Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11"

Transkript

1 HAMARREGIONENS INTERKOMMUNALE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE HAMAR, LØTEN, STANGE KOMMUNER. HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling rettet mot opplæringen til elever med særlige behov. PPT skal også skrive sakkyndig vurdering der loven krever det. Hamarregionens interkommunale PPT (HIPPT) er PPT for Hedmark fylkeskommune, Hamar, Løten og Stange kommuner. HIPPT ble vedtatt i fylkesråd og kommunestyrer november-desember 2007, og har vært i drift siden august Hamar er vertskommune for HIPPT, og tjenesten er lagt til avdeling for Barn og familie. I vurderingene som ble gjort før sammenslåingen til HIPPT ble det lagt vekt på noen fordeler med å slå sammen de tre tidligere pp-tjenestene. I rapporten fra arbeidsgruppen for interkommunal PPT er følgende fordeler med en sammenslåing definert: 1. Vi vil sammen kunne etablere ett fagmiljø med høyere kompetanse enn vi oppnår hver for oss. Dette tror vi vil kunne bidra til at rekruttering av ny fagkompetanse/ spisskompetanse blir lettere enn det er i dag. Ett sterkt fagmiljø vil også kunne virke positivt i forhold til å beholde medarbeidere. 2. Andre positive konsekvenser vil kunne være økt fleksibilitet i tjenesten, mindre sårbarhet ved fravær, flere å kunne rådføre seg med i vanskelige saker, bedre ivaretakelse av en helhetlig PP-tjeneste gjennom et trettenårig skoleløp. 3. Nærheten til den enkelte barnehage og skole vil kunne bli like godt ivaretatt som i dag ved at PP-tjenesten fortsatt reiser ut til virksomhetene. 4. Nærheten til foreldre/foresatte må kunne bli ivaretatt på samme måte, ved at møter blir lagt ute i virksomhetene. 5. En felles PP-tjeneste vil kunne bety økt tilgjengelighet for brukerne ved at det er flere medarbeidere som kan svare på henvendelser til tjenesten. 6. En større PP-tjeneste kan være mer attraktiv som samarbeidspartner for ulike kompetansemiljøer. HIPPT s visjon Felles forståelse, felles praksis. Trygghet for oss, kvalitet for brukerne. Denne formuleringen står over mål og tiltak i planen som en synliggjøring av hvor vi vil med HIPPT. Virksomhetsplanen skal synliggjøre områder, mål og tiltak som tjenesten ønsker å gjøre forbedringer på. Virksomhetsplanen er underliggende styringsarket for avdeling Barn og familie i Hamar kommune. Virksomhetsplanen skal brukes til å styre driften. C:\Documents and Settings\HIPPT03\Lokale innstillinger\temp\xpgrpwise\virksomhetsplan HIPPT 2011.doc 1

2 Utfordring/ risiko/ forbedringsområde For lang venteliste på nye henvisninger. Utvikling av venteliste vil avhenge av antall stillinger og henvisninger. Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering Felles praksis ved inntak og oppstart av saker Øke effektivitet og effekt på våre tjenester Øke kvaliteten på våre tjenester? Inntaksteam gjennomfører inntak og fordeling til saksbehandler Prosedyre for oppstart av saker Dialog i fagråd, ledermøter, nettverksmøter og tverrfaglige møter. Årsavslutning Kontinuerlig Statistikk fra HK-data Kompetanseheving i kartlegging for bhg og skole, spes.ped.nettverk Kontinuerlig Kontaktperson nettverk Førhenvisningsarbeid i kontaktmøter, bruk av skjema. Første veiledning til skolen skjer her. For bhg skjer dette på telefon. Avklaring av forventninger og oppdrag ved oppstart av saker og ved gjennomført sakkyndig vurdering. Kontinuerlig Kontinuerlig Kontaktperson skoler Saksbehandler 2

3 Utfordring/ risiko/ forbedringsområde Samordning med eiere og samarbeidspartnere. Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering PPT har god samhandling med samarbeidspartnere og eiere om prioriteringer og gjennomføring av våre tjenester. Komprimere utrednings- og rådgivningsprosess ved bedre samkjøring mellom rådgivere. Venteliste på utredning skal holdes kort, prioriteres foran nye saker. Årsavslutning Teamene Gi svar på fagrådets spørsmål om leveransen av pp-tjenester har blitt bedre med interkommunal PPT. Gjennomføre evaluering av HIPPT i samarbeid med strategiavdelingen og fagrådet. S&B 3

4 Utfordring/ risiko/ forbedringsområde Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering God kompetanse i organisasjonen for å møte behov på kort og lang sikt. Samarbeidspartnere oppfatter kvaliteten på kommunikasjonen som personavhengig. Lære av best praksis blant pptjenestene i Hedmark på utvalgte områder av tjenesten. HIPPT har nødvendig kompetanse på det spesialpedagogiske fagfeltet. Etterarbeid av spørreundersøkelsen Vurdering i PPT i samarbeid med Ringsaker PPT, Elverum PPT og Nord-Østerdal PPT. Veiledning til fokusgruppe WISC fra Bjørn Einar Bjørgo Kompetanseheving matematikkvansker på Adler Kvartal Nestleder Fokusgruppe WISC Egne målformuleringer for gjennomføring av Kommunikologi. Gjennomføre utdanning i Kommunikologi på Basic level i løpet av Kvartal 2012 Bruke riktig kompetanse på riktig oppgave i tjenesten. Individuell arbeidsavtale Kompetanseplan for HIPPT Inntaksteam fordeler saksansvar 4

5 Utfordring/ risiko/ forbedringsområde Sørge for å opprettholde trivsel og tilfredshet i organisasjonen Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering PPT gjennomfører sitt sakkyndighetsarbeid i tråd med gjeldende lov- og regelverk. HIPPT har stabilt godt inneklima Gjennomføre Prosjekt 2011 i samarbeid med Fylkesmannen og alle PP-tjenester i Hedmark. Rens av teppegulv i høstsemesteret Aktiv dialog mot utleier og driftsansvarlig Årsavslutning og verneombud Bedre skåre på medarbeider us på om ledelsen har innsikt i leveranse. Fagprat og medarbeidersamtaler mellom ledelsen og rådgiverne, ca fire ganger i semesteret. Kvartal og nestleder 5

6 Delmålleveranse Videregående& Voksenopplæring Gjennomføre sakkyndighetsarbeidet for Opl 5.1 etter ny struktur. Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering Planlegge sakkyndighetsarbeidet med inntakskontoret og de videregående skolene. Utvikle systemperspektivet i samarbeidet med Hamar katedralskole Bidra til tverrfaglig samarbeid gjennom SAVN Gi skolen tilbud om kontaktmøter hver 14. dag og førhenvisningssamtaler. 2 kontatkpersoner fra HIPPT. Halvårige møter HIPPT skolen hvor ledelsen er involvert Deltagelse i systemarbeid som drives av Hedmark fylkeskommune. Etablering av spes.ped. nettverk for de videregående skolene i HIPPT - regionen Fylkeskommunens overgangsmøter (u-skoler og vid.g.skoler) Vurdering delmål: 6

7 Delmålleveranse Grunnskole Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering PPT gjennomfører kompetanseutvikling for grunnskolen PPT deltar i ØLU nettverk i Hamar PPT leverer kompetanseheving i spes.ped nettverk etter behov Kontinuerli g Sigrun koordinerer, andre deltar etter behov Spes.ped nettverk i Stange, to ganger i halvåret Kontinnuer lig Ingebjørg Gjennomføre ØLU Løten og Stange etter plan. Cecilie, Jane Iren og Ingebjørg Gjennomføre veiledning i LP på Ajer og Solvang LP gruppe Gjennomføre oppfølging av PALS etter plan. Kontinuerli g Jane Felles praksis på kontaktmøter i hele regionen. Skriftliggjøre rutiner for kontaktmøte i EQS. Rådgivere deltar i kontaktmøter på tvers av team. Årsavslutni ng 7

8 Delmålleveranse Grunnskole Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering Vurdering delmål: Til vurdering: Delmål god kompetanse i organisasjonen for å møte behov på kort og lang sikt. Samarbeidspartnere oppfatter kvaliteten på komm som personavhengig. Nytt pkt: brukermedvirkning Nytt pkt: Leveranse sakkyndige vurderinger. PPT ha fokus på likverdighet. Drøfte innhold og omfang 8

9 Delmålleveranse Førskole Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Vurdering Kompetanseheving i forebygging og håndtering av problematferd for barnehagene LP modellen i barnehagene. Kurs med kick-off og seks samlinger for 18 pedagogiske ledere Førskolete am Kompetanseheving i forebygging og håndtering av språkvansker. Utarbeide forslag til tiltak på høsten. Workshop Språkpakka Vår Høst Førskolete am Vurdering delmål: 9