Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner"

Transkript

1 Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Kro nisk bruk av can na bis svek ker utvil somt kog ni ti ve funk sjo ner, spe sielt hu kom mel se og ek se ku ti ve funk sjo ner. I ar beid i rus po li kli nikk gjen nom en ti års pe ri ode har vi ob ser vert at can na bis er det rus mid de let som pa si en ter, og da sær lig ung dom, sist er vil lig til å slut te med. Can na bis har vært brukt i fle re hund re år, og i de sis te 40 år har det vært et van lig rusmid del i Nor ge. Rundt 1990 ble can na bisre sep to rer iden ti fi sert og lo ka li sert i hjernen. Re sep to rer for can na bis fore kom mer tet test i cor tex, hip po cam pus, basalganglia og cerebellum (Ash ton, 2001). Cerebellum har, i til legg til mo to ris ke funk sjo ner, også en funk sjon mht. skif te av opp merksom het, el ler kog ni ti ve skift (Solowij, 1998). I cor tex er det fron tal lap pen som har den høy es te tett het av can na bis re septo rer (Lund qvist, 1995). Kunn ska pen om lo ka li se ring av can na bis re sep to re ne, sammen med er fa rin ger fra vår kli nis ke prak sis, gjor de at vi vil le fin ne ut mer om ef fek ter av can na bis bruk, og da sær lig kog ni ti ve effek ter. Can na bis bru kes pri mært for den akut te ruseffekten. Den kan vare i tre fire ti mer, va rie ren de bl.a. med dose og inntaksmåte (Lund qvist, 1995). Akutt rus har man ge kjen ne tegn; de ty de lig ste er en fø lel se av av slap ning, eu fo ri, for sterk ning av sen sorisk opp le vel se og end ring av tids opp le velse. I ster ke re do ser vil stof fet kun ne ha hallu si no ge ne ef fek ter (Solowij, 1998; Iver sen, 2005; Iver sen, 2003). Kro nisk el ler sub akutt rus er et vel etablert be grep i can na bis forsk nin gen. Ut trykket kro nisk rus bru kes for å be skri ve situasjo nen der bru ke re har jevnt inn tak av can na bis, men ikke er i akutt rus fa se (Lundqvist 1995, Hall & Solowij, 1998). And re fors kere vi ser også til en ikke-akutt fase av på virk ning, men bru ker and re ut trykk som for ek sem pel «non-acute neurocognitive effects» (Grant, Gon za lez, Ca rey, Natarajan & Wolfson, 2003) el ler «subacute effects» (Kelleher, Stough & Ser ge jev, 2004). I den ne ar tik ke len tar vi sik te på å gjennom gå nye re forsk ning på kog ni ti ve ef fekter av kro nisk can na bis bruk, og vi trek ker noen lin jer fra det te til be hand ling av canna bis av hen gi ge. Vi øns ker å be ly se dis se pro blem stil lin ge ne: 1 Hva slags ef fek ter gir kro nisk can na bisbruk på kog ni ti ve funk sjo ner som må les ved hjelp av psy ko lo gis ke tes ter? 2 Er ef fek te ne doseavhengige? 3 Ved va rer nega tive kog ni ti ve ef fek ter der som can na bis bru ken opp hø rer? 4 Hvil ke im pli ka sjo ner har våre nye kunnska per om kog ni ti ve ef fek ter av can nabis bruk for kli nisk prak sis? Over sikts ar tik ler Når det gjel der kog ni ti ve end rin ger ved can na bis bruk, fin nes en rek ke over sikts artik ler som sam men fat ter tid li ge re forskning. Hall og Solowij (1998) opp sum me rer at det er små, sub ti le og doseavhengige kog ni ti ve end rin ger un der kro nisk rus. De nega tive end rin ge ne er på om rå de ne hukom mel se, opp merk som het og orga ni sering av kom pleks in for ma sjon. Iver sen (2005) kon klu de rer med at kronis ke bru ke re har svikt i kog ni ti ve funk sjoner, da først og fremst i ut fø rel se av komplek se opp ga ver. Imid ler tid trek ker han den kon klu sjo nen at nega tive kog ni ti ve effek ter ikke sy nes å ved va re etter to tre uker uten inn tak av can na bis. Lund qvist (2005) hev der i sin sam menfat ning at kro nisk bruk med fø rer svek kel se i hu kom mel ses funk sjo ner, spe sielt gjen kalling. Oppmerksomhetsfunksjon og evne til kog ni ti ve skift svek kes også. Han kon klude rer også med at det er usik kert hvor vidt de nevn te kog ni ti ve ef fek te ne ved va rer etter av slut tet bruk. I en meta-ana ly tisk stu die be ly ser Grant og kol le ger (2003) spørs må let om va rig heten av nega tive kog ni ti ve ef fek ter. 11 forsk- tidsskrift for norsk psykologforening

2 Tveit & Karlsen: Kognitive virkninger av kronisk cannabisbruk Vitenskap og psykologi Fun ne ne kan opp sum me res med at man fin ner stør re kog ni ti ve ut fall ved stør re can na bis inn tak, uan sett dosedefinisjon, dvs. både ved stør re ak tu ell bruk og leng re tid med kro nisk can na bis bruk nings ar tik ler av nevrokognitive ef fek ter av ikke-akutt can na bis bruk ble ana ly sert mht. hvor vidt nevrokognitive ef fek ter var va rige; det vil si etter brukerperioden, hos bruke re med mo de rat og tyng re bruk. Må linger av kog ni tiv funk sjon var gjort ved nev ro psy ko lo gis ke tes ter, og tid si den inntak av can na bis va ri er te fra 17 ti mer til 42 da ger. Tes te ne om fat tet mål om rå de ne re ak sjons tid, opp merk som het, ver ba le evner, ab strak sjons ev ne/ek se ku ti ve funk sjoner, per sep tuelle og mo to ris ke funk sjo ner, læ ring og hu kom mel se. Det ble fun net små ut fall på hu kom mel se (gjen kal ling og gjenkjen ning) og læ ring. Det mest slå en de funnet var imid ler tid mang lende funn av be tyde li ge, sys te ma tiske og ska de li ge nevrokognitive ef fek ter etter av slut tet bruk. Opp sum me ren de fin ner tid li ge re oversikts ar tik ler nega tive end rin ger un der kronisk can na bis bruk mht. kog ni ti ve funk sjoner, først og fremst hu kom mel se og oppmerk som het. Man fin ner i li ten grad at dis se ef fek te ne ved va rer etter av slut tet bruk. Me to de Vår ar tik kel byg ger på lit te ra tur stu di er og opp sum me rer nye re forsk nings ba sert kunn skap om kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk. In klu sjons kri te ri er. Vi har in klu dert studier av kog ni ti ve ef fek ter hos men nes ker som føl ge av kro nisk can na bis bruk pub li sert etter år 2000 og fram til ap ril Stu dier av multiple stof fer er ikke tatt med, kun ren can na bis bruk. Ut val ge ne skul le være kontrol lert mot nev ro lo gis ke og psy kiat riske lidel ser, og kon troll grup per skul le mat che un der sø kel ses grup pen mht. so siale data. Kog ni ti ve funk sjo ner målt med psy ko lo giske me to der er tatt med, men ikke me di sinske me to der som for ek sem pel ak ti vi tetsmå ling i hjer nen. Ar tik ler skre vet på eng elsk el ler skan di na vis ke språk er in klu dert. Søk. Det ble gjort søk gjen nom Med line og PsychInfo. Det ble søkt med nøk kel orde ne can na bis i kom bi na sjon med «cognition disorder». Det te ga to talt 199 treff i Med line og 148 treff i PsychInfo. Sø ket ble gjort den Sø ke re sul ta te ne ble så Kog ni ti ve ef fek ter av can na bis bruk un der kro nisk rus Hu kom mel se. For enk let be skri ves hu kommel se som be stå en de av kortidsminne, lagring og gjen kal ling. Den kan i til legg ka tego ri se res som au di tiv el ler vi suell. Hu kom mel se er un der søkt som spe sifikk va ria bel i 11 av de 18 stu diene. Av de 11 som un der søk te hu kom mel se, er det gjort funn av ned satt funk sjon i 9, mens det i 2 ikke ble på vist end ring un der kro nisk can na bis bruk. I noen av un der sø kel se ne fant en kun ned satt hu kom mel se ved tung bruk el ler lang va rig bruk (Fried, Watkinson & Gray, 2005; Solowij, Stephens, Roffman, Babor, Kadden & Mil ler, 2002). Eksekutivfunksjoner. Eksekutivfunksjoner er un der søkt i 10 av de 16 ar tik lene. Dis se 10 tok bl.a. for seg del funk sjo ne ne in hi bi sjon, kog ni ti ve skift, ver bal læ ring, evne til å til pas se seg uli ke for sterk nings betin gel ser og evne til å re gu le re at ferd etter ut sat te kon se kven ser. Nega tiv end ring av eksekutivfunksjoner un der kro nisk rus ble på vist i 6 stu dier (Har vey, Sellman, Por ter & Frampton, 2007; Lane et al., 2007; McHale & Hunt, 2008; Solowij, Stephens, Roffman, Babor, Kadden, Mil ler et al., 2002; Spinella, 2002; Whitlow, Ligouri, Livengood, Hart, Mussat-Whitlow, Lamborn et al., 2004). Re du sert evne til in hi bisjon av ir re le van te sti mu li (Stroop) samt re duk sjon i evne til kog ni ti ve skift (WCST) ble i ett av stu diene fun net både un der bruk og 28 da ger etter av slut tet can na bisbruk (Bolla et al., 2002). I 3 stu dier ble eksekutivfunksjoner un der kro nisk bruk under søkt uten at svikt ble på vist (Pope, Grub er, Hud son, Huestis & Yurgelun-Todd, 2001a; Pope, Grub er & Yurgelin-Todd, 2001b; Pope, Grub er, Hud son, Cohane Huestis & Yurgelun-Todd, 2003). Mo to rikk. Ut slag av can na bis bruk på psy ko mo to rikk ble fun net i alle 9 stu dier som un der søk te det te. Re sul ta te ne kan sam men fat tes med at can na bis bruk medfø rer noe re du sert tem po og gir re du sert nøy ak tig het på tes ter med tids be grensning. Opp sum me ring. Ho ved fun ne ne av koggjen nom gått med ut gangs punkt i inklusjons- og eks klu sjons kri te ri er. Av det to tale sø ke re sul ta tet fant vi 18 ar tik ler som tilfreds stil te kri te rie ne. Re sul ta ter En kelte stu dier gjør bruk av svært man ge tes ter, slik at det plass mes sig blir van ske lig å pre sen te re dem alle (se ta bell 1). For kor telse av tes ter er satt i ta bell der det er plass, men her pre sen te res en ut dy pen de be skrivel se av bruk te tes ter i de re fe rer te ar tiklene. For psy ko mo to rikk og tem po er det brukt del tes ter fra WAIS: ko ding og in deks for prosesseringshastighet. Psy ko mo to ris ke funk sjo ner er også blitt tes tet med Speed of Comprehension (SOC), Speed and Capacity of Lan guage Processing (SCOLP) og CANTAB- bat te ri et samt fingertapping fra Halstead-bat te ri et. And re tes ter som har vært brukt. er CALCAP (The Ca li for nia Com pu ter ized Assessment Package), CVLT (Ca li for nia Ver bal Learn ing Test), RAVLT (Rey Auditory Ver bal Learn ing Test), Choi ce reaction time task, The Gib son Spi ral Maze samt Grooved Pegboard fra Halstead-bat te ri et og Con ner s Perceptual Per for man ce test (CPT), en test på opp merk som het og konsen tra sjon. En rek ke funk sjo ner blir ofte sam menfat tet un der be gre pet eksekutivfunksjoner. Noen tes ter er i de re fe rer te stu diene omtalt som spe si fik ke tes ter for eksekutivfunksjoner, bl.a. Wis con sin Card Sorting Test (WCST), Stroop og Iowa Gamb ling Task (IGT). WCST må ler evne til å skif te problemløsningsstrategi; Stroop må ler evne til in hi bi sjon av ir re le van te sti mu li og IGT må ler evne til å regulere atferd i nåtid etter ut sat te, po si ti ve kon se kven ser (Bechara, Demasio, Demasio & An der son, 1994). Et an net mål for eksekutivfunksjoner er ut ar bei det av Lane (Lane, Cherell, Tcheremissine, Stein berg & Sha ron, 2007). De har kon struert en opp ga ve etter ope ran te lærings prin sip per som må ler evne til adap tasjon til uli ke for sterk nings be tin gel ser. Oppga ven er kalt Response Efficiency. 498 tidsskrift for norsk psykologforening

3 Vitenskap og psykologit tveit & Karlsen: Kognitive virkninger av kronisk cannabisbruk Va rig het av kog ni ti ve end rin ger Der som man skal vur de re hvor vidt ef fekter av can na bis bruk er va ri ge, bør man uteluk ke sym pto mer som er funk sjon av på gåen de bruk el ler av ab sti nens pla ger. Et ter som de fles te sub jek ti ve pla ger av can na bis absti nens er bor te etter 3 uker (Budney, Moore, Vandrey & Hug hes, 2003) til sier det te at kog ni ti ve funk sjo ner ved av slut tet rus bruk ikke bør tes tes før 3 uker etter inn tak av can na bis. Blant un der sø kel se ne i ta bel len har vi fun net seks som har gjort nevrokognitive tes ter på et tids punkt 20 da ger el ler mer etter inn tak (Bolla et al., 2002; Fried et al., 2005; Ly ons, Bar Panizzon, Toomey, Eisen, Xian et al. 2004; Me di na, Han son, Schweinsburg, Co hen-zion, Na gel & Tapert, 2007; Pope et al., 2001b; Pope, Grub er, Hud son, Cohane, Huestis & Yurgelun- Todd, 2002). Bolla et al. (2002) tes tet bru ke re 28 dager etter av slut tet bruk. Stu dien har ikke kon troll grup pe, men sam men lig ner grupper av bru ke re med uli ke ak tuelle bruksdoser mht. kog ni tiv funk sjon. Det ble fun net ned sat te kog ni ti ve funk sjo ner av ty pen verbalt og vi su elt min ne, eksekutivfunksjoner, vi suell per sep sjon, tem po og fingerfølsomhet. Ned set tel se av dis se funk sjo ne ne vedvar te etter 28 da gers ab sti nens hos tun ge bru ke re (de fi nert som 13 marijuana- si garet ter pr. dag/dag lig) sam men lig net med let te bru ke re (2 sig. / 4 da ger pr. uke). Ly ons et al. (2004) un der søk te ikkebru ke re og eks bru ke re 1 år etter av slut tet bruk mht. en rek ke kog ni ti ve funk sjo ner. Det var sig ni fi kan te grup pe for skjel ler kun på 3 av 69 tes ter/del tes ter: ter ning møns ter på WAIS, ver bal gjen kal ling på CVLT og fingertapping på ikke-do mi nant hånd. Funne ne må ut fra det te sies å være små og med usik ker prak tisk be tyd ning. Me di na et al. (2007) gjor de sin un der søkel se av ten årin ger i al de ren år. Funne ne vis te at kog ni ti ve funk sjo ner som kom pleks opp merk som het, se kven se ring, ver balt gjenkallingsminne og psy ko mo torisk tem po var svek ket 23 da ger etter sis te can na bis inn tak, sam men lig net med kontroll grup pen. Fried et al.s un der sø kel se fra 2005 kan be ly se va rig het ut fra ana ly se ne av eks bruni ti ve end rin ger un der kro nisk rus vi ser at fle re as pek ter av hu kom mel se på vir kes nega tivt un der kro nisk can na bis bruk: ver bal og vi suell hu kom mel se, inn ko ding og gjenkal ling. Det ble også fun net ned set tel se av uli ke ek se ku ti ve funk sjo ner. Når det gjelder psy ko mo to risk tem po, vi ser stu diene i hoved sak at kro nisk can na bis bruk med fører mo de rat ned set tel se av tem po, og gir re du sert nøy ak tig het på tes ter med tids begrens ning. Dose re spons Be skri vel se av meng de el ler dose can na bis er gjort på uli ke må ter i de uli ke ar tik lene. Det er ho ved sa ke lig på to må ter do sen beskri ves: ak tu ell meng de i nå tid (inn tak i et de fi nert tids rom) el ler tid med to tal bruk, an gitt i an tall år, må ne der el ler uker. Bruken er i noen un der sø kel ser inn delt i tung el ler lett bruk, med va rie ren de kri te rier. Av ar tik lene fra ta bel len er det Bolla, Brown, Eldreth, Tate og Cadet (2002), Messinis, Kyprianidou, Malefaki og Papathanasopoulos (2006) og Solowij et al. (2002), som har spe sielt fo kus på hvor vidt stør re meng de målt i ak tu ell bruk/an tall år brukt end rer kog ni tiv funk sjon. Konklu sjo ne ne va rie rer ut fra me to de og fo kus. Bolla kon klu de rer med at det er den aktuelle bru ken før stu dien som er mest utslags gi ven de for re duk sjon i kog ni ti ve funksjo ner, re la tivt til an tall år brukt. Messinis et al. fin ner også det te. Solowij et al. konklu de rer med at an tall år med can na bisbruk på vir ker den nega tive ef fek ten slik at jo fle re års bruk, des to stør re ut slag. Det er gjort un der sø kel ser av bru kergrup per med let te re bruk, om talt som let te el ler kort tids bru ke re. Lett/mo de rat bruk er målt både ved nå tids bruk el ler bruk over kort tid (Fried, Watkinson & Gray, 2002; Har vey et al., 2007; Messinis et al., 2006). I dis se stu diene fin ner man, ved let te re/sjeldne re bruk, ikke sig ni fi kan te for skjel ler mellom let te grup per og kon troll grup pe ne. Det te un der stre ker at meng de spil ler en ve sent lig rol le for hvor vidt det fore lig ger nega tive end rin ger av kog ni tiv fun ge ring. Fun ne ne kan opp sum me res med at man fin ner stør re kog ni ti ve ut fall ved stør re canna bis inn tak, uan sett dosedefinisjon, dvs. både ved stør re ak tu ell bruk og leng re tid med kro nisk can na bis bruk. Det fore lig ger alt så en klar dose re spons sam men heng på nega tive kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk. ABSTRACT Cognitive effects of chronic can na bis use: recent re search and clin ical im pli ca tions This art icle reviews stu dies, pub lished between 2000 and 2009, of the effect of canna bis use on cognitive functions. The stu dies are reviewed in terms of whether (a) chronic can na bis use affects cognitive functions, (b) pos sible cognitive changes are dose-related, and (c) nega tive cognitive changes remain after the cessation of can na bis use. 18 clinical stu dies of chronic (non-acute) can na bis use are summarized. The results suggest that cognitive changes occur du ring chronic can na bis use, the most common change being a nega tive alter ation in me mo ry and other executive functions. The effects are dose-related. Dur ation of cognitive changes after cessation of use is ambiguous, due to vari ations in results. Meth odo logical differences be tween stu dies as well as in di vi du al vulnerability seem probable causes of this vari ation. Finally, clin ical im pli ca tions of the find ings are presented suggesting that rehabilitative interventions and psychotherapy have a better prognosis after ter min ation of can na bis use. Keywords: chronic can na bis use; cognitive functions; clin ical im pli ca tions. kerne. Fun ne ne vis te noen ned sat te funksjo ner (hu kom mel se, tem po) etter av sluttet bruk hos tun ge bru ke re (de fi nert som >5 sig./uke). Hos let te bru ke re (<5 sig./ uke) og eks bru ke re ble det ikke fun net ned sat te funk sjo ner 3 må ne der etter avslut tet bruk. I Pope et al. sine un der sø kel ser ble det ikke fun net ned satt kog ni tiv funk sjon 28 dager etter bruk. I Pope et al. (2001) ble det tatt en rek ke tes ter: av au di tiv og vi suell opp merk som het, evne til in hi bi sjon, kog niti ve svikt, vi suell og au di tiv hu kom mel se samt uli ke ver sjo ner av ge ne rel le ev ner. Ingen av dis se ga sig ni fi kan te ut slag etter 28 da ger. Pope et al.s and re stu die (2002) hadde en an nen og eld re po pu la sjon, men samme tes ter. Det ble hel ler ikke i den ne stu dien fun net for skjel ler mel lom can na bis bru ke re og kon troll grup pen etter 28 da ger. Dis ku sjon Un der sø kel se ne vi ser at kro nisk bruk av can na bis utvil somt svek ker kog ni ti ve funksjo ner, spe sielt hu kom mel se og ek se ku ti ve funk sjo ner. Den ne lit te ra tur gjen nom gangen støt ter kon klu sjo ne ne fra tid li ge re oppsummeringsartikler (jf. Iver sen, 2003; tidsskrift for norsk psykologforening

4 Tveit & Karlsen: Kognitive virkninger av kronisk cannabisbruk Vitenskap og psykologi Tabell 1. Oversikt over artikler om cannabis og kognitive effekter etter årstall publisert For fat ter De sign For mål An tall og grup peinn de ling Pope et al Hva slags kog ni ti ve ef fek ter vi ses av can nabis over tid? N = 180 Tb = 63 Eks = 45 K = 72 Pope et al Har de but al der ef fekt på kog ni ti ve mål? N = 209 (bru ke re og eks.) De but <17 år (69) >17 år (53) K = 87 Bolla et al Generell po pu la sjon Er dose el ler va rig het av can na bis bruk mest be stem men de for kogni ti ve ef fek ter? N = 22 Tb = 7 Lb = 7 Mb = 8 Ikke kontrollgr. Fried et al Pro spek tiv stu die Ge ne rell po pu la sjon Fø rer dag lig bruk av can na bis til ned gang i ge ne rell IQ? N = 70 Tb = 15 Lb = 9 Eks = 9 K = 37 Solowij et al Fø rer lang tids bruk til per man ent ned satt kog ni sjon? N = 102 An tall års bruk: 23 år = år = 51 K = 33 Spinella et al Ge ne rell po pu la sjon Hva slags fron tal- funksjo ner på vir kes av can na bis? N = 90 Cbr.= 58 K = 32 Ly ons et al Tvil ling/ grup pe de sign. Ge ne rell po pu la sjon Fore kom mer lang tidsef fek ter? Er ef fek ter dose- av hen gi ge? N = tvil ling par, Eks = 54 K = 54 Ja kob sen et al pilotstudieungdommer Ef fekt av can na bis/ to bakk på fmri og arbeids min ne N = 21 Cbr +T = 7 T = 7 K = 7 Whitlow et al Eks pe ri men tell grup pe de sign På vir ker can na bis beslutningspro-ses ser? N = 20 Tb = 10 K = 10 Fried et al Pro spek tiv grup pe de sign Ge ne rell po pu la sjon Er det ef fekt av can na bis bruk når før bruksfunk sjon er kon trol lert for? N = 113 Tb = 19 Lb = 19 Eks = 16 K = 59 Tid etter inn tak 0, 1, 7 og 28 da ger 28 da ger. 28 da ger. Ikke bruk sam me dag 17 ti mer Ikke opp gitt >1år >4 uker 14 ti mer Ikke sam me dag Kog ni ti ve mål Kon klu sjon Ev ne ni vå, opp merk som het., ver balt + visuospatialt min ne, flek si bi li tet, kon sen tra sjon Noe ned satt min ne hos bru ke re 1 7 da ger etter bruk, men ikke etter 28 da ger. Ikke ned sat te evner, kon sen tra sjon, flek si bi li tet, opp merk som het på noe tids punkt Ev ne ni vå, min ne (ver balt, visuospatialt) opp merk som het eksekutivfunksjoner Noe ned sat te ver ba le ev ner hos tidl. de bu te ren de. In gen funn ved kor rek sjon for ver bal IQ. Min ne, læ ring, eksekutivfunksjon, re ak sjons tid, tem po, fin mo to rikk, es ti mert IQ Økt dose ga nega tiv ef fekt på ver balt min ne (RAVLT), vi suell læ ring og min ne (Sym bol-digit Paired Assosciate Learn ing), ek se ku ti ve funk sjoner (WCST), psy ko mo to risk tem po (CALCAP) og håndferdighet (Grooved Pegboard) Po si tiv ef fekt på CALCAP-tall i se kvens, fals ke po si ti ve re spon ser In di vi duelle dif fe ran se tall i WISC/WAIS IQ målt ved 9 og 17 års al der Bare TB had de ned gang i IQ skå rer; alle and re grup per had de øk ning Min ne, læ ring, opp merk som het, flek si bi li tet, tids opp fat ning, mo to risk tem po Alle bru ke re: fle re feil, la ve re flek si bi li tet og svikt i tidsoppfattelse. Lang tids bruk: ned satt min ne og læ ring, økt dist ra her bar het Fron ta le funk sjo ner: apa ti, disinhibisjon, ek se ku ti ve funk sjo ner Bru ke re har svikt i disinhibisjon (orbitofrontalt sys tem) samt ten dens til svikt i eksekutivfunksjon Ev ne ni vå, opp merk som het, min ne, orga nise ring, ek se ku ti ve funk sjo ner, mo to rikk Eks bru ke re dår li ge re enn ikke-brukere på WAIS ter ning møns ter, min ne og mo to rikk; 3 av 69 del tes ter In gen dose re spons-ef fekt CPT fmri Bru ke re had de dår li ge re ved va ren de kon sen trasjon og dår li ge re pres ta sjon. De ak ti ver te ikke høy re hip po cam pus Psy ko mo to risk funk sjon, min ne, plan leg ging, stra te gi skif te, be slut nin ger (Iowa Gamb ling Task) In gen ef fekt på min ne og emo sjo ner. Ef fekt på evne til strategiskift og å ta be slut nin ger ba sert på ut sat te kon se kven ser IQ, WAIS Del tes ter, min ne. opp merk som het, be greps dan nel se Ef fekt på TB på min ne, tem po. In gen ef fekt på let te bru ke re og eks bru ke re 500 tidsskrift for norsk psykologforening

5 Vitenskap og psykologit tveit & Karlsen: Kognitive virkninger av kronisk cannabisbruk Tabell 1 (fortsetter). Oversikt over artikler om cannabis og kognitive effekter etter årstall publisert For fat ter De sign For mål An tall og grup peinn de ling Tid etter inn tak Kog ni ti ve mål Kon klu sjon Messinis et al Er det for skjell på Ko og La bru ke re mht. kog ni tive funk sjo ner? N = 64 La = 20 Ko = 20 K = ti mer Ver bal læ ring, språk flyt, mo to risk tem po, kon sen tra sjon, de pre sjon In gen ef fekt på de pre sjon. Neg. ef fekt på ver balt min ne, tem po, kons. Ver balt min ne dår li ge re ved lang tids vs. kort tids bruk. Nå tids bruk er mest ut slags gi ven de Wads worth et al Ge ne rell pop. Tes tet før og etter 1. og 5 ar beids dag/uke Av hen ger kog ni ti ve ef fek ter av can na bis av tids punkt i arbeiduken? N = 191 Cbr = 34 K = 85 Da gen før Tem po, opp merk som het, emo sjo ner, min ne. Ned satt orga ni se ring, tem po, ver bal re son ne ring og vå ken het hos bru ke re. Min ne dår ligst først i uka, tem po la vest sist i uka Lane et al 2007 Gen. pop. Ten årin ger år Vir ker can na bis bruk nega tivt på kog ni ti ve skift og adap ta sjon? N = 53 Cbr = 22 (dag lig bruk) K = 31 Ukjent Pro blem løs ning, kog ni ti ve skift, perseverasjon og responsadaptasjon Response Efficiency Bru ke re er sign. dår li ge re i kog ni ti ve skift og men tal adap ta sjon til mil jø fak to rer enn ikkebru ke re Me di na et al 2007, gen pop., Ten årin ger år Er det ef fek ter av canna bis etter 1 må neds ab sti nens? N = 65 Cbr = 34 K = da ger Psy ko mo to risk tem po, opp merk som het, min ne, plan leg ging og orga ni se ring Cbr. dår li ge re på mo to risk tem po, kom pleks opp merk som het, se kven se ring og ver balt gjenkallingsminne Pope & al Generell populasjon Er kog ni ti ve ef fek ter av can na bis va ri ge? N = 164 Tb = 77 K = 87 0, 1, 7 og 28 da ger Psy ko mo to risk tem po, opp merk som het, min ne, plan leg ging og orga ni se ring Noe ned satt min ne hos bru ke re 1 7 da ger etter bruk, men ikke etter 28 da ger. Ikke ned sat te ev ner, kon sen tra sjon, flek si bi li tet, opp merk som het på noe tids punkt Messinis et al Er det for skjell mel lom can na bis bru ke re og ikke-bru ke re på RAVLT N = 236 K = 205 La = ti mer RAVLT Rey s Auditory Ver bal Learn ing Test Nega tiv ef fekt av can na bis på ver bal læ ring og hu kom mel se Har vey & al Ten årin ger år Er det sam men heng mel lom can na bis og kog ni tiv funk sjon hos åringer? N = 70 Tb = 34 Lb = ti mer Fire mål på kog ni tiv funk sjon: Opp merk som het, spatialt ar beids min ne og læ ring. RAVLT Nega tiv ef fekt på can na bis på spatialt ar beids min ne, stategi og to talt an tall feil, ver bal læ ring og hu kom mel se (RAVLT) McHale & Hunt 2008 Generell po pu la sjon Er det for skjell på Ko og La bru ke re mht kog ni tive funk sjo ner? N = 64 La = 20 Ko = 20 K = ti mer Ver bal læ ring, språk flyt, mo to risk tem po, kon sen tra sjon, de pre sjon Nega tiv ef fekt på ver bal flyt, vi suell gjen kjen nelse, ut satt vi suell hu kom mel se og kort- og langin ter vall pro spek tiv hu kom mel se. Kon klu sjon: Nega tiv ef fekt på ek se ku ti ve funksj. Hos lang tids-/tun ge bru ke re For kor tel ser: For kla rin ger Tb = Tun ge bru ke re K = Kon troll grup pe : un der be hand ling for can na bis mis bruk Lb = Let te bru ke re Cbr. = Can na bis bru ke re Ge ne rell po pu la sjon: ikke un der be hand ling, div. re krut te ring Ko = Korttidsbruk Eks = Tidl. bru ke re La = Lang tids bruk To = To bakks bru ke re Mb = Mo de rat bruk tidsskrift for norsk psykologforening

6 Tveit & Karlsen: Kognitive virkninger av kronisk cannabisbruk Vitenskap og psykologi Vi har grunn lag for å for ven te en be ty de lig funk sjons for bed ring ved opp hør av can na bis bruk. Både kart leg ging og be hand ling for even tuelle psy kis ke li del ser som den en kelte pa sient kan ha i til legg, bør ven te til det er gått lang tid gjer ne fle re må ne der etter av slut tet can na bis bruk Grant et al., 2003; Lund qvist, 2005; Solowij et al., 2002). De kog ni ti ve end rin ge ne som er målt ved psy ko lo gis ke tes ter, blir stør re både som funk sjon av bru kens va rig het og dosene i nå tid. Data på even tuelle ska der ved mind re hyp pig bruk (eks. 1 4 inn tak pr. md.) er mer ukla re, for di fun ne ne va rie rer. Dis se va ria sjo ne ne kan mu li gens for kla res av me to dis ke for skjel ler i stu diene. Stu diene er ikke sam men lign ba re i design og ut valg. Kil der til re sul tat for skjel ler kan være ulik het i ut valgs stør rel se, po pu lasjon (kli nisk vs. re krut te ring fra nær mil jø), testvalg, kri te rier for grup pe inn de ling (ulik de fi ni sjon av tung/lett bruk og lang va rig bruk) samt al ders for skjel ler i grup pe ne. De fi ni sjon av can na bis bruk/tung bruk er ulik i de uli ke un der sø kel se ne. Pope de finer te tun ge bru ke re som per so ner med minst 5000 inn tak el ler dag lig bruk i 13 år. Ly ons bru ker grup pe had de brukt can na bis mi ni mum 1 år ukent lig, og had de i prak sis lang va rig bruk, da ca. 60% av dem had de mel lom 200 og 1000 da gers bruk på livstidsbasis. I Bollas un der sø kel se var tun ge bru ke re de fi nert som mi ni mum 94 inn tak pr. uke, alt så et be ty de lig stør re inn tak enn kri te rie ne i de to først nevn te stu diene. I Harveys stu die er det an gitt en me di an på 11 inn tak og va ria sjon på 2 84 inn tak de sis te 28 da ger. Ja cob sens stu die in klu de rer per so ner med gjen nom snitt på 282 da gers livstidsbruk av can na bis, dvs. la ve re enn Pope og Ly ons livstidsbrukskriterier. Va riasjo ne ne il lust re res ved at un der sø kel ser med mang lende el ler be gren se de funn av kog ni ti ve end rin ger (Pope og Ly ons) har in klu dert bru ke re med høye do ser. Meng de, uan sett de fi ni sjon, ser ut til å ha be tyd ning både for brukerperi oden og perioden et ter på mht. kog ni ti ve end rin ger. Når det gjel der mang lende funn i noen av stu diene, kan en hy po te se være at ska de li ge end rin ger kan fore kom me på små do ser, uten å være mål ba re ved psy ko lo gis ke tester før do sen er over et visst nivå. Ved må leme to der som blod til strøm ning i hjer nen og bil led dia gnos tikk har man ob ser vert end ret ak ti vi tet og blod til strøm ning i hjer ne de ler med can na bis re sep to rer, også ved mind re can na bis do ser. Fle re stu dier fin ner av vik fra normalgrupper hos can na bis bru ke re, men uten at de sam me per so ne ne får ut fall på tes ter (Fisk & Mongomery, 2008; Grub er & Yurgelun-Todd, 2005; Ja ger, Van Hell, De Win, Kahn, Van Den Brink, Van Ree et al., 2006). En tolk ning av det te kan være at hjer nen bru kes på en an nen måte un der can na bis bruk, men også at at ferds mes sig funk sjon kan kom pen se res. Det er usikkert hvorvidt slike endringer i hjerneaktivitet har betydning for dagliglivsfunksjonen (Solowij, 1998). Ters ke len for end rin ger i kog ni tiv funksjon kan i til legg ten kes å være in di vi du ell. In di vi du ell sårbarhetsteori er ak tu ell når det gjel der psykoseutvikling og can na bis (Hall & Solowij, 1998). Sann syn lig he ten er til ste de for at det også fore lig ger en in di vidu ell sår bar het mht. kog ni ti ve end rin ger, slik at ut sat te in di vi der kan få stør re el ler even tu elt mer va ri ge kog ni ti ve end rin ger enn and re. Ge ne relt ev ne ni vå kan være en in di vi du ell fak tor som også har be tyd ning for gra den av ut fall (Fried et al., 2002). En an nen sårbahetsfaktor kan være alder. De but al der kan ha be tyd ning for kogni ti ve end rin ger og va rig het av dis se etter av slut tet bruk. Me di nas un der sø kel se (2007) bruk te test per so ner i ten åre ne, og fant flest ved va ren de ned sat te funk sjo ner 23 da ger etter av slut tet bruk, sam men lignet med de and re un der sø kel se ne som her er in klu dert. Fra kli nisk er fa ring vet man at hasj de but ofte fore kom mer i års alde ren. Gjen nom snitt lig de but al der opp gis å være 17 år (Wag ner & An tho ny, 2002). Man reg ner nå med at hjer nen ut vik les fram til ca. 25-års al de ren og gjen nom går en end rings pro sess i ten åre ne (Ca sey, Giedd & Tho mas, 2000; Spear, 2000). Tid lig på virkning ved can na bis kan ikke an tas å være uten be tyd ning for vi de re mod ning. Canna bis bruk vil sann syn lig vis kun ne end re mod nings pro ses ser i ten åre ne. Tid lig de but er ikke un der søkt som spe si fikk va ria bel i de nevn te un der sø kel se ne, slik at de ikke gir di rek te in for ma sjon om be tyd nin gen av al der. De but al der og antall år med kro nisk bruk er en hy po te se for for kla ring av va riasjo ner i funn av kog ni ti ve end rin ger, både un der og etter kro nisk bruk. På bak grunn av det te ser det ut til at meng de inn tak i brukerperioden kan ha be tyd ning for funn av kog ni ti ve end rin ger. Når det gjel der va rig het av kog ni ti ve endrin ger etter av slut tet bruk, kan fun ne ne tol kes slik at meng de og va rig het også kan ha be tyd ning for hvor vidt end rin ge ne vedva rer. Ar tik lene og bak grunns lit te ra tu ren som er re fe rert oven for, vi ser at noen fin ner kogni tiv svikt etter av slut tet bruk, mens and re ikke gjør det. Det er like vel re la tivt sto re og ty de li ge po si ti ve end rin ger som inn tref fer ved opp hør av can na bis bruk. Både ut fra forsk ning og kli nisk er fa ring kan man forven te en be ty de lig he ving av funk sjons ni vå etter av slut tet can na bis bruk, og man kan der for fore spei le pa si en ten en be ty de lig bed ring. Pa si en ten blir bed re til gjen ge lig for sam ta le, og man ser en fri gjø ring av problem lø sen de ev ner. Be tyd ning for kli nisk prak sis De nega tive end rin ge ne som er fun net i de 18 ar tik lene, bør kun ne om set tes i prak tiske råd for den kli nis ke hver dag. Kog ni ti ve end rin ger ved hasj bruk ut gjør en teraputisk ut ford ring, men kunn ska per om dis se vil kun ne med fø re mer mål ret tet, ras ke re og bed re be hand ling. Hu kom mel se Ned satt hu kom mel se fø rer til at can na bispa si en ten glem mer mye: ti me ne sine, hva som er sagt og av talt, hjem me opp ga ver og inn hol det i ti me ne. Te ra peu ten bør sør ge for en «eks tra hu kom mel se» for å hjel pe pa si en ten å hus ke. En form for det te kan være å gi på min ning om ti mer via SMS. Man kan også gjø re av ta ler med kon taktper so ner i pa si en tens offent lige el ler pri vate nett verk som kan min ne dem på ti me ne og/el ler føl ge dem til kli nik ken. 502 tidsskrift for norsk psykologforening

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Toppøkonomer sier nei til vekst

Toppøkonomer sier nei til vekst Globalt Når Nr. 10 4/6 1993 SSN: 0802-5924 0 Stoltenberg: Ledigheten vanskeliggjør iiljøarbeid side 3 Kritiserer Gro og Gunnar Toppøkonomer sier nei til vekst Vi må ha Økonomisk vekst for å løse miljøproblemene!

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 MEDVIRKNING I PRAKSIS Serien er redigert av Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen FAFO-rapport nr. 124 Cl fagbevegelsens senter for forskning, utredning og

Detaljer

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066 A-09 1999 Anders Ekeland og Thor Egil Braadland Stat en og ITkompetan sen: Offer elle r akt ivist? Anders Ekeland Thor Egil Braadland STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

Detaljer

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse Carl Cato Wadel Mange organisasjoner har foretatt endringer som innebærer en nedbygging av hierarkiet og organisering

Detaljer

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene.

genialt eller galt? Mennesket har tuklet med gener i tusenvis av år. Først i det siste er det blitt litt fart på sakene og på konsekvensene. _4 \. t. på 2 Natur & miljø Bulletin temanummer I 2001. temanummer 1 2001 Natur & miljø Bulletin 3 Den største utfordringen er å møte befolkningsgrupper som er skeptiske til ekspertenes uttalelser, og

Detaljer

Et barns reise til fosterhjem

Et barns reise til fosterhjem HVA ER ET FOSTERHJEM? HVEM ER FOSTERBARNA? HVORDAN BLI FOSTERHJEM? FOSTERBARNAS FAMILIE Et barns reise til fosterhjem Å bli fosterbarn er en overgang, - eller reise - fra det kjente til det ukjente. Alle

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer