Kirkerudbakken friluftsbarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkerudbakken friluftsbarnehage"

Transkript

1 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Årsplan

2 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage har 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger, Sommerfuglen med barn fra 1-4 år og Regnbuen med barn fra 3-6 år. Vi deler barna i 4 klubber to dager i uken for å gå på tur. Klubbene er Troll (1-2 år), Ekorn (3 år), Bamse (4 år) og Maxi (5 år). Kirkerudbakken friluftsbarnehage er privat og eies av foreldrene som har barn i barnehagen. Det velges fire representanter til Styret som har ansvar for økonomi, sikkerhet, bygg og anlegg og personalet. I tillegg velges det to representanter til Samarbeidsutvalget som skal ivareta samarbeid barnehage-hjem. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage er det ansatt daglig leder, to pedagogiske ledere, en friluftspedagog, en fagarbeider og 4 assistenter hvor flere har annen høyskoleutdanning og lang barnehageerfaring, til sammen 7,3 årsverk. Et vaskebyrå har ansvaret for rengjøring av barnehagen. Barnehagen har egen revisor og regnskapsfører. Et friskt og sporty gjeng som er omsorgsfulle voksne! 2

3 Barnehageloven Det overordnede målet for arbeidet vårt er definert i Lov om barnehager, sist revidert : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Rammeplanen, sist revidert , gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver og skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale. Den skal informere foreldre, eiere og kommunen slik at samarbeid, rammebetingelser og plikter ivaretas. Barns medvirkning blir ekstra vektlagt. Rammeplanen legger vekt på helhetlig læring innenfor de 7 fagområdene. Kirkerudbakken friluftsbarnehage har sine egne vedtekter som er å finne på vår hjemmeside Vi har beskrevet hvordan vi jobber med friluftsliv i heftet Friluftslivet vårt som også er å finne på hjemmesiden vår. Det er gøy å bli stor i Kirkerudbakken friluftsbarnehage! 3

4 Bærum kommune ved Barnehagekontoret har 5 områder i sin plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren : Barnehagen som læringsarena Alle barn skal ha gode utviklingsmuligheter. Barn med behov for ekstra støtte og ressurser Alle barn med nedsatt funksjonsevne skal ha nytte av barnehageoppholdet. Spesialpedagogisk hjelp skal gis til alle barn som har behov for dette. Barn under tre år Alle barn under tre år skal få god omsorg og muligheter til å knytte gode relasjoner med barn og voksne. Sammen for barn og unge Godt tverrfaglig samarbeid i Bærum. Identifisere utsatte barn og se tegn på omsorgssvikt hos barn i barnehagen. Språk Alle barn skal ha mulighet for god språkutvikling. Kirkerudbakken friluftsbarnehage følger Bærum kommunes satsningsområder og jobber spesielt med: Barn under 3 år Å arbeide med de yngste barnehagebarna krever en særlig bevissthet om små barns behov, og tilgjengelige voksne som er sensitive overfor barnas signaler. Småbarnas kommunikasjon stiller store krav til de voksne i barnehagen. Personalet må se betydningen av vennskap mellom de yngste barna, og støtte opp om situasjoner der barna kan etablere og opprettholde vennskapelige relasjoner. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage oppmuntrer og støtter vi de yngste barnas trang til å utforske og mestre selv. Vi er tydelige voksne som møter barna med anerkjennelse og respekt. Det skal arbeides spesielt med å få økt kompetanse om de yngste barnas spesielle behov for trygghet og tilknytning. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage har vi de minste barna på en avdeling sammen med 6-7 barn over 3 år. Hver mandag, tirsdag og torsdag er de minste barna i egen gruppe sammen med to voksne. Mandager er det lekegrupper inne hvor de er alene på avdelingen sammen med to voksne. Tirsdager og torsdager er det tur i nærområdet. Turene er tilrettelagt alderstrinnet, akkurat passe langt å gå og aktiviteter som fremmer motorikk, glede, lek og vennskap, språk og naturopplevelse. Turmålene kan være «Lille Besseggen», parker, Rota v jordekanten eller i Rådyrskogen. Rådyrhagen familiebarnehage møter oss hver torsdag slik at barna får bli kjent med hverandre og leke sammen. Barn som har plass i Rådyrhagen familiebarnehage har fortrinnsrett til plass i Kirkerudbakken friluftsbarnehage og omvendt. 4

5 Språk og kommunikasjon De første årene i et menneskes liv er grunnleggende for utvikling av språk, og språkstimulering er del av barnehagenes grunnleggende oppgaver. Å kunne kommunisere med andre er sentralt for å delta aktivt i et fellesskap. Betydningen av og sammenhengen mellom kvaliteten på språkmiljøet og barns språkutvikling er godt dokumentert. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen og alle i barnehagen må være bevisst hvordan de kan legge forholdene til rette for et godt språkmiljø. Dette forutsetter kompetente voksne som har gode språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer. Vi benytter oss av språksenteret i Bærum kommune for å øke vår kompetanse innenfor språk og begrepsutvikling. Vi jobber spesielt med Grep om begreper som er en metode for systematisk begrepslæring i alle aldersgrupper. «Grep om begreper» på Regnbuen Hver fredag samler vi en liten barnegruppe (3-4 barn) og jobber med et begrep min. Dagens ord er valgt ut i fra aktuelle ting i tiden f. eks. snø, ski, påske, vanlige begreper som middag og jord, visjonen vår med vekt på venner og lek eller aktiviteter vi har som revy og matlaging eller noe fra fagområdene. Alt blir skrevet på et tankekart basert på innspillene fra barna. Vi kan også ha med bilder / tegninger av begrepet som barna limer på tankekartet. Sammen reflekterer vi rundt begrepet.. Innhold; hva betyr det. Form; lyder, rytme, rim, lengde. Bruk; har vi sett eller gjort dette Etterpå har vi barnemøte hvor alle får se tankekartet. Vi går gjennom det samme som i den lille gruppen, og barna som var med i språkgruppen spiller en hovedrolle i presentasjonen der de får hjelpe til og komme med innspill. Hvis det kommer fram nye ting eller assosiasjoner om dagens ord, blir det også skrevet på tankekartet. Tankekartene blir hengt opp så barna kan se på bokstavene og bildene og foreldrene kan se hva vi har jobbet med. Tankekartene henger ganske lenge oppe før de tas ned og blir tatt vare på. Vi ser det som svært positivt å jobbe i små grupper med begreper og barna får trening i å fortelle til de andre barna. Vi opplever at barna gleder seg til språkgruppene, og vi merker at det hjelper på begrepsforståelsen. Personalet er kurset av Språksenteret i Bærum kommune og har hatt flere kurs om språk og begreper, senest nå i vår med Språkblomsten. 5

6 Sammen for barn og unge Sammen for barn og unge er basert på vedtak i de ulike politiske sektorutvalgene der man ønsker å se på det forebyggende arbeidet for barn og unge i Bærum. Det er utarbeidet en tiltaksplan der tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet vektlegges. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage jobber vi med å bevisstgjøre de voksne slik at en fort kan fange opp barn som strever ekstra. Dette er tema på personalmøter og foreldremøter. Personalet er bevisst på å ha et ekstra godt samarbeid med foreldre til barn som strever, slik at man sammen kan gi barnet optimal oppfølging. Personalet er pliktig til å varsle barnevernet om sin bekymring ved mistanke om omsorgssvikt. DE 7 FAGOMRÅDENE OG KIRKERUDBAKKEN FRILUFTSBARNEHAGE Rammeplanen legger vekt på helhetlig læring innenfor 7 fagområder. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. Her er en oversikt over de ulike fagområdene og hvordan de er tilpasset de ulike alderstrinn hos oss. 6

7 KLUBBER KOMMUNIKA SJON, SPRÅK OG TEKST TROLL (1-2 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdags situasjoner Språkposer med eventyr og konkreter. «Grep om begreper» Sang, rim og regler. Pekebøker Bruke begreper i barnehagen og i skog og mark. EKORN (3-4 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Språkposer m eventyr. Lese og samtale om bøker. Sang, rim og regler. Trene på begreper i barnehagen og i skogen. BAMSE (4-5 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Barnemøter og barnesamtaler Legge til rette for rollelek Lese bøker, reflektere Sang, rim og regler. Trene på begreper i barnehagen og i skogen. MAXI (5-6 ÅR) De voksne er aktive og bruker språket i samhandling med barnet i hverdagssituasjoner «Grep om begreper» Rim, regler, sang og vitsestund. Opplevelsesfortellinger fra turer Barnemøter og barnesamtaler. Mye ansvar på revyen. Bokstavtrening Trene på begreper i barnehagen og i skogen. 7

8 KLUBBER KROPP, BEVEGELSE OG HELSE TROLL (1-2 ÅR) Turer i ulike omgivelser Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Allsidige aktiviteter Sangleker og sanger med bevegelse Tilpasset dagsrytme som ivaretar aktivitet og hvile. Gode rutiner for Mat og søvn. EKORN (3-4 ÅR) Turer i ulike omgivelser Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Allsidige aktiviteter Skileik, truger Litt lenger turer Gode rutiner for mat og hvile BAMSE (4-5 ÅR) Turer i ulendt terreng, Lenger turer. Taulek i skogen Spikking m egen Kniv. Skileik med eget opplegg. Trugeturer. Tilrettelagte rom ute og inne for allsidig bevegelse Gode rutiner For mat og hvile MAXI (5-6 ÅR) Turer i ulendt terreng, Lenger og mer utfordrende turer. Lære mer om egen kropp og helse. Selvstendighetstrening på do. Gode matvaner. Skileik med eget opplegg. Trugeturer. Ulike aktiviteter som utfordrer. Tauinnstallesjoner I skogen 8

9 KLUBBER KUNST, KULTUR OG KREATIVITET TROLL (1-2 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Formingsaktiviteter ute og inne. Utkledning. Dramatisering Bevegelsesleker. Besøk på Sansehuset EKORN (3-4 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Formingsaktiviteter ute og inne. Teaterbesøk BAMSE (4-5 ÅR) Lek med naturgjenstander. Veving i skogen med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Hyttebygging i skogen Øver og underholder på arrangementer. Ulike formingsaktiviteter i skogen og i barnehagen. MAXI (5-6 ÅR) Lek med naturgjenstander. Aktiv deltagelse i revyen med sang og dans. Veving i skogen med naturgjenstander. Øver og underholder på arrangementer. Ulike formingsaktiviteter i skogen og i Barnehagen. KLUBBER NATUR MILJØ OG TEKNIKK TROLL (1-2 ÅR) Bli trygg og glad ute i all slags vær. Lek med vann og såpebobler. Bli trygg i nærmiljøet. Bli trygg og glad i turer i skogen. Bli kjent med ulike dyr. EKORN (3-4 ÅR) Bli trygg og glad ute i all slags vær. Lek med vann og såpebobler. Turer i nærmiljøet. Lære å ta med søppel hjem. Lære å ta vare på naturen. Lære fakta om dyr, insekter og planter. BAMSE (4-5 ÅR) «Ut på tur, aldri sur» Søppelprosjekt Ulike turer i nærmiljøet. Turer hjem til hverandre. Lære å ta vare på naturen. Aktiv deltagelse i sporing av dyr. Lære fakta om dyr, insekter og planter. MAXI (5-6 ÅR) «Ut på tur, aldri sur» Litt enkel forskning Ulike turer i nærmiljøet. Geocaching Lære å ta vare på naturen. Aktiv deltagelse i sporing av dyr. Besøk på teknisk Museum. 9

10 KLUBBER TROLL (1-2 ÅR) ANTALL Sortering av ROM OG leker. FORM Bruke begreper i lek (over, under, foran, bak) Telle alle barna på tur. Innpasningsbrett EKORN (3-4 ÅR) Sortering av leker. Telleregler. Bruke begreper i lek (over, under, foran, bak rund, firkant osv) Telle alle barna på tur. Lære ulike farger og formr. Puslespill og spill. BAMSE (4-5 ÅR) Sortering av leker. Puslespill. Telle mye og hverandre. Lek med ulike former, puter. Enkel matematikk. Bygge jovo og klinkekule bane MAXI (5-6 ÅR) Sortering av leker. Enkle matematikkoppgaver. Telle forlangs og baklengs. Pusle vanskelige puslespill. Se på ulikheter i naturen. Orientering med kart og GPS. KLUBBER ETIKK RELIGION FILOSOFI TROLL (1-2 ÅR) Lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse Være med på feiringer av høytider, bursdager. Anerkjennende kommunikasjon. EKORN (3-4 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse Vennekort Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. BAMSE (4-5 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse, lære å løse konflikter. Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lucia. Besøk i kirka vår. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. MAXI (5-6 ÅR) Undring, lære respekt for alt som lever. Sosial kompetanse, lære å løse konflikter Være med på feiringer av høytider, bursdager. Lucia. Besøk i kirka vår. Lære litt om andre kulturer, spes de som er i barnehagen. 10

11 KLUBBER TROLL (1-2 ÅR) EKORN (3-4 ÅR) BAMSE (4-5 ÅR) MAXI (5-6 ÅR) NÆRMILJØ OG SAMFUNN Besøke Rådyrhagen Sammen med klubb og 2 voksne Turer i nærmiljø sammen med klubb. Eget stamsted Egen klubb. Telttur på våren. Tur til teater. Øve på trafikkregler Eget stamsted Trafikkopplæring. Tur til Seteren gård. Telttur. Tur til Jordbru og Sollihøgda. Tur til Sandvika, bibliotek. Turer hjem til hverandre. Overnattingstur høst Og vinter. Turer litt lenger som klatreparken på Tryvann, grotte på Sognsvann, sykkel- Tur, Kalvøya og Veritasparken. Geocaching. Skolebesøk. Lære å ta vare på hverandre, venner. Fokus på vennskap. Dette barnehageåret skal vi starte med temaet «Hakkebakkeskogen» og vi vil synliggjøre hvordan de 7 fagområdene tas i bruk i egen informasjon. VISJON FOR KIRKERUDBAKKEN FRILUFTSBARNEHAGE: Ved å ferdes i naturen skal vi tenne en gnist til varig vennskap, vekst og glede! Verdier: Trygghet Respekt Begeistring 11

12 Mål: Kirkerudbakken friluftsbarnehage er en barnehage hvor barna har et naturlig forhold til friluftsliv. Naturen er arena for omsorg, oppdragelse, dannelse, lek og læring. Foreldrene til barna i Kirkerudbakken friluftsbarnehage føler trygghet for sine barn og har gode muligheter for medvirkning og samarbeid i sitt barns hverdag. Personalet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage gir den beste omsorg og har høy kompetanse om barns behov og friluftsliv. FRILUFTSLIV Kirkerudbakken friluftsbarnehage legger stor vekt på uteliv i skog og mark i sol og regn, sommer som vinter. Vi ønsker å formidle gode holdninger til naturen, kunnskap om det som vokser og rører seg, og gleden av å bruke kroppen. Barna trenger utfordringer, og de beste og mest naturlige utfordringene får de ute i naturen hvor de kan klatre, balansere, hoppe, svinge og oppdage nye ting på sin egen måte. Vi oppmuntrer barna til å undre seg, være observante og nysgjerrige. Personalet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage er opptatt av friluftsliv på barnas premisser, og søker nye utfordringer som vi tror gir barna rike og nyttige opplevelser og erfaringer. Det krever trygge og kompetente voksne med kunnskaper om friluftsliv og omsorg for barn. Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og egen mestring, og at de kan si dette greier jeg. Vi ønsker å gi barna kunnskaper og erfaringer om dyr og vekster gjennom felles undring og refleksjoner samt ved å finne frem fakta og bilder sammen på ipad eller i bøker. Alle barna er på flere skogsturer hver uke, enten sammen med sin avdeling eller med klubben sin. Både klubbene og avdelingene har egne stamsteder i skogen som vi bruker ofte, også om vinteren med ski og truger. Her er det opparbeidet bålplasser, slengtau og andre ting som gjør at barn og voksne etablerer et nært forhold til sitt sted, og gleder seg til å komme tilbake. Vi har ulike opplegg som sporleker, hinderløyper, tau-installasjoner, hyttebygging, forming og lek med naturmaterialer og orientering med og uten GPS (geocach). Mange av de ansatte er utdannet skileikinstruktører. Vi tilrettelegger skiopplegg for alle barna i barnehagen etter alder og modningsnivå. Alle barna bortsett fra Troll drar på minst èn overnattingstur i året. Ekorn og Bamse reiser på telttur i juni. Da går turen til Haugsvollen i Vestmarka. Her er det fint å leke, sauer som hilser på og god plass til store og små. Vi sover i telt, pusser tenner bak en busk og kan nesten gjøre som vi vil, men skattejakten er nok mest populær. De eldste barna får reise på en overnattingstur siste høsten de går i barnehagen. Det er en spennende tur med to overnattinger hvor de får flere fine og utfordrende turer. Det viktigste er fellesskapet i gruppen og opplevelsen av mestring i tillegg til naturopplevelsen. Turen går som regel til fjells, i år til Nesbyen og Trommenatten. I mars får maxi barna en tur på ski med overnatting. Da går vi på ski med sekker og pulk inn til Mustadkroken som ligger på Krokskogen/Sollihøgda. En trolsk tur. En nyskapning er geocaching, hvor vi finner poster ved hjelp av GPS eller mobiltelefon. Vi finner da små bokser med loggbok og små ting vi kan bytte til oss. 12

13 Progresjon Friluftslivsaktivitetene skal vokse med barna og omvendt. Målet er å få en god progresjon i opplevelser og opplegg, det skal alltid være noe å strekke seg etter. Det skal være morsomt og spennende å bli større i Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Det som Trollbarna skal klare, skal selvfølgelig de eldre barna videreføre Troll (1-2 år): Turer til eget stamsted. Vårtur med barnehagen. Lek med naturmaterialer. De som vil kan gå på ski eller ake på jordet. Ha glede av og lære respekt for naturen. Egen tur til Bjørum gård. Sammen med Rådyrhagen familiebarnehage torsdager. Ekorn (3 år): Som Troll, pluss skileik og trugeturer og aking på jordet. Tur til Jordbru. Skileik og turer sammen med Bamsebarna om våren. Lære å pakke sekken. Overnattingstur i telt. Bamse (4 år): Stamsted lenger opp i skogen. Friluftsskoleopplegg høst og vår. De kan ha spikkekniv i sekken. Bamse har trugeturer og skiskole med eget opplegg, skiturer til Jordbru og Sollihøgda. De blir kjent med planter, dyr og insekter. Tauinstallasjoner. Natur- og miljøvern. Tur til Sæteren gård og Bolstads gapahuk. Overnattingstur med telt. Maxi (5år): Stamsted lengst opp i skogen. Maxi drar på en rekke andre turer enn til stamstedet, bl.a. gruvetur, sykkeltur, lek på området til «Over alle haugers» friluftsskole på Knabberud, tur til Kolsåstoppen og Veritasstranda, overnattingstur om høsten og skiovernattingstur til hytte i marka. De får skiskoleopplegg, drar på trugeturer og aker. Orientering med og uten GPS (geocaching) er andre aktiviteter. Besøk på de aktuelle skolene. Sterkere fokus på natur- og miljøvern, dyr og vekster. Maxiklubben avsluttes på sommerfesten. Aktiviteter og opplegg gjennomføres i tråd med årets Årsplan, klubbplaner og månedsplaner, men må hele tiden ta hensyn til barnehagens økonomi, personalets kompetanse og barnegruppens sammensetning. Foreldre har anledning til å foreslå aktiviteter når de har innsatsdag. Forslaget blir vurdert i forhold til kapasitet og økonomi. Friluftslivet i Kirkerudbakken friluftsbarnehage er nøye beskrevet i eget dokument som ligger på vår hjemmeside 13

14 IKT Barna i barnehagen får en enkel innføring i IKT. Vi ønsker at det skal være en progresjon fra Troll til Maxi. I et samfunn som stadig blir mer digitalisert ønsker vi å tilby barna noe annet enn det vi tror de får hjemme. Troll Ekorn Bamse Maxi kan se på at noen tar bilder, bruke ipad av og til i samhandling med voksne. kan ta bilder som de kan se på og printe ut. ipad av og til i samhandling med voksen. Mobiltelefon, sms, ringelyd, ipad sammen med voksne Ta bilder, velge ut. Paint. Kamera, ta bilder, velge ut og printe. Internett, for eksempel yr.no, hente informasjon. Hjemmesida til barnehagen. ipad sammen med voksne, mobil, Paint. GPS og geocaching. OMSORG, OPPDRAGELSE, DANNELSE, LEK OG LÆRING Omsorg er etter vår oppfatning å se barnas behov og passe på at de får tilfredsstilt disse. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage jobber vi med å ha en god kommunikasjon med de foresatte, vi er tydelige og vi har løpende vurderinger av vårt samspill med gruppen og enkeltbarn. Det er en tydelig struktur i hverdagen som gir god anledning til å se enkeltbarn, for eksempel i klubbtiden. Alle voksne er i samspill med alle barn. Oppdragelse er etter vår mening ledelse og veiledning i samspill med andre mennesker, dyr og omgivelser. Vi jobber med å være tydelige og gode forbilder med klare rammer for våre forventninger og krav. Vi vektlegger trygghet og respekt for hverandre. Vi ser det som svært viktig med et godt foreldresamarbeid. 14

15 Dannelse er et nytt begrep hos oss. Vi ser på det som en del av oppdragelsen, men også som en del av livserfaringen, vår kunnskap om historie, kultur, samfunn og hvordan vi best mulig kan sette oss inn i andres situasjon slik at vi kan være gode medmennesker. Siden det blir mer og mer blandede folkegrupper og kulturer fra hele verden, stiller det større krav til oss som medmennesker og vår dannelse utvides. Vi ønsker at våre verdier; Trygghet, respekt og begeistring skal være tydelige. Lek er hovedarenaen for læring, og vi mener at lek på barnas premisser er noe av det viktigste vi kan tilby barna og som skal vies god tid. Vi mener at de voksne skal være aktive og tilstede i barnas lek og hjelpe til ved behov. Gjennom lek utvikler barna språk, fantasi, konflikthåndtering og respekt. Vi voksne tilrettelegger hverdagen slik at leken kan prioriteres, og respekterer barnas lek. Læring er tilegnelse av nye erfaringer. De voksne har et nært samspill med barna, spesielt på alle turene våre. Barna får opplevelser og nye begreper som gir dem nye erfaringer og kunnskap. Vi undrer oss sammen med barna og søker egne kunnskaper for å imøtekomme barnas vitebegjær. LIKESTILLING OG LIKEVERD Lov og rammeplan gir retning til arbeidet. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven 1 Formål). Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen (Rammeplanen pkt 1.1.Barnehagens verdigrunnlag). Barnehagen er en viktig samspillsarena der barn og voksne møtes daglig og utvikler relasjoner over kortere eller lengre perioder. Dette gir barnehagen en unik rolle og posisjon til å bidra til et likeverdig og likestilt samfunn. Det handler ikke om at gutter og jenter skal bli like, men om å gi like muligheter til å bli sett, hørt og til å delta i fellesskapet. Likeverd handler om å se individet ut fra en grunnforståelse om at alle mennesker er like mye verdt, og skal møtes likeverdig til tross for ulike forutsetninger. I Kirkerudbakken friluftsbarnehage skal vi ha fokus på dette i gjennom å reflektere over egne holdninger og verdier slik at gutter og jenter sikres like muligheter i alle aktiviteter. Dette skal vi gjøre systematisk ved å bruke «Veileder for likestilt pedagogisk praksis» i vårt arbeid. «Ut på tur, aldri sur» 15

16 SOSIAL KOMPETANSE Løse konflikter Lytte til andre Hilse, si «hade» Takle å vinne/ tape Kjenne navn på alle i bh Sette ord på følelser Venn skap Dele med andre Vente på tur Gjøre seg ferdig Si ja når noen vil leke Ta imot beskjeder og holde avtaler Vi har et spesielt fokus på sosiale ferdigheter, da vi ser det som grunnleggende for å lykkes i samhandling, lek og læring og etablering av vennskap. Ved at vi voksne, ansatte og foreldre er tydelige og gode forbilder i sosiale ferdigheter, mener vi at barna får gode sosiale ferdigheter og blir gode medmennesker og venner. 16

17 Barns og foreldres medvirkning Barnehageloven sier at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Det legges til rette for barns medvirkning i Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Dette søker vi å oppnå gjennom samtale med barna på barnemøter og når vi vurderer våre aktiviteter. Vi lytter på barnas ideer og tanker. Vi er undrende og leter etter det barnet ser og opplever, da kan vi få med barna på avgjørelser. Personalet jobber for å bevisstgjøre oss våre holdninger og verdier. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor. Hos de minste barna er vi spesielt oppmerksomme på kroppsspråk, og hos de eldre barna er det fokus på språklig uttrykk. Vi oppmuntrer barna til å gi uttykk for sine tanker og meninger og møter dem med anerkjennelse. Vi har barnemøter der barna kan komme med sine tanker. Blant annet kan barna være med å bestemme regler for hvordan vi skal ha det i barnehagen eller på tur. Barna blir tatt med i vurderingsarbeidet etter ulike aktiviteter, og de får muligheter til å påvirke neste tur eller annet opplegg. Foreldremedvirkning er viktig. Foreldrene har mulighet til å påvirke barnehagens innhold gjennom Samarbeidsutvalget og på foreldrerådsmøter. De blir invitert til å delta i vurderingsarbeid, spesielt når vi prøver noe nytt. De som deltar i brukerundersøkelser har og en god mulighet til å medvirke til barnehagens innhold. Vi har foreldresamtaler en gang pr. år. Ved behov innkalles det til flere. Vi har foreldretreff med barna tilstede enten i barnehagen eller i skogen. Hver familie har 3 innsatsdager pr. år hvor de er med på det daglige arbeidet, samt to dugnader i året. Sammen er vi sterke 17

18 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kvalitet krever planlegging. Vi benytter systemet Barnehagebasert vurdering for å planlegge, utføre, dokumentere og vurdere våre aktiviteter. Som hovedplan har vi Årsplanen, som er et offentlig dokument som Bærum kommune ved Barnehagekontoret implementerer i sitt tilsyn med barnehagen. Det kommer ut månedsplaner fra hver avdeling. Disse planene ligger sammen med Årsplanen ute på vår hjemmeside: Hver hovedaktivitet har sin plan; klubbplaner, revy, skiopplegg, skikarneval, overnattingsturer osv. Planene utarbeides på plandager, personalmøter og avdelingsmøter. Etter at en aktivitet er utført, har personalet en systematisk vurdering hvor foreldrene og barna noen ganger deltar. I tillegg dokumenterer vi våre aktiviteter med bilder, plakater og historier som henges opp i barnehagens garderobe. Hvert enkelt barn har en minneperm for hele barnehageperioden. Vurdering EKORNBARN PÅ REGNBUEN Høsten 2013 flyttet vi over tre barn fra Sommerfuglen til Regnbuen. Barna fikk en egen kontaktperson som fulgte dem i begynnelsen, og etter kort tid mestret barna både toalettbesøk og garderobesituasjonen på egen hånd. Vi ser en stor nytte av å ha en kontaktperson i begynnelsen til vi ser at barna er trygge og mestrer situasjoner på egenhånd. De tre barna har vært sammen med Sommerfuglen på mandag og onsdag formiddag, og på klubbturer tirsdag og torsdag formiddag. Selv om barna har hatt to avdelinger å forholde seg til opplever vi at de har mestret det greit. Det har vært behov for at de på disse dagene har hatt med seg en voksen fra Regnbuen over til Sommerfuglen, noe som til tider har vært utfordrende for Regnbuen. Hvordan dette kan løses i en lignende situasjon i fremtiden bør vurderes nøye. Vi ser at det kan være en fordel for foreldre og ansatte at barna forholder seg til en avdeling. De vil allikevel få mulighet til å være sammen med de andre Ekornbarna på tur to dager i uken og i utetiden, og mulighet for å besøke hverandre i innetiden. Det vil gi mer stabilitet og forutsigbarhet for barna og foreldrene. De tre ekornbarna har hatt en fin utvikling dette året. De store barna har respektert deres lek og dermed har de fått en roligere og mer uforstyrret lek på Regnbuen enn det de ville fått på Sommerfuglen. De har hatt gode rollemodeller og noen å strekke seg etter. De er fornøyde, har venner, tar initiativ til lek, tar kontakt med oss voksne, deltar på ulike aktiviteter, og har utbytte av språkgrupper, barnemøter og andre tilrettelagte aktiviteter.. 18

19 Aktiviteter Aktiviteter og opplegg gjennomføres i tråd med årets Årsplan, klubbplaner og månedsplaner, men må hele tiden ta hensyn til barnehagens økonomi, personalets kompetanse og barnegruppens sammensetning. Teamsamling for personalet, høst. Maxi-klubben drar på overnattingstur i august-september. Friluftsopplegg i skogen i klubbtiden for alle barna. Aktivitetsdag felles for alle barna. Bålkaffe for foreldrene på stamstedene, avdelingsvis. Revy. Barn og voksne synger og underholder ut fra valgt tema. Vi har fremvisning for familie, skoleelever og venner på Skui grendehus i nov. Foreldrene til Maxi rydder etterpå. I desember er det julestemning på ulike vis med julekrok og julemiddag/lunsj. Ekornklubben har ansvaret for å gjennomføre arrangementet i tilknytning til at julegranen tennes 1. søndag i advent. 12. desember feirer vi Lucia ute. Maxi- og Bamseklubben deltar. Maxiforeldrene baker lussekatter. Sommerfuglen (barn og foreldre) er velkommen til å se på. Siste dagen før juleferien har vi nissefest. Da kler alle barn seg ut som nisser, spiser julegrøt og venter på NISSEFAR. Om ettermiddagen inviteres foreldre til julegløgg ute i mørket. Skileikopplegg for Maxibarna og Bamsebarna. Teamsamling for personalet, vinter. Skikarneval med skirenn, aking, og sambadans til karnevalsmusikk. Skiovernatting for Maxibarna. Påskefrokost for foreldre og søsken. Friluftsopplegg for alle klubber, vår. Vårtur, felles utflukt for alle barna. Ekorn- og Bamsebarna drar på telttur. Troll til Bjørum gård. Foreldrene til Bamsebarna arrangerer Sommerfest med Maxiavslutning. Hver høst og vår har foreldrene dugnad i barnehagen. 19

20 Datoer: UKE 33 Barnehageåret starter. Regnbuen har turdager. Foreldremøte maxi kl Planleggingsdag er torsdag 14 og fredag Barnehagen stengt. UKE 34 Klubbstart alle klubber. UKE 35 Overnattingstur for Maxi onsdag 27.8 fredag UKE 36 Teamtur for personalet, Dugnad UKE 37 Foreldremøte Aktivitetsdag 11.9 UKE 38 Bålkaffe Sommerfuglen 17.9 UKE 39 Bålkaffe Regnbuen 24.9 UKE 48 Revyfremvisning onsdag 26 nov, Skui grendehus. Julebasar søndag UKE 49 Foreldrerådsmøte UKE 50 Lucia fredag UKE 51 Julelunsj Sommerfuglen torsdag og Regnbuen Nissefest for barn og julegløgg for foreldre mandag UKE 1 Plandag 2.1. Barnehagen er stengt. UKE 3 Skiopplegg for Maxi og Bamse starter UKE 6 Team Frost for personalet UKE 7 Skikarneval torsdag UKE 10 Maxiskitur til Mustadkroken 2-3 mars. Plandag 6.3, barnehagen stengt. UKE 13 Foreldrerådsmøte 9.4. Påskefrokost Regnbuen 26.3 og Sommerfuglen 27.3 UKE 16 Plandag 15.5, barnehagen stengt. UKE 21 Vårtur for hele barnehagen RB UKE 23 Telttur for Bamse og Ekorn UKE 24 Siste klubbuke UKE 25 Avdelingsvise opplegg, turer, samarbeid på tvers 20

Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Årsplan 2015-16

Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Årsplan 2015-16 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Årsplan 2015-16 Kirkerudbakken friluftsbarnehage Kirkerudbakken friluftsbarnehage har 34 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger, Sommerfuglen med barn fra 1-4 år

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Årsplan

Kirkerudbakken friluftsbarnehage. Årsplan Kirkerudbakken friluftsbarnehage Årsplan 2016-17 Innledning Barnehagen er en pedagogisk virksomhet der samfunnsmandatet er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO INNHOLD 1. Presentasjon av - barnegruppen - personalet 2. Mål for barnehage 3. Vurdering/evaluering 4. Aktiviteter - valg av aktiviteter

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning Vi på Katthult ser frem til et spennende år sammen med dere. Alle avdelingene på Mælumenga barnehage har sin egen halvårsplan. På den måten sikrer

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Nordraaks gate barnehage

Nordraaks gate barnehage Nordraaks gate barnehage nordraaksgate.barnehage@bgnett.no Telefon: 22556095 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer