PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema"

Transkript

1 Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akrsg 35, 0158 Osl Tlf: Faks:

2 Ldr Ihld Hvrda ppå rfrdig frd? All har få md sg a SV ppfrdrr dg il å k vr hva du pur i hadlkurv, m hvrfr gjør vi d? SVs slidarisradisj md palsir r basr på d isralsk kkupasj av palsisk lad g d brual flkrssridig pliikk Isral førr sm kkupasjsmak. Kflik ka imidlrid ku løss gjm frhadligr, ikk md miliær midlr. E rød-grø rgjrig bør vær villig il å a i bruk brd spkr av virkmidlr fr å lgg prss på Isral g syrk palsirs psisj, samidig sm d vurdrs år g hvr ulik virkmidlr skal as i bruk. SV vil sm rgjrigsparr frhld sg il g arkj d valg ldr i Palsia g Isral. Parirgaisasj vil samidig arbid fr r kakr md pliisk parir sm liggr ss ær på bgg sidr, sam sivil rgaisasjr g miljør sm d r vikig å vær i dialg md. På samm må ppfrdrr vi kmmur il å uvikl lkal vskapssamarbid. Bskyldigr m aismiism, jødhs g azism dukkr allid pp år Isral uss fr kriikk. Md slik grv karakrisikkr frsøkr å s spp fr kriikk av Israls gja brudd på flkr. SV har allid vær kskv airasisisk g aiazisisk pari. Vi samarbidr båd md d isralsk g d palsisk frdsbvgls. SV ar avsad fra bruk av vld, rrr g brudd på mskrighr. Samidig r d vikig å s a d flk ikk r liksil i Midøs. SV r hvrk aismir llr m g isralsk sa, vår sadpuk il grs mllm Isral g Palsia r d samm sm FNs. Md vår Palsiakampaj øskr vi å r ppmrksmh m Israls gja brudd på mskrigh i d kkupr palsisk mråd. Vår hldig r frakr i flkr g vi øskr frdlig løsig basr på likvrd. Samidig øskr vi å sø dm sm jbbr fr kvirs righr g mskrighr i Palsia. Md d ummr av Vsr Om øskr vi å gi dr sm SVmdlmmr kjskap il frhld i rgi g yig argumr i vår slidarisarbid vrfr palsir. Gd lsig! Edl Daasvad Pariskrær "Når aparhid km il d, ka gså d kkupasj kmm il d. M d mralsk kraf g d irasjal prss r ød il å vær lik sadhafig" Erkbiskp Dsmd Tuu i arikkl "Frm ccupai ad Aparhid - D I divs?", CurPuch F: MWANZO MILLINGA, FREDSKORPSET Slidari Jg var i Palsia, på Vsbrdd i jauar Eglig skull jg samm md adr bsrvr valg il asjalfrsamlig i Palsia, m vi fikk gså s g pplvd adr dlr av kkupasj, msadskamp g palsisk r på rfrdigh g frd. Palsir pplvr i dag udrrykkig sm d ikk fis mak il i hisri. I Sør-Afrika gikk aparhidrgim i fr å dl lad g flk i såkal bausas. På Vsbrdd r d my mr virklig md mur sm f r ppil i mr høy. D fis i dag sks millir palsisk flykigr, sm br på Vsbrdd, i Gaza llr ufr lad. Slv m FN har sag ksplisi a diss flykig har r il å vd ilbak sr frmid mørk u. Md byggig av mur blir d flr flykigr g da flr dspra palsir. Mur vil aldri skap frd, d gjør kflik mllm isralr g palsir da vaskligr g mr ufrslig. SV sillr sg samm md vksd bvgls av rgaisasjr g mskr fra d palsiskk mråd, Eurpa g USA sm å krvr bik. Slv m vår mål r å bidra il frd g rfrdigh, må vår umiddlbar mål vær a flr rdm frsår g ar sillig il kflik. Drfr skal vi spr ifrmasj g sakk md så mag sm mulig. D r gjm krav il Isral a d ka bli drig, g vår krav sår srkr j flr vi r. Lykk il md kampaj, vi ss. Md kamraslig hils Gjrmud Skaar Kampajldr VENSTRE OM. Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari. Adrss: Akrsgaa 35, 0158 Osl. Tlf: Asvarlig rdakør: Edl Daasvad Rdakør: Tm N ørbch. Rdaksj: Aru Ghsh, Gu Brå, Sarah Mallig, Lars Kllvi, Lars Klrup Brg. Bidragsyr frøvrig: Gjrmud Skaar, Mali Trsm, L Li, Ar Blmfld, Øysi Gudim, Lars Gul, Ell Krysad g Jru Kapsad. Opplag: Vsr Om r. 1/2006: Ldr sid 2 Kampajldr sid 2 Dsmd Tuu-sia sid 3 Isral/Palsia-kflik ildig sid 4 Tidslij sid 4 Evig flykig sid 5 Krikk Nrma G. Fiklsi sid 6 Om mur sid 8 Irvju md Hild Hriks Waag sid 9 Frbrukrbik sid 10 Irvju md Mhammad Oma sid 12 Irvju md Nils Buschø sid 13 Jrik, Lærdals vskapskmmu sid 14 Irvju md Gudru Briuss sid 15 Vikig palsisk parir g gruppr sid 16 E Aparhidløsig sid 17 Sag m Isral g Palsia sid 18 SVs lag gasjm fr Palsia sid 19 2 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/2006 3

3 Isral/Palsia-kflik Isral/Palsia-kflik Faka Siism: si is m - (av Si, høyd i Jrusalm, førs bruk av N. Birbaum i 1892) bvgls sm førs arbid fr å ablr, sr (r 1948) fr å pprhld g syrk d jødisk asjalsa Isral (Nrsk Bkmålsrdbk, ugav) F: Nrsk flkhjlp isralsk bsr r rukk u av Gaza, m frsa br vr bsr i d ulvlig kli på Vsbrdd. Bsr-kli rprsrr ulvlig klisrig av kkupr lad g r brudd på flkr, jamfør palsirs r il slvbsmmls g il g sa. Ovr palsirr bl frdrv fra si hjm i Isral i 1948 gjm bruk av miliær midlr. D bl avgjørd fr a d jødisk sasprsjk skull lykks. (Kild: Nrsk Flkhjlps Iifada-hf fra 2003, sid 91). Ovr sks millir flykigr vr i dag på si r il å vd ilbak il si lad, r Isral kr dm. Ovr 400 palsisk ladsbyr r bli jv md jrd fr å hidr ilbakvdig. Ekl isralsk hisrikr brukr bgls isk rsig m d frdrivls av palsir. (S fr ksmpl By Mrris, Th Birh f h Palsiia rfug prblm, , Cambridg: Cambridg Uivrsiy Prss, 1987). Fra majri il miri: Er 1. Vrdskrig var dags Isral g Palsia bbdd av 93 % arabr g 7 % jødr. Er 2. Vrdskrig hadd d jødisk bflkig øk il 33 %. Da Isral bl vda ppr i 1947 var frsa 67 % av bflkig arabr. Er frdrivls av palsir g mfad jødisk ivadrig, ugjør palsir ca. 20 % av bflkig i dags Isral. D samld palsisk bflkig på Vsbrdd, i Gaza-srip g i flykiglir i d arabisk lad r vasklig å brg prsis (kaskj m lag 7 millir), m r sørr d jødisk bflkig i Isral. Israls mråd r 1967 ilsvarr 78 % av d pprilig Palsia. I 1967 kkupr Isral Vsbrdd g Gaza. Palsisk slvsyrmydighr har krll vr ca 20% av diss mråd. I løp av d Adr Iifada r palsisk hus bli rasr sm flkrssridig kllkiv avsraffls. I illgg r kirkr, mskr g adr rligiøs sdr bli rv d av isralsk sikkrhssyrkr. Isral rasrr bviss palsisk kulurhisri g drigjm palsisk idi g kulur. Isral rasrr ladbruksjrd g har sid sar av iifada rykk pp vr livrær md r. Olivlj sår fr 20 % av ik fra d palsisk jrdbruk. Sid 1967 har vr palsir vær hld i frvarig av Isral. Ca 20 % av d palsisk bflkig i d kkupr palsisk mråd har vær i Isralsk vark. Illusrasj visr hvrda Isral vrar sadig mr av d palsisk mråd Palsia-kflik: E kr ildig Isral g d kkupr palsisk mråd r på sørrls md Hdmark fylk. På d mråd br d 10 millir mskr. Av diss r 4 millir i frd md å sprrs i på 12 prs av aral, gjm imurig av Gaza g mur på Vsbrdd. Til rss fr a FN har frdøm Israls flkrsbrudd i flr iår, frvrrs palsirs siuasj daglig. Sa Isral bl ppr i 1948, bla a sm rsula av FNs vdak m å dl d daværd Palsia i sar, jødisk g arabisk. Adr vrdskrigs jødfrfølglsr g siisisk prss da bakpp fr vdak. Sid idlig på all hadd siism, jødiskasjalisisk idlgi, vær vikig drivkraf bak d jødisk klisrig av Palsia. D jødisk bflkig i d briisk madamråd øk fra 7 prs i 1918 il 33 prs i FN vdk å ildl d y sa li vr halvpar av mråd. M da d arabisk ablad gikk il krig va Isral g d pp md 78 prs. Om lag palsir bl vug på fluk g ugjør bakgru fr d palsisk flykigprblm sm frsa r uløs. D siisisk bvgls, sm var hl avgjørd fr pprls av sa Isral, har frsa å spill vikig rll i å pprhld asjalfølls g asjal idi bla mag jødr sm frsa ru g frfulg flk. D bruks il å rfrdiggjør Israls agrp på ablad g vrgrp m d palsisk bflkig. På rss av uallig prsr fra vrdssamfu har FN vær u av sad il å bsky palsir g sikr gjmførig av rslusj fra Sikkrhsråd g Gralfrsamlig. Rsula r a Isral frsr si klisrigprsjk på bksig av palsir. Mur førr il drasisk frvrrig av palsirs lvkår, g r i frd md å dr prmiss fr framidig frdlig løsig. Israls jusismiisr ual før jul a mur markrr Israls framidig grs. D vir m a Isral r i frd md å dikr løsig i srid md flkr. Av Gu Brå g Mali Sir Trsm Evig flykig Fama Akmal hldr hard på økl. D krafig jrøkl har hu pass på sid Da var hu 12 år g må flyk md famili si fra d idyllisk ladsby Lifa. Sø av ug isralsk jødisk frdsakivis bvgr Fama sg sak d skråig mllm d gaml mm sibygd hus. Faima har ikk vær i Lifa på mag år slv m d gjværd grupp md 55 hus liggr bar 5 km ua Øs Jrusalm dr hu å pphldr sg sm flykig. Ladsby r av d få palsisk ladsbyr i Isral hvr d pprilig hus frsa r bvar. Isralsk bygigsmydighr i Jrusalm har pla klar g d vasklig ilgjglig ladsby skal i følg ksruksjspla ummr 6036 fradr asik al. Tradisjll Lifa skal r pla mgjørs il 230 luksuslilighr, hll, hadlsr sam musum. Sd skal i følg d mdiskur pla dsigs slik a d ilfrdsillr bhv il amrikask jødr sm vil migrr il Isral. E fåall av d radisjll hus skal r pla rsaurrs il pprilig sil g ugjør kjr i musum sral i mråd. Fama avslur hisri m si liv ufr hus hu frl sm 12 årig. Hus har ikk lgr vrk dørr llr vidur. Allikvl hldr Fama hard på økl, d palsisk flykigsymbl, år hu klarr pp skråig. Fama håpr å få dø i Lifa Udrag fra arikkl Evig flykig av Ru Sødal, ldsagr fr KN hp://www.ca./aricl/viw/4670/1/340 Vikig hdlsr fr palsir i yr id. ca Jødisk asjalism (siism) vksr fram bla urpisk jødr. Siis øskr å bygg jødisk slrkli g rgaisrr førs bølg av jødisk massimmigrasj il Palsia Vrds siisrgaisasj pprs udr d førs siiskgrss i Basl i Svis. Orgaisasjs mål r jødisk klisrig av Palsia Balfur-rklærig: Srbriaia lvr siis å sø pprls av jødisk asjalhjm i Palsia : Palsisk pprør m d briisk madamak g siiss klisrig av lad. D jødisk adl av bflkig i Palsia øk fra 7 prs i 1918 il 28 prs i D siisisk rrrrgaisasj Irgu sprgr Kg Davids hll i Jrusalm, bas fr d briisk madamaks skraria. 91 mskr blir drp. Aksj r av mag rrr- aksjr fra yrligåd siisisk gruppr sm øskr å driv u bri g ppr jødisk sa FNs dligspla frslår å dl Palsia i é jødisk g é arabisk sa. Pla vdas md kap flrall i FN, m båd d palsisk bflkig g d arabisk sas øskr. 4 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/2006 5

4 Krikk Isral/Palsia-kflik Drfr r bik av Isral brig Frslag m rsk bik av isralsk varr har frmprvsr føllsslad dba. T spørsmål bør sills i rasjll aalys av d sak: Brigr isralsk mskrighsbrudd økmisk bik, g r bik d bs frmgagsmå fr å få slu på diss brudd? rr d ms frukbar ladmråd g varssurs, i illgg il Øs-Jrusalm, srum fr palsisk liv. I praksis vil mur gså dl Vsbrdd i. Slv m Isral hvd a mur bl bygg i kamp m rrrism, rkj rgjrig ylig a mur vil vær d frmidig grs fr sa Isral. D fakisk rullblad il Isral år d gjldr mskrighsbrudd i d kkupr palsisk mråd r kap k kj. Hvdårsak il d r d vrvldd PR-idusri il Israls søspillr, sam skrmslsakikk diss brukr, sm å smpl kriikr av Israls pliikk sm aismir. Lag rkk md brudd. D lag rkk av mskrighsbrudd, hvrav mag r på ivå md krigsfrbrylsr g frbrylsr m mskh, mfar: Ulvlig drap: Ifølg d sis all fra D isralsk ifrmasjssr fr mskrighr i d kkupr mråd (B'Tslm), r r gagr så mag palsir sm isralr bli drp, g ppil r gagr så mag sivil palsir sm sivil isralr sid spmbr Israls søspillr fashldr a d r frskjll på d å drp målr g d å drp sivil uaksm. M B'Tslm sillr spørsmål vd d: «Når så mag sivil r bli drp g sår, spillr d li rll a d ikk var md vrlgg. Isral frblir asvarlig.» Trur: Amsy rapprrr a «sid 1967 har isralsk sikkrhssyrkr ruimssig rurr misk palsisk pprørr i d kkupr mråd.» B'Tslm fa a 85 % av palsir sm bl frhør av isralsk sikkrhssyrkr bl usa fr «mdr sm ibar rur». Allrd fr i år sid brg Huma Righs Wach a aall palsir sm hadd bli rurr llr bhadl svær dårlig var i usvis - aall sm r spsil høy a i brakig a d al aall vks g ug palsisk m i Vsbrdd g Gaza r udr 2/3 milli. (Amsy). D fflig kmié m rur i Isral rapprr i 2003 a il rss fr a isralsk høysr så u il dlig å frby rur, frsa sikkrhssyrkr å bruk rur mdisk g ruimssig. B Tslm dkumr i 2001 a isralsk sikkrhssyrkr f by grv rur m midrårig palsir. Rivig av hus: «Isral har gjmfør massrivig av palsisk hus i d kkupr mråd,» rapprrr B'Tslm. Sid spmbr 2000 har Isral «ødlag m lag 4170 palsisk hjm». Iil ylig har Isral ruimssig by husrivig sm slags kllkiv avsraffls. Isral har gså rv usvis av «ulvlig» hjm sm palsir har bygg frdi Isral har k å gi byggillalsr. I følg Amsy har miv vær å gjør mråd sm r ilgjglig fr ulvlig jødisk bsig så sr sm mulig. Isral har gså ødlag hudrvis av palsisk hjm udr påskudd av sikkrh, m Huma Righs Wach g Amsy s m a Israls usrak ødlgglsr ikk ka frsvars md miliær bgruls. Amsy sir a av diss ødlggls drir sg m grv brudd på d 4. Gèv-kvsj g r krigsfrbrylsr. I illgg il slv mfag av mskrighsbrudd frjr gså d hl spsill vd d isralsk pliikk ppmrksmh. I d kkupr mråd har Isral skap sparasjsrgim basr på diskrimirig, dr d avdr spara juridisk sysmr i samm mråd, g hvr idividrs righr avgjørs av drs asjali, kkludrr B Tslm. D rgim r d s av si slag i vrd, g mir m frkaslig rgimr fra frid, sm aparhid-rgim i Sør- Afrika. Om d var brig å sar økmisk bik av Sør-Afrika, burd alså bik av Isral vær lik brig. Mralsk grur. E økmisk bik ka frsvars på mralsk grulag. M ka diplmaisk frmgagsmå avds i sd? D grulggd grp fr å løs kflik r dfl i FN-rslusj 242 g rfølgd rslusjr. Isral bs m full ilbakrkig fra Vsbrdd g Gaza. Rslusj krvr dssu a d skal pprs palsisk sa i diss mråd i by m arkjls av Israls r il å ksisr i frd md si abr. Hvr år smmr vrvldd flrall i FN fr d -sasløsig, ms Isral g USA (g kl øysar i Sør-Sillhav) kskv sillr sg m. Sppr fr palsisk sa. Israls åværd pliikk vil s sppr fr hvr lvdykig palsisk sa. Ms vrds ppmrksmh har vær sidig fs på Israls ilbakrkig fra Gaza, ksarr Sara Ry vd Harvard Uivrsiy a d glig frmål r å frmm «d fysisk igrrig av Vsbrdd i Isral». D isralsk mur på Vsbrdd ak- Illgal bsigr. Md FN-paks flksuvrisprisipp i mi (a d r ulvlig å ilg sg ladmråd vd å gå il krig), rklær D irasjal dmsl i ualls i 2004 a Israls bsigr i d kkupr palsisk mråd g mur var illgal i hhld il flkr. Isral bl bd m å spp byggig av mur g å riv d dl sm var frdigbygd. I ualls bl d lag spsil vk på asvar il d irasjal samfu: All sar har frplik sg il ikk å arkj d ulvlig siuasj sm har ppså på gru av byggig av mur i d kkupr palsisk mråd, ikludr mur i g rud Øs-Jrusalm. D r gså plikig il ikk å hjlp llr bidra il pprhldls av siuasj. I hhld il FN-pak g flkr har gså all sar frplik sg il å sikr a hvr hidr, sm byggig av mur har mdfør, fjrs fr a d palsisk flk ka uøv si r il slvbsmmls. FN sø dmsl. E påfølgd rslusj fra FNs gralfrsamlig sm sø ualls il D irasjal dmsl bl vda md vrvldd flrall. E sudi sm sammligr siuasj md ligd pliisk kflikr, kkludrr md a FN ga Isral fakisk immui m virkmidlr sm valigvis ivrkss. Er aggrssiv kampaj dr Eurpa bl bskyld fr y aismiism har gså EU svik si plik il å hvd a flkr skal gjld i d kkupr mråd. EU r rgivd. Slv m aklag m «y aismiism» ikk r basr på faka (all kildr pkr m midr aismiism i Eurpa), har EU ragr md å vær rgivd vrfr isralsk pliikk. Båd d kl sa sm rspkrr flkr g samviighsfull idividr må å bær d mralsk asvar fr å hidr v kaasrf. E ikk-vldlig akikk fr å ppå rfrdig g varig løsig på Isral-Isral/Palsia-kflik ka ikk lgiim kalls aismiisk. Jøds virklig fidr r d sm frdrr mi m jøds lidlsr vd å liksill aziss bik av jødisk varr md prisipill msad m Israls ulvlig g umralsk pliikk. Ovrsa av Frøy Gudbrads. Arikkl har så på rykk i Afps g r gjgi md frfars illals. Nrma Fiklsi r amrikask jød Ha r prfssr i sasviskap vd DPaul Uivrsiy g har dkrgrad fra Pric. Has sis bk r Byd Chuzpah: O h Misus f Ai-Smiism ad h Abus f Hisry (Uivrsiy f Califria Prss 2005). På rsk frliggr Hlcausidusri. Rflksjr vr uyls av jødisk lidls (Sparacus 2004) Palsirs al-nakba - Kaasrf : E sysmaisk frdrivls av d ifød bflkig førr il a vr palsir blir flykigr Sa Isral rklærs ppr 14. mai 1948 r a d briisk madamak har rukk sg u. Dårlig rgaisr g li krdir arabisk sar agripr Isral, m blir slå ilbak. Isral rbrr halvpar av rriri sm skull ilfall d arabisk sa g krllrr drmd 78 prs av Palsia D palsisk flykig ks å vd ilbak il si hjm. D gjværd palsir i Isral blir aklasss ibyggr i g lad g uss fr mfad g sysmaisk diskrimirig. D har vdvar fram il i dag D palsisk frigjørigs rgaisasj PLO pprs av D arabisk liga i År r sarr al-faah væp msadskamp m Isral Jui: Isral agripr ablad g kkuprr rs av Palsia; Øs-Jrusalm, Vsbrdd g Gazasrip, sam Gla-høyd g Siaihalvøya Juli: Isral bgyr å fly i g bflkig fr å bfs kkupasj av Vsbrdd g Gazasrip. 6 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/2006 7

5 Isral/Palsia-kflik Isral/Palsia-kflik E mur har aldri skap frd Hva gikk gal md d rsk frdsprsss? Nrsk vyr i Midøs D vrs jg hørr r urykk par i Midøs-kflik Sm m palsir g isralr r likvrdig g lik asvarlig fr siuasj. D ms gaiv md Nrgs rll i frdsprsss r a vi har bidra il å smr id m a bgg parr har lik asvar fr kflik. Fakum r a på d sid sår vrds fm srks miliærmak sm kkuprr d ms av lad il sysmaisk udrrykk flk, mlig palsir, sir Hild Hriks Waag. D vi å r vi il på vsbrdd, r rririll akrig frkldd sm sikkrh, sir Jh Duggard, prfssr i irasjal lv g rapprør fr FNs høykmmissær fr mskrighr i d kkupr palsisk mråd. Byggig av mur på Vsbrdd r alvrlig brudd på mskrigh g irasjal r. Mur sm byggs r uvidls av d ulvlig isralsk kkupasj av Vsbrdd g Gaza sid Isralsk bsigr dyp i på Vsbrdd kmmr ifr mur. Isral flyr d fac grs vd å bygg mur. Mur vil r pla få usrkig på 650 kilmr. I slu av 2003 bl førs fas avslu. Da hadd d bli bygg mur på 145 kilmr. I følg all fra FN (2003) vil aslagvis palsir bli udrlag rsriksjr på gru av mur. Mur r bli a pp båd i FNs sikkrhsråd g i FNs gralfrsamlig. Md uak av Isral, USA, Mikrsia g Marshall-øy sm saml irasjal samfu 21. kbr 2003 fr a byggig må spps g a d sm allrd r bygg må rvrsrs. 9. juli 2004 fasl 14 av 15 dmmr vd d irasjal dmsl i Haag a mur bryr irasjal lv g sral mskrskvsjr. Dmsl rklær dssu a Isral r frplik il å fjr mur g il å ubal rsaig il d skadlidd. Mur r krigsfrbryls i hhld il d fjrd Gèv-kvsj (1949) sm frbyr kkupasjsmak å ødlgg g vra idm i d kkupr mråd. Isral har skrv udr på Gèv-kvsj. FNs høykmmissær fr mskrighr i d kkupr palsisk mråd, Jh Duggard, ualr D vi å r vi il på vsbrdd, r rririll akrig frkldd sm sikkrh, Byggig av mur r ulvlig ifølg irasjal lv frdi: Mur mdførr vdvard fradrig i kkupr ladmråd. Mur r bygg i bg md vakår g piggråd- g lkrisk gjrdr. På d høys r mur i mr høy. Mur ksr 2, 8 millir USD pr kilmr. Mur akrr kkupr lad. Mr 40 % av Vsbrdd vil bli d fac akr av mur. E grulggd prisipp i flkr r a d ikk ablrs lvlig r il lad gjm miliær kkupasj. Mur ilmmr ulvlig isralsk bsigr d fac i isralsk rririum. Omr 98% av bsig vil bli ilmm på d isralsk sid av mur. Mur bryr r il å bvg sg fri, samm md sprrigr, blirigr, prfrbud g krllpsr. Isralsk sldar bsmmr hvm sm illas å passr pr i mur g hvrvid g år pr skal vær åp. Er førs byggfas r 13 ladsbyr md bflkig på al islr. Mur fraar mag lkalsamfus ilgag il hlsjsr, udaig g arbid. Fr ksmpl øk arbidsldigh fra 18 % i 2000 il 78 % i 2003 i Tulkram disrik. D r brg a mur vil før il ap av 6500 arbidsplassr. Mur fraar palsir priva idm g vigr palsir il å fly fra hjm, ærigsgrulag g vakildr. D r bli rapprr m a 600 buikkr g frigr har bli sg i Qalqiliya. Omr prsr lags murs ru i d førs fas r bsa øs fr mur, ms drs jrdbrukslad r i vs mål jrd liggr islr mllm mur g d grø lij (grs fra 1949). 36 gruvasbrør r kfiskr g vr 200 sisrr r islr fra lkalsamfu. Mur ibærr kllkiv sraff av d palsisk flk. Allrd i førs fas rammr mur 67 ladsbyr, sdr g byr. F: Nrsk flkhjlp Mur ibærr gså krkls av r il rligisfrih vd å islr Jrusalm g hidr palsir ilgag il hllig sdr sm al Aqsa msk g Klippmsk. Mur krkr r il asjal idi. Okkupasjsmydigh arkjr ikk ffisil bar sm blir fød i akr ladmrådr. Isral frsøkr ikk bar å få krll vr ggrafi, m gså vd å mfrm slv ladskaps hukmmls. All spr av palsisk llr ikk-jødisk frid fjrs bhørig. Sd gis y av, kar, mismrkr g kulurmir. Nra Igdal g Hg Sims visr md bka Mur a mur, i likh md visysm g bsig, går i i gjmk pla fr krll vr d palsisk flk. Slik skrivr Igdal g Sims i frrd; Mur r d sis fas i mdals av ladskap i d sm før 1948 h Palsia, fra arabisk jrdbrukssamfu il vslig samfu. Isral vill skap y lad av d sm var Palsia g fjr d arabisk frid. Dr d vks kakus, bl d pla furu, dr d s grårsa sihus, bl d alag hvikalkd svbyr, g y bflkig bl h i fra all vrdsdlr. Frvadlig av ladskap r s ubgriplig, g d pågår frsa. Fra måd il a r d s umulig å husk hvrda d så u før. Slik har d vær sid 1948, uavhgig av krigr g frdsfrhadligr. Mur Isral byggr krkr irasjal r g mskrigh, bla a Haagrgulrig (1907), D fjrd Gv-kvsj (GC IV, 1949), D irasjal kvsj m sivil g pliisk righr (ICCPR, 1966), D irasjal kvsj m økmisk, ssial g kulurll righr (ICESCR, 1966), FNs kvsj m bars righr (CRC, 1989) g FNs kvsj m avskaffls av all frmr fr rasdiskrimirig (1966). Av Sarah Mallig D r pussig a d skap slik furr å påpk d all sr: Oslaval var dkum dr d srks par, isralr bsm. Maka rår!, sir Hriks Waag. Hu har gå grudig gjm hl frdsprsss. Tig r aldri hl sm d sys i Midøs: -I 1979 ba USA Nrg m å garar ljlvrasr il Isral. Nrg var usikkr g frhør sg md Arafa. D palsisk ldr frklar a d var li ha ku gjør fra llr il. M Arafa øsk gjyls frdi ha var så frsålssfull vrfr Nrg: Ha ba Nrg åp hmmlig kaal fr samalr md isralr. Nrg prøvd drfr gjm hl 80-all å bruk si kakr i Isral il å ppr slik dialg. D ga ig rsular før i 1992/93. Da klar Nrg å få i gag frdssamal mllm par. Frhadlig i USA hadd på d idspuk lås sg hl. Nrg skull i ugagspuk bar hjlp amrikar il å få prsss på skir igj, m i sd bl d sm kj sørr ppgav vi k på ss, sir Hriks Waag. Hu rr d rsk frhadlr gjrd så gd d ku, m a d gså var klar vr hvm sm var d srks par i frhadlig. - Nrg bidr il å øv srk prss på palsir. Vi sa il Arafa a d r d bs aval dr ka håp på, hvis dr ikk ar d r d drs asvar m dr ikk får frdsaval. Dilmma fr d rsk frhadlr bs av å framfrhadl aval sm var så urfrdig a ma skjø d ikk ku før il varig frd llr gå fra frhadlig. Fr Nrg bl d vikigs å få il aval slv m d var dikr av Isral. D sir al m hvr svak palsirs sillig var a d gdk d. Hriks Waag mr d r påfalld hvr li irss d har vær fr å s Nrgs rll i kriisk lys. - D r mrklig a d ikk har vær øsk m å aalysr virkig av vår rll. Vi var hl i vyrfrllig. Vi ku ikk gjør gal. Erpå øsk ma så idrlig å vr m baby - slaval - a ma ikk ill kriikk, sir Midøs- kspr. M hadd frdsprsss ig psiiv virkigr? - D r vikig å skill mllm d ir virkig av frdsprsss fr Nrgs dl g d irasjal virkig: r vår rll i Osl-aval bl vi irasjal frdsmglr i rkk lads kflikr. Vi hpp fra d prsjk il d adr. Vi hadd gasjm g Midøs kspr Hild Hriks Waag r førsamausis i hisri vd Uivrsi i Osl. Hu jbbr i illgg vd Isiu fr frdsfrskig (PRIO). I vr 20 år har hu frsk på kflik mllm palsir g isralr i Midøs. I 2004 publisr hu rappr Pacmakig is a risky busiss, m Nrgs rll i frdsprsss i Midøs. Bk vak dba frdi d pk på a prsss hadd frgå på Israls prmissr. mass pgr å lv br. Vi hav vd brd il d sr gua. Pluslig ku vi lgg fram ikk bar vår sy på frd rud m i vrd, m gså vår sy på lj g fiskkspr. M fr d fls av lad vi ivlvr ss i var frdsprsss mislykk, D var lag fra bar Nrgs skyld. Pacmakig is a risky busiss, sir Hriks Waag. Vil Nrg på y prøv sg sm frdsmglr i Midøs? - Særlig i D rsk arbidrpari r d øsk m å la prsss gjppså, ma lar sm m d fis rsk rll i frdsprsss sm ikk fis. Nrg vrk ka llr bør spill slik rll gag il. Vi k på ss ppgav sm var mis 10 ummr fr sr fr ss. E rll vi drim bør gå i fr full i, r å bidra il økmisk bisad il d palsisk mråd. Vi må vær md på ppbyggig av ifrasrukur, d r rll sm r av passd sørrls fr ss, sir Hriks Waag Hva skal il fr å skap frd i Midøs? - USA r d s sm ka frhadl fram skikklig frdsaval. D ka d gjør vd å s mak bak krav si. Er Glfkrig i 1991 ikal prsid Bush il frdskfras i Madrid. Israls sasmiisr Yizhak Shamir k å vær md. Da ru amrikar md å ilbakhld 10 milliardr dllar i vrførigr. Isral sa frsa i, g amrikar spp pgfly. E uk sr var Shamir på plass vd frhadligsbrd i Madrid. USA øskr ikk å prss Isral il rfrdig løsig i dag. D s muligh il a d skull skj r hvis vi fr ksmpl får krafig økig av ljpris. Da blir Midøs rl prblm fr USA g d vil må gjør md Isral, avslur Hriks Waag. Av Aru Ghsh F: Gu Brå 1987 D førs iifada (pprør) m isralsk kkupasj sarr i Gaza. Palsir vir øk irasjal frsåls fr si siuasj PLOs ksilparlam arkjr FN-rslusj 242 g drmd Israls ksiss. Vdak åpr fr diplmaisk kak md USA g sr md Isral Isral gdar fr førs gag å mø palsisk dlgasj il frdsfrhadligr i Madrid Er hmmlig frhadligr i Nrg udrgs Oslaval mllm Isral g PLO i Washig. Aval ibærr a par arkjr hvradr g a palsir får ppr slvsyr på dlr av Vsbrdd g Gazasrip i vrgagsprid på fm år. I løp av prid skal dlig frdsaval basr på FN-rslusjr vær frhadl fram E isralsk bsr drpr 29 palsir g sårr vr 100 udr frdagsbø i Abrahammské i Hbr. Massakr uløsr bølg av palsisk slvmrdsaksjr i Isral. Gaza-Jrik-aval udrgs; aval r førs ldd i pla m palsisk slvsyr. PLO ablrr palsisk slvsyrisiusjr på palsisk jrd udr ldls av Yassr Arafa Osl2-aval fassr rammr fr vidr isralsk ilbakrkkig g fr y palsisk isiusjr. Israls sasmiisr Yizhak Rabi blir drp i isralsk aa. 8 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/2006 9

6 Frbrukrbik Frbrukrbik - Bik gir bvissgjørig F: Nrsk flkhjlp vksr d i dag fram bikaksjr i rkk lad. SVs ppfrdrig il frbrukrbik r av mag iiiaiv sm samm ka gjør frskjll i kamp fr frd i Mid-Øs. 4. Frdi frbrukrbik av Isral fakisk ka få ffk E frbrukrbik vil bli lag mrk il i Isral. Førs g frms pliisk, m på sik ka d gså mrks økmisk. Isral r lad md srk g åp økmi, g høy lvsadard. Samidig r lad svær avhgig av urikshadl, g føri prs av d r md Eurpa. D srk raksj på bikaksjr fra isralsk mydighr g drs søspillr, ydr på a d r sårbar puk. Kriikr av SVs bikkrav har spur hvrfr vi øskr å bik d s dmkrai i Mid-Øs, g ikk aliær sar sm Ira llr Syria. M pp frdi Isral r mr lik Vs båd i syrs g lvsadard, vil bik ku vær mr virkigsfull i dikaurr dr mydigh ar li hsy il si g bflkig. Uas vil frbrukrbik bidra il å bvissgjør rsk frbrukr, g il å r søklys m isralsk vrgrp. D r hl ødvdig hvis d skal skaps øk prss m isralsk mydighr i d irasjal pii.. Bikkampaj m Sør-Afrika på 80-all bl sukssshisri m brd, flklig slidarisarbid på vrs av ladgrsr. Øysi Gudim var sral i ai-aparhidarbid i Nrg i mr ju år, sm syrmdlm i Fllsråd fr d sørlig Afrika g sm SVr. Hva var d sm gjrd a ma lyks? - D vikigs var d sm skjdd ir i Sør- Afrika, på samm må sm iifada r d vikigs msadskamp i Palsia i dag. M d irasjal slidarisarbid spil gså vikig rll. Da d førs bik i Nrg bl sar på sksiall, død d bar lagsm u. Oppsvig km r Swpprør i 1976, sm øk gasjm m aparhid vldsm i Nrg. E y bikkampaj bl sa i gag frdi d var all ku gasjr sg i. Også d kampaj bl larliggjr i sar av mag, m d vks r hvr fram il brd flkbvgls, g i 1987 vdk Srig msidr biklv, frllr Gudim. D idligr ai-aparhidakivis mr frbrukrbik av Isral førs g frms bør ha pliisk mål. - Hvis frmål r å kkk lad økmisk, r vilkår fr frbrukrbik sjld il sd. M hvis frmål r pliisk bvisgjørig g mbilisrig, liggr frhld gd il r. Bikaksjr gir flk muligh il å gasjr sg, bgru si såsd g spr ifrmasj. E frbrukrbik ka bli pliisk ubhaglig fr isralsk mydighr frdi d førr il fkus på dm sm kkupamak, mr Gudim. Ha sr klar likhr mllm Sør-Afrika udr aparhid g siuasj i d palsisk mråd. - Fakisk r siuasj på dl mrådr vrr i Palsia d var i Sør-Afrika, særlig gjldr d byggig av mur g d mag krllps. Også år d gjldr aall ulvlig drap g fgsligr, går Isral Sør- Afrika høy gag. E klar frskjll r likvl a ms Sør-Afrika s ikk hadd vr i Nrg, har Isral srk søspillr. D gjør a kampaj m isralsk vrgrp r my ygr å driv kampaj m aparhid, udrsrkr Gudim, sm likvl mr slik kampaj r vikig. - Slik jg sr d r bikkampaj m Isral pliisk kampaj sm skal få flk il å våk pp. I førs mgag vil vi ikk klar å prss Isral økmisk. M d r rdd fr slik aksjr frdi d r hvr ka spr sg il adr g vikigr lad. Og da r vi i gag, avslur Gudim. Hr ka du ls Øysi Gudims arikkl fra glbalisrigskfras 2004, Isral - d y aparhidrgim? : hp://www.palsia. /fup/aparhidgisral-gudim.hml Bik yr Har d glig sm hls bydig fr frd i Mid-Øs m du kjøpr isralsk avkad llr ikk? Vsr Om gir dg fm gd grur il å bik isralsk varr. 1. Frdi Isral bryr flkr Isral har i sar føri år kkupr palsisk mrådr i srid md flkr. Isralsk mydighr har gjm sysmaisk mskrighsbrudd udrrykk hl flk. Sks millir flykigr ks å vd hjm il hjmlad si. E flkrssridig mur byggs i dag på kkupr gru. Isralsk mydighrs daglig diskrimirig av palsir r så mfad, a rkbiskp Dsmd Tuu i 2002 skrv arikkl Aparhid i h Hly Lad i d briisk avisa Th Guardia (s: hp://www.guardia. c.uk/isral/cmm/0,10551,706911,00.hml) 2. Frdi flk må si fra år vrdssamfu svikr Ig sar - dikaurr llr dmkrair - har bru lik mag FN-vdak sm Isral. Til rss fr d har ikk lad bli ilag saksjr av vrdssamfu. Sm idligr Vsrldr Guar Garb skrv i Dagblad 15. jauar i år: Når d ldd sa i FN svikr si asvar fr å grip i m grv krklsr av flkr g mskrighr, da ka vi valig flk i hvr fall vis isralr hva vi mr m rgjrig drs. E av d få midl vi har r å bik isralsk varr. E frbrukrbik r frdlig virkmiddl, sm lar hvr kl msk få urykk si hldig il alvrlig flkrsbrudd. 3. Frdi irasjal prss må sar sd Også d irasjal bik av Sør-Afrika hadd i si id usprig i midr frbrukraksjr, md rør i d briisk ai-aparhidbvgls. År fr år fikk bikkampaj sørr kraf, g r hvr bidr salig g irasjal bikvdak il massiv irasjal prss m sør-afrikask mydighr. D var førs g frms bflkigs g frigjørigskamp sm il slu fl aparhidrgim. M irasjal slidari i frm av bla a økmisk bik g kulurll islrig, var likvl vikig bidrag i kamp m aparhid. Slv m d irasjal prss m Isral frsa r lag ua syrk il ai-aparhidbvgls, 5. Frdi palsir slv øskr d E saml sivil samfu i Palsia, ikludr all d pliisk pari, br d irasjal samfu m å ifør saksjr g bik. D gjør d il rss fr a d slv vil ramms av bik: Fr d førs rammr d d palsisk arbidr sm jbbr i firma sm biks. Fr d adr bgrsr bik d allrd maglfull varuvalg i d palsisk slvsyrmråd. D palsisk samfu har ia d samm sadpuk sm ANC i si id gjrd i Sør-Afrika. Sm svar på spørsmål m sd d sør-afrikask frigjørigsbvgls u rslusj. Dr sl d fas a aparhidrgims kllaps vill vi pp mag gagr d ap arbidr vill lid på gru av bik. E frbrukrbik al vil ikk sas Israls flkrsbrudd. M samm md pliisk prss, samarbid md frdsbvgls i Isral g Palsia, våpbik g adr irasjal saksjr, ka frbrukrbik bidra i kamp fr frd i Mid-Øs. Av Lars Kllvi Diss prduk ka du bik Carml/Agrxc Grøsakr sm avkad, drur, paprika g Shar-fruk Eldrad hrmisk majuic Jaffa sirusfruk sm applsir g grapfruk Garr slørkd mar Nicla Nypr Rivr Jrda Dadlr Tp Avkad Carml Vi Ahava, Mraz g Naural Sa Bauy ksmikk g hudpliprdukr El Al Flyrisr Rimi Vasksrvir fr spdbar Barka Vggfs fr TV Gx klær Apll risr il Isral Alph, Chckpi Orcki, RadViw, Scix, TsDircr g Zd IT-jsr All varr md 729 førs i srkkd r prdusr i Isral. Diss sør bikkrav SV r sl ikk al i si ppfrdrig il frbrukrbik av isralsk varr. Hr r li uvalg av dm sm sør ss: - Fllsrgaisasj fr barvrspdaggr, ssimr g vrplir (FO), Nrsk Trasprarbidrfrbud g LO i Osl - AUF - Aps srigsrprsar Eva Krisi Has, Truls Wickhlm g Maria Marhis - 1. mai 2002 ppfrdr LO-ldr Grd-Liv Valla il frbrukrbik av isralsk varr fra alrsl på Yugsrg - Frdsprisvir Dsmd Tuu g flkrsprfssr Jh Dugard r bla d irasjal sørrls sm har sø krav m bik. - D arkj isralsk hisrikr Avi Shlaim k il rd fr økmisk saksjr m Isral da ha bsøk Osl i kbr i fjr - kirks Vrdsråds sralkmié ppfrdr i fjr mdlmskirk il å rkk u ivsrigr fra slskapr sm r ivlvr i d mråd Isral kkuprr - vr 170 palsisk rgaisasjr har gå samm m pprp fr bik av Isral (s: hp://sphwall.rg/wrldwidacivism/968.shml) - 73 framrdd svskr skrv i 2003 udr på pprp fr frbrukrbikav prdukr fra d kkupr mråd, dribla rkbiskp K G Hammar g d idligr sasråd Ylva Jhass g Maj-Lis Lööw - D fis bikaksjr i rkk lad, bla a i Svrig, Damark, Eglad, Ndrlad g USA. Du fir mr ifrmasj m d glsk BIG-kampaj (Byc Israli Gds) på hp://www.bigcampaig.rg/ 1996 Valg il palsisk lvgivd frsamlig (PLC) hlds på Vsbrdd g Gazasrip. Valg biks av d vikigs ppsisjsgrupp, g Faah vir r flrall i frsamlig. Isralsk agr likvidrr Hamas-ldr i Gaza. E sri palsisk slvmrdsaksjr følgr g bidrar il a Likud-ldr Bjami Nayahu vir sasmiisrvalg i Isral Osl-avals fmårsprid går u u a Isral har fullfør ilbakrkkig fra palsisk mrådr slik Isral frplik sg il g u a frdsaval frliggr Juli: Slufrhadligr mllm palsisk g isralsk am avhlds på vrid i Camp David i USA, m bryr samm u aval. Israls sasmiisr Ehud Barak sr fram ulimaum sm bla a ibærr a d fls slr vil frbli udr isralsk suvri Spmbr: D adr iifada bryr u. Bakgru fr pprør r d frsa kkupasj, magld framgag i frdsfrhadlig, sam øk misøy bla palsir m d palsisk slvsyrmydigh (PA) sm bskylds fr krrupsj g vasyr. Opprør sar sm spa flkpprør, m uvikl sg sar il væp msadskamp da Isral sa i hl si miliærappara m ubvæpd dmsrar. Okbr: 13 palsir md isralsk sasbrgrskap blir drp av isralsk plii udr dmsrasj i Isral. Isral sgr 10 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/

7 Isral/Palsia-kflik Isral/Palsia-kflik - Mur dlr Palsia i r dlr, g vil gjør d umulig å da palsisk sa sir Mhammad Oma i Sp h Wall. Mhammad r 28 år gamml g sakkr båd hbraisk g arabisk. Ha jbb i rsaura i 7 år i Tl Aviv u å frll dm ha bdd hs a ha var palsir. I dag har ha mis illals il å ris il Isral, g all has iralsk vr kr kak md ham. Nå svarr d ikk på lf llr ps, d rr jg r farlig r a d fikk vi a jg r palsir. D åpbar spørsmål fr rdma å sill r hvrfr bik, år vi v a bik av Isral gså vil ramm palsir. Mhammad blir s frærm av d. Dr må s hvilk siuasj vi lvr i. Ta mi hjmby sm ksmpl. Jayyus r li by li rd på Vsbrdd. Mur har å sjål 75% av jrda sm ilhør by. D byr a bød har mis jrd, sm gjør a vi ikk prdusrr fr salg uas. Dssu har Isral sa pp chckpis sm gjør d prakisk umulig å ksprr varr. I mi hjmby var d 6 brør fr å h va. Er a mur bl ris har vi ig brør g va må fraks i md lasbil. Mur har gjr a vi har ig muligh fr slvsdigh. D aparhidsysm br vi rs av vrd å bik. Mhammad r ppa av å frll a palsir r frdlig. I vslig yhr sr ma bar slvmrdsbmbr g skyig. Eglig r palsir frdlig flk. Fr d sr flrall r vår msadskamp akiv ikkvldlig msad. Jg plir å si a vi har hjrr g ugr, drfr rgr vi ikk kas si. M r d glig så sr prblm md krllps? D r sr frskjll på dg g mg i krllps sir Mhammad. I valig krllps ka du vis di rsk pass g bli a ufr valig kø, du blir ikk visir g du pplvr ig sjika. Mhammd frllr a ha ikk risr my, fr slv m ha har papirr i rd ar d alfr lag id. Å ris fra Ramallah il Jayyus r bar m lag 3 mil, m d ar vr 5 imr å ris di, g du kmmr ikk frm hvis ikk du har li flaks i krllps. Frrig gag jg frsøk å ris var i 2004, mi bsfar var bli ilag på sykhus. Ersm mi brødr har vær i fgsl ku ikk d ris, så jg k ur. På sis krllps bl jg spp md bgruls a d ikk vill slipp i ma på mi aldr, d m jg var rrris. Hisri m bsfar på sykhus hjalp ikk g år jg isisr bl jg fraa all papirr g plassr i åp ihgig, hvr d l mg si udr sla i 6 imr. Så sd d mg ilbak. Dag r k jg md kamra fra Bik mur! Da Mhammad Oma skull bsøk si syk bsfar bl ha spp i av d isralsk krll g bl sa il å si sks imr i ihgig u i sla. Nå r ha ldr fr d sørs palsisk bikrgaisasj. USA, sm sudrr i Palsia, g da km vi r igjm. D vikigs å frklar fr Mhammad, r d sm gså r vaskligs, følls av å hl id si i fgsl. Jg sys jg klarr mg bra, jg har ikk jbb llr pgr, m klarr mg. D sm r vikig å husk på r hvrda flk blir år ma lvr md mur vd sid av sg hl id. Å hl id føl a du ikk bsmmr i liv di, d føls dbbl migsløs. Md advard figr lggr Mhammad il. All sm r ppa av Palsia må vi a d r farlig uviklig, fr j lgr d mur sår dr, j mr dspra vil mag palsir bli. D blir ikk slvmrdsbmbr bar av faaism, d blir d frdi d ikk sr a uvi, g mur sm byggs å vil gjør flk da mr dspra. M la ss ikk vær pssimisr smilr Mhammad. - I dag ka ikk jg kmm vr grs. Frdi grsvak ikk vil gdkj mi papirr. Jg har likvl r på frmid, på llr a idspuk så må vs frså hva sm skjr hr, g Isral må dr kurs. Rfrdigh vil sir, d r jg sikkr på., avslur Mhammad Oma. Av Gjrmud Skaar, i Palsia. Hva vil Hamas? D var ærms 17.maismig ufr valglkal udr d ylig avhld valg i Palsia. Nils Buschø var valgbsrvaør g r impr vr gjmførig av valg, m avvd i frhld il d pliisk uviklig. - Før valg var d srk spigr mllm ulik parir g rgaisasjr. Mag fryk sammsø mllm grupprig llr kidappigr av vslig bsrvaørr. Hldigvis bl all slik spådmmr gjr il skamm g valg bl gjmfør ærms prikkfri. Ufr smmlkal var d fssmig md vaid flagg g bar sm sag, sir Buschø. Ha har fulg d palsisk valg sid Ha r førsamausis i irasjal pliikk vd Sr fr mskrighr vd Uivrsi i Osl. Slv m valg ikk mfa d mag palsir i flykiglir rr Buschø a rsula gir rprsaiv bild av palsirs sy. Ha r ikk vrrask vr rsula. - Hamas før d bs valgkamp. D har sid 2005 ha sidig våphvil i frhld il Isral. På rss av massiv isralsk rakassrig har Hamas hld disipli i rgaisasj. D sil bar akkura k kadidar il aall plassr i parlam i msig il Faah sm bgy md lisr, hadd vldig mag kadidar g mag Saisikk m kfliks fr i prid palsir drp av isralsk miliær i d kkupr mråd 228 sivil isralr drp av palsir i d kkupr mråd, 455 i Isral. 225 isralsk miliær drp av palsir i d kkupr mråd Av diss bl: 669 palsisk bar drp av isralsk miliær 38 isralsk bar drp av palsir 319 palsir drp sm følg av umrslig hrlsr r bla a rakagrp g ligd. I illgg bl 112 palsir drp av palsir frdi d var misk fr å ha vær kllabraørr. (Kild: B Tslm, isralsk mskrighsrgaisasj hp://www.bslm.rg/eglish/saisics/casualis.asp) USA g Isral: uavhgig kadidar sm s dm ær. D gjrd a mag smmr på Faah var brkas i frhld il dm sm sm Hamas, sir Buschø sm frsr md å frll a Hamas har d si rligiøs budskap: - Hamas har fkusr på ssial g økmisk spørsmål. D arbidr fr gd fflig jsr. Ma har gså s a d har mak å driv d kmmu g by sm d allrd syrr. I illgg har d sa kamp m krrupsj g vasyr på dagsrd. D har krvd a d palsisk admiisrasj skal vær ærlig. Kskvs av a d å får mak avhgr av hvrda d grir å lvr på diss mråd. Prblm sår i kø. Slvsyrmydigh r ærms bakr g vidr fiasirig fra givrladsgruppa r usikkr. Hamas har ayd a d øskr å igrr si g flk i i sikkrhssyrk. D vil vær prblmaisk ikk mis frdi flk sm allrd har arbid hr r rdd fr å mis jbb. D r fr d ms Faah-ljal g r så ksrm avhgig av ik fra diss jbb. Hamas må i illgg gri å samarbid md Isral llrs vil samfu spp pp hl, sir Buschø. Hvrda påvirkr valgsir il Hamas isralr? - Isralsk mydighr har sag a d ikk ka frhadl md rrrrgaisasj sm Hamas. M mag båd i d isralsk rrigsjs g miliær mr Isral slv var md på å brd gru fr Hamas si sir. D frdi Isral ikk sø d frrig admiisrasj, m valg algag. Mag isralr øskr a mydigh skal rkj d pliisk rali på palsisk sid g samrd md Hamas, m ødvdig gjm adr parr. Hvis par ikk øskr full krig må d samarbid. Hamas si valgsir r rp fra palsir m a d ikk ålr mr vasyr fra Faah, udrrykkig fra Isral g usyliggjørig fra Vs, avslur Nils Buschø. Av Aru Ghsh F: Jha Buschø Skr USA r vrds s suprmak g Israls vikigs søspillr. Gjm d allias ka Isral igrr samlig FN rslusjr sa får m sg. Isral r d sørs makr av økmisk bisad fra USA. Isral mar 50 % av USAs miliær bisad. D ugjør ca 1,98 milliardr dllar årlig. I illgg mar Isral s lik my i frivillig isamld bidrag fra USA. USA r d lad sm ka prss Isral il å dr si pliikk, m USAs sø il Isral r li msrid i USA g vil pp drs md d førs Gaza flyplass g grsvrgag mllm Gaza g Egyp Fbruar: Likud vir valg g Aril Shar blir sasmiisr i Isral Augus: Isralsk kkupasjssyrkr likvidrr PFLPs ldr Abu Ali Musafa i rakagrp i Ramallah 2002 Arbid md ppførig av aparhidmur på Vsbrdd sarr Vikar fr frd blir lasr. Dag r drpr isralsk kkupasjssyrkr flr palsir i Gaza, bla dm år gaml Amir Ayad. D palsisk mydigh aksprr vikar, ms Isral aksprr d md rkk bydlig rsrvasjr Mars: Hamas ådlig ldr shik Ahmd Yassi blir likvidr i Gaza md rak sku fra isralsk hlikpr. Syv adr palsir blir gså drp g flr sår. Få ukr sr blir gså Hamas ummr Dr. Abdlaziz Al Raisi likvidr. 12 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/

8 Isral/Palsia-kflik Isral/Palsia-kflik Jrik + Lærdal = sa D likr å bsøk hvradr, g prar m løs g fas. Mø bsv Jrik g Lærdal. Billdks: Du ka kjør im r im u s krllps! Palsir fra Jrik udr sg vr rsk frih på vi il Lærdal, smmr Aa Avdm bak il høyr. Vskapssamarbid Nrd/Sør Flr rsk kmmur har i dag vskapssamarbid md palsisk byr. Bla a har Trdhim vskapssamarbid md Gaza, Savagr md Nablus g Hamar md Kha Yuis. Du fir fullsdig vrsik vr rsk vskapssamarbid mllm rd g sør på Dr fir du gså ifrmasj m hvrda du skal gå fram hvis du øskr å sar vskap slv. Du fir ksmpl på irpllasj m palsisk vskapskmmu på vår kampajsidr, Jui: D irasjal dmsl i Haag fir mur i srid md flkr g fasslår a all sar har plik il arbid m a d flkrssridig siuasj mur skapr får bfs sg. Irs i Sgfjrd liggr Lærdal, li kmmu md li vr ibyggr. På d palsisk vsbrdd, ær Dødhav g Jrdalv, liggr Jrik. E hisrisk by sm i 1994 bl førs palsisk by md slvsyr. Fir år r igikk d kmmu vskapssamarbid gjm paraplyrgaisasj Vskap Nrd/Sør. Aa Avdm, varardførr fr SV g ldr i mdlmsrgaisasj Vskap Jrik - Lærdal, frllr. - D hl sar i Lærdal hadd lg vær på ukikk r vskapskmmu, g id m Jrik km pp. D d md a hl frmaskap ris d på friri g spur m flk i Jrik vill vær v vår, lr Avdm. Hldigvis slapp d å ris vløs hjm. I 1998 bl vskapsaval mllm d by udrskrv udr Lærdalsmarkad, g sid har d hld kak. D har bla a rsulr i Lærdal park i Jrik, g i palsisk kulurfsival i Lærdal smmr D har sr s vær vrrpliisk igh m samarbid. - Hl kmmusyr, fra Høyr il SV, øsk palsisk vskapskmmu. Samidig hldr vi ss lag ua srpliikk. Skal du få il vskapssamarbid sm får md sg all, må fkus vær på d mllmmsklig, udrsrkr varardførr. Hu frllr m hvrda samarbid har fradr sy på kflik i Mid-Øs fr mag i bygda. - D skpsis flk har, frsvir i mø md valig palsir. Flk i Jrik r valig, frdlig flk, akkura sm ss i Lærdal. D r ikk sjølmrdsbmbr llr rrrisr. D vikigs du lærr av vskapssamarbid, r a flk r flk uas hvr d br. Palsir lvr udr kkupasj g r i ksa uaksilsad. Likvl aklr d siuasj md urlig vrdigh. Liv, hvrdag, går vidr uas. Nvmbr: Palsirs ldr Yassr Arafa dør g gravlggs i Ramallah r a Isral kr ham å bli gravlag i d palsisk Øs-Jrusalm. Mahmud Abbas vir d y prsidvalg g blir isa 15. jauar Så s mir liv på Vsbrdd my m liv hr i Nrg udr krig, mr Avdm. Kva skal i md i v sm i aldri ka bsøk?, spur Frp-ldr i Lærdal i fjr, g vill avslu vskapssamarbid md Jrik. Ei frl ikkj v si år di kjm i vaskar, var Aa Avdms svar. M d usikr siuasj i Palsia får følgr fr vskap. - I 2004 var 17 palsir på uks kuluruvkslig i Lærdal, på d hiil sørs bsøk vi har ha. Pla var a vi skull ris på gjvisi i fbruar, m slik siuasj r å, må vi k us ur il frhld blir mr vrsiklig. I sd hldr vi ksra kak på -ps, sm r vikig båd fr dm g ss, sir Avdm, sm frllr a flk i bygda r bkymr vr siuasj på Vsbrdd. - D r j bar aurlig å vær bkymr fr v si. Av Lars Kllvi Isral r asvarlig fr krigsfrbrylsr i d kkupr mråd bla a frdi d: skyr g drpr ubvæpd sivil brukr mskr sm skjld g gislr uførr umrslig hrlsr (likvidasjr) av ppsisjll, ikludr rakagrp fra lufa m sivil rurrr g mishadlr fagr, fgslr flk u rssak llr ilal, gdar ilsålsr sm r rsula av rur. hidrr hlsprsll i å h u skadd g drp udr kampr, skyr bviss m ambulasr g ambulasprsll gjmførrr kllkiv avsrafflsr ødlggr idm g dyrk jrd Mur d sr pp bl av Haag-dmsl g av FNs Gralfrsamlig rklær ulvlig. Likvl frsr d å bygg d, g d irasjal samfu gjør igig fr å prss Isral il å sas byggig g riv mur. (Kild: Nrsk Flkhjlps hf m Iifada 2003, sid 51, Fllsuvalg fr Palsia. ) jauar: Palsisk valg il slvsyrparlam i d kkupr mråd. Kildr: Nrsk Flkhjlp hf m Iifada, 2003, g fra Fllsuvalg fr Palsias sid: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Bild av rasd arabisk hrdr sm brr rsk flagg g vslig ambassadr har rull vr vår v-skjrmr d sis uk. D bild av arabr r ikk rprsaiv mr Nrsk Flkhjlps sdlig rprsa i Gaza. - Oppak av rasd dmsrar sm går amk i ga g brr vår flagg g ambassadr ms d ærms frådr m mu bidrar il å frkl vår frsåls av flk i Midøs g r vldig fjr fra mi bild av palsir, sir Gudru Briuss. Hu r pp kmm hjm fra d palsisk mråd dr hu har vær Nrsk Flkhjlps sdlig rprsa i sar fir år. Hva liggr glig bak d vldsmm raksj i mag muslimsk lad? - D r flr grur il a flk r si. I Midøs har raksj i hvr lad si spsill irikspliisk siuasj d må plassrs i i. I frhld il Palsia, r k mag palsir båd skuff g vrrask. Nrg har, på rss av a mag sr Osl-aval sm rsulaløs fr flks hvrdag, bygg pp gd mdømm bla flk fls. Flk hr v a Nrg har gi bydlig sø il slvsyrmydigh. Nrg ldr gså givrladsgrupp fr Palsia g r vikig bidragsyr il FNs hjlprgaisasj fr palsisk flykigr. Vår kr i Gaza har ma raksjr hvr flk frklarr a d føls krkd a Nrg frmsår sm hjlpr g gir md d håda ms d samidig illas å ydmyk md d adr. Er karikaurgig ka vi ikk lgr fly på d gd ryk m a rdm r sillr g bdr adr. Raksj får g dyamikk al rsm hvilk lad d kmmr i. I lad r diss raksj markrig vrfr g mydighr. I adr lad r d urykk fr si vrfr Damark, Nrg llr vs grl. Raksj r gså idikasj på grad av frusrasj g udrrykkig, sir Briuss. Hvm r d sm aksjrr i d palsisk mråd å? - Al Aqsa Maryrbrigad, sm r Faah si miliær fløy g Islamsk Jihad sar diss aksj i d palsisk mråd. Faah r d sr valgapr g Islamsk Jihad bik valg. Faah r skulær pari, m har r valgdrlag ha bhv fr sak å markr sg på. Hamas har frøk å dmp kflik, sir Briuss. Hvrda skal vi gjppr illi mllm palsir g rdm? - Vi må få fram mass ifrmasj i arabisk mdir. Hr har allrd uriksmiisr Gahr Sør gjr gd isas md irvju bla a i Al Jazra, m d må jbbs mr md i id framvr. I illgg må Nrg å d fra gjrd g sigalisr ydligr vår psisj i frhld il palsir. Hiil har vi bidra my il ppbyggig i slvsyrmråd, m samidig har rsk mydighr vær gask afa i frhld il å a sillig il Israls gja brudd på flkr g grulggd mskrighr. Nrg prsrr sjldr vfr Isral fr ksmpl drladsk mydighr llr fr d dl EU. Også Nrgs ffisill sy på flykigs righr har vær uvikd g uydlig. Hva slags virkig har dmsrasj g aksj i d muslimsk lad på pii i Nrg? - Jg r rdd d førr il øk frmmdfryk, spsil r m muslimr. Vi sr allrd a rsk muslimr må svar fr a rsk flagg g ambassadr blir br i lad d aldri gag har bsøk i Midøs. D adr sørglig sid av sak r a vi i vs får midr frsåls fr d daglig udrrykkls sm palsir lvr udr. Oppøy førr fkus vkk fra Israls vrgrp, mr Briuss. Hvrda sr du på slidariskampaj md palsir r d? - Vi må bruk all frdlig virkmidlr vi rår vr fr å få Isral il å skjø a d ikk ka frs å ur frm slik d har gjr. Drfr mr jg prslig a vi skal bruk vår frih il å la vær å kjøp isralsk prdukr g ppfrdr il å rkk ilbak ivsrigr gjr i lad, avslur Briuss. Av Aru Ghsh 14 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/

9 Isral/Palsia-kflik Isral/Palsia-kflik D vikigs Palsisk parir g msadsgruppr Hamas - D islamsk msadsbvgls Valgrsula: Valgs vir. Fikk i 74 av 132 plassr i d palsisk slvsyrmydighs lvgivd frsamlig. Sif: Avlggr av d muslimsk brrskap. Opprilig gypisk rgaisasj md frgrigr i flr lad. Pliisk plafrm: Grasrrgaisasj md pliisk g miliær fløy. Ikk rprsr i Parlam idligr. Omfad vlddig arbid, drivr flr sklr g sykhus. Har så bak sri væpa agrp m miliær g sivil isralsk mål, m har vrhld våphvil d sis år g har ual a d frsr md d. Pliisk prgram: Kamp m krrupsj i palsisk pliikk Kmprmissløs lij m Isral Fr væpd agrp Ssial vlfrdsprgram Vil ha muslimsk sa g ifør sharialv Faah - d palsisk frigjørigsbvgls Valgrsula: Fikk i 45 av 132 plassr Sif: 1959 Pliisk plafrm: Rprsr i d palsisk slvsyrparlam sid Sørs fløy i PLO g ld av Arafa iil has død i Dags palsisk prsid, Mahmud Abbas, var md på å sif Faah. Pliisk prgram: Vil ha dmkraisk, skulær g flrrligiøs palsisk sa Frhadligr md Isral g avskaffls av væp milis Lv g rd PFLP Flkfr fr Palsisk Frigjørig Valgrsula: Fikk i 3 plassr. Sif: 1967 Pliisk plafrm: Opprilig marxisisk-liisisk. Spli i 1969 da ubryr gikk u g da DFLP (s lgr d). Smpl sm rrr-rgaisasj av USA. Pliisk prgram: Vil ha dmkraisk sa fr mråd fr d pprilig Palsia dr all ibyggr ka lv sm likvrdig brgr. Valgallias Badil fikk i 2 plassr g bsår av DFLP, PPP g FIDA. DFLP - Dmkraisk Fr fr Frigjørig av Palsia. Sif: I 1974 Pliisk plafrm: Pragmaisk marxisisk palsisk pari md rør il maism. Pliisk prgram: Vil ha dmkraisk palsisk sa g sør -sasløsig FIDA Palsisk Dmkraisk Ui. Sif: mars Hadd ps i d frrig palsisk slvsyrrgjrig gjm Kvimiisr Zahra Kamal. Pliisk plafrm: Vsrpari sm r ubryr fra DFLP. Har ikk væpa gri. FIDA har kvibvgls, PFWA, sm SV har ha samarbidsprsjk md gjm Nrsk Sr fr Dmkraisø. Pliisk prgram: Vil ha dmkraisrig av d palsisk mråd Kjmpr fr parisysm sm rflkrr pliisk pluralism g dmkrai PPP - Palsisk Flkpari Sif: 1982 Pliisk plafrm: Kmmuis Pari fram il Drr dmkraisk flkpari. Har ikk væpa gri. Väsrpari i Svrig har kak md PPP. Pliisk prgram: Vikig å rksrur PLO sam å ha dialg md d palsisk ppsisj Al Mubadara - D palsisk asjal iiiaiv Ikk pari m valglis. Vil aaklig frs sm pari. D asjal iiiaiv sm var valglis. Al Mubadara r av på pari. Fikk i 2 plassr i års valg. Pliisk plafrm: bvgls ld av d vsrrir lg Musafa Barghui. Sprigr u av NGO-miljør i d kkupr mråd g frsøkr å skap «rdj alraiv» mllm Hamas g Faah. Har ig væp gr. Pliisk prgram: Sør sasløsig. Vil dmkraisr samfu, ha ir rfrmr g flls sragi fr samla palsisk ldrskap. ISLAMIC JIHAD - islamsk hllig krig. Sif: mid av 80-all Pliisk plafrm: Ubryr fra d Muslimsk Brrskap. Milia islamisisk bvgls sm i dag lds av Ramada Abdallah Salah. Smpl sm rrr-rgaisasj av USA. Går im dags våphvil g r d sm sår fr d fls av dags agrp på Isral g isralr. Pliisk prgram: Bik valg, har li pliisk ppsluig. Hvdfkus på væpa kamp Th Third Way Eablr i 2005 av Salam Fayyd (idligr Fiasmiisr). Haa Ashrawi r gså mdlm. Fikk i rprsar i PLC. Aaklig ku lispari. E aparhidløsig F: Nrsk flkhjlp Mur skillr ikk isralr fra palsir, m palsir fra palsir. I 2002 bgy Isral ppførig av mur på Vsbrdd. Mur skal ifølg Isral mø sas aku sikkrhsbhv, g isralsk mydighr har hardakk hvd a mur r midlridig løsig. M murs rasé r ikk lag il grsa mllm Isral g Vsbrdd, d byggs i hvdsak lag i på kkupr mråd. D ms frukbar g rssursrik dl av Vsbrdd havr ufr mur, g blir udrlag isralsk miliærkrll. D vir m a murs rasé r mivr u fra adr hsy sikkrh. 98 prs av d ulvlig isralsk bsrkli blir ilmm i Isral gjm s jwishly vgr sm sikrr bsr fri frdsl mllm Isral g bsig g dlr pp Vsbrdd yrligr, på bksig av palsirs bvglssfrih. I bygd srøk byggs mur i bg, ppil 9 mr høy. På ladsbygda ksrurs bl av lkrisk gjrdr, paruljrigsvir, piggråd g grøfr, på mr i brdd. Mag byr g ladsbyr ramms av husødlgglsr fr å gi plass il mur, sm ladsby Nazla Isa hvr flr hudr bygigr g buikkr, flr fabrikkr g skl bl ødlag. Tusvis av palsisk bødr pplvr å bli fraa livsgrulag si gjm a jrdbruksjrda drs havr på usid av mur. Arbidsldigh har kspldr på Vsbrdd, båd sm følg av fall i jrdbruksprduksj g av prblmr ky il magl på bvglssfrih. U fra d sm allrd har bli bygg g d sm r ffliggjr av vidr plar sr d u il a mur vil akr 46 prs av hl Vsbrdd. Trririll akrig r grv brudd på flkr g mør valigvis srk irasjal raksjr. D irasjal dmsl i Haag, vrds høys flkrsrga, har uvydig slå fas a mur r flkrssridig g må rivs. I si ualls 9.juli 2004 prsisr Dmsl a all sar har flkrslig plik il å arbid m a d ulvlig siuasj mur skapr får bfs sg. Likvl har Isral sid ualls km frsa byggig av mur, u a har grp i, g mag sdr r mur å frdigsil. Gradvis har gså isralsk mydighr lag m rrikk i frhld il mur. Før jul ual Shars jusismiisr Tzipi Livi a Høysr gr Israls y grsr gjm si avgjørlsr m gjrd (Haarz, 1.dsmbr 2005). Drmd bkrf hu d palsir lg har fryk: Mur vil, m Isral får d sm d vil, ugjør grs fr d framidig palsisk sa. E sa sm vil vær sykk pp i imur mrådr, hvr ibyggr r avhgig av Israls gd vilj fr å ris fra mråd il a. Gjm mur øskr isralsk mydighr alså å dikr løsig på Palsia-prblm, løsig sm ikk r rsula av frhadligr, sm ikk byggr på FNs rslusjr, g sm ikk ar hsy il palsirs grulggd righr. Vrdssamfus raksjr på Israls aparhidløsig vil avgjør m d blir igj å frhadl m fr palsir. Av Mali Sir Trsm Tvug avflkig Tiusvis av palsir r bsa i mråd sm kmmr ufr mur g blir akr av Isral. D blir å avhgig av sldas gd vilj på krllps fr å kmm i gjm murs få åpigr g få ilgag il udaig, hlsvs g arbidsplassr. Sm palsir har d ikk illals il å ris i i Isral, samidig sm d sprrs u fra d palsisk vlfrdsilbud. Tusvis flyr å fra si hjmsdr, g i i mråd ifr mur. D byr a Israls pliikk lykks. Gjm byggig av mur akrr d s halvpar av Vsbrdd, g vd å gjør d så vasklig fr palsir å bli bd i d akr mråd får Isral d akkura sm d vil: lad, u palsir. Ikk bar har d sr kskvsr fr dm sm flyr, i rali palsirs rdj flykigbølg, m gså fr framidig frhadligr m palsisk sa. Isral sørgr fr å dr faka på bakk il si frdl. D blir lr å krv a mråd skal ilfall Isral r a d r isk rs fr palsir. 16 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/

10 Isral/Palsia-kflik Isral/Palsia-kflik Fr Palsia i 30 år Isral har kskv avvis FNs rslusjr sm frdømmr lads pliikk, igrr D irasjal dmsl i Haags ualls m kkupasj fra 2004, g frsr aggrssiv pliikk av aparhid, kkupasj g kspasj av ulvlig bsigr. I mø md d r ikk d irasjal samfu bar brig il, m r fakisk ød il å bruk økmisk g diplmaisk virkmidlr, ikludr bik, sm r ødvdig fr å dr Israls pliikk. Eric Rmma, Jws fr a Fr Palsi, USA - i brv il fylksigspliikr i Sør-Trødlag Vår sø il d palsisk sak har ugagspuk i vår airasisisk grusy. Mskrigh skal gjld fr all mskr. D palsisk flykig, pliisk fag g d rla r kkupas likvidrigr rgr vår slidari. Palsir har v fr lg på si frih. LO ar avsad fra Israls gja brudd på FN-vdak, d ulvlig kkupasj g bsig på palsisk jrd. Okkupasj skapr faigdm, uryggh g far fr mr rrr. Byggig av aparhidmur i på palsisk mrådr frsrkr kkupasj g hidrr rmal samkvm mllm abflk. D hidrr palsisk arbidr i å a arbid i Isral, g sasr palsirs mulighr il å fri ksprr llr imprr varr. LOs 31. kgrss, 12. mai 2005 SVs gasjm fr palsisk frigjørig har lag hisri. Allrd før SV bl SV prsr pari m d isralsk kkupasj. Udr ida sm Ssialisisk Valgfrbud idlig på 70-all, skjdd uviklig fra mr øyral såsd i kflik il slidari md d palsisk flk g sø il PLO. PLO har vær rprsr på SVs ladsmør sid 1970-all. Og Brg Furr var bla d førs rsk pliikr sm mø Yassir Arafa. Ha var md da PLO var vrskap fr paridlgasj fra Nrg, bla a fr å ifrmr m a d var i frd md å gå fra sadpuk m flls sa av jødr, muslimr g kris, il å krv g palsisk sa. Ny iifada - y gasjm. Høs g vår skjdd dramaisk pprappig av isralsk bruk av miliærmak m d palsisk mråd. D frsrk SVs gasjm, g SVs srigsrprsar k jvlig pp spørsmål m kflik i Midøs g krvd klar al fra rsk sid. I 2004 frsl SV fr Srig a Nrg skull gå i fr våpmbarg g våpbik av Isral. SV udrsrk a dlig løsig på kflik i Midøs må ppås gjm frhadligr, m a d gså var ødvdig å lgg øk prss på Isral. Bar da ku mydigh dr si pliikk g vis sørr vilj il å fi løsig på kflik sm bgg parr ka lv md. Prss på Isral. Ladsmø i 2005 fassl a SVs sø il palsirs sak må fashlds g syrks. I ualls bl d framhv a Nrgs hldig g hadligr i kflik må a ugagspuk i flkr, g a Nrg ikk ka ha d samm pliikk vrfr d kkupr sm vrfr kkupa. Nrgs rll må vær å syrk palsirs frhadligspsisj vd å lgg prss på Isral gjm målrd saksjr. U srk irasjal økmisk g pliisk prss på Isral vil y frhadligr vær yløs fr å skap rfrdig løsig basr på flkr. Ladsmø frsl drfr å ifør rsk våpbik av Isral så lg lad frsr si flkrssridig udrrykkig av palsir. Nrg burd gså frslå irasjal frbud m hadl md våp md Isral g frmm frslag m saksjr m Isral gjm FN. SV r dl av d rsk slidarisbvgls fr palsir g mdlm av Fllsuvalg fr Palsia. SV har gjmfør flr dlgasjsrisr il d palsisk mråd g il Isral, g har jvlig kak md flk på bgg sidr av kflik. Kakr g kampajr. D sis år har SV gjm Nrsk Sr fr Dmkraisø ha samarbidsprsjk md kvibvgls il vsrpari FIDA. Ssialisisk Ugdm har ild samarbid md FIDAs ugdmspari Idpdc Yuh Ui. SV har gså ha kak md d isralsk pari Mrz. D pari har gå i i y vsrsidpari, Yachad. Dssvrr r d isralsk vsrsida svak. Også frdsbvgls r svak g prg av idr msigr r mag urbul år. D r ikk førs gag SV gasjrr sg i slidariskampaj fr Palsia. I 2002 hadd SV ligd kampaj, md krav m frbrukrbik. Vi dlar gså i Riv Mur-kampaj, g har flr gagr sø Nrsk Flkhjlps arbid i Palsia gjm isamligsaksjr på 1. mai. Du fir mr m SVs midøspliikk på sid Av Eli Bakk Lrz Ma Wærs, irasjal ldr i SU Vi, rprsar fr d palsisk sivil samfu, kallr på d irasjal sivil samfu, rgaisasjr g flk md mral vr hl vrd, il å bik Isral slik d bl gjr m Sør-Afrika udr aparhid. E sid r srk g har mak, d adr r svak g u mak. Bar s på mur på Vsbrdd, hvrda bd ikk gag får pass si livrær. 171 palsisk parir, kampajr g rgaisasjr Også bla kris r d r hvr bli mag sm sør palsirs kamp. Spørsmål hadlr m lik righr. Israls udrrykkig av palsir har klar likhr md d idligr Sør-Afrika. Jg har slvfølglig ikk kjøp isralsk varr på mag år. Kari Brms Dagblad Øyvid Sagdal, sgprs i Øyr g ldr av Palsiakmi, il Vsr Om Aparhid Isral har lg så fr pliikk i d kkupr mråd hvr palsisk lad ksprprirs fr å gi rm fr jødisk bsrklir, g ksklusiv jødisk mrådr ablrs i d kkupr mråd. Gjm byggiga av mur på Vsbrdd blir palsir sprr i i flr midr klavr ma ikk u vidr ka bvg sg mllm. D ligr my på må Sør-Afrikas aparhidrgim gjrd mspar av jrda ksklusiv hvi, ms d svar bl su samm i si bausas. Sadig flr, sm FNs spsialrapprør fr mskrighr i d kkupr palsisk mråd, Jh Dugard, g d sørafrikask biskp Dsmd Tuu, kallr Israls rgim i d kkupr mråd fr aparhidrgim. Fr a ikk d isralsk bsr skal mrk gaiv kskvsr av mur, sikrs drs bvglssfrih gjm g vi frbhld isralr. E s bsrvgr byggs dlvis i høyd vd hjlp av brr, dlvis gjm ulr g llrs skjærr d sg gjm d palsisk ladskap g hidrr palsirs bvglssfrih yrligr. Gjm ulik bilskil fr palsir g isralr vrhlds krll vr bilførrs isk ilhørigh. Ms bsrvi hldr høy sadard r ifrasrukur fr palsir ldig, g framkmmligh hidrs av uallig isralsk krllpsr. Vd krllps må palsir sm fs v i imvis fr a isralsk sldar skal grask drs papirr. Of ks d å slipp gjm krllps. Mivasj fr krllps hvds å vær hsy il isralsk sikkrh, m d virkr migsløs år krllps ss pp mllm palsisk byr mid i i palsisk mrådr. Av palsir ppfas d hllr sm dl av sragi fr å ydmyk palsir g gjør daglig ruir vaskligr g mr idkrvd. 18 Vsr Om r. 1/2006 Vsr Om r. 1/

11 Ukavisa Ny Tid skapr li sykk prsshisri vd å gå fra ablidil magasifrma «I si id gjrd Oririgskrs rsk pliisk dba brdr g mr spd. Nå gjør drs pliisk barbar d samm md rsk juralisikk. Hr r d bar å g abm. (Svi Egil Omdal, Savagr Afblad) Avslørd, yhsslid g frisk i frm. (Arhild Skr, Afps) Ny Ny Tid frmsår lys g lkkr, md ilald rød gjmgagsfarg. Hr r d irasjal schwug i si g flr lvd sksjr. (Guri Hjls, VG) r kråk k liaris k m ku li Ei R G Kabul s d r N I r vi l N MEBkhaGdrg hipmsprlv smfrrsasjal G. FEB. ÅRGAN N JAMER 4 / NUM yid. www. I Ja ik m ak g Siss V Nr m Ir Aslak ] gru, bak, miljø alys, a a b kk, d.bv plii igvi g ulur, har r, k [yh Buv m, m på ppd pigvi r armé kmm SIDE 44 L as Gal m r av Bruc? Ispir srr grilja rd ri rr ygda i N ladsb a. SIDE 26 Ugad LØSSA 2006 NG BRUAR GA FE 5 / 54. ÅR ER s NUMM GEcERm Wikipdia MEUNmbINrm m fryk damr R 29 LG K Frida N rum m ak uslimr Ku Næra m Eurpas m Al-Jaz l salg s Sjl i phr Schau dlr Kris i krig ha ig g N E rgdskap, ødsl 2 IDE 5 m h. S arvlig. id G KR 29 LØSSAL kgru] miljø, ba rika Kia i Afav arbidsaalys, dba, Tusvis rika blir pliikk, r, lu, ku ap assr i Af kisisk dr pl d[yhr sa Ms skap mdde 44 ø Ny Tid m m Sv g6r. SI r 200 R p kmm sø s glm FEBRUA ÅRGANG Japarir rsk rg MER 6 / 54. b NUM il Sp I 2006 bl vadr 26 SIDE i ugdm k kulur. av japas INGER yrigsfrih MEN Saskia Sass m klad Tys Lis Lidbæk maia m kblig Aa Pliskvk rspk m ri kha B la Lai SIDE 52 bakgru] aalys, miljø, pliikk, dba, [yhr, kulur, Ny murr ds Sharm l Shik gjr av i. Sm rs vrd. SIDE 12 Skadiavisa KøNy Tid har vær i puls bhav g a på vår ids kflik. LØSSALG KR Barbarr vr Michal Mr skri rfsd m hls 15 SIDE. USA i vs SIDE 44 j g i u r s j p a r s D a m u g k g i l d r l l i A svu m L fr TENIDTØS M K NORSNDALE: SKA IENDE NORGES FOLKEF ER: AVSLØR mmlig NY TID h s ivr. kaal ark Osl- O i rsk. a r f r L papir sral g P k asvar I ig s r mllm a Juul ar ik fi D g r M dli,00 frha vdakø 2 Kr h bc 02 UDs bc ,00 Kr _ NT R PÅ NY ABONNÉ 1 TID 2 ld sd. På rdr a rh Dv Krisi Kdr il Afghaisdd mifl. miryd l d vær å ry fra USA sak på sid ag kr. S vdl I SPANIA Ls hl 7:56 19:0 KRIGEN BORGER E BOK OM EVORS NY ONY BE TH AN LSENDT OG FÅ TI ps i Midøs, Ms Nrg agri ilbak i lad. rg db Li F. d Od r spkørs Ls m slfagsi ih. kamp fr yrigsfrtid, sid Eksklusiv fr Ny bc BESTILL ABONNEMENT PÅ: UKAS NUMMER TIL SALGS I NARVESEN OG ANDRE BUTIKKER I DAG 29»

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Geologiske hovedtrekk

Geologiske hovedtrekk Glisk hvdrkk 74 72 7 68 66 2 EGGA- KANTEN TROMS II Trmsø Harsad Vsrål Narvik 25 2 Lf 1 NORDLAND VII Bdø VESTFJORDEN NORDLAND V Sadssjø NORDLAND VI 5 1 Srukurli Fiur 3. Ladmrådr havbu i d mråd sm iår i

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

5. Planbestemmelser. (sist revidert 02.07.07)

5. Planbestemmelser. (sist revidert 02.07.07) S 1.3.2, 1.3.5, bll T2 VEDLEGG2 hk rkikr l, 04.02.2014 5. Plbslsr. (sis rvidr 02.07.07) PLNESTEMMELSER TIL EYGGELSESPLN FOR HOVDEN UT LPIN DEL V GNR. 2, NR. 1 OG 8 Hvd i kl ku sls jldr fr bblsspl fr Hvdu

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER!

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER! Play-Doh tips og moro Y KRV PROJKR OM GR MG MR GOD LK FOR DG OG BR D LK OG LÆ MD O R D B FR B GG V ÅP, RDR. OG MR! JYR O R B V K a meg med hjem! 05 Hasbro. Med enerett. K L B R U G GR < ORM V KLK FRGR

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Diskusjonsnotat. Forfatter: Lars Erik Gangsei. Hjorteviltforvaltningen i Agder. Diskusjonsnotat til fylkeskommunal målprosess 2011

Diskusjonsnotat. Forfatter: Lars Erik Gangsei. Hjorteviltforvaltningen i Agder. Diskusjonsnotat til fylkeskommunal målprosess 2011 Dujooa Hjorlforalg Agdr Dujooa l fylommual målpro 2011 Oppdraggr: -Au-Agdr fylommu -V-Agdr fylommu Forfar: Lar Er Gag Noa r uarbd forbdl md d fylommual mø Au- og V-Agdr hhold 7. og 13. aprl 2011 og blr

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Verven. Strandvegen Fv 89. Strandvegen. Dovrebanen. Paradis. Nyhus. Strandvegen. Dovrebanen. Kongsvegen Fv 67. Tjernli RINGSAKER KOMMUNE

Verven. Strandvegen Fv 89. Strandvegen. Dovrebanen. Paradis. Nyhus. Strandvegen. Dovrebanen. Kongsvegen Fv 67. Tjernli RINGSAKER KOMMUNE r otd Pllrika muda Nrkrtda d F 89 d Tjrli REGULERINGSPLAN FOR E TJERNLI - OTSENDEN Dor Padi KART EHANDLING ETTER PLAN- OG YGNINGSLOEN 8 Nyhu. GANGS EHANDLING I PU I MØTE: 9.., SAK / UTLA TIL OFF. ETTERSYN

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 6 Vrnrun sjlist g ppfølging Ml virgån sl Gjnt av: AMU Dat: Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Pr Arnt Harns ATV Elvråslr Juli Riis g Fungrn HMS-ansvarlig: Kirsti M

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer