Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall"

Transkript

1 Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall

2 INNLEDNING KRIMINALITETSUTVIKLINGEN Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling Vinningsforbrytelser... 5 Simple tyverier... 6 Grove tyverier... 6 Brukstyveri av motorkjøretøy... 6 Ran og utpressing... 6 Bedrageri av trygde- og sosialytelser Økonomiforbrytelser Narkotikaforbrytelser... 7 Straffeloven Legemiddelloven Voldsforbrytelser... 9 Liv, legeme og helbred... 9 Forbrytelser mot den personlige frihet Vold mot offentlig tjenestemann Vold i nære relasjoner Drap Seksualforbrytelser Skadeverk Miljøkriminalitet Annen kriminalitet Hatkriminalitet POLITIETS STRAFFESAKSBEHANDLING Påtaleavgjorte saker Oppklaringsprosent Saksbehandlingstid Saker med særlig saksbehandlingsfrist Saker under arbeid og restanser Restanser Inndragning mai

3 1. Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling 1.tertial 2014 sammenlignet med 1.tertial i 2013 og i Lovbrudd er betegnelsen for både forseelser og forbrytelser. Det er hovedsakelig forbrytelser som omtales. I rapportens første del kommenteres kriminalitetsutviklingen. Anmeldelsesstatistikken omhandler kriminalitet som er anmeldt og dermed kjent for politiet. En del kriminalitet forblir skjult. Dette omtales som mørketall. 1 I rapportens andre del kommenteres resultater og utvikling i politiets straffesaksbehandling. Tertialrapporten er kort og gir en begrenset beskrivelse av utviklingen. En mer omfattende rapport presenteres hvert år i januar der hele året vurderes og sammenlignes i en fem års periode. Kriminalitetsutviklingen beskrives på grunnlag av anmeldte straffbare forhold registrert i straffesaksregisteret (STRASAK). Statistikken er en driftsstatistikk for politiet. Statistisk sentralbyrå (SSB) produserer offisiell kriminalstatistikk som også er basert på politiets registerinformasjon. Det kan likevel forekomme noen forskjeller mellom disse statistikkene. 2. Kriminalitetsutviklingen 2.1 Hovedtall Det ble anmeldt forbrytelser og forseelser i 1.tertial Antall anmeldte forbrytelser viste en nedgang på 5,8 prosent sammenlignet med 1.tertial Antall forseelser har gått noe opp sammenlignet med 1.tertial i 2013 og i Forbrytelser Det er en nedgang i antall anmeldte forbrytelser fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Nedgangen gjelder flere kriminalitetstyper, blant annet vinning som på grunn av det store omfanget alltid har betydning for totaltallet. Som tabellen over viser, gikk antall vinningsforbrytelser ned med 13,9 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Antall økonomiske forbrytelser viser også en nedgang (12,3 prosent) fra 1.tertial Omfanget av slike saker vil variere mye med andre kontrollinstansers innsats, og antall anmeldelser må ses i sammenheng med dette. Antall voldsforbrytelser gikk ned med 3,6 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial For narkotikaforbrytelsene var det derimot en tydelig økning i antall anmeldelser, fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014 var økningen på 14,5 prosent. Antall anmeldelser for narkotikaforbrytelser, antall beslag og mengde må sees i forhold til hverandre. Beslagene har 1 Kunnskap om mørketall og omfang av kriminalitet som ikke er anmeldt er ikke tema for denne rapporten. 3

4 sammenheng med politiets og tollvesenets arbeid. I kategoriene skadeverk og seksualforbrytelser var antall anmeldelser omtrent det samme i 1.tertial 2012 og i 1.tertial De fleste miljølovbrudd er forseelser. I 1.tertial 2014 talte miljøforbrytelsene 58 anmeldelser, 38 flere enn i 1.tertial Samlekategorien annen kriminalitet økte med 5,8 prosent fra 1.tertial Figuren under viser at vinningskriminalitet utgjorde den største delen av det samlede antall anmeldte forbrytelser, 52 prosent i 1.tertial Narkotikaforbrytelsene utgjorde den nest største andelen, 22 prosent. Voldsforbrytelsene var den tredje største gruppen av forbrytelser. De utgjorde 11 prosent av alle forbrytelser. Skadeverk utgjorde seks prosent, samlekategorien annen kriminalitet fulgte deretter med fem prosent. De øvrige kriminalitetstypene (økonomi, seksual og miljø) utgjorde en liten del av det totale antall anmeldte forbrytelser 1.tertial Andelene er stabile fra år til år. Forseelser Halvparten av forseelsene var trafikksaker (19 160). Omfanget av anmeldte trafikkforseelser er i stor grad et resultat av politiets innsats på området. Andre store underkategorier av forseelser var naskeri (4 523) og forseelser mot den alminnelige orden og fred (3 698). 4

5 Politiets straffesaksbehandling Gjennomsnittlig oppklaringsprosent for 1.tertial 2014 var 41,2 prosent, 1,6 prosentpoeng høyere enn i 1.tertial 2012, og 1,0 prosentpoeng høyere enn i 1.tertial Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser var 119 dager, ti dager mer enn på samme til i 2012 og seks dager mer enn 1.tertial Vinningsforbrytelser Vinningsforbrytelser var den desidert største kategorien av forbrytelser, 52 prosent av alle anmeldte forbrytelser 1.tertial

6 Det ble anmeldt vinningsforbrytelser 1.tertial 2014, 13,9 prosent færre enn 1.tertial 2012 det har vært en jevn nedgang i perioden. Vinningskriminalitet regnes for å være en kriminalitetstype med høy grad av anmeldelsestilbøyelighet. Dette kan delvis sees i sammenheng med forsikringsordninger der anmeldelse er en betingelse for utbetaling av erstatning. På den andre siden antas det å være mørketall der den stjålne gjenstanden har lav verdi og/eller høy egenandel. Simple tyverier Simple tyverier var den største tyverigruppen. Det ble anmeldt simple tyverier 1.tertial Sammenlignet med 1.tertial 2012 var det en nedgang på 3,8 prosent. Simpelt tyveri av sykkel utgjorde den største enkeltgruppen av simple tyverier, med anmeldelser i 1.tertial Det har vært en kraftig økning i sykkeltyveri, 28 prosent fra 1.tertial 2012 og ennå større økning siden 1.tertial 2013 da antallet var lavere enn året før. Simpelt tyveri fra butikk økte med 35,8 prosent i samme periode. Det var nedgang i kategoriene simpelt tyveri fra villa (7,1 %) og simpelt tyveri fra leilighet (2,6 %) i perioden. Simpelt tyveri fra restaurant/kafé gikk ned med 14,3 prosent fra 1.tertial 2012, nedgangen var større fra 1.tertial Grove tyverier Det var en stor nedgang på 30,2 prosent i antall grove tyverier fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014, det var en jevn nedgang i perioden. Hovedårsaken til nedgangen var færre anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted. Antall anmeldelser 1.tertial 2014 var 5 296, nedgangen var 32,9 prosent fra samme periode i For kategorien grovt tyveri fra leilighet svingte antall anmeldelser i perioden Det var nedgangen fra 1.tertial 2012 til 2013, og en økning igjen i 1.tertial I underkategorien grove tyveri fra villa var det også en slikt utvikling med oppgang i 2014 etter nedgang i 2013, totalt for perioden var økningen på 3,8 prosent. Brukstyveri av motorkjøretøy Samlet ble det anmeldt brukstyveri av motorkjøretøy i 1.tertial Sammenlignet med 1.tertial 2013 var det en liten økning, mens det var en nedgang på 22,2 prosent sammenlignet med 1.tertial Det var brukstyveri av bil som stod for det meste av nedgangen (i absolutte tall) i kategorien. Ran og utpressing Det var totalt 471 anmeldte tilfeller av ran og utpressing i 1.tertial 2014, en nedgang på 18,9 prosent sammenlignet med 1.tertial Av disse var det 311 ran, 23,8 prosent færre enn i 1.tertial Videre var det 80 grove ran, 12 færre enn i samme periode i Antall anmeldelser for utpressing økte med 11 anmeldelser i perioden, fra 19 til 30. Antallet Bank-, post- og verditransportran, drosjeran og grovt ran fra forretning/kiosk ble redusert fra 1.tertial 2012 til i år. Bedrageri av trygde- og sosialytelser I 1.tertial 2014 var det 388 anmeldelser for bedrageri av trygde- og sosialytelser. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang, mens det var en økning på 15,7 prosent sammenlignet med 1.tertial De fleste anmeldelsene gjelder bedrageri av trygdeytelser (362). 6

7 2.3 Økonomiforbrytelser Økonomisk kriminalitet utgjorde tre prosent av alle anmeldte forbrytelser i 1.tertial Økonomiforbrytelser totalt viste en nedgang i hele perioden. Det var en nedgang på 12,3 prosent fra 1.tertial Det var særlig nedgang i kategoriene grovt bedrageri (38,4 %) og forbrytelse i gjeldsforhold, som blant annet gjelder uriktig bokførsel og lovbrudd i forbindelse med konkurs, (21,3 %) fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Det var også en tydelig nedgang i brudd på regnskapsloven (47,3 %) i perioden. For kategorien grovt underslag var det en tredobling av antall anmeldelser fra 1.tertial 2013 til 1.tertial Årsaken var et stort sakskompleks i Oslo politidistrikt. Store svingninger i anmeldelsestallene henger ofte sammen med at dette er saker som gjerne har flere involverte, noe som gir flere anmeldelser. 2.4 Narkotikaforbrytelser Straffeloven 162 og legemiddelloven 31 annet ledd gjelder narkotikaforbrytelser. Straffeloven omhandler de mer alvorlige overtredelsene, mens legemiddelloven inneholder straffebestemmelser for mindre alvorlige forhold. Narkotikaforbrytelser var den nest største kategorien blant forbrytelsene (22 %). 1.tertial 2014 ble det registrert anmeldelser, 14,5 prosent flere enn 1.tertial i Til forskjell fra de fleste andre lovbrudd blir narkotikalovbrudd hovedsakelig anmeldt av politi og tollvesen slik at tallene i stor grad gjenspeiler etatenes prioriteringer og ressurstilgang. 7

8 Straffeloven 162 For forbrytelser mot straffeloven 162 var det en økning på 12,9 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014, økningen var størst fra 2012 til Overtredelser av straffeloven 162, 1. ledd utgjorde den største andelen av narkotikaforbrytelsene. Både denne kategorien og kategorien overtredelser av straffeloven 162, 2. ledd økte med ca 13 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial De alvorligste sakene, overtredelser av straffeloven 162, 3. ledd, utgjør små tall, endringer fra år til år kan gi store prosentvise utslag. Det var registrert 28 anmeldelser i 1.tertial Straffeloven 162, 4. ledd omfatter overtredelser begått ved uaktsomhet. Det ble registrert to anmeldelser etter denne bestemmelsen 1.tertial 2014, mot åtte på samme tid i Legemiddelloven 31 Når det gjelder anmeldelser etter legemiddelloven var det en økning på 14 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2014, også her var økningen størst fra 2012 til Anmeldelser for narkotikabruk økte med 15,6 prosent fra 1.tertial Kategorien narkotikabesittelse var stabil fra 1.tertial 2012 til 2013, men økte l 1.tertial I kategorien narkotika, diverse var det en kraftig økning fra 1.tertial 2012 til 2013, mens det var en økning på kun 15 saker fra 1.tertial 2013 til 1.tertial

9 2.5 Voldsforbrytelser I 1.tertial 2014 ble det totalt anmeldt voldsforbrytelser. Antallet saker ligger dermed noe lavere i 1.tertial i år samme periode de to foregående årene. Antallet saker er redusert med 3,6 prosent siden 1.tertial Liv, legeme og helbred Forbrytelse mot liv, legeme og helbred var den største gruppen innen kategorien vold. De utgjorde nær en halvdel av voldsanmeldelsene. Antall saker har imidlertid gått ned med 6,4 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Nedgangen gjelder både legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Antall anmeldte legemsfornærmelser har gått ned med 3,7 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Legemsfornærmelse med skadefølge viser sterkest nedgang relativt sett. Antallet saker er redusert med 27,4 prosent fra 1.tertial 2012 til 1.tertial For kategorien legemsbeskadigelse har det vært en nedgang på 10,9 prosent fra 1.tertial 2012 til Det var imidlertid en mindre økning i antall saker siste år. Antallet legemsbeskadigelser med kniv og - med skytevåpen var stabilt lavt i denne perioden. 9

10 Forbrytelser mot den personlige frihet Forbrytelser mot den personlige frihet utgjorde 29,3 prosent av alle voldsforbrytelsene, anmeldelser i 1.tertial Antall anmeldelser økte fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, men er redusert siste år og ligger nå 2,1 prosent lavere enn i Nedgangen knyttes til trusler, diverse som er den største kategorien og som preger utviklingen. I 1.tertial 2014 var det 15 anmeldelser for menneskehandel til prostitusjon og andre seksuelle formål. Antallet saker har dermed gått ned noe fra året før (da tallet var 17), men ligger likevel langt høyere i år enn 1. tertial 2012 (9 saker). Når det gjelder menneskehandel til utnyttelse i tvangsarbeid eller tvangstjenester var det tre anmeldelser i 1.tertial 2014, mens det var fem i 1.tertial 2012 og åtte i 1. tertial Vold mot offentlig tjenestemann Vold mot polititjenestemann økte sterkt fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, men viste nedgang siste år. Totalt sett har dermed antall saker gått ned med 3,9 prosent siden Det var i alt 346 anmeldelser 1.tertial i år. Vold mot offentlig tjenestemann har økt hvert av årene, fra 138 anmeldelser 1.tertial 2012 til 147 i 2013 og 159 samme periode i år. Vold i nære relasjoner I 1.tertial 2014 ble det registrert anmeldelser totalt i kategorien mishandling i familieforhold (forbrytelser mot straffeloven 219). Tallene har dermed økt suksessivt i treårsperioden, fra tertial 2012 til i 2013 og i år. Totalt økte antall saker med 29,7 i perioden. Den definitivt største andelen anmeldelser gjelder mishandling med legemskrenkelse. Det var i alt 941anmeldelser i denne kategorien 1.tertial Antallet saker hadde dermed gått noe ned sammenlignet med 2013, men ligger likevel langt over 1.tertial Det var kategorien mishandling uten legemskrenkelse som hadde den sterkeste økningen relativt sett i perioden. De talte henholdsvis 37 og 38 saker i 1. tertial i 2012 og 2013, mot 82 1.tertial i år. En økning i antall anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner blir sett som positivt, i den forstand at det er ønskelig å avdekke flere saker. Både i politiet og i samfunnet for øvrig har det vært økende oppmerksomhet omkring denne type saker. Drap 2 Kripos statistikk inneholder opplysninger om antall drapssaker og antall drapsofre, og gjelder kun forsettelig og overlagt drap. Da det kan være flere drapsofre i en drapssak, er det ikke alltid samsvar mellom antall saker og ofre. I 1.tertial 2014 har Kripos registrert fem saker og fem ofre i sin oversikt. Dette er en nedgang i antall saker og antall ofre sammenliknet med 1.tertial 2012 og 1.tertial Drapstatistikken er ikke basert på tall fra STRASAK. 10

11 2.6 Seksualforbrytelser Det var anmeldelser for seksualforbrytelser 1.tertial Dette er en økning sammenliknet med 1.tertial 2013, men stabilt når perioden ses under ett. Det var 337 anmeldelser av voldtekt etter straffeloven 192, første og annet ledd i 1.tertial Det var en nedgang på 11,8 prosent sammenliknet med 1.tertial 2012, men stabilt sammenlignet med samme periode i fjor. For voldtekt 192, tredje ledd er antall anmeldelser generelt få. I 1.tertial 2014 var det seks anmeldelser for 192, tredje ledd, mot 13 året før. Det ble anmeldt åtte saker for grov uaktsom voldtekt 1.tertial I kategorien forsøk på voldtekt er det registrert 30 anmeldelser i 1.tertial i år, antallet var stabilt i perioden. Kategorien seksuell omgang med mindreårige er delt i tre alderskategorier. I undergruppen seksuell omgang med barn under 10 år (som er den mest alvorlige) var det 69 anmeldelser 1.tertial Antall anmeldelser var på samme nivå som i 1.tertial 2012, men økte tydelig fra 1.tertial Det ble registrert 121 anmeldelser for seksuell omgang med barn under 14 år i 1.tertial 2014, en økning sammenliknet med de to tidligere årene. Antall anmeldelser registrert som seksuell omgang med barn under 16 år gikk ned fra 1.tertial 2012 til 2013, for så å øke igjen 1.tertial Det var 26 anmeldelser for incest 1.tertial 2014, en nedgang i perioden sett under ett. For kategorien seksuell handling med barn under 16 år ble det registrert 134 anmeldelser i 1.tertial 2014, seks færre enn 1.tertial 2013 og fem færre enn 1.tertial Denne kategorien omfatter blant annet den som forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd. En rekke av de tilfellene hvor barn forledes til å kle av seg foran webkamera og lignende vil bli registrert under denne bestemmelsen. Antall anmeldelser for pornografi (her er det ikke snakk om «vanlig» pornografi, begrepsbruk skyldes at statistikkgruppene ikke er oppdatert etter 2005) er doblet sammenlignet med samme periode i fjor, til 125 anmeldelser i 1.tertial I kategorien pornografi via data var det 44 11

12 anmeldelser i 1.tertial Det en økning fra 1.tertial 2012 til 2013, mens det var en nedgang i 1.tertial Det var 125 anmeldelser for krenkende uanstendig atferd via data i 1.tertial 2014, en stor økning på 66,7 prosent fra 1.tertial Grooming-paragrafen (strl. 201a) viser seg i første rekke å være egnet for å muliggjøre inngripen tidlig i prosessen der overgriper bearbeider barnet til å medvirke til det som til slutt kan ende som et seksuelt overgrep. Antall anmeldelser for grooming er jevnt lav i perioden (fem og seks anmeldelser). I 1.tertial 2014 ble det registrert 56 anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester, en halvering fra 1.tertial 2013, men omtrent på samme nivå som i 1.tertial Det er politiets innsats som i hovedsak synliggjøres i disse anmeldelsestallene. 2.7 Skadeverk Det ble anmeldt skadeverk i 1.tertial 2014, og skadeverkene utgjorde dermed seks prosent av alle anmeldte forbrytelser. I perioden gikk antall anmeldelser ned fra 1.tertial 2012 til 2013, for så å øke til omtrent samme antall igjen i 1.tertial Skadeverk på bil og motorsykkel, som var den største underkategorien, ble redusert fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, for så å øke igjen samme periode i Skadeverk ved ruteknusing viser tilsvarende utvikling. Anmeldte tilfeller av tagging/graffiti økte tydelig med 37,5 prosent fra 1.tertial 2012 til samme periode i Antall anmeldelser i denne kategorien påvirkes spesielt av anmeldelsestilbøyeligheten til enkelte store aktører som for eksempel kollektivtransporttilbydere. 2.8 Miljøkriminalitet Miljøkriminalitet dekkes av ulike spesiallover og de fleste lovbruddene av denne typen er kategorisert som forseelser. Forbrytelsene utgjør et lite antall saker. Totalt var det 58 forbrytelser i 1.tertial 2014, hvorav 20 brudd på naturmangfoldloven, 14 brudd på forurensningsloven, syv brudd på akvakulturloven og to anmeldelser gjaldt brudd på kulturminneloven. Anmeldte miljøforseelser fra er forholdsvis stabilt i perioden. Antall anmeldelser på dette området er i stor grad avhengig av politiets og andre kontrollorganers aktivitet. 12

13 2.9 Annen kriminalitet Annen kriminalitet er en sekkekategori for lovbrudd som ikke naturlig inngår i noen av de andre hovedkategoriene. Samlet var det anmeldelser i 1.tertial 2014, noe som utgjorde fem prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser. Fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013 var antall anmeldelser stabilt, mens det har økt med omkring fem prosent 1.tertial Av de store undergruppene var det en nedgang på 7,8 prosent for dokumentfalsk fra 1.tertial 2012 til samme periode i år. I denne undergruppen inngår blant annet benyttelse av falsk dokument, forfalskning av resept, bruk av falsk dokument som middel til forbrytelse og forfalskning av dokument. Kategorien utlendingsloven har også økt i perioden, med samme mønster som for dokumentfalsk. Av andre større grupper kan nevnes falsk anklage og falsk forklaring. Antall anmeldelser for falsk forklaring har gått kraftig opp fra 250 anmeldelser i 1.tertial 2013 til 430 i 1.tertial Det ble anmeldt 205 tilfeller av falsk anklage, noen som kun er små endringer sammenlignet med 1.tertial 2012 og Ærekrenkelsene stod for 254 anmeldelser i 1.tertial Antallet slike anmeldelser økte fra 1.tertial 2012 til 1.tertial 2013, og har vært stabilt til samme periode i år. 13

14 2.10 Hatkriminalitet 3 Totalt var det registrert 86 anmeldelser med hatmotiv 1.tertial Dette var ti færre enn i 1.tertial Det blir ofte feilaktig satt likhetstegn mellom begrepene hatkriminalitet og hatvold. I materialet er derfor de anmeldelsene som er kodet som voldsforbrytelser synliggjort. Som tabellen over viser, var 57 prosent av alle anmeldelsene 1.tertial 2014 kodet som voldsforbrytelser. Voldsaspektet er med andre ord sentralt i et flertall av sakene, men en rekke anmeldelser er knyttet opp mot andre kriminalitetstyper som for eksempel skadeverk. I tabellen under vises type hat-motiv som er registrert i anmeldelsene. I en del av anmeldelsene er det registrert flere hat-motiv samtidig. Antall merkinger vil derfor totalt sett være flere enn det totale antall anmeldelser. Anmeldelser knyttet til rase/etnisk tilhørighet er den største kategorien. I 1.tertial 2013 var det 46 anmeldelser knyttet til denne typen hat-motiv, mens antallet 1.tertial 2014 var 40. I 1. tertial 2013 hadde kategorien religion ti anmeldelser. I 1.tertial 2014 var det ni anmeldelser i denne kategorien. Kategorien seksuell legning som motiv var registrert med ni anmeldelser i 1.tertial 2013, mens det i 2014 har økt til 11 anmeldelser. Tabellen viser et relativt stort antall anmeldelser der hatmotivet er kodet som annet. I 1.tertial 2013 var det 42 slike anmeldelser, mens antallet var til 27 i 1.tertial Det totale antall anmeldte saker er lavt, spesielt når man ser antall anmeldte hatkrimsaker i forhold til den registrerte kriminaliteten totalt. Det er grunn til å tro at omfanget av saker på dette området er større, altså at det er mørketall. 3 Det vises til Kommenterte STRASAK tall 2013 for mer omfattende tekst om hatkriminalitet. 14

15 3. Politiets straffesaksbehandling I denne delen av rapporten kommenteres resultater av politiets straffesaksbehandling. Utgangspunktet er de deler av politiets driftsstatistikk som viser utviklingen i antall påtaleavgjorte saker, oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, saker under arbeid og bruk av inndragning. 3.1 Påtaleavgjorte saker Det ble påtaleavgjort saker i 1.tertial 2014, nær det samme som 1.tertial i fjor (73 færre). Fra 1.tertial 2012 til 2013 er antallet påtaleavgjorte saker redusert med saker. Oppklaringsprosent Oppklaringsprosenten er et uttrykk for forholdet mellom saker avgjort med en kode som teller som oppklart og summen av alle avgjorte saker (både oppklarte og ikke oppklarte). I alt av de påtaleavgjorte sakene 1.tertial 2014 hadde status som oppklart. Gjennomsnittlig oppklaringsprosent for forbrytelser lød på 41,2 prosent. Oppklaringsprosenten har dermed økt med ett prosentpoeng siden i fjor og med 1,6 prosentpoeng siden 1.tertial Selv om oppklaringsprosenten totalt sett økte fra 1.tertial i fjor til i år, var det bare kategoriene vinningskriminalitet og økonomisk kriminalitet som viste økt oppklaringsprosent. Sammensetning og volum av ulike sakstyper har stor betydning for den totale oppklaringsprosent i en periode. Som det fremgår av tabellen varierer oppklaringsprosenten sterkt for de ulike kategorier av forbrytelser. Mens oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet var 17,2 prosent 1.tertial i år var oppklaringsprosenten for narkotikakriminalitet 85,6 prosent. 15

16 Oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelsene økte fra 16,1 til 17,2 fra 1.tertial i fjor til i år. I kraft av å utgjøre en stor mengde saker bidrar økt oppklaringsprosent for vinningsforbrytelser til en høyere oppklaringsprosent totalt sett. Det er store variasjoner innen kategorien vinning. Grove tyverier fra person på offentlig sted hadde oppklaringsprosent på 2,2 1.tertial i år. Det har likevel vært en god utvikling. Oppklaringsprosenten var 1,8 prosent i 1.tertial 2013 og 1,5 prosent i Man ser effekter av økt innsats ved Oslo politidistrikt på dette området. I disse sakene har politiet ofte minimalt med informasjon. Oppklaringsprosenten for økonomisaker økte siste år fra 65,0 til 69,1 prosent, men er likevel lavere enn i 1.tertial 2012 (72,1 prosent). De øvrige kategorier av lovbrudd hadde alle noe lavere oppklaringsprosent 1.tertial i år sammenlignet med i fjor. Oppklaringsprosenten for vold og narkotika viste nedgang hvert av årene Oppklaringsprosenten for voldsforbrytelser gikk ned fra 59, 0 prosent i 2012 til 57,5 prosent i 2013 og til 56,4 prosent 1.tertial i år. Oppklaringsprosenten for narkotikaforbrytelser ble redusert med ett prosentpoeng hvert av årene og ligger nå på 85,6. Oppklaringsprosenten for seksualforbrytelser gikk ned med 5,2 prosentpoeng siste år og ligger nå på 57,1. Saksbehandlingstid Politiets saksbehandlingstid beregnes fra anmeldelsen registreres i STRASAK til det foreligger påtaleavgjørelse i saken. Saksbehandlingstiden er en indikator for tempoet i politidistriktenes straffesaksbehandling. Her tas utgangspunkt i saksbehandlingstiden for oppklarte saker, dvs. saker som har fått en positiv påtaleavgjørelse, eller som er avgjort med en henleggelseskode som teller som oppklart. Regjeringen har i budsjettproposisjonene de siste årene satt som målsetting at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser uten særskilte frister ikke skal overstige 120 dager. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for forbrytelser lå 1.tertial 2014 på 119 dager, og har dermed økt med seks dager siden i fjor og med ti dager siden 1.tertial De store gruppene vinning, narkotika og vold viser økt saksbehandlingstid hvert av årene fra 1.tertial 2012 til 1.tertial Kategoriene seksualforbrytelser og økonomisk kriminalitet viser derimot nedgang i saksbehandlingstid hvert år i perioden. Saksbehandlingstiden lå på henholdsvis 145 og 196 dager 1.tertial i år. Miljøforbrytelsene viser også redusert saksbehandlingstid disse tre årene, men igjen må det tas i betraktning at det dreier seg om få saker (33 i alt). 16

17 Saker med særlig saksbehandlingsfrist Det er fastsatt en særskilt frist for saksbehandlingstid for visse voldssaker og i saker der mistenkte er under 18 år. For nærmere definerte statistikkoder innenfor voldsområdet er det fastsatt at en saksbehandlingstid på 90 dager ikke skal overstiges, med mindre hensynet til etterforskningen, eller andre omstendigheter, gir grunn til det. Voldssaker med frist Det var i alt voldssaker med særskilt frist 1.tertial i år. Dette er nær det samme antall som i fjor (12 færre), men 12,3 prosent færre enn 1.tertial De prioriterte voldssakene hadde totalt sett saksbehandlingstid på 90 dager 1.tertial 2014, mens de oppklarte sakene hadde 100 dager saksbehandlingstid. Fristen på 90 dager ble altså oppnådd både for sakene totalt sett og for de oppklarte. Mistenkte under 18 år Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år, er fastsatt i straffeprosesslovens 249, 2.ledd. Som hovedregel skal positiv påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken. Antallet saker med mistenkte under 18 år var igjen redusert. Det var totalt saker i 1.tertial 2014, mot i fjor og i Saksbehandlingstiden ble redusert fra 1.tertial i fjor til i år både når det gjaldt oppklarte saker og sakene totalt sett. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker lå på 37 dager i 1.tertial 2014 mot 42 samme periode i fjor. Saksbehandlingstiden for oppklarte saker lå på 33 dager i 1.tertial i år mot 37 1.tertial i fjor. Saksbehandlingstiden hadde dermed gått noe ned for begge kategorier (både de oppklarte sakene og totalt sett) og fristen på 42 dager ble oppnådd. 17

18 3.2 Saker under arbeid og restanser Statistikken over saker under arbeid viser beholdningen av saker i politidistriktene, både forseelser og forbrytelser. Frem til påtaleavgjørelse har politiet i utgangspunktet selv kontroll over saksbehandlingen (etterforskningen og påtalearbeidet). Perioden frem til saken er påtaleavgjort er derfor mest påvirket av politiets egen saksbehandlingskapasitet. Etter at påtaleavgjørelse foreligger vil sakene avvente vedtakelse av forelegg eller rettskraftig dom. Relativt få, men de alvorligste sakene, samt forbrytelsessaker fra politijurister uten delegert påtalekompetanse, er også sendt statsadvokatene til avgjørelse. Berammelse av tid for hovedforhandling er også avhengig av domstolenes, og som regel forsvarernes, kapasitet. Etter at dom er falt vil spørsmålet om når saken blir rettskraftig avhenge av domfeltes og påtalemyndighetens ønske om bruk av rettsmidler, for eksempel anke. I hele tidsrommet som er nevnt her, vil saken telle som en sak under arbeid, påtaleavgjort, men ikke rettskraftig. For å kunne se den løpende utviklingen i beholdningen av saker under arbeid (ikke påtaleavgjorte saker og påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige saker) er det sett på saksbeholdningen tertial for tertial gjennom årene Politiet hadde totalt saker under arbeid ved avslutningen av 1.tertial 2014, disse fordelte seg noenlunde likt på ikke påtaleavgjorte saker og påtaleavgjorte, men ikke rettskraftige saker. Begge kategorier av saker viser nedgang fra årsskiftet. Men den generelle tendens er at antallet saker har vært økende i perioden. Restanser Figuren under viser utviklingen i antallet saker eldre enn tolv måneder hvert tertial i treårsperioden. Den tertialvise utviklingen viser at antallet saker, restansesaker, lå på sitt høyeste nivå ved årsskiftet. Fra årsskiftet til avslutningen av 1.tertial er antallet restansesaker redusert med 649. Antallet ikke påtaleavgjorte saker 1. tertial i år ligger på samme nivået som i fjor, mens de påtelavgjorte, men ikke rettskratige saker viste nedgang. Det er disse (påtelavgjorte, men ikke rettskratige sakene) som utgjør den store mengden av restanser og som preger restansebeholdningen totalt sett. Antallet saker utgjorde tertial 2012, mens de 1.tertial i år utgjør mer enn

19 saker. Det har likevel, slik det fremgår av figuren, vært en nedgang i antall saker siden siste årsskifte. De ikke påtaleavgjorte restansesakene lå på sitt laveste nivå 1.tertial 2012, med saker. Deretter økte antallet saker til ved utgangen av 2.tertial i 2013, toppunktet i perioden. Etter en nedgang frem mot siste årsskifte har saksbeholdningen holdt seg på dette nivået. 3.3 Inndragning Det har de siste årene vært økt fokus på å bruke muligheten til inndragning av lovovertrederens utbytte fra straffbare handlinger. Det er et politisk siktemål å øke antallet inndragninger. Tabellen under viser samlede tall for bruk av ulike typer av inndragning. Den desidert mest brukte form for inndragning gjelder inndragning av gjenstander, straffelovens 35. Disse har økt sterkt i treårsperioden, fra 513 tilfeller i 2012, til i 2013 og tertial i år. Antallet saker som gjelder inndragning av utbytte, straffelovens 34, ble mer enn fordoblet fra 1. tertial 2012 til 1.tertial I år har antall saker gått noe tilbake igjen. Det var i alt 275 saker 1. tertial i år. Antallet saker som gjaldt utvidet inndragning, straffeloven 34a, ligger på et stabilt lavt nivå. Det var i alt 15 1.tertial i år, 16 i fjor og 11 i

20 Det totale inndragningsbeløp 1.tertital i år lød på 72,4 millioner ( ). Inndragningsbeløpet viser svært sterk vekst i perioden. Totalbeløpet 1.tertial i år ligger tre ganger høyere enn i 1.tertial I kroner har beløpet økt fra 20,5 millioner kroner i 2012, til 38,8 millioner og 72,4 millioner i Det er iverksatt flere tiltak for å bedre inndragningsresultatene. Det er for tidlig å konkludere med at økningen i inndratt beløp er en effekt av tiltakene. Inndragningsbeløpet kan variere mye fra en periode til en annen fordi enkeltsaker kan gjør store utslag i den ene eller annen retning. 20

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt 4 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling -

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4

1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 19.1.2016 1. INNLEDNING... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Lovbrudd... 4 2.2 Vinningslovbrudd... 8 Grovt tyveri fra bolig... 9 Grovt tyveri fra person på offentlig sted... 10 Ran... 11 2.3 Narkotikalovbrudd...

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene Kjell V. Andorsen Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene av Johs. Andences UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 DEL I INNLEDNING 17 Kapittel 1 Strafferettens alminnelige og spesielle del 19 Kapittel

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

På vei mot et tryggere Norge

På vei mot et tryggere Norge På vei mot et tryggere Norge noen tall og fakta DESEMBER 28 Utarbeidet av Analysestaben, Justis- og politidepartementet Vi skal forebygge bedre, reagere raskere, oppklare mer og rehabilitere bedre. Knut

Detaljer

Innst. O. nr. 18. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 98 (2002-2003)

Innst. O. nr. 18. (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 98 (2002-2003) Innst. O. nr. 18 (2003-2004) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 98 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av politijuristenes

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2012 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Kripos drapsstatistikk sorteres etter gjerningsår og blir regelmessig fulgt opp og oppdatert

Detaljer

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning

Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning Realkonkurrens og idealkonkurrens - sensorveiledning 1. Innledning Realkonkurrens og idealkonkurrens betegner to ulike situasjoner der to eller flere forbrytelser kan pådømmes samtidig med én felles dom.

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister

Strafferett for ikke-jurister Strafferett for ikke-jurister Dag II våren 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik, Institutt for offentlig rett Oversikt over straffeloven Straffeloven er delt i tre hoveddeler: 1. Første del ( 1-82, dvs. kap.

Detaljer

sammen for et trygt Grenland

sammen for et trygt Grenland d n a l n e r G t g y r t t e r o Sammen f d n a l n e r G t g y r t t e r o f sa m m e n 09 0 2 d n a l n e r g ten i e t i l a n i m i r k doms Barne- ougtvuiknlg ingstrekk Trender og Sa m m e n for

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014

Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Analyse av barne- og ungdomskriminaliteten i Norge. Rapport basert på registrert kriminalitet fra 2010-2014 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Rapportens avgrensinger...

Detaljer

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011

Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Strafferett for ikke-jurister dag IV vår 2011 Stipendiat Synnøve Ugelvik Narkotikaforbrytelser I kategorien Forbrytelser mot samfunnet Legemiddelloven 31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

Dag Ellingsen. Kriminalitet og rettsvesen 4. utgave 2001

Dag Ellingsen. Kriminalitet og rettsvesen 4. utgave 2001 48 Statistiske analyser Statistical Analyses Dag Ellingsen Kriminalitet og rettsvesen 4. utgave 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-149 820.6 Rundskriv nr. 1/2008 Oslo, 14. mars 2008 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2008 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009

Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Tendenser i kriminaliteten - utfordringer i Norge 2006-2009 Ellen S. Kittelsbye Prosjektleder Formål Grunnlag for strategiske beslutninger kriminalitetsbilde utfordringer i perioden 2006-2009 I dag = i

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Nye særreaksjoner mindre brukt

Nye særreaksjoner mindre brukt Straffereaksjoner Nye særreaksjoner mindre brukt Betydelig færre har blitt ilagt en særreaksjon sammenlignet med de som i sin tid ble ilagt sikring. En stor del av nedgangen kan forklares i en større konsentrasjon

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004 Rundskriv fra Rundskriv nr. 1/2004 Riksadvokaten Oslo, 23. februar 2004 Ra 04-46 820.6 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET 2004 I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet for

Detaljer

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER

FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER FORANDRINGER I STRAFFELOVEN VEDRØRENDE SEKSUALFORBRYTELSER Straffelovens kapitel 19 som omhandler seksualforbrytelser, ble en god del endret i år 2000. Fra og med 11.08.2000 ble hele sedelighetskapitelet

Detaljer

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

Anmeldte Hatkrimsaker i Oslo i 2014, en gjennomgang. 1 Innledning. 2 Metode

Anmeldte Hatkrimsaker i Oslo i 2014, en gjennomgang. 1 Innledning. 2 Metode 1 1 Innledning... 3 2 Metode... 3 3 Statistikk... 6 3.1 Antall forhold og kategorier... 6 3.2 Type lovbrudd... 8 3.3 Åsted... 9 3.4 Gjerningsperson og fornærmede... 10 3.4.1 Relasjon... 10 3.4.2 Kjønn/Institusjon...

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010

Oslo politidistrikt Trendrapport 2010 1 2 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten er skrevet med tanke på den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser.

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. Tilståelsesrabatt Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. 22. oktober 2010 Sammendrag Straffeloven av 1902 fikk i 2001 en egen bestemmelse om strafferabatt ved uforbeholden

Detaljer

Politidirektoratet Mai 2010 Design: RMgrafika. POD publikasjon 2010/05 Seksjon for analyse og forebygging ISBN 978-82-92524-96-1

Politidirektoratet Mai 2010 Design: RMgrafika. POD publikasjon 2010/05 Seksjon for analyse og forebygging ISBN 978-82-92524-96-1 Politidirektoratet Mai 2010 Design: RMgrafika POD publikasjon 2010/05 Seksjon for analyse og forebygging ISBN 978-82-92524-96-1 08170_PODtendenser.indd 28 Tendenser i kriminaliteten Utfordringer i Norge

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11

3.1 Simple tyverier generelt... 11 3.2 Butikktyveri inkludert naskeri... 11 2 Forord I rapporten presenteres en kartlegging av utviklingen for utvalgte typer vinningskriminalitet i Oslo politidistrikt, basert på anmeldelsesstatistikken i Strasak. Viderer gis en presentasjon av

Detaljer

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009.

Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Hatkriminalitet Registrerte anmeldelser i Norge 2007-2009. Innhold 1. Innledning. 2 2. Bakgrunn... 2 3. Metode.. 2 4. Begrep/definisjon. 3 5. Hovedfunn 3 5.1. Hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisk

Detaljer

rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992

rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992 rf,17ṯ'.44,1 11 IE 2. utgave 1992 Kriminalitet og rettsvesen 2. utgave Statistisk sentralbyrå Oslo - Kongsvinger 1992 Forord Publikasjonen er en ajourført og utvidet utgave av `Kriminalitet og rettsvesen'

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013

NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 NASJONAL DRAPSOVERSIKT 2013 Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år. Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003

Notater. Ulla Haslund. Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2. 2003/14 Notater 2003 2003/14 Notater 2003 Ulla Haslund Notater Straffereaksjoner mot unge Kriminalitet blant barn og unge. Del 2 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord Dette notatet

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Taushetsplikt og det gyldige samtykket

Taushetsplikt og det gyldige samtykket Taushetsplikt og det gyldige samtykket Advokat Cecilie Schjatvet 1. Forskerrollen ingen taushetsplikt uten avtale Personopplysningslova stiller ikke direkte krav til taushet Ingen særbestemmelse i lovgivningen

Detaljer

Kriminalitet og rettsvesen

Kriminalitet og rettsvesen Kriminalitet og rettsvesen Statistisk Sentralbyrå OSLO - KONGSVINGER - 1988 ISBN 82-537-2636-8 FORORD Rettsvesenets rolle og gjøremål diskuteres ofte. Kriminalitet, lov og orden, rettssikkerhet er begreper

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK SENTRALBYRÅ to STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/30 24. oktober 1983 --j KRIMINALSTATISTIKKENS PÅLITELIGHET SOM KILDE TIL A BELYSE DET FAKTISKE OMFANG AV NARKOTIKAFORBRYTELSER OG 40 SAMMENHENGEN MELLOM NARKOTIKAKRIMINALITET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01072-A, (sak nr. 2013/534), straffesak, anke over dom, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER

ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET VI VERNER VIKTIGE VERDIER ØKONOMISK KRIMINALITET SOM TRUSSEL MOT NÆRINGS- LIVET Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2010-2012 Antallet anmeldte økonomiske forbrytelser har ligget jevnt mellom 6.000 og 8.000 anmeldelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) mot A (advokat

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune basert på data fra 2011 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo

Detaljer

De aktuelle straffebudene

De aktuelle straffebudene De aktuelle straffebudene Seksualforbrytelser Seksualforbrytelser som etter gjeldende rett fremgår av alle de aktuelle politiattestene Strl. 195 seksuell omgang med barn under 14 år Den som har seksuell

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE Rundskriv fra Rundskriv nr. 1/2016 Riksadvokaten Oslo, 29. februar 2016 Ra 2001600446 690 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2016 POLITIET OG STATSADVOKATENE I. INNLEDNING Mål- og prioriteringsrundskrivet

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2011 POLITIET OG STATSADVOKATENE

MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2011 POLITIET OG STATSADVOKATENE Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 11-33 820.6 Rundskriv nr. 1/2011 Oslo, 12. januar 2011 MÅL OG PRIORITERINGER FOR STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I 2011 POLITIET OG STATSADVOKATENE Innledning Inneværende år vil

Detaljer

MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2005

MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2005 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 05-171 810.6 Rundskriv nr. 2/2005 Oslo, 11. mars 2005 MÅL OG PRIORITERINGER FOR VIRKSOMHETEN VED STATSADVOKATEMBETENE 2005 INNLEDNING Rundskrivet omfatter straffesaksbehandlingen

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Storgt. 11 0155 Oslo, Norge Tlf: 47-90579118 Fax: 47-23010301 tsm@krisesenter.com http://www.krisesenter.com Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 8. mai 2012 Gullhaug Torg 4a 0484 Oslo Høring vedrørende

Detaljer

Prosjekt organisert kriminalitet

Prosjekt organisert kriminalitet Prosjekt organisert kriminalitet Politidirektoratet 2005 Seksjon for analyse og forebygging Publikasjon nr. 6/2005 ISBN 82-92524-28-2 2 Prosjekt organisert kriminalitet 3 4 Innhold INNLEDNING... 6 Bakgrunn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. april 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per

Detaljer

Nr. Vår ref Dato Q-34/2011 201001693 juli 2011 RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT OM POLITIATTEST I HENHOLD TIL BARNEVERNLOVEN

Nr. Vår ref Dato Q-34/2011 201001693 juli 2011 RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT OM POLITIATTEST I HENHOLD TIL BARNEVERNLOVEN Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Alle landets fylkesmenn Nr. Vår ref Dato Q-34/2011 201001693 juli 2011 RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 HUSET kommunikasjon & design AS. 3581/0406/2000 Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2006 Mer informasjon om SaLTo: www.salto.oslo.no OSLO KOMMUNE Byrådsavdeling for barn og utdanning Rådhuset 0037 Oslo

Detaljer

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8

1. Innledning...3. 2. Metode...4. 3. Hva er hatkriminalitet?...6. 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Metode...4 3. Hva er hatkriminalitet?...6 4. Politiets registrering av hatkriminalitet...8 4.1. Registreringsfunksjonen i BL/STRASAK...8 4.2 Avklaring av motivene...9

Detaljer

Førere med høy risikovillighet. En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere

Førere med høy risikovillighet. En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere Førere med høy risikovillighet En analyse av anmeldte fartsovertredere og rusførere Utrykningspolitiets temahefte nr 3/2012 Forord Utrykningspolitiet (UP) tilstreber å jobbe kunnskapsstyrt. Vi beskriver

Detaljer

ISBN 978-82-8228-010-5

ISBN 978-82-8228-010-5 ISBN 978-82-8228-010-5 2 OPPSUMMERING... 4 INNLEDNING... 7 METODE... 7 OMFANGET AV VOLD... 9 VOLDENS HANDLINGER... 14 HVOR SKJER VOLDEN?... 14 NÅR SKJER VOLDEN?... 20 VÅPEN... 21 FORANLEDNING OG MOTIV...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011

Oslo politidistrikt Trendrapport 2011 1 Forord Denne trendrapporten er utarbeidet av analyseenheten ved Strategisk stab, Oslo politidistrikt. Rapporten skrives årlig som en del av den langsiktige planleggingen av politidistriktets virksomhet.

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer

VOLDSANALYSE. Sunnmøre 2015. Det er en grunnleggende. menneskerett å leve et liv. uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig

VOLDSANALYSE. Sunnmøre 2015. Det er en grunnleggende. menneskerett å leve et liv. uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig VOLDSANALYSE Sunnmøre 2015 Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Trygt

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 Høring - Forslag til endring i barnehageloven( om politiattest

Detaljer