3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201"

Transkript

1 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m å r h u n d r e r v a r t p r e g e t av p å v i r k n i n g fra to kanter, d e l s d e n s a r n o r s k e i n n f l y t e l s e fra d i a l e k t e n e og v i a n y n o r s k, d e l s p å v i r k n i n g e r fra et o p p r i n n e l i g d a n s k og s e n e r e f o r n o r s k e t s k r i f t s p r o g, r i k s m å l eller bokmål. I d a g e n s n o r s k e s k r i f t s p r o g har d e t t e f ø r t til en r e k k e " d o b b e l t former". Et e k s e m p e l på d e t t e er f o r m e n e S Ø R og SYD. S Ø R k o m m e r f ra d i a l e k t e n e og stammer o p p r i n n e l i g fra d e t g a m m e l n o r s k e SU2R. S Y D er k o m m e t inn v ed p å v i r k n i n g fra d e t o p p r i n n e l i g d a n s k e skr iftsprog. S i d e n 1938 har S Ø R v a r t e n e s t e t i l l a t t e f o r m i n n e n b o k m å l. S Y D har i m i d l e r t i d l e v e t v i d e r e i d e t " u o f f i s i e l l e " r i k s m å l. Og v ed k o n g e l i g r e s o l u s j o n av 30. a p r i l d e t s å k a l t e l i b e r a l i s e r - i n g s v e d t a k e t - er (bl a) S Y D k o m m e t inn i d e n o f f i s i e l l e r e t t s k r i v n i n g s o m v a l g f r i f o r m ved s i d e n av SØR. G r u n n e n til d e t t e er vel først og f r e m s t at S Y D er b l i t t m y e brukt, d e l s s o m n o r m i a v i s e r mm, m e n o g s å av e n k e l t p e r s o n e r i skrift og tale på h e l t individuell basis. En g r u n n til at f o r m e n har o v e r l e v e t, k an o g s å v a r e at d e n har klar fler tal 1 s s t ø t t e i E u r o p a s g e r m a n s k e og r o m a n s k e sprog, h e r under flere v e r d e n s s p r o g : d a n s k SYD, tysk S O d, f r a n s k SUD, i t a l i e n s k SUD, r u m e n s k SUD, n e d e r l a n d s k Z U I D E N, s a m t d e t b e s l e k t e d e enkel sk SOUTH. S v e n s k har SØDER, m e n S Y d 3 s t / - O S T og S Y D - A M E R I K A, s p a n s k har SUR, m e n S U D - E S T E og S U D A M É R I C A (men A M É R I C A D E L SUR), p o r t u g i s i s k har S U L og S U L - A M E R I C A N O (s.a m e r i k a n e r ), m e n o g s å der S U D E S T E. D et m e s t i n t e r e s s a n t e er k a n s k j e likevel h v a s o m har s k j e d d i n n e n norsk, i s p r o g l i g e m i l j ø e r m ed t i l k n y t n i n g til r i k s m å l. I 1962 utga en s p r o g e t s k u n s t n e r, d i k t e r e n og f o r f a t t e r e n A n d r é Bjerke, sin l i l l e bok "Hva er g o d t r i k s m å l ". Der l a n s e r e s t e o r i e n o m b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r ing m e l l o m S Ø R og SYD: "Det er f j e r n - n a r - b e s t e m m e ] s e n s o m avgjør d e t n y a n s e r t e v a l g av o r d f o r m e n hvor d e t er tale o m g e o g r a f i s k e a v s t a n d e r. S Ø R står for d e t h j e m l i g e, d e t i n n e n l a n d s k e, m e n s S Y D r e f e r e r e r seg til d e t f j e r n e r e, d e t f r e m m e d e, d e t mer o m f a t t e n d e... D e t l o g i s k e s k i l l e er klart: d e t heter S Ø R og S Ø R O V E R i landet, S Y D og S Y D O V E R på j o r d k l o d e n... A l t s å : S Ø R - T R Ø N D E L A G O G S Ø R - N O R G E, m e n S Y D - A M E R I K A, S Y D - A F R I K A og S Y D P O L E N. " O g s å i o f f i s i e l t bokmål har d e s a m m e n s a t t e f o r m e n e S Y D E N, S Y D F R U K T E R, S Y D L A N D S K, S Y D L E N D I N G v a r t e n e f o r m e r, a l t s å m ed b e t y d n i n g s v a r i a n t 'fjern'. S Y D P O L E N har v a r t t i l l a t t v e d s i d e n av S Ø R POLEN. 201

2 202 For ä fä v e r i f i s e r t B j e r k e s teori har f o r f a t t e r e n s e J v u n d e r s ø k t N o r g e s s t ø r s t e avis, A f t e n p o s t e n. D e n s t ø r s t e u n d e r s ø k e l s e n b le g j o r t i 1976, d a a l t r e d a k s j o n e l t s t o f f m ed u n n t a k av d e t mer s p e s i e l l e o l y m p i a - s t o f f oj. b l e g j e n n o m l e s t i m å n e d e n e juli og a u g u s t. En r e k k e p r a k t i s k e og ø k o n o m i s k e v a n s k e l i g h e t e r g j o r d e d e t d e n n e g a n g u m u l i g å få l a g r e t m a t e r i a l e til k j ø r i n g m e d EDB. F o r f a t t e r e n k u n n e d e r m e d h e ller ikke b e n y t t e sitt s e l v l a g e d e P r o g r a m S P R O G for å f i n n e og l i s t e ut d e e n k e l t e f o r e k o m s t e r av SØR/SYD. D e t t e var d e s t o mer b e k l a g e l i g f o r d i P r o g r a m S P R O G er s æ r l i g v e l e g n e t for e k s t e n s i v u t n y t t e l s e av s t o r e m e n g d e r t e k s t - d a t a. G j e n n o m l e s n i n g e n ga likevel en " n æ r k o n t a k t " m ed s t o f f e t s o m var s æ r l i g v e r d i f u l l v ed d e n f ø r s t e u n d e r s ø k e l s e av et m a t e r i a l e så s t o r t at s t a t i s t i s k s i k r e og t i l s t r e k k e l i g n y a n s e r t e k o n k l u s j o n e r k u n n e trekkes. I a l t b l e S Ø R b r u k t i 180 a r t i k l e r i t i d s r o m m e t j u l i - a u g u s t, m e n s S Y D ble b r u k t i 784 artikler, en del ganger sam m e n med SØR. Etter b e t y d n i n g b l e i n n d e l t i 3 h o v e d k l a s s e r. K r i t e r i e r var her: 1. O r i g o. Hvor ligger d e t s o m o m t a l e s i f o r h o l d til N o r g e e l ler s k r i b e n t e n s n o r s k e l o k a l m i l j ø? 2. Radius. Hvor stor r a d i u s har d e t o m r å d e t s o m er i f o k u s? I " M o s s l i gger S for O s l o " er r a d i u s b e g r e n s e t, i " A f r i k a l i gger S for Norge" er r a d i u s, a v s t a n d e n m e l l o m d e to steder, g a n s k e b e t y d e l i g. H o v e d r e g e l - d e t a l j e r k a n ikke g i s her - var at b e t y d n i n g e n b le k a t e g o r i s e r t s o m Hl d e r s o m o r i g o var f j e r n t eller r a d i u s var stor, H3 d e r s o m o r i g o var i n n e n N o r g e 0 r a d i u s lokal e ller i h v e r t fall i n n e n N o r g e s g r e n s e r. En m e l l o m k a t e g o r i, H2, o m f a t t e t sær 1 iq k o r t r a d i u s (f e ks t v e r s over g a ten, v a n l i g e a v s t a n d e r i n n e n et u r b a n t n æ r m i l j ø ), samt t i l f e l l e r hvor en l o k a l / n o r s k a v s t a n d b l e s p e s i f i s e r t u t t r y k k e l i g og hvor d e t d a a l t s å ikke var n o e b e h o v for a v s t a n d s m a r k e r i n g. K l a s s i f i k a s j o n e n b e g r u n n e s a l t s å ut fra d e t i n n t r y k k at f o r m e n S Ø R i riksmål k a n b r u k e s til å m a r k e r e lokal r a d i u s i m o t s e t n i n g til lang eller u s p e s i f i s e r b a r r a d i u s - n oe s o m er o v e r f l ø d i g når r a d i u s er s p e s i f i s e r t på a n n e n måte. Hovedresultatet av undersøkelsen er: Hovedklasse Hl ('fjern') H2 (mellomkategori) H3 ('n æ r ') I alt Relativ andel SØR 8, 2 % 1 6, 2 % 41,6% 1 8, 7 % F o r m e n S Ø R b l e a l t s å b r u k t 5 g a n g e r så o f t e når b e t y d n i n g e n var H3 ('nær') s o m når b e t y d n i n g e n var Hl ('fjern'). 202

3 203 R e s u l t a t e t er k l a r t s t a t i s t i s k s i g n i f i k a n t. U t s a g n s k r a f t i g er e n d o g at S Ø R b le b r u k t m i n s t 4 g a n g e r så o f t e i b e t y d n i n g H3 (' nær '). D e t er h e l t k l a r t at en slik forskjell ikke k a n s k y l d e s t i l f e l d i g e g l i p p " i et s e t t e r i p å l a g t å b r u k t d e n " k o n s e r v a t i v e " f o r m S Y D etter a v i s e n s " p r i v a t e " n o r m e r i n g. A v i s e n s m e d a r b e i d e r e var i m i d l e r t i d p å l a g t å b r u k e f o r m e n S Y D i n a v n på f r e m m e d e land. M e n selv o m a l l e s l i k e n a v n k u t t e s ut av m a t e r i a l e t «bl ir d e t f o r t s a t t en r i k t i g n o k s V a k e r e, m e n likevel klar og s i g n i f i k a n t t e n d e n s i s a m m e retning. I n n d e l i n g b le f o r e t a t t i 6 h o v e d t y p e r etter b r u k s m å t e av S Ø R / S Y D ("spil 1 t y p e " ). D e n g e n e r e l l e t e n d e n s b le g j e n f u n n e t for d e 5 typer for h v i l k e m a t e r i a l e t var r i m e l i g stort, for 3 av t y p e n e var d e t klar s i g n i f i k a n s når a lt s t o f f m e d r e g n e s. For en av d i s s e og 2 a n d r e typer var m a t e r i a l e t for lite eller u f u l l s t e n d i g. D e t o b l i g a t o r i s k e S Y D i n a v n på f r e m m e d e land (og d e l e r av disse) sto i klar k o n t r a s t til bl. a. S - N O R G G, hvor d e t var 65% S Ø R - N O R G G m o t 35% SYD-. For h. t y p e n "lokal i s e r i n g / b e v e g e l s e i f o r h o l d til l o k a l t o r i g o / l o k a l b a s i s l i n j e " var k o n t r a s t e n m i n d r e, m e d n oe s t ø r r e andel S Ø R i 'fjern' b e t., m e n likevel s i g n i f i k a n t : " L a n d o m r å d e r S Y D Ø S T og S Y D V E S T for N o r g e (Hl, 'fjern') og "et n e d l a g t v e r k s t e d like S Y D for A n e b y " (H2, s p e s i f i s e r t a v stand) k o n t r a "et n e d l a g t v e r k s t e d S Ø R for A n e b y ", m e n o g s å "SYD for A n e b y " (H3, 'nær'). For " l o k a l i s e r i n g i n n e n et b e g r e n s e t o m r å d e " - h e r u n d e r t o p o g r a f i s k d e f i n e r t e o m r å d e r s o m d a l f ø r e r, elver mm. - var t e n d e n s e n n oe s v a k e r e p g a r e l a t i v t h øy andel S Ø R o g s å i bet. 'fjern'. For e g e n p r o d u s e r t s t o f f + t e l e g r a m s t o f f var f o r s k j e l l e n likevel s i g n i f i k a n t. For "global o r i e n t e r i n g " i f o r h o l d til d e t j o r d i s k e k o o r d i n a t s y s t e m d o m i n e r t e S YD i 'fjern' bet.: " S Y D P O L E N ", " S Y D L I G E b r e d d e g r a d e r ", " S Y D L I G E h a l v k u l e " ; " S Y D L I G E s t j e r n e h i m m e l " (S. for h i m m e l e n s e k v a t o r ), o sv osv. (For bet. 'næt' var d e t b a r e en t v i l s o m o b s e r v a s j o n av SØR). For " K r i n g s j å / p a n o r a m a " s o m en o b s e r v a t ø r ser d e t (f e ks fra e n fjelltopp) var m a t e r i a l e t a lt for lite. H. t y p e n " S. l i g e av en tellbar m e n g d e e n h e t e r " s y n e s m ed n o e f o r b e h o l d d o m i n e r t av SYD, u a n s e t t 'fjern' e l l e r ' n æ r ' : " J a p a n s S Y D L I G S T E øy", "den S Y D Ø S T R E t o p p e n " (på H o v e d ø y a ). I n n d e l i n g etter s t o f f t y p e l e d e t frem til en v i k t i g k o n k l u s j o n : D et var a v i s e n s e g n e m e d a r b e i d e r e s om i d e t e g e n p r o d u s e r t e s t o f f p r a k t i s e r t e d e n m e s t g j e n n o m f ø r t e b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r i n g. T e l e g r a m s t o f f h a d d e n e s t e n s a m m e tendens. I i n n s e n d t s t o f f var t e n d e n s e n e svakere, i i n n s e n d t e a r t i k l e r b l e S Ø R b r u k t mer enn e l l e r s der b e t y d n i n g e n var 'fjern'; i " L e s e r n e s m e n i n g " o l. s å d e t d e r i m o t ut til at a lt b l e r e d i g e r t til SYD. V æ r m e l d i n g e r h a d d e o m t r e n t 50% S Ø R o m v i n d r e t n i n g - i k o n t r a s t til e g e n p r o d u s e r t s t o f f hvor S Y D d o m i n e r t e i " a v s t a n d s n ø y t r a l b e t y d n i n g ". 203

4 204 B a r e 10 a r t i k l e r 1 h e l e m a t e r i a l e t i n n e h o l d t S Ø B / S Y D b r u k t b å d e i b e t y d n i n g Hl ('fjern') og H3 ('nær'). I 5 av d i s s e var d e t f o r skjell i v a l g av o r d f o r m slik at S Ø R m i n s t en g a n g er b l i t t b r u k t s o m " n æ r h e t s m a r k e r i n g ". D e t t e er g o d t i samsvar m ed d e n g e n e r e l l e t e n d e n s i m a t e r i a l e t og s k u l l e a n t y d e at i h v e r t fall e n del av A f t e n p o s t e n s m e d a r b e i d e r e har latt b e t y d n i n g s v a r i a n t få i n n f l y t e l s e på v a l g av o r d f o r m - mer eller m i n d r e bevisst. L I T T E R A T U R B J E R K E, André: L A R S S E N, H.O. E o e d e : H v a er g o d t r i k s m å l? R i k s m å l s f o r b u n d e t, O s l o 1962, 2. utg I s e r i e n S T A T I S T I S K E M E T O D E R I L I N G V I S T I K K : SL 1 SL 2 S t a t i s t i s k e m e t o d e r i l i n g v i s t i k k. ( Stensilert, 1969). S t a t i s t i s k e m e t o d e r i l i n g v i s t i k k 2. (Stensilert, 1969). SL 3 K J Ø D / K J Ø T T o g s t a t i s t i k k. D e l 1-4. M a t e m. inst., Univ. i Oslo. ( Stens i l e r t ). S L 4 Ord, s t a t i s t i k k o g b e t y d n i n g s f o r - s k j e l l e r ( O P P T A K / O P P T A G E L S E ). ( H å n d s k r e v e t, 1972). SL 5 SL 6 O r d a s s o s i a s j o n e r o g s t a t i s t i k k. ( H å n d s k r e v e t u t k a s t, 1972). A v i s t e k s t og u r t e k s t. ( H å n d s k r e v e t u t k a s t, 1976). SL 7 S Ø R o g SYD. F o r s k j e l l e r i b r u k s m å te o g b e t y d n i n g. T o u n d e r s ø k e l s e r a v A f t e n p o s t e n ( o g 1976). SL 8 En u n d e r s ø k e l s e a v e n k e l t - k o n t r a d o b b e l t b e s t e m t f o r m i A f t e n p o s t e n : P A D E N A N N E N S I D E k o n t r a PA D E N A N D R E SIDEN. M a t e m. inst., Univ. i O slo. ( Stensilert, 1977). 204

5 205 SL 9 F U N G E R E e l l e r F U N K S J O N E R E? En u n d e r s ø k e l s e a v A f t e n p o s t e n, 1970 o g -71. M a t e m. Inst., U n i v. i O slo. ( S t e n silert, 1977). S L 10 S t a t i s t i s k e a n a l y s e r a v b e t y d n i n g s - d l f f e x e n s i e r i n g m e l l o m t o o r d f o r m e r. "The S t a t e o f t he Art". O s l o, P r o g r a m SPROG. C o m p u t e r - p r o g r a m f or t e k s t u t s k r l v n i n g til s e m a n t i s k - s t a - t i s t l s k e a n a l y s e r. (Kopiert, 1970). P r o g r a m SPROG. U t v i d e t v e r s j o n, de n y e r u t i n e r pr ( Kopiert). 205

SØR ELLER SYD. - norsk "dobbeltform* med betydningsdifferensiering?

SØR ELLER SYD. - norsk dobbeltform* med betydningsdifferensiering? Hans Olav Egede Laissen Oslo 201 SØR ELLER SYD - norsk "dobbeltform* med betydningsdifferensiering? Norsk sprog har gjennom århundrer vart preget av påvirkning fra to kanter, dels den sarnorske innflytelse

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Ukeplan Navn: Uke: 34

Ukeplan Navn: Uke: 34 Ukeplan Navn: Uke: 34 Mottaksskolen tel.38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen Læringsmål BLÅ NORSK Jeg kan navn på minst 15 ting som finnes i klasserommet. Jeg kan svare på enkle spørsmål. Matte

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

S2 kapittel 1 Rekker Utvalgte løsninger oppgavesamlingen Utvlgte løsiger oppgvesmlige S kpittel Rekker Utvlgte løsiger oppgvesmlige 0 Vi k prøve med differsemetode Differsee mellom leddee utover er 4,6,8, så det er rimelig t differse mellom femte og fjerde ledd

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Konsekvensvurdering - sammenslåing av lokaliteter, utvidet MTB til totalt 3600 tonn og arealendring på lokalitet Skålsvika i Meløy kommune

Konsekvensvurdering - sammenslåing av lokaliteter, utvidet MTB til totalt 3600 tonn og arealendring på lokalitet Skålsvika i Meløy kommune Konsekvensvurdering - sammenslåing av lokaliteter, utvidet MTB til totalt 3600 tonn og arealendring på lokalitet Skålsvika i Meløy kommune Lovund 4.6.2013 Nova Sea AS søker om tillatelse til å slå sammen

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist Veke 17 9a Læringsmål Måloppnåing Låg Middels Høg Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist Læringsmål : Kunna kjenneteikn ved novellesjangeren Kunna om forskjellige pronomen

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Last ned Bitter mandel - André Bjerke

Last ned Bitter mandel - André Bjerke Last ned Bitter mandel - André Bjerke Last ned Forfatter: André Bjerke ISBN: 9788203352898 Format: PDF Filstørrelse:32.65 Mb Novellen er hentet fra Fortellinger ved peisen (1981). Last ned e-bok ny norsk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Kr ioopr..r 1. M ai-nummei\ 10 øre pr. nr. oe se. K ristiania, tirsdag; Iste mai a«rk. Morgendæmring. Nu dages det, brødre, det lysner i øst!

Kr ioopr..r 1. M ai-nummei\ 10 øre pr. nr. oe se. K ristiania, tirsdag; Iste mai a«rk. Morgendæmring. Nu dages det, brødre, det lysner i øst! Kr ioopr..r 1. M ai-nummei\ oe se f 10 øre pr. nr. K ristiania, tirsdag; Iste mai 1906. 1. a«rk. Morgendæmring. Nu dages det, brødre, det lysner i øst! 188 «Hvepsen» - en kavalkade «Hvepsen» var et vittighetsblad

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175 175 T o v e F j e l d v i g I n s t i t u t t for p r i v a t r e t t s a v d e l i n g f o r E D B - s p 0 r s m A l N i e l s d u e l s g a t e 16 - O s l o 2 U T V I K L I N G A V E N K L E M E T O

Detaljer

Last ned. Gjennom bilder og dikt beskriver boka nordlyset og midnattsola. Boka har dikt av bl.a. Hans Børli, Rolf Jacobsen og André Bjerke.

Last ned. Gjennom bilder og dikt beskriver boka nordlyset og midnattsola. Boka har dikt av bl.a. Hans Børli, Rolf Jacobsen og André Bjerke. Last ned Nordlys og midnattsol Last ned ISBN: 9788291502397 Antall sider: 48 Format: PDF Filstørrelse: 29.21 Mb Gjennom bilder og dikt beskriver boka nordlyset og midnattsola. Boka har dikt av bl.a. Hans

Detaljer

PLAN 1. ETASJE - NY SITUASJON

PLAN 1. ETASJE - NY SITUASJON SNITT D-D HEIS A1-11 UTVIDELSE BYGG Foldedør SNITT D-D HEIS NY INNGANG Rev Endring Tegn. Kontr. KORTSNITT PLAN 1. ETASJE - NY SITUASJON Plan 1. etg nr. Målestokk A1-11 12/04/14 SNITT D-D 21 m² HEIS DN

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Dønna kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember 5 Sammendrag:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Last ned Greske øyer rundt - Terje Bjerka. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Greske øyer rundt Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Greske øyer rundt - Terje Bjerka. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Greske øyer rundt Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Greske øyer rundt - Terje Bjerka Last ned Forfatter: Terje Bjerka ISBN: 9788270074341 Antall sider: 304 Format: PDF Filstørrelse: 24.95 Mb Man skal ikke ha lest mye i Terje Bjerkas reisehåndbøker

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Lasermåling - Homogenitet. Lasermåling - Homogenitet. Erik Espe, Erik Espe,

Lasermåling - Homogenitet. Lasermåling - Homogenitet. Erik Espe, Erik Espe, Lasermåling - Homogenitet 07.10.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Lasermåling - Homogenitet 07.10.2014 Erik Espe, erik@viatech.no 1 Lasermåling - Homogenitet 07.10.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Feltforsøk

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Last ned Ventilasjon - Tørris Andreas Stene. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ventilasjon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ventilasjon - Tørris Andreas Stene. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ventilasjon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ventilasjon - Tørris Andreas Stene Last ned Forfatter: Tørris Andreas Stene ISBN: 9788256271825 Antall sider: 151 Format: PDF Filstørrelse: 12.14 Mb Boken inngår i en serie med bøker som brukes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OSS 004 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tiibakegående tall Prognoser"

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

3. Særutskrift fra komiteene var utsendt og ble gjennomgått; 1. Komiteen vil opprettholde planutvalget som i dagens modell.

3. Særutskrift fra komiteene var utsendt og ble gjennomgått; 1. Komiteen vil opprettholde planutvalget som i dagens modell. 1174/2014 Møtereferat 3 Oppdrag: Evaluering av politisk organisasjonsmodell i Ørland kommune Møtedato: 15.01.14 Tidspunkt: 16: 00 17: 20 Referent: Toril Reitan Tilstede: Knut Ring, AP leder Dagfinn Aune,

Detaljer

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231

Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 I q6?9.l1.01s : S?9.t123.1 11S3 SaI,1 Sammenligning av fjærkrefter ved ulike hjulaksler på El 17 2231 slo - tta, F2-Fl tta - slo, Fl-F2 01.11 1990 NSB Bane, Engineeringffeknisk Laboratorium, oktober 1991

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen)

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Veke 16 9a Samfunnskunnskap! Samfunnsfag Naturfag Matematikk Engelsk Læringsmål Kunne bøye substantiv ( side 156-157) kunne bøye adjektiv ( side 158 kunne bøye svake verb ( side 160-161 ) vite kva et genitivsuttrykk

Detaljer

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi!

Sjørøverne kommer. (Terje Formoe) 2. Vi seiler over alle hav og ankret opp i natt. Refreng: Hiv o hoi! Sjørøverne kommer 1. Vi reis - te fra Ka - ri - bi - en og ank - ret opp i hørt et gam -melt ryk - te om en m helt fan - tas - tisk skatt. m natt. Vi har Kap-tein m er en far -lig mann. Nå kan jeg luk

Detaljer

Last ned En innføring i makroøkonomi - David A. Moss. Last ned

Last ned En innføring i makroøkonomi - David A. Moss. Last ned Last ned En innføring i makroøkonomi - David A. Moss Last ned Forfatter: David A. Moss ISBN: 9788271461935 Format: PDF Filstørrelse:11.80 Mb Boken gir en innføring i makroøkonomisk teori og praksis. Forfatteren

Detaljer

Last ned Politi - Jo Nesbø. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Politi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Politi - Jo Nesbø. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Politi Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Politi - Jo Nesbø Last ned Forfatter: Jo Nesbø ISBN: 9788203361906 Antall sider: 548 Format: PDF Filstørrelse:39.39 Mb På et sykehus ligger en hardt skadet mann i koma. Rommet bevoktes av politiet,

Detaljer

Last ned. I denne boka finner du over 580 iq-tester, med ulik vanskelighetsgrad.

Last ned. I denne boka finner du over 580 iq-tester, med ulik vanskelighetsgrad. Last ned IQ-nøtter Last ned ISBN: 9788278229774 Antall sider: 304 Format: PDF Filstørrelse:38.64 Mb I denne boka finner du over 580 iq-tester, med ulik vanskelighetsgrad. Last ned e-bok ny norsk IQ-nøtter

Detaljer

Last ned IQ-nøtter. Last ned. Last ned e-bok ny norsk IQ-nøtter Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned IQ-nøtter. Last ned. Last ned e-bok ny norsk IQ-nøtter Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned IQ-nøtter Last ned ISBN: 9788278229774 Antall sider: 304 Format: PDF Filstørrelse: 21.55 Mb I denne boka finner du over 580 iq-tester, med ulik vanskelighetsgrad. Last ned e-bok ny norsk IQ-nøtter

Detaljer

Go with the. Niende forelesning. Mye matematikk i boka her ikke så komplisert, men mye å holde styr på.

Go with the. Niende forelesning. Mye matematikk i boka her ikke så komplisert, men mye å holde styr på. Go with the Niende forelesning Mye matematikk i boka her ikke så komplisert, men mye å holde styr på. Fokuserer på de viktigste ideene i dagens forelesning, så det forhåpentligvis blir lettere å skjønne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNHOLD. Side Eksempeleksamen 2T - Hele oppgavesettet 1. Oppgave 1 Eksempeleksamen 10

INNHOLD. Side Eksempeleksamen 2T - Hele oppgavesettet 1. Oppgave 1 Eksempeleksamen 10 INNHOLD Side Eksempeleksamen 2T - Hele oppgavesettet 1 Oppgave 1 Eksempeleksamen 10 Oppgave 1a Eksempeleksamen 12 Teori oppgave 1a Eksempeleksamen 12 Løsning oppgave 1a Eksempeleksamen 14 Oppgave 1b Eksempeleksamen

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Plenumsregning 1: Kapittel 1 Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 17. januar 2008 Velkommen til plenumsregning for MAT1030 Torsdager 10:15 12:00 Gjennomgang

Detaljer

deler: Fig. 1 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 64

deler: Fig. 1 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 64 64 T o r S t å l h a n e R U N I T L E K S I K A L S K A N A L Y S E I M J U K E S Y S T E M 0. I N N L E D N I N G M j u k e S y s t e m e r et R U N I T - p r o s j e k t s o m b l i r f i n a n s i

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning 28.10.15 Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet Dette lærer du Hvilke faktorer påvirker utviklingen av o rdavkodings- og staveferdigheter? Hva må lærere være oppmerksomme p å for å oppdage

Detaljer

Plenumsregning 1. Kapittel 1. Roger Antonsen januar Velkommen til plenumsregning for MAT1030. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode

Plenumsregning 1. Kapittel 1. Roger Antonsen januar Velkommen til plenumsregning for MAT1030. Repetisjon: Algoritmer og pseudokode Plenumsregning 1 Kapittel 1 Roger Antonsen - 17. januar 2008 Velkommen til plenumsregning for MAT1030 Torsdager 10:15 12:00 Gjennomgang av ukeoppgaver Gjennomgang av eksempler fra boka Litt repetisjon

Detaljer

Last ned Bronselaget - Øyvind Steen Jensen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Bronselaget Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Bronselaget - Øyvind Steen Jensen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Bronselaget Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Bronselaget - Øyvind Steen Jensen Last ned Forfatter: Øyvind Steen Jensen ISBN: 9788283230116 Antall sider: 159 Format: PDF Filstørrelse: 22.92 Mb Da 17 norske fotballspillere i august 1936 reiste

Detaljer

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen

Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen Seksjonssjef Reidun Vea Riksantikvaren Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen KAFF Lillehammer.-21.10.09 Verdensarvkonvensjonen Konvensjonen om verdens kultur- og naturarv ble vedtatt av Generalkonferansen

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Det er 17 elevar i systemet denne våren.(det er fleire som står på vent og som startar opp i veke 7)

Det er 17 elevar i systemet denne våren.(det er fleire som står på vent og som startar opp i veke 7) Halvårsplan i norsk og samfunnsfag Framandspråklege vaksne ved Enge skule Våren 2010 16 t.pr.veke Lærarar: Brit Losnegård, 8 t. pr. veke Brit Heggen Mæland, 4 t. pr. veke(dagtid) Brit Heggen Mæland, 4t.

Detaljer

Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25

Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25 Kompetanse for mangfold... 17 Om boken... 17 Bidragsyternes tema og spørsmål... 19 Bokens målgruppe... 25 Litteratur... 25 KAPITTEL 1 Det flerkulturelle i et kritisk perspektiv... 27 Ka ria ne Westr heim

Detaljer

Last ned Ka va det eg sa - Per Inge Torkelsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ka va det eg sa Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ka va det eg sa - Per Inge Torkelsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ka va det eg sa Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ka va det eg sa - Per Inge Torkelsen Last ned Forfatter: Per Inge Torkelsen ISBN: 9788293351306 Antall sider: 276 Format: PDF Filstørrelse: 18.16 Mb "Eg har det godt. Og eg har det kjekt. Har

Detaljer

Bruk av klimaforskning i håndteringen av klimaendringer. Knut H. Sørensen Senter for energi og samfunn NTNU

Bruk av klimaforskning i håndteringen av klimaendringer. Knut H. Sørensen Senter for energi og samfunn NTNU Bruk av klimaforskning i håndteringen av klimaendringer Knut H. Sørensen Senter for energi og samfunn NTNU 2008-05-15 Prosjektets målsetting Klargjøre hva som skal til for å oppnå at klimaforskning skal

Detaljer

Last ned Slaget om Warszawa Per Erik Olsen. Last ned

Last ned Slaget om Warszawa Per Erik Olsen. Last ned Last ned Slaget om Warszawa 1944 - Per Erik Olsen Last ned Forfatter: Per Erik Olsen ISBN: 9788292938638 Antall sider: 97 Format: PDF Filstørrelse: 14.85 Mb Polen hadde ligget under det nazistiske tyraniet

Detaljer

Last ned Lærerveiledning 1A og 1B - Kjersti Melhus. Last ned

Last ned Lærerveiledning 1A og 1B - Kjersti Melhus. Last ned Last ned Lærerveiledning 1A og 1B - Kjersti Melhus Last ned Forfatter: Kjersti Melhus ISBN: 9788292562291 Format: PDF Filstørrelse:35.93 Mb Lærerveiledning 1A og 1B Matematikk for barnetrinnet Kjersti

Detaljer

Last ned Mega IQ-nøtter

Last ned Mega IQ-nøtter Last ned Mega IQ-nøtter Last ned ISBN: 9788231605539 Antall sider: 176 Format: PDF Filstørrelse:38.17 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Spektrum) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Detaljer

Last ned André Bjerke - Peter Normann Waage. Last ned. Last ned e-bok ny norsk André Bjerke Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned André Bjerke - Peter Normann Waage. Last ned. Last ned e-bok ny norsk André Bjerke Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned André Bjerke - Peter Normann Waage Last ned Forfatter: Peter Normann Waage ISBN: 9788203363252 Antall sider: 554 Format: PDF Filstørrelse: 12.05 Mb Ved siden av å være lyriker, kriminalforfatter,

Detaljer

Last ned Engangsorganisasjonen - Dag Ingvar Jacobsen. Last ned

Last ned Engangsorganisasjonen - Dag Ingvar Jacobsen. Last ned Last ned Engangsorganisasjonen - Dag Ingvar Jacobsen Last ned Forfatter: Dag Ingvar Jacobsen ISBN: 9788245021011 Antall sider: 182 Format: PDF Filstørrelse:30.49 Mb Prosjekter blir en stadig vanligere

Detaljer

Last ned Bruk Nøtta IQ for de minste barna. Last ned

Last ned Bruk Nøtta IQ for de minste barna. Last ned Last ned Bruk Nøtta IQ for de minste barna Last ned ISBN: 9788279008644 Format: PDF Filstørrelse:35.85 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Pantagruel) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Detaljer

Last ned Bruk Nøtta IQ for de større barna. Last ned

Last ned Bruk Nøtta IQ for de større barna. Last ned Last ned Bruk Nøtta IQ for de større barna Last ned ISBN: 9788279008651 Format: PDF Filstørrelse:14.47 Mb Beskrivelse mangler. Se gjerne forlagets (Pantagruel) hjemmeside, der det kan finnes mer informasjon.

Detaljer

Last ned Slaget om Finnmark James F. Gebhardt. Last ned

Last ned Slaget om Finnmark James F. Gebhardt. Last ned Last ned Slaget om Finnmark 1944 - James F. Gebhardt Last ned Forfatter: James F. Gebhardt ISBN: 9788292938386 Antall sider: 96 Format: PDF Filstørrelse: 27.55 Mb Sommeren 1944 byttet Finland side og gikk

Detaljer

Last ned Te - Lydia Gautier. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Te Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Te - Lydia Gautier. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Te Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Te - Lydia Gautier Last ned Forfatter: Lydia Gautier ISBN: 9788281031661 Antall sider: 189 Format: PDF Filstørrelse:35.71 Mb Te er et univers av smaker, dufter og farger. Det er den drikken i

Detaljer