Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?"

Transkript

1 Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av den eksterne dialogen ble det høsten 2014 gjennomførte en elektronisk spørreundersøkelse blant advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker. Spørreundersøkelsen var anonym. Det var totalt 1055 respondenter av undersøkelsen. Vi mottok 565 svar, fordelt som vist i tabellen under Sendt Svar Prosent Advokat % Aktor % Meddommer % Sakkyndig % Tolk % Totalt % En del spørsmål er stilt alle aktører, mens andre er stilt bare til en eller flere av aktørgruppene. Noen av spørsmålene var avkryssingsspørsmål, men mange var fritekst svar. Vi er svært takknemlig for at så mange har tatt seg tid til å gi oss skikkelige tilbakemeldinger gjennom denne undersøkelsen. Nedenfor gjengir vi et resyme av de svarene vi fikk. Våre kommentarer står i kursiv. Hvordan mener aktørene at de blir møtt? Alle aktørene ble spurt om de blir møtt slik de ønsker når de henvender seg til Nedre Romerike tingrett enten på telefon, brev, epost og/eller ved ankomst. Resultatene viser at de aller fleste aktørene mener at de blir godt mottatt på de nevnte måter. Hjemmesidene til tingretten domstol.no/nero Totalt 40% av aktørene har vært inne på Nedre Romerike tingretts hjemmesider. Veldig mange har funnet det de var på jakt etter. Tolkene savnet informasjon om vi har tolkekabin og/eller utstyr, og informasjon om tolkens plikter. Meddommere kunne tenke seg å se meddommerfilmen der. Videre ønsket de å finne informasjon om man må melde flytting til tingretten når man flytter innad i sognet. Informasjon om tolkekabiner og/eller utstyr er lagt ut på domstolens hjemmesider. Informasjon om tolkens plikter er under utarbeidelse. Meddommerfilmen er tilgjengelig på 1

2 hvem/informasjonsfilm-for-meddommere/. Det er også informasjon om hva som må gjøres ifm. flytting. Nedre Romerike tingretts lokaler og utstyr Nedre Romerike tingrett får mange positive tilbakemeldinger hva gjelder lokaler og utstyr. Mange tolker etterlyser i stor grad tolkebokser og utstyr for simultantolking. Tingretten har i dag ingen tolkebokser. I to av åtte saler har vi utstyr for simultantolking. Vi er en av fem domstoler i Norge som har størst bruk av tolker. Vi ønsker å jobbe for å bedre situasjonen med hensyn til tolkebokser og utstyr. Vi har søkt Domstoladministrasjonen (DA) om midler til tolkeboks. Tingretten vil også søke om midler til et mobilt tolkeutstyr. Noen mener at aktørbordene i en av våre saler ikke er bra. Disse aktørbordene er nå erstattet av nye. Det etterlyses teleslynger i salene. Dette ønsker tingretten å jobbe videre med. Videre er det ønske om ytterligere en sal med videokonferansemuligheter. Vi har i dag videokonferanseutstyr fastmontert i en sal i tillegg til et mobilt. Dette er for lite. Vi har søkt DA om utstyr i ytterligere en sal. Flere gir tilbakemelding på at det er for få parkeringsplasser som brukere kan bruke. Dette kan vi dessverre ikke gjøre noe med, men det er viktig at aktører tar vare på kvittering for parkeringsutgifter. Dette vil man få refundert. Vi vil gi bedre informasjon om offentlige parkeringsplasser i nærheten og understreke at vi refunderer utgiftene. Noen gir tilbakemelding på at det hadde vært fint med kaffe-/brusautomater hvor man kan betale med kort/sms. Dette vil være på plass fra hhv august/april. Noen påpeker at det er forstyrrende tastatur i rettssalene. Alle tastaturer er nå byttet ut til mer stillegående. Meddommere 98% av meddommerne sier at de har fått innkallingen til rettsmøtet i tide. Flere meddommere etterlyser muligheten for at svarslippen alle meddommere må sende inn kan sendes per epost. Dette vil være mulig i løpet av kort tid. 99% av meddommerne synes innkallingen var lett å forstå. 91% sier at de fikk sakspapirene i god nok tid. 99% av meddommerne mener at de ble tilstrekkelig ivaretatt under og etter rettsmøtet. Bare 2% synes de ikke fikk tilstrekkelig informasjon fra dommerne før rettsmøtet. Bare 1% av alle meddommerne mener at deres synspunkter ikke ble lyttet og tatt hensyn til i domskonferansen og i dommen. Når det gjelder utbetaling av godtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste, og tidspunkt for utbetaling er de fleste meddommere fornøyd med dette. Det er allikevel noen meddommere som mener at honoraret er for lite. Reglene er slik at de meddommere som får lønn fra sin arbeidsgiver ikke får noen særskilt godtgjørelse. De som blir trukket i lønn fra arbeidsgiver får dekket tapt arbeidsfortjeneste. 2

3 Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden 250 kroner for hver dag som går med til å møte i retten. Reglene er felles for alle domstoler. Meddommerne ble spurt om synspunkter på antall innkallinger og oppmøter som meddommere. I gjennomsnitt blir meddommerne innkalt to ganger per år. Mange er fornøyd med dette, men noen ønsker flere. Noen ønsker større fleksibilitet for når de blir innkalt. Det siste er vanskelig å gjøre noe med fordi meddommere trekkes tilfeldig og maskinelt. Mange meddommere ønsker at de ved innkalling får praktisk informasjon om oppmøtet, lunsj, juridisk ordliste osv. Et informasjonsskriv er under utarbeidelse. Retten vil i løpet av kort tid gjennomgå hvordan meddommere behandles. Saksbehandling Advokater, aktorer, sakkyndige og tolker ble spurt om de får svar innen rimelig tid på henvendelser vedrørende begjæringer/spørsmål/oppdrag. 98% mener at de gjør det. De samme aktørene ble også spurt om hva som bør forbedres når det gjelder saksbehandlingen. De aller fleste er veldig positive til hvordan det fungerer. Noen få sakkyndige påpeker at tingretten har en annen praksis enn andre domstoler når det gjelder samtaler med partene i forkant av første rettsmøte. Alle aktørene ble spurt om de opplever at de ansatte praktiserer ensartede/like rutiner. Bare 5,8% opplever at det ikke gjøres. Tolker Bestilling av tolk Tolkene er veldig opptatt av at man bestiller individuelle tolker og ikke via tolkebyrå. Videre er de opptatt av at vi bestiller de best kvalifiserte tolkene. Nedre Romerike tingretts rutiner når det gjelder bestilling av tolk følger tolkerutinene utviklet på nasjonalt nivå og innebærer at de best kvalifiserte tolkene skal bestilles. Av tidsmessige grunner er det ikke alltid vi får det til. Det gjelder spesielt i fengslinger, hvor vi får vite om fengslingen kl 10, og skal avholde fengslingsmøter fra kl 13 og utover samme dag. Men målet vårt er at det er de best kvalifiserte tolkene som skal bestilles. Tolkene ønsker at forespørsler om tolking kan sendes på epost/sms med en svarfrist. Det er også et ønske om at hvis forespørsel kommer på sms, må det være mulig å svare på sms. Tingretten vil vurdere dette. Kopi av dokumenter Tolkene presiserer viktigheten av de får kopi av dokumentene som skal leses i rettsmøtet. Presentasjon av tolken og tolkens rolle Nedre Romerike tingrett har i sine rutiner at tolken og tolkens rolle skal presenteres ved innledning til rettsmøtene. Mange tolker synes dette fungerer greit, men det er tydelig at det er litt ulik praksis blant dommerne. Noen tolker sier at de ikke ble presentert. Snakke rolig Videre påpeker tolkene at det er viktig at de som er i rettssalen snakker rolig, og at ingen snakker i munnen på hverandre. Dommerne må følge opp dette. Det er viktig å være forberedt på at tolking kan medføre lengre rettsmøter. 3

4 Tolkekabiner/-utstyr Tolkene presiserer behovet for tolkekabiner og utstyr for simultantolking. Pauser Det bør tas flere pauser når det tolkes, særlig hvis det bare er en tolk. Det er viktig at pausene blir reelle og at tolkene ikke blir "brukt" av advokat og klient i pausene. 78% av tolkene mener at tolkene ble tilstrekkelig hensyntatt av dommer under rettsmøtet. Antall tolker Det er viktig at antall tolker i de ulike sakene vurderes. Det er ulik oppfatning blant tolkene når rettsmøtets varighet tilsier innkalling av mer enn en tolk. De fleste mener at det er tilstrekkelig med én tolk ved oppdrag på 2 timer eller mindre. Det er forskjellige meninger når oppdraget varer mer enn en halv dag og opp til en dag, men flertallet mener at det holder med en tolk. Når saken varer mer enn en dag bør man bestille to tolker. Retten vil med det første gjennomgå egne rutiner for bruk av tolk. Gjengivelse av hva som blir sagt Enkelte tolker presiserer at det er viktig at hvis en part avslår å høre på tolken, og etterpå sier at den ikke forstår er det ikke tolken som skal gi en oppsummering av en tale eller en dags innhold. Dette er riktig. Da må enten dommer eller advokat gi en oppsummering, og så må tolken oversette dette. Sakkyndige De sakkyndige ble spurt om de hadde synspunkter på mandatet for oppdraget, eller på informasjonen ellers fra tingretten, herunder frister. De aller fleste uttaler at mandatet er greit, og at det tilpasses om nødvendig. 50% av de sakkyndige ber om å motta kopi av dommen. Rettens rutiner er at det kun sendes kopi til de sakkyndige som ber om det. Aktorer/advokater Aktorer og advokater ble spurt om hvordan de opplever vår respons- og saksbehandlingstid. De aller fleste mener at saksbehandlingstiden er bra. Responstiden på ransaksbegjæringer som haster ble spesielt trukket fram som eksemplarisk god. Disse aktørene påpeker at beramming av dommeravhør er utfordrende, og at det tar tid å få utskrift. Retten har registrert en stadig økning i antall dommeravhør, og det er nå satt av mer tid blant dommerne til dommeravhør. Når det gjelder utskrift gjør vi dette så snart som vi klarer, men arbeidsmengden blant saksbehandlerne er stor. 4

5 Prosent Hvordan opplevde du dommerens opptreden under rettsmøtet? Dette spørsmålet fikk alle aktørene. 100% 80% 60% 56,3% 40% 20% 0% 31,5% 0,0% 0,2% 1,6% 4,7% 5,6% Som figuren viser så sier 87,8% av de som svarte at dommerens opptreden under rettsmøtet var karakter 5 eller 6 som var de høyeste scorene. 5,6% svarer vet ikke. Det kan f.eks. være meddommere som ikke har møtt ennå. Alle aktørene fikk også mulighet til å skrive i fritekst hva som er bra og hva som kan bli bedre i tilknytning til dette spørsmålet. Dommerne fikk veldig mange gode tilbakemeldinger. Noen påpeker at de har opplevde litt ulike dommere. Oppfatning av hvordan klienter/siktede/tiltalte/vitner føler at de blir mottatt og ivaretatt Dette spørsmålet ble stilt advokater, sakkyndige, tolker og aktorer. Få av de som svarer tilkjennegir noen oppfatning av dette spørsmålet. Noen anfører at gruppen det spørres om blir godt ivaretatt. Våre vitnestøtter og rettsbetjenter får gode tilbakemeldinger på jobben de gjør knyttet til dette. Rettslige avgjørelser 97,5% av alle aktører mener at de rettslige avgjørelsene fra Nedre Romerike tingrett er greie å forstå (innhold, språk). Av ytterligere kommentarer påpekes setninger som er kompliserte. Aktorer, advokater og sakkyndige ble spurt om deres generelle inntrykk av kvaliteten på de rettslige avgjørelsene fra Nedre Romerike tingrett. De aller fleste svarte at de synes kvaliteten er bra. Andre forhold som kommenteres Mange påpeker at de synes det er veldig positivt med en slik undersøkelse. Flere meddommere nevner at de føler at vervet de gjør er meningsfylt og interessant. Mange gir tilbakemelding på at de er fornøyd med tingretten, deriblant saksbehandlere, ekspedisjon, kassa og rettsbetjenter. Mange av de forslag og synspunkter som er fremkommet, vil bli gjenstand for diskusjoner på møter og seminarer i tingretten. Svarene vil gjøre oss i stand til å bli bedre i vårt daglige arbeid. Etter en periode vil vi nok komme tilbake for å høre om forholdene er bedret. 5

Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Årsrapport til Domstoladministrasjonen Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2008 1.1 Domstolens

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGRETT Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Dato: 08-11-2010 Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Bakgrunn Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i juni 2010 føyer seg inn i rekken av tre tidligere brukerundersøkelser på Mølla; gjennomført

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET Karl Arne Utgård Mekling i barnesaker side 10 12 Kollegaveiledning s. 14 16 INNSyN og ÅpeNHet Domstoladministrasjonen (DA) mottar mange innsynsforespørsler.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer