MARKEDSINFORMASJON. April SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT"

Transkript

1 MARKEDSINFORMASJON April 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

2 Makro Den amerikanske sentralbanken signaliserte at styringsrenten vil bli holdt uendret i en lengre periode, mens den Europeiske Sentralbanken (ESB) satt som ventet opp sin styringsrente i april. Uttalelser fra banken underbygger forventninger om fortsatt oppgang i rentene utover året. Det var også fornyet fokus på gjeldssituasjonen i Europa hvor Portugal og Hellas fortsatt er tema. Siden April Hittil i år Profil oppstart (est*) (est*) (est*) SPV 30 0,3 % -0,1 % 5,5 % 5,9 % 17,3 % -3,4 % SPV 60 0,1 % -0,8 % 8,8 % 8,2 % 28,0 % -16,0 % SPV 80-0,1 % -1,3 % 11,1 % 9,8 % 35,1 % -24,4 % SPV Aksje -0,2 % -1,9 % 13,4 % 11,3 % 42,3 % -32,8 % SPV Rente 0,5 % 0,7 % 2,2 % 3,5 % 6,7 % 9,2 % Etter en lengre periode med tiltagende vekst er det nå klart at den økonomiske veksten i USA er avtagende, bekreftet ved fallende tillitsindikatorer i april måned. Veksten er allikevel robust og positiv. Vi tror at noe av årsaken kan begrunnes med den høye oljeprisen, som gjør innhugg i forbrukernes kjøpekraft. På den annen side så viste sentralbankens kvartalsvise undersøkelse at banksystemet er i gradvis forbedring. Stadig flere banker letter nå på kredittbetingelsene som over tid vil bidra til å understøtte økonomien. Vi mener at dette vil ha betydelige positive konsekvenser for økonomien fremover. Til tross for uro i den europeiske periferien og ulmende usikkerhet knyttet til den japanske katastrofen, valgte ESB å heve sin styringsrente med 0,25% til 1,25%. Portugal, som det tredje landet, måtte be om redningspakke fra EU og IMF for å finansiere sitt budsjettunderskudd de kommende år. I tillegg er konsekvensene av en gresk gjeldsrestrukturering uoversiktlige, og vil skape ytterligere usikkerhet. Vi mener at global vekst er avtagende og vil være det i de kommende kvartaler. Veksten vil dog være positiv Avkastning spareprofiler siste 36 mnd SPV 30 (est*) SPV 60 (est*) SPV 80 (est*) SPV 30 SPV 60 SPV 80 Avkastning SPV Aksje og SPV Rente siste 36 mnd SPV Aksje (est*) SPV Aksje SPV Rente (est*) SPV Rente Spareprofiler Avkastningen for spareprofilene varierte fra 0,2% til 0,5% i april. Ingen profiler har et betydelig avvik i forhold til opprinnelig spareprofil. *Estimerte tall bygger på forutsetninger, se side 4. Gul = Viser profiler gitt kjøpstidspunkt har stort avvik i forhold til opprinnelig spareprofil. Investerings- Andel aksjer Avkastning Avkastning tidspunkt SPV 30 SPV 60 SPV 80 SPV Aksje SPV Rente % 60 % 80 % 0,0 % 0,0 % % 60 % 80 % -0,2 % 0,5 % % 59 % 80 % -1,9 % 0,7 % % 62 % 81 % 10,8 % 0,9 % % 64 % 82 % 19,3 % 2,2 % % 60 % 80 % 4,2 % 3,4 % % 61 % 81 % 9,2 % 4,3 % % 63 % 82 % 20,0 % 5,7 % % 65 % 83 % 33,2 % 7,2 % % 69 % 86 % 62,9 % 8,6 % % 68 % 85 % 55,4 % 11,2 % % 64 % 83 % 43,0 % 20,9 % % 60 % 80 % 22,3 % 21,6 % % 60 % 80 % 20,5 % 20,7 %

3 Akkumulert diff.avk. OSEFX vs MSCI World Aksjer Børsutviklingen i april bød ikke på mer spenning enn årets foregående måneder. Markedet svingte +/- 2% på daglig basis i april, men i hovedsak beveget det seg sideveis rundt 440-nivået, slik som det har gjort siden nyttår. Nyhetsbildet har også i april vært preget av internasjonale forhold, med fokus på uroen i Midtøsten. Oljeprisen har fortsatt å klatre. Oljeprisen steg 7,4% i april målt i dollar, samtidig som dollaren svekket seg 5,2% mot kronen. Vi har ikke gjort noen strategisk endringer, og er fortsatt posisjonert for sterke råvarepriser, asiatisk vekst og kjøpesterke norske husholdninger. Oslo Børs er attraktivt priset ut i fra rapportert inntjening i selskapene så langt og ut i fra forventet inntjening fremover. Som nevnt sist måned så er vi av den oppfatning at global vekst er avtagende og vil være det i de kommende kvartaler, men at veksten vil holde seg positiv. I tillegg er det usikkerhet knyttet til oljeprisutviklingen og utviklingen i den kinesiske økonomien. Vi tror allikevel at utviklingen i bedriftenes inntjening og bedrede arbeidsmarkeder vil mer enn kompensere for dette. Vi mener at, sett under ett, så vil aksjer gi en positiv avkastning for året som helhet. Vi må være forberedt på urolige børsmarkeder i månedene som kommer. Det var generelt sett en positiv måned på de internasjonale markedene i april. Det som ødela dette bildet var svekkelsen av euro og spesielt dollar mot norske kroner i samme periode, noe som førte til at de fleste markeder utviklet seg negativt for norske investorer. MSCI World endte ned 1,2%, den amerikanske S&P 500 indeksen ned 2,5% og Emerging Markets ned 2,3%. Den europeiske Bloomberg 500 indeksen endte opp 2,1%. Blant de internasjonale fondene i SPV Aksje var det Fortis Equity Europe Growth som leverte sterkest avkastning (3,7%), mens Danske Invest Global Emerging Markets leverte svakest (-2,1%). Vi fortsetter med vår overvekt i norske aksjer og Emerging Markets April Hittil i år Siden oppstart Vekt Region Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Norge -0,3% 0,0 % -0,4% 0,2 % 22,6% 31,0% 57% 40 % Verden -0,1% -1,0 % -3,7% -2,8 % 6,2% 5,5% 43% 60 % Avkast. -0,2% -0,8 % -1,9% -0,8 % 13,4% 15,3% % % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % Markedssyn norske vs. globale aksjer apr.08 sep.08 feb.09 jul.09 des.09 mai.10 okt.10 mar.11 Regionssyn Undervekt Nøytral Overvekt Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets Fond Forvalter Vekt Avk. siden Bidrag oppstart oppstart DI Norske Aksjer Inst II Danske Capital 24,5 % 27,9 % 7,0 % Pareto Verdi Pareto 19,0 % -0,6 % -0,1 % Holberg Norge Holberg 13,5 % 15,0 % 2,8 % Fortis Equity Grow th USA Fortis 13,5 % 3,5 % 0,5 % Odin Global Odin 9,7 % 10,6 % 0,5 % DI Stockpicking Danske Capital 9,2 % 3,3 % 0,3 % DI Global EM Aberdeen 3,5 % 5,1 % 0,2 % Fortis Equity Asia Emerging Fortis 2,6 % 6,8 % 0,3 % DI Europe High Dividend Danske Capital 2,4 % 13,1 % 0,3 % Fortis Equity Grow th Europe Fortis 2,3 % 20,1 % 0,5 % Kontanter -0,2 % 0,0 % 0,0 % Avkastning SPV Aksje siste 36 mnd SPV Aksje (est) SPV Aksje Benchmark

4 Rentenivå 3 års swap Renter PIIGS (Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania) landenes evne, eller mangel på denne, til å betjene sin statsgjeld preget markedet i april. Portugal hentet penger i markedet på relativt høye rentenivåer og annonserte at landet vil søke EU om hjelp. Usikkerheten knyttet til den greske gjelden drev deres renter over historiske rekordnivåer på tampen av måneden. Som markedet ventet, hevet den Europeiske Sentralbanken renten med 0,25% til 1,25% og synliggjorde den store forskjellen i den pengepolitiske tilnærmingen i forhold til den Amerikanske Sentralbanken (FED). Sentralbanksjefen Trichet stresset poenget med at banken var ansvarlig for prisstabilitet for 331 millioner innbyggere, og at inflasjon er mest utslagsgivende for de aller fattigste innbyggerne. På spørsmål om hvorvidt rentehevingen ville gjøre vondt verre for PIIGS landene svarte Trichet at høyere (styrings-) rente senker inflasjonsforventninger og dermed trekker ned langrentene April Hittil i år Markedssyn rentebinding (durasjon) Markedssyn rentebinding (durasjon) Siden oppstart Fond Indeks Fond Indeks Fond Indeks Avkast 0,5% 1,0% 0,7% 0,7% 2,2% 0,8% apr.08 sep.08 feb.09 jul.09 des.09 mai.10 okt.10 mar.11 S&P endret sin syn på amerikansk statsgjeld fra Stabilt til Negativt, noe som av flere ble tolket som et klart signal fra markedet til de amerikanske myndighetene om at statsfinansene trenger en innstramming i løpet av få år dersom USA skal beholde sin AAA-rating. Hverken FED eller Norges Bank endret sine styringsrenter. Kredittpåslagene i det norske (bank-) obligasjonsmarkedet trakk marginalt inn i perioden, noe som bidro positivt til avkastningen i våre porteføljer, samtidig som swap-stat spreadutviklingen trakk i motsatt retning. Kronen styrket seg mot Euro og USD i løpet av måneden. Dollaren er nå rekordsvak grunnet de lave rentene og de svake statsfinansene. SPV Rente leverte en avkastning i april på 0,5%, noe som var svakere enn referanseindeksen som leverte 1,0%. I SPV Rente var det KLP Pensjon II som hadde leverte best avkastning med 1%, mens pengemarkedsfondet til Holberg leverte lavest med 0,3%. Bakgrunnen for den gode avkastningen til KLP Pensjon II er at de lange rentene har trukket noe nedover i løpet av måneden. Vi fortsetter å ha eksponering mot fond som har lang kreditteksponering mot norske banker. Regionssyn Undervekt Nøytral Overvekt Durasjon Stat Kreditt Finans Finans Ansvarlig Industri Investment Grade Industri High Yield Fond Vekt Avk. siden oppstart Bidrag siden oppstart DI Norsk Obligasjon Institusjon 42,7 % 2,9 % 1,2 % Holberg Likviditet 34,3 % 3,4 % 1,0 % KLP Pensjon II 22,0 % 1,2 % 0,3 % Kontanter 1,0 % 0,0 % -0,1 % Avkastning SPV Rente siste 36 mnd SPV Rente (est) SPV Rente Benchmark

5 Forklaringer og definisjoner Alle avkastningstall er beregnet i underliggende fond og spareprofiler som forutsetter at man har vært investert i hele den angitte tidsperioden og at det ikke har vært gjort innskudd eller uttak. Enkeltkunders porteføljer vil av denne årsak avvike noe fra de rapporterte tall der de nevnte forutsetninger ikke er oppfylt. Side/Figur Begrep Forklaring 2/Figur 1 Avkastning Figuren viser spareprofilenes verdiutviklingen av kroner siste 36 måneder. Avkastningen er avledet av SPV Aksje og SPV Rente med årlig rebalansering. I perioden frem til oppstart av SPV fondene benyttes fondenes simulerte avkastning. Denne perioden er markert med stiplede linjer. Se figurforklaring 2/Figur 2 og 3/Figur 2. 2/Tabell 2 Aksjeandel Tabellen viser aksjeandel i de forskjellige spareprofilene gitt kjøpstidspunkt. Dersom aksjeandelen er nærmere en annen spareprofil enn den valgte, markeres aksjeandelen med gult. Kunden oppfordres da til å gjennomgå sin portefølje. 3/Figur 1 Differanseavkastning Differanseavkastning mellom regionene er beregnet ved å bruke SPV Aksjes delindekser. Denne tidsserien vises som en heltruken linje siste tre år. Fargen på det skraverte området viser Danske Capitals implementerte markedssyn knyttet til vekting mellom regionene på det aktuelle tidspunkt. 3/Tabell 2 Markedssyn Nøytralvekt Norge mot utland er 40 % i Norge og 60 % utland. Nøytralposisjonen til de internasjonale regionene bestemmes av de til enhver tid gjeldene vektene disse har i Morgan Stanley International World Net Index (MSCI). 3/Figur 2 Avkastning Figuren viser avkastningen til SPV Aksje siste 36 måneder. Frem til oppstart av fondet, , er avkastningen basert på Danske Capitals historiske regionssyn. Avkastningen er i all hovedsak basert på underfondene som inngikk i modellporteføljen ved oppstart. For de fondene med manglende historikk, er andre sammenlignbare fond benyttet. Andre sammensetninger ville gitt andre 3/Tabell 3 4/Tabell 3 Fond, vekt, avkastning og bidrag Tabellen viser fondets eksponering på rapporteringstidspunktet. Avkastning for de viste beholdningene er i den perioden beholdningene har inngått i porteføljen. Dette tallet kan avvike fra underfondets offisielle rapporterte avkastning. Bidrag hittil i år viser hvor mye eierposisjonen i det angitte underfond har bidratt til totalavkastningen i porteføljen. 4/Figur 1 Rentenivå og durasjon Den heltrukne linjen viser nivået på 3 års Swap rente i Norge (Swap-renten en interbank referanserente over 1 år løpetid, jfr NIBOR-renten som er under 12 mnd løpetid). Fargen på det skraverte området viser Danske Capitals implementerte markedssyn knyttet til durasjon i porteføljen på angitte tidspunkt. 4/Tabell 2 Markedssyn Nøytralposisjonen til fondets durasjon er 3 år. For stat og kreditt er det ikke fastsatt noen verdi på nøytralposisjonen. 4/Figur2 Avkastning Figuren viser avkastningen til SPV Rente siste 36 måneder. Frem til oppstart av fondet, , er avkastningen basert på Danske Capitals historiske rentesyn. Avkastningen er basert på underfondene som inngikk i modellporteføljen ved oppstart.

6 Disclosure Dette dokumentet er utarbeidet av Danske Capital (kapitalforvaltningsenheten i Danske Bank) til bruk overfor kunder i Sparebanken Vest. Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Capital AS. Forfatter av dette dokumentet er Morten Rasten, administrerende direktør i Danske Capital AS. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet, samt rådgivere i Sparebanken Vest, kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til de produktene som omfattes av denne avtalen spesielt. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Dette dokumentet er kun ment som en orientering og må ikke alene betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av fond. For en fullverdig beskrivelse av fondene, henvises det til faktaark og prospekt på de underliggende fondene. Investor anbefales å settes seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas. Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2013 Horisont-fondene Horisont-fondenes overvekt i aksjer bidro positivt i årets første måned. DI Horisont Aksje som er aksjedelen i porteføljen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Markedskommentar, mai 2010

Markedskommentar, mai 2010 Markedskommentar, mai 2010 Forbruk sikret BNP vekst i USA Amerikansk økonomi målt i årlig BNP-vekst steg med 3,2 % første kvartal i år. Den største delen av denne veksten var det de amerikanske forbrukerne

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer