Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014"

Transkript

1 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt

2 Innhold 1. Innledning Metode Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold Kriminalitetsprofil i Vestfold og landet for øvrig Vold Liv, legeme og helbred Drap Vold i nære relasjoner Vurdering Seksuallovbrudd Voldtekt Salg og kjøp av seksuelle tjenester Vurdering Vinning Tyverier Utvalgte tyverier Grove tyverier fra villa, leilighet og hytte Bilbrukstyverier og tyverier fra bil Grove tyverier fra person på offentlig sted Driftsenhetene Vurdering Økonomisk kriminalitet Miljø, Arbeidsmiljø og trafikk Miljø Arbeidsmiljø Trafikk Narkotika Barne- og ungdomskriminalitet Vurdering

3 1. Innledning Tema for denne rapporten er den generelle utviklingen i anmeldt kriminalitet i Vestfold politidistrikt. Det ses på lovbruddkategoriene; vold, seksuallovbrudd, vinning, økonomisk kriminalitet, miljø- arbeidsmiljølovbrudd, trafikklovbrudd og narkotikakriminalitet. I tillegg belyses kriminaliteten blant barn og unge. 2. Metode Rapporten baserer seg på kvantitative og kvalitative data. Det er benyttet kvantitative data hentet fra politiets sentrale registreringssystem (STRASAK) som dekker alle lovbrudd registrert ved politidistriktene. Straffesaksregistret er dynamisk og oppdateres en gang i døgnet 1. Det er også hentet statistikk fra SSB, Nav og andre aktuelle kilder. Datamaterialet fra Strasak er fra anmeldte saker. Anmeldte lovbrudd gir ikke et helhetlig bilde av kriminaliteten i Norge. En del kriminalitet forblir skjult og omtales som mørketall. Det er innenfor mange kriminalitetsområder store mørketall, men størrelsen på disse er av naturlige årsaker usikre. Kriminalstatistikk har metodiske begrensinger og forklaringskraften må sees i denne sammenheng. Begrensinger kan også være knyttet til anmeldelsestilbøyelighet, politiets registreringspraksis, omfanget av myndighetskontroll, tilstedeværelse og lovendringer 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold Dette kapittelet er ment som et bakgrunnsteppe for den videre analyse av den registrerte kriminaliteten i Vestfold politidistrikt. Den målte kriminalitetsraten i et samfunn, og endringer i denne, avhenger av en rekke faktorer, deriblant ulike sosiale, økonomiske og samfunnsgeografiske forhold. Befolkningsutviklingen er en viktig samfunnsfaktor å ta hensyn til ved planlegging av langsiktige strategiske planer for forebygging og kriminalitetsbekjempelse. En annen viktig indikator er å se lovbruddsmengden i forhold til befolkningsmengden- og veksten i denne. I 213 ble det anmeldt 75,9 lovbrudd per 1 innbygger i Vestfold politidistrikt. Dette er en nedgang fra 212 hvor det ble anmeldt 78,5 lovbrudd per 1 innbygger 2. Vestfold politidistrikt kom allikevel i 213 ut som syvende dårligst i rangeringen over kriminalitetsraten per 1 innbygger 3. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva som skyldes Vestfolds relativt høye kriminalitetsrate per 1 innbygger sammenliknet med andre politidistrikt. 1 Det betyr at uttrykk på ulike tidspunkt kan gi små variasjoner. 2 btable=politi1&planguage=&nvl=true&qid=&gruppe1=hele&gruppe2=hele&gruppe3=hele&vs1=politidistrkrima& VS2=LovKatKrimA&VS3=&mt=&KortNavnWeb=lovbrudda&CMSSubjectArea=sosiale-forhold-ogkriminalitet&StatVariant=&checked=true 3 Østfold, Øst Finnmark, Agder, Romerike, Telemark, Vest Finnmark hadde en høyere rate av anmeldt lovbrudd samme år. Oslo er ikke medregnet. 2

4 Per var det registrert innbyggere i Vestfold fylke, og i Vestfold politidistrikt. Av befolkningen i Vestfold fylke var personer barn og unge under 18 år, en andel på 21,5 %. Dette ligger på samme nivå som for landet for øvrig. Vestfold politidistrikt har et flateinnhold på 1989 km2 og det er 63 km fra syd til nord i luftlinje. Vestfold er Norges nest minste fylke målt i areal. Samtidig har fylket den tredje høyeste befolkningstettheten i Norge. Fylket har fire større byer, henholdsvis Sandefjord, Tønsberg, Larvik og Horten, hvor 65 % av fylkets befolkning er bosatt. Tønsberg og Sandefjord har hatt den største befolkningstilveksten de siste tre årene i Vestfold politidistrikt med en økning på henholdsvis 1792 og 1328 personer. Deretter følger Horten og Larvik med tilvekster på henholdsvis 715 og 62 personer. I følge statistisk sentralbyrås prognoser er det forventet vekst i samtlige kommuner i Vestfold politidistrikt frem til Størst prosentvis vekst er ventet i Andebu (41%), Holmestrand (32%) og Tønsberg (28 %), etterfulgt av henholdsvis Re (26 %), Sandefjord (24 %),Hof (21 %),Stokke (21 %),Horten (18%), Lardal (18 %) og Nøtterøy (17%). Lavest vekst er forventet i kommunene Larvik (11%), og Tjøme (11%). Den spådde befolkningsøkningen vil føre til at Sandefjord tett fulgt av Tønsberg vil være Vestfolds politidistrikts største kommuner målt i befolkningstall ved utgangen av 24. Under foreligger et diagram som viser utviklingen i lovbrudd per 1 innbygger i Vestfold politidistrikt sammenliknet med våre grensedistrikter Østfold, Telemark og Søndre Buskerud, samt hele landet. Diagram 1. Lovbrudd per 1 innbygger, landet, Vestfold, Østfold, Telemark, Søndre Buskerud, Landet Vestfold Østfold Telemark Søndre Buskerud Kilde: SSB 4 tabell: 1213: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) 3

5 Vestfold politidistrikt grenser mot Søndre Buskerud politidistrikt i nord, mot Telemark politidistrikt i sør og vest, og Østfold politidistrikt (sjøgrense) og har en lang kystlinje (Oslofjorden). Gjennom et forpliktende samarbeid deltar Norge i et internasjonalt samarbeid for å ivareta kontrollen av Schengen-landenes felles ytre grense. Vestfold politidistrikt viktigste hovedferdselsåre er E18 som går gjennom hele fylket fra Drammen i nordøst til Porsgrunn i sørvest. Vestfoldbanen går gjennom hele fylket fra nord til sør. Vestfold politidistrikt har en av Norges sterkest voksende flyplasser, Torp. Flyplassen har mye chartertrafikk, mange direkte ruter til utlandet og det nest største antallet Non-Schengen passasjerer av samtlige flyplasser i Norge. 3.1 Kriminalitetsprofil i Vestfold og landet for øvrig 213 Under foreligger en oversikt over antall anmeldelser registrert i Vestfold politidistrikt og landet for øvrig i 213, innenfor de ulike hovedstatistikkgruppene som benyttes i STRASAK 5. Figur 1. Kriminalitetsprofil for Vestfold politidistrikt i Trafikk 18 % Arbeidsmiljø % Annen 12 % Økonomi 2 % Vinning 37 % Miljø 1 % Skadeverk 4 % Narkotika 16 % Kilde: Jus 66 Sedelighet 1 % Vold 9 % Figur 2. Kriminalitetsprofil for landet i Annen 12 % Økonomi 2 % Trafikk 15 % Arbeidsmiljø % Vinning 44 % Miljø 1 % Skadeverk 5 % Narkotika 13 % Kilde: Jus 68 Sedelighet 1 % Vold 7 % 5 Undersøkelsessaker er ikke med. 6. Det er registrerte anmeldelser. Det er registrert 4 arbeidsmiljøsaker, men dette avrundes til %. 7 Det er registrerte anmeldelser. Det er registrert 756 arbeidsmiljøsaker, men dette avrundes til %. 4

6 Vestfold politidistrikts kriminalitetsprofil avviker fra kriminalitetsprofilen for landet. En av forskjellene ligger i andel vinningskriminalitet. Denne utgjorde 37 % av anmeldelsene i Vestfold i 213, mens den i landet utgjorde 44 %. 4. Vold I 213 var det regisistret 5,3 voldsanmeldelser per 1 innbyggere i Norge. I Vestfold politidistrikt var det samme år registrert 6,3 anmeldelser per 1 innbygger, altså et noe høyere snitt enn på landsbasis. Den anmeldte volden i Vestfold politidistrikt steg i 213. Foreløpige prognoser for 214 viser imidlertid en synkende tendens. Diagrammet under viser de registrerte voldslovbruddene i Vestfold politidistrikt og landet i syvårsperioden 27 til og med 213. Voldstallet for 214 er en prognose stipulert ut fra årets første ni måneder. Diagram 2. Anmeldte voldslovbrudd i Vestfold politidistrikt og landet ,214 er stipulert Vestfold Landet Kilde: Jus 66 Sett under ett har det vært en økning antall voldsanmeldelser både for Vestfold politidistrikt og landet i perioden 27 til 213. Dette kan sees i sammenheng med at voldsproblematikken har fått større oppmerksomhet både i politiet og i andre offentlig etater som politiet samarbeider med. Tema har i tillegg fått mye oppmerksomhet i samfunnet generelt. Antall anmeldelser økte fra 212 til 213 med 3,9 %. Prognosen for 214 viser at voldstallene vil synke i løpet av

7 Tabellen under viser anmeldte voldshendelser i driftsenhetene 213 og per 1 innbygger i 212 og 213. Tabell 1. Registrerte anmeldelser 213 og vold per 1 innbygger i 212 og 213, driftsenhetene. Kommune Innbyggere totalt Vold 213 Vold per Nord ,8 4,7 Tønsberg , 6,6 Larvik ,7 6,8 Sandefjord ,8 7,5 Tjøme ,3 3,7 Stokke ,8 3,7 Sum ,31 6,11 Kilde: Jus 66a og SSB Vold per Antall anmeldelser per 1 innbygger i 213 fordelt på de ulike driftsenhetene viser at bydistriktene Tønsberg, Larvik og Sandefjord skiller seg ut med flere voldshendelser per 1 innbyggere enn de andre driftsenhetene. Sandefjord har den høyst registrerte volden med 7,8 anmeldelser per 1 innbygger. 4.1 Liv, legeme og helbred Under foreligger en tabell over antall registreringer i statistikkgrupper i kategorien liv, legeme og helbred i perioden 27 til og med 213, 214 er stipulert. Diagram 3. Anmeldte registreringer i statistikkgrupper i kategorien liv, legeme og helbred i Vestfold politidistrikt i perioden , 214 er stipulert Kilde: Jus (S) Ser man på antall lovbrudd i kategorien liv, legeme og helbred fordelt på de ulike driftsenheter i Vestfold politidistrikt er det forskjeller. 6

8 Diagram 4. Registreringer i kategorien liv, legeme og helbred fordelt på driftsenheter, perioden ,214 stipulert Tønsberg Sandefjord Larvik Nord (S) Kilde: Jus 63A Flest anmeldelser ble i 213 registrert i Tønsberg og så følger Sandefjord deretter Larvik og til slutt Nord. Prognosen for 214 tyder på at antall liv, legeme og helbred saker i Vestfold Politidistrikt vil reduseres. 4.2 Drap To drap ble registret i Vestfold Politidistrikt i 213 og det er tatt ut tiltalebeslutning i begge sakene. 4.3 Vold i nære relasjoner De senere år har det vært rettet et større fokus mot vold i nære relasjoner. Regjeringens handlingsplaner mot vold i nære relasjoner fastslår at bekjempelse av slike handlinger er et offentlig ansvar, og at innsatsen for å forebygge og avdekke slike handlinger derfor må intensiveres 8. Antall registrerte anmeldelser av vold i nære relasjoner har vært økende på landsbasis 9. Under foreligger en tabell over registrerte anmeldelser av vold i nære relasjoner i Vestfold politidistrikt. Tabell 2. Antall registrerte anmeldelser av vold i nære relasjoner, Familievold Totalt Kilde: STRASAK, søk mai 213 og mars 214 Fra år til år i perioden 27 til og med 21 forelå det en økning i antall anmeldelser av vold i nære relasjoner i Vestfold politidistrikt. Antall anmeldelser sank imidlertid fra 21 til 212. En sammenlikning av årene 212 og 213 viser en minimal oppgang på 6 anmeldelser (+1,9 %). 8 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, 27,

9 Tabell 3. Antall anmeldte familievoldssaker, samt antall familievoldssaker per 1 innbygger i Vestfold fordelt på kommuner i 213. Kommune Familievold 213 Familievold per 1, 213 Tønsberg 81 1,9 Sandefjord 7 1,6 Larvik 68 1,6 Horten 39 1,5 Stokke 15 1,3 Nøtterøy 13,6 Holmestrand 1 1, Re 8,9 Tjøme 5 1, Andebu 4,7 Hof 3 1, Lardal 2,8 Kilde: STRASAK, søk mars 214 De fleste av familievoldsakene skjedde i de store kommunene Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Horten. Tønsberg skiller seg ut med flest saker. Få saker er registrert i de mindre kommunene. Ser man på antall anmeldelser per 1 innbygger i 213 fordelt på de ulike kommunene finner man det samme mønsteret. Kommunene Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Horten skiller seg ut med høyt antall familievoldssaker per 1 innbygger, hvorav Tønsberg skiller seg ut med flest. 4.4 Vurdering Det antas å være avvik mellom den reelle voldskriminaliteten og den rapporterte volden til politiet, særlig innenfor områdene familievold og vold mot barn. Godt samarbeid med barnehager, skoler og barnevern kan styrke kunnskapen om den ukjente volden, og føre til større anmeldelsestilbøyelighet. 5. Seksuallovbrudd I 213 ble det anmeldt totalt 181 seksuallovbrudd i Vestfold politidistrikt. Dette utgjør,8 anmeldte seksuallovbrudd per 1 innbyggere i distriktet. Dette ligger rett under landsgjennomsnittet som i 213 lå på,9 anmeldelser per 1 innbygger. Antall sedelighetssaker i Vestfold politidistrikt har gått ned med 2 % fra 212 til 213. Figurene under viser utviklingen for kategorien seksuallovbrudd i perioden 26 til og med 213, og utvalgte statistikkgrupper i denne kategorien. 8

10 Diagram 5. Anmeldte seksuallovbrudd i Vestfold politidistrikt, 26 til og med 213. Seksuallovbrudd Vestfold Kilde: Jus Voldtekt Diagrammet under viser utviklingen i statistikkgruppene «voldtekt» og «forsøk på voldtekt» i perioden 26 til 213. Diagram 6. Antall registreringer i utvalgte statistikkgrupper i kategorien seksuallovbrudd i Vestfold politidistrikt, Voldtekt Forsøk på voldtekt Kilde: Jus Antall registrerte anmeldelser for statistikkgruppene «forsøk på voldtekt» og «voldtekt» var i 213 til sammen 59 mot 63 i 212. Dette tilsier samlet sett en nedgang på 6,4%. Nedgangen i anmeldte voldtekter utgjør -5,4 %. 5.2 Salg og kjøp av seksuelle tjenester ble det registrert 4 straffesaker 1 for overtredelse av kjøp av seksuelle tjenester i Vestfold. 1 Kilde Strasak

11 5.3 Vurdering Antall sedelighetssaker ligger på et forholdsvis stabilt nivå. Informasjonsformidling og holdningsarbeid mot aktuelle samfunnsgrupper basert på forskning og kunnskap om saksfeltet, kan forebygge voldtekt og andre sedelighetsforbrytelser. En prioritering av dette antas å kunne føre til en positiv trend, med nedgang i antall registrerte sedelighetssaker som resultat. 6. Vinning Vinningskriminalitet rammer alle grupper i samfunnet, og utgjør den største kategorien av anmeldte lovbrudd i Vestfold politidistrikt i 213. Diagram 7. Vinningsforbrytelser i Vestfold politidistrikt, , 214 er stipulert Vestfold Landet Kilde: Jus 66 og Jus 68 Det har vært en klar trend i flere år at anmeldt vinningskriminalitet har gått nedover i Vestfold politidistrikt. I 212 snudde trenden og anmeldte vinningsforbrytelser gikk opp, for så igjen å fortsette nedgangen i 213. Det ble i 213 anmeldt 5255 vinningslovbrudd i Vestfold politidistrikt. Det var en nedgang på 521 tilfeller eller -9, % sammenliknet med 212. For landet som helhet var nedgangen på 768 anmeldelser eller -4,7 %. Så langt i 214 ser man en stipulert oppgang i vinningsforbrytelser i Vestfold politidistrikt, mens vinningsforbrytelser i landet fortsetter med nedgang. 1

12 6.1 Tyverier I 213 fortsatte imidlertid trenden med nedgang i antall anmeldelser for både simple og grove tyverier. Diagram 8. Utvikling i kategoriene simpelt tyveri og grovt tyveri i Vestfold politidistrikt, , 214 stipulert Kilde: Jus (s) Grovt tyveri Simpelt tyveri Diagrammet viser at fra 212 til 213 hadde simple tyverier en svak nedgang med - 2,1, % og grove tyverier en tydelig nedgang med -2,7 %. Så langt i 214 ser man en stipulert oppgang i simple tyverier Vestfold politidistrikt, mens grove tyverier har en utflating. 6.2 Utvalgte tyverier I dette avsnittet ses det nærmere på utvalgte statistikkgrupper: grove tyverier fra villa, leilighet, hytte og bilbrukstyverier, tyverier fra bil samt grove tyverier fra person på offentlig sted Grove tyverier fra villa, leilighet og hytte Diagram 9. Grove tyverier villa, leilighet, hytte ,214 stipulert Kilde: Jus (S) Grovt tyveri fra villa Grovt tyveri fra leilighet Grovt tyveri fra hytte Politidistriktet har hatt en målrettet innsats for å redusere vinningskriminalitet. Innsatsen har vært rettet mot de miljøene som erfaringsmessig står bak innbrudd fra villa, leilighet og hytte. 11

13 Diagrammet over viser nedgang i antallet grove tyverier fra villa, hytte og leilighet for 213. Foreløpig prognoser viser oppgang i 214 for villa og hytte, mens vi får en utflating når det gjeler leilighet Bilbrukstyverier og tyverier fra bil Diagram 1. Bilbrukstyverier og grove tyverier fra bil , 214 stipulert Kilde: Jus 63 Bilbrukstyveri og grove tyverier fra bil har hatt en nedadgående trend fra 27 til 213. I 214 brytes trenden og bilbrukstyveri og grove tyverier øker Grove tyverier fra person på offentlig sted Figuren under viser utviklingen for grovt tyveri fra person på offentlig sted i årene 26 til og med 213 i Vestfold politidistrikt. Diagram 11. Grovt tyveri fra person på offentlig sted i Vestfold politidistrikt, ,214 stipulert (S) Grovt tyveri fra bil/motorkjøretøy Brukstyveri, bil Grove tyverier fra person på offentlig sted Kilde: Jus 63 Grove tyverier fra person på offentlig sted har etter en nedadgående trend fra 26 økt betydelig i 212. Fra 212 til 213 viser anmeldelsene igjen en tydelig nedgang. Så langt i 214 ser man en stipulert nedgang i grove tyverier fra person på offentlig sted i Vestfold politidistrikt. Oslo politidistrikt har etablert en egen enhet for bekjempelse av grovt tyveri fra person på offentlig sted. Enheten arbeider både forebyggende og bekjempende, og driver aktiv kunnskapsbygging. Nedgangen man ser i Vestfold politidistrikt kan være en effekt av arbeidet som denne enheten gjør. 12

14 6.3 Driftsenhetene Figuren under viser fordelingen og utviklingen av vinningsforbrytelser i de fire store driftsenhetene. Diagram 12. Vinningsforbrytelser, antall og utvikling driftsenhetene Nord, Larvik, Sandefjord og Tønsberg , 214 stipulert Tønsberg Sandefjord Larvik Nord (s) Kilde: Jus 66A For de store driftsenhetene Nord, Larvik, Sandefjord og Tønsberg har det samlet vært en nedgang i vinningslovbrudd i perioden 27 til 213. Fra 212 til 213 har antall vinningslovbrudd samlet sett blitt redusert med 477 eller 9 %. Bryter man tallene ned på den enkelte driftsenhetene finner man variasjoner mellom driftsenhetene. Fra 212 til 213 har den største nedgangen skjedd i Larvik med - 2,5 %. Deretter følger Tønsberg (-13,4 %) og Nord (-5, %). Sandefjord skiller seg ut med en økning i antall registrerte vinningsforbrytelser på + 5,9 %. Så langt i 214 ser man en stipulert oppgang i vinningslovbrudd for de store driftsenhetene. Volumoppgangen er størst i Tønsberg etterfulgt av Sandefjord. 6.4 Vurdering Vinning utgjør den desidert største prosentandelen av anmeldte straffesaker, med 37 % av alle saker. Så langt i 214 ser man en stipulert oppgang i vinningsforbrytelser i Vestfold politidistrikt, mens vinningsforbrytelser i landet fortsetter med nedgang. Forebygging av vinningskriminalitet kan bl.a. foretas med å informere lokalsamfunn og næringsliv om når og hvordan publikum og bedrifter rammes av vinningskriminalitet, og gi råd om hvordan man best kan unngå å bli utsatt for dette. 13

15 7. Økonomisk kriminalitet Diagram 13. Antall registrerte økonomisaker i Vestfold politidistrikt og landet i perioden 26 til og med Kilde: Jus 68 og Jus 66 Økonomi Landet Vestfold For Vestfold politidistrikt har antall anmeldte økonomilovbrudd variert i perioden 26 til 213. Toppnivået var i 26 og 212 med henholdsvis med 297 og 298 registrerte saker. Lavest antall var det i 28 med 22 anmeldelser. I 213 var det 246 registrerte saker, dette er en nedgang på 52 saker siden 212. Antall registrerte saker per 1 innbygger i Vestfold var i 26 1,4 mot 1,1 saker i 213. Tilsvarende tall for landet som helhet var i 26 1,4 saker per 1 innbygger, og i 213 1,3 saker. Vestfold har noen færre registrerte økonomisaker enn landet som helhet per 1 innbygger i Miljø, Arbeidsmiljø og trafikk I dette kapittelet legges det frem tall over antall registrerte miljø, arbeidsmiljø- og trafikkforbrytelser og forseelser i perioden 27 til og med 213 i Vestfold politidistrikt. 8.1 Miljø Under foreligger en tabell over antall miljø- forbrytelser og forseelser i perioden 27 til og med 213. Tabell 4. Antall registrerte miljøforbrytelser og forseelser i Vestfold politidistrikt, Kilde: Jus 66 14

16 I syvårsperioden forelå det 472 anmeldelser omhandlende miljøforbrytelser og miljøforseelser. I 213 var det 68 anmeldte miljø-forselser, en økning på 112 % fra 212 som var et bunnår. Det forelå ellers kun små variasjoner i antall registrerte miljøforbrytelser fra år til år i perioden. 8.2 Arbeidsmiljø I 213 ble det anmeldt 4 arbeidsmiljøforseelser i Vestfold politidistrikt. Dette utgjør,18 anmeldelser per 1 innbygger i distriktet. På landsbasis ble det samme år anmeldt,15 arbeidsmiljøforseelser per 1 innbygger. Snittet i Vestfold politidistrikt var dermed noe høyere enn landsgjennomsnittet. Diagram 14. Arbeidsmiljøforseelser i Vestfold politidistrikt, Kilde: Jus 66 Arbeidsmiljøforseelser Arbeidsmiljøforseelser En sammenlikning av år 212 og 213 viser at antall anmeldelser økte med tolv saker eller 43%. 8.3 Trafikk Antall registrerte straffbare forhold knyttet til trafikk- og vegtrafikklovgivning har en naturlig sammenheng med politiets aktivitet på område. I 213 ble det anmeldt totalt 2856 brudd på vegtrafikkloven i Vestfold politidistrikt. Dette utgjør 12,7 anmeldelser per 1 innbygger i distriktet. På landsbasis ble det samme år anmeldt 11,5 anmeldelser av brudd på vegtrafikkloven per 1 innbygger. Snittet i Vestfold politidistrikt var altså noe høyere enn på landsbasis. 15

17 Diagram 15. Antall registrerte brudd på vegtrafikkloven i Vestfold politidistrikt, Kilde: Jus Brudd på vegtrafikkloven Brudd på vegtrafikkloven Det var en nedgang i antall anmeldelser for brudd på vegtrafikkloven i 213 med 343 lovbrudd, eller -11, %, sammenliknet med Narkotika Tilførselen av narkotika er stor. Statistikken for narkotikakriminalitet i Vestfold gir i første rekke et bilde av politiets og tollvesenets innsats. I 213 ble det anmeldt totalt 2637 narkotikalovbrudd i Vestfold politidistrikt. Sammenliknet med 212 utgjør dette en oppgang på 4,3 %. Dette utgjør 11,7 saker per 1 innbyggere i distriktet. På landsbasis ble det samme år registrert 9,7 anmeldelser per 1 innbygger. Gjennomsnittet i Vestfold politidistrikt var altså høyere enn landsgjennomsnittet. Figuren under viser utviklingen i antall registrerte anmeldelser for narkotikakriminalitet i årene 27 til og med 213. Diagram16. Anmeldte narkotikaforbrytelser i Vestfold politidistrikt 27 til og med Landet Vestfold Kilde: Jus 66 og Jus 68 16

18 Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd reflekterer i all hovedsak politiets innsats på feltet og sier således lite om samfunnsmessige trender når det gjelder bruk av narkotika. 1. Barne- og ungdomskriminalitet Under foreligger en tabell over kriminalitetsutviklingen i Vestfold i seksårsperioden 27 til 213. Tallmaterialet som det refereres til i kapittlet bygger på anmeldte forhold 11. Diagram 17. Utviklingen i antall forhold begått av gjerningspersoner under 18 år. Totalt antall forhold og år. 2 Antall forhold av gjerningspersoner under 18 år Kilde: STRASAK Diagram 18 viser en jevn nedadgående trend i andelen registrerte forhold begått av gjerningspersoner under 18 år fra 27 til 213. Nedgangen utgjør 68,3% fra 27 til 213 og viser at antall forhold begått av gjerningspersoner under 18 år er mer enn halvert fra 27 til Vurdering Det har siden 27 vært en oppsiktsvekkende reduksjon av antall registrerte straffesaker hvor mistenkte, siktede eller domfelte er under 18 år. Det kan i perioden forekomme variasjoner av anmeldesestilbøyelighet for f.eks. simple tyverier, og politiets egen innsats i f.eks. narkotikaog trafikksaker. Nedgangen i antall straffesaker på hele 68 % er imidlertid så stor at man kan si med rimelig sikkerhet at det nå er betydelig færre ungdom under 18 år som blir anmeldt enn for seks år siden. Dette er en svært positiv utvikling, da mange av de som kommer i kontakt med politiet i ung alder, erfaringsmessig begår straffbare handlinger også i voksen alder. Samarbeidet og oppfølging av barn og ungdom styrkes stadig. Det tverrfaglig samarbeidet mellom politi og kommune har gitt et felles kunnskapsgrunnlag om barn og unge. Dette samarbeidet antas å ha gitt resultater i form av nedgang i registrert kriminalitet og færre gjengangere. 11 Uttrekket av anmeldt kriminalitet begått av barn og ungdom er gjort ved å søke mistenkte, siktede og domfelte som var under 18 år på gjerningstidspunktet. 17

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015

Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2015 Barne- og ungdoms kriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Utgitt mai 2016 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2015 Innhold Innhold... 4 Sammendrag...6 1 Innledning...8

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016

BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO. Rapport basert på data fra 2016 BARNE- OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I OSLO Rapport basert på data fra 2016 Innhold Sammendrag 5 Kapittel 1. Innledning 7 1.1 Rapportens formål og avgrensninger 7 1.2 Metode 7 1.3 Kriminalstatistikkens begrensninger

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Vold og skjenking i Haugesund sentrum

Vold og skjenking i Haugesund sentrum Vold og skjenking i Haugesund sentrum Bakgrunn Sammenhenger mellom skjenking og alkoholkonsum på den ene siden og gatevold i sentrum på den andre siden. Samarbeidsprosjekt med blant annet Haugesund kommune

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV...

SAMMENDRAG INNLEDNING OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE BARN OG UNGES DIGITALE LIV... Politidirektoratet 13. februar 2017 Innhold SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 RAPPORTENS TEMA OG INNDELING... 5 2 OMFANGET AV REGISTRERTE STRAFFBARE FORHOLD BLANT BARN OG UNGE...

Detaljer

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT

NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Oppdrag: 524595 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Del: Dato: 2011-06-07 Skrevet av: Sven Haugberg Kvalitetskontroll: BEFOLKNINGSPROGNOSE REVIDERT INNHOLD

Detaljer

Statistikk punkt 1 Antall erstatningssaker fordelt på sakstyper og lov/forskrift

Statistikk punkt 1 Antall erstatningssaker fordelt på sakstyper og lov/forskrift Statistikk punkt 1 Antall erstatningssaker fordelt på sakstyper og lov/forskrift Straffbar handling Regelverk Antall saker Antall vedtak Antall vedtak Innvilget beløp innvilget med avslag Forsøk på voldtekt

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Kontaktutvalget, Drammen kommune Tirsdag 6. mars 2018 Hans-Petter Tonum, leder for styringsgruppen Cecilie Brunsell, prosjektleder

Kontaktutvalget, Drammen kommune Tirsdag 6. mars 2018 Hans-Petter Tonum, leder for styringsgruppen Cecilie Brunsell, prosjektleder Kontaktutvalget, Drammen kommune Tirsdag 6. mars 2018 Hans-Petter Tonum, leder for styringsgruppen Cecilie Brunsell, prosjektleder Nye indikatorer for Drammen og Drammensregionen Nybygg av næringsbygg

Detaljer

Mindre vinning og mer rus

Mindre vinning og mer rus Mindre vinning og mer rus Rettssystemet behandler flere av de fleste typer lovbrudd, sammenliknet med begynnelsen av 98-tallet. Men vi må mer enn 2 år tilbake for å finne et mindre omfang av tyverisaker

Detaljer

Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet

Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet Færre lovbrudd, flest utsatt på hjemstedet Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet, men lovbruddsbildet er endret, og nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd. Stort

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hva nå med trafikksikkerhetsarbeidet på veien? Pob. Lill Heidi Tinholt Langesund 30. januar 2018 Hva er Sør Øst politidistrikt? Sammenslåing av fire politidistrikter Nordre og Søndre

Detaljer