Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo"

Transkript

1 Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og trafikksituasjon 3 21 Arealbruk 3 22 Trafikk 3 3 Fremtidig areal- og trafikksituasjon 4 31 Forslag til reguleringsplan 4 32 Nyskapt trafikk 5 33 Fordeling av trafikk 6 34 Trafikktall 7 35 Kapasitetsberegninger 9 36 Gang- og sykkeltrafikk Kollektivtrafikk 11 4 Trafikksikkerhet Dagens situasjon Fremtidig situasjon 12 5 Støyvurdering Rv Fv Vedlegg 1 Kapasitetsberegninger 15 7 Vedlegg 2 Støysonekart 17 Dokument nr 1 Revisjonsnr Utgivelsesdato Utarbeidet Kontrollert Godkjent Kristin Sørlien Gudmund Kvisselien

2 2 / 17 1 Bakgrunn Hadelandsparken AS har engasjert NCM Donaldsons AS mfl til å utarbeide forslag til omregulering av ca 363,5 dekar stort område ved Grua i Lunner kommune Planområdet ligger på sørsiden fv 16 sør for tettstedet Grua i Lunner kommune Rett øst for planområdet ligger rv 4, og toplanskryss mellom fv 16 og rv 4 grenser til området Tiltakshaver ønsker å regulere området ved Grua med sikte på å etablerer en regional handelspark med detaljhandel, forhandlere av plasskrevende varer, veiserviceanlegg, samt boliger, fritidsboliger og hotell med konferansesenter Figur 1: Planområdet Det skal utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning for tiltaket I henhold til vedtatt planprogram skal det gjennomføres en trafikkanalyse for å synliggjøre virkningene av tiltaket på vegnettet Det skal gjennomføres kapasitetsberegninger for hovedadkomstene til området I tillegg skal det gjøres en vurdering av endringen i støy som følge av tiltaket

3 3 / 17 2 Dagens areal- og trafikksituasjon 21 Arealbruk Planområdet er i hovedsak ubebygd med unntak av fire boliger/fritidsboliger, disse eiendommene har direkteadkomst fra fv 16 I gjeldende kommuneplan er store deler av området avsatt til erverv (industri, forretning, lager, kontor) Med unntak av et lite område i øst er planområdet i dag uregulert Figur 2:Utdrag av kommuneplan for Lunner 22 Trafikk Planområdet generer i dag en svært begrenset og ubetydelig mengde trafikk Det skapes trafikk i forbindelse med kjøring til/fra de fire boligene /fritidsboligene samt noe i forbindelse med tømmerkjøring Årsdøgntrafikken er av Statens vegvesen oppgitt å være 1200 kjt/døgn på fv 16 og 7000 kjt/døgn på rv 4 forbi planområdet Figur 3: Trafikktall (ÅDT) hentet fra NVDB (nasjonal vegdatabank)

4 4 / 17 3 Fremtidig areal- og trafikksituasjon 31 Forslag til reguleringsplan Reguleringsplanforslaget legger til rette for utvikling av en regional handelspark med detaljhandel, forhandlere av plasskrevende varer, veiserviceanlegg, samt konferansehotell med ca 200 rom, ca 40 fritidsboliger og ca 40 boliger (boenheter) Tabellen nedenfor viser foreløpig butikkprogram for handelsparken: Virksomhet: Plasskrevende varegrupper Areal kvm: COOP Extra Bygg Elektromarked Møbelvarehus Hagesenter, inne/uteområde 2000/1500 kvm Forhandlere av andre plasskrevende varer: Diverse byggevarer, biler, campingvogner, båter etc Sum plasskrevende varer Annen detaljhandel COOP Extra Stormarked (dagligvarer) Sum detaljhandel Veiservice Hamburgerrestaurant 500 Bensinstasjon 500 Sum handelsparken Figur 4: Foreløpig butikkprogram for handelsparken Adkomst til handelsparken, området avsatt til detaljhandel, forhandlere av plasskrevende varer og veiserviceanlegg, er planlagt som via en ny fjerde arm i eksisterende rundkjøring i krysset mellom fv 16 og rv 4 Adkomst til hotell, boliger og fritidsboliger er planlagt via nytt kryss med fv 16 I tillegg er det planlagt etablert en ren utkjøring på fv 16 hvor det kun tillates høyresving og som kun kan benyttes av varetransport til næringsarealene i handelsparken

5 5 / 17 Figuren nedenfor viser hvordan utbyggingen er tenkt og hvilke arealer som skal knyttes til hver av de to adkomstene Området for handelsparken er illustrert med blått, og området for hotell, boliger og fritidsboliger er illustrert med oransje: Fv 16 Fv 1 6 Rv 4 Figur 5: Skissert utbygging - adkomster og hvilke arealer de skal betjene 32 Nyskapt trafikk Handelsparken (blått område jf Figur 4) På grunnlag av omsetning og antall kjøp per besøkende er det i Handelsanalysen beregnet trafikk generert av handelsparken Virkedøgnstrafikken er anslått til 5800 kjt/døgn Beregningene viser følgende trafikk over ukedagene: Mandag torsdag 14 % av uketrafikken per dag 4870 kjt/døgn Fredag 20 % av uketrafikken 6960 kjt/døgn Lørdag 24 % av uketrafikken 8350 kjt/døgn Dette tilsvarer en gjennomsnittlig turproduksjon til/fra området på virkedager på ca 18 per 100 m 2 og på lørdag på ca 28 per 100 m 2 Det finnes ikke lokale erfaringstall, men til sammenligning viser erfaringstall fra kjøpesentre i Osloområdet en turproduksjon på 51 per 100 m 2 salgsareal på virkedag og 50 per 100 m 2 salgsareal på lørdag En slik forskjell synes rimelig sett i lys av handelsparkens plassering, kundegrunnlag og virksomheter med vekt på plasskrevende varer Fordi trafikken på lørdager er klart størst vil dette være dimensjonerende for vegsystemet Videre antas det i Handelsanalysen at makstimen lørdag utgjør 15 % av lørdagstrafikken Det vil følgelig si at trafikken i makstimen blir ca1250 kjt/time til og fra handelsparken Hotell, boliger, hytter (oransje område jf Figur 3) På bakgrunn av erfaringstall og tidligere tellinger kan en anslå at et hotell og konferansesenter med ca 200 rom vil ha en turproduksjon på ca 900 kjt/virkedøgn Trafikken på lørdag er skjønnsmessig anslått til å utgjøre ca

6 6 / % av virkedøgnstrafikken, og makstimen lørdag til å utgjøre 10 % av lørdagstrafikken Innenfor planområdet er det lagt til rette for eneboliger og eventuelt tomannsboliger Det er forutsatt 40 boenheter innenfor området På bakgrunn av antall og type boliger er antall bosatte beregnet ved hjelp av tall fra SSB s Folke- og boligtelling 2001 Ut fra skjønn er det antatt en turproduksjon på 2,1 tur per bosatt per virkedøgn Videre er det skjønnsmessig anslått at lørdagstrafikken utgjør ca 90 % av virkedøgnstrafikken, og at makstimen lørdag utgjør 10 % av lørdagstrafikken I tillegg til boliger er det innenfor planområdet er det lagt til rette for utbygging av 40 hytter I henhold til TØIs rapport Daglige fritidsaktiviteter, hytte- og båtliv og svenskehandel benytter en i gjennomsnitt hytta 1,2 ganger per måned eller 14 ganger i løpet av et år Hytter i dette området kan ikke betegnes verken som rene vinter- eller sommerhytter Gjennomsnittet over året legges derfor til grunn ved beregning av trafikk På bakgrunn av dette kan det antas at ¼ av hyttene besøkes i løpet av en helg/uke Det antas at turproduksjonen på lørdag for en besøkt hytte er tilsvarende som for en bolig På bakgrunn av ovennevnte kan virkedøgnstrafikken bergenes til å være ca 260 kjt/virkedøgn til og fra boligene og hyttene Dette er forholdsvis konservativt beregnet, og trafikken kan muligens være noe lavere 33 Fordeling av trafikk Skjønnsmessig er det antatt at trafikken til/fra handelsparken vil fordele seg på overordnet vegnett på følgende måte: 70 % nordvendt på rv 4 10 % (nord)vestvendt på fv % sydvendt på rv 4 5 % (sør)østvendt på fv 16 Ut fra erfaring er det skjønnsmessig antatt en 50/50 fordeling til/fra området i makstimen på lørdag Trafikk til/fra hotellet er ut fra skjønn antatt å fordele seg med 15% vestover på fv 16 og 85 % østover på fv 16Ca 5 % av den østvendte trafikken antas å fortsette på fv 16, mens av de resterende 80 % antas 75% å være sørvendt på rv 4 og 25 % å være nordvendt på rv 4 Skjønnsmessig antas det at 50 % av boligtrafikken vil være østvendt på fv 16, mens 50 % vil være vestvendt på fv 16 Den østvendte trafikken antas videre å fordele seg nordover på rv 4, sørover på rv 4 og videre østover på fv 16 med henholdsvis 40 %, 40 % og 20 %

7 7 / Trafikktall Det er ikke gjennomført egne tellinger langs fv 16, rv 4 eller i krysset mellom fv 16 og rv 4 i forbindelse med trafikkanalysen Trafikktallene for fv 16 og rv 4 er hentet fra tellinger gjennomført av Statens vegvesen Der hvor tellingene er gjennomført tidligere år er trafikktallene justeres opp til 2007-tall i henhold til Vegdirektoratets tall for gjennomsnittlig trafikkutvikling for området På bakgrunn av at dagens trafikkmengder, særlig på fylkesvegen, er forholdsvis beskjedne er det naturlig å anta at trafikken til/fra handelsparken er dimensjonerende Handelsparken har størst trafikk i makstimen på lørdag Det er naturlig å anta at en del av trafikken til området uansett ville passere på vegnettet, men i denne analysen er det antatt at all trafikk som skapes kommer i tillegg til dagens trafikk Dagens trafikk samt beregnet nyskapt trafikk når Hadelandsparken er ferdig utbygd gir trafikktallet for fremtidig situasjon Dagens trafikktall er ikke justert i henhold til prognosene for generell trafikkvekst frem til det året hvor hele Hadelandsparken kan antas å være ferdig utbygd Denne generelle veksten i dagens trafikk vil uansett kunne antas å ha liten betydelig 341 Økning i årsdøgntrafikk Det er beregnet hvilken økning en kan anta at etableringen av Hadelandsparken vil kunne gi i årsdøgntrafikken Vi gjør oppmerksom på at trafikkøkningen på søndager trolig vil ligge betydelig under dette Beregningene viser at årsdøgntrafikken øker mest langs rv 4 nord for krysset med fv 16 hvor økningen er ca 3900 kjt/døgn, det vil si fremtidig total ÅDT på ca kjt/døgn (det vil si en økning på ca 56 %) Figuren nedenfor viser beregnet økning i årsdøgntrafikk på ulike strekninger langs rv 4 og fv 16 i nærheten av planområdet: rv 4 fv 16 ca 3900 kjt/d ca 800 kjt/d ca 1300 kjt/d ca 300 kjt/d ca 1300 kjt/d fv 16 rv 4 Figur 6: Beregnet økning i ÅDT på punkter langs rv 4 og fv 16 i fremtidig situasjon

8 8 / Makstime lørdag Figuren nedenfor viser trafikktallene for rundkjøringen, en av de to planlagte hovedadkomstene til området, i makstime lørdag i fremtidig situasjon: av/på rv 4 nordover fv 16 (sør)østover fv 16 (nord)vestover av/på rv 4 sørover Handelsparken Figur 7: Trafikktall i rundkjøringen i makstime lørdag i frentidig situasjon Figuren nedenfor viser trafikktallene for t-krysset, en av de to planlagte hovedadkomstene til området, i makstime lørdag i fremtidig situasjon: fv 16 (nord(vestover) rv 4 fv 16 (sør)østover 9 25 Hotell Boliger og hytter Figur 8: Trafikktall i nytt t-kryss i makstime lørdag i fremtidig situasjon

9 9 / Kapasitetsberegninger Det er regnet på trafikkavviklingen i de to hovedadkomstene til planområdet Utkjøringen for varetransport vil ikke være vesentlig for avviklingen på vegnettet På bakgrunn av beregnede trafikktall samt rundkjøringens og t-kryssets utforming er det gjort kapasitetsberegninger Det er lagt til grunn at den nye fjerde armen i rundkjøringen vil få tilsvarende utforming som de tre andre med breddeutvidelse til to felt ved innkjøring Videre er det lagt til grunn at t-krysset utformes uten svingefelt, og at fv 16 er forkjørsregulert og har skiltet fartsgrense 60 km/t Kapasitetsberegningen er gjennomført i henhold til metode fra Håndbok-127 Kapasitet i kryss, Beregningsmetoder for ikke signalregulert kryss, Statens vegvesen 1985 I kapasitetsberegningene beregnes blant annet belastningsgrad B Belastningsgraden B er forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B= trafikkvolum/kapasitet) En belastningsgrad på B=1,0 innebærer at 100 % av kapasiteten teoretisk sett er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling I praksis regner en med at opp mot B=0,80-0,85 (80-85% kapasitetsutnyttelse) gir akseptabel trafikkavvikling Figuren nedenfor viser belastningsgraden i rundkjøringen i makstime lørdag når Hadelandsparken er ferdig utbygd: av/på rv 4 nordover fv 16 (sør)østover 0,2 fv 16 (sør)østover 0,2 0,5 0,5 av/på rv 4 sørover 0,4 Handelsparken Figur 9: Belastningsgrad i makstime lørdag i fremtidig situasjon

10 10 / 17 Figuren nedenfor viser belastningsgraden i t-krysset i makstime lørdag når Hadelandsparken er fult utbygd: rv 4 fv 16 (nord(vestover) 0,1 0,1 0,1 fv 16 (sør)østover 0,04 Hotell Boliger og hytter Figur 10: Belastningsgrad i makstime lørdag i fremtidig situasjon Kapasitetsberegningene viser at det ikke vil oppstå avviklingsproblemer verken i rundkjøringen eller i t-krysset ved full utbygging av Hadelandsparken I forbindelse med breddeutvidelsen i rundkjørings nye fjerde arm anbefales det likevel inndeling i to felt for å sikre større fleksibilitet Øvrige kryss (blant annet rundkjøring på østsiden), fv 16 og rv 4 vurderes å ville ha god avvikling 36 Gang- og sykkeltrafikk Det etableres nå gang- og sykkelveg langs fv 16 fra boligbebyggelsen på Grua til planområdets avgrensning i vest Reguleringsplanen legger til rette for videreføring av denne gang- og sykkelvegen frem til eiendommen gnr 37 bnr 100 hvor den føres inn i området og inn på det interne gangsystemet Ytterligere videreføring av gang- og sykkelvegen langs fylkesvegen frem til rundkjøringen reguleres, men er ikke forutsatt etablert som del av dette prosjektet Østover fra planområdet, det vil si fra rundkjøringen, planlegges det ikke for gang- og sykkeltrafikk Det er rimelig å anta at mengden gang- og sykkeltrafikk til/fra området vil være begrenset Dette på grunn av avstanden til boligbebyggelse og type virksomheter innenfor planområdet Avstanden fra planområdet til boligbebyggelsen på Grua og Grua stasjon er 1-3 kilometer så her kan det forventes noe gang- og sykkeltrafikk i forbindelse med arbeidsreiser og dagligvarehandel Planlagt etablert gang- og sykkelveg sammen med gang- og sykkelvegen som nå etableres må derfor anses å dekke behovet som skapes i forbindelse med etablering av Hadelandsparken

11 11 / Kollektivtrafikk Det reguleres busslomme på sørsiden av fv 16 i tilknytning til planområdet Busslomme på nordsiden av fylkesvegen illustreres, men inngår ikke som del av reguleringsplanen Ingen av busslommene er i utgangspunktet forutsatt etablert i forbindelse med dette prosjektet Det er i dag busslommer langs fv 16 både øst og vest for området Det ordinære rutetilbudet langs fylkesvegen forbi området er imidlertid svært begrenset, og begrenser seg til en rute som trafikkerer strekningen Dokka Hov Brandbu Oslo Denne bussruten har ca 6 avganger i hver retning på hverdager I tillegg trafikkerer enkelte skoleruter strekningen Grua stasjon ligger langs Gjøvikbanen ca 2 km fra planområdet Det er på en hverdag 45 avganger fra Grua stasjon, ca 50 % sørover mot Oslo og ca 50 % nordover mot Gjøvik Togtilbudet til/fra Grua stasjon må derfor sies å være svært godt Nytten av å anlegge bussholdeplasser i tilknytning til planområdet må på bakgrunn av ovennevnte anses som svært begrenset frem til en eventuell utvidelse av busstilbudet Dersom noen i planlagt situasjon ønsker å bruke eksisterende kollektivtilbud i form av buss eller tog er det lagt godt til rette for gående og syklende fra bussholdeplass vest for området og Grua stasjon Selv om togtilbudet er godt må det antas at bruken av tog i forbindelse med reiser til/fra Hadelandsparken vil være begrenset av samme grunner som gang- og sykkeltrafikken

12 12 / 17 4 Trafikksikkerhet 41 Dagens situasjon Data hentet fra NVDB (nasjonal vegdatabank) viser at det ikke er noen registrerte trafikkulykker langs fv 16 forbi planområdet i perioden 1999 til og med 2006 Det er registrert noen ulykker med letteres skade noe lenger nord langs fylkesvegen Langs rv 4 i nærheten av planområdet er det registrerte 3 ulykker, hvorav en med alvorlig skade og en med drept Figur 11: Ulykkesoversikt hentet fra NVDB (nasjonal vegdatabank), Fremtidig situasjon Av trafikksikkerhetsmessige årsaker er antallet adkomster til planområdet begrenset Reguleringsplanforslaget legger til rette for to fullverdige adkomster pluss en ren utkjøring Få avkjørsler fra fylkesvegen vil begrense antallet konfliktpunkter og gi en mest mulig trafikksikker løsning Det er rimelig å anta at antallet gående og syklende til/fra planområdet vil være begrenset Imidlertid må det tas høyde for at utviklingen av planområdet vil kunne generer noe gang- og sykkeltrafikk fra Grua i vest Det er derfor lagt til rette for en trafikksikker løsning i form av forlengelse fra eksisterende gang- og sykkelveg langs fv 16 i vest med fortsettelse inn i planområdet En videreføring av denne gang- og sykkelvegen forbi hele planområdet og eventuelt videre østover vil ha liten trafikksikkerhetsmessig effekt da trafikkgrunnlaget her må antas å være minimalt Trafikkarealet innenfor planområdet skal opparbeides på en slik måte at det er lett lesbart og tydelig skille mellom de ulike trafikantgruppene

13 13 / 17 5 Støyvurdering 51 Rv 4 Det er gjort en vurdering av hvilke konsekvenser for støy økt trafikkmengde medfører langs rv 4 Det tas utgangspunkt i trafikkøkning angitt i kapittel 341 Langs rv 4 nord og sør for kryss med fv 16 vil økningen av støynivået være henholdsvis i størrelsesorden 2 db og 1 db Det vil si at økningen vil være knapt merkbar i forhold til menneskets oppfatning av støy 52 Fv 16 Det planlegges et boligfelt langs fv 16 vest i området Statens vegvesen har tidligere utført en grov utredning av støynivået langs fylkesveien med dagens trafikk Denne utredningen viser at utearealet til enkelte boliger vil kunne ligge over gjeldende grenseverdi Det er derfor foretatt en nøyaktig vurdering for situasjonen etter utbygging 521 Forutsetninger Vurderingen tar utgangspunkt i Miljøverndepartements nye retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 Retningslinjen forutsetter en inndeling av utendørs støynivå i to soner Grenseverdier for soneinndeling er gjengitt i tabellen nedenfor: Støysone Gul sone Rød sone Støykilde Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden kl Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden kl Vei 55 L den 70 L 5AF 65 L den 85 L 5AF Tabell 1: Grenseverdier for soneinndeling ihht T-1442 L den er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 db og 5 db tillegg på henholdsvis natt og kveld Gul sone er en såkalt vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold

14 14 / Beregninger Trafikkdata benyttet i beregningene av støynivå er vist i tabell 2 Vei ÅDT Andel tungtrafikk Hastighet Fv kjt/d 10 % 60 km/t Tabell 2:Trafikkdata benyttet i støyberegningene Andel tungtrafikk er en konservativ antakelse som er typisk å benytte når den faktiske andelen ikke er kjent For å kunne beregne L den -verdien er det nødvendig med en døgnfordeling av trafikken Det benyttes i beregninger en typisk døgnfordeling for fylkesveier, det vil si med lite trafikk om natta Beregningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA, versjon 37 Resultatene er vist i vedlagte støysonekart Beregningene viser at boligen som står nærmest veien vil ligge inntil den gule sonen Det betyr at utendørs støynivå inntil husveggen på deler av huset ligger i gul sone I tillegg viser beregningene at deler av utearealet til den første rekken med boliger vil være innenfor vurderingssonen Dersom retningslinjens grenseverdi på L den 55 db må tilfredsstilles over hele utearealer må det gjennomføres tiltak Tiltaket vil bestå av en støyskjerm med en høyde på 1,75 m og lengde på ca 115 m som vist i støysonekartet

15 15 / 17 6 Vedlegg 1 Kapasitetsberegninger Kapasitet i rundkjøring Metode etter håndbok-127, Statens vegvesen 1985 Belastningsgrad: 0,2 A Oppdrag: Nummer: Dato: 0,5 Saksbehandler: Kontrollert av: Godkjent av: B 0,5 D Sted: 0,2 Alternativ: Tid: Beregning nr C 0,4 183 A Trafikkgrunnlag [kjt/t] Tungtrafikkandel (0-20 %): 5 % 5 fra/til A B C D E Sum A B B 1437 D C D E 0 63 SUM Gjennomsnittlig kjøretøylengde 7,75 m C 626 Tilfart A Tilfart B Tilfart C Tilfart D hele venstre rettfram høyre hele venstre rettfram høyre hele venstre rettfram høyre hele venstre rettfram høyre Geometrisk utforming: Innkjøringsbredde; e [m] 7,0 7,0 7,0 7,0 Tilfartsbredde; v [m] 3,5 3,5 3,5 3,5 Breddeutvidelseslengde; l' [m] Stigning siste m; s [%] Trafikk: Tungtrafikkandel; t [%] Innkjørende trafikk; M [kjt/t] Sirkulerende trafikk; Ms [kjt/t] Beregningsparametre: Korrfaktor (stigning+tungtraf); k1 1,05 1,05 1,05 0,96 (= 1,6 * ( e - v ) / l' ) 1,1 1,1 0,6 0,6 (= v + ( e - v ) / ( * S ) ) 4,6 4,6 5,2 5,2 (= 275 * X ) (= 0,282 * ( 1 + 0,2 * X ) ) 0,54 0,54 0,57 0,57 Kapasitet [kjt/t]: Utgangskapasitet (max); K0 [kjt/t] Reduksjonsfaktor (sirktraf); f 0,57 0,57 0,60 0,55 Tilfartskapasitet (K=K0-f*Ms); [kjt/t] Trafikkavvikling: Belastningsgrad ( M / K ); B 0,18 0,16 0,44 0,45 Gjsnittlig forsinkelse; Fg [s/kjt] Total forsinkelse; Ft [timer] 0,2 0,2 0,8 0,8 Trafikkhindringsgrad (avviklkvalit) ingen ingen ingen liten Gjsnittlig ant kjt i kø; Lg [kjt] 0,2 0,2 0,8 0,8 Dimensjonerende kø (5%); Lp [kjt] 1,5 1,3 3,8 3,9 Gjsnittlig kølengde; lg [m] Dimensjonerende kølengde; lp [m] Korrigert kø pga breddeutv; lp' [m] Reserve: Reservekapasitet; R [kjt/t] Vekstreserve tilfart [%] B=0, % 342 % 59 % 55 % kryss [%] 136 % 140 % 55 % 38 % Vekstreserve tilfart [%] B=1, % 531 % 128 % 122 % kryss [%] 174 % 174 % 116 % 73 %

16 16 / 17 Kapasitet i vikepliktsregulert kryss Metode etter håndbok-127, Statens vegvesen 1985 Belastningsgrad: 0,0 Oppdrag: Nummer: Dato: Saksbehandler: 0,1 Kontrollert av: Godkjent av: B 0,1 D Sted: 0,1 Alternativ: Tid: Beregning nr C 0,04 Trafikkgrunnlag [kjt/t] Tungtrafikkandel (0-20 %): 5 % fra/til A B C D Sum A B B 314 D C D SUM Gjennomsnittlig kjøretøylengde 7,75 m 9 25 C 34 Tilfart A Tilfart B Tilfart C Tilfart D Trafikkstrømmer Av Ag Ah Bv Bg Bh Cv Cg Ch Dv Dg Dh Geometrisk utforming/trafikkregulering: Stigning siste m (dim kjøretøy) [%] s Antall felt på veg (2 eller 4 felt) - svingefelter ikke med Fartsgrense: [km/t] v Reguleringsform (forkjreg=0; vikeplikt=1, stoppplikt=2) Trafikk: Tungtrafikkandel [%] t Korreksjonsfaktor (stigning og tungtrafikk) k1 1,05 1,05 1,05 Innkjørende trafikk i tilfart [kjt/t] M Innkjørende trafikkstrømmer [kjt/t] M Beregningsparametre: Ordensklasse: Regulering av trafikkstrøm (0=forkj, 1=vikepl, 2=stoppreg) Kritisk tidsluke [sek] tk 5, ,9 5,9 5,4 5,4 - - Forkjørsberettiget trafikk [kjt/t] Mf Kapasitet [kjt/t]: Utgangskapasitet [kjt/t] K Korrigert utgangskapasitet ( K0 * k1 ) [kjt/t] K0' Hjelpestørrelse ( 1- M / K0 ) 1,00 0,93 0,99 1,00 0,97 0,94 Korreksjon pga kødannelse i overordnet trafikk Pk 1,00 1,00 1,00 0,97 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 Trafikkavvikling 1: Separate kjørefelt Trafikkstrømmens kapasitet (K=K0' * Pk) [kjt/t] K Belastningsgrad ( M / K ) B - 0,1 0,0 0,0-0,0 0,0 0,1 - Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt] Fg Trafikkhindringsgrad (avviklingskvalitet) ingen ingen ingen Gjsnittlig ant kjt i kø [kjt] Lg - 0,1 0,0 0,0-0,0 0,0 0,1 - Dimensjonerende kø (p=5%) [kjt] Lp - 0,6-0,1-0,2 0,2 0,5 - Dimensjonerende kølengde [m] lp Trafikkavvikling 2: Venstresvingefelt Trafikkstrømmens kapasitet ( K = K0' * Pk ) Belastningsgrad ( M / K ) B - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt] Fg Trafikkhindringsgrad (avviklingskvalitet) ingen ingen ingen Gjsnittlig ant kjt i kø [kjt] Lg - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Dimensjonerende kø (p=5%) [kjt] Lp - 0,6 0,1 0,2 0,2 0,5 Dimensjonerende kølengde [m] lp Trafikkavvikling 3: Ett felt i hver tilfart Trafikkstrømmens kapasitet ( K = K0' * Pk ) Belastningsgrad ( M / K ) B 0,1 0,0 0,1 Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt] Fg Trafikkhindringsgrad (avviklingskvalitet) ingen ingen ingen Gjsnittlig ant kjt i kø [kjt] Lg 0,1 0,0 0,1 Dimensjonerende kø (p=5%) [kjt] Lp 0,6 0,3 0,7 Dimensjonerende kølengde [m] lp Trafikkavvikling 4: Høyresvingefelt Trafikkstrømmens kapasitet ( K = K0' * Pk ) Belastningsgrad ( M / K ) B 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - Gjennomsnittlig forsinkelse [s/kjt] Fg Trafikkhindringsgrad (avviklingskvalitet) ingen ingen ingen Gjsnittlig ant kjt i kø [kjt] Lg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 - Dimensjonerende kø (p=5%) [kjt] Lp 0,6-0,1 0,2 0,7 - Dimensjonerende kølengde [m] lp

17 17 / 17 7 Vedlegg 2 Støysonekart Støysonekart som viser utendørs støynivå langs fv 16 før og etter tiltak ved etablering av Handelsparken Dersom bebyggelse ligger helt eller delvis inne i en sone betyr det at utendørs støynivå inntil husvegg/rundt huset ligger i den aktuelle sonen

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T gul sone (55 L den 65 L den ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke

Detaljer

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3 STATENS VEGVESEN REGION SØR RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 2 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS STØYUTREDNING STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Støyuvurdering Sorperogarden

Støyuvurdering Sorperogarden Støyuvurdering Sorperogarden Oppdragsgiver: Per Kolås Rev. 0 Dato 2015-03-17 Utarb. Lars Erik Solbraa Innhold 1. Innledning... 3 2. Lydkrav... 4 3. Beregningsgrunnlag... 5 4. Resultater... 6 4.1 Støysonekart...

Detaljer

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter Rådgivende ingeniører og konsulenter Kjøita 42, 4630 Kristiansand Tlf.: 38 60 34 60, Faks: 45 40 45 71 Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Eneboliger Kvåle Vurdering av støyforhold på uteplasser Oppdragsgiver

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312014-16 Oppdrag: E39 Rosseland - Storenes Dato: 28. mars 2011 Emne: Oppdr.nr.: 312014-16 Til: Statens Vegvesen Bjarte Sandve Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling Vartdal

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes RAPPORT Sammendrag fra Norefjellsveien mot Norehammaren Område A Hammaren hyttefelt viser at: 3 nye tomter (A1, A3 og A4) har dele av tomten med et støynivå over L den = 55 db. For disse tomtene bør det

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 813915-RIA-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG 206325 - Fv. 21 Vestsideveien Lier, GS DOKUMENTKODE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4 UNIKUS AS VOLLGATA 44 FAUSKE STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

Støyutredning Martodden Hamar. Endring i lydnivå fra vegtrafikk

Støyutredning Martodden Hamar. Endring i lydnivå fra vegtrafikk R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyutredning Martodden Hamar RIA-02 Rev-01 Hamar kommune Dato: 19. juni 2007 Oppdrag / Rapportnr. 1 14404 / 02 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ KONSEPTBYGG AS Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 15244001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ MARITA SØRBØ Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE KONTR. AV UTARB. AV 0

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt Nesvatnet Boligfelt Divisjon Engineering Prosjektnummer: Dok. nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 24.05.2011 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Lars Oftedahl Sammendrag Det skal etableres

Detaljer

KAMPESTADLIA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Definisjoner 2. 3 Myndighetskrav 3 3.1 T-1442/2012 3 3.2 NS 8175:2012 4 3.3 Kommuneplan Kongsberg 4

KAMPESTADLIA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Definisjoner 2. 3 Myndighetskrav 3 3.1 T-1442/2012 3 3.2 NS 8175:2012 4 3.3 Kommuneplan Kongsberg 4 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KKF KAMPESTADLIA BARNEHAGE STØYVURDERING FOR REGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA OSLOVEIEN OG VAMMAVEIEN VED VAMMAVEIEN 24-32 I ASKIM KOMMUNE

BEREGNING AV STØY FRA OSLOVEIEN OG VAMMAVEIEN VED VAMMAVEIEN 24-32 I ASKIM KOMMUNE BEREGNING AV STØY FRA OSLOVEIEN OG VAMMAVEIEN VED VAMMAVEIEN 24-32 I ASKIM KOMMUNE VAMMAVEIEN 24-32 Fredrikstad 14. 02. 2012 SIVILINGENIØR TOR JØRGENSEN Veg- Trafikk- og Arealplaner 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

E39 Klettelva - Otneselva

E39 Klettelva - Otneselva Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Klettelva - Otneselva Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 30.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Støyberegning i forbindelse med regulering av g/s-veg langs fv. 206 Sønsterud

Støyberegning i forbindelse med regulering av g/s-veg langs fv. 206 Sønsterud NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 6, NO-1303 Sandvika Notat nr.: AKU01 Tel: + 10 00 Fax: + 45 76 Oppdragsnr.: 51243 Til: Fra: Norconsult AS Dato/rev.: 2015-02-09 Støyberegning

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01 HERØY KOMMUNE RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune OPPDRAGSNUMMER 13656001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ EDVARD FALCH (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy Weber AS Fredrikstad kommune Gretnes COWI AS Hvervenmovn 3511 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Støy Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG OG METODE 2 21 Plan 2 22 Trafikk 3 23 Metode

Detaljer

ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2

ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING

TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Støyrapport 2013-02-25 TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 3 (14) TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1110220 Oppdragsnavn: Trikk til Tonsenhagen

Detaljer

SVINGEN BOLIGFELT STØYUTREDNING

SVINGEN BOLIGFELT STØYUTREDNING Oppdragsgiver Halden Arkitektkontor AS Rapporttype Støyutredning 2010-12-15 SVINGEN BOLIGFELT STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (15) SVINGEN BOLIGFELT STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100628 Oppdragsnavn: Svingen

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Tilbygg verkstedbygg Sneveien 11, Bodø

Tilbygg verkstedbygg Sneveien 11, Bodø Verkstedbygg Bodø AS Tilbygg verkstedbygg Sneveien 11, Bodø Støyrapport 2015-05-07 Oppdragsnr.: 5140626 Dokument nr.: Aku01 0 07.05.2015 Industristøy JICLA AMF EME Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - VU R D E RI N G AV S TØ Y F R A B ARN TJ E R N M O E N N ÆRI N G S O M RÅD E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - VU R D E RI N G AV S TØ Y F R A B ARN TJ E R N M O E N N ÆRI N G S O M RÅD E BULK GARDERM OEN II AS B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - VU R D E RI N G AV S TØ Y F R A B ARN TJ E R N M O E N N ÆRI N G S O M RÅD E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 1

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 4 OM BEREGNINGENE... 5 4.1 TRAFIKKTALL... 5 4.2 METODE OG BEREGNINGSMODELL... 6 4.3 BEREGNINGSSITUASJONER...

Detaljer

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING Beregnet til Kobbervikdalen Eiendom AS Dokument type Støyutredning Dato 2009-05-12 C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING STØYUTREDNING Revisjon 0 Dato 2009-05-12 Utført av Lars Erik A. Solbraa Kontrollert av

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den. INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 UTENDØRS STØY MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 3 2.3 M-128: VEILEDEREN TIL

Detaljer

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet Rørosmeieriet Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet 2015-01-28 Oppdragsnr.: 5144932 Dokument nr.: Aku01 0 28.01.2015 Rapport som levert oppdragsgiver PRAND ADSUL PESIM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379.

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. Forslag pr 15.4.2015 Revidert Revidert 1.gangs behandling i Plan- og miljøstyret xxxx Offentlig høring xxxx 2.gangs behandling

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA VURDERING AV STØYFORHOLD

SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA VURDERING AV STØYFORHOLD SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA VURDERING AV STØYFORHOLD ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no SEPTEMBER 2012 WETO EIENDOM AS DJUPVIKA

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser. Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 526793 Støyberegning Fegrihøgda Del: Dato: 2011-03-17 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FEGRIHØGDA INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Nesodden kommune Rapporttype Støyutredning 2011-8-15 Revidert 2011-8-15 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (8) NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100609

Detaljer

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus RAPPORT Kunde: ASAS arkitektur v/ Espen Nordli Larsen Sammendrag: Deler av planområdet ligger i gul sone iht T-1442. Områdene i gul sone er imidlertid i all hovedsak nordøstvendte parkeringsarealer. Med

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Helsehuset, Vennesla Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Egerdahl & Nordbø AS 3601 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Helsehuset, Vennesla 12.06.2015 3601 Beregning

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Støyvurdering. Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik

Støyvurdering. Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik Støyvurdering Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik Divisjon Engineering Prosjektnummer: T1300010013 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 16.10.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av:

Detaljer