Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet"

Transkript

1 Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport

2 Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet. Tilsynet skal også informere og veilede organisasjoner og søkere om momskompensasjonsordningen. Formålet med denne undersøkelsen er å studere brukernes behov for og tilfredshet med ulike forhold knyttet til tilsynsvirksomheten. Målgruppen består av tre brukersegmenter: 1. Brukere av Lotteritilsynet 2. Brukere av Stiftelsestilsynet 3. Brukere av momskompensasjonsordningen Undersøkelsen består av to deler: 1. Kvantitativ kartlegging: Spørreundersøkelse blant brukere som har hatt kontakt med tilsynet i løpet av det siste året. 2. Kvalitativ oppfølging: Fokusgrupper og dybdeintervjuer blant brukere for å gi dypere innsikt i de ulike utfordringene som ble kartlagt i den kvantitative undersøkelsen. Resultatene skal danne grunnlag for videreutvikling av tilsynets kommunikasjonsarbeid. 2

3 Overordnet tilfredshet Sammenlignet med andre tilsyn/sammenlignbare direktorater, er brukertilfredsheten høy med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette gjelder særlig for brukere av Lotteritilsynet og blant brukere momskompensasjonsordningen. Brukere av Stiftelsestilsynet uttrykker noe mindre grad av tilfredshet. I den kvalitative studien uttrykker brukerne at forholdene for alle tre målgrupper har blitt lettere især de siste par årene. Digitalisering av kontakten (skjemaer, o.l.) beskrives som en viktig årsak til forenklingen. 3

4 Informasjon og veiledning Tilfredsheten med forhold knyttet til informasjon og veiledning viser positiv forbedring sammenlignet med Den kvantitative kartleggingen avdekker at følgende forhold kan omtales som styrker for tilsynet, dvs. brukerne er tilfredse, de mener forholdene er viktige og de har positiv effekt på overordnet brukertilfredshet: «Informasjon om hvilke tidsfrister som gjelder for innlevering av søknader» (brukere av Stiftelsestilsynet og momskompensasjon). «At skriftlig informasjon er skrevet med et klart og tydelig språk» (brukere av Lotteritilsynet). «At det finnes informasjon om min virksomhets plikter» (brukere av Stiftelsestilsynet»). «Hvordan tilsynet gir informasjon og tilbakemeldinger på forventet behandlingstid på innsendte søknader» (brukere av momskompensasjon). Når det gjelder forbedringspunkter, tilsynets svakheter, stikker følgende forhold seg ut: «At det finnes informasjon om min virksomhets rettigheter» (brukere av Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet). «At skriftlig informasjon er skrevet med et klart og tydelig språk» (brukere av Stiftelsestilsynet og momskompensasjon). I fokusgruppene vektlegges det at språket kan være vanskelig for brukere uten juridisk kompetanse eller erfaring, og videre at informasjonen ikke alltid er entydig og klar. «Hvordan tilsynet gir informasjon og tilbakemeldinger på forventet behandlingstid på innsendte søknader» (brukere av Stiftelsestilsynet). Oppfølgingsintervjuene og fokusgruppene viser videre at brukere er misfornøyde med den informasjonen de ikke får, og som derfor ikke er målt i kartleggingen. Generelt sett ønsker brukerne mer rådgivning. De ønsker også at tilsynet skal gi anbefalinger og konkrete tips ved utfylling av skjemaer, slik at gjentatte justeringer og innsendelser kan begrenses.- 4

5 Service Med unntak av ett forhold, viser den kvantitative kartleggingen at brukerne i stor grad er tilfredse med den servicen de får hos tilsynet. Følgende forhold utmerker seg som styrker for tilsynet: «Ansatte er serviceinnstilte ved kontakt» (alle brukergrupper). «Ansatte formulerer seg enkelt og forståelig» (alle brukergrupper). «Ansatte svarer raskt på e-post» (brukere av Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet). «Ansatte er tilgjengelige på telefon» (brukere av momskompensasjon). I oppfølgingsintervjuene og fokusgruppene blir det også vektlagt at serviceinnstilling og imøtekommenhet ofte er høy, men også at dette i større grad gjelder for de mest erfarne saksbehandlerne. På den annen side viser den kvantitative kartleggingen at følgende forhold er en svakhet ifølge alle brukergrupper: «Ansatte er fleksible og løsningsorienterte». Oppfølgingsintervjuene og fokusgruppene viser at mange brukere synes det er vanskelig å forstå om det er regelverket eller om det er saksbehandlere som er firkantede og rigide. Flere foreslo at årsakene kan knyttes til foreldede eller firkantete bestemmelser og manglende opplæring i moderne kundebehandling, snarere enn saksbehandlerne i seg selv. Det ble også foreslått at en forklaring på manglende fleksibilitet skyldes et uklart og tolkbart regelverk, som fører til at «strengeste linje» blir fulgt i saksbehandlingen. Brukerne mente at større åpenhet og dialog vil kunne spare tilsynet for en rekke henvendelser, gjentatt behandling av justerte søknader o.l. 5

6 Kompetanse Når det gjelder opplevd kompetanse hos ansatte i tilsynet, viser den kvantitative kartleggingen at alle tre brukergrupper opplever ett forhold som en styrke for tilsynet: «Ansatte holder seg oppdatert på gjeldende lover, regler og forskrifter». I tillegg er brukere av Lotteritilsynet tilfredse med ansattes «kunnskap om lotterimarkedet». I fokusgruppene vektlegges det at ansatte har god juridisk kompetanse, og at saksbehandlerne tar sin tilsynsrolle alvorlig. På den annen side viser kartleggingen at alle tre målgrupper mener at tilsynet har særlig to svakheter knyttet til kompetanse: «Ansatte behandler kritiske spørsmål profesjonelt». «At vi får den samme informasjon og veiledning uavhengig av saksbehandler». Enhetlighet ble diskutert mye i oppfølgingsintervjuene. Det kan oppfattes som uprofesjonelt når det ikke er konsistens i svarene man får fra ulike saksbehandlere. Flere deltakere snakket om å «være heldig med saksbehandler», men også at regelverket trolig er uklart og dermed tolkbart. Andre uttrykte at de savner bedre praktisk kompetanse om hvordan virkeligheten er «der ute» hos saksbehandlerne. 6

7 Effektivitet i saksbehandlingen Den kvantitative kartleggingen viser at brukere av Lotteritilsynet og momskompensasjon i stor grad er tilfredse med tiden det tar å få behandlet søknader og spørsmål om ulike forhold. Brukere av Stiftelsestilsynet er mer kritiske til effektiviteten i saksbehandlingen. I fokusgruppene og dybdeintervjuene fremkom det at især stiftelser kan oppleve saksbehandlingen som byråkratisk og tungrodd ved avslag på søknad og klage. Brukere av Lotteritilsynet Blant de som har gjort seg opp en mening, svarer flertallet at de er fornøyde med effektiviteten i saksbehandlingen. Tilfredsheten er tydeligst for «Tiden det tar å få behandlet søknad om godkjenning som lotteriverdig organisasjon» og «Tiden det tar å få behandlet spørsmål om regnskapssortering». Tilfredsheten knyttet til «tiden det tar å få behandlet søknad om autorisering av lokalinnehaver» er noe svakere sammenlignet med Brukere av Stiftelsestilsynet Meningene er delte om hvor effektive tilsynet er i saksbehandlingen. Brukerne er mest tilfredse med «tiden det tar å få behandlet søknad om nyregistrering» og «tiden det tar å få behandlet søknad om vedtektsendring». På den annen side uttrykker om lag 1 av 4 av de brukerne som har gjort seg opp en mening misnøye med alle forholdene knyttet til effektiviteten i saksbehandlingen. I oppfølgingsintervjuene ble det hevdet at regelverk og tolkning ikke er tilpasset et samfunn som er annerledes enn da mange stiftelser og deres vedtekter ble opprettet. Brukere av momskompensasjonsordningen På samme måte som med brukere av Lotteritilsynet, er flertallet av de som har erfaring tilfredse med effektiviteten i saksbehandlingen. Tilfredsheten med «tiden det tar å få behandlet søknad om forenklet modell har økt sammenlignet med

8 Digitale tjenester Flertallet av brukerne i alle målgrupper er alt i alt tilfredse med tilsynets nettsider, og vi ser også antydninger til at tilfredsheten har økt sammenlignet med Blant brukere av Stiftelsestilsynet er ett forhold ved nettsidene en styrke for tilfredsheten med tilsynet: «At det er enkelt å finne fram til relevante lover, regler og forskrifter på tilsynets nettsider» I oppfølgingsintervjuene ble hjemmesidene stort sett beskrevet som brukervennlige og tydelige. Store erfarne brukere mente imidlertid at den er laget for nybegynnere: informasjonen kan oppfattes som for generell. Små brukere med lite behov for kontakt oppfattet i større grad hjemmesiden som utfordrende å navigere i. Dette forholdet er imidlertid en svakhet for tilfredsheten med tilsynet blant brukere av Lotteritilsynet og momskompensasjonsordningen. For brukere av momskompensasjonsordningen er også «brukervennlighet ved utfylling av søknader» en svakhet. 8

9 Brukernes behov og ønsker Et klart flertall i samtlige brukergrupper ønsker å ha muligheten til å «hente opp fjorårets skjema slik at en ikke trenger å fylle ut alt på nytt» og å «ha en min side hvor all skriftlig kommunikasjon med tilsynet foregår. En ikke ubetydelig andel av alle brukergruppene ønsker også at «tilsynet sender ut et nyhetsbrev som vi kan abonnere på med aktuelle saker og informasjon om endringer» og «at tilsynet arrangerer konferanser om aktuelle temaer». Det er relativt begrenset interesse for at tilsynet skal være representert på sosiale medier, at tilsynet skal være representert på en egen fagblogg eller at det skal være mulig med videomøter. Interessen for disse tre mulighetene har imidlertid økt noe sammenlignet med De kvalitative oppfølgingsintervjuene bekreftet dette inntrykket, og det ble foreslått at tilsynet i stedet bør vurdere å opprette en faglig chattjeneste på hjemmesiden. Foretrukken informasjonskanal Den klart mest foretrukne informasjonskanalen blant alle brukere, er epost (inkludert utsendelse av nyhetsbrev). En ikke ubetydelig andel foretrekker også å bruke tilsynets nettsider samt å få brev tilsendt i posten. Andelen som foretrekker tilsynets nettsider har økt relativt klart sammenlignet med Sosiale medier og SMS foretrekkes av svært få brukere. 9

10 Klagebehandling I den kvantitative kartleggingen er det få brukere som oppgir at de har klaget på et vedtak i løpet av det siste året. Blant de som har klaget finner vi et velkjent mønster: De som har fått avslag på sin klagesak er klart mer misfornøyde enn de som ikke har fått avslag eller som ikke har fått ferdigbehandlet saken sin ennå. Ofte er det ikke mulig å øke tilfredsheten blant brukere som klager, og dette gjelder spesielt de som har fått avslag på en søknad. Vi finner imidlertid et kjent mønster i svarene til de som har begrunnet hvorfor de er misfornøyde: Det tar for lang tid, saksbehandlingen er for lite enhetlig og saksbehandlere er for rigide. Dette er forhold vi finner igjen som negative drivere av tilfredshet med tilsynet. I de kvalitative oppfølgingsintervjuene ble det også presisert at det er forståelse for at ikke alt skal godkjennes, men at de savner en bedre dialog og en større imøtekommenhet fra en del saksbehandlere. Tilfredshetsnivå avhenger av hvilke forventninger brukere har, og det er derfor viktig å kommunisere klart og tydelig tidlig i prosessen hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Dersom brukere har urealistiske forventninger til klagebehandlingen, vil et avslag nærmest med nødvendighet resultere i lav eller svekket tilfredshet. 10

11 Anbefalinger Kommunikasjon: Tydeliggjøre tilsynets muligheter og begrensninger. Et gjennomgående funn er at mange brukere anser medarbeidere hos tilsynet som lite fleksible og løsningsorienterte. Dette er et syn vi gjenkjenner fra andre brukerundersøkelser innen offentlig sektor, hvor arbeidets art er regulert av lover, regler og forskrifter. Brukernes oppfatninger styres av deres forventninger, og i mange tilfeller hjelper det å være tydeligere på hva brukerne kan forvente av saksbehandlingen. Utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for maksimalt brukerorientert respons ved avslag/klage. Digitale tjenester Fortsette den positive utviklingen av hjemmesiden og vurdere en fagchat-tjeneste eller et nyhetsbrev som oppfattes som attraktivt. Kan skje gjennom ressursgrupper sammensatt av brukere og saksbehandlere samt gjennom undersøkelser blant brukere. Grenseoppklaring tilsyn rådgivning Gjennomføre en grenseoppgang mellom tilsyn/kontroll og rådgivning til brukere, forslagsvis ved å skille ut rådgivningsbiten om nødvendig, og informere om nyheten. Kompetanseheving: Styrke medarbeidernes enhetlighet utad. En del brukere uttrykker misnøye med ansattes enhetlighet; hvorvidt de får den samme informasjon uavhengig av saksbehandler. Behandle kritiske spørsmål profesjonelt. Brukere opplever at kritiske spørsmål ikke alltid behandles profesjonelt, noe som kan skyldes begrenset bransjespesifikk og praktisk kunnskap. Regelverket for stiftelser Vurdere hva som kan gjøres med praktiseringen av regelverket vedr. endringer i stiftelser, hvordan reglene kan oppdateres, eller praktiseres mer i tråd med slik dagens samfunn er innrettet. 11

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394 Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012 Presentasjon 05.12.2012 Agenda 1 Om gjennomføringen 2 Profesjonelle: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon etter målgruppe 3 Profesjonelle: Brukertilfredshet

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer