fyrtårnskmmuner sm skal utvikles sm fregangskmmuner innen Helsedepartementets g Ssialdepartementets strategi Det er ingen andre reginer i Nrge sm har en slik interessant samling av aktører innen IT-Helse! 3.2 Hinder fr utvikling I møter med aktørene kmmer det fram en nøktern ptimisme med tanke på å lykkes med en prduktiv Helse-IT arena. Dette kan fremheves i tre hvedpunkter: 1. Fr liten grad av kmmersiell tenking Kmmersialiseringsfkus må være med helt fra starten i de ulike prsjektene. Man må sikre at prduktene først g fremst møter dagens behv g dermed gir mulighet fr vlum i tjenestene på krt sikt. 2. Manglende evne til samarbeid Leverandørene lever i en knkurranseutsatt næring g vil måtte se at knkurrenter gså er del av klyngen. Dette kan bidra til mindre åpenhet g vilje til å dele kunnskap. Det blir derfr viktig å skape felles resultater der man verbevises m at ved å dele kan man få mer selv. De fleste aktørene erkjenner behvet fr strategiske allianser g at man enkeltvis kan bli fr små. 3. Kulturfrskjeller mellm næringsliv g frskning Det uttrykkes str grad av utålmdighet blant leverandørene g de vil gjerne ha resultater frt. De med frskningsfkus har et mer langsiktig perspektiv g fremhever sterk interesse fr utvikling av tjenester sm er fran markedets etterspørsel. Frskningen tar utgangspunktet i trender, utviklingstendenser g Side 8 av 15

9 framtidig helsetjeneste, men leverandørene ønsker å jbbe med mdne løsninger. De er avhengig av et marked sm etterspør prduktene. Det blir viktig å ta høyde fr en evt interesseknflikt g sørge fr at prsjektprteføljen har element av utvikling på krt g på lang sikt. Vi vil understreke at disse barrierene gså kan være faktrer sm vil fremme utvikling. Dersm man er seg bevisst flaskehalser, identifiserer prblemet g setter i gang tiltak vil dette kunne bli knstruktive prsesser sm kan bidra til å øke gjensidig frståelse g mtivasjn til samarbeid. 3.3 Aktørenes frventninger Frventninger ble kartlagt både gjennm spørsmål i møter med deltagerne g gjennm en gruppeppgave med avstemning i wrkshpen sm ble arrangert. Wrkshpens avstemming fikk frem de viktigste, mest utbedte frventingene (se fr øvrig vedlegg 3). Det var: Frventninger m at klyngen skal klare å utvikle nye, knkurransedyktige løsninger sm dekker viktige behv i markedet. Frventninger m økt frståelse fr kundebehv. Frventninger m at deltagerne i klyngen skal styrke hverandre gjennm samarbeid g tydelige rller. Frventninger m at man gjennm samarbeid i klyngen vil øke interessen fr å investere i utvikling g implementering av nye løsninger 3.4 Bedriftenes behv g bidrag til klyngen Gjennm møter med bedriftene har de kmmet frem med følgende: De ønsker en langsiktig satsing g knkrete prsjekter å samarbeide m De trenger hjelp til å kmme i nærmere dialg med kunde g FU De trenger tilgang til kunnskap m - g tilgang til ffentlige virkemidler De trenger hjelp til å skrive søknader De ønsker samarbeid med andre bedrifter De trenger tilgang til kunnskap m andre bedrifter - g deres kmpetanse De trenger hjelp til distribusjn g internasjnalisering De ønsker å bidra til at brukerne får utviklet sin bestillerkmpetanse. 3.5 Kundenes behv g bidrag til klyngen Gjennm møter g kntakt med bruker/kundesiden, samt presentasjner i wrkshpen km det frem følgende: Det er behv fr bedre samhandling mellm systemer g nivåer i helsetjenesten Fretakene trenger hjelp til å etterleve g iverksette Helse Nrd RHF sin ITstrategi m.m. Kmmunen ønsker seg løsninger fr mnitrering g psisjnering av demente Helsearbeidere ønsker tilgang til viktige pasientdata fr alle behandlere Behandlere i pleie g msrgssektren trenger felles medisinkrt med tilgjengelige infrmasjn m alle medikamenter en pasient har fått freskrevet. Side 9 av 15

10 Fretakene har behv fr definerte telemedisinske pakker med standardiserte tjenester Fretakene trenger en felles plattfrm fr fremhenting g presentasjn av pasientdata Kmmune g fretak trenger å utvikle bestillerkmpetanse Ved å delta i samarbeid med bedrifter ønskes det at brukerperspektivet må ha strt fkus når nye løsninger skal utvikles Vi antar at de uttalte behvene representerer et lite utvalg av det ttale bildet. Vår vurdering er likevel at dette er de best knkretiserte g mest mdne behv sm kundegruppene har pr i dag. 4 Mulige innvasjnsprsjekter Gjennm idédugnad g videre utvikling av knkrete prsjekter km det frem en rekke frslag til innvasjnsprsjekter. Nedenfr følger en krt beskrivelse av disse. 4.1 Tilgjengeliggjøre allerede eksisterende elektrnisk infrmasjn til interne/eksterne brukere/applikasjner Kundebehv skriver seg fra et økende behv fr å se infrmasjn fra frskjellige kilder sm lagrer pasientdata på sykehus g helseinstitusjner. Det må lages en felles plattfrm sm andre plattfrmer kan arbeide mt når det skal fremskaffes pasientinfrmasjn til frskjellige type behandlere g bruksmråder. Prsjektet satser på i første mgang å få etablert en pilt mellm sykehus g primærhelsetjenesten der man kan bli enige m standarder g mellmvareløsninger sm må til. Sm deltagere må man ha med de viktigste interessenter i frhld til lagring g bruk av pasientdata. Det er viktig at man får på plass felles standarder g at datatilsynet bidrar til utvikling av gdkjente leverandøruavhengige løsninger. 4.2 Ferdig mbil pakkeløsning fr helse g msrgstjenesten. Mbile løsninger i Pleie g msrgssektren (PLO) har vært tatt i bruk på prøvebasis. Slike løsninger er ikke tatt i utstrakt bruk på grunn av hindringer i frhld til kmmunikasjnsplattfrm, tilgengelighet g brukervennlighet. Det er et klart g erkjent behv fr å kunne registrere g gi tilgang til pasientpplysninger g administrativ inf. Det sm mangler er en anvendelig løsning sm fungere på flere plattfrmer. I prsjektet må dagens applikasjner tilpasses til håndhldt terminal. Det må gjøres valg av terminaltyper, det må utvikles sømløs vergang mellm bærere g prblemer med manglende dekning fr frskjellige typer bærere må håndteres. Sm deltagere må man ha med både sentrale leverandører innen applikasjner fr PLO samt kmmunikasjnsleverandører g kmpetansemiljøer inne PLO/IT-Helse. Innfasingen av 3G nettet gjør det mulig å få tilstrekkelig kapasitet på mbil datakmmunikasjn. Det medfører mulighet fr utvidet tjenestetilbud i PLO sektren. 4.3 Medisinkrt, tilgjengeliggjøring av medikamentinf til pasient g helsepersnell Det er et tydelig behv fr å gjøre pasientinfrmasjn tilgengelig fr frskjellige brukergrupper. Med bakgrunn i alvrlige hendelser med feilmedisinering g svikt i infrmasjnsverføring mellm frskjellige behandlende instanser i helsevesenet, er Side 10 av 15

11 mrådet rundt medikamentinfrmasjn et tydelig avgrenset mråde der man vil kunne ppnå stre gevinster ved å utvikle en løsning sm gjør medikamentinfrmasjn fr pasienter tilgjengelig fr alle behandlere i helsesektren. Det er behv fr å utvikle en pilt sm kan utvikles videre til en permanent løsning. I prsjektet må man få med interessenter sm behandler pasienter g registrerer data med tilknytning til medikamentell behandling av pasient. I tillegg må leverandører sm ivaretar lagring av pasientdata i dagens helse IT løsninger samt aktører sm jbber med sikkerhet g standardisering være med. 4.4 Helseplis, en IT-Helseklynge sm jbber sammen fr å øke verdiskaping g styrke knkurransekraft. Dette prsjektfrslaget er det samme sm Arena IT-Helse, g minner m klyngemtren sm mtales i kap 5.2. Prsjekts drivkraft skal være ønske m økt verdiskaping gjennm kunnskapsdeling g kunnskapsutvikling. Prsjektet må ta fatt i aktiviteter sm å etablere prsjektgruppe, jbbe frem felles visjn g strategi, søke etablert kunnskap g gjenbruke deler av denne, invlvere aktuelle fagmiljø etc. Hvedppgavene i dette prsjektet vil være bygging av brand fr Arena Helse g bidra til felles utvikling av distribusjn, frretningsutvikling g kmmersialisering. I tillegg må prsjektet se på utvikling av strategisk kmpetanse g sørge fr at det er sammenheng mellm FOU strategier i bedriftene g FOU institusjnene. Prsjektet skal skape en identitet fr aktørene i klyngen, g gi kundene g andre interessenter følelse av at satsingen er tverrfaglig, kmmersiell g internasjnal. 4.5 Utvikle en plattfrm fr kmmunikasjn av sensrdata fra krnisk syke via mbiltelefn til database med beslutningsstøtte. Flere pasienter med krnisk sykdm trenger hjelp til ppfølging g veiledning. Gjennm autmatisk registrering a vitale data samt etterfølgende respns g veiledning i frhld til innsamlede data skal bedre behandling g reduserte følgeskader ppnås. Gjennm et frprsjekt kan pasientgrupper med størst behv identifiseres. I et hvedprsjekt kan man i samarbeid med de viktigste interessenter g eiere utvikle en løsning sm etter hvert kan tas i bruk i str skala. Frprsjekt: Definere pasientgruppe/behv, Definere deltagere i hvedprsjekt, planlegge g finne finansiering. 4.6 Kmpetanse - i riktig mengde på riktig sted til riktig tid Fr å sikre g dkumentere at helsepersnell har riktig pplæring fr å håndtere medisinsk teknings utstyr g andre teknlgiske hjelpemidler, er det behv fr å utvikle en pakke med verktøy fr kmpetansebehvsbeskrivelse, kartlegging av status g sertifisering av persnell sm jbber i helsesektren. I et utviklingsprsjekt må behv fr basiskmpetanse defineres på frekjellige nivåer. Status må kartlegges g pplæringsbehv beskrives ut fra status. Det anbefales løsning basert på dkumentert behv g tilgjengelige ressurser/infrastruktur g det utvikles en pakke fr å sertifisere ppnådd kmpetansenivå. Prduktet sm utvikles vil bestå av elementene: Kmpetansebeskrivelser, Kmpetansetester g løsning fr å sertifisere ppnådd kmpetanse. I prsjektet må det finnes nen med erkjent behv sm kan bistå aktivt ved utvikling av pakken. Side 11 av 15

12 4.7 Kriterier fr valg av innvasjnsprsjekt Ved valg av innvasjnsprsjekter sm skal gjennmføres i et Arena prsjekt bør følgende frhld vektlegges: 1. Vi må ha minst en kunde. 2. Vi må ha en bedrift med gd markedskunnskap sm vil satse på innvasjnen ut fra kunnskap m markedsbehv. Fr bedriften må det være et interessant marked, g helst et større marked enn de allerede jbber mt. 3. Vi må ha nen prsjekter sm gir resultater på krt sikt, nen på mellmlang g nen på lang sikt. Dermed får en tilstrekkelig balanse mellm perasjnalisering, utvikling g frskning. 4. Prsjektet må være i tråd med tilbakemeldinger m satsingsmråder g kunnskap m strategier i våre kmmuner g helsefretak. 5. Bedriften sm skal delta må vise vilje til å søke synergier gjennm samarbeid med andre aktører i klyngen. 6. Bedriften må ved utvikling av prsjektet være i stand til å utvikle en verbevisende strategi fr distribusjn av løsningen. 7. Løsningen må være relatert til markeds vlumer sm gir tilstrekkelig frretnings gevinst fr deltakende bedrifter. 8. Løsningen må ha et internasjnalt ptensial. 5 Videre arbeid med Helse-IT Arena prsjekt 5.1 Oppsummering av erfaringer g funn Arbeidsgruppen mener det er et gdt grunnlag fr å etablere en Helse IT arena i Nrd-Nrge. Vi har en interessant samling med markedsledende IT-Helse aktører g vi har aktive brukermiljøer sm kan fungere sm kravstre kunder i utviklingsprsjekter. Vi har kmpetente frskningsmiljøer med unik styrke spesielt innen telemedisin/ikt. Vi mener det er gdt grunnlag fr g tydelig behv fr etablering g utvikling av et arena Helse-IT prsjekt i Nrd-Nrge. Det må jbbes sammen med IN ved utvikling av prsjektplan fr arena hvedprsjekt. Viktige arbeidsppgaver er arbeid med: Felles visjn g strategi Frankring i RHF/HF, Fylkeskmmuner g kmmuner Mer søk etter felles behv g prblemer fr utvikling av tilbud til klyngen Kntinuerlig prsess fr å hlde deltakerne infrmert g engasjert Utvikling av prsjektideer til prsjekt sammen med enkeltinteressenter fr å ta vare på de gde ideene g fr å hlde interessen varm 5.2 Sentrale ppgaver i et Arena Helse IT prsjekt I et arena Helse-IT-prsjekt vil ppgavene dreie seg rundt prsessledelse eller drift av klyngemtr g prsjektppfølging eller utvikling. Side 12 av 15

13 5.2.1 Prsess 1. Klyngemtren må legge til rette fr et innvativt miljø der kunnskap utvikles g deles der tillit bygges g kunnskap m medlemmene utvikles der medlemmer identifiserer seg med hverandre 2. Klyngemtren må være pptatt av å ta vare på g frmidle felles kunnskap innen rettighetsprblematikk samarbeidsavtaler frretningsutvikling - distribusjnsstrategier prsjektdkumenter 3. Klyngemtren må ta initiativ til g gjennmføre eller drive møteplasser (virtuelt g fysisk) Prsjekter Oppgaver i et arena Helse-IT-prsjekt vil gså være mer prsjektrettede ppgaver. Det kan være: 1. Å finne, bidra til utvikling av, hjelpe til med å skaffe finansiering til g bistå ved igangsetting av nye innvasjnsprsjekter. 2. Sikre at det ppnås synergier mellm innvasjnsprsjekter g bedrifter sm deltar i arenaprsjektet. Sikre at ikke innvasjnsprsjektene utvikles løsrevet fra de andre aktørene i klyngen. 3. Sikre brukermedvirkning g frankring ved utvikling av nye løsninger. 4. Legge frhldene til rette fr at det utvikles nye prsjekter g prdukter i arenanettverket. 5.3 Organisering av videre arbeid Arbeidsgruppen vil fremme følgende mmenter til rganisering av videre arbeid. - Prsjekteierskap g prsjektledelse hs nøytral aktør - gjerne hs NST Gde erfaringer med prsess g resultater fra metdikk g arbeid i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppe; en frutsetning fr det videre arbeid Medlemmer i arbeidsgruppe. Finn ptimal sammensetning mtp kmpetanse g erfaring Styringsgruppe med representanter fra de viktigste interessentene Prsjektleder er plassert ute i innvasjnsmiljøene g driver prsessen fremver 5.4 Kritiske suksessfaktrer Fr å lykkes med videre arbeid med etablering av et Arena IT-Helse prsjekt kreves: Stabilitet g kntinuitet Mtivasjn hs arbeidsgruppe g deltakere Gd kunde g brukerinvlvering Side 13 av 15

14 Sjenerøs finansiering Innvasjn Nrge sm aktiv samarbeidspartner Aktiv styringsgruppe Gd frankring hs mulige finansiører g stre aktører i næringslivet 5.5 Budsjettfrslag Nedenfr presenteres et utkast til budsjett fr en klynge innen Arena IT-Helse. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i erfaringer fra frprsjektet når kstnader har vært estimert. Det er frutsatt at arbeidsfrmen med arbeidsgruppe videreføres g det frutsettes at persner utenm prsjektleder må frikjøpes til dette. Det er budsjettert med aktivt engasjement fra Innmed gjennm deltagelse i arbeidsgruppe g ved frberedelse g gjennmføring av møteplassarrangement. Det er frutsatt at det arbeides med å utvikle 2 innvasjnsprsjekter i løpet av Det er ikke gjrt beregninger av alle kstnader deltagerne vil få. Det er kun i frbindelse med møteplassarrangement at det er gjrt estimat ver bedriftenes egeninnsats. Direkte kstnad timer klyngemtren Direkte Direkte kstnader kstnader klyngemtr aktører Timer aktører Innmed Prsjektledelse Arbeidsgruppe Reiser Møteplasser Prsjektadministrasjn Web, infrmasjn/markedsføring Prsessledelse Juridisk rådgivning Styringsgruppe Diverse Prsjektutvikling SUM Timepris: 900,- Ttale kstnader med deler av egeninnsats: ,-. Side 14 av 15

15 5.6 Finansiering Arbeidsgruppen sm har drevet frprsjektet håper at den gjennm dialg med Innvasjn Nrge kan utarbeide frslag til hvrdan prsjektet kan finansieres. Muligheter sm må diskuteres er m dette kan samfinansieres mellm Innvasjn Nrge sine kntrer i Finmark, Trms g Nrdland g m evt RDA midlene kan søkes brukt til dette frmål. Vi ser frem til videre dialg m dette tema. Side 15 av 15

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND Brdtennis trenertreff 25. Nvember 2010 NORGES SVØMMEFORBUND 1 Fakta m NSF 2001-2010 Stiftet 19.August 1910 (ja vi er 100 år i år!) Antall medlemmer i 2001 30.000 Antall medlemmer i 2009 50.000 Antall lisenser

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende

Samarbeidsavtale mellom. Vardesenter for kreftrammede og pårørende Samarbeidsavtale mellm Kreftfreningen g NORDLANDSSYKEHUSET fr etablering av Vardesenter fr kreftrammede g pårørende En Varde fr kreftmsrgen En varde representerer håp g trygghet. Den frteller hvr man er,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi

De regionale helseforetakenes felles IKT-strategi De reginale helsefretakenes felles IKT-strategi Felles satsningsmråder g tiltak Nasjnal IKTs strategiplan fr 2013-2016 Versjn: 0.66 Dat: 14.09.12 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjnal satsning på

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet]

Notat. Bakgrunn. Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ragnar Andresen [Klikk her og skriv inn navnet] Ntat Til: Fra: Kpi: Kirsten Haugum, Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Ragnar Andresen [Klikk her g skriv inn navnet] Dat: 07.06.2004 Emne: Kartlegging av IKT planprsesser, g inventarisering av systemtilpassninger

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Referat - 20. januar 2015

Referat - 20. januar 2015 Referat - 20. januar 2015 Møte mellm Nasjnal referansegruppe g Direktratsgruppen fr vannfrskriften g vanndirektivet Deltakere: Se vedlegg Møteleder: Anders Iversen (Miljødirektratet) Referent: Møtested:

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer.

Felles møte mellom HSAM og USAM 17.november i Bodø. Nærmere informasjon kommer. Vår ref. 2010/342-45 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nrd RHF Sted/Dat: Bdø, 19.07.2011 Møtetype: Møte i Høgsklesamarbeidet (HSAM) Møtedat: 23.juni 2011, kl 10.00-15.00 Møtested: Universitetet

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer