Året 2008: Sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2008: Sammendrag"

Transkript

1

2 Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176 færre anmeldelser. Vinningskriminaliteten utgjorde 58,3 % av anmeldelsene i Oslo politidistrikt i 2008, mens den i landet uten Oslo utgjorde 42,0 %. Det ble registrert anmeldelser for vinning, noe som er en nedgang på 1,7 % sammenliknet med i Dette tilsvarer 849 færre anmeldelser. Det ble i 2008 registrert flere skadeverk (22,2 %) sammenliknet med i Det var en økning innenfor økonomi (14,1 %) og vold (4,8 %). Det var en nedgang innenfor narkotika (-15,5 %), seksuallovbrudd (-7,1 %) og trafikk (-10,4 %). Oslo har en kriminalitetsprofil med en noe lavere andel vold (5,9 %) enn landet forøvrig (7,0 %). Det samme gjelder narkotika hvor andelen er 6,5 % i Oslo (mot 10,5 % i landet for øvrig), og trafikkforseelser hvor andelen er 8,3 % (mot 19,2 % i landet for øvrig). Andelen skadeverk er derimot noe høyere i Oslo (7,9 %) enn i landet for øvrig (5,7 %). Nedgang i antall anmeldelser for grovt tyveri og økning i simpelt tyveri Antall registrerte grove tyverier gikk ned med -7,9 % (-1660 saker) i 2008 sammenliknet med året før, mens antall registrerte simple tyverier gikk opp med 4,1 % (644 saker). Antall grove tyverier fra person på offentlig sted gikk ned med -7,5 %, mens det innenfor denne lovbruddskategorien var økning fra 2006 til Antall grovt tyveri fra bil gikk ned med -28,5 %. Det var i 2008 en økning i antall registrerte grove tyverier fra bolig (86,0 %). Det ble registrert 845 flere grove tyverier fra villa og leilighet sammenliknet med i 2007 (henholdsvis 578 flere fra villa og 267 flere fra leilighet). Denne utviklingen er bekymringsfull. Innenfor simple tyverier er det spesielt verdt å legge merke til økningen innenfor tyveri fra minibank. Det ble her registrert 283 flere anmeldelser sammenliknet med i året før (291,8 %). Økning i antall ransanmeldelser Antall registrerte anmeldelser for ran økte med 17,1 % i 2008 (141 flere saker). Det var en økning innenfor både simple og grove ran i året som gikk. Det ble registrert tre postran i 2008, mens det ikke ble registrert bankran eller ran av verditransport. De siste årene har det vært svært få ran av denne typen i Oslo. Det vil bli utgitt en egen rapport om ransutviklingen i Oslo politidistrikt våren Nedgang i antall narkotikaanmeldelser Det var i 2008 en stor nedgang i antall registrerte narkotikalovbrudd (-15,5 %). Det var en nedgang på -20,8 % i antall anmeldelser for bruk og besittelse etter legemiddelloven. Det var færre registrerte anmeldelser etter strl. 162, 1. ledd (-9,3 %) og etter strl. 162, 2. ledd (-38,5 %). Det ble registrert 24 saker av en slik alvorlighetsgrad at de rammes av strl. 162, 3. ledd, mens det ble registrert 47 slike saker i Antall anmeldelser for narkotika reflekterer i stor grad politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. Til tross for nedgang i politiets anmeldelsestall er det ikke grunnlag for å si at det er mindre narkotika i samfunnet. 2

3 Svak økning i antall registrerte voldsanmeldelser Innenfor vold var det en økning i antall registrerte anmeldelser på 4,8 % i 2008 sammenliknet med i Det var stabilt innenfor hovedstatistikkgruppen liv, legeme, helbred (-0,8 %), mens det ble registrert flere anmeldelser for mishandling i familieforhold med legemskrenkelse (83,1 %). Dette indikerer en gradvis overgang til å registrere vold i nære relasjoner på egne nyopprettede koder. Ser man alle saker for familievold under ett er bildet stabilt. Det ble registrert 563 anmeldelser i 2008, mot 555 i 2007 (tallene inkluderer statistikkgruppene for mishandling i familieforhold, samt anmeldelser for liv, legeme, helbred og trusler kodet med sakstype familievold). Antall trusler/krenkelser av den personlige frihet økte totalt sett i 2008 med 7,2 % sammenliknet med året før. Stabilitet i antall registrerte voldtekter Det ble registrert 146 anmeldelser for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd i 2008, mot 156 i Videre ble det registrert 13 anmeldelser etter strl. 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og krenkende tilfeller), mot 14 året før. Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt i 2008 var 36 (samme som i 2007). Økning i antall registrerte skadeverk Antallet anmeldte tilfeller av skadeverk går opp for fjerde året på rad og hadde en økning på 22,2 % i 2008 (forbrytelser og forseelser sett under ett). Den største enkeltstående kategorien av skadeverk i Oslo er skadeverk ved tagging/grafitti. Her var økningen på 44,5 % i 2008, noe som tilsvarer 1127 flere anmeldelser sammenliknet med i Antall anmeldelser for tagging/grafitti påvirkes i stor grad av registreringsrutinene til kollektivtransportselskapene, som er de enkeltstående aktørene som anmelder flest tilfeller av tagging i Oslo politidistrikt. Straffesakskjeden: Noe lengre saksbehandlingstid og noe lavere oppklaringsprosent Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt var på 122 dager i 2008, mens den lå på 115 dager i Oppklaringsprosenten for forbrytelser var ved utgangen av 2008 på 19,4 %, mot 20,8 % ved utgangen av Oppklaringsprosenten påvirkes i negativ retning av den høye andelen vinningskriminalitet i politidistriktet. Oslo preges som storby av en annen type vinningskriminalitet enn landet for øvrig, med en meget høy andel tyverier fra person (lommetyverier) uten spor eller andre opplysninger om gjerningspersonen. Oslo har også en høyere andel anmeldelser for skadeverk enn landet forøvrig, spesielt for tagging/grafitti. Dette er også saker med generelt lav oppklaringsprosent. Barn og unge færre registrert for straffbare forhold Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år har gått noe ned i 2008, sammenliknet med de to foregående årene. I 2008 ble totalt 1573 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende tallet for 2007 var Ungdommer under 18 år ble totalt registrert for 2708 straffbare forhold i 2008, mens det tilsvarende tallet i 2007 var 3233 forhold. 3

4 1. Utviklingen i antall registrerte anmeldelser Nedenfor følger en analyse av kriminalitetsutviklingen i 2008 for Oslo politidistrikt, slik den kommer til uttrykk i antall registrerte anmeldelser. 1 I 2008 ble det registrert anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er en nedgang på -1,4 % sammenliknet med samme periode i Dette tilsvarer 1176 færre anmeldelser Antall registrerte anmeldelser i 2008 sammenliknet med 2007 (JUS066)* (JUS066) Antall anmeldelser Antall anmeldelser Differanse Antall % Forbrytelser ,3 Forseelser ,6 Sum ,4 *Forbrytelsene inneholder ikke 2308 undersøkelsessaker i 2007 og 2298 undersøkelsessaker i Det er en svak nedgang både i antall registrerte forbrytelser (-1,3 %) og antall registrerte forseelser (-1,6 %) i 2008, sammenliknet med i Totalt er nedgangen for forbrytelser og forseelser sett under ett på 1,4 %. Det er viktig å påpeke at endringer i den registrerte kriminaliteten også påvirkes av andre faktorer enn reelle endringer i kriminalitetsbildet. Blant disse faktorene er: Omlegging av datasystem for straffesaker og/eller registreringspraksis Anmeldelseshyppigheten hos publikum, som blant annet påvirkes av trusselnivået i kriminelle miljøer, politiets tilgjengelighet (åpningstider, patruljering osv.), tillit til politiet, forsikringsselskapenes egenandeler m.m. Kontrollaktivitet, aksjoner og prosjekter hos politiet og andre instanser, som kan være påvirket av økonomiske rammer, politiske føringer og prioriteringer. Omlegginger av politiets datasystemer i 1995, 2000 og 2002 gjør det vanskelig å sammenlikne utviklingen i antall anmeldelser over tid. 2 1 Basistallene i tabeller og grafiske framstillinger kan variere noe: I diagrammene som viser utvikling over mange år, brukes statistikk for det gjeldende året, uten de justeringer som er foretatt senere. Anmeldelsene til overtakelse er inkludert for alle årganger til og med Sammenlikninger med foregående år inneholder kun anmeldelser med gjerningssted i Oslo politidistrikt. Det gjøres oppmerksom på at det på grunn av datatekniske omlegginger heftes noe usikkerhet til anmeldelsestallene for 2002 og I 1995 kom regelen om at alle tiltaleposter skulle få eget saksnummer, i 2000 ble saker til overtakelse trukket ut av statistikken og fra høsten 2002 avsluttes praksisen med å opprette nytt saksnummer ved overføring av saker mellom politidistrikt, hvilket reduserer antall dobbeltregistreringer og gjør at saken kun telles i ett gjerningsdistrikt 4

5 Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser i årene (ikkejusterte tall, jfr. fotnote 1): Antall registrerte anmeldelser Antall anmeldelser i 2008 etter kriminalitetstype, sammenliknet med 2007* Jus 66 Anmeldte lovbrudd Anmeldelser Differanse * Prosent per 1000 innbygger Økonomi ,1 3,0 Vinning ,7 85,9 Vold ,8 8,7 Seksuallovbrudd ,1 0,9 Narkotika ,5 9,9 Skadeverk ,2 11,3 Miljø ,5 0,1 Arbeidsmiljø ,0 0,2 Trafikk ,4 12,6 Annen ,6 15,4 Totalt ,4 148,0 *Forbrytelser og forseelser er summert før differansen er beregnet. Differansen viser endringen fra 2007 i hele tall og prosent. Undersøkelsessaker (2356) er trukket ut fra statistikken.. Tegnforklaring: Økning/nedgang 0-2% 3% - 10% 11 % 5

6 Det ble i 2008 registrert anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er en nedgang på 1,4 % sammenliknet med i Dette tilsvarer 1176 færre anmeldelser. Det ble registrert anmeldelser for vinning, noe som er en nedgang på 1,7 % sammenliknet med i Dette tilsvarer 849 færre anmeldelser. Det ble i 2008 registrert flere skadeverk (22,2 %) sammenliknet med i Det var en økning innenfor økonomi (14,1 %) og vold (4,8 %). Det var en nedgang innenfor narkotika (-15,5 %), seksuallovbrudd (-7,1 %) og trafikk (-10,4 %) Kriminalitetsprofil i Oslo og landet for øvrig 2008 Vinningskriminaliteten utgjorde 58,3 % av anmeldelsene i Oslo politidistrikt i 2008, mens den i landet uten Oslo utgjorde 42,0 %. Vinningsandelen er spesielt høy i Sentrum stasjonskrets (68,0 %) og Majorstua stasjonskrets (61,7 %). Oslo har imidlertid en kriminalitetsprofil med en noe lavere andel vold (5,9 %) enn landet forøvrig (7,0 %). Det samme gjelder narkotika hvor andelen er 6,5 % i Oslo og 10,5 % i landet for øvrig, og trafikkforseelser hvor andelen er 8,3 % i Oslo og 19,2 % i landet forøvrig. Andelen skadeverk er derimot noe høyere i Oslo (7,9 %) enn i landet for øvrig (5,7 %) Kriminalitetsprofil for Oslo politidistrikt anmeldelser 2008 Kriminalitetsprofil for landet uten Oslo anmeldelser Miljø 0,1 % Trafikk 8,3 % Annen 10,3 % Økonomi 2,0 % Annen 11,4 % Økonomi 1,8 % Arbeidsmiljø 0,1 % Trafikk 19,2 % Vinning 42,0 % Skadeverk 7,9 % Narkotika 6,5 % Sedelighet 0,6 % Vold 5,9 % Vinning 58,3 % Arbeidsmiljø 0,3 % Miljø 0,9 % Skadeverk 5,7 % Narkotika 10,5 % Sedelighet 1,1 % Vold 7,0 % 6

7 2. Straffesakskjeden 2.1. Oppklaringsprosent ved Oslo politidistrikt i 2008 forbrytelser * Jus 316/ Økonomi 57,1 % (715) Vinning 9,2 % (4284) Vold 49,0 % (2184) Seksuallovbrudd 49,9 % (241) Narkotika 83,7 % (4510) Skadeverk 10,6 % (518) Annen 60,7 % (1024) Totalt 20,8 % (13476) 53,8 % (786) 8,2 % (3610) 47,7 % (2228) 37,1 % (168) 82,1 % (4003) 9,5 % (568) 57,1 % (910) 19,4 % (12276) *Parentesen inneholder antall oppklarte saker. Tegnforklaring: Økning/nedgang 0-2% 3% - 10% 11 % Den totale oppklaringsprosenten på forbrytelser var ved utgangen av 2008 på 19,4 % (12276 saker), mot 20,8 % (13476 saker) på samme tid i fjor. Oslo politidistrikt har en relativt lav oppklaringsprosent sammenliknet med andre politidistrikter i Norge. En hovedårsak til dette er sammensetningen av kriminaliteten, med en langt høyere andel vinningskriminalitet enn landet for øvrig. Oslo har en meget høy andel saker uten spor eller opplysninger om gjerningspersonen og som dermed er svært vanskelig for politiet å oppklare. Dette gjelder i særlig grad grove tyverier fra person på offentlig sted (lommetyverier), som i tillegg ofte anmeldes i etterkant av hendelsen. Den totale oppklaringsprosenten på forseelser var ved utgangen av 2008 på 74,7 % (12788 saker), mot 76,9 % (13533 saker) på samme tid i fjor. 7

8 2.2. Saksbehandlingstid ved Oslo politidistrikt i 2008 oppklarte forbrytelser* Jus Økonomi Vinning Vold Seksuallovbrudd Narkotika Skadeverk Miljø 190 Annen Totalt *Saksbehandling er målt i gjennomsnittlig antall dager. Tegnforklaring: < 41 Økning/nedgang dager dager dager Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser ved Oslo politidistrikt i 2008 var på 122 dager, mot 115 dager i Saksbehandlingstiden for oppklarte forseelser er på 74 dager, mot 65 dager på samme tid i fjor Restanser Restanseporteføljen av ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 12 måneder var ved utgangen av 2008 på 985 saker. Dette er stabilt sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. 8

9 3. Utvalgte trekk ved kriminalitetsutviklingen (JUS063) 3.1. Narkotika Utvalgte statistikkgrupper FORBRYTELSER Differanse ant. Differanse % ALLMENNFARLIGE FORBR. Narkotika 162, 1. ledd ,3 Narkotika 162, 2. ledd ,5 Narkotika 162, 3. ledd ,9 Dopingmidler 162, 1. ledd ,7 LEGEMIDDELLOVEN Narkotika, bruk - besittelse ,8 HELERI/BISTAND Grovt narkotikaheleri ,0 Det var i 2008 en stor nedgang i antall registrerte narkotikalovbrudd (-15,5 %). Det var en nedgang på -20,8 % i antall anmeldelser etter legemiddelloven. Det var færre registrerte anmeldelser etter strl. 162, 1. ledd (-9,3 %) og etter strl. 162, 2. ledd (-38,5 %). Det ble registrert 24 saker av en slik alvorlighetsgrad at de rammes av strl. 162, 3. ledd, mens det ble registrert 47 slike saker i Antall anmeldelser for narkotika reflekterer i stor grad politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. Til tross for nedgang i politiets anmeldelsestall er det ikke grunnlag for å si at det er mindre narkotika i samfunnet. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Narkotika 9000 Jus

10 3.2. Personlig frihet/trusler FORBRYTELSER Frihetsberøvelse ,2 Trusler div ,4 Trusler, kniv ,3 Trusler, skytevåpen ,8 Menneskehandel prostitusjon ,0 Menneskehandel prostitusjon, ,7 grov PERSONLIG FRIHET ,2 Mens antall anmeldte trusler/krenkelser av den personlige frihet var økende utover 1990-tallet, har antall anmeldelser gått gradvis nedover siden I 2008 var det derimot en økning igjen sammenliknet med i 2007 (7,2 %). Det er registrert flere trusler med skytevåpen (+ 24 anmeldelser) og flere trusler med kniv (+ 26 anmeldelser). Det ble registrert 46 anmeldelser for frihetsberøvelse i 2008, mot 41 i 2007 (12,2 %). I 2008 ble det registrert flere tilfeller av menneskehandel prostitusjon enn i Det ble registrert 28 anmeldelser totalt, hvorav 14 var kodet som grove. Tilsvarende ble det registrert 11 anmeldelser i 2007, hvorav 3 var kodet som grove. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for trusler/krenkelser av den personlige frihet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 2500 Trusler mot personlig frihet Antall anmeldelser

11 3.3. Liv, legeme og helbred (fysisk vold) FORBRYTELSER Legemsfornærmelse ,2 Legemsfornærmelse ,2 m/skadefølge Legemsbeskadigelse ,5 Legemsbeskadigelse kniv ,4 Legemsbeskadigelse skytevåpen ,6 Grov legemsbeskadigelse ,0 Legemsbeskadigelse med døden ,0 til følge Drap ,5 Uaktsomt drap ,0 Forsøk drap ,0 LIV, LEGEME, HELBRED ,8 Antall anmeldelser for liv, legeme, helbred (fysisk vold) er stabilt med -0,8 % i 2008 (22 færre anmeldelser). Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for liv, legeme, helbred (fysisk vold) med en trendlinje for årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Registrerte anmeldelser "Liv, legeme og helbred" Vold (Liv,legeme,helbred)

12 Det ble registrert flere anmeldelser for legemsbeskadigelse med kniv (115 mot 78 i 2007). Dette er et høyt antall, men det er likevel lavere enn det var i årene Figuren nedenfor viser antall anmeldelser for legemsbeskadigelser med henholdsvis kniv og våpen i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Legemsbeskadigelser med farlig redskap Legemsbeskadigelse m. kniv Legemsbeskadigelse skytevåpen Lineær (Legemsbeskadigelse m. kniv) Det ble registrert 11 drap i 2008 (mot 8 i 2007) og 20 forsøk på drap (mot 16 i 2007). Antall drap har i de siste ti årene variert mellom 5 på det laveste (2000) og 12 på det høyeste (2002). I 2006 ble det opprettet nye statistikkgrupper knyttet til mishandling i familieforhold. To av disse statistikkgruppene dekker lovbrudd som er overlappende med liv, legeme, helbred. Økningen over tid som vises av tabellen nedenfor skyldes en gradvis overgang til å registrere vold i nære relasjoner på disse nye statistikkgruppene. Dette får også betydning for sammenlikningen av voldsstatistikk over tid. Bildet som framkommer i tabellene og figurene over utviklingen innenfor liv, legeme, helbred gir således et noe fortegnet bilde. FORBRYTELSER Mishandling familieforhold med ,5 legemskrenkelse Mishandling familieforhold med ,0 grov legemskrenkelse Familieforhold ,1 Dersom man slår sammen anmeldelser registrert i de ovenfornevnte statistikkgruppene med anmeldelser registrert som liv, legeme, helbred (merket med sakstype familievold) ble det totalt registrert 563 anmeldelser for familievold i 2008 (mot 555 i 2007). 12

13 3.4. Ran FORBRYTELSER Ran * ,4 Ran, grovt ,0 Bankran Postran ,0 Ran verditransport Drosjeran ,6 Ran fra forretning/kiosk ,4 Grovt ran fra forretning/kiosk ,0 RAN/UTPRESSING ,1 *Inneholder også ran fra beruset person (statistikkgruppe 2504) Antall registrerte anmeldelser for ran økte med 17,1 % i 2008 (141 flere saker). Det var en økning innenfor både simple og grove ran i året som gikk. Det ble registrert tre postran i 2008, mens det ikke ble registrert bankran eller ran av verditransport. De siste årene har det vært svært få ran av denne typen i Oslo Seksuallovbrudd FORBRYTELSER Voldtekt 192, 1. og 2. ledd ,4 Voldtekt 192, 3. ledd ,1 Forsøk voldtekt ,0 Seksuell omg.barn u/10 år ,0 Seksuell omg.barn u/14 år ,5 Seksuell omg.barn u/16 år ,2 Incest ,7 Hallikvirksomhet ,9 Pornografi;skrifter/film/video m.v ,3 Pornografi via data ,0 Seksuelt krenkende adferd m.m ,9 Seksualforbrytelser ,1 Det ble registrert 146 anmeldelser for voldtekt etter strl. 192, 1. og 2. ledd i 2008, mot 156 i Videre ble det registrert 13 anmeldelser etter strl. 192, 3.ledd (som dekker spesielt grove og krenkende tilfeller), mot 14 året før. Antall registrerte anmeldelser for forsøk på voldtekt i 2008 var 36 (samme som i 2007). 13

14 Figuren nedenfor viser utviklingen i registrerte anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Voldtekt og forsøk voldtekt Antall anmeldelser Voldtekt Forsøk voldtekt Voldtektsutviklingen i Oslo er nærmere beskrevet i en egen rapport utgitt av Oslo politidistrikt våren Tallene for voldtekt inkluderer både voldtekter etter strl. 192, 1. og 2. ledd og etter strl. 192, 3. ledd (spesielt grove og krenkende voldtekter), samt kategorien grovt uaktsom voldtekt. 4 Grytdal, Veslemøy og Meland, Pål (2008). Voldtekt i Oslo 2007: Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt. Oslo: Oslo politidistrikt. 14

15 3.6. Tyveri FORBRYTELSER SIMPLE TYVERIER Tyveri fra villa ,0 Tyveri fra leilighet ,7 Tyveri fra automat ,8 Tyveri fra motorkjøretøy ,0 Tyveri fra minibank ,8 Tyveri fra restaurant/kafe ,6 Tyveri fra park/gate ,0 Tyveri fra trikk/buss/tog ,1 Tyveri av sykkel ,7 Tyveri fra butikk ,5 Tyveri fra kunde ,5 Tyveri av kjennemerke ,6 Tyveri diverse ,7 SIMPLE TYVERIER ,1 GROVE TYVERIER Grovt tyveri fra villa ,2 Grovt tyveri fra leilighet ,9 Grovt tyveri kjeller/loft/oppgang ,2 Grovt tyveri fra garasje ,1 Grovt tyveri fra kontor ,4 Grovt tyveri fra bil ,5 Veskenapping (par.258) ,9 Grovt tyveri fra person på off.sted ,5 Grovt tyveri automat ,4 Grovt tyveri verksted/bedrift ,6 GROVE TYVERIER ,9 Antall registrerte grove tyverier gikk ned med -7,9 % (-1660 saker) i 2008 sammenliknet med året før, mens antall registrerte simple tyverier gikk opp med 4,1 % (644 saker). Mens antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted økte kraftig fra 2006 til 2007, gikk antallet ned fra 2007 til Nedgangen var her på -7,5 %, noe som tilsvarer 798 færre anmeldelser sammenliknet med året før. Tilsvarende var det en nedgang i antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra bil fra 2008 til 2007, mens det også her var en økning året før. Nedgangen innenfor denne lovbruddskategorien var på -28,5 %, noe som tilsvarer 1468 færre saker. Det var en kraftig økning i grovt tyveri fra villa (223,2 %) og leilighet (36,9 %). Ser man disse kategoriene under ett (grovt tyveri fra bolig) var økningen på 86,0 %. Det ble registrert 845 flere grove tyverier fra villa og leilighet sammenliknet med i 2007 (henholdsvis 578 flere fra villa og 267 flere fra leilighet). Dette er en urovekkende utvikling. 15

16 Når det gjelder simple tyverier er det verdt å legge merke til økningen innenfor tyveri fra minibank. Her var økningen på 291,8 % i 2008 sammenliknet med året før, noe som tilsvarer 283 flere anmeldelser. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for simple og grove tyverier i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Utvikling simple og grove tyverier Registrerte anmeldelser Grove tyverier totalt Simple tyverier totalt Figuren nedenfor viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for grovt tyveri fra bolig (inkludert både villa og leilighet) i årene Til tross for økning det siste året ligger antall anmeldelser lavere enn på 1990-tallet. 16

17 Grovt tyveri fra villa og leilighet Antall anmeldelser Gr. tyveri fra villa Gr. tyveri fra leilighet Bedrageri FORBRYTELSER Bedrageri ,3 Grovt bedrageri ,2 Forandring/manipulering data ,5 Bedrageri trygdeytelse ,7 Bedrageri sosialytelse ,3 Forsikringsbedrageri ,1 BEDRAGERI/UTROSKAP ,9 Det var i 2008 en nedgang i antall registrerte anmeldelser for bedrageri/utroskap på -5,9 % (- 208 anmeldelser) Motorvogntyveri FORBRYTELSER Brukstyveri bil ,3 Brukstyveri motorsykkel ,8 Brukstyveri moped/scooter ,3 Brukstyveri båt ,0 MOTORVOGNTYVERI ,2 17

18 Antall registrerte motorvogntyverier gikk i 2008 ned med -9,2 %. Det var en nedgang i brukstyveri bil på -13,3 %. For de andre statistikkgruppene innenfor denne hovedstatistikkgruppen er utviklingen svært stabil Økonomi FORBRYTELSER GJELDSFORHOLD ,3 FORBRYTELSER og FORSEELSER MERVERDIAVGIFT ,0 REGNSKAPSLOVEN ,5 Anmeldelsene innen økonomiske lovbrudd avhenger av kontrollvirksomhet og anmeldelser fra andre etater. Antallet vil derfor variere alt etter hvilke aksjoner disse har gjennomført i rapporteringsperioden. Antall registrerte anmeldelser for økonomisk kriminalitet var økende gjennom 1990-tallet og nådde en topp i Deretter har antall anmeldelser vært synkende. Antall anmeldelser økte derimot fra 2007 til 2008 (14,1 %). Figuren nedenfor viser utviklingen for økonomisk kriminalitet i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): 2500 Økonomi 2000 Antall anmeldelser hg

19 3.10. Skadeverk FORBRYTELSER Skadeverk bil /motorsykkel ,8 Skadeverk ved tagging/grafitti ,5 SKADEVERK FORBRYTELSE ,7 FORSEELSER SKADEVERK FORSEELSE ,0 Antallet anmeldte tilfeller av skadeverk går opp for fjerde året på rad og hadde en økning på 22,2 % i 2008 (forbrytelser og forseelser sett under ett). Det ble i 2008 registrert totalt 6534 anmeldelser for ulike typer skadeverk. Dette var 1188 flere anmeldelser sammenliknet med året før. Antall anmeldelser er likevel langt lavere enn toppåret 1998, da det ble registrert til sammen anmeldelser. Den største enkeltstående kategorien av skadeverk i Oslo er skadeverk ved tagging/grafitti. Her var økningen på 44,5 % i 2008, noe som tilsvarer 1127 flere anmeldelser sammenliknet med i Antall anmeldelser for tagging/grafitti påvirkes i stor grad av registreringsrutinene til kollektivtransportselskapene, som er de enkeltstående aktørene som anmelder flest tilfeller av tagging i Oslo politidistrikt. Figurene nedenfor viser utviklingen i antall anmeldelser for skadeverk totalt (forbrytelser og forseelser sett under ett) og for skadeverk ved tagging/grafitti i årene (ikke-justerte tall, jfr. fotnote 1): Skadeverk forbrytelser og forseelser totalt Skadeverk

20 Skadeverk ved tagging/grafitti - forbrytelse Skadeverk ved tagging/grafitti Trafikk FORSEELSER Påvirket/beruset ,0 Påvirket/beruset m/personskade ,7 Påvirket/beruset m/ matr. skader ,5 Personskadeulykke ,2 Kjøring uten gyldig førerkort ,1 TRAFIKK ,5 Det var en nedgang på -10,5 % i antallet anmeldte trafikklovbrudd i løpet av 2008 sammenliknet med Det ble registrert 874 personskadeulykker, noe som var en nedgang på 20 anmeldelser sammenliknet med året før (-2,2 %). 20

21 3.12. Ordensforstyrrelser* FORSEELSER Forstyrrelse av alm. fred/orden ,0 Forstyrrelse av alm. fred/orden ,6 ruspåvirket Politiloven ,4 Knivforbudet (strl. 352a) ,5 * Løsgjengerloven ble opphevet fra og med 1. januar Antallet anmeldte brudd på strl. 352a for bæring av kniv eller liknende på offentlig sted gikk i 2008 ned med -5,5 % Våpen FORBRYTELSER OG FORSEELSER Våpenloven ,1 Antallet anmeldte brudd på våpenloven gikk i 2008 ned med -27,1 %. 21

22 3.14. Diskriminering Antall anmeldelser Rasediskriminering Diskriminering 349a Diskriminering legning, leveform,orientering 135a Rasediskriminering 135a Det er små variasjoner de senere årene i antall registrerte anmeldelser for diskriminering. Det er få anmeldelser i alle de aktuelle statistikkgruppene. Figuren ovenfor viser utviklingen innenfor de fire relevante statistikkgruppene. Statistikkgruppen for rasediskriminering etter strl. 349a var ny fra og med I denne kategorien ble det registrert 5 anmeldelser i Det ble registrert 14 anmeldelser for rasediskriminering etter strl. 135a i

23 3.15. Barn og unge rekruttering til kriminalitet Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 har gått noe ned i 2008 sammenliknet med de to foregående årene. I 2008 ble totalt 1573 personer under 18 år anmeldt for straffbare forhold, mens det tilsvarende tallet for 2007 var Av de 1573 personene var 69,4 % gutter (1092 personer) og 30,6 % jenter (481 personer). Dette er noenlunde stabilt med tidligere år. Over tid er hovedtendensen at guttene er i klar majoritet blant barn og ungdom som registreres for kriminalitet. Jenteandelen har i de siste par årene vært økende (selv om dette ikke er tilfelle fra 2007 til 2008). I 2007 lå andelen jenter på 32,3 %, mens den i 2006 lå på 28,8 %. Antall unge personer siktet/mistenkt i 2006, 2007 og 2008 fordelt på kjønn Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter Gutter Totalt Flere av de anmeldte personene under 18 år ble registrert som mistenkt/siktet flere ganger. I 2008 ble det totalt registrert 2708 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Dette er en relativt stor nedgang sammenliknet med i 2007 da det ble registrert 3233 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Totalt dreide det seg i 2008 om 2054 forhold for guttene (75,8 %) og 654 forhold for jentene (24,2 %). Det er en nedgang i antall straffbare forhold registrert i både aldersgruppen under 15 år og år sammenliknet med i Dette gjelder både blant jenter og gutter. Antall forhold der unge personer ble siktet/mistenkt i 2006, 2007 og 2008 fordelt på kjønn Alder Under 15 år F.o.m. 15 år t.o.m 17 år Totalt Hele år Jenter Gutter Totalt Oslo politidistrikt har et nært og tett samarbeid om forebygging av barne- og ungdomskriminalitet med Oslo kommune gjennom SaLTo-samarbeidet (SLT-modellen i Oslo). Blant annet utgir man årlig en felles rapport om dette emnet. Det vil bli utgitt en egen rapport om barne- og ungdomskriminalitet våren NB! Forhold viser til noe annet enn anmeldelser. I en anmeldelse kan flere personer være registrert som mistenkt eller siktet. Dette regnes da som ett forhold for hver av disse. Forhold viser således til knytningen mellom anmeldelse og person. 5 For tidligere rapporter om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo se (under Oslo politidistrikt) eller 23

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011 1 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten skrives årlig som en del av den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2014 Utgitt mai 2015 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO 3 Innhold

Detaljer