Innhold 1. INNLEDNING... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold 1. INNLEDNING... 3"

Transkript

1 Politidirektoratet 20. september 2016

2 Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN Lovbrudd Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 9 Ran Narkotikalovbrudd Narkotikalovbrudd generelt Narkotikaovertredelser Grove narkotikaovertredelser Doping Voldslovbrudd Voldslovbrudd generelt Mishandling i nære relasjoner Krenkelse og skade mot kropp og liv Drap Trusler Menneskehandel Andre lovbrudd Andre lovbrudd generelt Menneskesmugling Seksuallovbrudd Seksuallovbrudd generelt Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år Seksuell omgang med barn år og seksuell handling med barn under 16 år 23 Voldtekt Kjøp av seksuelle tjenester POLITIETS STRAFFESAKSBEHANDLING Påtaleavgjorte saker Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid Saker med særlig saksbehandlingstid Saker under arbeid og restanser Saker under arbeid Restanser Inndragning VEDLEGG

3 1. Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling for 2. tertial i årene Frem til 1. oktober 2015 ble lovbrudd benyttet som fellesbetegnelse for forseelser og forbrytelser. I tidligere STRASAK-rapporter har det hovedsakelig vært de anmeldte forbrytelsene som har blitt omtalt. Ved ikrafttredelsen av ny straffelov er skillet mellom forseelser og forbrytelser opphevet, og rapporten vil derfor behandle det samlede antall anmeldelser som fortsatt betegnes som lovbrudd. Ikrafttredelsen av ny straffelov medfører en rekke endringer i politiets driftsstatistikk. For å sammenlikne statistikk for anmeldte lovbrudd tilbake i tid må forseelser inkluderes i tallmaterialet som gjelder før 1. oktober I hovedtrekk er ingen områder ny- eller avkriminalisert som følge av ny straffelov. En viktig konsekvens av endringen er likevel manglende sammenlignbarhet av tall. Mange statistikkgrupper 1 etter gammel straffelov er ikke opprettholdt, bl.a. som følge av et ønske om forbedret statistikkgrunnlag eller som følge av endringer i straffeloven. Mange nye statistikkgrupper er også etablert som følge av den nye straffeloven. De gamle statistikkgruppene er imidlertid fremdeles gjeldende for nye saker der gjerningstidspunkt er før 1. oktober Driftsstatistikken vil derfor i lang tid fremover basere seg både på gammelt og nytt kodeverk. Ved sammenlikning av statistikk for de ulike kriminalitetstypene er det verdt å merke seg at enkelte lovbrudd er tilordnet en annen kriminalitetstype enn tidligere. Dette kommer først og fremst til uttrykk gjennom økningen i de økonomiske lovbruddene og voldslovbruddene, samt reduksjonen i vinningslovbruddene. Simple bedragerier som etter gammel straffelov ble kategorisert som vinningslovbrudd, er etter ny straffelov kategorisert som økonomilovbrudd. Trusler mot og forulemping av offentlige tjenestemenn og andre særskilt utsatte yrkesgrupper var etter gammel lov tilordnet kriminalitetskategorien "annen" 2, men er etter ny straffelov kategorisert som voldslovbrudd. Det redegjøres nærmere for sammenlikningen av statistikk i behandlingen av lovbruddsgruppene i kapittel 2. Kriminalitetsutviklingen beskrives på grunnlag av anmeldte straffbare forhold registrert av politiet i straffesaksregisteret (STRASAK). Statistikken er en driftsstatistikk for politiet. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for den offisielle kriminalstatistikken i Norge. Denne er også basert på politiets registerinformasjon, men det kan likevel forekomme enkelte forskjeller mellom statistikkene. Dette fordi SSB foretar noen kontroller av datamaterialet. For utfyllende informasjon, se SSBs nettside 3. Anmeldelsesstatistikken omhandler kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. En del kriminalitet forblir skjult. Dette omtales gjerne som mørketall. Kunnskap om mørketall og omfang av kriminalitet som ikke er anmeldt er ikke tema for denne rapporten. I 3. tertial-/ årsrapport for 2015 pekes det på noen viktige forhold som kan påvirke antallet registrerte 1 Statistikkgrupper er koder i politiets driftsstatistikk STRASAK for de ulike straffbare forholdene. 2 I kategorien annen inngår blant annet brudd på taushetsplikt for enkelte yrkesgrupper, diskriminering, hatefulle ytringer, uriktig forklaring, dokumentfalsk, krenkelse av privatlivets fred og ordensforstyrrelser

4 anmeldelser. Endringer i samfunn og miljø, i politiske og juridiske forhold, samt utviklingen innen økonomi og teknologi er alle forhold som kan påvirke kriminaliteten. Denne rapporten har to hoveddeler. Rapportens første del gir en oversikt over anmeldelsesstatistikken per 2. tertial de siste fem årene for de ulike kriminalitetstypene, samt anmeldelsesstatistikken innenfor utvalgte lovbruddsgrupper innen vinnings-, narkotika-, volds- og seksuallovbrudd. Statistikken som blir behandlet i kapittel 2 omfatter anmeldelsene per 2. tertial, dvs. fra og med 1. januar til og med 31. august. I rapportens andre del gis det en oversikt over resultater og utvikling i politiets straffesaksbehandling. 2. Kriminalitetsutviklingen 2.1 Lovbrudd I denne delen av rapporten gis det en oversikt over anmeldelsesstatistikken. Diagram 1 viser utviklingen i det totale antallet anmeldte lovbrudd for 2. tertial i perioden Tallene for årene inkluderer både forbrytelser og forseelser, slik at tallene for femårsperioden kan sammenliknes. Per 2. tertial 2016 ble det totalt anmeldt lovbrudd. Diagram 1: Utviklingen i antall anmeldte lovbrudd, 2. tertial for perioden Tabell 1 og diagram 2 viser utviklingen og fordelingen av det totale antallet anmeldelser på de ulike kriminalitetstypene. I tabellen fremkommer også den prosentvise endringen fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 og den gjennomsnittlige prosentvise endringen i 2. tertial de siste fem årene. 4

5 Tabell 1: Antall anmeldte lovbrudd etter kriminalitetstype, 2. tertial for perioden Avvikene hva gjelder vinnings- og økonomilovbruddene, og volds- og andre lovbrudd skyldes i hovedsak innføringen av ny straffelov og endringer i tilordningen av statistikkgrupper/-koder. Disse vil bli nærmere utdypet i punktene under og i resten av kapitlet. Diagram 2: Utviklingen i kriminalitetstypene, 2. tertial for perioden Diagram 3 viser den prosentvise andelen de ulike kriminalitetstypene utgjør av totalt antall anmeldte lovbrudd i 2. tertial

6 Diagram 3: Anmeldt lovbrudd i prosent etter kriminalitetstype 2. tertial 2016 Kommentarer til utviklingen i anmeldte lovbrudd Antallet anmeldte lovbrudd har vært synkende for 2. tertial de siste fem årene. Fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2015 var det en kraftig nedgang i antall anmeldelser, med nærmere Til 2. tertial 2016 har anmeldte lovbrudd gått ytterligere ned, med over anmeldelser. Den gjennomsnittlige årlige reduksjonen har vært på tre prosent for 2. tertial i femårsperioden, mens reduksjonen for 2. tertial siste året var på fire prosent. Reduksjonen i totalt antall anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i antallet anmeldte vinningslovbrudd. Fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2016 var reduksjonen på nærmere anmeldelser. Noe av nedgangen i vinningslovbruddene har sammenheng med innføringen av ny straffelov, se punkt 2.2. Vinningslovbruddene utgjør likevel den desidert største kriminalitetstypen, med 34 prosent av det totale antallet anmeldelser i 2. tertial Trafikklovbruddene utgjør den nest største gruppen, med 17 prosent av totalen. Antallet anmeldelser i 2. tertial de siste fem årene har hatt en liten gjennomsnittlig årlig reduksjon på en prosent. I 2. tertial det siste året har det vært en økning i antall anmeldelser på 370, eller en prosent. Narkotikalovbruddene utgjorde 12 prosent, og lovbruddene innen kategorien annen og voldslovbruddene utgjorde henholdsvis 12 og ni prosent av totalt antall anmeldte lovbrudd. Seksuallovbruddene utgjorde to prosent av alle anmeldelsene. Mer om narkotika-, vold-, seksual- og andre lovbrudd i punktene under. De økonomiske lovbruddene har hatt en svært kraftig økning fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016, på nærmere anmeldelser. Økningen skyldes først og fremst at de simple bedrageriene etter ny straffelov er tilordnet økonomilovbruddene. I 2. tertial 2016 utgjorde de mindre alvorlige bedragerilovbruddene over anmeldelser. De økonomiske lovbruddene til sammen, utgjorde åtte prosent av samtlige anmeldte lovbrudd per 2. tertial

7 Som påpekt innledningsvis har innføringen av ny straffelov konsekvenser for sammenlikning av statistikk. Det er ikke mulig å sammenlikne alle bestemmelsene i gammel og ny lov én til én. Denne rapporten vil derfor ha samme utformingen som STRASAK-rapporten for 3. tertial-/årsrapporten 2015 og 1. tertial For å kunne sammenlikne statistikk på et lavere nivå enn hovedstatistikkgruppene har vi valgt å etablere noen lovbruddsgrupper som gir sammenliknbarhet over tid. Lovbruddsgruppene er valgt med bakgrunn i bl.a. prioriterte områder gitt i styringsdokumenter for politi- og lensmannsetaten, områder Politidirektoratet mener det er viktig å følge særskilt med på og/eller som har stort mediafokus. Lovbruddsgruppene vil omfatte ulike typer straffbare forhold både fra ny og gammel straffelov. Det er foretatt en vurdering av hvilke straffbare forhold som samsvarer i gammel og ny lov. Dette kan medføre noen avvik eller unøyaktigheter i tallmaterialet, og gjenspeiler ikke nødvendigvis reelle endringer i kriminalitetsbildet. Det vil bli redegjort for de vesentligste avvikene. I tabellene i dette kapitlet vises det til de ulike lovbruddsgruppene. Hvilke straffbare forhold (tidligere nevnte statistikkgrupper) som er definert inn i de ulike lovbruddsgruppene ligger som vedlegg til rapporten. Nedenfor vil utvalgte lovbruddsgrupper innen kriminalitetsområdene vinning, narkotika, vold og seksuelle lovbrudd, samt menneskesmugling bli behandlet. 2.2 Vinningslovbrudd Vinningslovbruddene er som nevnt den desidert største kategorien lovbrudd. Vinningslovbrudd regnes for å være en kriminalitetstype med høy grad av anmeldelsestilbøyelighet. Dette kan delvis sees i sammenheng med forsikrings- og støtteordninger der anmeldelse er en forutsetning for utbetaling av erstatning. På den andre siden antas det å være mørketall der den stjålne gjenstanden har lav verdi og/eller der egenandelen er høy. Diagram 4 og tabell 2 under gir en oversikt over anmeldelsestallene og utviklingen. Diagram 5 illustrerer utviklingen for noen utvalgte grupper vinningslovbrudd. Diagram 4: Utviklingen i antall anmeldte vinningslovbrudd, 2. tertial for perioden

8 Tabell 2: Antall anmeldte vinningslovbrudd, 2. tertial for perioden Nedgangen i antall anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted og kategorien annet skyldes først og fremst innføringen av ny straffelov og endringer i tilordningen av eller nyopprettede statistikkgrupper/-koder. Diagram 5: Utviklingen i utvalgte vinningslovbrudd, 2. tertial for perioden Kommentarer til utviklingen i anmeldte vinningslovbrudd Vinningslovbrudd generelt Antallet anmeldte vinningslovbrudd har i 2. tertial i perioden vært jevnt synkende. Nedgangen har vært kraftigere i 2. tertial de siste årene enn i 2. tertial de første årene. Siste året har antallet anmeldelser sunket med nærmere Noe av reduksjonen fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 kan også skyldes endringer i politiets sakskoding og statistikkuttrekk som følge av ikrafttredelse av ny straffelov. Simple bedragerier som etter gammel straffelov ble tilordnet vinningslovbruddene, er etter ny straffelov tilordnet de økonomiske lovbruddene. Som tidligere påpekt utgjorde disse over anmeldelser. I femårsperioden har anmeldelsene samlet sunket fra i 2. tertial 2012 til i 2. tertial Det er en nedgang på opp mot anmeldelser. Den årlige gjennomsnittlige reduksjonen i femårsperioden har vært på ni prosent. 8

9 Det er usikkerhet knyttet til forklaringene på den generelle nedgangen i vinningskriminaliteten. Noe kan ha sammenheng med svingninger knyttet til et marked for omsetning av nye mobiltelefoner og andre elektroniske apparater 4. Samtidig har politiet hatt en betydelig satsning for å redusere vinningslovbruddene, særlig den organiserte vinningskriminaliteten og tyverier fra person på offentlig sted. Grovt tyveri fra bolig Statistikkgruppen grovt tyveri fra villa etter gammel straffelov er etter ny straffelov delt inn i to ulike statistikkgrupper. Statistikkgruppene benevnes hhv grovt tyveri fra bolig og tyveri fra bolig. Statistikkgruppen tyveri fra bolig kan inneholde tyverier som etter gammel straffelov ville blitt definert som grove tyverier, men det er ikke mulig å estimere hvor mange uten å måtte gjennomgå samtlige anmeldelser. I 3. tertial-/årsrapport 2015 og i 1. tertialrapport 2016 valgte vi å ta med denne statistikkgruppen i beregningen av anmeldelsene. Det medførte en kraftig økning i anmeldelsene for grovt tyveri fra bolig fra 1. tertial 2015 til 1. tertial Siden statistikkgruppen fra og med 1. oktober 2015 bare skal benyttes på alminnelige eller simple tyverier fra bolig, har vi i denne rapporten valgt å utelate den 5. (Eventuelle anmeldelser i perioden 1. oktober 2015 og 31. desember 2015 er også tatt ut.) Utviklingen i 2. tertial de fem siste årene har vært jevnt synkende, fra i 2. tertial 2012 til i 2. tertial Den gjennomsnittlige årlige reduksjonen har vært på fire prosent. I 2015 rapporterte en del politidistrikt om såkalte "raid", dvs. at en eller flere gjerningspersoner utførte tre eller flere tyverier i løpet av en begrenset tidsperiode 6. Gjerningspersonene kunne være tilreisende vinningskriminelle og/eller gjengangere med grove tyverier fra bolig som fast modus. På en annen side har det vært en økning i anskaffelser av boligalarmer og andre sikringstiltak 7. Med utgangspunkt i tall hentet fra SSB og NHO Service kunne opptil 1/5 av norske privatboliger i 2014 ha alarm tilknyttet alarmstasjon 8. Dette i kombinasjon med politiets målrettede innsats kan forklare reduksjonen selv om det forekommer såkalte "raid". Grovt tyveri fra person på offentlig sted Antallet anmeldelser for grove tyverier fra person på offentlig sted, gjerne kalt lommetyverier, har per 2. tertial de fem siste årene vært jevnt og kraftig synkende. I 2. tertial 2012 var antallet anmeldelser , mens antallet i 2. tertial 2016 var på Etter gammel straffelov ble tyveri fra person offentlig sted (lommetyverier) ansett som 4 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 5 For utdypende redegjørelse se Ot.prp. nr.22 ( ) /id540219/?ch=1&q= side 282 følgende, se også side Kripos (2015) "Trendrapport organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge" 7 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten ", samt 8 Ifølge SSB var det privathusholdninger i 2014 ( og ifølge NHO Service ( hadde nesten norske boliger installert boligalarm i

10 grove tyverier. Dette er ikke videreført i ny straffelov og det er i stedet innført en rekke statistikkgrupper for registrering av alminnelige eller simple tyverier fra person på offentlig sted. Tallmaterialet for tyveri fra person på offentlig sted er derfor ikke direkte sammenliknbart uten at det foretas en manuell gjennomgang av enkeltsaker. I arbeidet med 2. tertialrapport er det også oppdaget feil bruk av statistikkgrupper. I 3.tertial-/årsrapport 2015 og 1. tertialrapport 2016 inngikk statistikkgruppen grovt tyveri fra annet offentlig bygg eller sted i tallmaterialet, mens statistikkgruppen grovt tyveri fra person i annet næringsbygg eller areal ikke var tatt med. I denne rapporten har vi korrigert dette. Anmeldelsestallene omfatter med andre ord ikke grovt tyveri fra annet offentlig bygg eller sted, mens anmeldelsene for grovt tyveri fra person i annet næringsbygg eller areal inngår i statistikken. Andre forhold som kan forklare nedgangen i grove tyverier fra person på offentlig sted er ulike tyverisikringstiltak. For eksempel la Apple inn en tyverisikring på sine telefoner senhøsten Stadig økende bruk av betalingskort og ytterligere redusert bruk av kontanter kan også virke inn på omfanget av lommetyverier. Grove tyverier fra person på offentlig sted er et typisk storbyfenomen og tyveriene skjer ofte der mange mennesker er samlet. De nasjonale tallene påvirkes sterkt av utviklingen i Oslo politidistrikt 10. Det er klart flest anmeldte tilfeller av grovt tyveri fra person på offentlig sted i Oslo og lommetyveriene utgjør den største enkeltstående lovbruddskategorien i Oslo politidistrikt 11. Distriktet arbeider målrettet mot lommetyverier. Ran Ransanmeldelsene har i 2. tertial de fire siste årene vist en jevn nedadgående trend. Fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2013 var det en liten økning på omtrent 20 anmeldelser, men siden 2. tertial 2013 er antallet anmeldelser mer enn halvert. Den gjennomsnittlige årlige reduksjonen har vært på 14 prosent. I likhet med lommetyveriene påvirkes de nasjonale ranstallene sterkt av utviklingen i Oslo politidistrikt. I 2. tertial 2016 utgjorde ranslovbruddene anmeldt til politiet i Oslo over 40 prosent av det totale antallet ransanmeldelser (219 av 521) 12. Distriktet har en målrettet innsats også mot ranskriminaliteten generelt, og særlige mot de aktive unge ranerne. Organiserte ran av finansinstitusjoner har de siste årene fremstått som en marginal utfordring i Norge 13. Med stadig bedre sikringstiltak og mindre tilgang til kontanter i banker og postkontor kreves det mer for å gjennomføre vellykkede ran. Det er mulig at ulike organiserte ransmiljøer vil velge andre typer mål, hvor den fysiske sikringen av verdiene er begrenset. Dette kan for eksempel være forretninger med særlig kostbare varer, eller bank og post i butikk. 9 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 10 Ibid. 11 Ibid. 12 Beregningen er basert på tall fra tidligere Oslo politidistrikt, omtales nå som politiet i Oslo. 13 Kripos (2015) "Trendrapport 2016, organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge" 10

11 2.3 Narkotikalovbrudd Etter innføringen av ny straffelov reguleres narkotikalovbruddene av straffeloven 231 og 232 (narkotika) og 234 og 235 (doping). Det er ingen realitetsendringer i forhold til gammel lov. Bruk og besittelse av narkotika rammes fortsatt av legemiddelloven. Narkotikalovbruddene utgjør den tredje største kriminalitetstypen av samtlige lovbrudd. Omfanget av narkotikalovbrudd er vanskelig å beregne bl.a. fordi anmeldelsesstatistikken ikke er et resultat av en anmeldelse fra en fornærmet. Til forskjell fra de fleste andre lovbrudd blir narkotikalovbruddene hovedsakelig anmeldt av politi og tollvesen. Anmeldelsestallene gjenspeiler således i stor grad etatenes prioriteringer og ressurstilgang, og må leses som det. De er i liten grad et uttrykk for variasjon i lovbruddenes omfang. Diagram 6 og tabell 3 gir en oversikt over anmeldelsestallene og utviklingen. Diagram 7 illustrerer utviklingen for noen utvalgte grupper narkotikalovbrudd. Diagram 6: Utviklingen i antall anmeldte narkotikalovbrudd, 2. tertial for perioden Tabell 3: Antall anmeldte narkotikalovbrudd, 2. tertial for perioden

12 Diagram 7: Utviklingen i utvalgte narkotikalovbrudd, 2. tertial for perioden Kommentarer til utviklingen i anmeldte narkotikalovbrudd Narkotikalovbrudd generelt Utviklingen i 2. tertial de siste fem årene følger samme trend som i 1. tertial. Fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2014 var det en økning i antall anmeldte narkotikalovbrudd, mens det fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2016 har vært en nedgang. Nedgangen har vært høyere enn økningen, hvilket gir en gjennomsnittlig årlig reduksjon i anmeldelsene på to prosent i femårsperioden. Nedgangen fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 var på 11 prosent. Oslo er et knutepunkt for spredning og handel til lokalsamfunn i Norge 14. Det er derfor naturlig at Oslo politidistrikt vil stå for en stor andel av anmeldelsene også innenfor narkotikalovbruddene. Vi har som i de to forutgående tertialrapportene valgt å kategorisere narkotikalovbruddene i fire grupper: mindre grove narkotikaovertredelser, grove narkotikaovertredelser, doping og annet 15. I 2. tertial 2016 utgjorde de mindre grove og de grove narkotikaovertredelsene til sammen anmeldelser. Politiet i Oslo sto for 17 prosent (4 298) av disse 16. I likhet med utviklingen nasjonalt har også politiet i Oslo hatt en reduksjon i narkotikalovbruddene 17. Det kan bl.a. skyldes satsningen mot de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum 18. En strategi innenfor satsningen har vært i større grad å benytte bortvisning som en alternativ reaksjon til anmeldelse. Det er de mindre grove narkotikaovertredelsene som utgjør den største lovbruddsgruppen, med over 90 prosent av alle anmeldte narkotikalovbrudd. 14 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 15 Se vedlegg for hvilke koder som inngår i de ulike lovbruddsgruppene. 16 Beregningen er basert på tall fra tidligere Oslo politidistrikt, omtales nå som politiet i Oslo Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 12

13 Narkotikaovertredelser Utviklingen i anmeldelsene for de mindre grove sakene er avgjørende for trenden i 2. tertial de siste fem årene, jf. diagram 6. Det har vært en nedgang både i anmeldelsene for bruk av narkotika etter legemiddelloven og de såkalte 1. leddsakene etter gammel straffelov/narkotikaovertredelser etter ny straffelov. Dette er en bevisst utvikling, da grove narkotikaovertredelser i større grad skal prioriteres. Grove narkotikaovertredelser Utviklingen i de grove narkotikaovertredelsene i 2. tertial de fem siste årene har til en viss grad fulgt utviklingen for samtlige narkotikalovbrudd. Det var imidlertid en mer markant økning i antall anmeldelser fra 2. tertial 2013 til 2. tertial Fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2016 har det vært en nedgang i anmeldelsene. Nedgangen har vært litt større enn økningen, hvilket gir en gjennomsnittlig årlig reduksjon på to prosent i femårsperioden. En årsak til at det ikke har vært en økning i anmeldelsene for grove narkotikalovbrudd siden 2. tertial 2014 kan være at noen politidistrikt har prioritert ressurser for å fokusere på noen svært tunge og ressurskrevende saker, også innenfor andre kriminalitetsområder. Et eksempel på en slik type sak er LIME-saken i tidligere Romerike politidistrikt. Saken ble ferdig etterforsket i 2015, og la beslag på store etterforskningsressurser. Sakstilfanget vil også være avhengig av kontrolletatenes aktivitet. Doping Fra 1. juli 2013 ble kjøp, besittelse og bruk av doping forbudt. I årene før forbudet inntrådte gjelder anmeldelsene den som "ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff". Antallet anmeldelser nærmest doblet seg fra kriminaliseringen i 2013 til 2. tertial Siden har antallet anmeldelser steget, og i 2. tertial siste året har økningen vært på 15 prosent. Innføringen av forbudet mot doping er hovedårsaken til økningen i anmeldelsestallene fra 2. tertial 2013 til 2. tertial Samtidig har politiet de siste par årene jobbet med kompetansehevende tiltak for å bli bedre til å avdekke, etterforske og påtale dopingssaker. Det er de mindre grove sakene som dominerer. I 2. tertial 2016 utgjorde besittelse og bruk av doping 50 prosent av dopinganmeldelsene. 2.4 Voldslovbrudd I den nye straffeloven er kapitlet om voldslovbrudd endret. Felles for bestemmelsene i kapitlet er at de er ment å verne om individets fysiske integritet mot alvorlige krenkelser. Innholdsmessig er det få endringer, men det er gjort store endringer med tanke på terminologi og systematikk 19. Det som tidligere ble omtalt som legemsfornærmelse er erstattet med kroppskrenkelse, og legemsbeskadigelse er erstattet med kroppsskade. Videre er staffealternativene betydelig forenklet og redusert i den nye loven. Voldslovbruddene inneholder flere lovbruddsgrupper hvor anmeldelsestilbøyeligheten vil være varierende. Eksempelvis er mishandling i nære relasjoner et område hvor det er grunn til å tro at mørketallet kan være høyt. 19 Ot.prp. nr.22 ( ) /id540219/?ch=1&q= 13

14 Diagram 8 og tabell 4 gir en oversikt over anmeldelsestallene og utviklingen. Diagram 9 illustrerer utviklingen for noen utvalgte grupper voldslovbrudd. Diagram 8: Utviklingen i antall anmeldte voldslovbrudd, 2. tertial for perioden Tabell 4: Antall anmeldte voldslovbrudd, 2. tertial for perioden Økningen i antallet voldsanmeldelser og særskilt i kategorien annet, skyldes først og fremst innføringen av ny straffelov og endringer i tilordningen av eller nyopprettede statistikkgrupper/- koder. 14

15 Diagram 9: Utviklingen i utvalgte voldslovbrudd, 2. tertial for perioden Kommentarer til utviklingen i anmeldte voldslovbrudd Voldslovbrudd generelt Utviklingen i anmeldte voldslovbrudd følger samme utviklingen i 2. tertial de fem siste årene som i 1. tertial. Det har vært noen svingninger i antallet anmeldelser. Frem til 2. tertial 2015 var det små svingninger i anmeldelsestallene, mens det siste året har det vært en kraftig økning. Fra anmeldelser i 2. tertial 2015 til i 2. tertial Det tilsvarer en prosentvis økning på 12 prosent. Hovedårsaken til økningen fra 2. tertial 2015 til 2016 er endringer i kodeverket som følge av ny straffelov. Trusler, forulemping og hindring av offentlige tjenestemenn og andre særskilte yrkesgrupper var etter gammel straffelov tilordnet kriminalitetskategorien "annen". Etter ny straffelov er disse straffebudene nå tilordnet voldslovbruddene. Til sammen utgjorde disse omtrent anmeldelser. Mishandling i nære relasjoner Anmeldelsene for mishandling i nære relasjoner har vært stigende i 2. tertial i femårsperioden. Økningen i antallet anmeldelser har imidlertid variert fra år til år. Fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 økte antall anmeldelser med 25, mens fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2015 var økningen på 283 anmeldelser. Den gjennomsnittlige årlige prosentvise økningen har vært fem prosent. Det har vært, og er, en sterk satsning på dette området. Eksempelvis har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Kripos kampanjer som kan ha trygget flere til å anmelde mishandling i nære relasjoner. NKVTS har laget nettportalen dinutvei.no, som er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep 20. Kripos har utarbeidet informasjonskampanjen hvorlite.no, hvor målsettingen er å gi økt kunnskap om

16 vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, og trygge flere voldsutsatte til å søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen 21. Økningen i antall anmeldelser er således en ønsket utvikling. Det er imidlertid nærliggende å tro at økningen ikke skyldes en reell økning i de straffbare forholdene, men økt avdekking av mørketall. Den økte oppmerksomheten som disse alvorlige lovbruddene har hatt de siste årene kan ha bidratt til at flere ønsker å anmelde mishandlingen. På en annen side kan den nære relasjonen mellom fornærmede og voldsutøver gjøre at fornærmede ikke ønsker å anmelde 22. Politiet har i de senere årene også tatt i bruk ulike verktøy som kan beskytte ofrene. Et eksempel er risikovurderingsverktøyet SARA: SV. SARA skal brukes i saker med partnervold, og har som formål bl.a. å lettere kunne identifisere de alvorligste sakene. De ulike verktøyene kan bidra til at trussel- og voldsutsatte føler seg tryggere på at de blir ivaretatt, som igjen kan stimulere til at flere anmelder. Mishandling i nære relasjoner omfatter både fysisk og psykisk voldsutøvelse. Majoriteten av anmeldelsene omfatter fysisk vold (mishandling med kroppskrenkelse(r) og kroppsskade(r)). I 2. tertial 2016 utgjorde disse 90 prosent av anmeldelsene innen mishandling i nære relasjoner (2 032 av 2 268). Tallene i dette avsnittet fremkommer ikke i diagrammene eller tabellen, men er hentet ut fra lovbruddsgruppen mishandling i nære relasjoner. Antallet anmeldelser for fysisk vold har variert i femårsperioden, men fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2016 har det vært en jevn økning i antallet anmeldelser, fra hhv til Anmeldelsene for psykisk vold (mishandling uten kroppskrenkelse(r) og kroppsskade(r)) hadde en kraftig økning fra 2. tertial 2013 til 2. tertial 2015, fra henholdsvis 85 til 368. I 2. tertial 2016 har det derimot vært en markant nedgang, til 236 anmeldelser. Det er ikke mulig å gi noen enkeltstående forklaringer på den kraftige økningen i antallet anmeldelser for psykisk vold i perioden Årsakene er trolig flere og sammensatte. Det er imidlertid blitt allment akseptert at mishandling i nære relasjoner ikke bare omfatter fysisk voldsutøvelse. Et uttrykk for aksepten om at vold ikke bare handler om fysiske skader og krenkelser, er straffeprosessloven 292 som slår fast at barn som er vitne til vold også skal anses som fornærmet. Krenkelse og skade mot kropp og liv Lovbruddsgruppen krenkelse og skade mot kropp og liv tilsvarer i stor grad kategorien forbrytelser mot liv, legeme og helbred etter den gamle straffeloven. Anmeldelser om krenkelser og skader mot kropp og liv omhandler fysisk vold og består av en rekke ulike straffbare forhold. Oslo politidistrikt erfarer at majoriteten av anmeldelsene dreier seg om mindre alvorlige kroppskrenkelser og kroppsskader, ofte i tilknytning til fest og uteliv 23. Anmeldelsene for krenkelser og skader mot kropp og liv var fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2015 synkende. Fra 2. tertial 2013 til 2. tertial 2014 var det en markant nedgang i anmeldelsene, mens det fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 har det vært en markant Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 23 Oslo politidistrikt (2015) "Trender i kriminaliteten " 16

17 økning. Anmeldelsene i 2. tertial 2016 var på omtrent samme nivå som i 2. tertial Nedgangen har vært litt større enn økningen, hvilket gir en gjennomsnittlig årlig reduksjon på en prosent. Økningen det siste året skyldes først og fremst en økning i antall anmeldelser for kroppskrenkelser og grove kroppsskader. En årsak til økningen kan skyldes innføringen av ny straffelov og registreringspraksis i straffesaksregisteret, men loven har virket for kort tid til at det kan fastslås. Drap Drap er det alvorligste lovbruddet innen lovbruddsgruppen krenkelse og skade mot kropp og liv. Kripos utarbeider årlige oversikter over drap begått i Norge. I disse fremkommer opplysninger om antall drapssaker og antall drapsofre 24. Det er derfor ikke innhentet drapsstatistikk for 2. tertial Trusler I likhet med lovbruddsgruppen krenkelse og skade mot kropp og liv omfatter også lovbruddsgruppen trusler en rekke ulike straffbare forhold, bl.a. trusler mot polititjenestemenn/-kvinner og andre særskilt utsatte yrkesgrupper og trusler med våpen og farlige redskaper. Frem til 2. tertial 2014 har antallet anmeldelser svingt. Siden 2. tertial 2014 har det vært en jevn økning i anmeldelsene. Økningen i anmeldelsene har vært litt høyere enn reduksjonen, hvilket gir en gjennomsnittlig årlig økning på en prosent i femårsperioden. Noe av økningen fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 kan forklares med at trusler, forulemping og hindring av offentlige tjenestemenn og andre særskilte yrkesgrupper nå er tilordnet voldslovbruddene, mens de før innføringen av ny straffelov var tilordnet kriminalitetstypen "annen". Som nevnt utgjorde disse til sammen omtrent lovbrudd i 2. tertial 2016, hvorav noe over 900 gjaldt trusler mot offentlige tjenestemenn og andre særskilt utsatte yrkesgrupper. Disse anmeldelsene inngår i tallmaterialet for lovbruddsgruppen trusler. Opp mot lovbrudd gjaldt forulemping og hindring. Disse er tilordnet annet-kategorien, se tabell 4. Trusler med skytevåpen og kniv eller andre liknende redskaper, grove inkludert, utgjorde 13 prosent (751 av 5 778) av samtlige anmeldte trusler i 2. tertial Menneskehandel Anmeldelsene for menneskehandel og for grov menneskehandel har variert relativt mye i 2. tertial i femårsperioden. Svingningene gir en gjennomsnittlig årlig reduksjon på seks prosent. Både i 2. tertial i 2013 og 2014 ble det anmeldt 45 saker, hhv 39 for menneskehandel og seks for grov menneskehandel og 42 for menneskehandel og tre for grov menneskehandel. Siden har antallet anmeldelser sunket jevnt, til totalt 28 i 2. tertial Majoriteten av anmeldelsene dreier seg om utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål. 24 For mer informasjon om drapsstatistikken: 17

18 Politiet har per i dag mer kunnskap og erkjennelse av at menneskehandel eksisterer i Norge. Anmeldelsestallene for menneskehandel speiler likevel i stor grad politiets innsats på området. Svært mange som blir utnyttet i menneskehandel tør ikke, kan ikke eller vil ikke anmelde utnyttelsen 25. Kunnskap om fenomenet er derfor viktig for å kunne avdekke menneskehandelssaker, både blant operativt mannskap, etterforskere og påtalejurister. Det er grunn til å tro at det fortsatt er mørketall innen kriminalitetsområdet menneskehandel. Ifølge Europol er det viktig å være ekstra oppmerksom mot menneskehandel og utnyttelse til tvangsarbeid i tider med høy migrasjon Andre lovbrudd Menneskesmugling er tilordnet kriminalitetskategorien "annen". I denne inngår bl.a. brudd på taushetsplikt for enkelte yrkesgrupper, diskriminering, hatefulle ytringer, uriktig forklaring, dokumentfalsk, krenkelse av privatlivets fred og ordensforstyrrelser. Vi har valgt å redegjøre nærmere for anmeldelsene om menneskesmugling. Bakgrunnen er den ekstraordinære asyl- og migrasjonssituasjonen i Europa og Norge i I siste halvår 2015 økte asylankomstene til Norge kraftig. I oktober 2015 søkte nærmere mennesker om beskyttelse, mot i månedene januar-april 2015 og mellom per måned i Europol har anslått at omtrent 1 million flyktninger kom til Europa i Tabell 5 og diagram 10 gir en oversikt over anmeldestallene og utviklingen i anmeldelsene for menneskesmugling. Tabell 5: Antall anmeldte andre lovbrudd, 2. tertial for perioden KOM (2016) "Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2015" Europol (2016) "Migrant smuggling in the EU" 18

19 Diagram 10: Utviklingen i anmeldelser for menneskesmugling, 2. tertial for perioden Kommentarer til utviklingen i andre anmeldte lovbrudd Andre lovbrudd generelt Anmeldelsene for andre lovbrudd har vært relativt stabile i 2. tertial for årene Fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 har det vært en markant nedgang. Dette kan skyldes endringene i ny straffelov, hvor statistikkgrupper som tidligere var kategorisert under andre lovbrudd nå er tilordnet andre kriminalitetstyper. Menneskesmugling Antallet anmeldelser for menneskesmugling har variert i 2. tertial de fem siste årene. Det laveste antallet anmeldelser ble registrert i 2. tertial 2014, med 26, det høyeste i 2. tertial i 2015 og 2016, med 38. Selv om antallet asylankomster er kraftig redusert, er migrasjon fortsatt et område med høyt fokus. Saker som gjelder menneskesmugling er sammensatte og krevende å etterforske, og fordrer ofte utstrakt internasjonalt samarbeid. Til sammen kom det godt over asylsøkere til Norge i Det er ikke mulig å estimere hvor mange som er blitt smuglet til landet, men omfanget av nettverk som driver menneskesmugling til Europa har trolig økt i omfang og profesjonalitet 29. Europol har anslått at opp mot 90 prosent av flyktningene som kom til Europa i 2015 har kjøpt tjenester fra kriminelle nettverk, og da i hovedsak menneskesmuglingsnettverk 30. Det er ingen klar grenseoppgang mellom menneskesmugling og menneskehandel, og mange saker som har startet som mistanke om menneskesmugling kan ende opp som menneskehandelssak. 29 Politidirektoratet (2016) "Politiets omverdensanalyse 2015" 30 Europol (2016) Migrant smuggling in the EU 19

20 2.6 Seksuallovbrudd Kapittelet om seksuallovbrudd er modernisert i ny straffelov. En vesentlig endring fra gammel til ny lov er at seksuell omgang 31 med barn under 14 år nå betegnes som voldtekt. Dette er gjort for å styrke barns beskyttelse mot overgrep og for å signalisere alvoret i seksuelle overgrep mot barn 32. Det er en understrekning av at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke i seksuell omgang. For en utdypning av endringene, se rapport fra Kripos om voldtektssituasjonen i Norge i Seksuallovbrudd kan bestå både av fysiske overgrep og overgrep som ikke involverer fysisk kontakt 34. Eksempler på fysiske overgrep er seksuell omgang, handling 35 og atferd 36 med/overfor barn. Ikke-fysiske overgrep kan for eksempel være nedlasting og/eller distribusjon av bilder eller filmer som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn. Et annet eksempel er når barn forledes til å begå seksuelle handlinger med seg selv, og at dette filmes og deles. Dette materialet kan deretter benyttes til å lure eller true til seg ytterligere bilder eller filmer eller andre seksuelle tjenester. I noen tilfeller vil hendelser hvor barn forledes/trues til å begå seksuelle handlinger med seg selv gå inn under bestemmelsen om voldtekt. I likhet med vold i nære relasjoner er seksuallovbruddene et område hvor det er grunn til å tro at mørketallene kan være høye. Det antas imidlertid at tilbøyeligheten til å anmelde seksuallovbrudd er økende. Dette begrunnes bl.a. i at seksuallovbruddene har vært viet stor oppmerksomhet blant ulike profesjoner og i media. Flere aktører har økt innsatsen for å avdekke flere saker, og politiet har blitt mer deltagende i tverretatlig samarbeid. Det er nærliggende å tro at disse forholdene vil kunne føre til flere anmeldelser. Barnehusene bidrar til at relevante etater, for eksempel barneverntjenestene, er mer tilbøyelig til å melde seksuelle overgrep mot barn til politiet. I tillegg er det mulig at økt kunnskap om avvergeplikten også bidrar til et større fokus på feltet generelt. I så måte kan økningen i antall anmeldelser betraktes som positiv. Diagram 11 og tabell 6 gir en oversikt over anmeldelsestallene og utviklingen. Diagram 12 illustrerer utviklingen for noen utvalgte grupper seksuallovbrudd. 31 Seksuell omgang kan være samleie, masturbering, suging og slikking, og penetrering med fingre eller gjenstander. 32 Ot.prp. nr.22 ( ) /id540219/?ch=1&q= 33 Kripos (2016) "Voldtektssituasjonen i Norge i 2015" 34 Kripos (2015) "Trendrapport 2016, organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge" 35 Seksuell handling kan være beføling eller en hånd på kjønnsorganet. 36 Seksuell atferd kan være blotting. 20

21 Diagram 11: Utviklingen i antall anmeldte seksuallovbrudd, 2. tertial for perioden Tabell 6: Antall anmeldte seksuallovbrudd, 2. tertial for perioden Diagram 12: Utviklingen i utvalgte seksuallovbrudd, 2. tertial for perioden

22 Kommentarer til utviklingen i anmeldte seksuallovbrudd Seksuallovbrudd generelt Antallet anmeldte seksuallovbrudd var relativt stabilt i 2. tertial i årene Siden 2014 har det vært en markant økning i anmeldelsene. Den prosentvise økningen fra 2. tertial 2015 til 2. tertial 2016 har vært på 23 prosent, mens den gjennomsnittlige årlige økningen i femårsperioden har vært på syv prosent. Økningen i seksuallovbruddene skyldes bl.a. en betydelig økning i anmeldelsene for seksuelle overgrep mot barn. Det har lenge vært en trend i Norge at anmeldelsene innenfor de fleste områdene av seksuallovbruddene øker. Økningen har pågått fra 2004 og frem til i dag. Denne trenden gjenspeiles også internasjonalt. I Norge har det de siste årene blitt avdekket flere svært alvorlige overgrepssaker hvor det er et stort antall fornærmede. En stor del av disse er saker hvor barn er fornærmet og hvor internett benyttes til å begå mange typer overgrep 37. Eksempelvis seksuell utpressing, organisert fildeling og distribusjon, bestillingsvoldtekter og barnelokking. Sosiale medier, nye teknologiske muligheter og allmenngjøringen av disse har gitt personer med kriminelle hensikter nye muligheter i utførelsen av kriminelle aktiviteter. Dette gjelder ikke minst for seksuallovbruddene og overgrep mot barn. Overgripere kan forbryte seg mot flere titalls barn samtidig uten fysisk å berøre dem, samtidig som det er svært utfordrende å identifisere overgriperne 38. Overgriperne kan oppholde seg på skjult internett 39, og sakskompleksene er ofte store og strekker seg både over politidistrikt og landegrenser. Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år Seksuell omgang med barn under 14 år er som påpekt etter ny straffelov å anse som voldtekt. Det inkluderer også seksuell omgang som barnet måtte ha med seg selv, altså en form for selvvoldtekt. Lovbruddsgruppen seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år omfatter flere straffbare forhold etter gammel og ny lov. Anmeldelsene for seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år har vært jevnt stigende siden 2. tertial Det gir en gjennomsnittlig prosentvis økning på fem prosent. Det har vært et stort fokus på seksuelle overgrep mot barn de siste årene, både i media og blant ulike profesjoner. Spesielt har det vært fokus på internettets betydning i overgrepssaker. Økt fokus og bevisstgjøring kan ha bidratt til at flere forhold blir anmeldt, og flere politidistrikt har etterforsket saker med et betydelig antall fornærmede under 14 år. Det kan heller ikke utelukkes at det også har vært en reell økning i anmeldelsene, særlig i de nettrelaterte sakene. 37 Kripos (2016) "Seksuelle overgrep mot barn under 14 år" 38 Ibid. 39 Skjult internett omfatter det dype nettet og mørkenett. Det dype nettet er delen av internett som ikke fanges opp av søkemotorer, og mørkenett er anonymiserte nettverk. For utdypende informasjon, se rapporten Seksuelle overgrep mot barn under 14 år fra Kripos. 22

23 Et godt eksempel på økt bevisstgjøring er kampanjen Ikke alle hemmeligheter skal holdes, som Kripos utarbeidet i forbindelse med lanseringen av rapporten Seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Gjennom annonser på Facebook og Instagram nådde Kripos ut til nærmere gutter og jenter under 17 år, og flere har tatt kontakt i etterkant og fortalt om overgrep de har vært utsatt for 40. I tillegg har en rekke aktører, som skole, helsemyndigheter, barnevern og politiet, blitt bedre til å avdekke overgrep, og har utarbeidet bedre rutiner for oppfølging. Økt oppdagelsesfrekvens og bedre bistand kan bidra til et økt antall anmeldelser. Seksuell omgang med barn år og seksuell handling med barn under 16 år Som påpekt ovenfor var lovgivers hensikt med å definere seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt, å styrke barns beskyttelse og signalisere alvoret i seksuelle overgrep mot mindreårige. Betraktningene har også relevans for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, men lovgiver mente at hensynene veide tyngst for de under 14 år, og valgte ikke å definere seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år som voldtekt 41. I likhet med lovbruddsgruppen seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, omfatter lovbruddsgruppen seksuelle omgang mot barn over 14 år flere straffbare forhold etter gammel og ny straffelov. Inkludert her er statistikkgruppen seksuell handling med barn under 16 år. I 2. tertial 2012 til 2. tertial 2014 lå antallet anmeldelser relativt stabilt på rundt 500. Siden 2. tertial 2014 har det vært en kraftig økning i anmeldelsene for seksuell omgang med barn over 14 år, fra 483 i 2. tertial 2014 til i 2. tertial Den gjennomsnittlige årlige prosentvise økningen har vært på 17 prosent. Mulige årsaker til økte anmeldelsestall er de samme som for seksuell omgang mot barn under 14 år. Det vises til kommentarene under dette punktet. Voldtekt Voldtektstallene inkluderer ikke anmeldelser som gjelder voldtekt av barn under 14 år. Anmeldelser for voldtekt og grov voldtekt av barn under 14 år, voldtekt til samleie av barn under 14 år og voldtektsforsøk av barn under 14 år er inkludert i anmeldelsestallene under avsnittet Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år ovenfor. I 2. tertial 2016 utgjorde 154 anmeldelser. Fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2014 var det en moderat nedgang i antallet voldtektsanmeldelser. Fra 2. tertial 2014 har anmeldelsestallene økt betydelig, fra 791 i 2. tertial 2014 til i 2. tertial Den kraftigste økningen har vært det siste året, med en økning på 190 anmeldelser eller 22 prosent. Årsaken(e) til økningen i voldtektsanmeldelsene er ukjent, men ifølge Kripos kan en mulig forklaring være økningen i nettrelaterte voldtekter 42. Nettrelaterte voldtekter kan skje direkte via internett eller etter at kontakt er etablert gjennom nettet. Kripos beskriver Ot.prp. nr.22 ( ) /id540219/?ch=1&q= 42 Kripos (2016) "Voldtektssituasjonen i Norge i 2015" 23

24 også en økning i såkalte sårbarhetsvoldtekter. Sårbarhetsvoldtekter kjennetegnes ved at den fornærmede ofte lever et liv uten stort nettverk og kjennskap til egne rettigheter 43. I Kripos` rapport om voldtektssituasjonen 2015 fremkommer det at et overveiende flertall av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Det vil være positivt om økningen skyldes at flere voldtektsutsatte velger å anmelde krenkelsen. Kjøp av seksuelle tjenester Det er kun små språklige endringer i lovbestemmelsen som omhandler kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med innføring av ny straffelov. I 2. tertial i femårsperioden har anmeldelsestallene variert kraftig fra år til år. I 2. tertial 2013 og 2015 var antallet anmeldelser godt over 200. I 2. tertial 2014 og 2016 var anmeldelsene på hhv 106 og 153. Reduksjonene har vært større enn økningene, hvilket gir en gjennomsnittlig årlig reduksjon på åtte prosent. Verken kjøper eller tilbyder av seksuelle tjenester har interesse av å anmelde forholdet. Anmeldelsestallene gir derfor ikke et godt bilde av det reelle omfanget og gjenspeiler i større grad politiets innsats overfor prostitusjonsmarkedene. Det er med andre ord i hovedsak politiets arbeid som synliggjøres. 3. Politiets straffesaksbehandling I denne delen av rapporten kommenteres resultatene av politiets straffesaksbehandling. Utgangspunktet er de deler av politiets driftsstatistikk som viser utviklingen i antall påtaleavgjorte saker, oppklaringsprosent, saksbehandlingstid og saker under arbeid, samt bruk av inndragning. 3.1 Påtaleavgjorte saker Tabell 7 gir en oversikt over antall påtaleavgjorte lovbrudd i 2. tertial de fem siste årene. Tabell 7: Påtaleavgjorte lovbrudd, 2. tertial for perioden Påtaleavgjorte lov brudd i perioden 2012T2-2016T2 2012T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 Påtaleavgjorte lovbrudd Av disse er oppklarte Kilde: JUS319 Det ble påtaleavgjort anmeldelser per 2. tertial 44. Antall påtaleavgjorte saker er redusert med , tilsvarende 4,7 prosent sammenlignet med 2. tertial Oppklarte saker er redusert med saker, tilsvarende 6,0 prosent sammenliknet med samme tid i fjor. 43 Ibid. 44 Antallet påtaleavgjorte lovbrudd er oppklarte saker addert med ikke-oppklarte saker. Dette vil avvike fra det totale antallet påtaleavgjorte saker som er oppgitt i JUS

25 Oppklaringsprosent Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med en kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke-oppklarte). Tabellen under viser oppklaringsprosenten for anmeldte lovbrudd fordelt etter kriminalitetstypene for 2. tertial de fem siste årene. Tabell 8: Oppklaringsprosent etter kriminalitetstype, 2. tertial for perioden Oppklaringspros ent for lov brudd etter kriminalitetstype i perioden 2012T2-2016T2 Øk onomi Vinning Vold Seksuallovbrudd Narkotika Skadeverk Miljø A rbeids miljø Trafikk Annen Gj.sn. alle k riminalitets typer Kilde: JUS T2 2013T2 2014T2 2015T2 2016T2 Oppklaringsprosenten for anmeldte lovbrudd (samlet for forbrytelser og forseelser) økte jevnt fra 2. tertial 2012 til 2. tertial 2015, med 4,6 prosentpoeng. Sammenliknet med 2. tertial 2015 er oppklaringsprosenten redusert med 0,7 prosentpoeng, fra 54,2 prosent til 53,5 prosent. Nedenfor kommenteres oppklaringsprosenten for de ulike kriminalitetstypene: Oppklaringsprosenten for vinningslovbrudd har gått jevnt opp de fem siste årene, samtidig som antall anmeldte forhold har gått ned. Oppklaringsprosenten har økt med 3,7 prosentpoeng i femårsperioden og med 0,8 prosentpoeng sammenliknet med samme tid i fjor. Oppklaringsprosenten for økonomilovbrudd er redusert med 41,5 prosentpoeng, fra 71,8 prosent 2. tertial 2015 til 30,3 prosent 2. tertial i år. Resultatet 1. tertial i år var 32,7 prosent. Endringen fra 2015 skyldes hovedsakelig at en rekke bedragerier etter ikrafttredelsen av ny straffelov ble tilordnet kriminalitetstypen "økonomi". Disse sakene var tidligere tilordnet kriminalitetstype "vinning". Bedrageri har betydelig lavere oppklaringsprosent enn de tradisjonelle økonomisakene, og utgjør etter endringen en forholdsvis stor andel av kriminalitetstypen "økonomi". Oppklaringsprosenten for narkotikalovbrudd er på samme nivå som 2. tertial i fjor. Sammenliknet med 2. tertial fem år tilbake er oppklaringsprosenten redusert med 3,5 prosentpoeng. Som vist i kapittel 2.3, har det vært en betydelig reduksjon i anmeldte narkotikalovbrudd. Dette har negativ virkning for den totale oppklaringsprosenten for alle kriminalitetstyper fordi denne kriminalitetstypen har stort volum av saker og høy oppklaringsprosent. 25

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.05.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2016 Kommenterte STRASAK-tall 20.01.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 2.2. Politiets

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JANUAR 2018 STATISTIKKNOTAT 07.03.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR FEBRUAR 2018 STATISTIKKNOTAT 19.03.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MAI 2017 STATISTIKKNOTAT 15.06.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR 2017 STATISTIKKNOTAT 21.02.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR MARS 2017 STATISTIKKNOTAT 21.04.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte tidsfristene

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT 30.01.2018 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2017 STATISTIKKNOTAT 24.08.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR STATISTIKKNOTAT 19.01.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2017 STATISTIKKNOTAT 04.10.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR SEPTEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR SEPTEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR SEPTEMBER 2017 STATISTIKKNOTAT 26.10.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR APRIL 2017 STATISTIKKNOTAT 16.05.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør i oktober 2015 har Politidirektoratet hatt fokus på å påse at de lovpålagte

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2018 STATISTIKKNOTAT

TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2018 STATISTIKKNOTAT TILRETTELAGTE AVHØR JUNI OG JULI 2018 STATISTIKKNOTAT 20.08.2018 Om tilrettelagt avhør Tilrettelagt avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare fornærmede og vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd,

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

Organisert kriminalitet i Norge

Organisert kriminalitet i Norge Organisert kriminalitet i Norge Trender og utfordringer Sikkerhetskonferansen 2013 Hans Jørgen Bauck Seksjon for strategisk analyse Taktisk etterforskningsavdeling Agenda Kripos rolle Makrotrender Utvikling

Detaljer

TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2018 STATISTIKKNOTAT

TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2018 STATISTIKKNOTAT TILRETTELAGTE AVHØR AUGUST 2018 STATISTIKKNOTAT 11.10.2018 Om tilrettelagt avhør Tilrettelagt avhør skal gjennomføres i saker hvor barn og særlig sårbare fornærmede og vitner avhøres i saker om seksuallovbrudd,

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2017 drap i Norge 2008 2017 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2017 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2008 2017

Detaljer

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2016 STATISTIKKNOTAT

EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER 2016 STATISTIKKNOTAT EVALUERING AV TILRETTELAGTE AVHØR DESEMBER STATISTIKKNOTAT 19.01.2017 Siden innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015 har det vært et særlig viktig fokus for Politidirektoratet

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2018 DRAP I NORGE 2009 2018 Foto: Shutterstock.com Innhold 1. Hovedfunn... 4 1.1 Funn knyttet til drap i 2018 4 1.2 Funn knyttet til drap på barn under 18 år i perioden 2009 2018

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer