Straffesakstall,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Straffesakstall, 2010-2015"

Transkript

1 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår Straffesakstall, Side 1 av 17

2 Innhold Innledning Kriminalitetsutviklingen Kriminalitetstyper Vinningskriminalitet Nettanmeldelse Narkotikaovertredelser Voldsovertredelser Hatkriminalitet Drap Seksuallovbrudd Skadeverk Økonomisk kriminalitet Miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet Annen kriminalitet Politiets straffesaksbehandling Påtaleavgjorte lovbrudd Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid Prioritere voldssaker Prioriterte U_18 forhold Dommer, forelegg, siktelser, tiltaler, påtaleunnlatelser, konfliktråd Saker under arbeid Inndragning Trafikkforseelser Dødsulykker Straffesaker ved driftsenhetene - anmeldelser Straffesaker ved driftsenhetene oppklaringsprosent- saksbehandlingstid Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling i, sammenlignet med samme periode i fjor og den siste seksårsperioden (). Statistikkene er basert på politiets straffesaksregister, STRASAK. Statistikken er en driftsstatistikk for politiet. Statistisk sentralbyrå (SSB) produserer offisiell kriminalstatistikk som også baseres på politiets registerinformasjon, men det kan forekomme noen forskjeller mellom disse statistikkene. Side 2 av 17

3 1. Kriminalitetsutviklingen Kriminalitetsutviklingen beskrives her gjennom utviklingen i anmeldte straffbare forhold registrert av politiet. Ikrafttredelse av ny straffelov den 1. oktober medførte en rekke endringer i politiets driftsstatistikk. En viktig konsekvens av endringen er manglende sammenlignbarhet mellom statistikk før og etter innføringen av ny straffelov. Skillet mellom forseelser og forbrytelser ble opphevet 1. oktober. Dette medfører endringer i en rekke statistikker. Den nye loven bringer også med seg i overkant av 400 nye statistikkgrupper. De gamle statistikkgruppene er fremdeles gjeldende i nye saker der gjerningstidspunkt er før 1.oktober. For å kunne sammenlikne statistikk for kriminalitetsutvikling og resultater vil man måtte inkludere forseelsene i statistikk som gjelder tiden før 1. oktober. Målene for politidistriktene har i stor grad vært knyttet til forbrytelsessaker. Resultater etter må sammenliknes med det samlede resultatet for forseelser og forbrytelser fra tiden før. Ved sammenlikning av statistikk for særskilte kriminalitetstyper, er det verd å merke seg at enkelte straffbare forhold er tilordnet en annen kriminalitetstype etter ny straffelov enn etter gammel. Det ble i anmeldt lovbrudd, som er det laveste antall innenfor denne 5-års perioden. 2. Kriminalitetstyper Tabellen under viser utviklingen av straffesaker fra 2010 til og med, fordelt på hver enkelt kriminalitetstype. Anmeldte lovbrudd Økonomi ,0 % 40,7 % Vinning ,2 % -18,5 % Vold ,6 % -3,8 % Sedelighet ,2 % 72,0 % Narkotika ,3 % 1,1 % Skadeverk ,2 % -6,3 % Miljø ,8 % 26,0 % Arbeidsmiljø ,0 % 30,0 % Trafikk ,3 % -3,1 % Annen ,0 % 2,5 % Undersøkelsessaker ,4 % 44,5 % Totalt ,2 % -5,2 % Kilde JUS066 fra Pal for Strasak Side 3 av 17

4 3. Vinningskriminalitet Vinningskriminaliteten går ned siste år med 9,2 % og sammenlignet med 2010 er det en nedgang på 18,5 %. Anmeldte vinningslovbrudd , utvalgte undergrupper Vinningskriminalitet i alt ,2 % -18,5 % Simple tyverier i alt * Simpelt tyveri Fra villa ,0 % -4,1 % Simpelt tyveri Fra leilighet ,7 % -20,4 % Simpelt tyveri Fra hytte/telt ,0 % 200,0 % Simpelt tyveri Fra butikk ,6 % 9,3 % Simpelt tyveri Fra motorkjøretøy ,3 % -12,0 % Simpelt tyveri Av sykkel ,8 % 15,2 % Grovt tyveri i alt * Grovt tyveri Fra villa ,0 % 9,0 % Grovt tyveri Fra hytte ,2 % -73,0 % Grovt tyveri Fra verksted/bedrift ,9 % -42,1 % Grovt tyveri Fra bil/motorkjøretøy ,3 % -58,6 % Grovt tyveri Fra person på offentlig sted ,1 % -34,9 % Motorvogntyverier i alt * Brukstyveri bil ,6 % -60,5 % Brukstyveri motorsykkel ,2 % 15,0 % Brukstyveri moped ,1 % -44,1 % Brukstyveri båt ,6 % -57,4 % Utpressing og ran i alt * Utpressing ,6 % 400,0 % Ran ,8 % -37,5 % Grovt ran ,0 % 0,0 % Kilde : JUS063 Aktuelle statistikkgrupper som er nye etter er tatt med i totalsummen *Summen kan ikke sammenlignes pga. nye statistikkgrupper 4. Nettanmeldelse Muligheten for å anmelde på nett kom i august 2008, og politiet opplever at stadig flere benytter seg av denne muligheten (se tabell under). Nettanmeldelser Kilde: Pal for Strasak Side 4 av 17

5 5. Narkotikaovertredelser Straffelovens 162 (før ) og og 235 (etter ), og legemiddellovens 31 regulerer narkotikaforbrytelsene. Straffeloven regulerer de mer alvorlige overtredelsene, mens legemiddelloven har straffebestemmelser for det som regnes som mindre alvorlige forhold. Anmeldte narkotikalovbrudd, utvalgte undergrupper Narkotikaforbrytelser i alt ,3 % 1,1 % Legemiddelloven 31 i alt ,0 % 6,0 % Narkotikabruk ,1 % 3,9 % Narkotikabesittelse ,2 % -17,8 % Narkotika. Diverse ,3 % 158,8 % Doping, bruk ,0 % Doping, besittelse ,9 % Straffeloven 162 i alt * 1. ledd ,2 % 10,9 % 2. ledd ,3 % -66,6 % 3. ledd ,0 % 4. ledd Doping - st.gruppe ,5 % 121,4 % Kilde: JUS063 Aktuelle statistikkgrupper som er nye etter er tatt med i totalsummen * Doping, bruk og besittelse ny lov av 14. juni *Summen kan ikke sammenlignes pga. nye statistikkgrupper Side 5 av 17

6 6. Voldsovertredelser Voldsforbrytelser utgjør 7,3 % av alle anmeldte lovbrudd med 892 saker i. Sammenlignet med 2010 er det 38 mindre, og 58 mindre enn Anmeldte voldslovbrudd, utvalgte undergrupper Voldsforbrytelser i alt ,6 % -3,8 % Liv, legeme og helbred i alt * Legemsfornærmelse ,6 % -5,7 % Legemsfornærmelse m/skadefølge ,3 % -62,9 % Legemsbeskadigelse ,8 % -40,2 % Grov legemsbeskadigelse Mishandling i familieforhold i alt* * Mishandling med legemskrenkelse ,7 % -13,7 % Mishandling uten legemskrenkelse ,3 % 566,6 % Grov mishandling med legemskrenkelse ,4 % 100,0 % Grov mishandling uten legemskrenkelse ,0 % 1900,0 Forbrytelse mot den personlige frihet i alt * Frihetsberøvelse ,6 % 33,3 % Trusler med kniv ,0 % 127,2 % Trusler med skytevåpen ,5 % -45,4 % Trusler diverse ,2 % -9,9 % Menneskehandel, prostitusjon St.gr Off.myndighet(utført mot) ,2 % Vold mot polititjenestemann ,0 % 37,5 % Vold mot offentlig tj.mann ,1 % 16,6 % Kilde : JUS063 * Summen kan ikke sammenlignes pga. nye statistikkgrupper Vold i nære relasjoner trådte endringer i kraft i straffelovens 219 slik at det kom et eget straffebud for vold i familieforhold. Etter dekkes dette av de nye straffebestemmelsene i 282 og 283. I tillegg til de konkrete straffebestemmelsene 219,282 og 283 registreres også andre forhold som går inn under kategorien familievold. Sakene fordeler seg på flere forskjellige statistikkgrupper, som for eksempel telefonsjikane, trusler, legemssaker, sedelighet, skremmende/plagsom/hensynsløs adferd, brudd på besøksforbud for å nevne noen. Tabellen under viser antall saker kategorisert som familievold. Familievold Kilde: Pal for Strasak. Gj.sted: Søndre Buskerud Sakens reg.dato Side 6 av 17

7 En annen indikator på utviklingen av vold i nære relasjoner, er antall utleverte mobile voldsalarmer. En må imidlertid merke seg at ikke alle utleverte voldsalarmer er relatert til vold i nære relasjoner, ca % av sakene er av en annen karakter i følge Politidirektoratet. En volds- eller trusselutsatt får tildelt en voldsalarm for tre måneder av gangen. Pr. utgangen av har politidistriktet 82 aktive mobile voldsalarmer. Anmeldte brudd på strl Anmeldte brudd på besøksforbud Antall mobile voldsalarmer Kilde: Mobile voldsalarmer hentet fra BL 10. Hatkriminalitet Vold i nære relasjoner 2010 Utvikling i enkelte indikatorer ,6 % 42,6 % ,1 % 9,2 % ,1 % -8,8 % Begrepet hatkriminalitet brukes om kriminalitet som har rasistiske, fremmedfiendtlige og homofobiske motiver, eller som på en eller annen måte er begrunnet i fordommer mot en person eller en gruppe av personer på grunnlag av deres faktiske eller oppfattede gruppetilhørighet var det første hele året denne merkinger av hat-motiv ble registrert på anmeldelser. I tabellen under vises type hat-motiv som er registrert i anmeldelsene. I en del av disse kan det være registrert flere hat-motiv samtidig. Antall anmerkninger kan derfor være flere enn det totale antall anmeldelser. Tabellen under viser både antall anmeldelser og antall merkinger etter type hat-motiv. Saker merket med et hatkriminelt motiv, Total antall anmeldelser ,2 % -70,5 % Rase/etnisk tilhørighet ,0 % -66,6 % Religion ,0 % Seksuell legning ,0 % Annet ,0 % -100,0 % Kilde : Pal for Strasak Side 7 av 17

8 11. Drap Drapsoversikten fra Kripos beskriver drap fordelt etter året ugjerningen ble utført. Oversikten gjelder forsettlig og overlagt drap, og ikke uaktsomt drap, forsøk på drap eller legemsbeskadigelse med døden til følge. Her blir de historiske data oppdatert. Tabell over registrerte drap, År Antall saker Kilde: Kripos - for JUS Seksuallovbrudd Antall anmeldte seksuallovbrudd i øker med 5 saker sammenlignet med Den store økningen i 2013 skyldes bl.a. at politidistriktet i samarbeid med Kripos var involvert i avdekking av to saker der flere personer med tilknytning og bosted i distriktet er siktet for deling av barnepornografi, og en av sakene hadde også internasjonale forgreininger. Anmeldte seksuallovbrudd, utvalgte undergrupper Seksualforbrytelser i alt ,4 % 64,2 % Voldtekt 192, 1.ledd og 2.ledd ,0 % 60,0 % Voldtekt 192, 3.ledd ,0 % 100,0 % Grov uaktsom voldtekt Forsøk på voldtekt ,0 % 0,0 % Seksuell omgang med barn under 10 år ,0 % 100,0 % Seksuell omgang med barn under 14 år ,6 % 27,2 % Seksuell omgang med barn under 16 år ,2 % 22,2 % Seksuell handling med barn under 16 år ,0 % 200,0 % Incest ,0 % 0,0 % Pornografi via data ,0 % -66,6 % Kjøp seksuelle tjenester* ,0 % 400,0 % Kjøp seksuelle tjenester fra person under 18 år Grooming ,0 % 0,0 % Kilde : JUS063 Aktuelle statistikkgrupper som er nye etter er tatt med i totalsummen Side 8 av 17

9 13. Skadeverk Antall anmeldte skadeverk har i perioden vært stabile mellom 563 og 690 saker, og kommer ut med 588 saker. Anmeldte skadeverkslovbrudd, utvalgte undergrupper Skadeverk i alt ,4 % -5,4 % Bil / motorsykkel / moped ,2 % -13,9 % Ruteknusing ,8 % -15,6 % Skadeverk ved brann ,4 % -33,3 % Diverse skadeverk ,2 % -43,3 % Tagging/grafitti ,3 % 85,5 % Kilde : JUS063 Aktuelle statistikkgrupper som er nye etter er tatt med i totalsummen 14. Økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet skiller seg fra annen vinningskriminalitet da den som oftest har utspring i en økonomisk virksomhet. I vurdering av den enkelte sak kan det være problematisk å skille mellom økonomisk kriminalitet og vinningskriminalitet. F.eks. i ny straffelov der bedrageri nå er tilordnet økonomi, etter gammel straffelov var bedrageri tilordnet vinning. Noen av overtredelsene som gjelder heleri betegnes som økonomisk kriminalitet. Heleri og hvitvasking blir ofte sett i sammenheng. Heleri defineres som det å motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling. Anmeldte økonomilovbrudd, utvalgte undergrupper Økonomilovbrudd i alt ,0 % 40,7 % Pengefalsk* ,0 % 0,0 % Grovt underslag st.g ,1 % 133,3 % Grovt bedrageri st.g ,6 % 180,0 % Forsikringsbedrageri st.g ,5 % -10,0 % Korrupsjon inkl. grov st.g ,0 % 1600,0 % Heleri st.gr ,2 % -78,2 % Merverdiavgiftsloven* ,3 % 128,5 % Regnskapsloven* ,0 % -25,0 % Ligningsloven* ,5 % 118,1 % Bokføringsloven st.g ,0 % 133,3 % * Gjelder hele kapittelet Aktuelle statistikkgrupper som er nye etter er tatt med i totalsummen Side 9 av 17

10 15. Miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet Miljøkriminalitet rammer som regel fellesgodene mer enn enkeltpersoner. Slik kriminalitet kan ramme helt lokalt men det kan også få globale konsekvenser. Miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen som lovlig virksomhet utgjør. Kriminaliteten er med å svekke livsgrunnlaget vårt, samtidig som den reduserer muligheten til å ha kontroll med fremtidig forvaltning av naturressursene. Normalt opereres det med fire hovedkategorier miljøkriminalitet: Naturkriminalitet (natur og fauna) Forurensingskriminalitet Kunst- og kulturminnekriminalitet Arbeidsmiljøkriminalitet Dette skillet er imidlertid laget mest av praktiske grunner. I konkrete tilfeller vil man se at det er en flytende overgang mellom de forskjellige kategoriene. Mange miljølovbrudd begås innenfor rammene av lovlig næringsvirksomhet. Eksempler på dette er forurensning fra industri/landbruk og forurensning fra skip. Miljølovbrudd gir politiet andre utfordringer enn den vanlige kriminaliteten. Anmeldte miljø og arbeidsmiljølovbrudd 2010 Miljø* ,8 % 31,8 % Arbeidsmiljø* ,0 % 30,0 % Totalt ,5 % 34,1 % *Kilde JUS 066 Gjelder forbrytelser og forseelser samlet Tall for 2013 er oppdatert etter JUS066 for 2014/13 Side 10 av 17

11 16. Annen kriminalitet Annen kriminalitet er en sekkekategori for lovbrudd som ikke naturlig inngår i noen av de andre hovedkategoriene. Samlet utgjør kategorien 12,5 % av det totale antallet anmeldte lovbrudd i. Annen lovbrudd , utvalgte undergrupper Annen forbrytelse i alt * Dokumentfalsk* ,2 % -30,5 % Falsk anklage* ,2 % 10,0 % Falsk forklaring* ,8 % 200,0 % Ærekrenkelse* ,0 % -15,3 % Kilde : JUS063 (* summen av alle statistikkgrupper innenfor angitt hovedgruppe) * Summen kan ikke sammenlignes pga. nye statistikkgrupper Aktuelle statistikkgrupper som er nye etter er tatt med i totalsummen 17. Politiets straffesaksbehandling Her vises oversikter med resultater av politiets arbeid med straffesaker med utgangspunkt i antall påtaleavgjorte saker, oppklaringsprosent, saksbehandlingstid, saker under arbeid, restanser og inndragning. 18. Påtaleavgjorte lovbrudd Antall påtaleavgjorte lovbrudd i viser en oppgang på 77 saker sammenlignet med fjoråret, og 731 saker mindre enn i I alt 6999 av de påtaleavgjorte sakene i er avgjort med en kode som teller som oppklart. Påtaleavgjorte lovbrudd 2010 Påtaleavgjorte lovbrudd Av disse oppklarte Kilde : JUS 316 alle lovbrudd Side 11 av 17

12 19. Oppklaringsprosent Oppklaringsprosenten angir forholdet mellom saker avgjort med kode som teller som oppklart, og summen av alle avgjorte saker (oppklarte eller ikke oppklarte). Frem til og med var det oppklarte forbrytelser som ble målt, og Regjeringen og riksadvokaten hadde som målsetting at den gjennomsnittlige oppklaringsprosenten for forbrytelser skulle være på 38 %. Oppklaringsprosent forbrytelser 43,1 % 43,0 % 43,6 % 44,6 % 45,3 % 46,2* Oppklaringsprosent forseelser 87,8 % 87,5 % 86,3 % 86,8 % 86,9 % 86,6* Oppklaringsprosent totalt 56,9 % 55,9 % 56,4 % 57,2 % 58,7 % 59,5 % Kilde : JUS 316 *Status pr. 01. oktober Oppklaringsprosent for lovbrudd etter kriminalitetstype Økonomi 84,2 85,7 80,9 82,4 81,9 69,9 Vinning 27,0 29,2 27,0 26,7 24,1 27,5 Vold 62,1 60,4 63,6 64,7 68,2 65,0 Sedelighet 55,9 60,4 64,1 66,3 75,6 57,5 Narkotika 92,7 89,6 90,0 88,5 88,6 91,4 Skadeverk 25,6 22,2 27,9 25,9 24,0 21,5 Miljø 48,7 76,7 52,8 65,7 50,0 48,0 Arbeidsmiljø 95,0 78,9 76,5 87,5 53,8 77,8 Trafikk 89,5 88,6 88,5 89,2 89,5 90,0 Annen 79,5 83,2 81,9 83,3 85,1 85,9 Lovbrudd i alt 56,9 55,9 56,4 57,2 58,7 59,5 Kilde : JUS 316 for alle lovbrudd 20. Saksbehandlingstid Politiets saksbehandlingstid beregnes fra en anmeldelse blir registrert i STRASAK til det foreligger påtaleavgjørelse for denne. I tabellene under vises saksbehandlingstiden for de oppklarte saker, dvs. saker som har fått en positiv påtaleavgjørelse eller er avgjort med en henleggelseskode som teller som oppklart. Dette er en indikator på tempoet i politiets straffesaksbehandling. Regjeringen og riksadvokaten hadde som målsetting at saksbehandlingstiden for de oppklarte forbrytelser uten særskilte frister ikke skal overstige 120 dager. Saksbehandlingstid forbrytelser * Saksbehandlingstid forseelser * Saksbehandlingstid totalt Kilde :JUS 316 for alle lovbrudd *Status pr. 01. oktober Side 12 av 17

13 Saksbehandlingstid for oppklarte lovbrudd, etter kriminalitetstype 2010 Økonomi Vinning Vold Sedelighet Narkotika Skadeverk Miljø Arbeidsmiljø Trafikk Annen Lovbrudd totalt Kilde :JUS Prioritere voldssaker Politidistriktet har i bestemte saker en særskilt fastsatt frist for saksbehandlingstid. Et av disse saksområdene gjelder spesielt utpekte voldssaker, der regjeringen og riksadvokaten har bestemt at saksbehandlingstiden på de oppklarte forholdene ikke skal overskride 90 dager, med mindre hensynet til etterforskningen, eller andre omstendigheter, gir grunn til det. Årets tall på 84 dager er under fristen. Antall saker og saksbehandlingstid, voldssaker med frist 2010 Antall voldssaker med frist i alt Saksbehandlingstid alle saker Saksbehandlingstid oppklarte saker Kilde : JUS 603 ( statistikkgrupper ) 22. Prioriterte U_18 forhold I straffesaker der gjerningspersonen er under 18 år på gjerningstidspunktet, har regjeringen og riksadvokaten også gitt en saksbehandlingsfrist. Som hovedregel skal påtalebeslutning fattes innen 6 uker etter at vedkommende ble registrert som mistenkt i saken. Tabellen viser noe varierende tall, men innenfor angitt periode har vi i alle år vært innenfor fristen på de oppklarte forhold på 42 dager. Antall forhold og saksbehandlingstid, mistenkte under 18 år 2010 Antall forhold i alt Saksbehandlingstid alle forhold Saksbehandlingstid oppklarte forhold Kilde : JUS 611 Side 13 av 17

14 23. Dommer, forelegg, siktelser, tiltaler, påtaleunnlatelser, konfliktråd Tabellen under viser antall forhold avgjort ved dom i år. En straffesak kan inneholde avgjørelser mot flere personer i en og samme sak, og hver avgjørelse vil da telle som et enkelt forhold. Tilsvarene måleparameter for siktelser/tiltaler/påtaleunnlatelser og konfliktråd. Avsagte dommer domfellelser* Avsagte dommer - frifinnelser* Forelegg** Siktelser (tilståelsesdommer)** Tiltalebeslutninger** Påtaleunnlatelser** Konfliktråd** * Kilde JUS 371 Viser antall forhold avgjort ved dom - Gjelder både forbrytelser og forseelser **Kilde JUS 320 Gjelder både forbrytelser og forseelser 24. Saker under arbeid Statistikken over saker under arbeid viser beholdningen av saker totalt i politidistriktet uavhengig av sakens alder. Tallene er pr. utgangen av angitt år. Saker under arbeid Ikke påtaleavgjorte saker Påtaleavgjort, ikke rettskraftige saker Ikke rettskraftige saker i alt Kilde : JUS 087 Innenfor 6 års-perioden har antall saker vært forholdsvis stabile både for ikke påtaleavgjorte saker og totalt. Restanser, saker eldre enn 12 måneder, Ikke påtaleavgjorte saker Påtaleavgjort, ikke rettskraftige saker Ikke rettskraftige saker i alt Kilde : JUS 087 Antall ikke påtaleavgjorte saker eldre enn 12 mnd. har ligget stabilt på 200-tallet for perioden, med unntak av 2013, som viser 113 saker Side 14 av 17

15 25. Inndragning De senere år har det vært sterkere fokus på inndragning av utbytte fra straffbare handlinger eller gjenstander benyttet til å begå straffbare handlinger. Det er en målsetting at antallet inndragningskrav skal øke. Tabellen viser antall rettskraftige inndragningskrav (ved rettskraftig dom eller vedtatt forelegg). Det er antall inndragningskrav som telles, ikke antall saker. (Det kan være flere inndragningskrav i hver sak). Med inndragningskrav menes hver enkelt inndragning som registreres. Dette omfatter både ordinær inndragning (jf. straffeloven 34 og 35) og utvidet inndragning (jf straffeloven 34a).Beløp viser summen av registrert beløp, for totalt antall inndragninger, men kun de hvor valuta er satt til norske kroner (NOK). Inndragning av utbytte og gjenstander, 2010 Utbytte, Gjenstand, Utvidet, 34 a I alt Beløp Kilde JUS Trafikkforseelser Tabellen under viser antall registrerte trafikksaker med gjerningssted innenfor vårt distrikt i. Trafikklovbrudd, utvalgte undergrupper Vegtrafikkloven i alt ,1 % -1,6 % Promillekjøring st.g ,3 % 9,1 % Trafikkulykke m/personskade ,8 % -0,9 % Kjøring uten gyldig førerkort ,5 % -7,6 % Hastighet ,7 % -2,9 % Kilde JUS063 Side 15 av 17

16 27. Dødsulykker I vårt politidistrikt har det i vært 4 ulykker med 4 døde i trafikken, disse er: Dato Sted Kjønn Alder Trafikantgruppe Ulykkestype 09.jan Horgenveien, Øvre Eiker Kvinne 51 bilfører kollisjon 22.feb Gulskogen,Drammen Mann 40 bilfører utforkjøring 02.des Varlo, Øvre Eiker Mann 22 bilfører kollisjon 05.des E-18 Sande Mann 44 Bilfører utforkjøring 28. Straffesaker ved driftsenhetene - anmeldelser Tabellen under viser antall registrerte saker med gjerningssted innenfor den aktuelle driftsenhet. Anmeldelser totalt Drammen Kongsberg Lier Røyken Hurum Nedre Eiker Øvre Eiker Sande Svelvik Flesberg Rollag Kilde Pal for Strasak JUS066A Side 16 av 17

17 29. Straffesaker ved driftsenhetene oppklaringsprosent- saksbehandlingstid Tabellen under viser oppklaringsprosent og saksbehandlingstid for alle oppklarte lovbrudd for angitt år for hver enkelt driftsenhet % Dager % Dager % Dager % Dager % Dager % Dager Drammen 54, , , , , ,2 85 Kongsberg 58, , , , , ,9 57 Lier 59, , , , , ,9 89 Røyken 49, , , , , ,4 105 Hurum 43,7 195 Nedre Eiker 62, , , , , ,9 75 Øvre Eiker 58, , , , , ,1 76 Sande 65, , , , , ,2 76 Svelvik 63, , , , , ,0 86 Flesberg 49, , , , , ,1 51 Rollag 35, , , , , ,3 77 Kilde JUS 313 for alle unntatt Drammen der tallene er hentet fra JUS 313A Side 17 av 17

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Lov om straff (straffeloven).

Lov om straff (straffeloven). Lov om straff (straffeloven). Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 27. Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten 0 Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, men ikke satt i

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4

Nøkkeltall VPD. Oppklaringsprosent og behandlingstid. Årspresentasjon 2011. 2007 2008 2009 2010 2011 Landet 50,2 49,5 47,1 47,2 38 47,4 Nøkkeltall VPD Årspresentasjon 211 ENHET/AVDELING Oppklaringsprosent og behandlingstid 14 122 12 1 84 97 9 87 8 72 6 4 5,2 49,5 47,1 47,4 47,2 38 2 27 28 29 21 211 Landet Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Narkotika, kontroll og bruk

Narkotika, kontroll og bruk Siktede for narkotikalovbrudd, -21 Narkotika, kontroll og bruk For 35 år siden dukket begrepet "narkotika" opp i kriminalstatistikken. I 1968 ble det etterforsket 21 narkotikaforbrytelser, som den gang

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 3 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 4 2.2 Vinningskriminalitet 6 2.3 Økonomi 9 2.4 Voldskriminalitet 10 2.5 Narkotikaforbrytelser

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal Last ned Forfatter: Magnus Matningsdal ISBN: 9788245020472 Format: PDF Filstørrelse:31.41 Mb I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene

Detaljer

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned

Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal. Last ned Last ned Norsk spesiell strafferett - Magnus Matningsdal Last ned Forfatter: Magnus Matningsdal ISBN: 9788245020472 Format: PDF Filstørrelse: 15.21 Mb I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.05.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018.

Antall drap er fremdeles lavt (6) i politidistriktet, mens anmeldte drapsforsøk økte fra 2017 til 2018. 1 Hovedpunkter: Anmeldelser ved Oslo politidistrikt 2018 Overordnet: Antall anmeldelser har økt med +2,5 % fra 2017, etter flere års nedgang. Siden 2013 er reduksjonen fremdeles på hele -24,9 %. Statistikken

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Kapittel 4 Forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Oversikt I. Strl. kap II. Beslektede bestemmelser... 30

Kapittel 4 Forbrytelser mot liv, legeme og helbred. Oversikt I. Strl. kap II. Beslektede bestemmelser... 30 Innhold Innhold 7 Forord... 5 Del I Innledning... 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del... 19 Kapittel 2 Inndelingen av straffebudene i straffeloven... 21 I. Forbrytelser og forseelser...

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer