Kirkerudbakken friluftsbarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkerudbakken friluftsbarnehage"

Transkript

1 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Årsplan

2 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage har 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger, Sommerfuglen med barn fra 1-4 år og Regnbuen med barn fra 3-6 år. Vi deler barna i 4 klubber to dager i uken for å gå på tur. Klubbene er Troll (1-2 år), Ekorn (3 år), Bamse (4 år) og Maxi (5 år). Kirkerudbakken friluftsbarnehage er privat og eies av foreldrene som har barn i barnehagen. Det velges fire representanter til Styret som har ansvar for økonomi, sikkerhet, bygg og anlegg og personalet. I tillegg velges det to representanter til Samarbeidsutvalget som skal ivareta samarbeid barnehage-hjem. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage er det ansatt daglig leder, to pedagogiske ledere, en friluftspedagog, en fagarbeider og 4 assistenter hvor flere har annen høyskoleutdanning og lang barnehageerfaring, til sammen 7,3 årsverk. Et vaskebyrå har ansvaret for rengjøring av barnehagen. Barnehagen har egen revisor og regnskapsfører. Et friskt og sporty gjeng som er omsorgsfulle voksne! 2

3 Barnehageloven Det overordnede målet for arbeidet vårt er definert i Lov om barnehager, sist revidert : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Rammeplanen, sist revidert , gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver og skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale. Den skal informere foreldre, eiere og kommunen slik at samarbeid, rammebetingelser og plikter ivaretas. Barns medvirkning blir ekstra vektlagt. Rammeplanen legger vekt på helhetlig læring innenfor de 7 fagområdene. Kirkerudbakken friluftsbarnehage har sine egne vedtekter som er å finne på vår hjemmeside Vi har beskrevet hvordan vi jobber med friluftsliv i heftet Friluftslivet vårt som også er å finne på hjemmesiden vår. Det er gøy å bli stor i Kirkerudbakken friluftsbarnehage! 3

4 Bærum kommune ved Barnehagekontoret har 5 områder i sin plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren : Barnehagen som læringsarena Alle barn skal ha gode utviklingsmuligheter. Barn med behov for ekstra støtte og ressurser Alle barn med nedsatt funksjonsevne skal ha nytte av barnehageoppholdet. Spesialpedagogisk hjelp skal gis til alle barn som har behov for dette. Barn under tre år Alle barn under tre år skal få god omsorg og muligheter til å knytte gode relasjoner med barn og voksne. Sammen for barn og unge Godt tverrfaglig samarbeid i Bærum. Identifisere utsatte barn og se tegn på omsorgssvikt hos barn i barnehagen. Språk Alle barn skal ha mulighet for god språkutvikling. Kirkerudbakken friluftsbarnehage følger Bærum kommunes satsningsområder og jobber spesielt med: Barn under 3 år Å arbeide med de yngste barnehagebarna krever en særlig bevissthet om små barns behov, og tilgjengelige voksne som er sensitive overfor barnas signaler. Småbarnas kommunikasjon stiller store krav til de voksne i barnehagen. Personalet må se betydningen av vennskap mellom de yngste barna, og støtte opp om situasjoner der barna kan etablere og opprettholde vennskapelige relasjoner. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage oppmuntrer og støtter vi de yngste barnas trang til å utforske og mestre selv. Vi er tydelige voksne som møter barna med anerkjennelse og respekt. Det skal arbeides spesielt med å få økt kompetanse om de yngste barnas spesielle behov for trygghet og tilknytning. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage har vi de minste barna på en avdeling sammen med 6-7 barn over 3 år. Hver mandag, tirsdag og torsdag er de minste barna i egen gruppe sammen med to voksne. Mandager er det lekegrupper inne hvor de er alene på avdelingen sammen med to voksne. Tirsdager og torsdager er det tur i nærområdet. Turene er tilrettelagt alderstrinnet, akkurat passe langt å gå og aktiviteter som fremmer motorikk, glede, lek og vennskap, språk og naturopplevelse. Turmålene kan være «Lille Besseggen», parker, Rota v jordekanten eller i Rådyrskogen. Rådyrhagen familiebarnehage møter oss hver torsdag slik at barna får bli kjent med hverandre og leke sammen. Barn som har plass i Rådyrhagen familiebarnehage har fortrinnsrett til plass i Kirkerudbakken friluftsbarnehage og omvendt. 4

5 Språk og kommunikasjon De første årene i et menneskes liv er grunnleggende for utvikling av språk, og språkstimulering er del av barnehagenes grunnleggende oppgaver. Å kunne kommunisere med andre er sentralt for å delta aktivt i et fellesskap. Betydningen av og sammenhengen mellom kvaliteten på språkmiljøet og barns språkutvikling er godt dokumentert. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen og alle i barnehagen må være bevisst hvordan de kan legge forholdene til rette for et godt språkmiljø. Dette forutsetter kompetente voksne som har gode språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer. Vi benytter oss av språksenteret i Bærum kommune for å øke vår kompetanse innenfor språk og begrepsutvikling. Vi jobber spesielt med Grep om begreper som er en metode for systematisk begrepslæring i alle aldersgrupper. «Grep om begreper» på Regnbuen Hver fredag samler vi en liten barnegruppe (3-4 barn) og jobber med et begrep min. Dagens ord er valgt ut i fra aktuelle ting i tiden f. eks. snø, ski, påske, vanlige begreper som middag og jord, visjonen vår med vekt på venner og lek eller aktiviteter vi har som revy og matlaging eller noe fra fagområdene. Alt blir skrevet på et tankekart basert på innspillene fra barna. Vi kan også ha med bilder / tegninger av begrepet som barna limer på tankekartet. Sammen reflekterer vi rundt begrepet.. Innhold; hva betyr det. Form; lyder, rytme, rim, lengde. Bruk; har vi sett eller gjort dette Etterpå har vi barnemøte hvor alle får se tankekartet. Vi går gjennom det samme som i den lille gruppen, og barna som var med i språkgruppen spiller en hovedrolle i presentasjonen der de får hjelpe til og komme med innspill. Hvis det kommer fram nye ting eller assosiasjoner om dagens ord, blir det også skrevet på tankekartet. Tankekartene blir hengt opp så barna kan se på bokstavene og bildene og foreldrene kan se hva vi har jobbet med. Tankekartene henger ganske lenge oppe før de tas ned og blir tatt vare på. Vi ser det som svært positivt å jobbe i små grupper med begreper og barna får trening i å fortelle til de andre barna. Vi opplever at barna gleder seg til språkgruppene, og vi merker at det hjelper på begrepsforståelsen. Personalet er kurset av Språksenteret i Bærum kommune og har hatt flere kurs om språk og begreper, senest nå i vår med Språkblomsten. 5

6 Sammen for barn og unge Sammen for barn og unge er basert på vedtak i de ulike politiske sektorutvalgene der man ønsker å se på det forebyggende arbeidet for barn og unge i Bærum. Det er utarbeidet en tiltaksplan der tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage jobber vi med å bevisstgjøre de voksne slik at en fort kan fange opp barn som strever ekstra. Dette er tema på personalmøter og foreldremøter. Personalet er bevisst på å ha et ekstra godt samarbeid med foreldre til barn som strever, slik at man sammen kan gi barnet optimal oppfølging. Personalet er pliktig til å varsle barnevernet om sin bekymring ved mistanke om omsorgssvikt. DE 7 FAGOMRÅDENE OG KIRKERUDBAKKEN FRILUFTSBARNEHAGE Rammeplanen legger vekt på helhetlig læring innenfor 7 fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. Her er en oversikt over de ulike fagområdene og hvordan de er tilpasset de ulike alderstrinn hos oss. 6

7 KLUBBER KOMMUNIKA SJON, SPRÅK OG TEKST TROLL (1-2 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdags situasjoner Språkposer med eventyr og konkreter. «Grep om begreper» Sang, rim og regler. Pekebøker Bruke begreper i barnehagen og i skog og mark. EKORN (3-4 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Språkposer m eventyr. Lese og samtale om bøker. Sang, rim og regler. Trene på begreper i barnehagen og i skogen. BAMSE (4-5 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Barnemøter og barnesamtaler Legge til rette for rollelek Lese bøker, reflektere Sang, rim og regler. Trene på begreper i barnehagen og i skogen. MAXI (5-6 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Rim, regler, sang og vitsestund. Opplevelsesfortellinger fra turer Barnemøter og barnesamtaler. Mye ansvar på revyen. Bokstavtrening Trene på begreper i barnehagen og i skogen. 7

8 KLUBBER KROPP, BEVEGELSE OG HELSE TROLL (1-2 ÅR) Turer i ulike omgivelser Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Allsidige aktiviteter Sangleker og sanger med bevegelse Tilpasset dagsrytme som ivaretar aktivitet og hvile. Gode rutiner for Mat og søvn. EKORN (3-4 ÅR) Turer i ulike omgivelser Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Allsidige aktiviteter Skileik, truger Litt lenger turer Gode rutiner for mat og hvile BAMSE (4-5 ÅR) Turer i ulendt terreng, Lenger turer. Taulek i skogen Spikking m egen Kniv. Skileik med eget opplegg. Trugeturer. Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Gode rutiner For mat og hvile MAXI (5-6 ÅR) Turer i ulendt terreng, Lenger og mer utfordrende turer. Lære mer om egen kropp og helse. Selvstendighetstrening på do. Gode matvaner. Skileik med eget opplegg. Trugeturer. Ulike aktiviteter som utfordrer. Tauinnstallesjoner I skogen 8

9 KLUBBER KUNST, KULTUR OG KREATIVITET TROLL (1-2 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Formingsaktiviteter ute og inne. Utkledning. Dramatisering Bevegelsesleker. Besøk på Sansehuset EKORN (3-4 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Formingsaktiviteter ute og inne. Teaterbesøk BAMSE (4-5 ÅR) Lek med naturgjenstander. Veving i skogen med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Hyttebygging i skogen Øver og underholder på arrangementer. Ulike formingsaktiviteter i skogen og i barnehagen. MAXI (5-6 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Veving i skogen med naturgjenstander. Øver og underholder på arrangementer. Ulike formingsaktiviteter i skogen og i Barnehagen. KLUBBER NATUR MILJØ OG TEKNIKK TROLL (1-2 ÅR) Bli trygg og glad ute i all slags vær. Lek med vann og såpebobler. Bli trygg i nærmiljøet. Bli trygg og glad i turer i skogen. Bli kjent med ulike dyr. EKORN (3-4 ÅR) Bli trygg og glad ute i all slags vær. Lek med vann og såpebobler. Turer i nærmiljøet. Lære å ta med søppel hjem. Lære å ta vare på naturen. Lære fakta om dyr, insekter og planter. BAMSE (4-5 ÅR) «Ut på tur, aldri sur» Søppelprosjekt Ulike turer i nærmiljøet. Turer hjem til hverandre. Lære å ta vare på naturen. Aktiv deltagelse i sporing av dyr. Lære fakta om dyr, insekter og planter. MAXI (5-6 ÅR) «Ut på tur, aldri sur» Litt enkel forskning Ulike turer i nærmiljøet. Geocaching Lære å ta vare på naturen. Aktiv deltagelse i sporing av dyr. Besøk på teknisk Museum. 9

10 KLUBBER TROLL (1-2 ÅR) ANTALL Sortering av ROM OG leker. FORM Bruke begreper i lek (over, under, foran, bak) Telle alle barna på tur. Innpasningsbrett EKORN (3-4 ÅR) Sortering av leker. Telleregler. Bruke begreper i lek (over, under, foran, bak rund, firkant osv) Telle alle barna på tur. Lære ulike farger og formr. Puslespill og spill. BAMSE (4-5 ÅR) Sortering av leker. Puslespill. Telle mye og hverandre. Lek med ulike former, puter. Enkel matematikk. Bygge jovo og klinkekule bane MAXI (5-6 ÅR) Sortering av leker. Enkle matematikkoppgaver. Telle forlangs og baklengs. Pusle vanskelige puslespill. Se på ulikheter i naturen. Orientering med kart og GPS. KLUBBER ETIKK RELIGION FILOSOFI TROLL (1-2 ÅR) Lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse Være med på feiringer av høytider, bursdager. Anerkjennende kommunikasjon. EKORN (3-4 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse Vennekort Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. BAMSE (4-5 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse, lære å løse konflikter. Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lucia. Besøk i kirka vår. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. MAXI (5-6 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse, lære å løse konflikter Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lucia. Besøk i kirka vår. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. 10

11 KLUBBER TROLL (1-2 ÅR) EKORN (3-4 ÅR) BAMSE (4-5 ÅR) MAXI (5-6 ÅR) NÆRMILJØ OG SAMFUNN Besøke Rådyrhagen Sammen med klubb og 2 voksne Turer i nærmiljø sammen med klubb. Eget stamsted Egen klubb. Telttur på våren. Tur til teater. Øve på trafikkregler Eget stamsted Trafikkopplæring. Tur til Seteren gård. Telttur. Tur til Jordbru og Sollihøgda. Tur til Sandvika, bibliotek. Turer hjem til hverandre. Overnattingstur høst Og vinter. Turer litt lenger som klatreparken på Tryvann, grotte på Sognsvann, sykkel- Tur, Kalvøya og Veritasparken. Geocaching. Skolebesøk. Lære å ta vare på hverandre, venner. Fokus på vennskap. Dette barnehageåret skal vi starte med temaet «Hakkebakkeskogen» og vi vil synliggjøre hvordan de 7 fagområdene tas i bruk i egen informasjon. VISJON FOR KIRKERUDBAKKEN FRILUFTSBARNEHAGE: Ved å ferdes i naturen skal vi tenne en gnist til varig vennskap, vekst og glede! Verdier: Trygghet Respekt Begeistring 11

12 Mål: Kirkerudbakken friluftsbarnehage er en barnehage hvor barna har et naturlig forhold til friluftsliv. Naturen er arena for omsorg, oppdragelse, dannelse, lek og læring. Foreldrene til barna i Kirkerudbakken friluftsbarnehage føler trygghet for sine barn og har gode muligheter for medvirkning og samarbeid i sitt barns hverdag. Personalet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage gir den beste omsorg og har høy kompetanse om barns behov og friluftsliv. FRILUFTSLIV Kirkerudbakken friluftsbarnehage legger stor vekt på uteliv i skog og mark i sol og regn, sommer som vinter. Vi ønsker å formidle gode holdninger til naturen, kunnskap om det som vokser og rører seg, og gleden av å bruke kroppen. Barna trenger utfordringer, og de beste og mest naturlige utfordringene får de ute i naturen hvor de kan klatre, balansere, hoppe, svinge og oppdage nye ting på sin egen måte. Vi oppmuntrer barna til å undre seg, være observante og nysgjerrige. Personalet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage er opptatt av friluftsliv på barnas premisser, og søker nye utfordringer som vi tror gir barna rike og nyttige opplevelser og erfaringer. Det krever trygge og kompetente voksne med kunnskaper om friluftsliv og omsorg for barn. Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og egen mestring, og at de kan si dette greier jeg. Vi ønsker å gi barna kunnskaper og erfaringer om dyr og vekster gjennom felles undring og refleksjoner samt ved å finne frem fakta og bilder sammen på ipad eller i bøker. Alle barna er på flere skogsturer hver uke, enten sammen med sin avdeling eller med klubben sin. Både klubbene og avdelingene har egne stamsteder i skogen som vi bruker ofte, også om vinteren med ski og truger. Her er det opparbeidet bålplasser, slengtau og andre ting som gjør at barn og voksne etablerer et nært forhold til sitt sted, og gleder seg til å komme tilbake. Vi har ulike opplegg som sporleker, hinderløyper, tau-installasjoner, hyttebygging, forming og lek med naturmaterialer og orientering med og uten GPS (geocach). Mange av de ansatte er utdannet skileikinstruktører. Vi tilrettelegger skiopplegg for alle barna i barnehagen etter alder og modningsnivå. Alle barna bortsett fra Troll drar på minst èn overnattingstur i året. Ekorn og Bamse reiser på telttur i juni. Da går turen til Haugsvollen i Vestmarka. Her er det fint å leke, sauer som hilser på og god plass til store og små. Vi sover i telt, pusser tenner bak en busk og kan nesten gjøre som vi vil, men skattejakten er nok mest populær. De eldste barna får reise på en overnattingstur siste høsten de går i barnehagen. Det er en spennende tur med to overnattinger hvor de får flere fine og utfordrende turer. Det viktigste er fellesskapet i gruppen og opplevelsen av mestring i tillegg til naturopplevelsen. Turen går som regel til fjells, i år til Nesbyen og Trommenatten. I mars får maxi barna en tur på ski med overnatting. Da går vi på ski med sekker og pulk inn til Mustadkroken som ligger på Krokskogen/Sollihøgda. En trolsk tur. En nyskapning er geocaching, hvor vi finner poster ved hjelp av GPS eller mobiltelefon. Vi finner da små bokser med loggbok og små ting vi kan bytte til oss. 12

13 Progresjon Friluftslivsaktivitetene skal vokse med barna og omvendt. Målet er å få en god progresjon i opplevelser og opplegg, det skal alltid være noe å strekke seg etter. Det skal være morsomt og spennende å bli større i Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Det som Trollbarna skal klare, skal selvfølgelig de eldre barna videreføre Troll (1-2 år): Turer til eget stamsted. Vårtur med barnehagen. Lek med naturmaterialer. De som vil kan gå på ski eller ake på jordet. Ha glede av og lære respekt for naturen. Egen tur til Bjørum gård. Sammen med Rådyrhagen familiebarnehage torsdager. Ekorn (3 år): Som Troll, pluss skileik og trugeturer og aking på jordet. Tur til Jordbru. Skileik og turer sammen med Bamsebarna om våren. Lære å pakke sekken. Overnattingstur i telt. Bamse (4 år): Stamsted lenger opp i skogen. Friluftsskoleopplegg høst og vår. De kan ha spikkekniv i sekken. Bamse har trugeturer og skiskole med eget opplegg, skiturer til Jordbru og Sollihøgda. De blir kjent med planter, dyr og insekter. Tauinstallasjoner. Natur- og miljøvern. Tur til Sæteren gård og Bolstads gapahuk. Overnattingstur med telt. Maxi (5år): Stamsted lengst opp i skogen. Maxi drar på en rekke andre turer enn til stamstedet, bl.a. gruvetur, sykkeltur, lek på området til «Over alle haugers» friluftsskole på Knabberud, tur til Kolsåstoppen og Veritasstranda, overnattingstur om høsten og skiovernattingstur til hytte i marka. De får skiskoleopplegg, drar på trugeturer og aker. Orientering med og uten GPS (geocaching) er andre aktiviteter. Besøk på de aktuelle skolene. Sterkere fokus på natur- og miljøvern, dyr og vekster. Maxiklubben avsluttes på sommerfesten. Aktiviteter og opplegg gjennomføres i tråd med årets Årsplan, klubbplaner og månedsplaner, men må hele tiden ta hensyn til barnehagens økonomi, personalets kompetanse og barnegruppens sammensetning. Foreldre har anledning til å foreslå aktiviteter når de har innsatsdag. Forslaget blir vurdert i forhold til kapasitet og økonomi. Friluftslivet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage er nøye beskrevet i eget dokument som ligger på vår hjemmeside 13

14 IKT Barna i barnehagen får en enkel innføring i IKT. Vi ønsker at det skal være en progresjon fra Troll til Maxi. I et samfunn som stadig blir mer digitalisert ønsker vi å tilby barna noe annet enn det vi tror de får hjemme. Troll Ekorn Bamse Maxi kan se på at noen tar bilder, bruke ipad av og til i samhandling med voksne. kan ta bilder som de kan se på og printe ut. ipad av og til i samhandling med voksen. Mobiltelefon, sms, ringelyd, ipad sammen med voksne Ta bilder, velge ut. Paint. Kamera, ta bilder, velge ut og printe. Internett, for eksempel yr.no, hente informasjon. Hjemmesida til barnehagen. ipad sammen med voksne, mobil, Paint. GPS og geocaching. OMSORG, OPPDRAGELSE, DANNELSE, LEK OG LÆRING Omsorg er etter vår oppfatning å se barnas behov og passe på at de får tilfredsstilt disse. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage jobber vi med å ha en god kommunikasjon med de foresatte, vi er tydelige og vi har løpende vurderinger av vårt samspill med gruppen og enkeltbarn. Det er en tydelig struktur i hverdagen som gir god anledning til å se enkeltbarn, for eksempel i klubbtiden. Alle voksne er i samspill med alle barn. Oppdragelse er etter vår mening ledelse og veiledning i samspill med andre mennesker, dyr og omgivelser. Vi jobber med å være tydelige og gode forbilder med klare rammer for våre forventninger og krav. Vi vektlegger trygghet og respekt for hverandre. Vi ser det som svært viktig med et godt foreldresamarbeid. 14

15 Dannelse er et nytt begrep hos oss. Vi ser på det som en del av oppdragelsen, men også som en del av livserfaringen, vår kunnskap om historie, kultur, samfunn og hvordan vi best mulig kan sette oss inn i andres situasjon slik at vi kan være gode medmennesker. Siden det blir mer og mer blandede folkegrupper og kulturer fra hele verden, stiller det større krav til oss som medmennesker og vår dannelse utvides. Vi ønsker at våre verdier; Trygghet, respekt og begeistring skal være tydelige. Lek er hovedarenaen for læring, og vi mener at lek på barnas premisser er noe av det viktigste vi kan tilby barna og som skal vies god tid. Vi mener at de voksne skal være aktive og tilstede i barnas lek og hjelpe til ved behov. Gjennom lek utvikler barna språk, fantasi, konflikthåndtering og respekt. Vi voksne tilrettelegger hverdagen slik at leken kan prioriteres, og respekterer barnas lek. Læring er tilegnelse av nye erfaringer. De voksne har et nært samspill med barna, spesielt på alle turene våre. Barna får opplevelser og nye begreper som gir dem nye erfaringer og kunnskap. Vi undrer oss sammen med barna og søker egne kunnskaper for å imøtekomme barnas vitebegjær. LIKESTILLING OG LIKEVERD Lov og rammeplan gir retning til arbeidet. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven 1 Formål). Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen (Rammeplanen pkt 1.1.Barnehagens verdigrunnlag). Barnehagen er en viktig samspillsarena der barn og voksne møtes daglig og utvikler relasjoner over kortere eller lengre perioder. Dette gir barnehagen en unik rolle og posisjon til å bidra til et likeverdig og likestilt samfunn. Det handler ikke om at gutter og jenter skal bli like, men om å gi like muligheter til å bli sett, hørt og til å delta i fellesskapet. Likeverd handler om å se individet ut fra en grunnforståelse om at alle mennesker er like mye verdt, og skal møtes likeverdig til tross for ulike forutsetninger. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage skal vi ha fokus på dette i gjennom å reflektere over egne holdninger og verdier slik at gutter og jenter sikres like muligheter i alle aktiviteter. Dette skal vi gjøre systematisk ved å bruke «Veileder for likestilt pedagogisk praksis» i vårt arbeid. «Ut på tur, aldri sur» 15

16 SOSIAL KOMPETANSE Løse konflikter Lytte til andre Hilse, si «hade» Takle å vinne/ tape Kjenne navn på alle i bh Sette ord på følelser Venn skap Dele med andre Vente på tur Gjøre seg ferdig Si ja når noen vil leke Ta imot beskjeder og holde avtaler Vi har et spesielt fokus på sosiale ferdigheter, da vi ser det som grunnleggende for å lykkes i samhandling, lek og læring og etablering av vennskap. Ved at vi voksne, ansatte og foreldre er tydelige og gode forbilder i sosiale ferdigheter, mener vi at barna får gode sosiale ferdigheter og blir gode medmennesker og venner. 16

17 Barns og foreldres medvirkning Barnehageloven sier at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Det legges til rette for barns medvirkning i Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Dette søker vi å oppnå gjennom samtale med barna på barnemøter og når vi vurderer våre aktiviteter. Vi lytter på barnas ideer og tanker. Vi er undrende og leter etter det barnet ser og opplever, da kan vi få med barna på avgjørelser. Personalet jobber for å bevisstgjøre oss våre holdninger og verdier. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor. Hos de minste barna er vi spesielt oppmerksomme på kroppsspråk, og hos de eldre barna er det fokus på språklig uttrykk. Vi oppmuntrer barna til å gi uttykk for sine tanker og meninger og møter dem med anerkjennelse. Vi har barnemøter der barna kan komme med sine tanker. Blant annet kan barna være med å bestemme regler for hvordan vi skal ha det i barnehagen eller på tur. Barna blir tatt med i vurderingsarbeidet etter ulike aktiviteter, og de får muligheter til å påvirke neste tur eller annet opplegg. Foreldremedvirkning er viktig. Foreldrene har mulighet til å påvirke barnehagens innhold gjennom Samarbeidsutvalget og på foreldrerådsmøter. De blir invitert til å delta i vurderingsarbeid, spesielt når vi prøver noe nytt. De som deltar i brukerundersøkelser har og en god mulighet til å medvirke til barnehagens innhold. Vi har foreldresamtaler en gang pr. år. Ved behov innkalles det til flere. Vi har foreldretreff med barna tilstede enten i barnehagen eller i skogen. Hver familie har 3 innsatsdager pr. år hvor de er med på det daglige arbeidet, samt to dugnader i året. Sammen er vi sterke 17

18 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kvalitet krever planlegging. Vi benytter systemet Barnehagebasert vurdering for å planlegge, utføre, dokumentere og vurdere våre aktiviteter. Som hovedplan har vi Årsplanen, som er et offentlig dokument som Bærum kommune ved Barnehagekontoret implementerer i sitt tilsyn med barnehagen. Det kommer ut månedsplaner fra hver avdeling. Disse planene ligger sammen med Årsplanen ute på vår hjemmeside: Hver hovedaktivitet har sin plan; klubbplaner, revy, skiopplegg, skikarneval, overnattingsturer osv. Planene utarbeides på plandager, personalmøter og avdelingsmøter. Etter at en aktivitet er utført, har personalet en systematisk vurdering hvor foreldrene og barna noen ganger deltar. I tillegg dokumenterer vi våre aktiviteter med bilder, plakater og historier som henges opp i barnehagens garderobe. Hvert enkelt barn har en minneperm for hele barnehageperioden. Vurdering EKORNBARN PÅ REGNBUEN Høsten 2013 flyttet vi over tre barn fra Sommerfuglen til Regnbuen. Barna fikk en egen kontaktperson som fulgte dem i begynnelsen, og etter kort tid mestret barna både toalettbesøk og garderobesituasjonen på egen hånd. Vi ser en stor nytte av å ha en kontaktperson i begynnelsen til vi ser at barna er trygge og mestrer situasjoner på egenhånd. De tre barna har vært sammen med Sommerfuglen på mandag og onsdag formiddag, og på klubbturer tirsdag og torsdag formiddag. Selv om barna har hatt to avdelinger å forholde seg til opplever vi at de har mestret det greit. Det har vært behov for at de på disse dagene har hatt med seg en voksen fra Regnbuen over til Sommerfuglen, noe som til tider har vært utfordrende for Regnbuen. Hvordan dette kan løses i en lignende situasjon i fremtiden bør vurderes nøye. Vi ser at det kan være en fordel for foreldre og ansatte at barna forholder seg til en avdeling. De vil allikevel få mulighet til å være sammen med de andre Ekornbarna på tur to dager i uken og i utetiden, og mulighet for å besøke hverandre i innetiden. Det vil gi mer stabilitet og forutsigbarhet for barna og foreldrene. De tre ekornbarna har hatt en fin utvikling dette året. De store barna har respektert deres lek og dermed har de fått en roligere og mer uforstyrret lek på Regnbuen enn det de ville fått på Sommerfuglen. De har hatt gode rollemodeller og noen å strekke seg etter. De er fornøyde, har venner, tar initiativ til lek, tar kontakt med oss voksne, deltar på ulike aktiviteter, og har utbytte av språkgrupper, barnemøter og andre tilrettelagte aktiviteter.. 18

19 Aktiviteter Aktiviteter og opplegg gjennomføres i tråd med årets Årsplan, klubbplaner og månedsplaner, men må hele tiden ta hensyn til barnehagens økonomi, personalets kompetanse og barnegruppens sammensetning. Teamsamling for personalet, høst. Maxi-klubben drar på overnattingstur i august-september. Friluftsopplegg i skogen i klubbtiden for alle barna. Aktivitetsdag felles for alle barna. Bålkaffe for foreldrene på stamstedene, avdelingsvis. Revy. Barn og voksne synger og underholder ut fra valgt tema. Vi har fremvisning for familie, skoleelever og venner på Skui grendehus i nov. Foreldrene til Maxi rydder etterpå. I desember er det julestemning på ulike vis med julekrok og julemiddag/lunsj. Ekornklubben har ansvaret for å gjennomføre arrangementet i tilknytning til at julegranen tennes 1. søndag i advent. 12. desember feirer vi Lucia ute. Maxi- og Bamseklubben deltar. Maxiforeldrene baker lussekatter. Sommerfuglen (barn og foreldre) er velkommen til å se på. Siste dagen før juleferien har vi nissefest. Da kler alle barn seg ut som nisser, spiser julegrøt og venter på NISSEFAR. Om ettermiddagen inviteres foreldre til julegløgg ute i mørket. Skileikopplegg for Maxibarna og Bamsebarna. Teamsamling for personalet, vinter. Skikarneval med skirenn, aking, og sambadans til karnevalsmusikk. Skiovernatting for Maxibarna. Påskefrokost for foreldre og søsken. Friluftsopplegg for alle klubber, vår. Vårtur, felles utflukt for alle barna. Ekorn- og Bamsebarna drar på telttur. Troll til Bjørum gård. Foreldrene til Bamsebarna arrangerer Sommerfest med Maxiavslutning. Hver høst og vår har foreldrene dugnad i barnehagen. 19

20 Datoer: UKE 33 Barnehageåret starter. Regnbuen har turdager. Foreldremøte maxi kl Planleggingsdag er torsdag 14 og fredag Barnehagen stengt. UKE 34 Klubbstart alle klubber. UKE 35 Overnattingstur for Maxi onsdag 27.8 fredag UKE 36 Teamtur for personalet, Dugnad UKE 37 Foreldremøte Aktivitetsdag 11.9 UKE 38 Bålkaffe Sommerfuglen 17.9 UKE 39 Bålkaffe Regnbuen 24.9 UKE 48 Revyfremvisning onsdag 26 nov, Skui grendehus. Julebasar søndag UKE 49 Foreldrerådsmøte UKE 50 Lucia fredag UKE 51 Julelunsj Sommerfuglen torsdag og Regnbuen Nissefest for barn og julegløgg for foreldre mandag UKE 1 Plandag 2.1. Barnehagen er stengt. UKE 3 Skiopplegg for Maxi og Bamse starter UKE 6 Team Frost for personalet UKE 7 Skikarneval torsdag UKE 10 Maxiskitur til Mustadkroken 2-3 mars. Plandag 6.3, barnehagen stengt. UKE 13 Foreldrerådsmøte 9.4. Påskefrokost Regnbuen 26.3 og Sommerfuglen 27.3 UKE 16 Plandag 15.5, barnehagen stengt. UKE 21 Vårtur for hele barnehagen RB UKE 23 Telttur for Bamse og Ekorn UKE 24 Siste klubbuke UKE 25 Avdelingsvise opplegg, turer, samarbeid på tvers 20

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer