PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING"

Transkript

1 Vedlegg 1 PENSJONSKOMMISJONENS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Einar Madsen brukte i sin innledning.

2 Når 68-erne blir 67 De er krevende vil bestemme selv De har tid vil ha aktivitet De er rike og vil nyte vil reise mye vil kjøpe tjenester vil ha pleie, -hele livet

3 Pensjonsavtaler i Norge Mål: Opprettholdelse av levestandard (72% av lønn) Folketrygden er bærebjelken i alle pensjonssystemene Faller Folketrygden så faller også alle andre pensjonsordninger, de private direkte de offentlige etter forhandling

4 Pensjonsordningen TEKNAS`s metrikk Egen pensjon 50 % Ektefellepensjon 15 % Uførepensjon 10 % Barnepensjon 5 % Livslang varighet 10 % Resten av ordningen 10 %

5 Unødvendig Kvinnefiendtlig Pensjonistfiendtlig Akademikerfiendtlig Midlertidig gevinst for lønn 7G 9G? Tjenestepensjonsfiendtlig Vekket folks pensjonsinteresse Konklusjon

6 Unødvendig Et forslag til løsning: Minstepensjon tas over Statsbudsjettet Fondbasering av tilleggspensjonen (utover minstepensjon) Årlig innbetaling av pensjonsrettighetene Oljefondet sikrer en generasjons pensjon ( Sikrer Oljeformuens kapital, 30 års innbetaling ) Ulemper Politikerne mister retten til å fritt bruke oljefondet Yrkesaktive/bedriftene må betale noe mer?

7 Kvinnefiendtlig Alle yrkesaktive år teller Kvinner jobber mer deltid (høy alder) Kvinner slutter i jobb før menn Antall år med topplønn er færre (20 år) Lavtlønnede må jobbe til de er 67 år (minstekrav til førtidspensjon) Førtidspensjon gir lik reduksjon menn/kvinner (kjønnsnøytralitet kun der kvinner gis fordel)

8 Pensjonistfiendtlig Underregulering av grunnbeløpet G Minstepensjon i dag er 2G Maksimalpensjon (lønn >8G) blir 4G G-reg. 1% og lønnsreg. 4% i 25 år, gir: Maksimalpensjon 2G (nås ved 87 års alder) Minstepensjonen starter på 2G Underreguleringen reduserer også denne Nye minstepensjonister får dermed høyere pensjon

9 Midlertidig gevinst for lønn 7G 9G Topplønnen på 8G underreguleres? Bør Grunnlovfeste lønnsregulering av denne (ellers kommer flere og flere i denne gruppen) Folketrygdreformen i 1967 vedtok 2/3 av lønn Underregulering av knekkpunkter (hele tiden) Redusert pensjonsnivå i 1993 Kan vi stole på politikerne denne gang? Nei, det kan vi ikke!

10 Akademikerfiendtlig Alle yrkesaktive år teller Akademikerne jobber færre år enn andre Starter senere Tar permisjoner (dr.grad. o.l) Lengre lønnsutvikling enn andre Antall år med topplønn blir færre Rammes sterkere av lønnskutten på 8G

11 Endringsforslag Man får pensjonspoeng for omsorg av barn Pensjonspoeng for omsorg av eldre Pensjonspoeng for studieår? Pensjonspoeng for etterutdannelse? (dr.grad) Pensjonspoeng for studiereiser? (jorda rundt) Pensjonspoeng for frivillig innsats? Idretten Hjelpeorganisasjoner Andre frivillige organisasjoner?

12 Tjenestepensjonsfiendtlig Flertallet ga ingen rett til tjenestepensjon Netto-ordninger for offentlige tjenestepensjoner ( tariffestede rettigheter kompliserer dette) Dagens ordninger har pensjon opp til lønn 12G Press på dagens toppgrense på 12G (8G?) Underregulering av 8G reduserer dette ytterligere? Førtidspensjonsordninger fjernes (AFP) ( Statens bidrag foreslås fjernet i 2007)

13 Tjenestepensjonsfiendtlig Kompliserer ytelsespensjonene ytterligere I Beregnet folketrygd settes sluttlønn = 20 beste Ny Beregnet folketrygd tar med alle år? Øker verdien av Beregnet folketrygd Senkes verdien av tjenestepensjonen Senkes totalpensjonen

14 Tjenestepensjon Nettopensjon, alle år tas med og Beregnet folketrygd Bruttopensjon. nettopensjon Folketrygd Folketrygd

15 Vekket folks pensjonsinteresse Sterk fokus på negative effekter i innstillingen Tryggheten i folketrygden er fjernet Akademikerne bør se bort fra tilleggspensjonen Krev tjenestepensjon i særavtalen Sett Beregnet folketrygd lik minstepensjon Politikerforakten forsterkes Press på politikernes gode ordninger Ikke aksept for offentlige særordninger ( helseforetakene o.l. )

16 Konklusjon Kast utvalgsinnstillingen i bøtta Sett ned et nytt utvalg med mandat: Hvordan finansiere dagens ytelser i folketrygden? Årlig bevilgning av minstepensjonen Fondsbasering av tilleggspensjonen Bruk oljefondet og folketrygdfondet Avsetninger fra oljeinntektene ( 30 år ) Øremerk innbetalinger fra de yrkesaktive (17,5%) Behold dagens ytelse i Foretakspensjon

17 Oppsummering av lov om Foretakspensjon Lineær opptjening av verdien/fripolisen Ytelsesordning med pensjonsgaranti Regulering av løpende pensjon inntil G-reg. 70 % maksimalytelsene mellom 6G og 12G Arbeidsforhold fra 1/5 stilling 0,75 eier og 0,75 ansatt kan få ordning års opptjeningstid Kun AFP av førtidspensjonister tas med Arbeidstakernes rettigheter er sikret

18 Oppsummering av lov om Innskuddspensjon Innskuddspremieplan En prosentsats for lønn 2G - 6G (maks 5%) Dobbel prosentsats for lønn 6G - 12G (8%) Uførhet kan avtales i tillegg (premiefritak) Kvinnediskriminerende Lever lengre / jobber mer deltid Gir 62% pensjon for menn og 58% for kvinner Dobbel negativ effekt med pensjonskommisjonen Egen investeringsportefølje og risiko

19 Sammenheng mellom inntekt og pensjon Garantert dagens minstepensjon Alle år teller med Utjamner økt levealder Fleksibel pensjoneringsalder Pensjonspremie for tilleggspensjonen Underregulering av løpende pensjoner Fortsatt løpende betaling av pensjonene Nettoordning for offentlig tjenestepensjon Uførepensjon utredes nærmere

20 Bakgrunnen (Mosart-beregninger) Antall yrkesaktive/pensjonister synker Fra 2,7 til 1,6 ( ) Alderspensjonen øker fra 6% til 15% av BNP Levealder for en 67 åring øker med 5 år (Menn fra år og kvinner fra år) AFP-pensjonistene øker 30K 50K (maks. nås i 2010) Pensjonen vil øke med 30% i gjennomsnitt Uførepensjon vil øke med 60% En reell dobling av pensjonsutgiftene i BNP En økning med faktor 3 målt i G (grunnbeløpet)

21 Sammenheng mellom inntekt og pensjon Pensjonsopptjening på 1,25% av lønn pr. år Øvre grense på 8G ( kr ,-) 40 år gir dermed en pensjon på 50% Omsorgspoeng med lønn fra 4,5G til 6G Egne barn under 6 år Syke Funksjonshemmede Eldre Studietid og etterutdanning tas ikke med

22 Garantert dagens minstepensjon Grunnsikring ved garantipensjon Alle sikres dagens minstepensjon Avtrappes mot opptjent pensjon Lave inntekter gir dermed også tilleggspensjon

23 Alle år teller med Alle yrkesaktive år fra fylte 20 år tas med Besteårsregelen på 20 år fjernes Maks pensjon etter 40 år fjernes Akademikerne jobber færre år enn andre Starter senere, tar permisjoner (dr.grad. o.l) Antall år med topplønn blir dermed færre Lengre lønnsutvikling enn andre Rammes sterkere av lønnskutten på 8G

24 Utjamner økt levealder Innfører en stabiliseringsfaktor for levealder Den samlede utbetalingen blir den samme Et delingstall utjamner lengre levealder Dette beregnes i god tid før pensjoneringstidspunktet Delingstallet ligger fast for hver pensjonist Delingstallet er likt for kvinner og menn Økt levealder gir rett til å jobbe lengre

25 Fleksibel pensjoneringsalder Pensjoneringsalder fra 62 år Øvre pensjoneringsgrense er 70 år Skal settes opp ved økt levealder Totalpensjonen skal I hovedsak bli den samme En pensjon på 0,5G holdes utenfor beregningen Yrkesaktive i gammel ordning tilskrives 40 år opptjening Alle tjenestepensjoner tilordnes førtidspensjonen Ingen avkortning av pensjon ved arbeid etter 62 år Statens bidrag til AFP fjernes ( fra 2007?)

26 Pensjonspremie for tilleggspensjonen Egen premie for tilleggspensjonen Totalt nivå person og bedrift 17,5% av lønn (endring av dagens trygdeavgift og arbeidsgiveravgift) Justering av øvrige skattesatser slik at nivåen beholdes Regulering av pensjon mellom pris og lønn Gir en underregulering etter dagens lønnsregulering av G Fortsatt løpende finansiering av pensjonene Statens Pensjonsfond (olje/folketrygd) Budsjettkommentarer om pensjonsforpliktelser Forpliktelsene skal ikke øke over tid

27 Nettoordning for offentlig tjenestepensjon SPK og KLP blir et tillegg til Folketrygden Pensjonsnivået trenger ikke i seg selv å bli endret Stabiliseringsfaktoren (delingstallet) innføres Underreguleringen innføres samtidig SPK fondsfinansieres Særaldersgrensene endres Fra alder til arbeidets art og risiko Ved arbeidets art, bør arbeidsoppgavene endres Disse endringer må bli gjenstand for forhandlinger

28 Et nytt pensjonssystem Trer i kraft fra 2010 Fases inn i løpet av 15 år ( 2025) Personer født i 1950 og tidligere får dagens pensjon Personer født i får en blandet pensjon Personer født i 1965 og senere for ny ordning For både ny og gammel ordning innføres fra 2010: Stabiliseringsfaktoren (delingstallet) Fleksibel pensjonering Underregulering

29 Mindretallsinnstillinger Henriette Westhrin, SV Lik grunnpensjon uten avkorting, men lavere tilleggspensjon Inger-Marie Ytterhorn, Fr.P Lik folketrygd til alle som dagens minstepensjon Tjenestepensjon Individuelle pensjoner Sigbjørn Johnsen, Hill-Marta Solberg, Sverre Myrlig AP og Henriette Westhrin SV Bør innføres obligatorisk minstekrav om en tjenestepensjon

30 Konklusjon Kast utvalgsinnstillingen i bøtta Sett ned et nytt utvalg med mandat: Hvordan finansiere dagens ytelser i folketrygden? Årlig bevilgning av minstepensjonen Fondsbasering av tilleggspensjonen Bruk oljefondet og folketrygdfondet Avsetninger fra oljeinntektene ( 30 år ) Øremerk innbetalinger fra de yrkesaktive (17,5%) Behold dagens ytelse i Foretakspensjon

31 Kollektive pensjonsavtaler Einar E. Madsen Boka: Kollektive pensjonsavtaler Avtaleforholdet ansatt/bedrift/livselskap Folketrygden Lov om Offentlig tjeneste pensjon (KLP og STP) Lov om foretakspensjon Med ytelsesplan Med innskuddsplan Lov om innskuddspensjon

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer