Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall"

Transkript

1 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall

2 INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling Vinningsforbrytelser... 5 Simple tyverier... 6 Grove tyverier... 6 Brukstyveri av motorkjøretøy... 6 Ran og utpressing... 6 Bedrageri av trygde- og sosialytelser Økonomiforbrytelser Narkotikaforbrytelser... 7 Straffeloven Legemiddelloven Voldsforbrytelser... 9 Liv, legeme og helbred... 9 Forbrytelser mot den personlige frihet Vold mot offentlig tjenestemann Vold i nære relasjoner Drap Seksualforbrytelser Skadeverk Miljøkriminalitet Annen kriminalitet Hatkriminalitet POLITIETS STRAFFESAKSBEHANDLING Påtaleavgjorte saker Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid Saker med særlig saksbehandlingsfrist Saker under arbeid og restanser Restanser Inndragning mai

3 1. Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling 1.tertial 2014 sammenlignet med 1.tertial i 2013 og i Lovbrudd er betegnelsen for både forseelser og forbrytelser. Det er hovedsakelig forbrytelser som omtales. I rapportens første del kommenteres kriminalitetsutviklingen. Anmeldelsesstatistikken omhandler kriminalitet som er anmeldt og dermed kjent for politiet. En del kriminalitet forblir skjult. Dette omtales som mørketall. 1 I rapportens andre del kommenteres resultater og utvikling i politiets straffesaksbehandling. Tertialrapporten er kort og gir en begrenset beskrivelse av utviklingen. En mer omfattende rapport presenteres hvert år i januar der hele året vurderes og sammenlignes i en fem års periode. Kriminalitetsutviklingen beskrives på grunnlag av anmeldte straffbare forhold registrert i straffesaksregisteret (STRASAK). Statistikken er en driftsstatistikk for politiet. Statistisk sentralbyrå (SSB) produserer offisiell kriminalstatistikk som også er basert på politiets registerinformasjon. Det kan likevel forekomme noen forskjeller mellom disse statistikkene. 2. Kriminalitetsutviklingen 2.1 Hovedtall Det ble anmeldt forbrytelser og forseelser i 1.tertial Antall anmeldte forbrytelser viste en nedgang på 5,8 prosent sammenlignet med 1.tertial Antall forseelser har gått noe opp sammenlignet med 1.tertial i 2013 og i Forbrytelser Det er en nedgang i antall anmeldte forbrytelser fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Nedgangen gjelder flere kriminalitetstyper, blant annet vinning som på grunn av det store omfanget alltid har betydning for totaltallet. Som tabellen over viser, gikk antall vinningsforbrytelser ned med 13,9 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Antall økonomiske forbrytelser viser også en nedgang (12,3 prosent) fra 1.tertial Omfanget av slike saker vil variere mye med andre kontrollinstansers innsats, og antall anmeldelser må ses i sammenheng med dette. Antall voldsforbrytelser gikk ned med 3,6 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial For narkotikaforbrytelsene var det derimot en tydelig økning i antall anmeldelser, fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014 var økningen på 14,5 prosent. Antall anmeldelser for narkotikaforbrytelser, antall beslag og mengde må sees i forhold til hverandre. Beslagene har 1 Kunnskap om mørketall og omfang av kriminalitet som ikke er anmeldt er ikke tema for denne rapporten. 3

4 sammenheng med politiets og tollvesenets arbeid. I kategoriene skadeverk og seksualforbrytelser var antall anmeldelser omtrent det samme i 1.tertial 2012 og i 1.tertial De fleste miljølovbrudd er forseelser. I 1.tertial 2014 talte miljøforbrytelsene 58 anmeldelser, 38 flere enn i 1.tertial Samlekategorien annen kriminalitet økte med 5,8 prosent fra 1.tertial Figuren under viser at vinningskriminalitet utgjorde den største delen av det samlede antall anmeldte forbrytelser, 52 prosent i 1.tertial Narkotikaforbrytelsene utgjorde den nest største andelen, 22 prosent. Voldsforbrytelsene var den tredje største gruppen av forbrytelser. De utgjorde 11 prosent av alle forbrytelser. Skadeverk utgjorde seks prosent, samlekategorien annen kriminalitet fulgte deretter med fem prosent. De øvrige kriminalitetstypene (økonomi, seksual og miljø) utgjorde en liten del av det totale antall anmeldte forbrytelser 1.tertial Andelene er stabile fra år til år. Forseelser Halvparten av forseelsene var trafikksaker (19 160). Omfanget av anmeldte trafikkforseelser er i stor grad et resultat av politiets innsats på området. Andre store underkategorier av forseelser var naskeri (4 523) og forseelser mot den alminnelige orden og fred (3 698). 4

5 Politiets straffesaksbehandling Gjennomsnittlig oppklaringsprosent for 1.tertial 2014 var 41,2 prosent, 1,6 prosentpoeng høyere enn i 1.tertial 2012, og 1,0 prosentpoeng høyere enn i 1.tertial Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser var 119 dager, ti dager mer enn på samme til i 2012 og seks dager mer enn 1.tertial Vinningsforbrytelser Vinningsforbrytelser var den desidert største kategorien av forbrytelser, 52 prosent av alle anmeldte forbrytelser 1.tertial

6 Det ble anmeldt vinningsforbrytelser 1.tertial 2014, 13,9 prosent færre enn 1.tertial 2012 det har vært en jevn nedgang i perioden. Vinningskriminalitet regnes for å være en kriminalitetstype med høy grad av anmeldelsestilbøyelighet. Dette kan delvis sees i sammenheng med forsikringsordninger der anmeldelse er en betingelse for utbetaling av erstatning. På den andre siden antas det å være mørketall der den stjålne gjenstanden har lav verdi og/eller høy egenandel. Simple tyverier Simple tyverier var den største tyverigruppen. Det ble anmeldt simple tyverier 1.tertial Sammenlignet med 1.tertial 2012 var det en nedgang på 3,8 prosent. Simpelt tyveri av sykkel utgjorde den største enkeltgruppen av simple tyverier, med anmeldelser i 1.tertial Det har vært en kraftig økning i sykkeltyveri, 28 prosent fra 1.tertial 2012 og ennå større økning siden 1.tertial 2013 da antallet var lavere enn året før. Simpelt tyveri fra butikk økte med 35,8 prosent i samme periode. Det var nedgang i kategoriene simpelt tyveri fra villa (7,1 %) og simpelt tyveri fra leilighet (2,6 %) i perioden. Simpelt tyveri fra restaurant/kafé gikk ned med 14,3 prosent fra 1.tertial 2012, nedgangen var større fra 1.tertial Grove tyverier Det var en stor nedgang på 30,2 prosent i antall grove tyverier fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014, det var en jevn nedgang i perioden. Hovedårsaken til nedgangen var færre anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted. Antall anmeldelser 1.tertial 2014 var 5 296, nedgangen var 32,9 prosent fra samme periode i For kategorien grovt tyveri fra leilighet svingte antall anmeldelser i perioden Det var nedgangen fra 1.tertial 2012 til 2013, og en økning igjen i 1.tertial I underkategorien grove tyveri fra villa var det også en slikt utvikling med oppgang i 2014 etter nedgang i 2013, totalt for perioden var økningen på 3,8 prosent. Brukstyveri av motorkjøretøy Samlet ble det anmeldt brukstyveri av motorkjøretøy i 1.tertial Sammenlignet med 1.tertial 2013 var det en liten økning, mens det var en nedgang på 22,2 prosent sammenlignet med 1.tertial Det var brukstyveri av bil som stod for det meste av nedgangen (i absolutte tall) i kategorien. Ran og utpressing Det var totalt 471 anmeldte tilfeller av ran og utpressing i 1.tertial 2014, en nedgang på 18,9 prosent sammenlignet med 1.tertial Av disse var det 311 ran, 23,8 prosent færre enn i 1.tertial Videre var det 80 grove ran, 12 færre enn i samme periode i Antall anmeldelser for utpressing økte med 11 anmeldelser i perioden, fra 19 til 30. Antallet Bank-, post- og verditransportran, drosjeran og grovt ran fra forretning/kiosk ble redusert fra 1.tertial 2012 til i år. Bedrageri av trygde- og sosialytelser I 1.tertial 2014 var det 388 anmeldelser for bedrageri av trygde- og sosialytelser. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang, mens det var en økning på 15,7 prosent sammenlignet med 1.tertial De fleste anmeldelsene gjelder bedrageri av trygdeytelser (362). 6

7 2.3 Økonomiforbrytelser Økonomisk kriminalitet utgjorde tre prosent av alle anmeldte forbrytelser i 1.tertial Økonomiforbrytelser totalt viste en nedgang i hele perioden. Det var en nedgang på 12,3 prosent fra 1.tertial Det var særlig nedgang i kategoriene grovt bedrageri (38,4 %) og forbrytelse i gjeldsforhold, som blant annet gjelder uriktig bokførsel og lovbrudd i forbindelse med konkurs, (21,3 %) fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Det var også en tydelig nedgang i brudd på regnskapsloven (47,3 %) i perioden. For kategorien grovt underslag var det en tredobling av antall anmeldelser fra 1.tertial 2013 til 1.tertial Årsaken var et stort sakskompleks i Oslo politidistrikt. Store svingninger i anmeldelsestallene henger ofte sammen med at dette er saker som gjerne har flere involverte, noe som gir flere anmeldelser. 2.4 Narkotikaforbrytelser Straffeloven 162 og legemiddelloven 31 annet ledd gjelder narkotikaforbrytelser. Straffeloven omhandler de mer alvorlige overtredelsene, mens legemiddelloven inneholder straffebestemmelser for mindre alvorlige forhold. Narkotikaforbrytelser var den nest største kategorien blant forbrytelsene (22 %). 1.tertial 2014 ble det registrert anmeldelser, 14,5 prosent flere enn 1.tertial i Til forskjell fra de fleste andre lovbrudd blir narkotikalovbrudd hovedsakelig anmeldt av politi og tollvesen slik at tallene i stor grad gjenspeiler etatenes prioriteringer og ressurstilgang. 7

8 Straffeloven 162 For forbrytelser mot straffeloven 162 var det en økning på 12,9 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014, økningen var størst fra 2012 til Overtredelser av straffeloven 162, 1. ledd utgjorde den største andelen av narkotikaforbrytelsene. Både denne kategorien og kategorien overtredelser av straffeloven 162, 2. ledd økte med ca 13 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial De alvorligste sakene, overtredelser av straffeloven 162, 3. ledd, utgjør små tall, endringer fra år til år kan gi store prosentvise utslag. Det var registrert 28 anmeldelser i 1.tertial Straffeloven 162, 4. ledd omfatter overtredelser begått ved uaktsomhet. Det ble registrert to anmeldelser etter denne bestemmelsen 1.tertial 2014, mot åtte på samme tid i Legemiddelloven 31 Når det gjelder anmeldelser etter legemiddelloven var det en økning på 14 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014, også her var økningen størst fra 2012 til Anmeldelser for narkotikabruk økte med 15,6 prosent fra 1.tertial Kategorien narkotikabesittelse var stabil fra 1.tertial 2012 til 2013, men økte l 1.tertial I kategorien narkotika, diverse var det en kraftig økning fra 1.tertial 2012 til 2013, mens det var en økning på kun 15 saker fra 1.tertial 2013 til 1.tertial

9 2.5 Voldsforbrytelser I 1.tertial 2014 ble det totalt anmeldt voldsforbrytelser. Antallet saker ligger dermed noe lavere i 1.tertial i år samme periode de to foregående årene. Antallet saker er redusert med 3,6 prosent siden 1.tertial Liv, legeme og helbred Forbrytelse mot liv, legeme og helbred var den største gruppen innen kategorien vold. De utgjorde nær en halvdel av voldsanmeldelsene. Antall saker har imidlertid gått ned med 6,4 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Nedgangen gjelder både legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Antall anmeldte legemsfornærmelser har gått ned med 3,7 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Legemsfornærmelse med skadefølge viser sterkest nedgang relativt sett. Antallet saker er redusert med 27,4 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial For kategorien legemsbeskadigelse har det vært en nedgang på 10,9 prosent fra 1.tertial 2012 til Det var imidlertid en mindre økning i antall saker siste år. Antallet legemsbeskadigelser med kniv og - med skytevåpen var stabilt lavt i denne perioden. 9

10 Forbrytelser mot den personlige frihet Forbrytelser mot den personlige frihet utgjorde 29,3 prosent av alle voldsforbrytelsene, anmeldelser i 1.tertial Antall anmeldelser økte fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, men er redusert siste år og ligger nå 2,1 prosent lavere enn i Nedgangen knyttes til trusler, diverse som er den største kategorien og som preger utviklingen. I 1.tertial 2014 var det 15 anmeldelser for menneskehandel til prostitusjon og andre seksuelle formål. Antallet saker har dermed gått ned noe fra året før (da tallet var 17), men ligger likevel langt høyere i år enn 1. tertial 2012 (9 saker). Når det gjelder menneskehandel til utnyttelse i tvangsarbeid eller tvangstjenester var det tre anmeldelser i 1.tertial 2014, mens det var fem i 1.tertial 2012 og åtte i 1. tertial Vold mot offentlig tjenestemann Vold mot polititjenestemann økte sterkt fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, men viste nedgang siste år. Totalt sett har dermed antall saker gått ned med 3,9 prosent siden Det var i alt 346 anmeldelser 1.tertial i år. Vold mot offentlig tjenestemann har økt hvert av årene, fra 138 anmeldelser 1.tertial 2012 til 147 i 2013 og 159 samme periode i år. Vold i nære relasjoner I 1.tertial 2014 ble det registrert anmeldelser totalt i kategorien mishandling i familieforhold (forbrytelser mot straffeloven 219). Tallene har dermed økt suksessivt i treårsperioden, fra tertial 2012 til i 2013 og i år. Totalt økte antall saker med 29,7 i perioden. Den definitivt største andelen anmeldelser gjelder mishandling med legemskrenkelse. Det var i alt 941anmeldelser i denne kategorien 1.tertial Antallet saker hadde dermed gått noe ned sammenlignet med 2013, men ligger likevel langt over 1.tertial Det var kategorien mishandling uten legemskrenkelse som hadde den sterkeste økningen relativt sett i perioden. De talte henholdsvis 37 og 38 saker i 1. tertial i 2012 og 2013, mot 82 1.tertial i år. En økning i antall anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner blir sett som positivt, i den forstand at det er ønskelig å avdekke flere saker. Både i politiet og i samfunnet for øvrig har det vært økende oppmerksomhet omkring denne type saker. Drap 2 Kripos statistikk inneholder opplysninger om antall drapssaker og antall drapsofre, og gjelder kun forsettelig og overlagt drap. Da det kan være flere drapsofre i en drapssak, er det ikke alltid samsvar mellom antall saker og ofre. I 1.tertial 2014 har Kripos registrert fem saker og fem ofre i sin oversikt. Dette er en nedgang i antall saker og antall ofre sammenliknet med 1.tertial 2012 og 1.tertial Drapstatistikken er ikke basert på tall fra STRASAK. 10

11 2.6 Seksualforbrytelser Det var anmeldelser for seksualforbrytelser 1.tertial Dette er en økning sammenliknet med 1.tertial 2013, men stabilt når perioden ses under ett. Det var 337 anmeldelser av voldtekt etter straffeloven 192, første og annet ledd i 1.tertial Det var en nedgang på 11,8 prosent sammenliknet med 1.tertial 2012, men stabilt sammenlignet med samme periode i fjor. For voldtekt 192, tredje ledd er antall anmeldelser generelt få. I 1.tertial 2014 var det seks anmeldelser for 192, tredje ledd, mot 13 året før. Det ble anmeldt åtte saker for grov uaktsom voldtekt 1.tertial I kategorien forsøk på voldtekt er det registrert 30 anmeldelser i 1.tertial i år, antallet var stabilt i perioden. Kategorien seksuell omgang med mindreårige er delt i tre alderskategorier. I undergruppen seksuell omgang med barn under 10 år (som er den mest alvorlige) var det 69 anmeldelser 1.tertial Antall anmeldelser var på samme nivå som i 1.tertial 2012, men økte tydelig fra 1.tertial Det ble registrert 121 anmeldelser for seksuell omgang med barn under 14 år i 1.tertial 2014, en økning sammenliknet med de to tidligere årene. Antall anmeldelser registrert som seksuell omgang med barn under 16 år gikk ned fra 1.tertial 2012 til 2013, for så å øke igjen 1.tertial Det var 26 anmeldelser for incest 1.tertial 2014, en nedgang i perioden sett under ett. For kategorien seksuell handling med barn under 16 år ble det registrert 134 anmeldelser i 1.tertial 2014, seks færre enn 1.tertial 2013 og fem færre enn 1.tertial Denne kategorien omfatter blant annet den som forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd. En rekke av de tilfellene hvor barn forledes til å kle av seg foran webkamera og lignende vil bli registrert under denne bestemmelsen. Antall anmeldelser for pornografi (her er det ikke snakk om «vanlig» pornografi, begrepsbruk skyldes at statistikkgruppene ikke er oppdatert etter 2005) er doblet sammenlignet med samme periode i fjor, til 125 anmeldelser i 1.tertial I kategorien pornografi via data var det 44 11

12 anmeldelser i 1.tertial Det en økning fra 1.tertial 2012 til 2013, mens det var en nedgang i 1.tertial Det var 125 anmeldelser for krenkende uanstendig atferd via data i 1.tertial 2014, en stor økning på 66,7 prosent fra 1.tertial Grooming-paragrafen (strl. 201a) viser seg i første rekke å være egnet for å muliggjøre inngripen tidlig i prosessen der overgriper bearbeider barnet til å medvirke til det som til slutt kan ende som et seksuelt overgrep. Antall anmeldelser for grooming er jevnt lav i perioden (fem og seks anmeldelser). I 1.tertial 2014 ble det registrert 56 anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester, en halvering fra 1.tertial 2013, men omtrent på samme nivå som i 1.tertial Det er politiets innsats som i hovedsak synliggjøres i disse anmeldelsestallene. 2.7 Skadeverk Det ble anmeldt skadeverk i 1.tertial 2014, og skadeverkene utgjorde dermed seks prosent av alle anmeldte forbrytelser. I perioden gikk antall anmeldelser ned fra 1.tertial 2012 til 2013, for så å øke til omtrent samme antall igjen i 1.tertial Skadeverk på bil og motorsykkel, som var den største underkategorien, ble redusert fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, for så å øke igjen samme periode i Skadeverk ved ruteknusing viser tilsvarende utvikling. Anmeldte tilfeller av tagging/graffiti økte tydelig med 37,5 prosent fra 1.tertial 2012 til samme periode i Antall anmeldelser i denne kategorien påvirkes spesielt av anmeldelsestilbøyeligheten til enkelte store aktører som for eksempel kollektivtransporttilbydere. 2.8 Miljøkriminalitet Miljøkriminalitet dekkes av ulike spesiallover og de fleste lovbruddene av denne typen er kategorisert som forseelser. Forbrytelsene utgjør et lite antall saker. Totalt var det 58 forbrytelser i 1.tertial 2014, hvorav 20 brudd på naturmangfoldloven, 14 brudd på forurensningsloven, syv brudd på akvakulturloven og to anmeldelser gjaldt brudd på kulturminneloven. Anmeldte miljøforseelser fra er forholdsvis stabilt i perioden. Antall anmeldelser på dette området er i stor grad avhengig av politiets og andre kontrollorganers aktivitet. 12

13 2.9 Annen kriminalitet Annen kriminalitet er en sekkekategori for lovbrudd som ikke naturlig inngår i noen av de andre hovedkategoriene. Samlet var det anmeldelser i 1.tertial 2014, noe som utgjorde fem prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser. Fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013 var antall anmeldelser stabilt, mens det har økt med omkring fem prosent 1.tertial Av de store undergruppene var det en nedgang på 7,8 prosent for dokumentfalsk fra 1.tertial 2012 til samme periode i år. I denne undergruppen inngår blant annet benyttelse av falsk dokument, forfalskning av resept, bruk av falsk dokument som middel til forbrytelse og forfalskning av dokument. Kategorien utlendingsloven har også økt i perioden, med samme mønster som for dokumentfalsk. Av andre større grupper kan nevnes falsk anklage og falsk forklaring. Antall anmeldelser for falsk forklaring har gått kraftig opp fra 250 anmeldelser i 1.tertial 2013 til 430 i 1.tertial Det ble anmeldt 205 tilfeller av falsk anklage, noen som kun er små endringer sammenlignet med 1.tertial 2012 og Ærekrenkelsene stod for 254 anmeldelser i 1.tertial Antallet slike anmeldelser økte fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, og har vært stabilt til samme periode i år. 13

14 2.10 Hatkriminalitet 3 Totalt var det registrert 86 anmeldelser med hatmotiv 1.tertial Dette var ti færre enn i 1.tertial Det blir ofte feilaktig satt likhetstegn mellom begrepene hatkriminalitet og hatvold. I materialet er derfor de anmeldelsene som er kodet som voldsforbrytelser synliggjort. Som tabellen over viser, var 57 prosent av alle anmeldelsene 1.tertial 2014 kodet som voldsforbrytelser. Voldsaspektet er med andre ord sentralt i et flertall av sakene, men en rekke anmeldelser er knyttet opp mot andre kriminalitetstyper som for eksempel skadeverk. I tabellen under vises type hat-motiv som er registrert i anmeldelsene. I en del av anmeldelsene er det registrert flere hat-motiv samtidig. Antall merkinger vil derfor totalt sett være flere enn det totale antall anmeldelser. Anmeldelser knyttet til rase/etnisk tilhørighet er den største kategorien. I 1.tertial 2013 var det 46 anmeldelser knyttet til denne typen hat-motiv, mens antallet 1.tertial 2014 var 40. I 1. tertial 2013 hadde kategorien religion ti anmeldelser. I 1.tertial 2014 var det ni anmeldelser i denne kategorien. Kategorien seksuell legning som motiv var registrert med ni anmeldelser i 1.tertial 2013, mens det i 2014 har økt til 11 anmeldelser. Tabellen viser et relativt stort antall anmeldelser der hatmotivet er kodet som annet. I 1.tertial 2013 var det 42 slike anmeldelser, mens antallet var til 27 i 1.tertial Det totale antall anmeldte saker er lavt, spesielt når man ser antall anmeldte hatkrimsaker i forhold til den registrerte kriminaliteten totalt. Det er grunn til å tro at omfanget av saker på dette området er større, altså at det er mørketall. 3 Det vises til Kommenterte STRASAK tall 2013 for mer omfattende tekst om hatkriminalitet. 14

15 3. Politiets straffesaksbehandling I denne delen av rapporten kommenteres resultater av politiets straffesaksbehandling. Utgangspunktet er de deler av politiets driftsstatistikk som viser utviklingen i antall påtaleavgjorte saker, oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, saker under arbeid og bruk av inndragning. 3.1 Påtaleavgjorte saker Det ble påtaleavgjort saker i 1.tertial 2014, nær det samme som 1.tertial i fjor (73 færre). Fra 1.tertial 2012 til 2013 er antallet påtaleavgjorte saker redusert med saker. Oppklaringsprosent Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med en kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke oppklarte). I alt av de påtaleavgjorte sakene 1.tertial 2014 hadde status som oppklart. Gjennomsnittlig oppklaringsprosent for forbrytelser lød på 41,2 prosent. Oppklaringsprosenten har dermed økt med ett prosentpoeng siden i fjor og med 1,6 prosentpoeng siden 1.tertial Selv om oppklaringsprosenten totalt sett økte fra 1.tertial i fjor til i år, var det bare kategoriene vinningskriminalitet og økonomisk kriminalitet som viste økt oppklaringsprosent. Sammensetning og volum av ulike sakstyper har stor betydning for den totale oppklaringsprosent i en periode. Som det fremgår av tabellen varierer oppklaringsprosenten sterkt for de ulike kategorier av forbrytelser. Mens oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet var 17,2 prosent 1.tertial i år var oppklaringsprosenten for narkotikakriminalitet 85,6 prosent. 15

16 Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelsene økte fra 16,1 til 17,2 fra 1.tertial i fjor til i år. I kraft av å utgjøre en stor mengde saker bidrar økt oppklaringsprosent for vinningsforbrytelser til en høyere oppklaringsprosent totalt sett. Det er store variasjoner innen kategorien vinning. Grove tyverier fra person på offentlig sted hadde oppklaringsprosent på 2,2 1.tertial i år. Det har likevel vært en god utvikling. Oppklaringsprosenten var 1,8 prosent i 1.tertial 2013 og 1,5 prosent i Man ser effekter av økt innsats ved Oslo politidistrikt på dette området. I disse sakene har politiet ofte minimalt med informasjon. Oppklaringsprosenten for økonomisaker økte siste år fra 65,0 til 69,1 prosent, men er likevel lavere enn i 1.tertial 2012 (72,1 prosent). De øvrige kategorier av lovbrudd hadde alle noe lavere oppklaringsprosent 1.tertial i år sammenlignet med i fjor. Oppklaringsprosenten for vold og narkotika viste nedgang hvert av årene Oppklaringsprosenten for voldsforbrytelser gikk ned fra 59, 0 prosent i 2012 til 57,5 prosent i 2013 og til 56,4 prosent 1.tertial i år. Oppklaringsprosenten for narkotikaforbrytelser ble redusert med ett prosentpoeng hvert av årene og ligger nå på 85,6. Oppklaringsprosenten for seksualforbrytelser gikk ned med 5,2 prosentpoeng siste år og ligger nå på 57,1. Saksbehandlingstid Politiets saksbehandlingstid beregnes fra anmeldelsen registreres i STRASAK til det foreligger påtaleavgjørelse i saken. Saksbehandlingstiden er en indikator for tempoet i politidistriktenes straffesaksbehandling. Her tas utgangspunkt i saksbehandlingstiden for oppklarte saker, dvs. saker som har fått en positiv påtaleavgjørelse, eller som er avgjort med en henleggelseskode som teller som oppklart. Regjeringen har i budsjettproposisjonene de siste årene satt som målsetting at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser uten særskilte frister ikke skal overstige 120 dager. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for forbrytelser lå 1.tertial 2014 på 119 dager, og har dermed økt med seks dager siden i fjor og med ti dager siden 1.tertial De store gruppene vinning, narkotika og vold viser økt saksbehandlingstid hvert av årene fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Kategoriene seksualforbrytelser og økonomisk kriminalitet viser derimot nedgang i saksbehandlingstid hvert år i perioden. Saksbehandlingstiden lå på henholdsvis 145 og 196 dager 1.tertial i år. Miljøforbrytelsene viser også redusert saksbehandlingstid disse tre årene, men igjen må det tas i betraktning at det dreier seg om få saker (33 i alt). 16

17 Saker med særlig saksbehandlingsfrist Det er fastsatt en særskilt frist for saksbehandlingstid for visse voldssaker og i saker der mistenkte er under 18 år. For nærmere definerte statistikkoder innenfor voldsområdet er det fastsatt at en saksbehandlingstid på 90 dager ikke skal overstiges, med mindre hensynet til etterforskningen, eller andre omstendigheter, gir grunn til det. Voldssaker med frist Det var i alt voldssaker med særskilt frist 1.tertial i år. Dette er nær det samme antall som i fjor (12 færre), men 12,3 prosent færre enn 1.tertial De prioriterte voldssakene hadde totalt sett saksbehandlingstid på 90 dager 1.tertial 2014, mens de oppklarte sakene hadde 100 dager saksbehandlingstid. Fristen på 90 dager ble altså oppnådd både for sakene totalt sett og for de oppklarte. Mistenkte under 18 år Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år, er fastsatt i straffeprosesslovens 249, 2.ledd. Som hovedregel skal positiv påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken. Antallet saker med mistenkte under 18 år var igjen redusert. Det var totalt saker i 1.tertial 2014, mot i fjor og i Saksbehandlingstiden ble redusert fra 1.tertial i fjor til i år både når det gjaldt oppklarte saker og sakene totalt sett. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker lå på 37 dager i 1.tertial 2014 mot 42 samme periode i fjor. Saksbehandlingstiden for oppklarte saker lå på 33 dager i 1.tertial i år mot 37 1.tertial i fjor. Saksbehandlingstiden hadde dermed gått noe ned for begge kategorier (både de oppklarte sakene og totalt sett) og fristen på 42 dager ble oppnådd. 17

18 3.2 Saker under arbeid og restanser Statistikken over saker under arbeid viser beholdningen av saker i politidistriktene, både forseelser og forbrytelser. Frem til påtaleavgjørelse har politiet i utgangspunktet selv kontroll over saksbehandlingen (etterforskningen og påtalearbeidet). Perioden frem til saken er påtaleavgjort er derfor mest påvirket av politiets egen saksbehandlingskapasitet. Etter at påtaleavgjørelse foreligger vil sakene avvente vedtakelse av forelegg eller rettskraftig dom. Relativt få, men de alvorligste sakene, samt forbrytelsessaker fra politijurister uten delegert påtalekompetanse, er også sendt statsadvokatene til avgjørelse. Berammelse av tid for hovedforhandling er også avhengig av domstolenes, og som regel forsvarernes, kapasitet. Etter at dom er falt vil spørsmålet om når saken blir rettskraftig avhenge av domfeltes og påtalemyndighetens ønske om bruk av rettsmidler, for eksempel anke. I hele tidsrommet som er nevnt her, vil saken telle som en sak under arbeid, påtaleavgjort, men ikke rettskraftig. For å kunne se den løpende utviklingen i beholdningen av saker under arbeid (ikke påtaleavgjorte saker og påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige saker) er det sett på saksbeholdningen tertial for tertial gjennom årene Politiet hadde totalt saker under arbeid ved avslutningen av 1.tertial 2014, disse fordelte seg noenlunde likt på ikke påtaleavgjorte saker og påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige saker. Begge kategorier av saker viser nedgang fra årsskiftet. Men den generelle tendens er at antallet saker har vært økende i perioden. Restanser Figuren under viser utviklingen i antallet saker eldre enn tolv måneder hvert tertial i treårsperioden. Den tertialvise utviklingen viser at antallet saker, restansesaker, lå på sitt høyeste nivå ved årsskiftet. Fra årsskiftet til avslutningen av 1.tertial er antallet restansesaker redusert med 649. Antallet ikke påtaleavgjorte saker 1. tertial i år ligger på samme nivået som i fjor, mens de påtelavgjorte, men ikke rettskratige saker viste nedgang. Det er disse (påtelavgjorte, men ikke rettskratige sakene) som utgjør den store mengden av restanser og som preger restansebeholdningen totalt sett. Antallet saker utgjorde tertial 2012, mens de 1.tertial i år utgjør mer enn

19 saker. Det har likevel, slik det fremgår av figuren, vært en nedgang i antall saker siden siste årsskifte. De ikke påtaleavgjorte restansesakene lå på sitt laveste nivå 1.tertial 2012, med saker. Deretter økte antallet saker til ved utgangen av 2.tertial i 2013, toppunktet i perioden. Etter en nedgang frem mot siste årsskifte har saksbeholdningen holdt seg på dette nivået. 3.3 Inndragning Det har de siste årene vært økt fokus på å bruke muligheten til inndragning av lovovertrederens utbytte fra straffbare handlinger. Det er et politisk siktemål å øke antallet inndragninger. Tabellen under viser samlede tall for bruk av ulike typer av inndragning. Den desidert mest brukte form for inndragning gjelder inndragning av gjenstander, straffelovens 35. Disse har økt sterkt i treårsperioden, fra 513 tilfeller i 2012, til i 2013 og tertial i år. Antallet saker som gjelder inndragning av utbytte, straffelovens 34, ble mer enn fordoblet fra 1. tertial 2012 til 1.tertial I år har antall saker gått noe tilbake igjen. Det var i alt 275 saker 1. tertial i år. Antallet saker som gjaldt utvidet inndragning, straffeloven 34a, ligger på et stabilt lavt nivå. Det var i alt 15 1.tertial i år, 16 i fjor og 11 i

20 Det totale inndragningsbeløp 1.tertital i år lød på 72,4 millioner ( ). Inndragningsbeløpet viser svært sterk vekst i perioden. Totalbeløpet 1.tertial i år ligger tre ganger høyere enn i 1.tertial I kroner har beløpet økt fra 20,5 millioner kroner i 2012, til 38,8 millioner og 72,4 millioner i Det er iverksatt flere tiltak for å bedre inndragningsresultatene. Det er for tidlig å konkludere med at økningen i inndratt beløp er en effekt av tiltakene. Inndragningsbeløpet kan variere mye fra en periode til en annen fordi enkeltsaker kan gjør store utslag i den ene eller annen retning. 20

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

Innhold 1. INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 Politidirektoratet 20. mai 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 9 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017

Hatkriminalitet. Anmeldelser. 10. oktober 2017 Hatkriminalitet Anmeldelser 2016 10. oktober 2017 INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186 4 1.3 Andre lovbrudd hatmotiv

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018.

Hatkriminalitet. Anmeldelser. Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. Hatkriminalitet Anmeldelser 2017 Politifag/Seksjon for straffesak, 24. mai 2018. INNHOLD 1. Innledning 3 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - 185 og 186

Detaljer

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST

RIKSADVOKATEN D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-048 HST015 1.3.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE OG ANDRE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 22.09.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING... 3

Innhold 1. INNLEDNING... 3 Politidirektoratet 20. september 2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 7 Vinningslovbrudd generelt... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2018 01.06.18 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling FØRSTE TERTIAL 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.05.17 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet

Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Vi vet lite om hvem som begår alle tyveriene, og dette dominerer totalbildet av rettssystemets straffesaksbehandling. Den nye statistikken over straffesakskjeden

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet

Ung, utsatt og tatt. Reid J. Stene. Kriminalitet Kriminalitet Ung, utsatt og tatt Selv med noe nedgang i anmeldelsene de aller siste årene, viser kriminalstatistikkene betydelige økninger for de fleste typer av lovbrudd siden begynnelsen av 980-tallet.

Detaljer

Mindre vinning og mer rus

Mindre vinning og mer rus Mindre vinning og mer rus Rettssystemet behandler flere av de fleste typer lovbrudd, sammenliknet med begynnelsen av 98-tallet. Men vi må mer enn 2 år tilbake for å finne et mindre omfang av tyverisaker

Detaljer

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte

27.mars 2015. 1 Begrepet hatkriminalitet benyttes i flere land, men fenomenet defineres ofte ulikt. De mest brukte Innhold Innledning... 2 Bakgrunn, om fenomenet og kodepraksis... 2 Tidligere rapporteringer... 3 Metode... 3 Antall anmeldelser... 4 Videre arbeid... 5 27.mars 2015 Innledning Politidirektoratet har valgt

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet

Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet Narkotikasiktedes lovbrudd preger retts systemet Hvem blir tatt for befatning med ulovlige rusmidler i Norge og hvilke lovbrudd konfronteres de med av strafferettssystemet? Ved å anvende data fra politiets

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Kommenterte STRASAK-tall 23.01.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 Datagrunnlag... 3 2. HOVEDRESULTATER... 4 2.1. Kriminalitetsutviklingen... 4 Geografiske

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Kriminalitet Ung, utsatt og tatt men eldre enn før

Kriminalitet Ung, utsatt og tatt men eldre enn før Ung, utsatt og tatt men eldre enn før Ut fra aktiviteten i rettssystemet og rapporteringer til levekårsundersøkelsene er ungdom og unge voksne i langt større grad enn andre involvert i situasjoner hvor

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2

side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 STATISTIKK 2005 Innholdsfortegnelse side I. Innledende kommentar, 2005 et oppstartsår 2 II. Saksmengdestatistikk antallet mottatte saker i 2005 3 II.1 Saksmengdestatistikk saker etter strasak-koder 3 II.2

Detaljer