Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2015

2 Horisont-fondene I februar opplevde vi at børsene fortsatte med forholdsvis store svingninger. I Danske Invest Horisont Aksje fikk vi en avkastning på 2,7 prosent, mens rentedelen i Danske Invest Horisont Rente Pluss ga en avkastning på 0,36 prosent. Kombinasjonsfondene fikk derfor godt betalt for overvekten i aksjer. Vi opprettholdt vår positive holdning til aksjer gjennom måneden. Den amerikanske økonomien fortsetter sin solide vekst, dog med en noe lavere takt enn tidligere. Vi ser samtidig stadig flere tegn til at de europeiske økonomiene nå er på riktig vei. Dette sett i sammenheng med at alternativet, som er renteplasseringer, gir en lav forventet avkastning fremover, opprettholder vi overvekten i aksjer ved inngangen til mars. I aksjeporteføljen er vi fremdeles noe forsiktige med eksponeringen mot norske aksjer. Dette skyldes først og fremst vår tro på at norsk økonomi vil bli hemmet av den lave oljeprisen og lavere oljeinvesteringer. Dersom vi ser på verdsettelsen av Oslo Børs, er det greit å være klar over at Oslo Børs nå er på samme nivå som da oljeprisen var 100 dollar per fat. Av de globale markedene har vi mest tro på europeiske finansielle aktiva fremover. Disse er mer attraktivt priset, og vi tror på et økonomisk oppsving i regionen. Amerikanske aksjer begynner å bli høyt priset, men samtidig er dette også en av regionene som utvikler seg best rent økonomisk. I renteporteføljen er vi fortsatt positive til mer risikofylte plasseringer. Porteføljen er overvektet mot internasjonale kredittobligasjoner, noe som reflekterer dette synet. Fondet har oppunder ni prosent i obligasjoner fra fremvoksende økonomier, både i lokal og hard valuta (USD eller EUR). I tillegg har fondet en eksponering på i underkant av åtte prosent mot høyrenteobligasjoner. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 15,96 % 4,76 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 16,34 % 5,99 % Fond 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 3,33 % 0,39 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 1,33 % 0,18 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** YTD YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond - - 1,03 % 4,82 % 0,89 % - - 1,06 % 4,75 % 0,71 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond - - 0,80 % 5,00 % 0,93 % - - 0,67 % 4,75 % 0,71 % **DI Horisont Rente Pluss, NOK I ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 28. februar 2015

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 8,0 % 7,0 % 1 9,0 % 8,0 % 7,0 % YTD Horisont 20 Horisont 35 Fond - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 7,38 % 1,68 % - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 4,38 % 1,25 % Fond ,02 % 9,31 % 2,33 % ,70 % 6,72 % 2,05 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 1 16 % 14 % 12 % 10 % 1 1 8,0 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 11,24 % 3,02 % - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 9,10 % 2,85 % Fond ,34 % 13,19 % 3,66 % ,45 % 11,53 % 3,66 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Horisont 80 Fond - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 15,05 % 4,36 % - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 13,99 % 4,47 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 28.februar 2015

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 2,7 prosent i februar, mot referanseindeksens 2,9 prosent. Mindreavkastningen mot referanseindeksen kan i hovedsak tilskrives utviklingen i våre underfond eksponert mot Europa, USA og fremvoksende markeder. Oljeprisen kom tilbake Etter at oljeprisen har falt betydelig de seneste månedene snudde utviklingen i februar. Prisen på brent-olje steg 15 prosent og et fat nordsjøolje handles nå i overkant av 60 dollar. For at aktiviteten i oljeservicebransjen skal opprettholdes og resultatene i oljeselskapene skal forsvares, må imidlertid oljeprisen stige ytterligere. Oljeprisøkningen ble uansett tatt godt imot av aksjemarkedet og oljerelaterte selskaper som for eksempel SubSea7 og Statoil fikk en positiv måned. De to selskapenes aksjekurs steg med henholdsvis 15,3 og 13,9 prosent. Selv etter at vi i fjor høst tok ned eksponeringen mot energisektoren i de norske porteføljene, har vi beholdt en betydelig posisjon i SubSea7. Dette skyldes selskapets markedsposisjon som et av de ledende selskapene innefor sitt felt. Samtidig har selskapet også en solid ordrebok. Vi har opprettholdt vår eksponering mot utvalgte oljeservice-selskaper, men samlet sett har vi fortsatt en begrenset eksponering oljerelaterte selskaper. De norske underfondene bidro med en meravkastning utover sin referanseindeks i februar. Mindreavkastning i europeisk underfond Til tross for at vi var allokert riktig med en overvekt mot europeiske aksjer, fikk vi et negativt bidrag da vårt europeiske underfond leverte vesentlig svakere enn fondets egen referanseindeks. Underfondets mindreavkastning kan i stor grad tilskrives at to av fondets største plasseringer, Signet og Victrex ga en negativ avkastning på henholdsvis 0,4 og 0,8 prosent uten at det kom noen vesentlige nyheter. Det er tatt inn tre nye selskaper i den europeiske porteføljen i løpet av februar. Vi mener Forbo, Diploma og IMCD alle er ledende innenfor sine bransjer, og med gode vekstutsikter Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI USA, NOK 27,9 % DI Norske Aksjer Institusjon I 26,6 % DI Norske Aksjer Institusjon II 18,9 % DI Europe Small Cap 15,2 % DI Global Equity Solution 7,2 % DI Global Emerging Markets DI Afrika 0,5 % DI Global Emerging Markets, NOK 0,4 % DI Latinamerika 0,4 % Kontanter Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Rentefrykt dempet fremvoksende markeder Som det kan leses i rentekommentaren rykker Den amerikanske sentralbankens første renteøkning nærmere. Når investorer nå ser at tiden for billig kapital går mot slutten er det de fremvoksende markedene som først påvirkes negativt. Dette førte til at de fremvoksende økonomiene ikke holdt følge helt avkastningsmessig, til tross for at den kinesiske veksten ser ut til å ha stabilisert seg. Fondet som inngår i DI Horisont Aksje, falt 0,5 prosent i februar. Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Det ble nok en begivenhetsrik måned for oss som er interessert i renter. Vi fikk rentekutt og kvantitative lettelser fra Sverige, spennende nyheter fra den amerikanske sentralbanken, og fallende renter i euroområdet. Her hjemme har Norges Bank en utfordring. I Europa ser dragkampen mellom Hellas og Troikaen ut til å forbli en vedvarende faktor også i tiden fremover. Avtalen som ble gjort i februar er midlertidig, og nye forhandlinger vil komme. Vår nærmeste nabo, Sverige, overrasket markedene og innførte negativ styringsrente i tillegg til kvantitative lettelser. Styringsrenten i Sverige er dermed 0,1 prosent. De kvantitative lettelsene innebærer at sentralbanken har besluttet å kjøpe statsobligasjoner med fem års løpetid for 10 milliarder kroner. Begrunnelsen for tiltakene var at den svenske sentralbanken frykter at inflasjonen vil bli for lav for lenge. Den svenske sentralbanken ser ikke for seg å heve renten før tidligst andre halvdel Det var knyttet stor spenning til februarmøtet i den amerikanske sentralbanken. Dette skyldes at den amerikanske økonomien går relativt bra, og mange er usikre på når Fed vil starte å heve renten. Slik vi tolker signalene fra Fed synes det nå som om sentralbanken ikke lenger vil signalisere en lengre periode med lave renter. I stedet legger den nå vekt på at det er de økonomiske nøkkeltallene som vil være avgjørende for når den første rentehevelsen finner sted. Dette betyr altså at dersom vi får solide inflasjons og arbeidsmarkedstall de kommende månedene, kan Fed starte rentehevingene allerede i juni. Mange ser nå frem til Norges Banks rentemøte i mars. Norsk inflasjon, målt ved kjerneinflasjonen som ekskluderer mat og energi, viste en prisstigning på 2,4 prosent i januar. Dette var i overkant av hva markedet hadde ventet. Ved inngangen til februar var det priset inn to rentekutt fra Norges Bank. Etter inflasjonstallene er det knyttet noe spenning til hvor mye Norges Bank faktisk vil kutte renten fremover. Inflasjonen trekker opp sannsynligheten for at rentene ikke skal så lavt som tidligere signalisert, mens kronekursen, renten til våre viktigste handelspartnerne, og usikkerheten rundt oljeprisens innvirkning på norsk økonomi trekker i motsatt retning. Kredittpremien, eller risikopåslaget, som solide norske sparebanker må betale for 5 års penger falt marginalt også i februar. Risikopåslaget for ansvarlige 5- årslån steg derimot med 2 basispunkter. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 61,5 % DI Norsk Kort Obligasjon 30,1 % DI Nordisk Kredittobligasjon 1,7 % Kredittpapirer 6,3 % Rentederivater -2,5 % Kontanter 2,9 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Godt bidrag fra den globale eksponeringen Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK oppnådde i februar en avkastning på 0,35%, mens andelsverdien i Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK I steg 0,37 prosent. Dette var bedre enn referanseindeksen som steg med 0,14 prosent. Internasjonale kredittobligasjoner ga generelt et godt avkastningsbidrag til fondet i februar. Høyrenteobligasjoner bidro spesielt bra, med en avkastning for globale og europeiske høyrenteobligasjoner på henholdsvis 2,0 og 2,3 prosent. Fondet fikk et negativt bidrag fra obligasjoner utstedet i lokal valuta i fremvoksende økonomier. Denne eksponeringen falt 2,1 prosent grunnet valutaeffekter. Rentehevningen i USA kommer nærmere Den siste arbeidsmarkedsrapporten fra USA tegner et bilde av en økonomi som fortsetter den positive trenden fra Økonomien vokser nå med en hastighet over sitt langsiktige potensial. Det ble skapt mange arbeidsplasser i privat sektor, samtidig som tallene fra de foregående månedene ble revidert opp. Mellom november og januar ble det skapt over 1 million nye arbeidsplasser i privat sektor, det høyeste tallet på 17 år. Vi tror den amerikanske økonomien for øyeblikket har en årlig veksttakt på mellom 3 og 3,5 prosent. Videre tror vi at dette er en veksttakt som vil bli opprettholdt gjennom første halvdel av 2015, drevet av forbruksvekst. Den solide utviklingen i amerikansk økonomi fører til at rentehevningen fra FED kommer nærmere. Vi tror på en renteøkning allerede i sommer. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking DI Norske Aksjer Inst II Obligasjoner: Norske Obligasjoner 76,1 % DI Nye Markeder Obligasjon HC 5,9 % DI Nye Markeder LC 2,7 % DI Global High Yield Bonds 2,6 % DI Euro High Yield Obligasjon 4,6 % Amerikansk High Yield 0,6 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 2,8 % DI Global Realrente Obligasjon 0,2 % Annet 1,5 % Positive utsikter til tross for politisk uro Det skapte store overskrifter i februar da den nyvalgte greske regjeringen sto fast på at den ikke ville tolerere de harde betingelsene til Troikaen (ECB, EU og IMF) for å få tilgang på kapital. I ellevte time senket Hellas den steile holdningen og fikk på plass en avtale med Den europeiske sentralbanken og EU, uten at Hellas fikk nevneverdige lettelser i betingelsene. Avtalen hjelper kun Hellas frem til juni, så vi forventer ytterligere politisk usikkerhet i tiden fremover. Til tross for den politiske usikkerheten i Europa mener vi fortsatt at effektene av den lave oljeprisen, svak euro, samt enklere tilgang på kreditt fra de europeiske bankene, vil bidra til å gi den nødvendige støtten til europeisk vekst i Samlet sett vil disse effektene veie tyngre enn den politiske uroen, forutsatt at den politiske uroen ikke eskalerer.

7 Økonomisk utvikling En av hovedoverskriftene i februar var uten tvil usikkerheten rundt forlengelsen av låneavtalen Hellas har med Troikaen ; Den europeiske sentralbanken, EU og Det internasjonale pengefondet. Den nyvalgte greske statsministeren har gått hardt ut mot de reform og innstramningskrav som Hellas har blitt stilt ovenfor fra Troikaen. Partene kom til enighet mot slutten av måneden, uten at Hellas fikk nevneverdig gjennomslag for sine krav om lettelser. Avtalen sikret betjeningen av gresk gjeld seks måneder fremover i tid. Etter at de europeiske aksjemarkedene presterte svakere enn andre markeder mot slutten av fjoråret har dette nå blitt reversert noe hittil i år. Slik vi ser det er de europeiske økonomiene nå i en økonomisk fase mellom å ha bunnet ut og å akselerere igjen. Dette understøttes av fremtidstroen til bedriftene, investortilliten og tysk arbeidsledighet. Investortilliten steg til 12,4 i februar, langt mer enn 3,0 som var ventet. Den tyske arbeidsledigheten er nå også rekordlav. Svekkelsen av euroen og den fallende oljeprisen har vært positive bidragsytere for de europeiske økonomiene. Den lave oljeprisen har også hjulpet den amerikanske veksten som nå ligger omkring 4 prosent. I februar kom kanskje den sterkeste arbeidsmarkedsrapporten fra USA på 10 år. Dette skyldtes først og fremst at tallene for november ble revidert opp til nye jobber, noe som er det høyeste antallet nye jobber siden Ledighetsraten holdt seg stabil, noe som kan tyde på at flere som tidligere har meldt seg ut av arbeidsmarkedet nå er på vei tilbake. Optimismen skyldes i hovedsak den sterke økonomiske veksten i USA. Vi tror veksttakten fremover vil komme noe ned, men vi forventer fortsatt en solid vekst på omkring 3,5 prosent. Det store spørsmålet er når rentehevelsene vil komme fra Fed. Våre tanker rundt dette kan du lese i rentekommentaren lengre bak i rapporten. For norsk økonomi er vi fortsatt usikre på hvordan oljeprisfallet vil påvirke fastlandsøkonomien. Sentralbanksjef Øystein Olsen poengterte i sin årstale at omstillingen i norsk økonomi, som et resultat av oljeprisfallet, ikke bør møtes med økt statlig pengebruk. Dette vil vanskeliggjøre omstillingen fra oljerelaterte til eksportrelaterte bedrifter. Til tross for usikkerheten fortsatte norske boligpriser å stige i februar. Priseveksten for OBOS-boliger var på 2,3 prosent fra januar. Vi tror at veksten i norsk økonomi vil avta. Den lave oljeprisen fører til at investeringene i Fastlands-Norge vil påvirke veksten negativt. Europeisk økonomi bunner ut Global allokeringsgruppe Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

8 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2013 Horisont-fondene Horisont-fondenes overvekt i aksjer bidro positivt i årets første måned. DI Horisont Aksje som er aksjedelen i porteføljen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar Mange løftet nok øyenbrynene når de viktige brutto nasjonalprodukt (BNP) tallene kom fra USA i januar. Tallene viste at den amerikanske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON April 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Den amerikanske sentralbanken signaliserte at styringsrenten vil bli holdt uendret i en lengre periode, mens den Europeiske Sentralbanken (ESB)

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter

Månedsrapport. April 2015. Høyere langsiktige renter Månedsrapport April 2015 Høyere langsiktige renter Oljeprisen begynte å stige i april, og bidro positivt til den norske børsen. Norske kroner har også reagert på dette, og har steget 6,5 prosent mot amerikanske

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer