Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet"

Transkript

1 Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet Utarbeidet av Anne Lene Borgan og Anita Lynne Desember 2012 Moods Research

2 Introduksjon og innhold Moods Research og Norfakta har i løpet av høsten 2011 gjennomført en brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Denne rapporten inneholder funnene fra tre fokusgrupper som er gjennomført av Moods Research i oktober. Funn fra fokusgruppene er brukt i utarbeidelsen av den kvantitative spørreundersøkelsen Norfakta har gjennomført. Denne rapporten inneholder følgende: Oppsummering Problemstilling metode rekruttering Informasjon og språk Søknader og klagesaker Saksbehandlerne og veiledning Regelverk og endringer Brukers forslag til endringer/forbedringer Evaluering av Lotteri- og stiftelsestilsynets nye nettsider Evaluering av nye forslag til tiltak og allerede iverksatte tiltak Moods Research

3 Oppsummering Informasjon en trenger som bruker av Lotteri- og stiftelsestilsynet oppfattes som tilgjengelig og forståelig. Det oppfattes som at det er mye informasjon om plikter, og lite fokus på rettigheter (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) Det må informeres om endringer av regelverk før endringene trer i kraft, helst i form av e-post eller i et nyhetsbrev pr. e-post. Dette er spesielt viktig for brukerne av Lotteritilsynet. Søknadsskjemaene oppfattes som brukervennlige, og saksbehandlingstiden er stort sett tilfredsstillende, med enkelte unntak som: Stiftelsestilsynet: Fusjoneringssaker tar lang tid. Momskompensasjon: Forespeilet saksbehandlingstid blir overholdt. Men i den kvantitative undersøkelsen kommer det frem at brukerne er misfornøyde med saksbehandlingstiden. Lotteritilsynet: Søknader som er utenom det vanlige, ved at en for eksempel søker om en ny type lotteri, har for lang behandlingstid. Frivillige organisasjoner er fornøyde med løsningen hvor de kan sende inn søknaden elektronisk. Moods Research

4 Oppsummering Det stilles spørsmål ved om det er for tette bånd mellom nemda og tilsynet. Saksbehandlerne oppleves som hyggelige, tilgjengelige og kompetente. Unntaket er enkelte saker fra brukere av Lotteritilsynet som går på bingo og store lotterier. Her kan en få uklare svar fra saksbehandlerne. Brukere av momskompensasjon kan også oppleve å få uklare svar i enkelte tilfeller. Dette tror en har sammenheng med at saksbehandlerne har uklare forskrifter å forholde seg til. Enkelte opplever også saksbehandlerne som lite fleksible. Lover/regler og forskrifter er enkelt å finne frem til og forståelig. Brukere av momskompensasjon opplever derimot at forskriftene er uklare og gir for stort rom for tolkning. Brukere av Lotteritilsynet opplever at det er stadige endringer i regelverket. Dette oppleves som slitsomt. Nettsidene blir godt mottatt og oppleves som mer innbydende og mer brukervennlige enn de gamle. Brukerne ser en begrenset nytteverdi av fagblogg, videomøter og det at tilsynet er til stede i sosiale medier. Brukerne er positive til forslagene Min side, elektroniske søknader og konferanser. Moods Research

5 PROBLEMSTILLING-METODE- REKRUTTERING Moods Research

6 Undersøkelsens formål Fokusgruppene er gjennomført som et eksplorativt kvalitativt forstudie til den kvantitative delen av undersøkelsen. Gjennom fokusgruppene har Moods definert viktige områder for brukerne og generert hypoteser for den kvantitative undersøkelsen. Tilsynet ønsker at brukerundersøkelsen danner grunnlag for videreutvikling av kommunikasjonsarbeidet i Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom å innhente informasjon om følgende problemstillinger: Finne ut hvilke aspekter ved informasjon og veiledning som er viktige for brukerne. Kartlegge grad av tilfredshet med viktige aspekter. Undersøkelsen vil utgjøre en nullmåling og et referansepunkt for senere tilfredshetmålinger. Undersøke effekten av større endringer, slik som ny nettside og introduksjon av søknad på nett. Kartlegge hvordan Lotteri- og stiftelsestilsynet kan bedre informasjon, veiledning og service på viktige områder. Moods Research

7 Metode Fokusgruppene ble gjennomført i uke 43 i Oslo i Moods lokaler. Det ble gjennomført fokusgrupper med brukere av Lotteritilsynet, brukere av Stiftelsestilsynet og brukere av Momskompensasjonsordningen. Kvalitativ spesialist Anne Lene Borgan har moderert gruppene og analysert materialet. Anita Lynne har vært fagansvarlig. Det ble gjennomført 3 fokusgrupper i Oslo basert på følgende kriterier: Gr 1: Brukere av Lotteritilsynet. Totalt 7 deltakere. 2 deltakere fra 10H, 2 bingoentreprenører, 3 deltakere fra segmentet øvrige lotteriverdige aktører. Gr. 2: Brukere av Stiftelsestilsynet. Totalt 7 deltakere. Det er ingen store stiftelser med egenkapital på over 10 millioner representert i gruppen. Gr. 3: Brukere av Momskompensasjonsordningen. Totalt 8 deltakere. 5 deltakere fra sentralledd og 3 deltakere fra lokalledd. Det ble rekruttert 10 deltakere til hver gruppe. Moods Research

8 Metode Fokusgruppene rapporteres samlet. Der hvor det er ulike tilbakemeldinger mellom de ulike brukergruppene, eller innad i en brukergruppe, så kommenteres dette særskilt. Moods opplever at brukergruppene har ulike tilbakemeldinger på enkelte områder. Det er også ulike tilbakemeldinger innad i brukergruppen, spesielt blant brukerne av Lotteritilsynet. Blant brukerne av Lotteritilsynet så påvirker faktorer som hvilken type lotteri en driver med, størrelsen på lotteriet og hvilke type saker en har tatt opp/søkt om hos Lotteritilsynet. Generelle faktorer som påvirker tilbakemeldingene den enkelte har er blant annet: størrelsen på organisasjonen/stiftelsen/lotteriet, hvilke typer saker en har tatt opp med tilsynet, egen kompetanse på området, hvor lenge en har jobbet med dette (hvor mye erfaring en har fra ulike saker/søknader). Moods Research

9 INFORMASJON OG SPRÅK Moods Research

10 Informasjon og språk Plikter og rettigheter En mener en har kunnskap om sine plikter og rettigheter som lotteriverdig aktør/stiftelse/frivillige organisasjon Flere kommenterer derimot at det kun er snakk om plikter, og at det ikke er fokus på rettigheter. (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) Tilgang på informasjon En har tilgang på den informasjonen en i hovedsak trenger. Samtlige henter selv aktivt inn informasjon. Dette skjer hovedsaklig gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. En opplever i liten grad at en får informasjon fra tilsynet utover det en selv innhenter via nettsidene. Informasjon er tilgjengelig på nettsiden, men det tar tid å sette seg inn i det. (Lotteritilsynet og stiftelsestilsynet) Dersom en trenger ytterligere informasjon eller noe er uklart, så ringer en eller sender e-post til tilsynet. Moods Research

11 Informasjon og språk Informasjon om endringer En ønsker å bli informert om endringer, slik at en selv ikke stadig må oppdatere seg ved å lete på nettsidene etter endringer som har betydninger for egen drift og rapportering. Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra Lotteritilsynet: Det er få som vet om nyhetsbrevet. Det er to stykker som abonnerer på det, og de hevder at det ikke informeres om endringer i nyhetsbrevet. Nyhetsbrev fra Stiftelsestilsynet: En person har abonnert på nyhetsbrev, men sier at dette ikke finnes lenger. Det blir etterspurt. Informasjon om egen sak En ønsker informasjon om egen sak på e-post. Men svar på klager og utdelingsbrevet (Momskompensasjon) er det flere som ønsker å få i brevform. En bruker det som bilag, og dersom noe skal dokumenteres i etterkant, for eksempel ved en klagesak. Språk Både det muntlige og det skriftlig er forståelig. Moods Research

12 SØKNADER OG KLAGESAKER Moods Research

13 Søknader og behandlingstid Søknader Søknadsskjema er brukervennlig, og en finner enkelt frem til søknadsskjema. Behandlingstid av søknader - Lotteritilsynet Behandlingstiden er forutsigbar så lenge en følger boken og ikke søker om noe utenom det vanlige. Dersom en søker om en ny type lotteri tar det også lang tid å få svar (inntrykk av at en ikke vet hvordan dette skal behandles). Behandlingstid av søknader - Stiftelsestilsynet Det er lang saksbehandlingstid ved fusjoneringssaker. Behandlingstid av søknader - Momskompensasjon Tilsynet overholder behandlingstiden som er lovet det er forutsigbart. Forespeilet saksbehandlingstid blir overholdt. Men i den kvantitative undersøkelsen kommer det frem at brukerne er misfornøyde med saksbehandlingstiden. Det er mulig at ønsket om tidligere utbetaling er en medvirkende faktor til at en er misfornøyd med saksbehandlingstiden, men dette blir ikke eksplisitt kommentert i gruppen. Svar/dialog i klagesaker kan ta for lang tid. Moods Research

14 Stiftelsestilsynet Søknader Uklart forhold mellom Brønnøysundregisteret og Stiftelsesregisteret For små stiftelser som har lite kontakt med tilsynet kan det fremstå som at det er et uklart forhold mellom Brønnøysundregisteret og Stiftelsesregisteret. Det stilles spørsmål om hvem en skal rapportere til i ulike tilfeller. Elektroniske signeringer Det brukes mye tid på elektroniske signeringer. Det er tungvindt. Referat eller vedtekt? Det virker som det for noen er uklart om det skal sendes inn referat med underskrifter eller en vedtekt med underskrifter. Endring av stiftelsens vedtekter En person som forvalter flere stiftelser rapporterer om tungvindt prosedyre hvor vedtektene må endres og godkjennes hvert år: Vi har flere stiftelser der det er vedtektsbestemt at 10 % skal settes av til den bundet kapitalen. Og etter loven skal den bundet kapitalen inn i vedtektene med beløp. Det betyr at vi må endre vedtektene og få det godkjent hvert år, hvis vi ikke endrer vedtekten i stiftelsen. Moods Research

15 Momskompensasjon Søknader Søknader Spørsmål som er stilt i skjema fanger ikke opp det som ligger i grenseland. Derfor kan det en har skrevet bli misforstått. Det er ikke rom for forklaring av dette i skjema. (Tilbakemelding fra person som har pågående klagesak) En mener også det er unødvendig å fylle inn all informasjon i skjema hvert år dersom det ikke er endringer. Søknadsfrist Dersom tilsynet er sene med å legge ut søknadsskjema, så må innleveringsfristen tilpasses disse forholdene. (En vet at dette skjedde ved siste innlevering fordi forskriften ikke var klar, og skjemaet derfor ikke kunne legges ut.) Fristen for innlevering kommer midt i sommerferien (august). Dette er en ugunstig tidsfrist. Forenklet og dokumentert modell Det er enkelt å søke samt det å vite hvilken modell en skal velge. Det som kan være uklart er hvor mange år en binder seg til å holde seg til valgt modell. Moods Research

16 Momskompensasjon Elektronisk søknad Brukerne er fornøyde med løsningen som gjør at de kan søke elektronisk. Positivt at en får kvittering med en gang på at søknaden er mottatt elektronisk. Det skaper trygghet. Forsalg til justeringer som kan gjøre løsningen enda bedre: Mulighet for å lagre skjema elektronisk med tekst. Mulighet for å åpne vedleggene etter at de er lastet opp, slik at en kan sjekke at alt stemmer. Kvittering på skjema som skal beskrive frivilligheten. Søknadsskjema bør ligge i skjemakatalogen på Altinn. En må nå logge inn på Altinn via Lotteriog stiftelsestilsynet for å få tilgang til søknadsskjema. Moods Research

17 Klager og klagesaker Det stilles spørsmål ved om det er for tette bånd mellom tilsynet og nemda. En kan klage til nemda, men lotterinemda er bare en forlengelse av lotteritilsynet. Lotteritilsynet (en klagesak i gruppen) Savner begrunnelse på avslag. For lang behandlingstid av klagesak. Momskompensasjon (to klagesaker i gruppen) Enklere klagesaker blir effektivt behandlet, mens håndteringen av vanskelige klagesaker som befinner seg i grenseland kan bli ryddigere og bedre. Eks: Komplisert klagesak: Har opplevd å få flere avsalg på søknad om momskompensasjon. Hver gang grunn for avslag imøtekommes, og ny søknad blir sendt inn, så oppgis det en ny grunn for avslag. Dette gjør at det i denne saken blir stilt spørsmål om regelverket er godt nok og om saksbehandlerne har den nødvendige kompetansen for å tolke regelverket. Enkel klagesak: Manglet revisorberetning som vedlegg, kunne derfor ikke få tilbakebetalt momsen. Denne saken ble ordnet raskt og bruker er fornøyd. Stiftelsestilsynet: Ingen i fokusgruppen har hatt klagesaker Moods Research

18 Lotteritilsynet Regnskapsrapportering Rapportering av regnskapstall via Altinn fungerer bra. Rapporteringen er blitt lettere. Det er færre vedlegg. Men det er ikke alle som vet om at en kan rapportere regnskapet via Altinn. For landslotteri: Det er umulig å fylle ut regnskapsrapporteringen riktig, da det her blandes hva som er lotteriomsetning og utsolgte lodd. (De som kjøper lodd må betale porto selv.) Moods Research

19 SAKSBEHANDLERNE OG VEILEDNING Moods Research

20 Lotteritilsynet Saksbehandlerne og veiledning Saksbehandlerne er hyggelige og stort sett tilgjengelige. Dersom en har lite lotteri og alt går etter boken, så får en den veiledningen en trenger. Saksbehandlerne kan bli bedre på å gi tilbakemeldinger på hva som mangler i en søknad. Denne informasjon ønsker en å få på e-post og/eller telefon. Brev tar for lang tid. Tilbakemeldinger fra bingoentreprenører og store lotterier: Det er stadig nye saksbehandlere. Dette krever at ny saksbehandler setter seg inn i saken som en annen saksbehandler allerede har kjennskap til. Ulike svar fra ulike saksbehandlere. Dette kan gjøre at en opplever saksbehandlerne som lite konsekvente. Saksbehandlerne oppleves som lite fleksible dersom en har gjort en feil i søknad eller i rapportering. (Store lotterier) Det varierer fra saksbehandler til saksebehandler om en får den informasjon og veileding en søker. Det er ikke alltid alle som kan svare på dine spørsmål. Dette gjelder de mest avanserte brukerne (store lotteri og bingo), eller saker som befinner seg i grenseland og går litt utenom det vanlige. Enkelte saksbehandlere har manglende kunnskap om lotterimarkedet Ser seg blinde på boken vet ikke hvordan det fungerer i markedet. Moods Research

21 Stiftelsestilsynet og Momskompensasjon Saksbehandlerne og veiledning Saksbehandlerne oppleves som hjelpsomme, hyggelige og tilgjengelige. En opplever at en får svar på det en spør om. Momskompensasjon: Unntaket er enkelte saker innen Momskompensasjon. Her opplever en at en får uklare/vage svar på enkelte spørsmål. Dette tror en skyldes uklare forskrifter og/eller manglende kompetanse til å tolke forskriftene. Stiftelsestilsynet: Enkelte opplever også saksbehandlerne som lite fleksible og pirkete. Det er ikke nok at det står en formulering i et referat. Det må være et vedtekt. Jeg føler jeg får alt i retur. Enten fordi fristen har gått ut eller fordi jeg har glemt et vedlegg. Da må vi ha et nytt styremøte på det enda vi har hatt det oppe i styret. Moods Research

22 REGELVERK OG ENDRINGER Moods Research

23 Lotteritilsynet Regelverk og endringer Lotteritilsynet og stiftelsestilsynet: Lover og regler Lover og regler er lett tilgjengelige på nettsiden. Det er greit å forstå regelverket, men det tar tid å sette seg inn i det. Lover og retningslinjer kan være uklare i noen tilfeller, hvor det gis rom for tolkning. (Gjelder bingo og i noen grad store lotterier.) Momskompensasjon: Forskriftene Forskriftene oppleves av flere som uklare og vanskelige å forstå. En ønsker at kulturdepartementet gjør noe med dette. Det er uklarhet rundt begrepet frivillighet. Forskriften om frivillighet er gjenstand for fortolkning. En mener uklare retningslinjer gir utslag i uklare svar fra saksbehandlerne i enkelte saker. Lotteritilsynet: Endringer Det oppleves som at det er stadige endringer enten av lover eller tolkning av lover. Nå har jeg jobbet med dette her en del år, og det jeg synes er slitsom er at hvert år så er det noe nytt. Føler at tilsynet ikke oppfatter konsekvensene av de endringene som foretas. I Oslo hvor beløpene er store blir konsekvensene av endringene ofte store. Inntjeningsnivå: Enkelte er misfornøyde med at inntjeningsnivået er satt ned til 2004 nivå. Moods Research

24 FORSLAG TIL ENDRINGER/FORBEDRINGER Moods Research

25 Lotteritilsynet Brukernes forslag til forbedringer Ønsker en fast saksbehandler. En fast person som kjenner til din sak og ditt felt (bingo, landslotteri, lite lotteri osv.), og som kan gi deg klare og tydelige svar. Ønsker informasjon om endringer En ønsker å bli informert om endringer på e-post, ikke kun på nettsiden. Plutselig trengte vi ikke revisorberetning når vi skulle sende inn regnskap. Hadde vi visst det, så hadde vi spart mye penger. En ønsker en forklaring på hvorfor endringen er iverksatt. Tilsynet bør holde de faste brukerne oppdatert. Dette vil spare både dem og brukerne for ekstra arbeid. Vi har hatt lotteri i 30 år, vi kommer ikke til å slutte til neste år. Endringer bør ikke komme så tett opp mot søknadsfrist. Endringer som skjer midt i et år med tilbakevirkede kraft kan skape komplikasjoner for brukerne. En ønsker at endringer blir sendt ut på høring, slik at en kan komme med tilbakemeldinger på hvilke konsekvenser endringene vil ha for de ulike lotteriverdige aktørene. (Det er ingen i gruppen som har kjennskap til at det sendes ut høringer i dag.)

26 Lotteritilsynet Brukernes forslag til forbedringer Raskere behandlingstid Raskere behandling av søknad om nye typer lotterier. Raskere svar på klagesaker. Tilsynet må få bedre kjennskap til feltet/markedet Lotteritilsynet må få bedre kjennskap til markedet. En ønsker at representanter fra tilsynet skal reise ut til ulike lotteriverdige aktører og se hvordan det fungerer i praksis (bingo og store lotterier). Årlige møter for å skape bedre dialog mellom tilsynet og lotteriverdige aktører. Tilbakemeldinger fra bingoentreprenører Raskere reaksjon når bingoer ikke betaler til foreninger. Dette tar for lang tid i dag, og det får konsekvenser for mange. Når en organisasjon ønsker å være med på bingolotteri kan de ikke ha mer enn en bestemt sum på bok dersom de skal delta. Dette gjør det vanskelig å spare til større begivenheter for en organisasjon, i og med at de kan ha begrenset med penger på bok. Det bør være rom for å rapportere hvorfor en har mye penger på bok, slik at en likevel kan være med dersom begrunnelsen godtas.

27 Stiftelsestilsynet Brukernes forslag til forbedringer Kortere saksbehandlingstid på søknad om fusjonering. Informasjon om hvilke muligheter en har som stiftelse, og hvilke feil som er vanlige å gjøre. Et klarere forhold mellom Brønnøysundregisteret og Stiftelsestilsynet. Hva skal meldes hvor? Vil ha informasjon om endringer og frister på e-post. Dette kan gjerne komme i form av et nyhetsbrev på e-post. Det kan også ligge lett synlig på førstesiden på nettsiden under aktuelt eller nyheter. Ønsker å få beskjed på e-post dersom det mangler et vedlegg. En ønsker å bruke mindre tid på elektroniske signeringer. Moods Research

28 Momskompensasjon Brukernes forslag til forbedringer En ønsker Informasjon om endringer på e-post før endringene trer i kraft. En ønsker å endre søknadsfristen slik at den ikke blir i sommerferien. Før var den før sommerferien. Men en ønsker ikke senere utbetaling. Frist for innlevering må tilpasses i forhold til når søknadsskjema legges ut. En ønsker tydeligere retningslinjer og forskrifter. Mindre rom for tolkning. Kulturdepartementet må sørge for tydeligere forskrifter. En ønsker å kunne hente opp fjorårets skjema, og gjøre de endringer som er nødvendige for at skjema skal være oppdatert ved årets søknad slik at en slipper å fylle ut hele skjemaet hvert år dersom det ikke er endringer.

29 Nettsidene Moods Research

30 Nettsidene: Brukervennlige og innbydende I hver av fokusgruppene ble deltakerne delt inn i grupper på 2-3 personer. Hver minigruppe ble utstyrt med en pc hver, og ble bedt om finne frem til ulike typer informasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Gruppene fant raskt frem. Dette tyder på at nettsidene er oversiktlige og enkle å finne frem på. I og med at en må lese en del på nettsiden for å vite at den informasjonen en trenger er der, så er tilbakemeldingene på nettsidene mer generelle i forhold til hvordan sidene er bygd opp og hvor lett/vanskelig det er å navigere seg rundt på nettsidene. De nye sidene oppfattes som mer innbydende og brukervennlige enn de gamle.

31 Tilbakemeldinger på nettsidene De nye nettsidene fremstår som oversiktlige og innbydende. Det er enkelt å finne frem på sidene. Drop-down menyer gjør siden oversiktlig og lett å finne frem på. Oversikt over ansatte er viktige for brukerne. Funksjonen bokmål nynorsk fungerer ikke, målformen endrer seg ikke på siden. Enkelte ønsker tydelig knapp for å komme tilbake. (Det er et par stykker som ikke vet at en kan klikke på logo for å komme tilbake). Dersom en har mindre enn 15 tommers skjerm på pc, så dukker ikke søknadsskjemaer opp synlig på siden når en klikker på det, en må langt ned på siden for å finne det.

32 Tilbakemeldinger på nettsidene Lotteritilsynet Vil gjerne ha bilder av de ansatte og at det står hvem som har hvilke kompetanseområder (for eksempel bingo, landslotteri osv.) Lotteriregisteret kan forbedres. Det fremstår som mindre brukervennlig. En må vite sitt organisasjonsnummer for å kunne bruke det, og det er ikke oppdatert til enhver tid. En må også vite hva de ulike bokstavene står for, for å kunne lese statusen.. Momskompensasjon Ønsker at det tydeligere kommer frem at søknadsmodellen en velger er bindene for tre år. Det vinkles som at valget er knyttet til utformingen av søknaden. Det er lite vekt på de økonomiske konsekvensene. Tydeligere informasjon om hvordan en skal komme frem til hvilken modell en skal velge (samtlige i gruppen har god kunnskap om dette, men en tenker her på mindre erfarne brukere.) Frivillighetsregisteret vurderes som at det ikke er ferdig utviklet i forhold til hva som er lovet. De som bruker det, eller har planer om å bruke det, benytter det til å knytte sammen organisasjonen.

33 Tilbakemeldinger på nettsidene Stiftelsestilsynet En kan kategorisere informasjon på nettsiden etter type stiftelse om en er stor eller liten stiftelse eller om en er næringsdrivende stiftelse eller ikke næringsdrivende stiftelse. Siden med informasjon om klage ligger litt skjult. Ledig stilling trenger ikke å være et hovedoppslag. De fleste er ikke ute etter å søke jobb. Dette kan bytte plass med for eksempel aktuelt. Under gebyrer står det ikke hvor mye en skal betale i gebyr. Ønsker en oversikt over hvor mye en skal betale i gebyr. Aktuelle nyheter kan være tydeligere på siden. Her kan det ligge nyheter og påminnelser om hva som skal sendes inn når. En egen fane/boks som heter frister. Her kan man trykke på hvilken type stiftelse en er eller hvilken sak en er ute etter. En fane/boks om hvilke muligheter en har som stiftelse, og en fane/boks med hvilke vanlige feil som begås. Når en trykker på aktuelle saker så kommer ikke alle sakene opp. Savner sakshistorikk. Fint om det blir tatt med eldre saker i saksarkivet. Det oppleves også positivt med sjekklister (for eksempel sjekkliste for sammenslåing av stiftelser). Stiftelsesregisteret fungerer tilfredsstillende.

34 Evaluering av forslag Moods Research

35 Liten interesse for sosiale medier, blogg og videomøter Sosiale medier Brukerne er kun i kontakt med tilsynet ved søknader og rapporteringer. Det at tilsynet er til stede på ulike sosiale medier ser en begrenset nytteverdi av. En opplever at Facebook er til privat bruk. Meldinger fra tilsynet ønsker de å få på jobb e-post. En opplever også Facebook som en uformell setting som ikke passer overens med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Facebook er en uformell setting. Dette er formelt. Det er lovens lange arm sånn jeg ser det. Fagblogg En ser ikke nytteverdien av en blogg. En blogg vil ikke fungere som informasjonskilde i form av at en her kan lese andres spørsmål. Det vil ta for mye tid å lete igjennom bloggen for å se om en finner det som er relevant for en selv. En seksjon med ofte stilte spørsmål og svar vil fungere bedre til dette formålet. heller bruke tiden på å formulere seg greit og ubyråkratisk på aktuelt sidene sine, i stedet for å være hippe og kule på en blogg. Videomøter Det er et godt tilbud men en ser det ikke som relevant med mindre det er flere enn to personer som skal snakke sammen. Telefonmøte med tilsynet er som regel kun med to personer, og videomøter er dermed mindre relevant for brukerne.

36 Positive til Min side og elektronisk søknad Min side Samtlige er positive til en Min side hvor de har tilgang til meldinger sendt til og mottatt fra tilsynet. Men en ønsker da at alt skal være samlet ett sted ikke slik at en må bruke både Altinn, Min side og et annet sted igjen for å hente skjema. Brukere av Momskompensasjon ser også dette som en mulighet til at en gjennom denne løsningen kan hente opp fjorårets skjema, slik at en slipper å fylle ut hele skjema hvert år. Sende søknad elektronisk (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) En stiller seg positiv til en ny løsning hvor en kan søke elektronisk. I dag er det flere som printer ut og skanner papirene, for så å sende søknaden via e-post. Dersom en kan søke elektronisk så ønsker en også å få beskjed om en mangler et vedlegg - slik at det ikke går an å sende en søknad elektronisk som mangler vedlegg.

37 Positive til konferanse Konferanse (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) En konferanse kan skape bedre kontakt mellom tilsynet og brukerne. En ser det som en arena hvor en kan få informasjon om endringer som planlegges. Det er fint å kunne møte andre som driver med det samme. Tid og kostnad er barrierer for å benytte seg av en konferanse i regi av tilsynet. En ønsker at konferansen holdes i en av de store byene i Norge. Det er en fin service fra tilsynet at konferansen blir streamet. Det er ingen betalingsvilje i forhold til å betale for å få tilgang til konferansen elektronisk ved at den blir streamet. Dette begrunnes med at en allerede betaler for dette, og at konferansen er i regi av et offentlig organ. Lovforsalg om at små stiftelser ikke trenger revisor Meget positivt. Det er en stor utgift for små stiftelser.

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor Evaluering 2012 Forord Vi takker Kulturdepartementet for tildelingen av oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Vår rapport

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

DRI 1001: Digitalforvaltning Obligatoriske oppgave nr 1

DRI 1001: Digitalforvaltning Obligatoriske oppgave nr 1 DRI 1001: Digitalforvaltning Obligatoriske oppgave nr 1 Gruppe 2x: Ruta Kutkaite, Mads Aanerud, Alveva Jalland, Jan Engen Vi erklærer at alle i gruppa har deltatt aktivt i skrivingen av dokumentet og at

Detaljer

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager KS Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager SLUTTRAPPORT 2. desember 2013 Oppdragsgiver: KS Rapportnr.: 8184 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Erfaringer

Detaljer

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel

Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Notater 1/2011 Tore Nøtnæs, Gustav Haraldsen og Else Bredeli Hvordan lage gode spørreskjemaer i KOSTRA? - ett eksempel Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer