Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet"

Transkript

1 Kvalitativ brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet Utarbeidet av Anne Lene Borgan og Anita Lynne Desember 2012 Moods Research

2 Introduksjon og innhold Moods Research og Norfakta har i løpet av høsten 2011 gjennomført en brukerundersøkelse for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Denne rapporten inneholder funnene fra tre fokusgrupper som er gjennomført av Moods Research i oktober. Funn fra fokusgruppene er brukt i utarbeidelsen av den kvantitative spørreundersøkelsen Norfakta har gjennomført. Denne rapporten inneholder følgende: Oppsummering Problemstilling metode rekruttering Informasjon og språk Søknader og klagesaker Saksbehandlerne og veiledning Regelverk og endringer Brukers forslag til endringer/forbedringer Evaluering av Lotteri- og stiftelsestilsynets nye nettsider Evaluering av nye forslag til tiltak og allerede iverksatte tiltak Moods Research

3 Oppsummering Informasjon en trenger som bruker av Lotteri- og stiftelsestilsynet oppfattes som tilgjengelig og forståelig. Det oppfattes som at det er mye informasjon om plikter, og lite fokus på rettigheter (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) Det må informeres om endringer av regelverk før endringene trer i kraft, helst i form av e-post eller i et nyhetsbrev pr. e-post. Dette er spesielt viktig for brukerne av Lotteritilsynet. Søknadsskjemaene oppfattes som brukervennlige, og saksbehandlingstiden er stort sett tilfredsstillende, med enkelte unntak som: Stiftelsestilsynet: Fusjoneringssaker tar lang tid. Momskompensasjon: Forespeilet saksbehandlingstid blir overholdt. Men i den kvantitative undersøkelsen kommer det frem at brukerne er misfornøyde med saksbehandlingstiden. Lotteritilsynet: Søknader som er utenom det vanlige, ved at en for eksempel søker om en ny type lotteri, har for lang behandlingstid. Frivillige organisasjoner er fornøyde med løsningen hvor de kan sende inn søknaden elektronisk. Moods Research

4 Oppsummering Det stilles spørsmål ved om det er for tette bånd mellom nemda og tilsynet. Saksbehandlerne oppleves som hyggelige, tilgjengelige og kompetente. Unntaket er enkelte saker fra brukere av Lotteritilsynet som går på bingo og store lotterier. Her kan en få uklare svar fra saksbehandlerne. Brukere av momskompensasjon kan også oppleve å få uklare svar i enkelte tilfeller. Dette tror en har sammenheng med at saksbehandlerne har uklare forskrifter å forholde seg til. Enkelte opplever også saksbehandlerne som lite fleksible. Lover/regler og forskrifter er enkelt å finne frem til og forståelig. Brukere av momskompensasjon opplever derimot at forskriftene er uklare og gir for stort rom for tolkning. Brukere av Lotteritilsynet opplever at det er stadige endringer i regelverket. Dette oppleves som slitsomt. Nettsidene blir godt mottatt og oppleves som mer innbydende og mer brukervennlige enn de gamle. Brukerne ser en begrenset nytteverdi av fagblogg, videomøter og det at tilsynet er til stede i sosiale medier. Brukerne er positive til forslagene Min side, elektroniske søknader og konferanser. Moods Research

5 PROBLEMSTILLING-METODE- REKRUTTERING Moods Research

6 Undersøkelsens formål Fokusgruppene er gjennomført som et eksplorativt kvalitativt forstudie til den kvantitative delen av undersøkelsen. Gjennom fokusgruppene har Moods definert viktige områder for brukerne og generert hypoteser for den kvantitative undersøkelsen. Tilsynet ønsker at brukerundersøkelsen danner grunnlag for videreutvikling av kommunikasjonsarbeidet i Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom å innhente informasjon om følgende problemstillinger: Finne ut hvilke aspekter ved informasjon og veiledning som er viktige for brukerne. Kartlegge grad av tilfredshet med viktige aspekter. Undersøkelsen vil utgjøre en nullmåling og et referansepunkt for senere tilfredshetmålinger. Undersøke effekten av større endringer, slik som ny nettside og introduksjon av søknad på nett. Kartlegge hvordan Lotteri- og stiftelsestilsynet kan bedre informasjon, veiledning og service på viktige områder. Moods Research

7 Metode Fokusgruppene ble gjennomført i uke 43 i Oslo i Moods lokaler. Det ble gjennomført fokusgrupper med brukere av Lotteritilsynet, brukere av Stiftelsestilsynet og brukere av Momskompensasjonsordningen. Kvalitativ spesialist Anne Lene Borgan har moderert gruppene og analysert materialet. Anita Lynne har vært fagansvarlig. Det ble gjennomført 3 fokusgrupper i Oslo basert på følgende kriterier: Gr 1: Brukere av Lotteritilsynet. Totalt 7 deltakere. 2 deltakere fra 10H, 2 bingoentreprenører, 3 deltakere fra segmentet øvrige lotteriverdige aktører. Gr. 2: Brukere av Stiftelsestilsynet. Totalt 7 deltakere. Det er ingen store stiftelser med egenkapital på over 10 millioner representert i gruppen. Gr. 3: Brukere av Momskompensasjonsordningen. Totalt 8 deltakere. 5 deltakere fra sentralledd og 3 deltakere fra lokalledd. Det ble rekruttert 10 deltakere til hver gruppe. Moods Research

8 Metode Fokusgruppene rapporteres samlet. Der hvor det er ulike tilbakemeldinger mellom de ulike brukergruppene, eller innad i en brukergruppe, så kommenteres dette særskilt. Moods opplever at brukergruppene har ulike tilbakemeldinger på enkelte områder. Det er også ulike tilbakemeldinger innad i brukergruppen, spesielt blant brukerne av Lotteritilsynet. Blant brukerne av Lotteritilsynet så påvirker faktorer som hvilken type lotteri en driver med, størrelsen på lotteriet og hvilke type saker en har tatt opp/søkt om hos Lotteritilsynet. Generelle faktorer som påvirker tilbakemeldingene den enkelte har er blant annet: størrelsen på organisasjonen/stiftelsen/lotteriet, hvilke typer saker en har tatt opp med tilsynet, egen kompetanse på området, hvor lenge en har jobbet med dette (hvor mye erfaring en har fra ulike saker/søknader). Moods Research

9 INFORMASJON OG SPRÅK Moods Research

10 Informasjon og språk Plikter og rettigheter En mener en har kunnskap om sine plikter og rettigheter som lotteriverdig aktør/stiftelse/frivillige organisasjon Flere kommenterer derimot at det kun er snakk om plikter, og at det ikke er fokus på rettigheter. (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) Tilgang på informasjon En har tilgang på den informasjonen en i hovedsak trenger. Samtlige henter selv aktivt inn informasjon. Dette skjer hovedsaklig gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. En opplever i liten grad at en får informasjon fra tilsynet utover det en selv innhenter via nettsidene. Informasjon er tilgjengelig på nettsiden, men det tar tid å sette seg inn i det. (Lotteritilsynet og stiftelsestilsynet) Dersom en trenger ytterligere informasjon eller noe er uklart, så ringer en eller sender e-post til tilsynet. Moods Research

11 Informasjon og språk Informasjon om endringer En ønsker å bli informert om endringer, slik at en selv ikke stadig må oppdatere seg ved å lete på nettsidene etter endringer som har betydninger for egen drift og rapportering. Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra Lotteritilsynet: Det er få som vet om nyhetsbrevet. Det er to stykker som abonnerer på det, og de hevder at det ikke informeres om endringer i nyhetsbrevet. Nyhetsbrev fra Stiftelsestilsynet: En person har abonnert på nyhetsbrev, men sier at dette ikke finnes lenger. Det blir etterspurt. Informasjon om egen sak En ønsker informasjon om egen sak på e-post. Men svar på klager og utdelingsbrevet (Momskompensasjon) er det flere som ønsker å få i brevform. En bruker det som bilag, og dersom noe skal dokumenteres i etterkant, for eksempel ved en klagesak. Språk Både det muntlige og det skriftlig er forståelig. Moods Research

12 SØKNADER OG KLAGESAKER Moods Research

13 Søknader og behandlingstid Søknader Søknadsskjema er brukervennlig, og en finner enkelt frem til søknadsskjema. Behandlingstid av søknader - Lotteritilsynet Behandlingstiden er forutsigbar så lenge en følger boken og ikke søker om noe utenom det vanlige. Dersom en søker om en ny type lotteri tar det også lang tid å få svar (inntrykk av at en ikke vet hvordan dette skal behandles). Behandlingstid av søknader - Stiftelsestilsynet Det er lang saksbehandlingstid ved fusjoneringssaker. Behandlingstid av søknader - Momskompensasjon Tilsynet overholder behandlingstiden som er lovet det er forutsigbart. Forespeilet saksbehandlingstid blir overholdt. Men i den kvantitative undersøkelsen kommer det frem at brukerne er misfornøyde med saksbehandlingstiden. Det er mulig at ønsket om tidligere utbetaling er en medvirkende faktor til at en er misfornøyd med saksbehandlingstiden, men dette blir ikke eksplisitt kommentert i gruppen. Svar/dialog i klagesaker kan ta for lang tid. Moods Research

14 Stiftelsestilsynet Søknader Uklart forhold mellom Brønnøysundregisteret og Stiftelsesregisteret For små stiftelser som har lite kontakt med tilsynet kan det fremstå som at det er et uklart forhold mellom Brønnøysundregisteret og Stiftelsesregisteret. Det stilles spørsmål om hvem en skal rapportere til i ulike tilfeller. Elektroniske signeringer Det brukes mye tid på elektroniske signeringer. Det er tungvindt. Referat eller vedtekt? Det virker som det for noen er uklart om det skal sendes inn referat med underskrifter eller en vedtekt med underskrifter. Endring av stiftelsens vedtekter En person som forvalter flere stiftelser rapporterer om tungvindt prosedyre hvor vedtektene må endres og godkjennes hvert år: Vi har flere stiftelser der det er vedtektsbestemt at 10 % skal settes av til den bundet kapitalen. Og etter loven skal den bundet kapitalen inn i vedtektene med beløp. Det betyr at vi må endre vedtektene og få det godkjent hvert år, hvis vi ikke endrer vedtekten i stiftelsen. Moods Research

15 Momskompensasjon Søknader Søknader Spørsmål som er stilt i skjema fanger ikke opp det som ligger i grenseland. Derfor kan det en har skrevet bli misforstått. Det er ikke rom for forklaring av dette i skjema. (Tilbakemelding fra person som har pågående klagesak) En mener også det er unødvendig å fylle inn all informasjon i skjema hvert år dersom det ikke er endringer. Søknadsfrist Dersom tilsynet er sene med å legge ut søknadsskjema, så må innleveringsfristen tilpasses disse forholdene. (En vet at dette skjedde ved siste innlevering fordi forskriften ikke var klar, og skjemaet derfor ikke kunne legges ut.) Fristen for innlevering kommer midt i sommerferien (august). Dette er en ugunstig tidsfrist. Forenklet og dokumentert modell Det er enkelt å søke samt det å vite hvilken modell en skal velge. Det som kan være uklart er hvor mange år en binder seg til å holde seg til valgt modell. Moods Research

16 Momskompensasjon Elektronisk søknad Brukerne er fornøyde med løsningen som gjør at de kan søke elektronisk. Positivt at en får kvittering med en gang på at søknaden er mottatt elektronisk. Det skaper trygghet. Forsalg til justeringer som kan gjøre løsningen enda bedre: Mulighet for å lagre skjema elektronisk med tekst. Mulighet for å åpne vedleggene etter at de er lastet opp, slik at en kan sjekke at alt stemmer. Kvittering på skjema som skal beskrive frivilligheten. Søknadsskjema bør ligge i skjemakatalogen på Altinn. En må nå logge inn på Altinn via Lotteriog stiftelsestilsynet for å få tilgang til søknadsskjema. Moods Research

17 Klager og klagesaker Det stilles spørsmål ved om det er for tette bånd mellom tilsynet og nemda. En kan klage til nemda, men lotterinemda er bare en forlengelse av lotteritilsynet. Lotteritilsynet (en klagesak i gruppen) Savner begrunnelse på avslag. For lang behandlingstid av klagesak. Momskompensasjon (to klagesaker i gruppen) Enklere klagesaker blir effektivt behandlet, mens håndteringen av vanskelige klagesaker som befinner seg i grenseland kan bli ryddigere og bedre. Eks: Komplisert klagesak: Har opplevd å få flere avsalg på søknad om momskompensasjon. Hver gang grunn for avslag imøtekommes, og ny søknad blir sendt inn, så oppgis det en ny grunn for avslag. Dette gjør at det i denne saken blir stilt spørsmål om regelverket er godt nok og om saksbehandlerne har den nødvendige kompetansen for å tolke regelverket. Enkel klagesak: Manglet revisorberetning som vedlegg, kunne derfor ikke få tilbakebetalt momsen. Denne saken ble ordnet raskt og bruker er fornøyd. Stiftelsestilsynet: Ingen i fokusgruppen har hatt klagesaker Moods Research

18 Lotteritilsynet Regnskapsrapportering Rapportering av regnskapstall via Altinn fungerer bra. Rapporteringen er blitt lettere. Det er færre vedlegg. Men det er ikke alle som vet om at en kan rapportere regnskapet via Altinn. For landslotteri: Det er umulig å fylle ut regnskapsrapporteringen riktig, da det her blandes hva som er lotteriomsetning og utsolgte lodd. (De som kjøper lodd må betale porto selv.) Moods Research

19 SAKSBEHANDLERNE OG VEILEDNING Moods Research

20 Lotteritilsynet Saksbehandlerne og veiledning Saksbehandlerne er hyggelige og stort sett tilgjengelige. Dersom en har lite lotteri og alt går etter boken, så får en den veiledningen en trenger. Saksbehandlerne kan bli bedre på å gi tilbakemeldinger på hva som mangler i en søknad. Denne informasjon ønsker en å få på e-post og/eller telefon. Brev tar for lang tid. Tilbakemeldinger fra bingoentreprenører og store lotterier: Det er stadig nye saksbehandlere. Dette krever at ny saksbehandler setter seg inn i saken som en annen saksbehandler allerede har kjennskap til. Ulike svar fra ulike saksbehandlere. Dette kan gjøre at en opplever saksbehandlerne som lite konsekvente. Saksbehandlerne oppleves som lite fleksible dersom en har gjort en feil i søknad eller i rapportering. (Store lotterier) Det varierer fra saksbehandler til saksebehandler om en får den informasjon og veileding en søker. Det er ikke alltid alle som kan svare på dine spørsmål. Dette gjelder de mest avanserte brukerne (store lotteri og bingo), eller saker som befinner seg i grenseland og går litt utenom det vanlige. Enkelte saksbehandlere har manglende kunnskap om lotterimarkedet Ser seg blinde på boken vet ikke hvordan det fungerer i markedet. Moods Research

21 Stiftelsestilsynet og Momskompensasjon Saksbehandlerne og veiledning Saksbehandlerne oppleves som hjelpsomme, hyggelige og tilgjengelige. En opplever at en får svar på det en spør om. Momskompensasjon: Unntaket er enkelte saker innen Momskompensasjon. Her opplever en at en får uklare/vage svar på enkelte spørsmål. Dette tror en skyldes uklare forskrifter og/eller manglende kompetanse til å tolke forskriftene. Stiftelsestilsynet: Enkelte opplever også saksbehandlerne som lite fleksible og pirkete. Det er ikke nok at det står en formulering i et referat. Det må være et vedtekt. Jeg føler jeg får alt i retur. Enten fordi fristen har gått ut eller fordi jeg har glemt et vedlegg. Da må vi ha et nytt styremøte på det enda vi har hatt det oppe i styret. Moods Research

22 REGELVERK OG ENDRINGER Moods Research

23 Lotteritilsynet Regelverk og endringer Lotteritilsynet og stiftelsestilsynet: Lover og regler Lover og regler er lett tilgjengelige på nettsiden. Det er greit å forstå regelverket, men det tar tid å sette seg inn i det. Lover og retningslinjer kan være uklare i noen tilfeller, hvor det gis rom for tolkning. (Gjelder bingo og i noen grad store lotterier.) Momskompensasjon: Forskriftene Forskriftene oppleves av flere som uklare og vanskelige å forstå. En ønsker at kulturdepartementet gjør noe med dette. Det er uklarhet rundt begrepet frivillighet. Forskriften om frivillighet er gjenstand for fortolkning. En mener uklare retningslinjer gir utslag i uklare svar fra saksbehandlerne i enkelte saker. Lotteritilsynet: Endringer Det oppleves som at det er stadige endringer enten av lover eller tolkning av lover. Nå har jeg jobbet med dette her en del år, og det jeg synes er slitsom er at hvert år så er det noe nytt. Føler at tilsynet ikke oppfatter konsekvensene av de endringene som foretas. I Oslo hvor beløpene er store blir konsekvensene av endringene ofte store. Inntjeningsnivå: Enkelte er misfornøyde med at inntjeningsnivået er satt ned til 2004 nivå. Moods Research

24 FORSLAG TIL ENDRINGER/FORBEDRINGER Moods Research

25 Lotteritilsynet Brukernes forslag til forbedringer Ønsker en fast saksbehandler. En fast person som kjenner til din sak og ditt felt (bingo, landslotteri, lite lotteri osv.), og som kan gi deg klare og tydelige svar. Ønsker informasjon om endringer En ønsker å bli informert om endringer på e-post, ikke kun på nettsiden. Plutselig trengte vi ikke revisorberetning når vi skulle sende inn regnskap. Hadde vi visst det, så hadde vi spart mye penger. En ønsker en forklaring på hvorfor endringen er iverksatt. Tilsynet bør holde de faste brukerne oppdatert. Dette vil spare både dem og brukerne for ekstra arbeid. Vi har hatt lotteri i 30 år, vi kommer ikke til å slutte til neste år. Endringer bør ikke komme så tett opp mot søknadsfrist. Endringer som skjer midt i et år med tilbakevirkede kraft kan skape komplikasjoner for brukerne. En ønsker at endringer blir sendt ut på høring, slik at en kan komme med tilbakemeldinger på hvilke konsekvenser endringene vil ha for de ulike lotteriverdige aktørene. (Det er ingen i gruppen som har kjennskap til at det sendes ut høringer i dag.)

26 Lotteritilsynet Brukernes forslag til forbedringer Raskere behandlingstid Raskere behandling av søknad om nye typer lotterier. Raskere svar på klagesaker. Tilsynet må få bedre kjennskap til feltet/markedet Lotteritilsynet må få bedre kjennskap til markedet. En ønsker at representanter fra tilsynet skal reise ut til ulike lotteriverdige aktører og se hvordan det fungerer i praksis (bingo og store lotterier). Årlige møter for å skape bedre dialog mellom tilsynet og lotteriverdige aktører. Tilbakemeldinger fra bingoentreprenører Raskere reaksjon når bingoer ikke betaler til foreninger. Dette tar for lang tid i dag, og det får konsekvenser for mange. Når en organisasjon ønsker å være med på bingolotteri kan de ikke ha mer enn en bestemt sum på bok dersom de skal delta. Dette gjør det vanskelig å spare til større begivenheter for en organisasjon, i og med at de kan ha begrenset med penger på bok. Det bør være rom for å rapportere hvorfor en har mye penger på bok, slik at en likevel kan være med dersom begrunnelsen godtas.

27 Stiftelsestilsynet Brukernes forslag til forbedringer Kortere saksbehandlingstid på søknad om fusjonering. Informasjon om hvilke muligheter en har som stiftelse, og hvilke feil som er vanlige å gjøre. Et klarere forhold mellom Brønnøysundregisteret og Stiftelsestilsynet. Hva skal meldes hvor? Vil ha informasjon om endringer og frister på e-post. Dette kan gjerne komme i form av et nyhetsbrev på e-post. Det kan også ligge lett synlig på førstesiden på nettsiden under aktuelt eller nyheter. Ønsker å få beskjed på e-post dersom det mangler et vedlegg. En ønsker å bruke mindre tid på elektroniske signeringer. Moods Research

28 Momskompensasjon Brukernes forslag til forbedringer En ønsker Informasjon om endringer på e-post før endringene trer i kraft. En ønsker å endre søknadsfristen slik at den ikke blir i sommerferien. Før var den før sommerferien. Men en ønsker ikke senere utbetaling. Frist for innlevering må tilpasses i forhold til når søknadsskjema legges ut. En ønsker tydeligere retningslinjer og forskrifter. Mindre rom for tolkning. Kulturdepartementet må sørge for tydeligere forskrifter. En ønsker å kunne hente opp fjorårets skjema, og gjøre de endringer som er nødvendige for at skjema skal være oppdatert ved årets søknad slik at en slipper å fylle ut hele skjemaet hvert år dersom det ikke er endringer.

29 Nettsidene Moods Research

30 Nettsidene: Brukervennlige og innbydende I hver av fokusgruppene ble deltakerne delt inn i grupper på 2-3 personer. Hver minigruppe ble utstyrt med en pc hver, og ble bedt om finne frem til ulike typer informasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. Gruppene fant raskt frem. Dette tyder på at nettsidene er oversiktlige og enkle å finne frem på. I og med at en må lese en del på nettsiden for å vite at den informasjonen en trenger er der, så er tilbakemeldingene på nettsidene mer generelle i forhold til hvordan sidene er bygd opp og hvor lett/vanskelig det er å navigere seg rundt på nettsidene. De nye sidene oppfattes som mer innbydende og brukervennlige enn de gamle.

31 Tilbakemeldinger på nettsidene De nye nettsidene fremstår som oversiktlige og innbydende. Det er enkelt å finne frem på sidene. Drop-down menyer gjør siden oversiktlig og lett å finne frem på. Oversikt over ansatte er viktige for brukerne. Funksjonen bokmål nynorsk fungerer ikke, målformen endrer seg ikke på siden. Enkelte ønsker tydelig knapp for å komme tilbake. (Det er et par stykker som ikke vet at en kan klikke på logo for å komme tilbake). Dersom en har mindre enn 15 tommers skjerm på pc, så dukker ikke søknadsskjemaer opp synlig på siden når en klikker på det, en må langt ned på siden for å finne det.

32 Tilbakemeldinger på nettsidene Lotteritilsynet Vil gjerne ha bilder av de ansatte og at det står hvem som har hvilke kompetanseområder (for eksempel bingo, landslotteri osv.) Lotteriregisteret kan forbedres. Det fremstår som mindre brukervennlig. En må vite sitt organisasjonsnummer for å kunne bruke det, og det er ikke oppdatert til enhver tid. En må også vite hva de ulike bokstavene står for, for å kunne lese statusen.. Momskompensasjon Ønsker at det tydeligere kommer frem at søknadsmodellen en velger er bindene for tre år. Det vinkles som at valget er knyttet til utformingen av søknaden. Det er lite vekt på de økonomiske konsekvensene. Tydeligere informasjon om hvordan en skal komme frem til hvilken modell en skal velge (samtlige i gruppen har god kunnskap om dette, men en tenker her på mindre erfarne brukere.) Frivillighetsregisteret vurderes som at det ikke er ferdig utviklet i forhold til hva som er lovet. De som bruker det, eller har planer om å bruke det, benytter det til å knytte sammen organisasjonen.

33 Tilbakemeldinger på nettsidene Stiftelsestilsynet En kan kategorisere informasjon på nettsiden etter type stiftelse om en er stor eller liten stiftelse eller om en er næringsdrivende stiftelse eller ikke næringsdrivende stiftelse. Siden med informasjon om klage ligger litt skjult. Ledig stilling trenger ikke å være et hovedoppslag. De fleste er ikke ute etter å søke jobb. Dette kan bytte plass med for eksempel aktuelt. Under gebyrer står det ikke hvor mye en skal betale i gebyr. Ønsker en oversikt over hvor mye en skal betale i gebyr. Aktuelle nyheter kan være tydeligere på siden. Her kan det ligge nyheter og påminnelser om hva som skal sendes inn når. En egen fane/boks som heter frister. Her kan man trykke på hvilken type stiftelse en er eller hvilken sak en er ute etter. En fane/boks om hvilke muligheter en har som stiftelse, og en fane/boks med hvilke vanlige feil som begås. Når en trykker på aktuelle saker så kommer ikke alle sakene opp. Savner sakshistorikk. Fint om det blir tatt med eldre saker i saksarkivet. Det oppleves også positivt med sjekklister (for eksempel sjekkliste for sammenslåing av stiftelser). Stiftelsesregisteret fungerer tilfredsstillende.

34 Evaluering av forslag Moods Research

35 Liten interesse for sosiale medier, blogg og videomøter Sosiale medier Brukerne er kun i kontakt med tilsynet ved søknader og rapporteringer. Det at tilsynet er til stede på ulike sosiale medier ser en begrenset nytteverdi av. En opplever at Facebook er til privat bruk. Meldinger fra tilsynet ønsker de å få på jobb e-post. En opplever også Facebook som en uformell setting som ikke passer overens med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Facebook er en uformell setting. Dette er formelt. Det er lovens lange arm sånn jeg ser det. Fagblogg En ser ikke nytteverdien av en blogg. En blogg vil ikke fungere som informasjonskilde i form av at en her kan lese andres spørsmål. Det vil ta for mye tid å lete igjennom bloggen for å se om en finner det som er relevant for en selv. En seksjon med ofte stilte spørsmål og svar vil fungere bedre til dette formålet. heller bruke tiden på å formulere seg greit og ubyråkratisk på aktuelt sidene sine, i stedet for å være hippe og kule på en blogg. Videomøter Det er et godt tilbud men en ser det ikke som relevant med mindre det er flere enn to personer som skal snakke sammen. Telefonmøte med tilsynet er som regel kun med to personer, og videomøter er dermed mindre relevant for brukerne.

36 Positive til Min side og elektronisk søknad Min side Samtlige er positive til en Min side hvor de har tilgang til meldinger sendt til og mottatt fra tilsynet. Men en ønsker da at alt skal være samlet ett sted ikke slik at en må bruke både Altinn, Min side og et annet sted igjen for å hente skjema. Brukere av Momskompensasjon ser også dette som en mulighet til at en gjennom denne løsningen kan hente opp fjorårets skjema, slik at en slipper å fylle ut hele skjema hvert år. Sende søknad elektronisk (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) En stiller seg positiv til en ny løsning hvor en kan søke elektronisk. I dag er det flere som printer ut og skanner papirene, for så å sende søknaden via e-post. Dersom en kan søke elektronisk så ønsker en også å få beskjed om en mangler et vedlegg - slik at det ikke går an å sende en søknad elektronisk som mangler vedlegg.

37 Positive til konferanse Konferanse (Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet) En konferanse kan skape bedre kontakt mellom tilsynet og brukerne. En ser det som en arena hvor en kan få informasjon om endringer som planlegges. Det er fint å kunne møte andre som driver med det samme. Tid og kostnad er barrierer for å benytte seg av en konferanse i regi av tilsynet. En ønsker at konferansen holdes i en av de store byene i Norge. Det er en fin service fra tilsynet at konferansen blir streamet. Det er ingen betalingsvilje i forhold til å betale for å få tilgang til konferansen elektronisk ved at den blir streamet. Dette begrunnes med at en allerede betaler for dette, og at konferansen er i regi av et offentlig organ. Lovforsalg om at små stiftelser ikke trenger revisor Meget positivt. Det er en stor utgift for små stiftelser.

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011

BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 BRUKERUNDERSØKELSE FOR LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET NOVEMBER 2011 1 METODE - KVANTITATIVT Datainnsamling: Utsending av e-post med lenke til undersøkelsen (WEB-intervju), samt tilleggsintervju med telefonisk

Detaljer

LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET LEVERANDØR: EPINION NORGE AS PRESENTASJON AV BRUKERUNDERSØKELSEN NOVEMBER 2015

LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET LEVERANDØR: EPINION NORGE AS PRESENTASJON AV BRUKERUNDERSØKELSEN NOVEMBER 2015 02.10.2015 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET PRESENTASJON AV BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 LEVERANDØR: EPINION NORGE AS 10. NOVEMBER 2015 PROSJEKTINFORMASJON Lotteri- og stiftelsestilsynet har som formål å gi

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Rapport. momskompensasjonsordningen

Rapport. momskompensasjonsordningen Rapport momskompensasjonsordningen 2013 Rapport om momskompensasjonsordningen 2013 For å samle inn erfaringer rundt momskompensasjonsordningen i 2013, ble et spørreskjema sendt ut til alle medlemmer i

Detaljer

MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR

MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR TO FORSKJELLIGE ORDNINGER Kompensasjon for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester (generell ordning) 627

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Ut av språkjungelen I SPRÅKJUNGELEN NAV forvalter 55 ulike ytelser Vi har 2000 ulike brev Vi har 4 brevløsninger Vi sender ut 9,5 millioner vedtak i året

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Kan og bør - man måle effekter av klarspråksarbeid? Anniken Willumsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Kan og bør - man måle effekter av klarspråksarbeid? Anniken Willumsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Kan og bør - man måle effekter av klarspråksarbeid? Anniken Willumsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Uklart språk et demokratisk problem Undersøkelse blant innbyggerne (2017): 34% mener at

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Innspill til KUDs høring om endringer i momskompensasjonsordningen Frivillighet Norge viser til møte i referansegruppen for momskompensasjonsordningen 5.

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Granly Lars Audun Oslo, 04.04. 2013 Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2014

Bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Analyse av eksisterende nettside

Analyse av eksisterende nettside Analyse av eksisterende nettside Etter kartlegging av den eksisterende IT-portalen kommer det tydelig fram at siden er noe kaotisk, akkurat som det ble stipulert tidligere. Selve oppsettet er for så vidt

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

VEILEDER FOR NYE FORENINGER

VEILEDER FOR NYE FORENINGER VEILEDER FOR NYE FORENINGER Februar 2017 OPPSTART Hva er en forening? En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2015

Bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2014 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

NIVÅ FORTREFFELIG KOMPETENT UNDERVEIS PÅ BEGYNNER- STADIET KRITERIER. Bruker til sammen minst 4 ulike uttrykk for å hevde egne meninger

NIVÅ FORTREFFELIG KOMPETENT UNDERVEIS PÅ BEGYNNER- STADIET KRITERIER. Bruker til sammen minst 4 ulike uttrykk for å hevde egne meninger Elev 1 av 3 VURDERINGSKRITERIER, ENGELSK 8A, UKE 48-50 TEMA: Young people s voices KOMPETANSEMÅL fra læreplanen i engelsk: Eleven skal kunne: - skrive tekster som argumenterer, kommunisere via digitale

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin Konvertering fra momportalen.no til nakos.no Forklaring og veiledning Momportalen.no har nå blitt konvertert til nakos.no. Årsaken til dette er at

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Hva ønsker kundene? Randi Erdal og Sigrid Teige Øye Fagdager oktober 2013 Store forventninger! VA-etaten ønsker å ha et godt forhold til kundene!

Detaljer

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen.

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. FAQ community Ofte stilte spørsmål Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. Du vil nå få opp en boks hvor du kan legge inn navn på albumet

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Brukerutvalg 25. november 2015 NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Merete Svensson, NAV Østfold Hva vi skal snakke om i dag NAVs kanalstrategi og hvorfor selvbetjeningsløsninger

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset målgruppa.

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset målgruppa. Klarspråk BOKMÅL Hva er klarspråk? Med klarspråk mener vi her korrekt, klart og mottakertilpasset språk i tekster fra det offentlige. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne raskt finner det

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet Brukskvalitet Bruk og nytte av systemet Fem grunner til at systemer er vanskelige å bruke Systemet er tilpasset maskinen og arbeidsoppgaven - ikke brukeren Brukerenes arbeidsoppgaver endres raskt, mens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com

Testopplegg UiO Juridisk Fakultet. Kontaktperson: Jostein Magnussen +47 402 26 409 jostein@netliferesearch.com Testopplegg UiO Juridisk Fakultet Dato for test: 16. og 18. november 2009 Kontaktperson: Jostein Magnussen Tlf: +47 402 26 409 E-post: jostein@netliferesearch.com Adresse: På nett: Firmablogg: Storgata

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer