ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT"

Transkript

1 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT

2 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 2

3 1. Innledning Sammendrag Troms politidistrikt Sammendrag Tromsø politistasjon 5 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt Generell utvikling Vinningskriminalitet Økonomisk kriminalitet Voldskriminalitet Seksualforbrytelser Narkotikaforbrytelser Trafikk Miljøkriminalitet Ungdomskriminalitet Annen kriminalitet Straffesaksbehandling / statistiske tabeller Påtaleavgjorte saker/gj.snittlig saksbehandlingstid Påtaleavgjorte saker Oppklaringsprosent Gjennomsnittlig saksbehandlingstid oppklarte saker Dommer, forelegg og varetektsfengslinger Tvangssaker Straffesaker ved driftsenhetene Saker oversendt konfliktråd etter saksforhold Innsatte arrestanter Forvaltningsoppgaver / Utlendingssaker Forvaltning Utlendingssaker 23 Vedlegg I Figurer og tabeller for Tromsø politistasjon 25 Vedlegg II Sammenligningsstatistikk Tromsø politistasjon / Troms politidistrikt 30 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 3

4 1. Innledning Rapporten presenter statistikk over anmeldte lovbrudd, kriminalitetsutvikling, straffesaksbehandling samt forvaltningssaker og utlendingssaker for 2013 sammenlignet med 2012, og den siste femårsperioden ( ). I sammenligningene som gjøres mot siste femårsperiode, er det beregnet et gjennomsnitt for denne perioden. Det er i hovedsak forbrytelser som blir kommentert. Ettersom det også er gjort noen sammenligninger med landsgjennomsnittet, er undersøkelsessakene trukket ut av statistikkgrunnlaget, i likhet med praksisen til Politidirektoratet. Kriminalitetsutviklingen beskrives gjennom anmeldte straffbare forhold som har gjerningssted i Troms politidistrikt. Statistikken er basert på politiets straffesaksregister, STRASAK, og omhandler kun kriminalitet som er anmeldt, og dermed kjent for politiet 1. Andelen straffbare forhold som anmeldes, og mørketall, varierer for ulike kriminalitetstyper. Antall anmeldelser påvirkes av faktorer som publikums anmeldelsesvillighet, type lovbrudd, oppdagelsesrisiko, politiets kontrollvirksomhet, prioriteringer, og registreringsrutiner. 1.1 Sammendrag Troms politidistrikt Det ble registrert 7864 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i Dette er 23 flere saker, sammenlignet med Antall forbrytelser gikk opp med 124 saker, mens antall forseelser gikk ned med 101 saker. Forbrytelsene utgjorde 61,8 prosent av alle registrerte anmeldelser, mens forseelsene utgjorde 38,2 prosent. Oppklaringsprosenten for både forbrytelser og forseelser i Troms politidistrikt var 64,7 i 2013, mot 65,8 i For forbrytelser var oppklaringsprosenten 52,9 i 2013, mens den var 54,8 i På landsbasis var tallet 37,2 prosent for forbrytelser i Oppklaringsprosenten for forseelser var 83,5 i Troms politidistrikt, mot 83,1 i Landsgjennomsnittet var 79,9 prosent. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (forbrytelser og forseelser) for politidistriktet var på 76 dager i 2013, mot 84 dager i Ser man dette tallet i et femårsperspektiv har det ligget relativt jevnt i perioden, med 72 dager i 2009 som laveste og 89 dager i 2011 som høyeste. Isolert for forbrytelser var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 94 dager, noe som er en nedgang i forhold til i 2012 hvor det var 106 dager. Antall anmeldte vinningsforbrytelser i politidistriktet for 2013 er 2052 saker. Dette utgjør 42,2 prosent av alle registrerte forbrytelser. Sammenlignet med landsgjennomsnittet hvor vinningsforbrytelser utgjør 57,3 prosent, representerer denne kriminalitetstypen en betydelig mindre andel i Troms. Totalt ble det registrert 1021 narkotikaforbrytelser i politidistriktet i Antallet saker er likt som for 2012, men det er langt flere av sakene som i 2013 omfatter grov narkotikakriminalitet, etter andre- og tredjeledd i straffelovens 162. Det ble i 2013 registrert 26 anmeldelser for voldtekt hvor 2 av disse kan karakteriseres som overfallsvoldtekter. I begge disse sakene er det ukjente gjerningsmenn. 2 saker er kodet som drap i Troms politidistrikt i 2013, et i Nordreisa og et i Tromsø. 1 Strasak er et levende register. Etter hvert som det samles inn mer informasjon i den enkelte sak kan lovbruddets status endres og tallgrunnlaget blir justert. Avvik fra statistikken kan derfor forekomme i analyser som har et senere tidspunkt for Strasak uttrekk. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 4

5 1.2 Sammendrag Tromsø politistasjon For Tromsø politistasjon ble det registrert totalt 4793 anmeldelser i Dette er 86 flere saker, sammenlignet med Av dette utgjorde forbrytelsene 3195 saker, mens forseelsene talte 1598 saker, henholdsvis 66,7 prosent og 33,3 prosent. Oppklaringsprosenten for både forbrytelser og forseelser ved Tromsø politistasjon var 59,2 prosent i 2013, mot 62,2 i For forbrytelser var oppklaringsprosenten 46,4 i 2013, mens den var 50,3 i For forseelser var oppklaringsprosenten 82,5. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (forbrytelser og forseelser) for Tromsø politistasjon var i 2013 på 74 dager, mot 80 dager i Isolert for forbrytelser er gjennomsnittlig saksbehandlingstid 97 dager, 4 dager færre enn i Ser man disse tallene i et femårsperspektiv er det relativt stabile resultater, med 14 dagers variasjon fra raskest til seinest saksbehandlingstid, for forbrytelser. Antall anmeldte vinningsforbrytelser for Tromsø politistasjon i 2013 er 1533 saker. Dette utgjør 48 prosent av alle registrerte forbrytelser, fortsatt en betydelig mindre andel en landsgjennomsnittet (57,3) for denne kriminalitetstypen. Totalt ble det registrert 620 narkotikaforbrytelser ved Tromsø politistasjon i 2013, noe som er 67 saker færre enn året før. Når det gjelder den grove narkotikakriminaliteten, som rammes av straffelovens 162 andreog tredjeledd, har det vært en stor økning. Andreleddsakene har økt fra 19 saker i 2012 til 35 saker i 2013, mens tredjeleddsakene har økt fra 4 til 5. Det ble i 2013 registrert 15 anmeldelser for voldtekt, og begge overfallsvoldtektene som nevnt under sammendraget for Troms politidistrikt, er registrert med gjerningssted i Tromsø. En av de to drapssakene i Troms politidistrikt sorterer under Tromsø politistasjon. Tromsø politistasjon har i 2013 brukt store ressurser på gjennomføring og avvikling av både hovedforhandlingen og ankeforhandlingen av rettssakene hvor 8 personer, herunder den antatte lederen av Hells Angels (HA) Norge og tre andre HA-medlemmer, stod tiltalt for grov organisert narkotikakriminalitet. I lagmannsretten ble alle de 8 tiltalte domfelt for grov narkotikakriminalitet og 7 av disse ble også domfelt for overtredelse av straffeloven 60a - organisert kriminalitet. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 5

6 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 2.1. Generell utvikling Det ble registrert totalt 7864 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i Sammenlignet med landsgjennomsnittet skiller Troms politidistrikt seg ut ved at vinningssaker utgjør en mindre andel av det totale antall saker. Denne forskjellen er også gjeldende når en ser det i forhold til innbyggertall. Figur 1, 2 og 3 viser saksfordelingen for forbrytelser og forseelser i Troms politidistrikt, hele landet og for Tromsø politistasjon. Fig. 4 viser saksfordelingen for forseelser og forbrytelser pr innbygger i Troms politidistrikt og for hele landet. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 6

7 Fig. 4 Forbrytelser Anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt - Kriminalitetstyper Endr. % Endr. % Økonomi ,6% 119,3% Vinning ,0% -1,0% Vold ,8% -0,1% Sedelighet ,2% -24,5% Narkotika ,0% 4,2% Skadeverk ,1% -9,1% Miljø ,0% -7,7% Annen ,9% -6,5% Totalt ,6% 2,8% Kilde: Jus 066 Det ble anmeldt 4861 forbrytelser i 2013, en økning på 124 saker sammenlignet med Forbrytelsene utgjør 61,8 prosent av alle registrerte anmeldelser i Vinningsforbrytelsene i Troms politidistrikt har økt med 59 saker fra 2012 til Økningen utgjør 3 prosent. Sett i en femårsperiode er tallene stabile med en nedgang på 1 prosent. Vinningsforbrytelsene utgjør 42,2 prosent av det totale antall forbrytelser, noe som er en betydelig mindre andel sammenlignet med tilsvarende beregning på landsbasis, hvor denne typen lovbrudd utgjør 57,3 prosent. Kategorien voldsforbrytelser hadde en økning på 6,8 prosent i Sammenlignet med tall på landsbasis har Troms politidistrikt også i 2013 en høyere andel voldsforbrytelser, jfr. fig 5 og 6. Sett i forhold til innbyggertall er forholdet imidlertid ganske likt, jfr. figur 8. Antall narkotikaforbrytelser i 2013 på 1021 saker er det samme som for Imidlertid har det vært en økning i de mest alvorlige sakene, dette i motsetning til landet sett under ett. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 7

8 For økonomiske forbrytelser har det vært en økning fra 251 saker i 2012 til 353 saker i Økningen tilsvarer 40,6 prosent siste året og 119,3 prosent i femårsperioden. Figur 5, 6 og 7 viser saksfordelingen for forbrytelser i Troms politidistrikt, hele landet og for Tromsø politistasjon. Fig. 8 viser saksfordelingen for forbrytelser pr innbygger i Troms politidistrikt og for hele landet. Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 8

9 Fig. 8 Forseelser Anmeldte forseelser i Troms politidistrikt - Kriminalitetstyper Endr. % Endr. % Økonomi ,4% 67,3% Vinning ,1% 17,8% Vold ,0% -60,0% Sedelighet ,0% -57,9% Skadeverk ,1% -18,4% Miljø ,8% -53,6% Arbeidsmiljø ,7% 1,5% Trafikk ,8% -0,4% Annen ,1% -13,5% Totalt ,3% -7,3% Kilde: Jus 066 Det ble anmeldt 3003 forseelser i 2013, en nedgang på 101 saker sammenlignet med Forseelsene utgjør 38,2 prosent av alle registrerte anmeldelser i Over halvparten av alle anmeldte forseelser i 2013 er trafikkforseelser. Når det gjelder vinningssakene er tallene forholdsvis stabile for forbrytelser, mens det har vært en økning på 43,1 prosent hva gjelder forseelser, fra 262 saker i 2012 til 375 saker i I et femårsperspektiv tilsvarer økningen 17,8 prosent. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 9

10 2.2 Vinningskriminalitet Anmeldte vinningsforbrytelser i Troms politidistrikt - Utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Vinningsforbr.totalt ,0% -1,0% Simple tyveri totalt ,1% -0,1% Fra villa ,0% -16,0% Fra leilighet ,4% -5,0% Fra motorkjøretøy ,3% -0,4% Fra butikk ,8% 24,2% Fra rest/ kafé ,3% -24,3% Fra kontor ,5% -40,4% Av sykkel ,2% 9,6% Grove tyveri totalt ,9% 19,5% Fra villa ,0% -8,6% Fra leilighet ,2% 5,3% Fra hytte ,6% -10,7% Fra skole/ barnehage ,0% -61,3% Fra person på off. sted ,2% 119,5% Fra verksted / bedrift ,0% -12,7% Fra kontor ,7% -13,0% Fra bil ,9% -18,5% Brukstyveri bil / motorvogntyveri,div Brukstyv. moped /motorsykkel Ran / utpressing totalt ,6% -1,3% ,8% -11,1% ,3% -17,0% Andre utvalgte undergrupper: Naskeri (fs) ,2% 26,3% Bedrageri/Utroskap ,2% -22,7% Heleri/Heleri bistand.div ,6% -29,3% Kilde: Jus 063/066 Vinningsforbrytelser er den største kriminalitetstypen i politidistriktet og utgjorde 42,2 prosent av det totale antall anmeldte forbrytelser i Troms politidistrikt i Sett i et femårsperspektiv har antallet vinningsforbrytelser vært relativt stabilt. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 10

11 Simple tyverier Av alle anmeldte vinningsforbrytelser omhandler 59,1 prosent simple tyverier. Det ble registrert totalt 1212 simple tyveri i politidistriktet i 2013, noe som er en økning på 10,1 prosent i forhold til Det ble anmeldt 246 sykkeltyverier i 2013, mot 189 i Dette er en økning på 30,2 prosent. Ser man tallene i et femårsperspektiv er økningen 9,6 prosent. Av anmeldelser for tyveri fra restaurant/kafé omhandler mange av disse sakene tyveri av mobiltelefoner. For 2013 ser vi en nedgang i antall anmeldelser på 19,3 prosent, noe som utgjør 26 saker. De aller fleste anmeldelser av denne typen hadde gjerningssted i Tromsø sentrum. Naskeri har gått opp med 47,2 prosent i forhold til i fjor. Oppklaringsprosenten i saker av denne typen er høy (ca. 88 prosent), da de fleste sakene som anmeldes er naskeri fra butikk, med kjent gjerningsmann. En ser en tendens til at flere anmeldelser kommer inn etter at naskeri er oppdaget ved gjennomgang av overvåkningsvideoer. For simple tyveri fra villa er det registrert 21 saker i Grove tyverier Det har vært en økning i grove tyverier fra 344 til 416 saker fra 2012 til 2013, noe som tilsvarer en økning på 20,9 prosent. Over en femårsperiode har anmeldelser for grove tyverier økt med 19,5 prosent. Det er særlig økningen i underkategorien grovt tyveri fra person på offentlig sted som trekker opp totaltallet. Her er økningen 39 saker fra 2012 til I Tromsø har anmeldelser for grove tyverier hatt en økning på totalt 62 saker i 2013 sammenlignet med Den største gruppen er grovt tyveri fra person på offentlig sted, med 122 saker. Minst 90 av disse sakene omhandler tyveri av mobiltelefoner. For grove tyveri fra villa og leilighet viser tallene for politidistriktet en økning på 11 saker når det gjelder leilighet, og for villa samme antall saker som i Av totalt 36 saker hadde 25 saker gjerningssted i Tromsø. Brukstyveri bil/motorvogntyveri diverse I 2013 ble det registrert totalt 76 brukstyveri bil/motorvogntyveri diverse i politidistriktet, hvilket er en økning på 22,6 prosent sammenlignet med I femårsperioden har disse underkategoriene gått ned med 1,3 prosent. Flest biler ble stjålet i Tromsø. Bedrageri /Utroskap I 2013 ble det registrert 182 saker på bedrageri/utroskap, en nedgang på 23,2 prosent fra året før. Over 65 prosent av sakene omhandlet bedrageri ( 270). Ran/utpressing Det ble i 2013 registrert 11 saker på statistikkgruppene ran og utpressing, èn sak mer enn i De av gjerningspersonene som er kjente for politiet alle menn med unntak av en dame. Gjennomsnittsalder er ca 23 år. Nedenfor følger et utvalg av saker: Januar: Kvinne truet med hammer til å gi fra seg bil i Tromsø. Èn person domfelt. Juni: Hotellresepsjonist ranet med jernstang i Tromsø. To personer tiltalt. Juli: Kvinne truet til å gi fra seg bil i Bardufoss. Èn person siktet. Oktober: Bussjåfør ranet med kniv i Tromsø. Èn person siktet. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 11

12 2.3 Økonomisk kriminalitet Økonomiske forbr. totalt Økonomiske forbrytelser - Utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % ,6% 119,3% Underslag ,3% 19,3% Grovt bedrageri/grovt ,0% 81,8% utroskap Bruk falsk dok. ved forb ,0% 421,2% Bokføringsloven ,7% 16,3% Skattesvik ,9% 274,3% Gjeldsforhold ,0% 26,3% Kilde: Jus 063/066 Sakene innenfor kategorien økonomiske forbrytelser omhandler blant annet brudd på regnskapslovgivningen, ligningslovgivningen, bokføringslovgivningen, skatte og avgiftslovgivningen, grove bedrageri og forsikringsbedrageri, grovt underslag, grovt økonomisk utroskap og konkurskriminalitet. I 2013 ble det totalt registrert 353 økonomiske forbrytelser, mens det i 2012 ble registrert 251 saker. Økningen utgjør 40,6 prosent siste året og 119,3 prosent sett i en femårsperiode. Det har vært en stor økning i antall saker under kategorien bruk av falsk dokument ved forbrytelse. Denne økningen skyldes i hovedsak at èn gjerningsperson stod bak mange slike overtredelser over en bestemt tidsperiode, før vedkommende ble oppdaget. Økningen i antall skattesviksaker har også vært stor, særlig fra , men også inn i 2013 har disse sakene økt fra 114 til 131 saker, 14,9 prosent. Dette skyldes i hovedsak at skatteetaten har anmeldt flere slike saker i 2012 og 2013 samt at Økoteamet på eget initiativ oppretter flere slike saker der overtredelser fremkommer i bostyrets konkursinnberetning. Det opprettes èn sak pr. ligningsår for ikke levert selvangivelse. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 12

13 2.4 Voldskriminalitet Anmeldte voldsforbrytelser - Utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Voldsforbrytelser totalt ,8% -0,1% Liv, legeme, helbred ,6% -3,9% Legemsfornærmelse ,7% -3,5% Legemsfornærmelse med skadefølge ,6% -37,9% Legemsbeskadigelse ,6% -5,0% Grov legemsbeskadigelse ,0% Legemsbeskadigelse m/døden til følge ,0% -100,0% Legemsbeskadigelse, kniv ,0% 40,0% Legemsbeskadigelse, ,0% -100,0% skytev. Drap / uaktsomt drap ,0% Drapsforsøk ,0% Uaktsomt drap, trafikk ,7% Uaktsom, grov legemsbeskadigelse trafikk ,0% -100,0% Familieforhold totalt ,9% 21,0% Mishandling i familieforhold, ,6% 31,9% Personlig frihet totalt ,2% 2,5% Frihetsberøvelse ,3% -20,0% Trusler, diverse ,3% 8,5% Trusler, kniv ,6% -38,8% Trusler, skytevåpen ,3% 39,1% Tvang ,0% Menneskehandel,prostitusj ,0% Menneskehandel,tvangsarb ,0% Kilde: Jus063/Jus066 Voldssaker utgjør 10,4 prosent av det totale antall saker i 2013, mot 9,8 prosent i Anmeldte voldsforbrytelser har gått opp 6,8 prosent. Voldsforbrytelsene utgjør 16,8 prosent av det totale antall forbrytelser i Troms politidistrikt, mens den utgjør 10 prosent på landsbasis. Over halvparten av alle voldsforbrytelsene i 2013 tilhører kategorien Liv, legeme og helbred. I 2013 gikk antall legemssaker opp 1,6 prosent i politidistriktet, mens den i femårsperioden har gått ned 3,6 prosent. Legemsfornærmelser utgjør størst andel av legemssakene med ca 80 prosent. Vold i nære relasjoner Antall saker kodet under hovedstatistikkgruppen Familieforhold har økt med 29 saker, noe som utgjør en økning på 26,9 prosent. Politiet har fokus på denne type saker, og iverksetter oftere enn tidligere ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 13

14 etterforskning uavhengig av anmeldelse fra fornærmede. Det antas at denne kriminalitetstypen fortsatt har store mørketall. I tillegg til den konkrete straffebestemmelsen 219, registreres også andre forhold som går inn under kategorien familievold. Sakene fordeler seg på flere forskjellige statistikkgrupper, som for eksempel telefonsjikane, trusler, legemssaker, sedelighet, skremmende/plagsom/hensynsløs adferd, brudd på besøksforbud. I 2013 ble det registrert 329 saker som ble kodet familievold, mot 298 saker i Voldsalarm er et tiltak som ofte benyttes i familievolds- og trusselsaker og kan være en indikator for vold i nære relasjoner. Pr var det utlevert 24 voldsalarmer i politidistriktet, mens tallet for samme dato i 2012 var 31. Ikke alle slike saker omhandler vold i nære relasjoner, men også trusselsituasjoner ol. Det er sjelden at voldsalarmene blir utløste. Besøksforbud er også et beskyttelsestiltak som benyttes, og politidistriktet har lav terskel for å beslutte dette tiltaket. I 2013 ble det registrert 69 brudd på besøksforbud i politidistriktet. 2.5 Seksualforbrytelser Seksualforbrytelser totalt Anmeldte seksualforbrytelser - Utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % ,2% -24,5% Voldtekt ,8% -18,1% Forsøk på voldtekt ,0% -63,6% Seksuell omgang barn under 10 år ,0% -75,0% Seksuell omgang barn under 14 år ,0% -3,4% Seksuell omgang barn under 16 år ,0% -21,7% Seksuell handling barn under 16 år ,8% -5,9% Krenkende/uanstendig adferd ,0% -30,4% Pornografi via data ,3% 0,0% Incest ,0% -20,0% Kjøp seksuelle tjenester ,0% -100,0% Kilde: Jus066/Jus063 Totalt ble det i Troms politidistrikt anmeldt 118 seksualforbrytelser i Dette er en nedgang på 27,2 prosent fra Oppklaringsprosenten hva gjelder denne type saker er 55,5 prosent. For å fange opp overgrepssaker samarbeider politiet med flere etater. Politiet, ved familievoldsskoordinatoren, er representert i konsultasjonsteam for Nord Norge. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 14

15 Voldtekt Antall anmeldte voldtektssaker i 2013 var 26. Dette er 6 saker færre enn året før. 2 av sakene kan karakteriseres som overfallsvoldtekter, og politiet står uten noen mistenkte i begge disse sakene. Kjøp av seksuelle tjenester Lov om forbud mot kjøp av seksuelle tjenester (strl. 202a og 203) trådte i kraft I Troms politidistrikt ble det ikke registrert noen slike saker i 2013 mot 11 saker i Seksuell omgang med barn I de fleste saker i underkategoriene som omhandler seksuell omgang med barn er det en relasjon mellom gjerningsperson og fornærmede, hvor fornærmede ofte er i et tillitsforhold til gjerningspersonen. Av totalt 25 saker er 13 saker registrert i Tromsø, 7 i Lenvik, 4 i Målselv og 1 i Nordreisa og Kvænangen. Dommeravhør av barn Det ble foretatt 207 dommeravhør i Troms politidistrikt i Avhørene foretas på Barnehuset i Tromsø, og fordeler seg på følgende sakstyper: Seksuelle overgrep: 48, vold: 130, vitne til vold: 40, annet (trusler, omsorgssvikt): 11. Årsaken til at totalen her er større enn 207 avhør, er at noen saker inneholder for eksempel både vold og seksuelle overgrep. Troms politidistrikt brukte i 2013 gjennomsnittlig 22 dager fra saken ble anmeldt til dommeravhør var gjennomført. 2.6 Narkotikaforbrytelser Narkotikaforbrytelser totalt Anmeldte narkotikaforbrytelser - Utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % ,0% 4,2% Legemiddelloven ,1% -1,3% Strl. 162,1. ledd ,4% 11,2% Strl. 162,2. ledd ,7% 29,4% Strl. 162,3. ledd ,0% 150,0% Doping ,1% 30,4% Kilde: Jus066/Jus063 Antall registrerte narkotikasaker utgjorde 12,5 prosent av det totale saksantall i Troms politidistrikt i Totalt ble det registrert 1021 saker, samme antall saker som i Det har vært en økning i de mest alvorlige narkotikasakene. Legemiddelloven Av totalt 627 saker ble flest saker (449) i politidistriktet opprettet for narkotikabruk og 152 saker for narkotikabesittelse (resten sorterer under narkotika, diverse). Det har vært en nedgang på 8,1 prosent i denne underkategorien. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 15

16 Straffeloven 162 Førsteleddsakene (strl. 162, 1.ledd), utgjør en vesentlig del av narkotikaforbrytelsene i politidistriktet. I 2013 gikk antallet førsteleddsaker opp 15,4 prosent, mens det i femårsperioden har vært en økning på 11,2 prosent. Av politidistriktets 44 andreleddsaker (strl. 162, 2.ledd) ble 2 registrert i Målselv, 3 i Lenvik og 4 i Nordreisa. De øvrige 35 sakene ble registrert i Tromsø. Økningen i saksantallet fra 2012 til 2013 utgjør 14 saker, noe som tilsvarer 46,7 prosent. Videre ble det registrert 5 tredjeleddsaker (strl. 162, 3.ledd) i politidistriktet. Alle disse sakene ble registrert i Tromsø. Økningen i antall saker som omfatter grov narkotikakriminalitet kan forklares med målrettet innsats mot organiserte narkotikanettverk, over flere år. Sakene preges av lokale aktører med stor kapasitet, stort nedslagsfelt og gode internasjonale kontakter. Med denne økningen har det fulgt store beslag av særlig amfetamin og metamfetamin samt en økning i beslag av skytevåpen knyttet til de aktuelle miljøene. Det er også i 2013 tatt beslag i ca 1,5 millioner kroner i kontanter som politiet mener knytter seg til omsetning av narkotika. Kriminelle MC-miljø Hells Angels (HA) MC Tromsø er den MC-klubben som er mest framtredende i Troms politidistrikt, etablert med klubbhus i Tromsdalen. I tillegg er det to MC-klubber i Troms politidistrikt som har valgt å være supportklubber eller såkalte ruterklubber til HA. Disse er Stroker MC og Shit Happens MC, etablert med klubbhus henholdsvis i Tromsø og i Lenvik. Arbeidet mot organisert kriminalitet begått av det kriminelle MC-miljøet, har utad vært mest synlig gjennom media sin dekning av rettssaken hvor 8 personer, herunder den antatte lederen av HA Norge samt 3 andre medlemmer av HA, stod tiltalt for grov organisert narkotikakriminalitet. Troms politidistrikt har i 2013 brukt betydelige ressurser på gjennomføring og avvikling av både hoved- og ankeforhandlingen, som fulgte etter en meget omfattende etterforskning mot dette miljøet. I lagmannsretten ble alle de 8 tiltalte domfelt for grov narkotikakriminalitet og 7 av disse ble også domfelt for overtredelse av straffelovens 60a - organisert kriminalitet. Til sammen utgjorde straffene 44 år og 8 måneder. Doping I 2013 ble det registrert 15 dopingsaker i Troms politidistrikt. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 16

17 2.7 Trafikk Trafikkforseelser - Utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Trafikk totalt ,8% -0,4% Promillekjøring ,7% 28,2% Trafikkulykke med personskade ,8% -8,0% Omkomne i trafikkulykke ,9% -54,3% Kjøring uten gyldig førerkort ,7% -16,9% Hastighet ,9% 11,4% Hastighet ATK ,5% 132,8% Kilde: Jus063/Jus066/Statens vegvesen Differanse Avvik i % Kontrollerte kjøretøy ,8% Forenklede forelegg ,3% Gebyr ,5% Kilde: Trafstat / PSV Antall trafikksaker i Troms politidistrikt har gått ned med 2,8 prosent i 2013 i forhold til I femårsperioden har antall trafikksaker vært stabile med en nedgang på 0,7 prosent. Det ble kontrollert kjøretøy i 2013, mens det i 2012 ble kontrollert kjøretøy. Det ble i 2013 utferdiget 318 gebyrer og 598 forenklede forelegg. I 2012 ble det utferdiget 381 gebyrer og 606 forenklede forelegg. Antall anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort gikk ned med 20,7 prosent fra Anmeldelser for hastighet gikk opp med 4,9 prosent sammenlignet med 2012, og har i løpet av femårsperioden gått opp med 11,4 prosent. Politidistriktet har hatt en økning i antall saker for promillekjøring på 18,7 prosent i 2013, i forhold til I femårsperioden tilsvarer økningen 28,2 prosent. For Tromsø politistasjon er økningen ennå mer markant, med henholdsvis 48,6 prosent og 31,2 prosent. Politiet har ikke økt kontrollvirksomheten, men er mer bevisst på hvor og når kontrollene gjennomføres, samt at mange ruspåvirkede førere stoppes utenfor ordinære trafikkontroller, og da ofte på grunn av ureglementert kjøring. Videre oppdages ruspåvirkede førere ofte etter tips fra publikum. Det føres ikke egen statistikk over hvor mange saker som er opprettet for kjøring i narkotikapåvirket tilstand. For Tromsø politistasjon sitt patruljeområde har man en økning på 16,5 prosent i anmeldelser for hastighetsovertredelse, fra 109 anmeldelser i 2012 til 127 i For femårsperioden er økningen 53 prosent. Økningen kan i korte trekk forklares med politiets økte kontrollaktivitet for denne typen overtredelser. Trafikkulykke med personskade har hatt en nedgang på 8 prosent i femårsperioden. 4 personer omkom i 4 dødsulykker i politidistriktet. I fjor var tallene 7 personer i 6 ulykker. Januar: Gutt, 4 år, omkom i akeulykke akebrett mot personbil i Kåfjord. Mars: Mann, 19 år, omkom i ulykke med personbil mot vogntog i Tromsø. Mai: Mann, 25 år, omkom i ulykke med motorsykkel mot personbil i Tromsø. August: Mann, 27 år, omkom i ulykke med personbil mot fjellvegg i Dyrøy. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 17

18 2.8 Miljøkriminalitet Miljøkriminalitet - Utvalgte undergrupper Endr. % Endr. % Miljø totalt ,1% -53,1% Forurensing ,0% -53,8% Motorferdelsloven ,7% 16,9% Viltloven ,0% 28,3% Fiskeri ,4% -67,9% Kilde: Jus063 /Jus066 Ulike spesiallover faller inn under miljøkriminalitet, og de fleste lovbrudd av denne kriminalitetstypen er forseelser. Det er få anmeldte forbrytelser, og disse vil derfor ikke bli kommentert. Politidistriktet har store utmarksområder og det er store jakt og fiskemuligheter. Saksantallet påvirkes i stor grad av politiets og andre myndigheters innsats. Politiet har i mange år samarbeidet med Kystvakta, Statens naturoppsyn (SNO), Fiskeridirektoratet, Statsskog - fjelltjenesten, Fylkesmannens miljøvernavdeling, kommunene, og private oppsynsordninger med begrenset politimyndighet organisert gjennom grunneier- /elveeierlag. Dette samarbeidet er positivt og nødvendig i arbeidet mot miljøkriminalitet. Sakene i 2013 omhandler i all hovedsak ulovlig fiske jfr. lakse- og innlandsfiskeloven. Deretter kommer brudd på Motorferdselsloven (snøscooterkjøring) og Viltloven. Antallet saker for miljø har falt betydelig fra 275 saker i 2012 til 140 saker i Dette skyldes i hovedsak færre saker med brudd på lakse- og innlandsfiskeloven. Bakgrunnen for dette er ny forskrift der SNO ikke lenger trenger å anmelde saker med eierløse garn. Tidligere ble alle disse sakene anmeldt. SNO registrerer disse sakene som administrative inndragninger og tallet for 2013 er 108 inndragninger. 2.9 Ungdomskriminalitet Troms politidistrikt registrerte 405 U18 forhold med mistenkt, siktet, eller domfelt i I 2012 var dette tallet 423 forhold. Figur 9 viser saksfordelingen for U18 forhold i Troms politidistrikt. Fig. 9 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 18

19 Ungdom og rus Ungdom i Tromsø forteller selv til politiet om et narkotikamiljø som synes å være større enn det den registrerte narkotikakriminaliteten blant unge tilsier. Tromsø har ruskontrakt som et rusforebyggende tiltak, hvor ungdom som blir tatt for narkotikamisbruk får tilbud om ruskontrakt som alternativ til annen straffereaksjon. I forhold til rusmidler hos ungdom er alkohol mest utbredt 2. Politiet må ofte avslutte fester etter klager om bråk, og i denne sammenheng ser politiet at mange ungdommer under 18 år deltar på slike fester. Ungdom på institusjon Ungdom plassert på institusjoner i Troms opptar fortsatt veldig mye av politiets ressurser, både i form av utrykning, etterforskning av straffbare handlinger, og samarbeid med personell som jobber på disse institusjonene. Målgruppen for institusjonene er ungdom med alvorlige adferdsproblemer. Svært ofte henger dette sammen med kriminalitet og rusproblematikk. Disse ungdommene utgjør en stor utfordring for politiet og andre tverrfaglige samarbeidspartnere. Ungdommene etablerer raskt lokale nettverk, og begår ny kriminalitet som vold, ran og narkotikakriminalitet mens de er under omsorg av det offentlige. Oppfølgingsteam Tromsø, Målselv og Lenvik har hatt flere ungdommer i oppfølgingsteam, og dette fungerer i de fleste tilfeller veldig godt. Dette er ungdommer som er domfelt og gitt betinget straff hvor vilkåret er oppfølgingsteam, eller der straffereaksjon er påtaleunnlatelse med vilkår å følge oppfølgingsteam. Politiet er representert i styringsgruppen i de ulike koordineringsgruppene, og i de ulike oppfølgingsteam som etableres rundt de enkelte ungdommene med en slik straffereaksjon. Politiet har god tro på denne måten å følge opp ungdom med alvorlig og gjentagende kriminalitet. Tverrfaglig innsats I Tromsø jobber U18 mye med å være tilstede på arenaer der andre samarbeidende aktører også er representert. Vi er en del av SLT-samarbeidet (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og BTI-etableringen (bedre tverrfaglig innsats). Hovedmålet med dette er å være tidlig inne, og samarbeide om å forebygge kriminalitet. Høsten 2013 ble det startet et samarbeid mellom Fylkesmann, Bufetat, Barneverntjenesten, flere av de ulike barnevernsinstitusjonene i distriktet og politiet. Målet med samarbeidet er å redusere antall rømninger fra barnevernsinstitusjonene, og på den måten forebygge kriminalitet begått av ungdom i institusjon. I Nordreisa-regionen er det startet opp prosesser for etablering av oppfølgingsteam. Godt tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å få til gode oppfølgingsteam. I Målselvregionen er det tverrfaglige arbeid forankret i politirådene i Målselv, Bardu og Balsfjord. De har egne arbeidsutvalg som enhetslederne sitter i, og de fleste henvendelser som gjelder barn og unge går via arbeidsutvalgene i de ulike kommunene. I Lenvik-regionen er det etablert et ungdomsteam med deltakelse fra psykiatritjenesten, barneverntjenesten, NAV, helsesøster, SLT-koordinator, utekontakten og politiet. 2 Jfr. Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 19

20 2.10 Annen kriminalitet Endr. % Endr. % Skadeverk ,1% -8,9% Vold mot polititjenestemann ,2% -20,7% Telefonsjikane ,6% -50,5% Brudd på oppholds/besøksforbud ,5% 26,0% Ordensforstyrrelse / ,9% -3,3% Kilde: Jus063 Tabellen viser utviklingen innenfor et utvalg lovbrudd som ikke naturlig inngår i hovedkategoriene. I kategorien vold mot polititjenestemann har det vært en nedgang på 5 saker i 2013 sammenlignet med Dette utgjør en nedgang på 17,2 prosent sammenlignet med 2012, og 20,7 prosent i femårsperioden. 3. Straffesaksbehandling / statistiske tabeller 3.1 Påtaleavgjorte saker/gj.snittlig saksbehandlingstid Påtaleavgjorte saker/gj.snittlig saksbehandlingstid 2013 Påtaleavgjorte saker Gj.snittlig saksbeh. tid Ikke Totalt Oppklart Oppklart %. Oppklart Totalt Oppklart Forbrytelser ØKONOMI ,6 % VINNING ,3 % VOLD ,2 % SEDELIGHET ,5 % NARKOTIKA ,7 % SKADEVERK ,8 % MILJØ ,0 % 21 2 ANNEN ,3 % Sum Forbrytelser ,9 % Forseelser ØKONOMI ,0 % VINNING ,4 % VOLD ,0 % SEDELIGHET ,0 % SKADEVERK ,0 % MILJØ ,8 % ARBEIDSMILJØ ,0 % TRAFIKK ,8 % ANNEN ,8 % Sum Forseelser ,5 % Sum Totalt ,7 % ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 20

21 3.2 Påtaleavgjorte saker Påtaleavgjorte saker Forbrytelser Forseelser Totalt Oppklaringsprosent Oppklaringsprosent Forbrytelser 49,80 % 50,00 % 46,40 % 49,70 % 47,70 % 54,80 % 52,90 % Oppklaringsprosent Forseelser 81,90 % 79,10 % 77,10 % 79,20 % 80,40 % 83,10 % 83,50 % Oppklaringsprosent Totalt 63,50 % 62,50 % 59,00 % 62,40 % 60,70 % 65,80 % 64,70 % Kilde: Jus Gjennomsnittlig saksbehandlingstid oppklarte saker Saksbehandlingstid forbrytelser 93 dager 95 dager 89 dager 107 dager 111 dager 106 dager 94 dager Saksbehandlingstid forseelser 52 dager 56 dager 58 dager 57 dager 70 dager 61 dager 58 dager Saksbehandlingstid 70 dager Totalt 73 dager 72 dager 79 dager 89 dager 84 dager 76 dager Kilde: Jus Dommer, forelegg og varetektsfengslinger Rettskraftige dommer Forhold påtaleavgjort med forelegg Varetektsfengslinger Kilde: Nord-Troms tingsrett, Senja tingsrett, Troms politidistrikt, PalStrasak 3.6 Tvangssaker Differanse Avvik i % Tromsø/Karlsøy ,4% Målselv ,5% Lenvik ,5% Nordr. & Kvænangen ,0% Totalt Troms politidistrikt ,8% Kilde: SIAN ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 21

22 3.7 Straffesaker ved driftsenhetene Forbrytelser Forseelser Anmeldelser totalt Diff. Diff. % Diff. Diff. % Diff. Diff. % Målselv ,0% ,1% ,5% Lenvik ,0% ,3% ,3% Nordreisa & Kvænangen ,3% ,5% ,1% Tromsø/Karlsøy ,3% ,6% ,4% Kilde: Jus066A 3.8 Saker oversendt konfliktråd etter saksforhold Naskeri/butikktyveri Andre simple tyveri Grovt tyveri Skadeverk Trusler/telefonsjikane Legemssaker Andre forhold SAKER TOTALT Kilde: PalStrasak/PSV 3.9 Innsatte arrestanter Differanse Avvik % Ventecelle ,7% Politilovens 8 og ,6% Husvill ,7% Fra annen anstalt ,0% Utlendingsloven ,6% Sykecelle (politilovens 12 ) ,3% Totalt ,2% Kilde: PalPo ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 22

23 4. Forvaltningsoppgaver / Utlendingssaker 4.1 Forvaltning Differanse Avvik i % Våpensøknader ,8% Passutstedelser ,3% Tilbakekall våpenkort ,1% Tilbakekall førerkort ,4% Kjøresedler ,6% Troms politidistrikt ferdigstilte i 2013 det nasjonale prosjektet forebygging gjennom forvaltning. Målet er at så mange som mulig av de ansatte i Troms politidistrikt skal sende bekymringsmelding til forvaltningsenheten om personer som kan ha politiets tillatelser til våpen, førerrett eller annet, som de ikke lengre fyller vilkårene til å inneha. Bruk av rusmidler, psykisk helse og vandel vil ha betydning ved vurdering av om en person skal gis tillatelse til å inneha for eksempel våpen eller førerkort. Troms politidistrikt hadde som mål å tilbakekalle 60 våpenkort i våpenkort ble tilbakekalt. Målet for tilbakekalling av førerretten for personer som ikke lengre fyller vilkårene for å ha førerrett, var 60 i Dette ble også resultatet ved årets slutt. Disse saken er initiert av politiet. Personer som skal drive persontransport mot vederlag er avhengig av tillit fra publikum og arbeidsgivere. I 2013 utstedte Troms politidistrikt totalt 417 kjøresedler. 26 personer fikk avslag på søknad om kjøreseddel. Vi ser en økning i de fleste sakstyper i 2013 sammenlignet med Utlendingssaker Behandlede saker Søknad mottatt Vedtak fattet Vedtak effektuert Visum Opprettede utvisninger Utviste som er uttransportert Utviste som har reist frivillig Bortvisninger Uttransporterte som er bortvist Total arbeidsmengde registrert i DUF Utlendinger i distriktet (unntatt nordiske borgere) Søkt asyl i Troms pd Sakt avledet flyktningsstatus i Troms pd Schengen-kontrollerte personer Tromsø lufthavn Skipsfart (antall skip) Avmønstring (antall personer) Administrativ listekontroll (antall personer) Fysisk Schengen-kontroll skipsfart (antall skip) Kilde: PalDuf ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 23

24 Statistikken for utlendingssaker/forvaltningssaker gjelder hele politidistriktet. Når det gjelder grensekontroll er det kun for Tromsø lufthavn. I tillegg til saker opprettet og behandlet i Troms politidistrikt, kommer saker og vedtak som er fattet av UDI, UNE eller andre politidistrikt. Disse mottas og effektueres i Troms politidistrikt. Det ble opprettet 66 utvisningssaker i Dette er saker hvor politiet oppretter utvisningssak når de objektive vilkår er tilstede for utvisning. Sakene behandles deretter av UDI som fatter det endelige vedtak i den enkelte sak. 20 utviste personer ble uttransportert i 2013, i tillegg ble 6 personer bortvist personer ble kontrollert på Tromsø lufthavn i forbindelse med reise inn og/eller ut av Schengenområdet. ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 24

25 Vedlegg I Figurer og tabeller for Tromsø politistasjon Anmeldte forbrytelser - Kriminalitetstyper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Økonomi ,5% 102,7% Vinning ,3% 5,4% Vold ,3% 3,8% Sedelighet ,5% -14,6% Narkotika ,8% 6,5% Skadeverk ,3% -13,9% Miljø ,0% 33,3% Annen ,5% -4,5% Totalt ,8% 7,0% Anmeldte forseelser - kriminalitetstyper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Økonomi ,0% 80,6% Vinning ,1% 20,6% Vold ,0% 0,0% Sedelighet ,7% -33,3% Skadeverk ,3% -13,3% Miljø ,9% -68,4% Arbeidsmiljø ,0% -31,0% Trafikk ,8% 16,2% Annen ,6% -10,0% Totalt ,0% 4,1% ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 25

26 Anmeldte seksualforbrytelser - Utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Seksualforbrytelser ,5% -14,6% totalt Voldtekt ,1% -14,3% Forsøk på voldtekt ,0% -33,3% Seksuell omgang barn under 10 år ,0% -100,0% Seksuell omgang barn under 14 år ,0% -13,0% Seksuell omgang barn under 16 år ,0% 75,0% Seksuell handling barn under 16 år ,0% 71,4% Krenkende/uanstendig ,3% -30,4% adferd Pornografi via data ,0% Incest ,0% Kjøp seksuelle tjenester ,0% -100,0% Anmeldte narkotikaforbrytelser - Utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Narkotikaforbrytelser totalt Endr. % ,8% 6,5% Legemiddelloven ,5% -2,2% Strl. 162,1. ledd ,3% 15,1% Strl. 162,2. ledd ,2% 52,2% Strl. 162,3. ledd ,0% 185,7% Doping ,7% 76,0% Annen kriminalitet - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Skadeverk ,3% -13,8% Vold mot polititjenestemann ,1% -42,9% Telefonsjikane ,9% -63,0% Brudd på oppholds/besøksforbud ,7% 22,0% Ordensforstyrrelse / ,9% -2,7% ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 26

27 Anmeldte vinningsforbrytelser - Utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Vinningsforbr.totalt ,3% 5,4% Simple tyveri totalt ,2% 2,7% Fra villa ,2% 4,0% Fra leilighet ,5% 3,5% Fra motorkjøretøy ,0% 5,7% Fra butikk ,5% 29,5% Fra rest/ kafé ,8% -21,0% Fra kontor ,0% -47,4% Av sykkel ,5% 8,3% Grove tyveri totalt ,2% 43,4% Fra villa ,7% -37,8% Fra leilighet ,0% 22,0% Fra hytte ,0% 11,1% Fra skole/ barnehage ,3% Fra person på off. sted ,2% 135,7% Fra verksted / bedrift ,7% 25,0% Fra kontor ,3% 0,0% Fra bil ,8% -12,2% Brukstyveri bil / motorvogntyveri,div Brukstyv. moped /motorsykkel Ran / utpressing totalt ,1% 13,1% ,8% -7,1% ,1% -20,0% Andre utvalgte undergrupper: Naskeri (fs) ,6% 27,6% Bedrageri/Utroskap ,7% -20,9% Heleri/Heleri bistand.div ,5% -30,3% Miljøkriminalitet - Utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Miljø totalt ,9% -67,0% Forurensing ,0% -50,0% Motorferdelsloven ,0% 0,0% Viltloven ,0% -100,0% Fiskeri ,4% -78,4% ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 27

28 Økonomiske forbrytelser - Utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Økonomiske forbr. totalt ,5% 102,7% Underslag ,4% -12,9% Grovt bedrageri/grovt utroskap ,0% 128,6% Grovt heleri ,0% 100,0% Gjeldsforhold ,0% 33,3% Anmeldte voldsforbrytelser - Utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Voldsforbrytelser totalt ,1% 3,7% Liv, legeme, helbred ,5% 5,4% Legemsfornærmelse ,4% 8,8% Legemsfornærmelse med skadefølge ,0% -63,6% Legemsbeskadigelse ,6% -3,6% Grov legemsbeskadigelse ,0% Legemsbeskadigelse m/døden til følge Legemsbeskadigelse, kniv ,3% 33,3% Legemsbeskadigelse, ,0% -100,0% skytev. Drap / uaktsomt drap ,0% Drapsforsøk ,0% Uaktsomt drap, trafikk ,0% Uaktsom, grov legemsbeskadigelse trafikk Familieforhold totalt ,6% 24,6% Mishandling i familieforhold, ,8% 37,2% Personlig frihet totalt ,3% -0,2% Frihetsberøvelse ,0% 33,3% Trusler, diverse ,0% 3,9% Trusler, kniv ,0% -40,0% Trusler, skytevåpen ,0% 45,5% Tvang ,0% Menneskehandel,prostitusj ,0% Menneskehandel,tvangsarb ,0% ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 28

29 Oppklaringsprosent - Tromsø politistasjon Oppklaringsprosent forbrytelser 46,30 % 44,90 % 39,50 % 44,20 % 42,60 % 50,30 % 46,40 % Oppklaringsprosent forseelser 82,90 % 76,90 % 76,60 % 81,00 % 82,40 % 83,60 % 82,50 % Oppklaringsprosent Totalt 59,60 % 56,30 % 53,30 % 57,50 % 57,00 % 62,20 % 59,20 % Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - oppklarte saker - Tromsø politistasjon Saksbehandlingstid 92 dager 106 dager 100 dager 111 dager 109 dager 101 dager 97 dager forbrytelser Saksbehandlingstid 48 dager 57 dager 57 dager 50 dager 62 dager 56 dager 49 dager forseelser Saksbehandlingstid Totalt 70 dager 82 dager 77 dager 80 dager 85 dager 80 dager 74 dager Trafikkforseelser - Utvalgte undergrupper - Tromsø politistasjon Endr. % Endr. % Trafikk totalt ,8% 16,2% Promillekjøring ,2% 48,6% Trafikkulykke med personskade ,0% -4,5% Omkomne i trafikkulykke ,0% -42,9% Kjøring uten gyldig førerkort ,9% 1,8% Hastighet ,5% 53,0% Hastighet ATK ,7% 119,6% Trafikktjenesten - Tromsø politistasjon Differanse Avvik i % Kontrollerte kjøretøy ,9% Forenklede forelegg ,4% Gebyr ,6% ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 29

30 Vedlegg II Sammenligningsstatistikk Tromsø politistasjon / Troms politidistrikt ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 30

31 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 31

32 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 32

33 ÅRSSTATISTIKK 2013 TROMS POLITIDISTRIKT 33

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2012 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2011 TROMS POLITIDISTRIKT 2 1. Innledning 4 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningskriminalitet

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2017 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK TROMS POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Sammendrag... 4 2. Kriminalitetsutvikling... 5 2.1. Generell utvikling... 5 2.2 Vinningslovbrudd... 7 2.3 Økonomiske lovbrudd...

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Straffesakstall, første halvår 2010.

Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, første halvår. Side 1 av 11 1. Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling første halvår,

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2018 TROMS POLITIDISTRIKT Innhold 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2. Kriminalitetsutvikling 5 2.1. Generell utvikling 5 2.2 Vinningslovbrudd 8 2.3 Økonomiske lovbrudd 8 2.4 Voldslovbrudd

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015

Straffesakstall, 1. halvår 2010-2015 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Kriminalitetsutviklingen... 3 Forbrytelser... 4 Anmeldte forbrytelser -... 5 Vinningsforbytelser... 5 Simple tyverier...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår

Straffesakstall, 1. halvår Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, -. Side 1 av 15 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forseelser...4 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...4 Anmeldte vinningsforbrytelser

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, 2005 - Side 1 av 15 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 1. Forseelser...3 2. Forbrytelser...4 3. Antall lovbrudd pr. 1000 innbygger 2005

Detaljer

Straffesakstall,

Straffesakstall, TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2006 - Side 1 av 16 Innhold Innledning...2 1. Kriminalitetsutviklingen...3 2. Forseelser...4 3. Forbrytelser...4 4. Antall

Detaljer

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt. Årstall 2014. Midtre Hålogaland Politidistrikt Årstall 2014 Midtre Hålogaland Politidistrikt ANDØY Midtre Hålogaland politidistrikt ØKSNES IBESTAD KVÆFJORD BØ SORTLAND SALANGEN HARSTAD ETS HADSEL LØDINGEN SVOLVÆR NARVIK BALLANGEN VEST-LOFOTEN TYSFJORD

Detaljer

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt

Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt Årsstatistikk 2011 Hedmark politidistrikt 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kriminalitetsutviklingen... 3 Kriminalitetsstruktur i Hedmark... 4 Forbrytelser pr 1000 innbyggere fordelt på kommuner...

Detaljer

Året 2014: Sammendrag

Året 2014: Sammendrag Året 214: Sammendrag Nedgang i antall anmeldelser totalt Det ble registrert 74613 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 214. Dette var en nedgang på -13,6 % sammenlignet med 213. Det var nedgang i de aller

Detaljer

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012

Generell utvikling. Kriminaliteten i Oslo. Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli 2012 Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår Oslo politidistrikt, juli Generell utvikling Oslo politidistrikt har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet. I første

Detaljer

Året 2007: Sammendrag

Året 2007: Sammendrag Året 27: Sammendrag Svak økning i antall anmeldelser Det ble registrert 83182 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 27, noe som er en svak økning sammenliknet med 26 (+1,9 %). Dette tilsvarer 1526 flere

Detaljer

Året 2011: Sammendrag

Året 2011: Sammendrag Året 211: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 8837 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 211. Dette var stabilt sammenlignet med 21 (-,4 %). Vinningskriminaliteten utgjorde

Detaljer

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling

Østfinnmark politidistrikt. Status 2009 for Østfinnmark politidistrikt straffesakstall og straffesaksavvikling Status 29 for straffesakstall og straffesaksavvikling Anmeldelser i 25-29 (jus63) Antall anmeldelser 25-29 2 7 2 6 2 5 Antall saker 2 4 2 3 2 2 c 2 1 2 1 9 Antall saker 2 55 2 591 2 464 2 157 2 595 Anmeldelser

Detaljer

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 %

Sentrale tall Fordeling av forbrytelser 2008 ØKONOMI 2 % ANNEN 3 % SKADEVERK 10 % NARKOTIKA 12 % SEDELIGHET 1 % VOLD 11 % VINNING 61 % Sentrale tall 28 1 Innledning Tallene i denne rapporten er basert på politiets straffesaksregister. Anmeldelsesstatistikken omhandler bare kriminalitet som er anmeldt og kjent for politiet. Mengden kriminalitet

Detaljer

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT

RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT RESULTATER OG BETRAKTNINGER OM ÅRET 2009 I AGDER POLITIDISTRIKT www.politi.no Utarbeidet i januar 2010 Noen hovedtrekk fra 2009 Virkningen av politikonflikten Barnehuset er nå operativt Høy oppklaringsprosent,

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall 1.INNLEDNING... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5

1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 Politidirektoratet, 13. mai 2015 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 5 3.1 Forbrytelser

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 2017 Trøndelag politidistrikt, januar 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 1.tertial 2014 Kommenterte STRASAK-tall INNLEDNING...2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Hovedtall... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 4 Politiets straffesaksbehandling...

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Resultater og betraktninger om året 2010 i. Agder politidistrikt. Utarbeidet i januar Agder politidistrikt Resultater og betraktninger om året 2010 i Utarbeidet i januar 2011 2010 - Hovedinntrykk Høy oppklaringsprosent, god saksbehandlingstid og lite restanser Markert reduksjon i antallet registrerte forbrytelsessaker

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017

Året Kriminalitetsutvikling og saksbehandling. Oslo i 2017 Året 217 Kriminalitetsutvikling og saksbehandling I 217 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt til et nytt "Oslo politidistrikt". Offisielle statistikker er nå kun for det

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010

Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Juli 2010 Innhold INNHOLD...2 1. INNLEDNING...3 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3

Detaljer

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt

1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 2015 - sammenlignet med andre politidistrikt Kristiansand 21.1.216 Figurliste 1. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - sammenlignet med andre politidistrikt 2. Oppklaringsprosent i Agder politidistrikt i 215 - fordelt på utvalgte kriminalitetstyper

Detaljer

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Året 2015: Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Overordnet kriminalitetsbilde; sterkt nedgang i anmeldelser Det ble registrert 68089 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2015. Dette var en nedgang på

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt Oppsummering av anmeldelser 1.halvår 2017 Trøndelag politidistrikt, august 2017 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt Første

Detaljer

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet

15.1.2015,versjon 2, Politidirektoratet 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDTALL... 4 Forbrytelser... 4 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 6 3. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 7 3.1 Vinningsforbrytelser... 7 Simple tyverier... 8 Grove tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017

Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt Første halvår 2017 Oppsummering I første halvår 2017 ble det registrert 33223 anmeldelser i Oslo politidistrikt (Oslo, Asker og Bærum). Dette var 3098 færre anmeldelser

Detaljer

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018

Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt - Oppsummering av anmeldelser, 2018 Anmeldt kriminalitet i Trøndelag politidistrikt 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 3

Innhold 1. Innledning... 3 Politidirektoratet 14. oktober 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 3 2.1 Hovedtall i kriminalitetsutviklingen... 3 2.2 Politiets straffesaksbehandling... 4 3. Kriminalitetsutviklingen...

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging

Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging Kommenterte STRASAK-tall 2010 Politidirektoratet Seksjon for analyse og forebygging 10.01.11 1. INNLEDNING... 3 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN... 4 2.1 Generell

Detaljer

Året 2008: Sammendrag

Året 2008: Sammendrag Året 2008: Sammendrag Svak nedgang i antall anmeldelser Det ble registrert 82660 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 2008, noe som er en svak nedgang sammenliknet med i 2007 (-1,4 %). Dette tilsvarer 1176

Detaljer

første halvår

første halvår 2009 første halvår 2009 Kommenterte STRASAK-tall første halvår 2009 Innhold 1. INNLEDNING...2 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 2 1.2 Mørketall... 2 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport

Kriminalitetsbildet 2014. Årsrapport Kriminalitetsbildet 2014 Årsrapport Året 2014 Som innledning til denne rapporten, vil jeg bemerke at til tross for at etaten er i en omstillingsprosess, og at dette påvirker organisasjonen og de ansatte,

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013. Kommenterte STRASAK-tall Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2013 Kommenterte STRASAK-tall 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT

STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG 2006-2010 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Hedmark...3 Tabell 2 - Asylmottak i Hedmark politidistrikt...3 Tabell

Detaljer

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden

Straffesakstall Sør-Øst politidistrikt. Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden Straffesakstall 2018 Sør-Øst politidistrikt Denne oversikt inneholder utdrag av straffesakstallene for Sør-Øst politidistrikt i perioden 2016-2018. 23.01.2019 Innhold Politireformen... 1 Ny straffelov

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL

KOMMENTERTE STRASAK-TALL KOMMENTERTE STRASAK-TALL Første halvår 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

Året 2012: Sammendrag

Året 2012: Sammendrag Året 212: Sammendrag Stabilitet i totalt antall anmeldelser Det ble registrert 91996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i 212. Dette var en økning på 4,2 % sammenlignet med 211. Det ble i 212 registrert

Detaljer

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling

Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Kriminalitetsutvikling og saksbehandling Laveste antall anmeldelser på 14 år Det ble registrert 65468 anmeldelser i "Gamle" Oslo politidistrikt i 216 - en nedgang på -3,8 % sammenlignet med 215, og det

Detaljer

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet

Innledning. Registrert og uregistrert kriminalitet. Forbehold i datamaterialet 2 Innledning Denne rapporten presenterer statistikk over den registrerte kriminalitetsutviklingen i 2006 og siste femårsperiode og for straffesaksbehandlingen. Statistikken er basert på politiets straffesakssystem,

Detaljer

Salten Politidistrikt 2011

Salten Politidistrikt 2011 Salten Politidistrikt 2011 Året 2011 Salten politidistrikt har et overordnet mål å dempe kriminaliteten mest mulig og bidra til at folk som bor og ferdes i Salten kjenner seg trygge. Kriminalitetsbekjempelsen

Detaljer

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER

RIKSADVOKATEN. REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER RIKSADVOKATEN Justisdepartementet Politiavdelingen REF.: VÅR REF DATO: 2013/00054-002 HST/ggr 17.01.2013 820.4 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET I 2012 - RIKSADVOKATENS BEMERKNINGER Riksadvokaten har

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 Sør-Vest politidistrikt Innhold Kort om Sør-Vest politidistriktet... 4 Sammendrag... 6 Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 6 Anmeldelser fordelt på

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2019 25.09.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1

Detaljer

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2018 Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling Sør-Vest politidistrikt Stab for Virksomhetsstyring Innhold Hovedtall kriminalitetsutviklingen... 4 Kriminalitetsutviklingen i Sør-Vest politidistrikt... 10

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-015 IWI/ggr 06.06.2017 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første tertial 2019 28.05.19 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG OG VURDERING... 4 3. ANTALL ANMELDELSER... 8 3.1 Utviklingen

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012

KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 KOMMENTERTE STRASAK-TALL 2012 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Forseelser... 5 Politiets straffesaksbehandling... 5 2.2 Vinningsforbrytelser...

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2014 214 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 214 FKS Vestfold politidistrikt 17.1.214 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010

Oslo kommune. Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2010 EN TRENDRaPPORT LagET av OSLO POLITIDISTRIkT Og OSLO KOMMUNE INNHold 4 Sammendrag 37 6. RANSUNDERSØKELSEN 2009 UNGDOMSTALL 7 7 7 1. Innledning 1.1.

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/ HST/ggr + RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2016/00709-025 HST/ggr 30.09.2016 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen

Innhold: Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen Innhold: 1. Kort om konsekvenser av ny straffelov for driftsstatistikken 2. Vurdering av kriminalitetsutviklingen 3. Vurdering av straffesaksbehandlingen 4. Statistikkvedlegg med politidistrikts tall om

Detaljer

Kommenterte STRASAK-tall 2009

Kommenterte STRASAK-tall 2009 Kommenterte STRASAK-tall 2009 Seksjon for analyse og forebygging 11.01.2010 POLITIDIREKTORATET Innhold INNHOLD...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Sammenlignbarhet - justerte og ujusterte tall... 4 1.2 Mørketall...

Detaljer

Straffesakstall, 2010-2015

Straffesakstall, 2010-2015 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Straffesakstall, første halvår 2010. Straffesakstall, 2010 - Side 1 av 17 Innhold Innledning... 2 1. Kriminalitetsutviklingen... 3 2. Kriminalitetstyper... 3 3. Vinningskriminalitet...

Detaljer

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring

6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdomskriminalitet og straff i endring Ungdoms levekår Reid J. Stene og Lotte Rustad Thorsen 6. Ungdomskriminalitet og straff i endring Langt flere ungdommer blir siktet og straffet enn tidligere. Aldersfordelingen

Detaljer

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt

STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt STRAFFESAKSTALL 2018 Innlandet politidistrikt 7.februar 2019 1 Innledning Denne oversikten inneholder et utdrag av straffesakstallene for Innlandet politidistrikt i 2018. Anmeldelser Innlandet politidistrikt

Detaljer

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2013. Årsrapport for Salten politidistrikt Kriminalitetsbildet 2013 Årsrapport for Salten politidistrikt Året 2013 Salten politidistrikts visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. Vårt arbeid i 2013 har vært preget av mange tiltak

Detaljer

Salten Politidistrikt 2012

Salten Politidistrikt 2012 Salten Politidistrikt 2012 Året 2012 Salten politidistrikt har et overordnet mål om å dempe kriminaliteten mest mulig, og vår visjon er Salten politidistrikt for et tryggere samfunn. For å nå dette målet

Detaljer

Årsmelding Hordaland politidistrikt

Årsmelding Hordaland politidistrikt Årsmelding 2007 Hordaland politidistrikt kdsfjaghkah gjkas. Om tallene Årsmeldingen presenterer politidistriktets foreløpige kriminalitetstall for 2007. Oversikten er basert på politiets straffesakssystem

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet

Barne- og ungdomskriminalitet Barne- og ungdomskriminalitet Begått i Asker og Bærum politidistrikt 2008 Hege Bøhm Ottar Rådgiver, Asker og Bærum politidistrikt 2009. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Avgrensning

Detaljer

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019

Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 Barne- og ungdomskriminalitet med gjerningssted i Oslo kommune 1.halvår 2019 REGISTRERT KRIMINALITET 1. HALVÅR 2019 OG UTVIKLING AV UNGE SOM BEGÅR GJENTATT KRIMINALITET Innhold 1. Innledning og metode...

Detaljer

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10

PRESSEMØTE 19. JANUAR 2010 TALL OG FAKTA. Nord-Trøndelag politidistrikt Årsstatistikk 2009 18.01.10 1 PRESSEMØTE 19. JANUAR 21 TALL OG FAKTA 2 KRIMINALSTATISTIKK 29 1.1 Antall anmeldelser totalt Antall anmeldelser 21-29 Nord-Tøndelag politidistikt 9 8 7 784 7322 739 7244 6534 6525 6822 723 7235 6 5 4

Detaljer

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta

FINNMARK POLITIDISTRIKT. Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Politiet i Finnmark i 2017-2018 Pressemøte, Kirkenes 29. januar 2018 Politimester Ellen Katrine Hætta Finnmark politidistrikt 2017-2018 Agenda Tilbakeblikk mot 2017 Kriminalitetsutvikling og straffesaksbehandling

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT

ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT ÅRSSTATISTIKK 2010 TROMS POLITIDISTRIKT 1. Innledning 3 1.1 Sammendrag 3 2. Kriminalitetsutvikling - Troms politidistrikt 4 2.2 Vinningskriminalitet 6 2.3 Økonomi 9 2.4 Voldskriminalitet 10 2.5 Narkotikaforbrytelser

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2012 Innhold Sammendrag 6 1. Innledning 8 2. Bakgrunn og metode

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 07.01.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

I. Innledende kommentar 2

I. Innledende kommentar 2 STATISTIKK 2006 Innholdsfortegnelse I. Innledende kommentar 2 II. Mottatte saker/ anmeldelser 2006 2 II.1 Mottatte saker/ anmeldelser fordelt pr. region 2 II.2 Antall anmeldelser - fordelt etter politidistrikt

Detaljer

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003

Notater. Reid J. Stene. Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1. 2003/13 Notater 2003 2003/13 Notater 2003 Reid J. Stene Notater Barn og unge inn i rettssystemet Kriminalitet blant barn og unge. Del 1 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.05 Forord

Detaljer

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang

Innhold. Samfunnsspeilet 3/2002 16. årgang Innhold Politiet er mest avgjørende i rettssystemet Reid J. Stene... 2 Skilsmisser blant lesbiske og homofile partnere hvem er mest stabile? Turid Noack, Harald Fekjær og Ane Seierstad... 19 Folke- og

Detaljer

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010

TALL OG FAKTA 2010. Nord-Trøndelag politidistrikt Tall og fakta 2010 TALL OG FAKTA 2010 1 KRIMINALSTATISTIKK Økning i antall forseelser fra 2009 til 2010 på 12 % Økning i antall forbrytelser fra 2009 til 2010 på 3 % Økning i antall anmeldelser fra 2009 til 2010 på 6 % Økningen

Detaljer

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling

STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling STRASAK-rapporten Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling Første og andre tertial 2018 02.10.18 INNHOLD INNLEDNING... 3 1. OPPSUMMERING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN... 4 1.1. Antall anmeldelser...

Detaljer

Kriminalitet. Reid Jone Stene

Kriminalitet. Reid Jone Stene Kriminalitet Statistikker fra politiets register viser kraftige økninger for de fleste typer av lovbrudd de siste 20-25 årene. Noen av disse trendene indikerer reelle endringer i befolkningens atferd,

Detaljer

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr

RIKSADVOKATEN. D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/ IWI/ggr RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO D E R E S R E F. : V Å R R E F. : D A T O : 2017/00681-045 IWI/ggr 08.02.2018 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007. Oslo kommune Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2007 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1. FORMÅL 6 1.2. AVGRENSNING 6 2. METODE 9 2.1.

Detaljer

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2008 En trendrapport laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune Oslo kommune INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 9 2.1.

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014

RIKSADVOKATEN. Anmeldte orbr lelser (STRASAK JUS 068) STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL 2014 RIKSADVOKATEN Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo DERES F V. kr DATO 2014/00660-016 HST/ggr 05.06.2014 810.6 STRAFFESAKSBEHANDLINGEN I POLITIET FØRSTE TERTIAL

Detaljer

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013

STATISTIKKVEDLEGG STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT STATISTIKKVEDLEGG STRATEGISK KRIMINALITETSANALYSE 2013 HEDMARK POLITIDISTRIKT Innholdsfortegnelse: Tabell 1 Innvandrere og

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING Innlandet politidistrikt ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2017 Innlandet politidistrikt Innholdsfortegnelse: 1. Figur 1.1: Antall anmeldelser i Innlandet politidistrikt 2. Figur 1.2: Antall anmeldelser i Innlandet

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE

ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE ÅRSRAPPORT 2013 ROMERIKE POLITIDISTRIKT PUBLIKUM I FOKUS TRYGGHET FOR ALLE 1 Innledning 2013 har vært et år i endringens tegn for Romerike politidistrikt. Ved inngangen til året ble det satt ambisiøse

Detaljer