MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars"

Transkript

1 MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars

2 Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer som har investert i landene, spesielt i Russland, har trukket ut kapital. Aksjefond eksponert mot fremvoksende markeder i Europa, hadde en nettoinnløsning på 2,4 milliarder dollar i fjor. Bare hittil i år er nettoinnløsningene på 1 milliard dollar. Urolighetene har ført til at det russiske aksjemarkedet, målt ved MICEX- indeksen, er ned i underkant av 16 prosent hittil i år målt i norske kroner. Forbrukertillitt Det var på forhånd knyttet stor spenning til den nye amerikanske sentralbanksjefen, Janet Yellen, sitt første rentemøte. Yellen uttalte at de ville se på flere parametre enn bare arbeidsledigheten ved rentesettingen fremover. Dette kan bety at renten vil komme til å bli satt opp raskere enn tidligere antatt. Nøkkeltall offentliggjort for den kinesiske økonomien har i mars vært noe svakere enn det markedet forventet. HSBCs PMI-indeks for industrien viste 48,1 poeng i mars, mot 48,5 poeng i februar. En PMI-indeks under 50 antyder avtagende vekst. Vi har lenge uttalt at avtagende vekst er forventet. Denne måneden kan du også lese mer inngående om hvorfor vi ikke tror kinesisk økonomi vil kollapse. Verdt å merke seg er det at de globale markedene ikke har latt seg drive markant av urolighetene i øst. Danske Invest Global Emerging Markets var for eksempel opp omkring 5 prosent målt i norske kroner i mars. Dette viser noe som har blitt tydeligere den siste tiden: aksjemarkedene beveger seg mer usynkront enn det som har vært tilfelle under og etter finanskrisen. Fjoråret ga oss eksempler på dette, da de fremvoksende markedene gjorde det vesentlig svakere enn den brede verdensindeksen. Vurderingen rundt de fundamentale forholdene er tilbake, dette gjør regionvalg og aktivavalg enda viktigere enn det har vært de siste fem årene. Vi holder fast på at 2014 vil bli et godt år for global vekst, i hovedsak drevet USA. Global vekst er generelt sett positivt for mer risikofylte aktiva, og vi forventer at dette vil presse rentenivået opp fra dagens lave nivåer. Vi fortsetter med overvekten i aksjer i våre allokeringsporteføljer. Danske Capital Danske Capital har fokus mot de største institusjonelle kundene og setter derfor pris på å ha blitt valgt som samarbeidspartner for Sparebanken Vest. Danske Capital er blant Nordens største kapitalforvaltere. Totalt forvalter selskapet 730 milliarder kroner. Danske Capital i Norge, som Sparebanken Vest samarbeider med, forvalter omkring 50 milliarder kroner. TNS Sifo Prospera kåret i 2012 Danske Capital som Norges beste aktive forvalter. Dine Penger kåret også Danske Capital til Norges beste forvaltningsmiljø på aksjer i 2013.

3 Månedens aksjekommentar Det var ingen klar trend i de internasjonale markedene i mars. Her hjemme utviklet Oslo Børs seg positivt med 1,1 prosent, mens den globale verdensindeksen MSCI World falt 0,1 prosent. Den amerikanske S&P500-indeksen steg 0,4 prosent, mens den europeiske BE500 indeksen falt 1,6 prosent. De fremvoksende økonomiene, målt ved MSCI Emerging Markets indeksen, utviklet seg positivt med 2,8 prosent. Alle målt i norske kroner. Plasseringen som ga best avkastning i mars var Danske Invest Global Emerging Markets. Fondet ga en avkastning på 4,8 prosent. Dette var langt bedre enn fondets referanseindeks som leverte 3,0 prosent. Etter en tung start på året for de fremvoksende markedene, med en nedgang på over 7 prosent i januar, er fondet nå ned marginale 0,4 prosent hittil i år. Den aktive eksponeringen vår mot det norske markedet leverte en avkastning på 0,5 prosent i mars. Dette var på nivå med markedet. En av de større nyhetene på Oslo Børs i mars var at oljeserviceselskapet Subsea 7 leverte svakere fjerdekvartalstall enn markedet hadde forventet. Ytterligere overskridelser på ett prosjekt førte til at resultatet endte på 72 millioner dollar etter skatt, mot 149 millioner dollar i samme periode i fjor. Markedet forventet et resultat på 96 millioner dollar. Subsea 7 er en av våre største posisjoner, og selskapet bidro negativt til avkastningen i mars. I vår modell var resultatet som forventet, og vi valgte å kjøpe oss opp i etterkant av resultatet da aksjekursen falt. Vi mener nå at markedet ser for negativt på utviklingen i selskapet fremover. Vi mener fremdeles at europeiske aksjer fremstår mer attraktivt priset enn amerikanske. De fremvoksende markedene fremstår også attraktivt priset. Disse har utviklet seg svakere enn de globale markedene de siste årene, men vi er fremdeles litt tilbakeholdne med å øke eksponeringen mot fremvoksende markeder. Vi er usikre på hvordan de vil utvikle seg i det korte bildet og tror at det fremdeles kan komme svakere tall fra Kina enn det markedet forventer. Dette kan føre til store svingninger på kort sikt. Om SPV Aksje SPV Aksje skal være Sparebanken Vest sitt flaggskipfond til våre kunder. Et breddeprodukt som kan representere fundamentet i de fleste fondsporteføljer.i en normalposisjon vil fondet være investert 40 prosent i Norge og 60 prosent globalt. Vi har tro på at forvalter gjennom aktive valg kan bidra med meravkastning gjennom å allokere mellom Norge og utlandet. Gjennom en profesjonell utvelgelse av underfond, en aktiv oppfølging av investeringene samt stordriftsfordeler, vil SPV Aksje representere en aktivt forvaltet portefølje av norske og globale aksjefond som er anbefalt av Sparebanken Vest og Danske Capital. SPV Aksje gir deg tilgang til: - Aktiv forvaltning mellom regioner - Profesjonell fondsutvelgelse - Diversifiserte porteføljer - Tilgang til fond med høy minstetegning SPV Aksje har som mål å lever bedre risikojustert avkastning enn referanseindeksen som gjenspeiler fondets nøytralposisjon som er 40% Oslo Børs og 60% verdensindeksen målt ved MSCI World. For ytterligere informasjon, se fondets nøkkelinformasjon. Avkastning siste måned 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % Portefølje: 0,19% Indeks 0,27 % Diff: -0,08% Avkastning siden oppstart Fond som inngår i SPV Aksje Regionssyn - N + Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets SPV Aksje Indeks Fond 15,6 % -16,1 % 13,2 % 26,9 % 0,1 % Indeks 14,9 % -9,4 % 13,1 % 32,5 % 0,7 % Fond Forvalter Vekt Parvest Equity USA Grow th Fortis 23,2 % DI Norske Aksjer Inst II Danske Capital 20,5 % Alfred Berg Indeks Alfred Berg 19,5 % DI Europe Small Cap Danske Capital 9,3 % Parvest Equity Europe Grow th Fortis 8,7 % DI USA Danske Capital 6,3 % Odin Global Odin 4,3 % DI Stockpicking Danske Capital 3,2 % DI Global EM Aberdeen 1,7 % Parvest Equity Asia Ex-Japan Fortis 1,7 % Kontanter 1,6 % Nåværende markedssyn Region - N + Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Kilde: Danske Capital, 31.mars 2014 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 31. august 2012

4 Månedens rentekommentar Markedet var svært spent på hva den nye amerikanske sentralbanksjefen, Janet Yellen, ville uttale på sitt første rentemøte. På rentemøtet uttalte hun at sentralbanken vil forstette å trappe ned obligasjonskjøpene, og at de nå er nede i 55 milliarder dollar i måneden. Med takten sentralbanken har lagt opp til vil obligasjonskjøpene avsluttes helt i løpet av høsten. Det kom som en overraskelse på finansmarkedene at Yellen uttalte at rentene kunne bli satt opp allerede seks måneder etter at QE3 er avsluttet, altså våren Fra Kina kom nyheten om den første konkursen i moderne kinesisk historie som har ført til tap for obligasjonseierne. Solcelleselskapet Chaori Solar, som produserte solcellepaneler, klarte ikke å betale tilbake 163 millioner dollar som selskapet hadde utstedt i obligasjoner to år tidligere. Myndighetene har tidligere forhindret denne type konkurser. Kinas statsminister, Li Keqiang, uttalte at Kina trolig ville oppleve en serie konkurser ettersom myndighetene nå liberaliserer det finansielle systemet. Statsministeren la til at de ikke ville tillate konkurser som satte det finansielle systemet i fare. På sikt vil dette etter alt å dømme føre til et mer velfungerende obligasjonsmarked, som priser inn den faktiske risikoen for mislighold. Den norske økonomien går godt og Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Sentralbanksjef, Øystein Olsen, uttalte at norsk økonomi har utviklet seg omtrent som forventet. Sentralbanken forventer at styringsrenten vil holdes på nåværende nivå frem til sommeren 2015, for deretter å økes gradvis. Forventet inflasjon for 2014 ble justert opp og rentebanen ble som en konsekvens justert marginalt opp. Samlet sett betyr dette at sentralbanken forventer en noe raskere rentestigning enn de signaliserte i desember. Den norske kronen styrket seg på forventningene fra Norges Bank, etter at den svekket seg tidligere i mars. I sum endte kronekursen tilnærmet uendret mot både euro og dollar i mars. Kredittpremien, eller risikopåslaget, solide norske sparebanker betaler for 5 års kapital fortsatte å falle i mars. I våre porteføljer er vi eksponert mot ytterligere fall i risikopåslaget fremover. Om SPV Rente For renteinvesteringer tilbyr Sparebanken Vest sine kunder SPV Rente. Fondet søker å bevare verdiene for kunden, samtidig som det skapes noe meravkastning utover banksparing. Gjennom en profesjonell utvelgelse av underfond, en aktiv oppfølging av investeringene samt stordriftsfordeler, vil SPV Rente representere en aktivt forvaltet portefølje av norske rentefond som er anbefalt av Sparebanken Vest og Danske Capital. SPV Rente gir deg tilgang til: - Aktiv forvaltning mellom regioner - Profesjonell fondsutvelgelse - Diversifiserte porteføljer - Tilgang til fond med høy minstetegning SPV Rente har som mål å lever bedre risikojustert avkastning enn referanseindeksen som gjenspeiler fondets nøytralposisjon som er en 3 års statsobligasjonsindeks (ST4X) For ytterligere informasjon, se fondets nøkkelinformasjon. Avkastning siste måned 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Portefølje: 0,32% Indeks 0,27% Diff: +0,05% Avkastning siden oppstart Fond som inngår i SPV Rente Fond Fond Forvalter Forvalter Vekt Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon Danske Capital 44,9 % Holberg Likviditet Holberg 33,3 % KLP Pensjon II KLP 21,2 % Kontanter 0,7 % Regionssyn - N + Durasjon Stat Kreditt Finans Finans Ansvarlig Industri - Inv. Grad Industri - HY SPV Rente Indeks Fond 1,6 % 5,2 % 6,0 % 3,5 % 1,3 % Indeks 0,0 % 6,1 % 2,2 % 0,9 % 0,9 % Nåværende markedssyn Region - N + Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Kilde: Danske Capital, 31.mars 2014

5 This time might not be different, but China is Et av de største spørsmålene du må ta stilling til når du skal investere er hva du tror om utviklingen i kinesisk økonomi. Den siste tiden har norske og internasjonale aviser svartmalt situasjonen og i følge avisene står Kina på kanten av stupet. Vi har nettopp vært i Kina, og for oss fremsto virkeligheten langt annerledes enn det som fremkommer i media. Dersom du leser norske, eller for den del internasjonale aviser, har du sikkert fått med deg at pessimismen har økt rundt den kinesiske økonomien. Pessimistenes bekymringer har vært høy gjeldsgrad, boligboble, overkapasitet og fallende økonomisk vekst. Vi tror Kina vil kunne oppleve utfordringer når de beveger seg fra en investeringsdrevet økonomi til en mer konsumdrevet økonomi. Men basert på besøket er vår oppfatning at dette er lengre frem i tid. Da finanskrisen slo inn over oss i tok verdens sentralbanker og myndigheter grep. Kinesiske myndigheter var raskt på banen med stimulansepakker, som bidro til at den kinesiske veksten holdt seg høy. Et av tiltakene var lettelser på bankenes utlånskrav, som gjorde at flere fikk låne kapital og at gjeldsgraden steg. Dette har ført til at mange nå mener gjeldsgraden har steget for mye og er for høy, til tross for at gjeldsgraden er halvparten av det den for eksempel er i USA. Det er ingen tvil om at et veksten ikke kan bli drevet av ekspansiv kredittpolitikk over lang tid. Kinesiske myndigheter har også hatt et årvåkent øye med kredittveksten og har et langsiktig mål om å få den ned. De vil imidlertid ikke risikere å stramme inn så mye at veksten kollapser. Takten på boligbyggingen i kina har ført til spekulasjoner om en mulig boligboble. I Kina bygges det nå omkring 10 millioner nye boliger årlig. Boligbyggingen har vært stabil i 2012 og 2013 og har dermed ikke bidratt til BNP-veksten. 10 millioner kan høres mye ut, men tatt i betraktning av det høye innbyggertallet er det faktisk ikke avskrekkende. I Norge bygges det boliger årlig, og justerer vi den kinesiske boligbyggingen for innbyggertallet, tilsvarer det at vi årlig skulle bygget ekstra boliger i Norge. Mange av Kinas innbyggere bor fortsatt i bygninger av en meget lav standard, noe som burde tilsi en høy etterspørsel etter nye boliger. Mange har fått med seg byene som har blitt bygget uten at noen har flyttet inn, ofte omtalt som spøkelsesbyer. Vi besøkte en av disse bydelene i ZhengZhou, og i stedet for en forlatt by, var det nå en by full av liv. Det er tydelig at folk ønsker å flytte til disse byene, men byutvikling tar tid, og alt av infrastruktur skal være på plass før folk tar skrittet og flytter til byene. Noen av byene vil kanskje forbli spøkelsesbyer, men majoriteten vil nok yre av liv i fremtiden. Det som for oss ble enda klarere under vårt besøk var at kineserne tenker annerledes enn oss selv. Her hjemme bygger vi for å tilfredsstille dagens etterspørsel. I Kina bygger man for kommende år. Byer bygges opp mens det enda er billig å bygge, dimensjonen på veiene er overdrevet i forhold til trafikken, og fabrikker er dimensjonert for etterspørselen som kommer. I stedet for å planlegge en motorvei som tar unna for dagens trafikk, planlegger kineserne for trafikken ti år frem i tid. Kineserne selv bekymrer seg blant annet for miljøet. Ikke det globale miljøet, men den lokale luftforurensingen i Kina, såkalt smog. Som vi forventet var problemet størst i de store byene, men vi ble overrasket over at dette er et problem over hele det nordlige Kina. Denne type forurensing måles i svevestøv per kubikkmeter luft. I Norge skal denne verdien være under 25. I Bergen ble for eksempel biltrafikken begrenset i fjor da nivået var på alarmerende 35. I Beijing var nivået helt oppe i 400. Dette bekymrer myndighetene og miljøet er trolig et av hovedområdene de vil ta tak i fremover. Når vi snakket med innbyggerne var de klare på at forurensingen var verdt det. De hadde økt sin levestandard betraktelig, og det var det viktigste, så fikk det helle være med den uheldige bieffekten i form av grå og forurenset luft. Demokrati var heller ikke så viktig for de vi snakket med. Det aller viktigste for kineserne er tilsynelatende velstand og stabilitet. Slik så en skyfri dag ut da vi var på besøk i Kina En annen utfordring i Kina er korrupsjon. XI Jinping, Folkerepublikkens president, har satt i gang et omfattende arbeid for å gjøre noe med dette problemet. Dette har ført til at politikere høyt oppe i systemet har blitt gransket for korrupsjon, noe som har fått mye oppmerksomhet. Det er fortsatt en lang vei å gå, men det er viktig for Kina å få ryddet opp i denne problematikken. For oss er det vanskelig å forutse den mellomlange økonomiske utviklingen i kina. Det er helt klart at en økonomi, som i så stor grad er drevet av investeringer(40-50 prosent av veksten i BNP kommer fra investeringer), løper en risiko for ubalanser. Forbruk står for omkring 35 prosent av BNP, omkring halvparten av hva som er tilfelle i USA. Det som også synes klart for oss er at myndighetene ikke vil løpe risikoen av at økonomien knekker sammen. Kinesiske myndigheter er og har historisk sett vært svært opptatt av å opprettholde ro og stabilitet. Til å hjelpe seg har myndighetene ikke bare en verktøykasse med hjelpemidler, men en hel redskapsbod. Vi er derfor av den oppfatning at Kinas økonomi ikke vil gå inn for en hard landing. Til dette er nedsiden for landes økonomi og de politiske myndigheter for stor. Vi vil kunne oppleve en sakte, stabilt fallende vekst, men ikke av det dramatiske omfanget man kan få inntrykk av i dagspressen. Vi i vesten må nok innfinne oss med en ting: det er ikke bare våre gjøremåter og tanker som fungerer. Kineserne tenker uten tvil på en annen måte enn oss. Det må vi som investorer ta inn over oss når vi investerer både direkte eksponert mot kina, men også i andre markeder. Kina påvirker oss

6 Viktig informasjon Dette dokumentet er utarbeidet av Danske Capital (kapitalforvaltningsenheten i Danske Bank) til bruk overfor kunder i Sparebanken Vest. Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Capital AS. Dokumentet er et markedsføringsdokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet, samt rådgivere i Sparebanken Vest, kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til de produktene som omfattes av denne avtalen spesielt. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Dette dokumentet er kun ment som en orientering og må ikke alene betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av fond. For en fullverdig beskrivelse av fondene, henvises det til nøkkelinformasjon og prospekt på de underliggende fondene. Investor anbefales å settes seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. Kontaktinformasjon Sparebanken Vest Postboks 7999, 5020 Bergen Telefon Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer