NYHETSBREV Nr. 4 September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV Nr. 4 September 2009"

Transkript

1 NYHETSBREV Nr. 4 September 2009 LEDER Kjære leser, Frbruket av drivstff, g dermed klimagassutslipp, fra veitrafikk øker stadig. Ideen m å redusere drivstffrbruket ved hjelp av en øknmisk kjørestil g gde rutiner fr innkjøp g vedlikehld er effektive g rimelige måter å redusere drivstffrbruket på. Drivstffrbruket, g dermed drivstffutgifter g utslipp av CO 2, kan reduseres med pp til 10 prsent med nærmest øyeblikkelig virkning. Mens innføring av sjåførpplæring g innkjøp av kjøretøy designet fr å møte bedriftens behv blir mer g mer vanlig, viser det seg at langtidseffektene av dette på drivstffrbruket ikke er så gde sm frventet. Erfaring viser at drivstffrbruket faller tilbake til høyere nivåer en stund etter at slike tiltak er satt i verk. Fr å ppnå en varig reduksjn i drivstffrbruket, må bredere tiltak settes i verk. Nøkkelen til å ppnå bærekraftig reduksjn i drivstffrbruket er å innføre en passende mtivasjnsfaktr fr de ansatte, g særlig sjåførene, fr å ppmuntre dem til å handle på en drivstfføknmisk måte. Dette betyr at: Sjåførene bør ha en kjørestil sm følger prinsipper fr økkjøring, vedlikehldsflk bør følge standardene s m er satt fr vedlikehld, innkjøpsavdelingen bør frstå hvilke behv selskapet har g kjøpe de mest passende kjøretøyene, g ledelsen bør innføre energisparende tiltak gjennm hele selskapets virksmhet. RECODRIVE-prsjektet har sm mål å utvikle g teste ulike belønnings- g anerkjennelsessystemer fr å ppnå bærekraftige effekter av pplæringen. Så langt har RECODRIVEs demnstratrer lykkes i å ppnå reduksjn i drivstffrbruket gjennm pplæring av ansatte, mtivasjn g ved å innføre flere ulike typer anerkjennelse g belønning fr ansatte. Følg deres eksempel, lær fra deres erfaringer g bli med på vårt initiativ hvis du er interessert i å ppnå best mulig resultat i din egen kjøretøyflåte. Stane Bžičnik & Katja Hanžič Universitetet i Maribr, Fakultetet fr sivilingeniørvitenskap Innhld Belønning g anerkjennelse vil fremme mer miljøvennlig kjøring g drivstffsparing. Derfr er dette gde virkemidler fr å skape mer miljøvennlige kjøretøyparker! RECODRIVE- prsjektet hjelper til å finne effective løsninger fr en mer miljøvennlig g effektivt drevet kjøretøypark. Øknmiske g øklgiske aspekter vil bli dekket. Vi viser hvrdan dette gjøres g gir gde eksempler på LEDER - side 1 RECODRIVES resultater - side 2 DEMONSTRATORER - side 4 Partnerbeskrivelser - side 7 Prsjektets knsrtium - side 8 1

2 RECODRIVEs resultater Leveranse D 5.1 Evalueringshåndbk er et nytt g viktig dkument utgitt gjennm dette prsjektet. Det å samle inn gd infrmasjn m innvirkningen fra tiltakene sm er innført er unektelig den største utfrdringen når det gjelder evaluering. Selv m det er umulig å samle nk infrmasjn til å kvantisfisere alle frdelene med et prsjekt, kan en gd planlegging g fkusert datainnsamling øke sjansene fr å få med de viktigste frdelene av prsjektet. Det viktigste målet i fastsetting av data g evalueringsmetder har vært å gi mest mulig anvendbar infrmasjn fr målgrupper g nøkkelaktører, slik sm flåter, plitikere, individer g EACI-representanter, på en mest mulig kstnadseffektiv g realistisk måte. Spørsmålene sm er inkludert i RECODRIVEs evalueringsmetdlgi er: 1. Hvem er aktørene sm er invlvert g hvilke adferdsaspekter bør det sees nærmere på fr hvert mråde? 2. Hvilken infrmasjn er nødvendig fr å kunne evaluere pplæringen g belønningssystemene, slik at man kan prdusere knsekvente g sammenhengende retningslinjer mt slutten av prsjektet? 3. Hvr mye av den nødvendige infrmasjnen kan samles inn g analyseres på gjennmførbart vis? 4. Hvr nøyaktig er denne infrmasjnen ifølge ulike systemer fr flåtestyring g andre eksterne frhld? 5. Vil demnstratrene klare å få samlet inn den nødvendige infrmasjnen? 6. Hva er de viktigste metdene sm er brukbare g hvilke tilleggsmetder kan brukes hvis man trenger mer infrmasjn? 7. Hvrdan kan infrmasjnen analyseres? Evalueringsmetdlgien har blitt utfrmet fr å kunne svare på disse spørsmålene, g metdlgien er beskrevet i evalueringshåndbken. Håndbken etablerer en enhetlig metdlgi fr å kunne vurdere effekter av en eller flere kmbinerte tiltak fr å påvirke flere adfertdsaspekter relatert til en spesiell aktivitet i flåten (kjøring, vedlikehld, innkjøp, ledelse). Effektene sammenlignes med resultatene man hadde fått hvis ingen tiltak ble satt i verk innenfr samme virksmhet. Evalueringsmetden sm er brukt tilbyr et rammeverk fr å sikre knsistens, trverdighet g nøyaktighet i resultatene på tvers av land g typer av kjøretøyflåter. Metden hjelper gså prsjektpartnere g ledelsen i de invlverte selskapene (g senere gså andre selskaper) til å vurdere g analysere innførte drivstffsparingsprgrammer, g gså effekten av innførte belønnings- g anerkjenningssystemer sm skal bidra til reduksjn i drivstffrbruket. Til hjelp i evalueringen har gså ulike indikatrer fr ytelse i ulike datanivåer blitt definert. Indikatrene fr ytelse er delt inn i grupper etter hvilken type resultater sm blir målt: - Energipåvirkning (reduksjn i frbruket av drivstff, mtrlje per kilmeter sv.) - Miljøpåvirkning (reduksjn i utslipp av drivhuskasser sm CO 2, PM, NO x sv regnet ut fra reduksjnen i drivstffrbruk) - Øknmisk påvirkning (kstnader knyttet til drivstff, serviceutgifter, utgifter til belønningssystemer sv.) Dataene sm trengs fr å vurdere ytelse kan samles inn gjennm ulike systemer sm allerede finnes i selskapene. Disse dataene blir samlet inn på ulike måter, slik sm: - Drivstffvervåkning g direkte bservasjn av indikatrer - Spørreskjema med åpne spørsmål - Strukturerte intervjuer Dette bidrar til å evaluere innførte virkemidler, inkludert belønnings- g anerkjennelsessystemer, etter drivstffsparing g kstnadsreduksjn. Frfattere: UM FG, Maribr, Slvenia 2

3 RECODRIVE-prjektets resultater Prjektets nettside: RECODRIVE-prsjektets nettside er en direkte kilde til infrmasjn m dette prsjektets resultater. Siden henvender seg til alle transprtselskaper g flåteeiere g deler erfaringer fra partnerne i prsjektet m hvrdan man kan stimuliere til drivstffsparing. Alle interesserte er velkmne til å besøke siden g se næmere på de ulike delene av den. Nyhetsbrev Det er mulig å abnnere på jevnlige nyheter fra prsjektet. Nedlastinger Det er gså mulig å skrive ut/trykke skriftlig materiale med prsjektets resultater: - Bildegalleri, en str samling bilder - Prdukter sm regnes sm ffentlige (eks. rapprter) - Image Gallery, an impressive cllectin f phts - Materiale til utdeling med krte meldinger m prsjektets tema. - Kursmateriell Casestudier (Utgitt på engelsk) En str samling eurpeiske databaser m energieffektivisering fra veitrafikken, slik sm ELTIS, CIVITAS, BYPAD and EPOMM, linket til denne nettsiden. Avskrivingskalkulatr Du kan skrive inn enkle data m din egen flåte g få ut interessante resultater m mulighetene til å spare drivstff g redusere utslipp. Nyheter En side sm viser de siste aktivitetene hs RECODRIVEs partnere g demnstrasjnsbedrifter, g siste nytt fra andre eurpeiske partnere. Spørsmål g svar Interessante spørsmål g prvserende svar sm inviterer deg til å si din mening m ulike tema ut fra den kunnskapen du har. Frum Dette er en blgg sm handler m belønnings- g anerkjennelsessystemer, der alle interesserte kan bidra. Prduktdatabase Her kan prfesjnelle innenfr transprtsektren reklamere fr sine tjenester. Spar drivstff Blant den nyeste infrmasjnen på siden er blant annet:: - En vide fra Eurpakmmisjnen sm handler m økkjøring - Drivstffsparing i tall - Råd g vink fr lastebiler, busser g biler - Krte videer Spar penger Denne nettsiden viser nen frslag til finansielle løsninger sm bidrar til innsparing i tillegg til drivstffsparingen. FGM-AMOR (Østerrike) er redaktører fr innhldet på nettsiden, g det meste av innhldet g de fleste sidene på nettstedet blir versatt til alle deltakerlandenes språk. En internside er bare tilgjengelig fr knsrtiumpartnerne g deres aktiviteter i prsjektet. Fr mer infrmasjn, ta kntakt med Gerfried Cebrat på Ved å ta i bruk denne nettsiden kan du bli en del av nettverket fr eurpeiske byer g på denne måten støtte energisparing g økkjøring gså i din by. Frfatter: URTP, Rmania 3

4 DEMONSTRATORER Spania Madrids kmmunale transprtselskap (EMT) er busselskapet sm leverer det daglige busstilbudet i sentrale deler av Madrid. Selskapet er i sin helhet eid av byrådet i Madrid. Siden ppstarten i 1947 har EMT hatt mnpl på busstrafikken i Madrid. Tidligere var det gså trikker g trlleybusser i byen, sm gså ble drevet av EMT, men disse er nå lagt ned. Etter at det ble pprettet et eget knsrtium fr reginal transprt i Madrid-mrådet, g dette etter hvert ble lagt under byrådet i Madrid, har EMT fungert sm en leverandør av transprttjenester sm fungerer sm en peratør fr myndighetene. Knsrtiet er ansvarlig fr å regulere behvene fr transprt i Madrid, inkludert EMT g selskapet Madrid transprt. Disse til sammen leverer mesteparten av den resterende kllektivtransprten, ikke minst metren g reginale busslinjer. EMTs egne tall viser at selskapet hvert år frakter nesten 500 milliner passasjerer frdelt på 100 milliner reiste kilmeter. Selskapet har 2035 busser, 209 ruter g en arbeidsstkk på rundt 7500 ansatte (av disse er 5500 sjåfører). Dette gjør EMT til det største selskapet fr bykllektivtrafikk ver jrden i Spania, g til ett av de største i Eurpa. Fra 2007 har EMT innført helhetlige økkjøringskurs fr allerede ansatte sjåfører. I juni 2009 hadde mer enn 50 prsent av sjåførene (3159 sjåfører) fått pplæring innenfr disse kursene: sjåfører deltk i kursene g ppnådde en gjennmsnittlig innsparing i drivstffrbruket på 14 % deltk i kursene g ppnådde en gjennmsnittlig innsparing i drivstffrbruket på 15,7 % Frem til juni hadde 665 sjåfører fått pplæring. Kursingen vil frtsette, g neste år vil alle sjåførene i selskapet (100%) ha fått pplæring. Madrids kmmunale transprtselskap har tatt et nytt steg i innsatsen fr bærekraftig ffentlig transprt ved å være demnstratrer fr RECODRIVE g sette i gang tiltak etter råd fra prsjektet fr å evaluere hvilke frdeler de får ved å jbbe med energisparing g reduksjn av klimagassutslipp. I RECODRIVE-prsjektet tester selskapet ut nen tiltak på tre busslinjer. De har brukt tre helt nye busser i utprøvingen, med ett sjåførteam fr hver buss. Hvedmålsetningen er å få til en reduksjn i drivstffrbruket på disse bussene på 5 prsent i første mgang. Dette er et ambisiøst mål med tanke på at sjåførene allerede har fått pplæring i økkjøring tidligere. Dermed skal innsparingene skje ved å fkusere på ulike tiltak sm til sammen reduserer drivstffrbruket. EMT har fr tiden 2062 busser sm alle har aircnditinanlegg g autmatgir. Gjennmsnittsalderen på bussene er under 6 år. Frdelingen av drivstfftype er sm følger: Diesel Bidiesel CNG (Kmprimert naturgass) Hybrid (Bidiesel/Elektrisk) Hydrgen Etanl Elektrisk Det er gså viktig fr EMT å ha en effektiv bruk av kjøretøyene. Siden 1990 har alle nye sjåfører i EMT fått kurs i øknmikjøring, det vil si et sett av handlinger fr å spare drivstff g kjøre på en effektiv måte. Etter en første testfase der selskapet evaluerte det faktiske drivstffrbruket i de tre bussene, rganiserte selskapet et arbeidsseminar 20. juli Dette ble arrangert i samarbeid med RECODRIVE-partneren BESEL. Deretter ble sjåførene infrmert m RECODRIVE-prsjektet g hvrdan busselskapet arbeider innenfr dette, gså m belønningsg anerkjennelsessystemer. Dette førte til en psitiv diskusjn mellm sjårøfer, ledere g en sjåførlærer sm gir pplæring i økkjøring sm gså var med på møtet. Alle sjåførene sm er med på demnstrasjnen uttrykte at de vil gjøre en innsats fr å redusere drivstffrbruket, slik at man ppnår målsetningene underveis i demnstrasjnsperiden. Hvedresultatene fra demnstrasjnsperiden vil samles inn av EMT selv. Resultatene vil gi verdifulle erfaringer g knklusjner sm kan brukes til å utvikle enda mer effektive tiltak fr å bli mer miljøvennlige i EMT. Frfatter: BESEL, Madrid, Spania 4

5 NORGE, Bergen kmmune Bergen er den nest største byen i Nrge g befinner seg på vestkysten av landet. Med rundt innbyggere er kmmunen str i nrsk målestkk. Den plitiske styringen av byen er basert på et bystyre, g et byråd sm tilsvarer regjeringen i en nasjnalstat. Byrådet leder kmmuneadministrasjnen. Administrasjnen har en egen klimaseksjn sm er underlagt byrådsavdelingen fr klima, miljø g byutvikling, g det sittende byrådet er stlt av satsingen på klimaplitikk. Bergen kmmune har gått inn fr at nen kmmunale enheter skal være med sm demnstratrer i RECODRIVE-prsjektet. Målet er å utfrske hvrdan kmmunen kan redusere drivstffrbruket i sin egen bilpark. En gruppe på 6 biler med en sjåfør fr hver bil har blitt plukket ut til å delta i prsjektet. Dersm de reduserer drivstffrbruket merkbart gjennm prsjektperiden, vil kmmunen vurdere å sette inn tilsvarende tiltak fr hele bilparken. Siden kmmunen har nærmere 700 kjøretøy, er ptensialet fr drivstffsparing relativt strt. Alle bilene sm er med i prsjektet tilhører Seksjn fr byggvedlikehld. Størrelsen på bilene varierer fra små persnbiler til kassebiler. Et system fr å måle drivstffrbruket er på plass, g det er planlagt at sjåførene skal få pplæring i økkjøring i september I tillegg vil det bli utviklet en sjekkliste fr sjåførene, fr at de skal kunne frsikre seg m at bilene deres er i tppstand når det gjelder dekktrykk, mtr, aerdynamikk g lignende. Et belønnings- g anerkjennelsessystem skal sikre at sjåførene sm deltar i prsjektet g sparer drivstff, får en belønning fr dette. Dette vil være ikkepengebasert belønning, g i tråd med nrsk bedriftskultur vil den bli gitt på like vilkår til alle de deltakende sjåførene. Ved å belønne de sm deltar, er målet å gi prsjektet sm et hele støtte g ppmerksmhet. interessant fr BKK Nett å utfrske hvrdan de kan spare både drivstff g penger ved å gjennmføre drivstffsparende tiltak slik sm økkjøring g gd ruteplanlegging. BKK Nett har plukket ut en håndfull biler sm skal delta i prsjektet, g alle er vedlikehldsbiler av typen Tyta Hiace. Når BKK så langt har valgt å plukke ut relativt få biler, henger det sammen med at det kan være vanskelig å sette pp et autmatisk system fr måling av drivstffrbruk i hele kjøretøyparken i samarbeid med drivstffleverandører. Demnstratrbilene vil brukes sm eksempler fr hele bilparken sm kan brukes til videre tiltak, fr selskapet anerkjenner at selskaper av deres type har et strt ptensiale fr drivstffsparing. Sjåførene vil få pplæring i økkjøring i september I tillegg vil de få utdelt en sjekkliste sm skal hjelpe dem å kntrllere at kjøretøyene er i gd stand, blant annet ved å sjekke dekktrykk, mtr g hjul. RECODRIVE bidrar gså til å sette fkus på ruteptimalisering. BKK ser et strt ptensiale i GPS-baserte ruteptimaliseringssystemer, g har begynt prsessen med å kjøpe inn et slikt system. Andre tiltak er gså vurdert, blant annet å bygge mer lagerplass slik at ansatte ikke trenger å kjøre ver lange avstander fr å få tak i nødvendig utstyr. BIR Bergen kmmunes deltakelse i RECODRIVE-prsjektet kan sees sm en del av kmmunens arbeid fr bærekraftig utvikling. Kmmunen har sm mål å redusere utslippene fra kjøretøyene sine med 50 prsent innen Det er bare sjåfører g deler av ledelsen av nen seksjner sm er med i RECODRIVE-prsjektet, men deltakelsen er del av en mer langsiktig planlegging av flåtestyring, ne sm gså inkluderer innkjøp g vedlikehld. Andre tiltak kmmunen har gjrt er blant annet å utvikle en innkjøpsplitikk der kmmunen skal ha så få biler sm mulig, g at disse bilene skal være små g drivstffgjerrige. Seksjner sm bruker mange biler diskuterer gså lgistikk g ruteplanlegging, fr å prøve å redusere unødvendig kjøring. BIR er et renvasjnsselskap eid av Bergen kmmune g åtte nabkmmuner, sm samler inn g behandler avfall i dette mrådet. BIR er det nest største renvasjnsselskapet i Nrge, g betjener rundt innbyggere. Selskapet har rundt 280 ansatte g har en msetning på rundt 460 milliner krner. BIR er delt i t deler, der en del har mnpl på sine tjenester mens den andre pererer på et knkurransebasert parked. Mnplet er på innsamling g behandling av hushldningsavfall. BIR Transprt, sm er den delen av RIR sm administrerer selskapets bssbiler, deltar i RECODRIVE-prsjektet. Fem av selskapets 35 bssbiler, med t ansatte på hver bil, er med sm demnstratrer i prsjektet. Disse bilene er blant de nyeste av BIRs biler. BIR har gså utviklet et system fr å måle drivstffrbruk. De planlegger å ti pplæring til de deltakende sjåførene i økkjøring, g sjåførene vil gså få en sjekkliste fr å sikre at kjøretøyene er i ptimal stand. Sjåførene sm deltar vil få en kllektiv, ikke-pangebasert belønning fr å delta. BKK BKK er et kraftselskap sm er eid av det statseide kraftselskapet Statkraft, samt 17 kmmuner på vestlandet. Selskapets hvedaktiviteter er prduksjn, distribusjn g transprt av elektrisk kraft, fr det meste vannkraft. I tillegg tilbyr selskapet en del andre tjenester g prdukter, blant annet bredbånd, alarmer g kabel- TV. En av seksjnene i BKK, BKK Nett, er demnstratr i RECODRIVEprsjektet. BKK Netts ansvar er å sikre trygg g stabil distribusjn av elektrisk kraft til husstander, selskaper g ffentlige bygninger på Vestlandet. Ansvaret til BKK nett er å planlegge, bygge, drive g vedlikehlde strømnettet. Dette betyr at mange ansatte i BKK Nett reiser mye rundt fr å vedlikehlde strømledningene, ne sm fte innebærer lange kjøreavstander med en persn i hver bil. Derfr er det RECODRIVE medvirker gså til å styrke fkuset på BIRs ruteplanlegging. BIR tester fr tiden et GPS-basert ruteplanleggingssystem sm heter SPIDER, sm de ønsker å ta i bruk i Selskapet trr det er mulig å spare mange kilmeters kjøring ved hjelp av dette systemet, g at de kan klare seg med minst en bssbil mindre enn de har i dag. Frfatter: Vestlandsfrsking, Sgndal, Nrge 5

6 DEMONSTRATORER SNAGA javn pdjetje d.., Maribr, Slvenia Selskapets histrie går helt tilbake til begynnelsen av tallet, g er sterkt knyttet til utviklingen av Maribr by. Frem til da hadde byvekst ført til økt behv fr innsamling g behandling av avfall, g behvet fr vedlikehld g renhld av gatene ble større. Dette førte til pprettelsen av det uavhengige bsselskapet Kmunaln pdjetje Snaga i 1961, sm begynte å levere kmmunale tjenester fr innbyggerne i Maribr. Viatr & Vektr d.d er et av de ledende slvenske lgistikkselskapene, g driver et internasjnalt nettverk med mer enn 70 selskapsenheter i landene i sørøst- g sentral- Eurpa. Viatr & Vektr tilbyr et strt spenn av lgistikkservice, med sjøfrakt, flyfrakt g frakt med tg, i tillegg til fullintegrerte løsninger fr veitransprt. Selskapet eier gså fasiliteter fr fullstendig vedlikehld av yrkeskjøretøyer g andre mbile maskiner. Viatr & Vektr er arbeidsplass fr mer enn 1300 persner, g pererer en flåte med mer enn 500 stre biler fr veitransprt. I starten hadde selskapet 77 ansatte g 7 kjøretøy, g har i dag vkst til 190 ansatte g mer enn 70 kmmunale kjøretøyer g mbile maskiner. Tema rundt lgistikk, transprteffektivitet g øklgi har blitt mer g mer viktig fr selskapet i deres primæraktiviteter, sm er innsamling av avfall. Selskapet har en flåte med spesialiserte kjøretøy sm er ulike hverandre alt etter hvilken ppgave de utfører. Det å velge riktig kjøretøy er helt avgjørende fr å ppnå gde resultater, fr terrenget der bilene pererer (m det er flatt, kupert, urbant eller ruralt) har mye å si. Med riktige kjøretøyspesifikasjner (dimensjner, drivverk, gir sv.) g størrelsesspesifikasjner (vlum g lastekapasitet, kmprimeringsmekanismer sv.) er det mulig å ppnå ptimalt drivstffrbruk sammen med best mulige arbeidsresultater. Dette tilsammen reduserer perasjnskstnader. Drivstffutgifter er en viktig del av driftsutgiftene, g er svært avhengig av kjøretøyspesifikasjner g kjørestil. Med den kjøretøyparken man har i dag, kan man redusere drivstffrbruket umiddelbart ved å ta i bruk økkjøring. Dette fører gså til at utslippene av ekss fra bilene blir lavere. Selskapet SNAGA har blitt med på RECODRIVE-prsjektet fr å gjennmføre flere tiltak fr å redusere drivstffrbruket: sjåførpplæring, kjøretøyspesifikasjn, frbedret ruteplanlegging. På grunn av spesielle arbeidsfrhld i et avfallsselskap, er reduksjn i drivstffrbruk en utfrdring fr selskapet g fr RECODRIVE-partnerne. Fr mer infrmasjn m denne demnstratren, er du velkmmen til å besøke nettsiden deres, Selskapet har blitt med i RECODRIVE-initiative fr å kunne implementere g teste ut belønnings- g anerkjennelsessystemer fr yrkessjåfører. Når det gjelder lgistikk g ruteplanlegging, innkjøp g vedlikehld, har selskapet allerede velutviklede systemer. Derfr er ett av de gjenstående tiltakene fr å ppnå bedre drivstffeffektivitet å bruke anerkjennelse g belønning fr sjåførene. Fr å frbedre sjåførenes kunnskaper g evner til å hlde frbruket nede, har selskapet gitt pplæring til flere nøye utvalgte sjåfører sm fungerer sm instruktører internt i selskapet g frmidler videre kunnskapen m økkjøring til sjåførkllegene sine. De første resultatene er lvende g viser at man kan få betydelige frbedringer når det gjelder drivstffrbruk ved å lære pp sjåfører. Gjennm å frmidle kunnskapen videre til flere sjåfører i selskapet, kan innsparingene bli stre. Fr mer infrmasjn, se Frfatter: UM FG, Maribr, Slvenia 6

7 Partnerbeskrivelse URTP - Rmania Uniunea Rmana de Transprt Public Bd. Gh. Magheru 6-8, Sectr 1, Bucharest, Rmania Kntaktpersn: Mrs. Dina Anastase Tlf.: E-pst: Den rumenske uninen fr ffentlig transprt (URTP) er en ikke-statlig, uavhengig g plitisk nøytral yrkesrganisasjn, etablert i Burcharest i 1990 fr å utvikle ikke-kmmersielle aktiviteter. Siden 2005 har URTP hatt status sm et ffentlig verktøy, etter vedtak 1139/ i regjeringen. Oppgaven er å ppnå felles målsetninger fr alle nasjnale beslutningstakere fr å sikre at ffentlig transprt møter både krav fra de reisende g eurpeiske standarder g krav til effektivitet g kvalitet. Hvedmålet er å beskytte g støtte yrkesmessige, øknmiske g ssiale interesser fr medlemmene sine, sm er kllektivtransprtselskaper i urbane mråder i de fleste rumenske kmmuenene. De viktigste virkemidlene er: - Frmidling av all nasjnal g eurpeisk infrmasjn g aktiviteter rundt kllektivtema, ved å rganisere knferanser g debatter, arbeidsseminarer g ved hjelp av sine egne spesialiserte publikasjner: et fagblad g et månedlig infrmasjnsbrev. - Fremme deltakelse på kurs, både fr medlemmer g fagflk hs lkale myndigheter, fr å frbedre de administrative, tekniske g ledelselsrelaterte kunnskapene til de ansatte. - Stimulere g aksellerere prsessen ved å tilpasse eurpeisk lvverk g standarder til frhldene i Rmania, ved å hjelpe plitiske myndigheter med dette. - Fremme planer fr bærekraftig urban transprt i Rmania, ved å følge eurpeiske praksiser g råd fra eksperter, g gså ha i bakhdet hvedmålet i RECODRIVE-prsjektet: å utnytte alle ikke-tekniske tilgak fr å redusere drivstffrbruk g øke energieffektivitet i kllektivtransprtsektren. RAT Craiva er rumensk demnstratr i RECODRIVE-prsjektet. En mer detaljert presentasjn av dem finner du i det tidligere utgitte nyhetsbrev nr. 3. UM FG - Slvenia Univerza v Maribru Fakulteta za Gradbenistv Smetanva ulica 17, 2000 Maribr, Slvenia Kntaktpersn: Ms. Katja Hanzic Tlf.: E-pt E-pst: Fakultetet fr sivilingeniørstudier (UM-FG) tilbyr utdanning g utfører frskning innenfr sivilingeniør- g veiingeniørfag, g har 78 fulltidsansatte. Fakultetet utfører internasjnale, nasjnale g nasjnale vitenskapelige prsjekter g FU-prsjekter, utfører studier g gir ekspertråd til frskjellige institusjner, bedrifter g andre kunder. FUprsjekter er hvedsaklig styrt av frskningssentre g labratrier sm er en del av Institutt fr sivilingeniørstudier g trafikk. Aktivitetene kan deles inn i transprtplitikk, øknmi, planlegging, bruk av mderne infrmasjnssystemer i frakt g passasjertransprt, trafikksikkerhet, værinfrmasjnssystemer fr vei, g utvikling av prgramvare. Fkus fr nen av prsjektene er å redusere drivstffrbruket i transprtperasjner. På nasjnalt nivå har UM-FG ledet prsjekter på vegne av samferdselsdepartementet, vitenskaps- g teknlgidepartementet, miljøverndepartementet g veivesenet i Slvenia. På internasjnalt nivå har de vært med på flere EU-prsjekter g samarbeid med Univer4siteter i Østerrike g Ungarn. UM-FG har nær kntakt med bedrifter sm er med i RECODRIVE-prsjektet: TUS, SNAGA g VIATOR & VENTOR, sm er beskrevet nærmere et annet sted i dette nyhetsbrevet. BESEL - Spania BESEL SA Edifici CEEI, Mdul 1, Becill Valladlid, Spain Kntaktpersn: Mr. Raul Diaz Tlf.: E-pst: BESEL er et privat selskap etablert i 1983, g driver FU-aktiviteter, ingeniøfag g knsulentvirksmhet. BESEL arbeider med energi- g miljøteknlgi fr en ny generasjn, g har bred erfaring med å jbbe med dette på eurpeisk nivå. BESEL er gså medlem av ulike rganisasjner, blant annet den spanske rganisasjnen fr energifrskning (AEDIE) g det eurpeiske frumet EUFORES. I tilleggt samarbeider selskapet med universiteter, stiftelser, teknlgisentre g labratrier. BESEL tilbyr tjenester både fr privat g ffentlig sektr. Aktivitetene dekker tema sm energiprduksjn g bruk, miljø, mbilitet, innvasjnsstyring, finans g frskning g utvikling av energiteknlgi. BESEL har et strt spenn av aktiviteter: infrmasjn, frmidlings- g reklamekampanjer, prduksjn av publikasjner, pplæring, redaktørvirksmhet, mulighetsstudier, planlegging, markedsstudier, teknisk rådgiving, innkjøp, energileveringskntraktering g energiprising. Følgende prsjekter kan nevnes: HYCHAIN (EUs syvende rammeverkprgram), MEKUS and TRAINER (Lenard da Vinci-prgrammet). Innenfr mbilitets- g transprtfeltet fkuserer BESEL på prmterng av alternative transprtmåter (infrastruktur g frbedring av service, kampanjer sv.), g tiltak fr å fremme energisparing i transprt (alternative drvstff g innføring av energieffektive kjøretøy, frbedring av vedlikehld sv.) Videre har hldningskampanjer blitt viktigere i mbilitetsstyring. Her kmbinerer BESEL ulike strategier fr å fremme adferdsendringer g frbedre mbilitet. Nen slike prsjekter er: - Eurpeiske prsjekter, slik sm RECODRIVE and SUGRE (IEE). - Utvikling av et nytt system fr planlegging av kllektivtransprt (Frsknings- g teknlgidepartementet). - Ssiøknmisk frskning fr integrert styring av kllektivtransprt i Valladlid (Frsknings- g teknlgidepartementet). - Prduksjn av simuleringsverktøy fr transprtledelse når det gjelder spesielle behv (Frsknings- g teknlgidepartementet) - Måling g evaluering av den nasjnale, reginale g lkale spanske bilfrie dagen (Miljøverndepartementet, IDAE, Junta de Castilla y León, kmmunene i Valladlid g Laguna de Duer). - Analyse av innføring av ny teknlgi fr effektiv utnyttelse av kllektivtransprten i Spania (Vitenskaps- g teknlgidepartementet). - Studium av bruk av elektrisk transprt i Madrid (Madrid bystyre). 7

8 Prjektets partnere Østerrike, Graz Østerrike, Innsbruck Bulgaria, Sfia Tyskland, Munchen Hellas, Piraeus Gjennmgang Østerrike, FGM AMOR Nrge, Vestlandsfrsking Italia, Milan Nrge, Sgndal Rmania, Bucharest Slvenia, Maribr Spania, Madrid Dette prsjektet er finansiert av Frfatterne har det fulle ansvaret fr innhldet i dette nyhetsbrevet Redaktør URTP Uniunea Rmana de Transprt Public Rmanian Unin f Public Transprt Kntaktpersn fr nyhetsbrevet: Dina Anastase 8

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

NOKUTs roller som Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning

NOKUTs roller som Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning NOKUTs rller sm Nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning Rlf Lfstad, senirrådgiver Presentasjn fr FS brukerfrum, 29.10.2013 Hvedpunktene i presentasjnen NOKUTs strategi g langtidsplan Nasjnalt

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND Brdtennis trenertreff 25. Nvember 2010 NORGES SVØMMEFORBUND 1 Fakta m NSF 2001-2010 Stiftet 19.August 1910 (ja vi er 100 år i år!) Antall medlemmer i 2001 30.000 Antall medlemmer i 2009 50.000 Antall lisenser

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016)

Mulighetsstudie for Larvik kommune. Samarbeid om kommunale oppgaver (2016) Mulighetsstudie fr Larvik kmmune Samarbeid m kmmunale ppgaver (2016) 1 Nøkkelen til velferdsutfrdringene er samarbeid Sykehjem: bedre rganisering g høy trivsel gir gd pleie til flere Hjemmetjenestene:

Detaljer

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell?

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell? INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en nrsk mdell? Det histriske perspektivet Universiteter del av lkal fyrstemakt g av Kristenheten Ett språk Omreisende studenter Knkurranse (til en viss grad) m prfessrer

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg Nettverkssamling fr gruppen fr frbruk g avfall. 13-14 september 2010 Sarpsbrg Dette er ment sm en helt krt ppsummering av nen ppfølgingspunkter fra møtet i Sarpsbrg, sm supplement til at prgram g innlegg

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer