ilr5 t1. mai Redaktør:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ilr5 t1. mai Redaktør:"

Transkript

1 Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3. Tonsbcrg BK.,...86poeng.t. forcingklubben..... E?poeng 5. Vadsø BK ti5 poeng 6. EKGannl....60poen9 7. A.naBK,., poeng E. BKGam poens os vi kan ikke ånnet enn å Sratultre Akademisk BK m d sitt 3. NM, De! pussige er åt Akad misk har lannct NNI hv r gang mangementet hlr væri i H dmark fylke, nemlig 1966 på gand, 1977 på Kongsvinger og i år på llamår. Det var et for tjcnt mesterskap, og alt tyder på at det srerke\te AKADEIIIISK! vå]e hjertlicste sratulasjoner også til Bergen, som.le' htrh, o."'rrg '. o'c d"le. "r,'nc'inlpn. I)et heie holdr på å Brecke sammen, mcn -så horre vi [.a Lier cn sjok sjm gol ko-ko! os tross alt, det { jn Lr" j hr rr : os.;. fo. m,n t"n:o,l,l,p Linne hlert årl (Bare?. hve.tllj. Tonsbe.g, som endt som n.. 3 vlr også med å sette fafge på anangenentet, og jeg lror at vi kommef r'l i li no'. Teq.l me' lrd IngruLrFnr rd Fo \ngklubb n os Vadsø i frentiden- Til slutt en lite. takk til Arna, som sans på sang kom med de mest opp siktsvekkende resultater ved hahtid, Neste gang står de sikke.t distansen heh utl {ie:e-!rlgc9v9!!9ri Brumunddal cg BK Hein 1,6 Hamar har gleden av å ønske velkonmen ''l ^ijalen- i \o-gesres --s{ep-l lor kl,lbbef oq par'98j. 'r- le 'e dis'riktel ha" e' NM-i--'r-"-- ment, nemlig iinalen for klubber ri evfoc t--r P '6- Velkommen r rj åtsc r!<. -ir ra hånd on et NM-arrangeBent. Vi håp-r a L \8Fs rep--sen!an!6r og æresredl emmer, jo.rrnal -Ls cene, publjkun, og -kke nins! hoveoaklørere selv, spil Lerne, får roen ri I hi r hvøoål i 06 -.e -o mihne ^c u4tsc, I tr61tz^noah ^f l,tzto tit --,t ' ur J,-r!r Bc,(t Arrange nent skonl t6en Bj ørn We s tmo ( fornann )

2 ( t\ program: Kl Kl Kl Kl !.00 vkl Kl 10.00,13.00 i Kl {-30 Bridgeiingct i Søylesal I l?pfi c e^, Hamat i s ende in nri <Fr i lr.hi n- sltt eget presseroo på bulletinioo' og^ vi lror finne et diljø på piessefinalen il-l 1 lagfinalen finalen ill i ^erii.:rpn n sdifl til kon- ^i \-"-, r tc, r c. _t-.o...:. ;. c.r-, o L-E+Fne 161 I nn:,--rl \na, g \l-,i r- 5 u.l-.r..-!, s, rvon i hehdc F.Fsf 'nf -rrf.. nlf.</ ci ) Si.if,e spiiiedag:hver ''rair 6r [".:--r r::.n.-..: g 6F r+t.f cnilla+a.-.rrcl r+^i^ ' etni..s for å være med i konkurrensen er at, de innsencle blir prbllser' i Nll-Bull- in. De inn.-nrto.pi--+r.e v'l 'h,'aff +i1 N^.clr zfi^da p----^ star av: DnC - prisen DnC (Den norske Creditbank) har satt opp delse ned Norgesaesterskapet i bridge på ap.i. r'^. hoc o cn lrl-^'.^ 0Pris for innsenderen av pr ^aerå a^i I I /-^.^ ilpris for innsenderen av pr Deftakere. i.r-r1r i sl.ef 'o -: - cl,,ana kan k lraansen nrvn, all nå,'æfe j sfu'"niilq. I5 rinult En fo rut s spillene b1i distr Journali s tene 01rud Hote1. at våre nange roioeot. -" ea - rrf titcrrtsrvc!jcr VArild H. Joha-sen (NBF) I Ro1f B r" I Per Sundseth (DnC ). Karl Vidar Mlchelsen (DnC) Presseservice ffa NBP digponerer ove! Presseronaet er saotidig bridge j ournalister vll På pres e erooaet er det 4 skrivenasklner til to el aktri ske oe to nanuelle, Det er gralis sero[oet fins oiså en telefon, sod maå kan b avisen. AlLe sa;taler eå ieidle.tid eå over hver enk61t journaligt nå registrele-slne saotaler der, og utte4 av oppholdet. betale Eot sl Hotellet har Presserorddet oeså TELEX, ved henv ndelse til vil rå arre rosultate! så fort f ri. dls po s is j on, papar og- pa presruke til ' å ringe sentral,bordet, og vi kan bringe ded.

3 t{yttige opplysninger Velkordmon tj.l 01rud Rica Hoiel. Vi håper a1le vit få et hyggelig opphold. Noen praktiske opplysninger: QVår svømmehall er åpen hver dag neflon 0ZOO og QKefeteriaen er åpen: nandag-fredag O8OO E 00- r 900 i c0 pvår lobbybar, Artisten Bar, er åpen for servering hver dag en halv tine før spillingen starler. Den e" åpen utover kvelden not nidnatt etter behov. AB*ld"kirrun Restaurant er åpen me11om 1'/AA ar 22)A, ^d håf ; l, ^.r+6 søndag a6rr'6fi -. ng. QVår dansebar neal orkester er åpen hver dag unntatt søndag kl , med servering ti1 00J0. Denne er også stengt torsdag 12/5 (Kristi Himneliart,). Bordbestilling kan skje hos vår hoymestei eller i resepsjonen, QlørAag 1/+/5 er dalsebaren reservert for bankettdeltagerne. Bankettbilletter å kt 235,- kan!.:jøpes i resepsjonen. Prisen inklrrderer sherry, J reltters meny, rødvin og kaffe. pde son har ful1 pensjon spiser alle sine nåltider i spisesalen. Vennligst ta med det hvite kortet for Legitinasjon. QNår det gjelder tidene tor nå1tidene, og tilbud for de sol! ikke har full pensjon, viser vi iil oppslag i reseps jonen. Måltider Å l l c må l ri dår fnr -åro -.."...- jonsgjester, og kjøpe frokosr' "Iunch og afr-ns skjer i våi fra iesepsj onen. Frokost: Hverdager k] 0? J0-1000, søn- Lunch & aftens: q^aci ol hfi car. PX;l' ^. 0.Gundersen Direklør Torsdag '1 2,/ 5 : Lunch Aftens 22OO F''edal 13/5. Lunch 1530 Aftens 22OO LØd,ag 1/+/5, Lunch Bankett 1900 eget for de son ønsker å spisesaf, en trapp opp og helligd, VarE lunch, desse"t & kaffe: kr 50,- Aftens: Koldtbord, kaffe & melk: kr 55,-

4 Hes Jø.gen Båkke, oslo os Jacob Madsen, Rergen er be8ge to debutantq sm NM-tu.neringrledde, men svæit rutircrt allikevell Sammen med RoU Olser os Tommy Sandsmdk, vd de i Amsteldam i Janua 1982 og ble autoriserte sod intenasjonale turneinssledere, os det er den høyeste forneue kompetrnsen en norsk runeringsl der ka! skaffe ses. Tuneringen skull dermed vde i de hyggeste hen der. Hans Jørgen er viscformam i Oslo Bridgekrers sjennom en årekke, os hd gjort en kjempcjobb som kruhtlpp dcr, Det er nærmest hån soo dirigerer alle bridgeaktivitete. i Oslo- Jacob hd vært kretsformdn i Bergen, og hår sittet j styret i NBF i en tuekke. Hvig noen skulle tvile på Jacobs lovkyndighet, kan de jo appellere til NBF - Lowtval8et. ror der er detjacob Jacob hd ned seg sin egen computer, og det er Jacobs kone, Anne Kdin Madsen, som skjøtter regn- Bulletinen Bulletinen utkomaer daglig, og vil gratis for deltagerne og nedlennef skuerne kosier et ukesabonnenent kr Bulletlnen og spillstensllehe kan f S p i I -L s E e n s i I e n e <os ber kr ln,- pr -' ulluc/:v5jur, uts /!'- fu1.._ dr -._e i Lagfi ral en, 50, - r-or afle i parfinaler-, og hvis man skal kjøpe aile, koster de kr 100'- Bulletinen redigeres av Tonrmy H. S. Sandsmark, nestfolnann i NBP og bridgespaltist i Arbeiderbladet i 0sfo.. <.-r't i -6 a NIRpc -6^ o" alc,,c._..tmer SolI or ri-l slede l:l å b:dra med sp:ll lra fi-el.'1e, D.rn. n!i' -jonen gjelder forø/rig også ai-le spi-1erne, arrangører og r'lsju--e. n b.i-leli1 "r :kke gjorl av seg s-l!, og en staå,(e-- reda(lør h"r ]6 ]ELL!la/4BcF'il.-c'-'6-å å.-- -n c^i^-.rc<i.ei.h \li o. ^afl-^. ',Lohdi- - --c:1--tt dvr u6 ud^^,ctr LU, "c-iqfqac-. H.,re /r I celv ikke '6 P,u -J!. føl-r a- du har t:d, lys' ev1- ril å oeskr-,,e e' Tir. pi_ l (e1ler noen son kunne ha blitt et fint spill), kan du bare ta kontakt ned en av NBPs nedlemner, e11er ned Br-rlletinens redaktør. Husk at afle spil1 som refereres i Bulletinen er ned i kanpen om DnCprisen for besle sp-ll el1er motspi-l-1. På forhånd takk for all assistansel lulot ivstempel foreligge hver norgen. Den er "- \'r-t o- 06 P-acca F.- til- 1),-, e I.er Kr - r- pr ndomet. as KJ øpr nos olllerrselgerne. AH\ qwj FII.ATELISTER I anledning av NM i bridge 1983 på Olrud Rice Hotel, Hamar, Ai tilbys en lpcrialkonvolutt. Frankert mcd NK 816 (domkirkcruinenc i Hamar) og NK 889 (Skibladncr) o" motiedatoltcmplct, er prisen kr. 15, -. Bcltilling6adr.: NM i Bridg. 1983, Bok! Brumunddal, PoBtcirokonto: 2 ll 55 l? ^

5 Spil I erne Bulctin.n. ydnykc rcdaltør vil m.d d.tt. prov. å gi!d oetal. av dc antatt fdligstc pdcn. i år.t3 par-nm. Jc8 håpet at ing.n av d. ikkc'ncntc pam. vil folc e8 tråktct på tæfrc fordijcs ikl. hd sb.. v.t no. om d.m. D.t kommd gank..nkclt av atjcg ikl. v.t no. om d.hl Mo: gior o fitr fin NM'hnsats, og!ørg for at der.s god. spill og motspiu komhd inn til bul.tin6, ot at d. vnkcif godbitec blii innlevdt til konkman'cn om Dnc-prisen, så vil også derc bli udødelige i bridge No.gel I konkqnan' se! om DnC-pfisen skalbidragene fordes som r(likler son presen kan nyttisgjore seg scnere. spilele som enten er for b$kiedne til å skrivc om seg sclv,.uer son mener d. ikk. e. flink. nok til å beskrive spill bor tå kontåkt med.n jolmali3t frå NBP euer 6cd bulletincns r daktør, slik at d. gliuende po ngd ikkc våndld hed... Jcg sioi opphdk3om på at det ogrå q en pris for dcn sm beskive. spillet, DnCs Pre$epii!. Konkurusn od denn. d hclt åpen, både for spilltrc, jounålistcr og publikum. Se under Dnq-pri5en i dett. nummer for nærmere opplysninger om hvilk. opplysinscr sd skål vae med. v?ar l: Einår Asbjoo B.enne - Harald Miqhaelsen, Trondheim- beggc to Btorhestre, er et meg.t fdlig p&. J"g hd imidlqrid ikke r.o på di're om! Pa. 3: To. Helnes - Leif-Erik Stabell, Oslo. Et stiernepd, som er fast invetrt& på det noroke landslaget. De 8teide ikke å kvllifirere seg fra Oslo i &, men vd fo.håndsuttatte, da de e! reserendc no.germcstre fo. pd. Se opp fo! Hche$ - Stabell! Et uhfe falig par, og storfavorittd! \,?ar 4: Erik Dåhl Pq Hmrik DGigsholt, Krttian sånd. År.ts norske seriemestre sammen m.d brød-,.ne væsel. Iror de e, bedre øm Lgrpillfre cnn i V \i?d 5: Peiter Gjerull Kjartan Hjortnæs, Oslo. letter hd alltid væit en rdlis ip'lld, hens Kjanån nok er mde kfnt sod værmand på TV. Da bån kvalilis.tc ses, st.ålte han sod en tu1, og lo'.t kj.mpe8odt va. på Hlhd undcf hele pefinaleni?år 6: Pe. Hellevik Rolf Påulsen, Rogaland. Et uhy.e iarlig p&. sm ha vunnct man8. slorc pafturnern- V Pd 7: Roy Johatuen ' ovc Johss.n. Far os sodn ira Sandctjo.d, som nærmest dominerer b.idgemiljøet i Vesttold. Dobbeltfinaliiter i år, og ble også neget hoyt plasert i NNr1981 i Stavådge. Roys andrc sønn Tom er uttatt på d t norske juniorlm&lagct. Sa$ma aed Kjæ..sød - Mulkvold ble Roy og Ov tr 3 i å!et3 lasfinalc på Tolsbdgs lag. \ rd 8: Pd Brcck - Reidår Lien, Bdgen. Superfavorittq i år. Breck-Lien hu wmet NM for pd og lag auelhver sarg siden 19771! Og i år stå! pd-nm for tur!! Det hord osså mcd til hi6torien at de bde vinn.r P&-NM hvd gang Bdgens-jounålisten Gunnår WiiS'Andersen lkkc rcfaerd NM lor Bergcns Tidendc. I tr hd ho klok lig holdt sc8 hj.mn i BdScnl V Pu 9j Tor Trodsc! - Roår Von, Trondheim. M.g.t lov.ndc, ung. rpilid.. Voll vdt åiet3 junior-nm smfo med Jon An.k.as Stømcng. V Par llr Arnc Ol*! - Sv.inung Sva, O.lo. Ålcts Oslorndt6c! tun. E lamakobecntator hd oppc und.r lag-nm. B.g!! d læ.dc, og ct uhyrc fdlit p.i å mor.. D. ø! o8rå tcrr Kontsingd. cup (10-7'5-3-l). Arnc blc NorsesEesta ro. lag for AltE i Blant d. l0 b.stc ho oppc, hvit jeg bd no.n sm hcllt dømm kraft i b hold! - Aueli5. Koppes, O!lo.! Par l3: Rolf Johæo Rolf cr.n mq.t kj.nt 08 dyktig tumqingllcda, ob h.r innchatt mdg! vfl i NBF, og Ann.liE cr Norg.r mcrt donilcrc[d. kvinn.lige 3pilLr i d. iistc t5 år. Uta.lligc EM- ot Nordnkd.ltågcl..r. RolI os Arncli!. ryklct opp tn l. diviijor fta.cst. å! hd Toll. StebeU og Håll.t.in Ofltad på VPd 16: Rcidd Arnøy. Olc Johrny Tosc, Sunumor. og Romrdal. R.i.la! bl. pedctta i Oslo i 1976 snmcn mcd Arv rd3tad. Olc Johhy.! Ei.dr. tjcnt crå, ma hd ditt no.n opple" in$& i Akåd.mirk Brids.klubb i oslo, fororig i likh.t mcd n.ht. Anc Fddad. JPd 17: Arid ldrcntz.r - Sv.in Erik Nilscn, Vertfold. Om Arvid vct j.g ikkc stort, E6 Svcir Erik d bro.en til lillc Giethe (Kaudand). Jeg mend bclte6t å ha registrert rt paret spilltr megct qod bridg., _v Par l8: chrnri2n \larhiesen Jrn Roth, sra'anse.. C.mle sirkush.stef som lukter {gnugg. De sft tilforlar.li8e ut, aen ikke sku hudden på hårenel aegg to er r{anl landdasskjenpe., og bl. Norgesm slre ror lag i 1955 for Stavanscr BK. \ Pd 19: T.ond tlegrand P.t.r MdstJanda, Troms og Ofota. Et megcr fdlig Nord-Norlk pd. Petd s redakto. for Ekrp.rtklubbo i BIN og blc No.gre mester for junior i 1976 sammetr hed ikkc ukjentc Leif-E.ik Stlb.ll. tpd 20: Olav Hje.kinn - Steinar Biørnstad, Follo. Dc he begge vært ned på å giorc Skir repr sentasjorulag Ityktet, og er ct skarpskodd pd! V P&?2: Hennins Hellemann -HcnE Ld$m, Follo. Hell.ndn hd v&t i.elatiit både p&- os lågfinal!, og håns beste pla$ning vd vel u 3 i lag- NM hjemme på Konssvinga i 1977, i pd med v.l" kjenre svein Mukusen. Også H.rmu d frykter, i hvdtfall på Østlåndct. Ha! d ei kodsenrrasjoasfenomd, og sdms med Arild Torp ble han blet dc åller beste i Nlvl 1981 i Stavanger, om jeg ikke hnk r feil. V Pd 23: Pd Aronsen ' Willy Johasd, Troms og Ofoten. Jeg vet lite om Johans n, ftd Atonsen er dobbeltfilalist i år. Han spilte NM-Lag for Vadsø! Hd vant DnC prisen for beste motspill iø6te Bang den blc ir uldeit, i Stavangft i9el. Par 25: Torbjørn Andvik - Ali Petter Pett 6en, Orlo ' blc nr 2 i årets Oslo'mesteskap. Dc spiller ibr bridgckameralen., og spilte i å. både i mesterpuljen i Oslo os i land$eri.ns t. divisjon sammen med Caute Kolsberg og Pctko r_åp tov. Se opp fo. diss to ungsuf ten., tor de d kortspillfic mj enn systemfolkl \; Par26:To. Ilakke - Arne Thomassen, Dobbchfinalis- ' te. i år, oe nr 2 tor Bersens BK. Bakkc ha 3 Nors.smstdskap fo. lag, mens Arne Thom!$eq 6å.., ht 1/?r 28: Helge os Rorld Mæsel, Kristiansånd. Serie' ' mesfe i åjets 1. divisjon, og nylig ultatt til å supplere Helne$-Stabell og 8.eck-Lieq på d t norskc landslag-.t undq EM i Wiesbaden i juli. tl lse og Roald blc Noiske mestre fo. junior så tidlig som i 197,, og i fjoråretr NM i Trondheim ble de E 3, etter lettopp H.ld s'ståbell os Breck-Lied! V Pd 30: Sigud Sortveit - Fradk Solheim, Bs8en. Også de er dobbeltfinalist r i år, og ble altså n.2 i lagfi tulo- Sørweit vant NM-Las i 1978, og q to Sangd serichdtd for Bergcn. I foritc pdiinal. dc stilte, opp i, blc d. s 2 eltcr 3, og dct vd i Sta!486 i El. V Pe 3r. Knut Kjansrød - Svcin Arne Munkvold, verr fold. Et uhfc stakt pd, son ble nr 3 i tuets Lag.NM. D. kommd til å bli blut de l0 b$t., doesnt they? V Pd 32: Hæ Giort, - Lub vessund, Alesdd. Hvis vi rcr boit fra Radk Ha., a Ve83utrd bridgcn! ' old man,! Han ha nenlis lncd å!.t3 firalc 'grend spilt i h.l FøRTIÅTTE (!!!!!) NM-Pdfinald! I tiucsg hd han kvaliftu.tt Eg til to til lom hd måttc m.ldc avbud til pga sykdom, og.n sm bl. avlft udd.r krigd I En ndmcrt uslå.ii8 r.kord, t!o. j.8. Irui! bl. Noig.'E*td for pd i 1962 emm6 mcd Alfr.d Malo. Hds Giortz { ilgcn seågqtt, her hcud. Hd ant.ll parfinalc! kjcnn$ jc8 ilk. noyattis, hcn jcffynd å hu'kc at d.t lisga.t it.d mcllob !! J.8 får n..n l.gg. til at folt i slmmor. og Romdal har nqtcn gitt opp håpct om nocn gang I klar. å kvalifha. *g til NM-finald, takl.t r*rc. yt1 dis. to lurinqcn.! - -i /'_\

6 Bridgekart over Olrud 0lrud holl A Sp ille lo k a le lnformasjon :a flng vestue )tr )lrud hall B. 0 0 gnskap -,,- -- -d,^h Soylesol 2 a E a o a Soylesol 3 Presserom b: å: o: 'o :o aa Sdylesol 4 11,t' {r cl

7 @+ '! Par 33: To. C. Brcms.th - St.inar VoEcn, T.oms 08 Ofotcn. Et mcgct Sodt nordtro.sk pd!! Pd 14: Svcin Udku$.n. O'ryind Sorli. Kong3vin8.r. Mdkuscn q d.n best kjent av dissc, fia KonSs vintc$ glansdasa i sluttcn iv 7o-årenc. He spill.r på lag med sin kone, Rønnaut Adå, sm fo. owig.r sostd av Ann lis KoppJng. Et fa.lig pr å nor., V Pr 36:sjur Ajer J.n Inse DDieLsen, llidr:i.lemdk. Paet ble Norg smeshe lbrjunior i V Pd 37r Hdald Nordby - Te.je Pedersd, Oslo- coliagro$istd i Norok. h ste.skap, og stadig aktueue til ]a!dslag.t. Naodc prcsentasjon e. helt ov rflødig., Pdet er blatrt d virkelit store tivorittene. I Pd 38: Kd. Høy MuUd - Jon Svcitrdal, Be.8.n. Kae. har fått lysten på bridge igien i det siste etrer en latens?qiode, mos Jo! cr Norgesmester lbr lag 3 gante., og stordester. \/?a. 4{i: Tom Lund Svein Rustad. Nedre Romerik.. Tom Lund er flere ganfa Norgesmcster, men i for ball for U!est!øm. Svein Rustad r npc oi UK for dct no'rke ldndslåger. pn lubb han l'd urrdd I mcngc å., til au.s mesct sto.e tilfred$tillelse. Tidlisere vuapresident i NBF! V Pr 4E: Iiilå ob Otto Krmpevold, Geilo. Feltets 2. kvinne. Paret hd vat i Nlljinalen llere Eeger, i senest Eor i Trondheio, da de kom meget hort opp på borge - Lcd D" lokdl. tuvoritrpr h- oppe. BorSe!r ossi pdr finalen i 81 i Staøngd, emmen med tuets dbeidsbest, K&l Vida. Michehen, teknisk sjfr for Nltl-83. Holmen.prlt ned Rønndu8 Asli på Kong.vinqers stjernelåg i slutted av 70';Jenc, på la8 med Nla.kus sen og gellemånn, og ble nr 3 på Kongsvinser i 77. nan har også ilerc pariinal r med gode r*ultlter. V Par 5l: Ole P.itc. Le.rrld Reidar B.uen Olseb. ' Inntrondelag vant irets 2. di!ision i Trondheim. og spills fra neste ir i i..livnjon. V Pe 6r: Jan Erik Drrngsholt T.ond Risdal, Ski.n. Jan Erik er sønn rimlit, Pe. Ilen.ik, og dette peet ble høyt plassert i Lag-NM i Ijo.. I år ha. de wn.et 3. divisjon, og rykket opp ril! Par 65: ^sbjør! Anrhons n - Ålf Jensen, Irdso. Dobbeltfilalistcr i år, o& Vadsos lag i lagfinålen lå på 2- pla$ helt til 2 runder gjensto. Dette r de åntatt beste par ne i årets filale- lngen flere neht, ingcn glemt. D. pd som ikke er nest, rår ha meg umskyldt. men for it jeg skal vrle noe om dem, må d. prestere noe bm legges merke till Hvorfor ikke stalte i årets NM? Lykk til, dll. sammen! Jc8 håpd at allc vunerl Småplukk rlort und.r NM-I!g: En av funlqionamc urd.r NM-l-8 hadd. m6- k.t 3cg o dcl dirkurjon dcllom d.tkctpe.n..ttdrom dc koe ut fn Hd 3pu!t. d av spillcr- D. on hvor nang. bridg6pill.r. d.t fot6 i Norgc? ca ,, 'Tj., vd,då.r d.t altså ca sm kan spill. biidg., da? spurt. DsrJo, for nalld kd jo tyd.ligvi! a.l&i spillc t{rk - TV vd på b8ok und.r låsfinald på HaFd, os Bjorn Bryrl og Kjc[ Kriltim ltil, begg. m.dlemner av Norsk Bridtc Prdæ la8.t.t halvtimcs p.oshm som bl. *ndt tirsdåg kv.ld. På le8{o[ vnkct det h lc uneki.lig w.rt rotelc und.r opptak.ne, dd Rike og Bry! rcdigcrt. dct h.l. samnfr til d.r desiden b.ste bridscpro8ram som noetr gang ha. gåti ut over ei rcn, dct ve.e r g iradio elle. i tje.nsyn. Toppaklu lle spiu, og dlkri8 spo.snål ftå Rik. snht.t utrolig godt lo.rrbeide erofdc de! til en oppleyeise fo. tilsku rne å folg Nltl-nnal n på nat hold. Vi vil ossn berømne deltrgerne, Breck Lien. Knu! Kjænsrod. Le*n-Koppdns os,kka a forglenne d n udodelige m.nig 2300 Jcnsen for den sporty innstiuins.n dc haddc til dct å stå og forklse esne esg for hillioner av norske Tv-*e.e. Dett. vd i høyeste glad god propaganda for bridg.n, og jeg kan bar så sterkt som mulig dhode fr mti. dig drngorer od å invitere NRK til sin NM.d.angement. Hama vd ut. i Eod iid, og kontaktet NRK rllerede for et helt år siden. o8 da gikk de! bral DnC - prisen? Av Peter l\,4 a rstrande r Jeg tbredtu Arne Thomasen, Be.gen som kandi dåt fo! Dnc'prisen for sin spilleloring i derte spillet i Bds ls kæp i 7. runde mot vadsø: I l0 6 v D kn97: +E10 aeknge adl VEKknsz il U8i6 +r,d+ 'Ti LrLrd: +K t, - n t 4K753? v +Dkn85.1:l lkl rhj 2hj 4hj I hj = her enn 20 hp. 2 kl = 5-7 hp. 2ki 3hj No.d b d d kløvercss t i utspill, os fortuttc ned kløver l0 til stjeli!8. Hjertøc$et aslørt. hjdtcf qiti.n. Sp,Uetørercn, Arne thomå$en, spil(. nå tuter til esr.i og spd da6., iom ble dckker med kong.n og esct, og dcreite. Iul8t. spd kn kt. Nå vd dct nødvcndig å spill. kons., dad. i ruter fo! dcn F.dje spufr, sm Nord vant ned hjcrtct 9. Ruter ful$c tn rti lins, os da dcn ie.de spdo kom fta An. Thoma$en, va Nord hjelpelo3. Han kuuc,tjcle med hj n.r 10, mh håtre sid.! spill. hj F td opp til kongc, &nekt, D.nnc p.nc spiucroringen ble belønn.t ned 5 IMA ut, da Rcidai Licn dobl.t amhc kontlakt v.d d.t andr. bo.dct, soh føk hj.n elt.r spd l0 i utlpiu til damc, kong. og s. Spd kn.kt o8 spar til stjeling åv Nord mcd hjdt.r 9. Klovd e$ os Ed kl6vc! til,tj.lihg, dclcttd 4 gdsd rut.r ril stjcling og m.d 3par rhot bordet r spillcførdd indc i smm. sluttpo3tujon lom den rn er ncwt ovc. o G)

8 f8) tit DnC- prisen tlils Bergo, Gann 3! DnCs Pressepris til Tommv Sandsmark. i I Dei vr i år komnerinn nere toflag enn noen gang for. Oppsåved for ju.yen ble dermed mere arb idskrelende, men desto hyggeligere enn i tidligere å... Det!d mangc spill som bl. Erddt, og det vd kanskf nocn sn vd bedrc enn vinn ripiil r. I dc tilfellerc hvo. motspill ve i wrdding.n, vd sm reg l b 8se notspilldne involvdt, og då dct kun e. en spiller $m kan fåprtd, falt dts. ut. Det ve ihidlertid er motspill sn vd åktuelt, men ro spiuere haddc spilt nøyaktig likt, og demed Når d.t Bi.lda spill t sm eant, Nik BaSos spill f.a Cann 3 sin kamp not Arna i si.te rund, rcfe.elt av Tommy Sandsmuk. syrtes juryen at spiu t av klover konge i tredje stikk, var et neget orghalt og oppfinnsomt treki. Og når spilet saeiidi8 sa ct netet sodi sluttspiupoeng, ble vi til slutt ståend m.d d.tte som vidrer. Det ble også tatt hosyn til at spillet vs refc' Om nod nerer at def ikke vu det rett spillet som vet, så er det mulig at d. he rett i det, nen vi gjør oppmqksh på at d t er ånl6dnir8 til å melde seg em kedidat tit trestc årtjury. Rolfaorge Jacob Mådsen Kdlvidar Michelsen Og hd cr det spiuer sod vånt DnC p.isen: DnC- prisen? Av Tommy Sandsmark Nrls Bergo hr Clnn rt utme.k t ses ved sin spillcforing i detie spiuet: akd54 g)e l0 6 od D872 v KD K9? 4E103 a" t VknE4? o6 +Dro542 K96 I OEkn1084.iKkn987 N Bary rhj 2hj s Bcrgo 2kl 3kr 5ru Ut illct vd spar 4 til.r!.t, ot ctr rpar tilbrkc til kon- 86. S.lv m.d 5 klomitjclinss ho! Nord 6 dct ikt. hd dn l0 slikk, og Bago ør nodt til å finnc på noe. Bergo bestemte seg lbr rt klorer.$ satt hos Ves!, ob derfor spilre han i 3. srikk klorer kongel! Ves!.nte ikke hven som hadde klover drm6, så han dekket ikke i fø.ste omgang, for å si spilleioreren et valg. Men gdial. Be.go kastet en hjerter på boider, og ns. sja$cr til å bet. kotrt.akren fikk ikk. mon standcmc fra Arna, for nå ful8t klø!e. til.urer 2, hj.rte. K til stjelins, kløve. til e$.t og stj lirg, hjqtd til stj Ih8, og ed spa til dåmetr (d.n satt 3-3), og a- 0- od E 0 D9 +K 'j-'i v kn I,aJ O 6 " +Dlo a- a oekn +kn9 Nå spjltc Berso kløver 9, og V$t måtre stjele. Nord stakk ova med ruter kongc. Hvis Bergo nå spiue. dcn stående spa. E, vil Osr kunnc legge i ruter 6, og drepc konfakten. Men den godcste Berso visste at der vd vest mm ikke hadde nere hjert r, så han spilre ståed, de hjerte. d!6e, og kastet sin kløveftåpe. på hinden. De.ned ble V.st presset inn. og har lar elihine.t, og hadde bare r.unl n rpille retl inn i BerSos saks. Glimreid. spih, synes De ikke? KIovcr konse va. næ.mest g nialt i laskamp, hvor det tros alt gjeldd å vinne utgzngskontrlkter, ikk å legge seg på bct. l)en nydelise spillefo.ingen sa Grnn 3 l0 livlp, io.,\rda vr. r emme kontrakt ved dtt rndre bo.der, 08 greide selvfølgclig ikke å vinne sin koneakr. Lien på h6yden I dette spillet hot Vadsø i siste runde hadde Reid& Lien en tånkerekke sn kunne lær. noen o8 erhvcr lkd76 9E8 od4 +Kkn764 aknl04 v 975 ok85 +E1082 ae E 3 2, ll 0Kro652 Lå_t <> 7 ' +D93 a95 9Dkn4 OEknlO *

9 Ucn ø s makim.lt ha 3 rut.lc. Alt tydd dc.fo! på at Vcat sitta m.d.n lang{ay! sm hd ikk. hd mcldt i 2sP I ru = p.esisjon. thj?ru Licn regnct med et Syd måtte ha ninst 7 r'rt rc fo. å 8å inn på z-trintrct i u8un6ti8 øn., altså vill. N/s ha maksimalt etl rutdstikk å hmt.. Vqt åptr t ikke h.d sp&, altfå hd hatr bdc fnc spd. Han hd ikk støttct 5-kortsåprins.n i hj!tc., altså hd bån barc to hj.rtcr., 08 pga. Syds rutermelding km V.!t KoMLvdla av dcnnc tanko.kk.n lcd.t Reidd Li.n til å spile ut kløver es. Breck fulgt. på bcd fedmdcn, som enten vd singelton eller sty.k., Lien spilte nå klover 2 lor å indikere at hrn hadde innkohst ikloler. Syd stj.l, og undedpilte rut. esset, slik at Nord kom in på kongen og fikk gitt D.t hord m.d til hilto.icn at d.t en tc pdci 3oh klånc å bct. 4 epd, takkct væi. Li.nr ovql.gnc r.3omcm.nr: ttm- Lag -runde for runde Runde l rt4p 1/2 IMP 1/1 VINNERPOENC Bergen BK - Akademisk BK g-2s 17-6s 1'.,- Forcingklubben - Vadsø BK 24' Arna BK - BK Gann l sl-{9 I C'bb 1 / -41 Tønsberg BK - BK cann Or\-<R Zo- 22 Dct vd ahså Tonsbe.g som gikk hrd6t ut, 08 roh n.vnt innlcdnilgsvis!& dcl ikkc hclt uv.ntet. NIcn uvcntet!d dct r! &na skulle vinne sin idrutc kanp, og sp$ielt b.mck.lsesvddig var halvtidsrcaulta!.t: 5l 19 mot sterke cann L vi g.arulq..l Dc.imot vd dct v ntct at turncrin8cn3 to sto.. favorittd. Berscn BK og.{kadfrjrk 8K skuu. spiuc uavgjort, og 13 7 d lo så eodt sod lavgiort. Dct var o$å hygg li8 at Vadso BK slo lil i sin fo.st. kamp, s.lv om d.t gikk ut ov< dc sympatgk. ung. gutt.n. fra tor.idgklubb.n. STILLINGEN ETTE R 1. RUND E: l Tonsbat 8K 2. vrdso BK BK 5. BK GaM I 7. rorcinethbb.n E. BKGæ3 Runde 2: '/z '/' Yn. Vads6 BK - Arna BK oz, -JJ t1-3 AkadeEisk BK - For cingklubber s9 -rg loå-50 2.o-O Tgnsberg BK - Bergens BK 1t-?3 -lo-48 {6-4 BK Cann 3 - BK Gan! 1 3t go 4-t6

10 \l/ I rundc 2 bl. Bcf8clr BK måit i rtylt.r åv o 3iLla To b6g-mrkin, 08!.mn. Tonlbcrr b synn.. tl imttt I fl ct aldri il lit. f.vorntrtdp.l. Vi vbn. et d.t E.t godt lag, mcl d.t c! tydcllg.r hvcm lotd h.ln k o få storc pbblcm.. ncd Kj-tuod & Co. 8.8.n tapt. foirj.ht.rt.. uinipi!.tt?ill, og slik dct scr ut!1,.. vcl m.daljc det b.stc B.rscns BK kån håp. på- Vadso fo.tsettcr å vinn., os virk.. også sd om d. ikl. h! egt eitt sist. i d.n!. tumqilg.tr.trnå- ArG gikt på cn minc, m.n!.! ut til å ku.n. tr pocna fr. noo oe 6hK. r!.md.l6 d d.t ct 3ryllc tilb.t til d åtc plenc, $D b*ttc. av Forciqklubba or BK C{Nn 5. Dct.r rynd E.d Fo.ci!sklubb6, eb vi hrddc håpct pl. ug. og Iomdc roe d. 6. Akaddilt c ua til tr h. kontict o.d.rrlia I sittt, ot li88d pl.[ 3. pla$, ot CaE I li8g6 0l tr6t dil vi hrdd. rcdt.t o3i Då forhlhrd. l 'I STILLINGEN ETTER 2 RUNDER: Tønsberg BK.,..36poeng Vadsø8K... Akademisk BK BK Gann 'l. Berqen 8K... ArnaBK... Forcingklubben.. BK Gann 3 34 poeng 27 poeng 24 poe g 17 poeng l5 poong 3 poeng 2 poeng HUnOe l: 1/2 1/1 Vinnerooeno: Forcingklubben - l6nsb rg 8K 39-r o Arna 8K-Akademisk BK 44-t3 56-9r z-18 8K Gann 1. VadiO BK Berqens gk - Bk Gann 3 45' O Rund. 3 bråktc en *Nsjon, n.mlig bunnlagct Forcingklubb..s 20 0 ov.r l.d..låsct Tonsbcra,.n halvsesasjotr, nemlig Cånn I's seier ov. vadso, soo i..nd.lc! b.sattc 2. ph$en, os en nestcn sensasjon,.emlig utrolig..\rna. ioft boldt på t skr.mh. vannct av sin. hd s.i*svant. koll.qcr i Akdcnnk. S.lv om Atn. tapt. l8-?, skåld.r ikkc $ikker und.r nocn stol at låg.t l.d.t hcl i IMP, v.d hulvtid. Cana 5 fortsattc å 8å på synk.oine., os irolg. John våland,.r dc fl.3tc av dcm utllet!v la{.! rclv. K:n$ kjc 8.rgc! nå.nd.li8 r konfret i risct? STILLINGEN ETTER 3- RUNDE: l Akad.misk 8K...15poer8 2. vadiøbk pocns 3. B.rg.nBK Tpocng 4. Tonsb.rg BK po.ut 5. EK Gam l poctrg 6. Fo.chgLlubbd po..g 7. ArnaaK ltpoelg 8. BK Gam po.ng Runde 4: 4, rurd. bntt. nyc oddsonbcr. Forcinsllubbd. nærmst metjoall.!.i.r ovcr B.rScaLs Da t.lt tyd.lt lrvncr Rcidit Li.n c! "! no. rom!!n6 ct tr{o!'tyn.!t blnlg.hj.rtc. At osrl C.n r fltl in f.rrc *i.r v.m.t og{ godt, ælv oe d.t vrt pl b.toarila N 2. pls n til d.t ryhp.lirt V.dr.-h.t. Toaåcrr Ent pfsnme.$t r 7-3 ovr Arrr. roi f.lti l hll t tt VP fri.ll. rle r!otrt.!-,/ø t/r Vp. Akademisk BK-BK Gånn ll2-49 2c- 0 Tønsberg BK. Arnå 8K lg O Bergens BK - Fo.cingklubben z ,4 BK Gann 3. Vadso BK l9-4ø 7l-52 t3-7 dclr hittill Dc!.e.trc nlnc tu.ra.rhgtldcen E.* Tdnlbcr8 ctt vinndpo.ry pl gtur!.v 2 titl åde lcr, 3å æicr.6 bl uodd Mco - d.t rjo 5rd og dct 6 inrd gutd til I hc!s! ln.d 'litt n bb.t '1j6, foi dc.. D.r.t tett dn dd rc!' plilt I!L.Pc lil forhold for.l, or dr El tatfri.tclc ov.rhou6' At d.nil he Dl rcvct.a l.t fr fcltct, tt!!u. fd :tvor, aa lcd.t mcd hcl. MMP til T.rÅ.{.

11 STILLINGEN ETTER 4. RUNDE: 1. Akademisk BK 2. Tonsberg gk 3. Vadso BK 4. Bergens BK 5. Forcingklubben 6. 8K Gann 'l 7. Arna BK 65 poeng 52 æeng 50 poeng 43 poeng 37 poeng 35 poeng 20 poenq 15 poeng 8. BK Gann und. brakic tu.neringens sior ovdraskclsc,,\r.a BK fnn i sok.lyict isjcn. I Iokaldcrbycr nor srgant enc f.a B.r8.ns BK, slo Arm ril sådd rustc. llo d.m l3 7, og tok d(mcd f.a Bcr8d all. r.aliltbkc håp dc f..dd.lca nåltc ha od å vinnc tun..irgo. V'kån ikk. etut 6n å boyc os i støgt for cn dik p..!tå, sjor, og Arna hd giort Bullcrincn! hnl.dcndc spå. dohmer til skåmme, Flv om looo,tips.r sd u! til å gå sånn nogcnlund. hn. AFa hd iåvi!3t ikl. væn no.n kåst brll i dcttc mcaterskap.t, rnddc he lag.t :krcmt v3m.t åv d. fl.tte åntatt it.rk.r. nor. GMn I ot Ton3b.rg rpilt. lom vc.t ome.ni u.v- &iort, og Gan 3 rok på a ny synlcdin. og lisgd fr.bdel.r hjclp.lort!itt. Vadlo, d.rimot, Ercid. å vri cn kanp hvor dc lå 24 IMP undd nor Akad.nilt, og dct h.l. viltct ikt. lcoslr em no6 pedchr.j for Akad.nirl. Ett.r tapct 5-15 i d.nnc ru.d.n, tu ipcnning n igjo på topp, og h.l. 6.v 6 l.g hadd. frcnd.t.r sjatu.n til å vinnc rum.riusc.. D.t d bd. å siaruler. u!8gutt.nc fta Va&o m.d nok.n fin,fir kamp, ug takt ror åt d..c klå.tc I hold.,p.nninscn i ruf STILLINGEN ETTER 5. RUNDE: l. Akådcdi3kBK opoog 2. Våd3o BK pocnt 3. Tønlbqg BK...-64podg 4. forcilgklubb.! po.nt 5. Bc.go3 BK poo8 6. BKGånrl po.n9 7. AnaBK poedg 8. BKGam lspoeng Resultat 5. rlrnde: 1/2 1t1 Arna BK - Bergens BK: 47, BK Gann 1 - Tønsberg BK: Vadsø BK - Akademisk BK: t>- 5 Forcingklubben - BK Gann 3: vd kampd h.uon T66b..r or Vad!., dc Itlas.n. øh lå Fn.unhd 2 og 3 i tlndingcr for 6. rundc, ncd bårc ctt pocns i forrkicu. ' Tonsbcrg, sm ur.ttt rdis fikk ct I 6. rundc msttcr Cadr 3 oe Akademtuk i ed dårlig kaop hvor Akademtuk Bd.rt. bort Cann fo. alvor ved å påfor. RogabndslaEct 3 ny. oiduspoeng, og ujne!! hror 8odL d. ip,llcr, {!Lc kånp. nå d. vnn. d.n ovn Ama så AJna fåt hinuspoens for ikk å bel.gg. sistcplåscn. M.r Atna h& bitt sodt tia s.g mot fle.c åv turnqingcnr sr.rkestc Iå8, så det bln nepp. nocn W.O. for yåland & Co. Forcinsklubbcn er komm.t o,d.ntlig i ngct nå, o8 he rykkcr opp til bron!.pla.ttcr d b.gr.dclis st.!t m.d bar. 3 pomg.ttci 2 kampd. Mfr ettd d.tt. hd dc kjon: 20-0, 14-6, 20-0 og Ii5ldoU! ung8uttq hd v.l fått blod på tånn nå. o8 kan tåktirk frchd.l 3 {rci å vinnc Nlvt, md da nå Akad.misk iapc l3-..7 eud 14 6 ove. Tonsbcrt i sist. kdmp. Da vil det bli fidetning på lik VP,pbserint for entcn Tonsbe.g og Forcingklubbo cu.! Akadcmkk og Forcingklubben. Fo.uts.tdngc! at Forcingklubbcn vinnd minrt 20 pocns i sia kåfrp mot Gann l. Berg n! ak hd nå ro.t n.d nd.n.!o., og Rcida! Licns innt. dcn på la8.t, 3å lagct still.r d. normar. parkohbilasjonc! slo ut i fuu blomn i dcnn.und.n. Berger vet t9-1 ov. Cas l, bm!.r ut til å han. på midd.l! minu i tumding n, suk son fontsgt tidligclc.d.n stoic katrpa i 6. Md., 08 d.n sln hclt opphtt budc h. vært stt opp av dansordc, Resultat 6. runde: Tønsberg BK - Vadrø BK: Bergen. BK - BK Gann 1: Forcingklubben - Arna BK: BK Gann 3 - Akademisk BK: straff.po.ng i 4. rund., fikk pocnset tilb'k. i dag, og hspn.rt åv d.tt. rpilt. dc l0 ovd hidd.ls idag, og liggcr foran ristc rund. på 2. pla$. D.t er Tonsb..g sm er d t en.stc lasct som har virkelig. jjlns.r ril I!innc m.!rer\krp.t for cq.n mjikrn. ur\h.n8ig av andrc hs. For å srci. d.t. må dc nl Bjo.n rrs.n & Co m.d mhtr lt 5. har nråbg.rt RAMA STILLINGEN FøR SISTE RU NDE: 1. Akademisk BK poeng 2. TønsbergSK....83poeng 3. Forcingklubben poeng 4. BergensBK....69poeng 5. VadsoBK...65poeng 6. BK Gann 1...,..., poeng 7. ArnaBK...33poeng 8. BKGann3...l2poeng F26 u t Fr 32 vp. t I 2G0 i3-n Rund6 7: BK Gånn - Forcinoklubben w -31 7A-5.ts- 5 V dst BK - B rq ns gk b -42.4'8-99 o -2e Akad misk gk - Tønsberg BK Ama BK - BK Gann l3t o-20

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR Utgiver: Norsk Bridge Forbund Forfatter: Geir Gisnås 2006 Design og ombrekking: Rita Åse/Duo Design Trykkeri: Valdres Trykkeri ISBN

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya

Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005. Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 3/2005 Da jeg våknet opp etter middagskvilen var jeg blind Edla Henriksen, Sørøya Etter 60 år i mørke skimter Edla i dag litt lys Det blåser friskt inn fra

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer